I makelaardij zeeland b.v. VEILINGEN Adverteren doet verkopen I 1151)12 WINKELRUIT Bouwland te Zaamslag OPENBARE VERKOOP VAN EEN WONING TE HOEK, MAURITSFORT VERKOOP OU INSCHRIJVING WONING MET GARAGE TE KLOOSTERZANDE A. en B. BETONBOUW EINDHOVEN Extra aanbieding Extra aanbieding CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN Kermis 1980. SIEBAÜ PEETERS BV JSuin d inj msLstar- ALLROUND DRAAIERS REVOLVERDRAAIERS BOORDERS MACHINEFABRIEK A. VAN DER LINDEN B.V. I TE HUUR KLEUTERLEID(ST)ER een binnenvaartschipper voor patrouilleboot HTS-er E BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT kraandrijver 24 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 15 DECEMf 3ECEMAAG 1 Vlissingsestraat 14, Middelburg, tel. (01180) 24292. dir. A. Kooman, beëdigd makelaar-tax. o.c tel. (01180) 24292, privé (01100) 12029. Wij berekenen éénzijdige provisie (Kopers betalen geen provisie). TE KOOP MIDDELBURG Hoogstraat 11-13. monument het 'Jagershuis mot tuin. voor restauratie sub. aanw. voorts be stek en tekening. Nadere inl. op aanvraag Zusterstraat. Leuk renovatiepandje in het cen trum. Voor verbouwing is tekening plus bestek aanw Renovstiesubsidie mogelijk Prijs- I 30-000.-k k Lange Noordstraat. Ruim herenhuis 'monu ment' met schuur en tuin in redelijke staat Aanv in overleg. Vr.pr. 125.000.-k.k Selsstraat 33-35. In centrum, gunstig gelegen woonhuis met tuin. de woning heeft veel ruimte pn is eventueel te splitsen in woonhuis met be drijfsruimte of 2 kleine woningen Aanv direki Vraagprijs: f 75.000.-k k West-Souburg. Nieuwe Vlissmgseweg. eenge cmswoning met grote tuin. ruim600m2. meto a gang, voor- en achterkamer, keuken, toilet douche, schuur, boven: ruime overloop en 2 sl kamers Aanv in overleg Vr.pr f 105 000 -k.k Wolpheartsdijk. Dresselhuisstraat 2 ball vrijstaande hoekwoning met c v schuur en tuin. opp grond 224 m? Ruime woning. b| 1976 Aanv.: spoedig Prijs: op aanvraag Wissenkerke. Noordeindstraat. leuke vrij staande woning met schuur en tuin. opp. grond 219 m2 Direct te aanv Vr.pr./ 67.500.- k k Hoedekenskerke. Kerkstraat 41 hoekwoning met schuur en grote tuin Opp 213 m2 Aanv spoedig Vr pr f 75.000.-k k Hensweert. Halfvrl|staande woning met schuur, grote zonnige tuin, gelegen aan de Oude Polderstraat 17. Woonhuis in prima staat gemo derniseerd Aanv plm april 1980 Vr pr 80 000 -k k Nieuwbouw Krabbendijke Halfvri|staande '2 onder-1 kapt met cv garage en tuin. opp.grond 300 m2 Zeer degelijke bouw, ruime woning, oplevering, plm nov 1979 Koopsom I 195.000.- vrij op naam. Ev inruil bestaande woning mogelijk 's-Gravenpolder. Populierenstraat 11 Vrij staande bungalow 'landhuismodel' met c.v carport en fraaie tuin. opp. grond 602 m2. Witte gevelsteen, hardhouten kozijnen et* Aanv spoedig Pri|s: op aanvraag. Oudelande. Fraai gelegen aan dorpsplein keu rige woning met schuur en tuin Ind.oa royale hal. voormalige winkelruimte, voor- en achter kamer. keuken, bijkeuken, toilet, douche, boven zolder en 1 sl kamer, aanv plm 1 maart 1980 Vr prijs. 65.000.-k.k. Stellendam. Een tweetal fraai geli creatiepark onder de molen) vakaml, tjes. rustig gelegen met div mogelijk 0 a zwembad, tennisbanen. jae^L- Aanv direct. 1 v.m. de komende feestdagen lijn u,.. dec tot 2 januari 1980 gesloten Wij wensen onze clientèle vrienden sen, prettige kerstdagen en nieuw/aar Notaris G L de Kok te IJzendyke zal t v.v ztjn op drachtgever bij inschrijving verkopen A Ken perceel bouw land. dreef en weitjes ge legen aan de Zaamslagsedtik te Zaamslag en uit makende een Oostelijk gedeelte ter grootte van 4 45.15 ha van het perceel Zaamslag sectie F nr 3673. B Een perceel bouwland uitmakende het res terende gedeelte ter grootte van 4.45.15 ha van gemeld perceel Inschrijving ook mogelijk voor de gezamenlijke perce len. Vrij van pacht te aanvaarden na betaling kooppennin gen Bet aling koopsom en onkosten (veilingtarief» binnen 30 dagen na de toewijzing. Meerdere inlichtingen ten kantore van genoemde nota ris (tel. 01176-1558). Inschrijvingen in gesloten enveloppe, waarop vermeld ..Inschrijving Zaamslag" in te leveren tol uiterlijk 21 december Mr A. van Stee en Mr J Everaert. notarissen te Temeu- zen, Herengracht. 10, zijn voornemens om woensdag 19 december 1979 om 19 30 uur in café-restaurant 'De Tn- stuir. Langestraat. 43 te Hoek. ten verzoeke van hun principalen over te gaan tot openbare verkoop van: de woning met verder aan behoren, erf en tuin. staande en gelegen te Hoek. Mauritsfort 47. kadast raal bekend als gemeente Hoek. sectie I nummer 1789 en 56. tezamen groot 4 aren 8 centiaren, alsmede de zich in het pand bevin dende inboedel. Vrij van huur te aanvaarden bij betalen der kooppen ningen. Betaling der kasten binnen 8 dagen na toewijzing Betaling der kooppenningen binnen 30 dagen na toewij zing. Zakelijke lasten voor rekening van de koper vanaf 1 ja nuari 1980 De woning mag - behoudens toestemming van B. en W der gemeente Terneuzen - niet als vakantiewoning ge bruikt worden. Hetpandistebezlchtenop 18en 19decembera.s tussen 14.00 uur en 16,00 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van Mr A van. Stee en Mr Everaert. Herengracht 10. Terneuzen. tel. 01150- 1 79 77. toestel 17 Mr. J W de Beijl. notaris te Goes, Voorstad 45. zal ten Verzoeke van zijn opdrachtgever b(j inschrijving verko pen: het woonhuis met schuur en tuin te 's-Hcer Hen drikskinderen. gemeente Goes, Plein 16, kada straal bekend gemeente Goes^sectle L. nummer 145. groot, 2,72 are en nummer 147. groot 5 cen tiare Aanvaarding per 1 februari 1980 ontruimd Bezichtiging: zaterdag 15 december 1979. 's middags van 2 tot 3 uur. Betaling Koopsom en kosten (veilingtarief enz.) uiterlijk op 16 januart 1980 Voorwaarden. a. Prils, waarbij volle last wordt gegeven, is bij voor noemde notaris gedeponeerd. b. Ondergetekende inschrijvingsbiljettcn dienen uiter lijk woensdag 19 december 1979. 's morgens 10 uur ten kantore van voornoemde notaris te zijn ingeleverd, alwaar deze alsdan worden geopend, waarbij in schrijvers aanwezig kunnen zijn. c. Indien bU inschrijving de prijs van volle last niet wordt gehaald, hebben van de aanwezige inschrijvers de drie die het hoogst hebben ingeschreven het recht direct deel te nemen aan een tussen dezen te houden opbieding. d De voorwaarden der verkoop liggen ter inzage ten kantore van alle Zuidbevelandse notarissen. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, telefonisch te bereiken onder nummer 01100-20510. toe stel 5 Notaris W. Vroome te Hulst zal op dinsdag 18 december 1979 n m. 2 uur in hotel 'De Linde' aan de Hulsterweg 47 te Kloosterzande ten verzoeke van zijn. principaal, openbaar verkopen HET WOONHUIS met aanbehoren. inpandige garage, erf en tuin aan de Cloosterstraat 3" te Kloosterzande, gem. Hontenisse, kadastraal be kend gem. Hontenisse. sektie H nummer 1500. groot 4.17 are. Terstond In beat en gebruik te aanvaarden na betaling van de koopsom. De zakelijke lasten zijn vanaf 1-1-1980 voor rekening van de koper. Betaling koopsom birme 30 dagen en de onkosten binnen 6 dagen na de veiling. Bezichtiging op donderdag 13 december a s. van 1 tot 2 uur n.m en verder in overleg met de notaris Meerdere inlichtingen ten kantore van de notaris. 's-Gravenhofplem 9 te Hulst (tel. 01140-4355"). TAXATIE-BURO KOOMAN Uw taxateur voor een goede en snelle taxatie Voor elk doel de juiste waarde o.a verkoopwaarde onroerend goeo hypotheken c.q. financieringen verbouwingskredieten c.q. leningen herbouwwaarde t.b.v. brandverzekenng taxatie t.b.v. belastingopgave I Kosten: lot 50.000 - 100 - 1 Kosten tol 100.000.- 175.- I Kosten: lol f 150.000 - f 250 - 1 Enz J Géén extra kosten zoals §1 voorrijkoslen o i d A. KOOMAN beèdlgd makelaar-taxateur Vogelzangsweg 36. Goes. tel. (01100) 12029, b.g.g (01180) - 24292 BETONGARAGES div. afm. vanaf 1950,- BETONTUINSCHUREN div. afm. vanaf 1025,- BETONSCHUTTINGEN 2 mtr. hoog en geplaatst per strekkende meter 58,- minder dan 10 mtr. 15% extra, exclusief 18% btw Bij deze prijzen is plaatsing inbegrepen Ook te leveren als zelfbouw Vraag vrijblijvend onze folder Barrierweg 239. 5622 CN telefoon, ook 's avonds 040^815041 815559/434643 vastgoed b.v. Molenwater 51 - Middelburg Telefoon 01180-27777 - b.g.g. 27867 Nog één nieuw 3-kamer appartement in de Raadhuisfiat 70 te Vlissingen Direct te aanvaarden Koopsom 112.500.- v.o.n met plm. 12,000.- subsidie Tel. 01180-27777 of 27867 KRUISVERENIGING VLISSINGEN - SOUBURG De kruisvereniging Vlissingen - Souburg is voor nemens enkele cursussen voedingsvoorlichting te organiseren. Hiervoor zyn bij voldoende belangstelling de volgende mogelijkheden aanwezig: Cursus: Duur Kosten: Van - tot: 1. Natriumbeperkt 2 weken 4,00 8 en 15 jan '80 zout,beperkt dieel 22 jan. t/m 2. Cholesterolbeperkt 3 weken 4.50 febr. '80 dieet 3. Voeding bij over- 8 weken 25.00 gewicht Voor deze laatste cursus is een verwijsbrief van arts of specialist noodzakelijk. De lessen worden 1 x per week van 19.30 uur tot 21.30 uur gegeven. Deelnemers die geen lid zijn van de kruisvereniging worden in de gelegenheid gesteld lid te worden, anders zal een extra bijdrage van 5 - per les worden gevraagd Het maximumaantal deelnemersbedraagt 15 per cursus Voor nadere inlichtingen en opgave kunt u («recht bij de wijkverpleegkundigen: te Oost-Souburg, het Gezondheidscentrum. C. van Pe restraat 8. op maandag t/m vrijdag van 17.00 uur -17.30 uur. telefoon 01184-61479; te Vlissingen. wijkgebouw Leliënlaan 1. op maandag t/m vrijdag van 17.00 uur - 17.30 uur. telefoon 01184-13769. 12 febr. t/m apr. '80 Makelaars ag. Damplein 34 'Het Gouden Harnas Middelburg, tel. TE KOOP IN MIDDELBURG Onder architectuur ontworpen royale nieuw bouwwoningen met garage en met 3 tot 6 slaapka mers. Ligging: Smaragd- en Diamantstraat. Zeer gunstig t o.v het station (5 min.) en centrum (15 min.). Omgeving: Winkel-, ontmoetings- en medisch centrum Bibliotheek Isolatie: Voldoet aan zeer hoge eisen Geluid: Uw buren zijn 'ver' van u verwijderd door an- kerloze spouwmuur. Materiaal: 1e klas. O a hardhout. Thermisch glas Prijs: Vanaf 240.883.30 all-in. Hypotheek: Zelfs meer dan 100 is bij ons mogelijk llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillll vastgoed b.v Molenwater 51. Middelburg E Telefoon 01180-27777. b.g g. 27867 GL A CISSTRA AT 144 TE VLISSINGEN leuke eengezinswoning met tuin Nu slechts 55.000.- k k. Direct leeg te aanvaarden GLACISSTRAAT 160 1 TE VLISSINGEN Eengezinswoning, gedeeltelijk opgeknapt, f niet tuin. Direct leeg te aanvaarden NU koopsom f 64 000 k.k 1 IJSSELSTRAAT 13 TE MIDDELBURG Eengezinswoning met vóór-en achtertuin. 4 a 5 slaapk. Direct te aanvaarden i Nu tegen eik aannemelijk bod! PI ETER BODDAERTSTRAAT 7 MIDDELBURG H Hoekwoning met tuin, schuur, vrije poort. L-kamer, open keuken. 3 sl.k., cv-gas Direct leeg te aanvaarden Van f 133 000.- nu tegen elk aann. bod! Tel. 0118Q-27777-27867. 5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIHIIIIIIIIË SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR H.N.O. 'DE VAKSCHOOL' Bergweg 6, 4461 NB Goes, tel. 01100-16353 Bij voldoende deelname starten binnenkort (dames en heren) e, KOKEN, waarbij de nadruk komt (e liggen op gezellige en vloi klaar te maken gerechten Wordt gehouden op donderdagavond van 19.00-21.30 uur. Aantal les sen: 6 De cursus wordt gegeven op de volgende data: 17. 24, 31 januari on 7. 14 21 februari a s. Cursuskosten: 45.-. b. FIJNE KEUKEN, speciaal bedoeld voor hulsvrouwen. Wordt gehouden op donderdagmorgen van 8.45- 11 15 uur Aantal lessen: 8 De cursus wordt gege ven op de volgende data: 7,14,21.28 februari en 6. 13. 20. 27 maart a.s ..Cursuskosten' f 60,-. c. CHINEES/INDISCHE CURSUS. Wordt gehouden op dinsdagavond van 19.30-22.00 uur. Aantal lessen; 6 De cursus wordt gegeven op de volgende data. 22. 29 januari. 5. 12. 26 februari en 4 maart a.s. Cursuskosten: 45,-. De kosten van de ingrediënten, e d worden apart afgere kend. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de ad ministratie van de school, waar ook nadere inlichtingen ver krijgbaar zijn. (Wegens kerstvakantie geen informatie van 22/12/'79-7/1 '80). Unitbouw Roest b.v. Verkoop en verhuur van verplaatsbare accommodaties. Industrieterrein Din- lelmond. 4794 SM Fijnaart, tel. 01672- 3223-3350. vraagt VAKBEKWAAM POLYESTERBEWERKER Hoog loon met vakantiebonnen Aanmelden op het kantoor of na 20.00 uur tel. 01182-1933 Burgemeester en wethouders van Mid delburg maken bekend, dat in die ge meente de kermis zal worden gehouden van zaterdag 2 tot en met donderdag 7 augustus 1980 (zondags gesloten). De verpachtingsvoorwaarden en in schrijvingsbiljetten zijn gratis verkrijg baar ter gemeentesecretarie ("kamer 15). Voor elke inrichting moet een afzonder lijk inschrijvingsbiljet worden inge diend. Een biljet van een erkende bond of er kend tussenpersoon wordt aanvaard, mits de krachtens de verpach- tingsvoorwaarden vereiste gegevens daarop zijn vermeld. Er wordt geen rekening gehouden met plaatsbedingen bij de inschrijving. In richtingen. waarin dieren worden ge toond c.q. optreden, worden niet toege laten. Iedere inschrijver wordt geacht met de verpachtingsvoorwaarden bekend te zijn. Voor een patatrfrites-, een ijs-, een paling-, een gebak- en een poffertjes kraam alsmede een suikerspin kan niet worden iftgeschreven. aangezien daar voor reeds plaatsen zijn gereserveerd. Voor een nougatrsuikerkraam kan dit jaar wèl worden ingeschreven. Eigen stroomopwekkingsmstallaties worden niet toegelaten. Bij de inschrijving moet een gedekte cheque ten bedrage van 25% van de ge boden pachtsom(men) worden ingeslo ten. Hiermee wordt bedoeld een cheque, welke in geval van niet-gunning van een standplaats niet eerst behoeft te wor den geïnd alvorens te kunnen worden terugbetaald, maar welke zonder meer kan worden teruggezonden. In geval van gunning van een stand plaats moet het resterende bedrag van de geboden pachtsom uiterlijk vóór 1 juni 1980 door de gemeenteontvanger zijn ontvangen. Vermakelijksheidsbelasting wordt niet geheven. Op woensdag, 9 januari 1980, om 15.15 uur, wordt de gesloten bus, waarin in schrijvingen tot 15.00 uur op die dag moeten worden gedeponeerd, geopend en worden de ingekomen inschrijvingen in het openbaar voorgelezen. De gun ning wordt zo spoedig mogelijk daarna medegedeeld. Gedurende de kermis zullen geen ande re inrichtingen op een andere plaats in de stad worden toegelaten. Van gemeentewege zal tijdig, o.m. door advertenties in kranten, de aandacht van het publiek op de kermis worden gevestigd. Middelburg. 20 november 1979. Burgemeester en wethouders voornoemd. de secretaris, mr. A, Kerkhove de burgemeester, drs. P. A. Wolters garages vanaf 1525,- (incl. btw) Bouwbedrijf Laustraat 48 '•-Heerenhoek Tel 01105-2131 Vert Siebau-garages P W. Vermue. Burg Dregmanstr 36 's-Heerenhoek tel. 01105-1358 Fabrikante van schuurmachines voor de hout- en metaalbewer kingsindustrie heeft wegens uitbreiding van de produktte-activi- teiten plaatsingsmogelijkheid voor Hun taak zal bestaan uit het verrichten van nauwkeurig draai- werk op middelgrote centerdraaibanken. Hun taak zal bestaan uit het verrichten van nauwkeurig draai- werk op kleine en middelgrote revolverdraaibanken. Hun taak zal bestaan uit het verrichten van nauwkeurig boor- werk op middelgrote radlaalboormachines. Degenen die interesse hebben voor één der bovengenoemde functies kunnen een beknopte sollicitatiebrief schrijven of bellen naar POSTBUS 68 - 4460 AB GOES - TEL. 01100-28410 gliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü aan de Noordstraat 55 winkelprom? in Axel (Zeeuwsch-Vlaanderen in goede staat (zeer geschikt voor kapsalon om;: H alle voorzieningen aanwezig ei - =5 Redelijke huur Informaties 01100-14859 of na S 01106-2096 Ten behoeve van het onderwijsa nietrNederlandstalige kleuters si gemeentelijke experimentele fondei school. Hooge Meestraat 2-4, wot ffrhe vraagd een auto of Al [dij* voor vijf schooltijden per week. Aanstelling zal geschieden in tjjciÉ*5Ulk{ dienst tot uiterlijk 1 augustus 11 Inlichtingen worden gaarne vers door mevrouw A. Huisman-var. Wtliei Houwen, telefoon 01180-27624 i» teki ÈE?rij: Sollicitaties binnen zeven dagent verschijnen van dit blad in te m aan burgemeester en wethoudem bus 6000, 4334 LA Middelburg. Gevraagd met spoed: Moet in bezit zijn vanp voor de tekenkamer Moet izoafl trove jsaar haast t< Onekst telen, v a Zo vi interes jtXCU jm jfopj' Ik hel «eer bi punt Ier bezh zijn va» i praktijkdiploma boekhc-.l jjj^ voor 25-tons binnenkraat Iwoordf hrijftt GREVEUNGENSTRAAT 16-MlW POSTBUS 280 TELEFOON I0I1N riag 2 Het bestuur van het werkvoorzi*' Ierse schap 'Werkplaatsen Walcheren':i ^Mil delburg, roept sollicitanten op voou gende funktie; WERKLEIDSTER Haar taak zal bestaan uit het begele instrueren van een groep van 15tot standelijk gehandicapte v (sters) in een montage of verpakkina ling. Algemene eisen: - leidinggevende en sociaal P# sche capaciteiten; - goede contactuele eigenschappr - leeftijd minimaal 20 jaar; - opleiding: Middelbare Beroep ding Arbeidstherapie MAT of ee' waardige opleiding. Geboden wordt: Een salaris, dat afhankelijk is vandei en bekwaamheid van 2.351-.^ tot 2.895,- maximum bruto per Rechtspositie zoals deze over he meen geldt voor personeel in dienst overheid. Een psychologisch onderzoek kor selektie-procedure behoren. Schriftelijke sollicitaties binnen na het verschijnen van dit blad.«" rekteur van de 'Werkplaatsen W< Postbus 280 te 4330 AG Middell

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 24