Ondernemingsraad Schelde ongerust over ketelbouw mm Schepen in problemen op rede van Vlissingen CNV en Unie BLHP voorstander aanwerven Joegoslaven NAPM Kamerleden oordelen positief over veiligheidsprocedures in 'Borssele' de Kritiek van Verpleeg- en Rusthuizen op algemene beschouwingen directeur almanak Gewonde steekpartij in Vlissinge fts omgeving van I1 middels bekend. VLISSINGEN - De ondernemingsraad van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' is ongerust over de ook door de regering voorgestane plannen tot samenbundeling van een aantal bedrijven in een 'Energie BV Nederland'. Van deze BV zouden deel uitgaan maken Stork VMF, Thomassen en RS V. De Schelde als belangrijke producente van ketels is niet in deze combinatie opgenomen - dit in tegenstelling tot Stork - maar is daar slechts indirect mee verbonden als onderdeel van RSV De voorgestelde combinatie - mede vrucht van een onderzoek gedaan door ir Van Mourik Broekman - zal 'het adres' worden voor de produktie van grote ketels voor energiecentrales. „De leden van de KMS-ondememingsraad vrezen nu. dat de Schelde, omdat zij niet direct in die nieuwe BV vertegen woordigd is, er Wat die ketelproduktie betreft wat bij zal komen te hangen. Daarom hebben we een brief naar de minister van economische zaken ge schreven", aldus de heren C. Hendriks (FNV) en A Joziasse (CNV), respectie velijk voorzitter en vice-voorzitter van de Schelde-ondememingsraad. In die brief wijst de ondernemingsraad er op dat Stork Hengelo tot 1980 'vol' zit met orders voor ketels en onderhouds werkzaamheden aan ketels...Het zelfde kan niet worden gezegd van De Schel de, hoewel er redelijke verwachtingen zijn. Beide ondernemingen hebben ech ter beslist een basisbezetting nodig voor ketels voor centrales". De OR-le- den menen dat er thans minstens be hoefte is aan één kolengestookte ener giecentrale, gezien de omschakeling van olie en aardgas op kolen. Ze ver wachten dat de bouw van kolenge stookte centrales noodzakelijk zal wor den door de huidige, zowel als de te ver wachten krappe oliemarkt. Zij wijzen er op dat De Schelde kortgeleden een li centie heeft gekregen Voor de ontzwa veling van rookgassen en dat De Schel de bezig is met de ontwikkeling van een nieuw verbrandingssysteem voor ko len. „Uitgaande van de huidige situatie van bestaande electriciteitscentrales. is voor onderhoud, ombouw en nieuw bouw de handhaving van de beide be drijven (Stork en Schelde) noodzake lijk. Hierdoor behoeven in de beide re gio's geen arbeidsplaatsen verloren te gaan", schrijft de Schelde-or aan de mi nister. Rust gewenst De Or wijst er ook op dat in het rapport van het organisatiebureau Horringa en De Koning (dat op verlangen van de Advertentiet RESTO VROUWENPOLDER ZEEUWSE Examen Opvoeders - schreef Carmiggelt eens - zijn stakkers, die in het duis ter tasten. Hoe waar dat is. ondervonden de ouders van de acht-jarige Joris in Middelburg van de week. Hun zoontje was toe aan een exa men ter verkrijging van de eerste judo-band en ovi hem, bij het wel slagen van dié onderneming, te verrassen hadden zij een speel goed-auto voor hem aangeschaft. De avond vóór de proeve van be kwaamheid zou worden afgelegd, voerden zij diepgaand beraad over de vraag of zij hem de attentie ook zouden overhandigen als hij zou zijn gezakt. Ze wogen en wikten zorgvuldig en besloten dat niet te doen. Jons rekende nergens op - en als hij de zeer begeerde band niet zou halen, zou een geschenk het ge voel van teleurstelling alleen maar onderstrepen, zo dachten ze diep. Maar Joris haalde het. Bij zijn thuiskomst kwam dan ook de auto feestelijk te voorschijn. „Zo," sprak Joris na een dank- ivoord laconiek .Jullie hadden 'em al. Die had ik dus ook gekregen als ik gezakt was." regering een onderzoek bij RSV instel de) dringend werd aanbevolen dat nieuwe reorganisaties, fusies en ande re samenwerkingsvormen absoluut vermeden moeten worden teneinde het RS V-concern in staat te stellen in tern tot rust te komen. Bij de RSV neemt de energiesector een sterke positie in. De minister weil wel dat RSV medewerking verleent aan 'oVerleg en studie' over medewerking aan bundeling op het gebied van de energie-toeleveringsindustrie. De Schelde-ondememingsraad vraagt nu de minister zich over de ketelproduktie in Verband met de toestand op de ener gie-markt te gaan oriënteren bij de elec- tnciteitsproducenten. vóór hij een be leidsbeslissingen gaat nemen. „Wij zijn Van die bundelingsplannen geschrokken, te meer daar De Schelde in het ons bekende voorstel niet direct in de overkoepelende BV zit. Dan loop je de kans dat alleen maar wat kleinere orders 'naar beneden gaan druppelen', en dat je voor de grotere buiten spel komt te staan, omdat je er zelf niet di rect bij zit", aldus de voorzitter en de vice-voorzitter van de Schelde-Or. Bij de KMS zijn 625 werknemers bij de ke telbouw betrokken. „Wij vrezen echt dat - zoals RSV-presi- dent Stikker heeft gezegd - zeer binnen kort, misschien wel volgende week RSV zich al tot de fusie-gedragscode-com missie van de SER zal wenden in ver band met die nieuwe Energie BV. Daar zou dan eerst de ondernemingsraad in moeten worden gekend. En dat is niet gebeurd. Reden te meer om de minister aan te schrijven, hetgeen we op grond van de wet als Ondernemingsraad zelf mogen doen", aldus de heren Joziasse en Hendriks. mms HOTEL BRITANNIA aan de druk bevaren WestersohPirje DINEREN BIJ CANDLELIGHT SPECIALE KERSTDINERS in een sfeervolle omgeving ENSEMBLE LEEN ZIETSE Tijdig reserveren aan te bevelen Voor informatie: 01184-13255 ut* go BW - that* u De woeste branding, vrijdag bij Vlissingen. als gevolg van de storm. Door de gunstige windrichting en een lage was dijkbewaking echter met nodig. IN STORM OP DRIFT GERAAKT VLISSINGEN - De fikse storm die vrij dag bijna de hele dag onverminderd voortjoeg en in Vlissingen windstoten tel. 01189-1900, b.g.g. 1965. Reserveringen, diners - partijen - koffietafels a la carte vlees- en visspecialiteit GOES - De Industriebond CNV en de Unie BLHP zijn voorstanders van de aanwerving van 50 Joegoslavische werknemers door De Nederlands-Ame rikaanse Pijpleiding Maatschappij NAPM in Vlissingen-Oost. „Wij betreu ren het dat de Industriebond FNV, die zich aanvankelijk positief opstelde, uiteindelijk niet akkoord gaat met het aantrekken van de Joegoslaven", zo zei districtsbestuurder S. Jorritsma van de Industriebond CNV. Nadat de NAPM vorig jaar een halfjaar lang werktijdverkorting moest toepas sen, verkreeg het bedrijf een grote order uit Engeland en één uit Denemarken, samen goed Voor zo'n twee maal 500.000 manuren. De NAPM. die over ongeveer 280 werknemers beschikt, moest haar personeelsbestand in ver band met deze orders uitbreiden. Nieu- We arbeidsplaatsen Voor 45 man wer den mogelijk. Bovendien moest daar naast nog Worden Uitgezien naar tijde lijk personeel. De door het bedrijf opge zette wervingscampagne had wel enig Geen koppelbazen Districtsbestuurder Jorritsma is er mee ingenomen dat de NAPM niet met koppelbazen in zee wil gaan: „Aanbie dingen uit die richting heeft men alle maal in de prullèmand gegooid". Het bedrijf zoekt nu ook een oplossing door een aantal aan de grote orders verbon den werkzaamheden uit te besteden bij een achttal Zeeuwse bedrijven, en door het aantrekken van personeel via bona fide uitzendbureau's. Nochtans zijn er nog een 50 specialis ten, zogenaamd '6 G-lassers' nodig, die niet op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te werven zijn. Het bedriji wil deze specialisten nu aanwerven in Joegosla vië. CNV-bestuurder Jorritsma: .Alle bonden, ook die van de FNV. gingen in oktober akkoord met dit voornemen van het bedrijf. Wij willen niet dat het straks weer in de oude situatie komt te verkeren, omdat het een order niet goed kan uitvoeren. Bovendien Is er dit voor deel met Joegoslavische tijdelijke werknemers, dat ze ook echt alleen maar komen voor de tijd dat het project duurt, en niet na afloop daarvan werk loos hier moetne blijven, zoals met an dere nationaliteiten Wel het geval is. Wij, CNV-industriebond en Unie BLHP betreuren dat de FNV-bond zich nu te rugtrekt en niet akkoord Wil gaan, het geen repercussies kan hebben als de commissie van het GAB zijn toestem ming moet geven. De FNV-bond vindt dat er maar meer werk moet worden uitbesteed en maar naar personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt moet worden uitgekeken", aldus de CNV-be stuurder. FNV-mening Zijn collega P. Koning van de Indus triebond FNV verklaarde dat zijn bond wel akkoord was gegaan met de aan werving van 45 nieuwe vaste mede werkers door de NAPM, en met uitbe steden van werk in de regio. „In no vember spraken we af dat het inlenen van arbeidskrachten eerst nog nader zou worden bekeken. Tijdens de be spreking van 13 december vernamen we toch van de aanWerving van de 50 Joegoslaven". „Dat heeft-nadat we ons enig inzicht in het inlenen van NAPM hadden ver schaft - niet onze instemming. Wij vin den dat men dan maar meer nieuwe mensen moet aannemen dan die 45, en dat men voor de tijdelijke arbeids krachten toch nog maar eens in de regio en op de Nederlandse arbeidsmarkt moet rondkijken. En ais men dan tot de ontdekking komt dat daar echt geen resultaat te behalen is, en men wil persé Joegoslavische lassers, dan kan men beter bij het al in Nederland opererende Joegoslavische staats-uitleen-bedrijf Jugomotaga aankloppen. Volgens onze inlichtingen zyn daar nog mensen be schikbaar. Die hoeft men dan niet uit Joegoslavië te halen", aldus de FNV- bestuurder. veroorzaakte van windkracht 10 en in de omgeving van Cadzand en buiten gaats bij de Noord-Hinder zelfs wind kracht 11, heeft niet geleid tot het in stellen van dijkbewaking. Volgens het KNMI is dit te danken aan de gunstige windrichting west-zuid-west en de la ge waterstandperiode, die is ingetre den na het springtij van vorige week. Wel heeft de storm een flink aantal schepen in moeilijkheden gebracht op de rede van Missingen. Tenminste zes, voornamelijk grote schepen, raakten op drift. In een aantal gevallen werd om assistentie gevraagd. Volgens Shipping en Signaling Service NV in Vlissingen werden de moeilijkhe den nog vergroot, doordat er geen enkel schip meer in de Vlissingse havens bij kon wegens de grote toeloop. Tegen de avond hadden zo'n 16 schepen hun toe vlucht in de havens gezocht. De eerste van de schepen die op de Vlissingse re de in moeilijkheden kwam. was de Griekse ertstanker 'Deifovos' (42.314 bruto ton). Het schip sloeg op drift en moest met de hulp van de sleepboten 'Boxer' en de 'Westhmder' naar een vei lige ankerplaats worden gesleept. Even later dreigde de Britse gastanker 'Garinda' (34.985) op drift te slaan, maar deze kon door de sleepboten 'Banc- kert,' 'Jerome Letzer' en de 'Schelde- poort' terug in positie worden gebracht. De Liberiaan 'Alkman' (27.985 bruto ton) kwam ook in moeilijkheden te ver keren. maar kon, zonder dat er assisten tie hoefde te worden verleend haar an kerplaats behouden. Blackout In een heel wat ernstiger situatie ver keerde het Panamese vrachtschip 'Glo ry', dat met een blackout te kampen (Slot van pagina 1 Veilig kunnen functioneren. Om daar een goed oordeel over te kunnen vellen, zo oordeelden de commissieleden, moest eerst bekend zijn welke typen van storingen er in de Borsselse kern centrale zijn voorgekomen, hoe daarop is gereageerd en via welke procedure die storingsgegevens worden gerappor teerd. Het hele programma vrijdag was erop gericht om de kamerleden daaroVer duidelijkheid te verschaffen. Ambtena ren van de kernfysische dienst en van het stoomwezen én de sector Straling van het ministerie van volksgezond heid en milieu zorgden, aan de hand Van de maandelijkse storingsrappor- ten. voor de nodige toelichtingen. Het PvdA-kamerlid Zijlstra zei na af loop: „Ik heb echt het idee dat men alles open op tafel heeft gelegd". Van Houwelingen „We hebben beke ken hoe het zit met de veiligheidsaspec ten aan de hand van storingen die in het verleden zijn opgetreden. De commis sie gaat nu intern overleggen of die in formatie voldoende is om aan het debat te kunnen beginnen en op een verant woorde manier onze mening te formule ren". De kemenergiecommlssie wil met mi nister Albeda van sociale zaken, die voor de veiligheid van de central ver antwoordelijk is, overleggen over de manier waarop het parlement uitge breider dan nu het geval is over storin gen kan worden geinformeerd. „Maar dan gaat het ons echt niet om elk schroefje daat kapot is gegaan", lichtte Van Houwelingen toe. Risico's Van groot belang voor de ideêen waar mee de kamerleden het Harrisburg-de- bat ingaan is de vraag hoe de storingen die zich hebben voorgedaan moeten worden ingeschat. Voortman: „Waar het ons om gaat is om aan de hand van het type van storingen tot een zekere beoordeling te kunnen komen van de risico's die zich in Borssele voordoen. Binnenkort gaan we praten over wat en hoe er geregistreerd wordt zodat we weten welk oordeel wij, als betrekke lijke leken, moeten vellen". „Als betrekkelijk leek, inderdaad", rea geerden Ad Lansink en Ineke Lambers, maar zij stelden nadrukkelijk een ver antwoord eindoordeel te kunnen geven. Ineke Lambers: „Wij zijn daarvoor inge huurd. gekozen nogwel bij democrati sche verkiezingen. Het is aan ons om een maatschappelijk, politiek oordeel uit te spreken". Lansink: „De deskun digheid bijj de commissie in z'n algem eenheid is groot genoeg om de parle mentaire verantwoordelijkheid te kun nen dragen". Het PPR-kamerlid Jansen: „Niemand hier zal de garantie geven dat de kern centrale voor 100 procent veilig is. Er olijft altijd een soort van restrrisico. Het is onze politieke verantwoordelijkheid jm te beoordelen of dat restrrisico matschappelijk aanvaardbaar is. Daar zal verschillend over gedacht wor den". Dver het algemeen resteerde bij alle ka- CDA-kamerlid Jan van Houiolmgen merleden een positieve indruk. Nijhof (ds'70): „Wat mij erg getroffen heeft, en dat is erg belangrijk, is dat bij een ver gelijking met Harrisburg de veilig heidsmaatregelen hier positief uit de bus komen, hetzelfde geldt voor de in stelling van de mensen". Het was juist vanwege 'de mensen' dat de PZEM-bestuurders op haast met het Harrisburg-debat aandrongen. Be stuurslid De Voogd wees de politici met nadruk op de psychische belasting van het PZEM-personeel, de druk waaron der zij staan zolang de kamer nog geen definitief oordeel over de veiligheid Van de Nederlandse kerncentrales heeft ge geven. Overigens, het Harrisburg-debat had al lang achte de rug moeten zijn: oor spronkelijk stond het al in juni op de kameragenda, verhuisde toen naar sep tember. ging via november naar decem ber en is nu opnieuw opgeschoven. Steeds was de oorzaak het ontbreken van informatie. „Zolang we de storings gegevens niet hebben ingezien, is het debat onvoldoende voorbereid", schreef de PvdA-er Voortman enkele weken geleden in een verzoek om uit stel Nu die storingsgegevens wel zijn bekeken en precies bekend is welke procedures er worden toegepast, lijkt niets een behandeling van de regerings nota over Harrisburg nog in de weg te kunnen staan. had en zich alleen kon bedienen. Het 8.900 ie schip sloeg op drift en «r. teerd door de sleepbotende" en 'Banckert.' Een ander sdfKwfc lippijnse tanker 'Asean Mpt Mljrer kampte met machineschadt,! op eigen kracht de rede vanfl n bereiken. Ook dit schip, ca drift sloeg, kreeg bovendien) men met haar verlichting.0: ze problemen, kon de tantci assistentie klaren. Nog weer later raakte s Gnekse boot. de 'Athenic,'o sleepboten schoten te huip.i de 'Beveland' en de TemilVi worden ingezet. Door de p werden veel schepen in delect towé dag in de richting van de mini vlakbij Temeuzen. gedinffipwien daar beschutting tegen dei den. De storm begon echiel avond te luwen. De KNSfii dat in de loop van de nacEi verder zal afnemen, maardi' we depressie de storm to-: kracht van 8 a 9 later op d;q aanwakkeren. Inbrekers kerk Nieuw-Namen ill* Goes aangehoü M" NIEUW-NAMEN - De G<*S| politie heeft twee den, die ervan worden ver. oktober te hebben ingebroka rochiekerk van de Heilige! Nieuw-Namen. De 39-jarijel en de 22-jarige F. M. J. A.,beü Bij de inbraak werden afi beeldjes, zes grote kaarserx twee kleine met ongevë L waarde, vier kandelaars re airjla taar ontvreemd Vervolge» '-'¥r* den de inbrekers met een te! c? gat in het tabernakel te sla nP aanzienlijke schade werd a wn groep Hulst deelde mee dal! middels terecht is. Na tezijni aan de officier van justitlei burg. is het tweetal overgelfl Belgische rijkswacht, omdat Belgiè werden gezocht vo«s vergrijpen. ten. VLISSINGEN - Bij een sta Cels,w café'Hoppit'in de Walstra* n gen is vrijdagavond om£ over half elf de barbezoeko u. singen gewond geraakt. 6 focelir, steekwond van drie i viert de buik. Psero/j n>M la Van de dader ontbreekt noi 'komen Bij de steekpartij waren er De u volgens een woordvoerden mtces drie man betrokken. Dep® geen mededelingen doend" dracht en de aanleiding rt partij. K. is opgenomen is< da'Sint Josephziekenhuis genOver de ernst van K gen kon de politie evened* delen. De politie stelt een op ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 provincie MINISTER GEVRAAGD BESLISSING OVER 'ENERGIE BV'OP TE SCHORTEN KOUDEKERKE - Het bestuur van de stichting „Verpleeg- en Rusthui zen Zeeland" overweegt om direc teur M. Aldekinders in de toekomst geen algemene beschouwing naar aanleiding van de begroting meer te laten schrijven. „Iets kan waar zijn maar hoeft daarom nog niet geluk kig te zijn" verklaarde voorzitter A. Kaland van het stichtingsbestuur donderdag tijdens ccn vergadering van de stichtingsraad. Vanuit de raad kwam kritiek bij monde van de heren J. van der Linde en Th. de Meester op de aanbiedings brief die de heer Almekinders voor de begroting van 1980 heeft geschreven. De algemeen directeur van de SVRZ zette zich daarin aftegen „verspilling van miljoenen guldens in de gezond heidszorg wegens de te geringe om vang van de instituten". Slechts in dunbevolkte, perifere gebieden met slechte verkeersverbindingen zijn volgens de heer Almekinders accom modaties ver beneden de optimale bedrijfsomvang te rechtvaardigen „Groter wil nog-niet zeggen dat het beter of goedkoper is. Zeeland kent als kleinste provincie van Nederland veel kleinschaligheid. De aanbie dingsbrief legt daarom teveel accent op landelijke normen. We moeten voorkomen dat die op ongunstige wijze op Zeeland worden toegepast" meende de heer De Meester. Voorzitter Kaland deelde de stich tingsraad mee dat in het stichtings bestuur opmerkingen van gelijke strekking zijn gemaakt: „Als de heer Almekinders deze opvattingen venti leert in een landelijk orgaan, waar hij op persoonlijke titel zitting heeft, dan ben ik het helemaal met hem eens De vraag is echtfer wat voor goed je ermee doet om dergelijke op vattingen in deze situatie in deze kring te brengen" aldus de heer Ka land Hij deelde de stichtingsraad mee dat binnen het bestuur voor de toekomst gedacht wordt aan de mogelijkheid dat de heer Almekinders zijn aanbie dingsbrief beperkt tot de inrichtin gen van de SVRZ en dat het bestuur een algemeen beleidsplan presen teert. „Beschouwt U dat echter niet ais een vorm van censuur" zo waar schuwde hii de stichtingsraad. Zonder stemming ging de stichtings raad akkoord met bestuursvoorstel len om de begroting voor 1980 vast te stellen, en een krediet van 650.000 gulden beschikbaar te stellen voor de aapc-hof "-.n t,wee woningen aan het Molenwater in Middelburg als fase huis voor het tehuis voor geestelijke gehandicapten „Vijvervreugd". Voorzitter Kaland noemde het een „eigenlijk onacceptabele zaak" dat staatssecretaris Veder-Smit (Volks gezondheid en Milieuhygiëne) beslo ten heeft om de vergoedingsregeling voor het verpleeggedeelte van be jaardentehuis Ten Anker in Tholen per 1 april 1980 te beéindigen ..We zullen de staatssecetaris benaderen om te trachten het besluit terug te draaien" kondigde de heer Kaland aan. M. L. Almekinders

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 2