3 w jsJwn sleutel functie van de arts bMAG '5 DECEMBER 1979 RWANDA kwiic, ïmet '•tt.» Wt(8 imia •.c.-., IWll, iriuw nbidi 'eget Grupp WIW.IU W lUlilNA KWH'Yeg V •AA v> Het internationale jaar van het kind, ook in Rwanda. ide oudere mensen kunnen er weliswaar nog heel veel niet lezen of schrijven, maar bijna alle Ha: tren komen nu althans enige tijd op school terecht in Rwanda. Dit mag een flinke prestatie oemd worden voor een land waar meer dan de helft van de bevolking jonger is dan 20 jaar, en mac gaan studeren. ,n„nZo kwam Antoine op de universiteit Butare terecht, samen met 41 houdt dit in, dat hij/zij twee of drie keuzes moet opgeven. De regering maakt dan wei uit wat je uiteindelijk pas sinds 1962 onafhankelijk is. het echter verder te brengen dan de lagere school moet je wel erg gelukkig zijn: slechts 8 ent van de leerlingen van de lagere school komt in het vervolgonderwijs terecht. Dat vervol- leriatd»' jerwijs is dan meestal een landbouwschool, een technische school of een huishoudschool. elsoms is het een soort mavo of atheneum. Het is dus wel heel uitzonderlijk als-je uiteindelijk ?t toa ieuniversiteit terecht komt. Rwanda staat in tweede stad van het land. studeren ook heel wat Rwan- len 01 jongens In het buitenland. Voor utersitair opgeleide Rwandezen nêlesleutelfuncties te vervullen tocganisatie voor de opbouw van iti En die funkties kunnen ze 1 beter vervullen dan buitenlandse rdlgen. die. als gastarbeiders in r wad land. toch pas na heel lan- bet land en zijn bewoners echt ces kennen. die universitair opgeleide ten die zo'n sleutelfunktie B is de arts Antoine Ntezilyima- rgen n hdbet alsjti el vrij if di,: sii.Dtschrijfwijze van die naam |tde vreemdeling om te begin- tl is verwarring. In het Ki- Kodi.de taal van bet land, zijn adrronderling verwisselbaar. t! jt nu Kilinda of Kirinda i#,dat maakt voor de Rwandees ■erdet Itbijci iceStfiï de stK Starink' mensa tkenoit .msterlr. uit k vi d inde levert nog meer ver- kjop.Jk werk ln Shyembe", zal Hsoneelslid van het ziekenhuis Kilinda zeggen. Shyembe heet een'iï de beuve' waar het zieken- ij ligt Het is een van de duizen- nata'tk Btflsen bergen die het land rijk )e dan ook denkt het „dorpje 'tuinden, dan heb je het mis: is de verzamelnaam voor een Ibeuvels. Bestuurlijk valt Kilin- iadegemeente Bwakira, die op aiumiraJ®' onderverdeeld is in ver wacht-I tatesektoren".De sektoren zijn khedas onderverdeeld in ver fde cellen". Er is een sektor die heet. en ook een cel die zo Kilinda valt behalve het ais ook de "parochie": een iwt scholen, een timmerwerk- mat bijbehorende hulzen. De te boeren wonen niet in het imwonen op hun eigen heuvel, Mj hun eigen stukje grond. liekenhuis bovenop de heuvel kligthetziekenhuis.dat voor iriav;s te begrippen vrij groot is. Het Thuis 'n I bedden; het bestaat uit een ïenawt tl bezochte polikliniek, een n. Wam ildeling. een kinderafdeling, mant# t-afdeling en een 'gezondheids eis har b'. Verder is er ook nog een steek|B tplersopleiding aan verbon- van di öekenhuls werken ongeveer 40 slsleden, bijna allemaal Ken Van de drie artsen is er feiandse zendingsarts; onge- m gedsr sjaar geleden is Jan Bos hier in mens komen als vervanger voor de tdowetfl mekkende Jaap Boor (die af- erdheid tis uit Axel). Over Jaap Boor "er door iedereen met bewon- '1 nee,M KPr°ken; veel van wat hier nu s na)end !®0rc't''s door hem voorbereid Ie schlnfl ®en s'en del and«e artsen zyn Rwan wsthene Rukundo. die in lerdekf *tótudeerd heeft, en Antoine nte e"!"ana' -Dokter Antoine" ischdiï laatste hier meestal ge- j sla f.' al vanwege zijn bijna on- s zagr-i isare achternaam.Hij is ver- vieend'. voc' twee ochtenden zond'de kinderafdeling en het 'Idscentrum. Dit gezond- inirlflkd nlrum 's een soort uitgebreid Toezwje "icburo; het werk bestaat uit jat je jet len' vooral van kinderen tot 5 e literals jjorlichting geven over ge- ■envac! nS- hygiène en dergelijke. ianhe".c ^'01ne legt de nadruk heel n teke He voorlichting, om daar- KRerera J**1®8 bij de wortel aan te zo is.® Want voorkomen is noord' vaak goedkoper dan ge- bcz&k >r antoine ."tezilylmana is bijna dertig "erkt pas sinds april 1978 in Kilinda. Als je dan zou denken dat hij nu nog zo'n beetje bezig is de kat uit de boom te kijken, dan zit je er behoor lijk naast. Vol enthousiasme en met al zijn energie is bij er mee bezig de mensen bewust te maken van allerlei dingen, vaak kleinigheden, die ze in hun dagelijks leven zouden kunnen veranderen om hun gezondheid te verbeteren. Het moet ook gezegd worden, de Ne derlander Jaap Boor heeft zeer veel voorbereidend werk verricht. Daarby komt dat de positie die Antoine in neemt, vrij uniek is: er zijn (nog weinig artsen verbonden aan gezond heidscentra. Door deze positie geniet hij veel vrijheid om zijn ideeën uit te werken, ook al is zeker het voortdu rende personeelstekort van het ziekenhuis een beperkende factor Ondanks het feit dat vele mensen dok ter Antoine voornamelijk zonder zijn witte jas kennen, houdt hij zich toch nog voor het grootste deel van de week bezig met het „gewone" werk van een arts: patiënten onderzoeken, diagno ses stellen en medicijnen voorschrij ven op de polikliniek, en werken op de kinderafdeling van het ziekenhuis Antoine woont, met zijn vrouw, die onderwijzeres is aan de lagere school van Kilinda. en zijn kinderen van resp. ruim één jaar, een twee maanden, in een woning vlakbij het ziekenhuis Ztjn huis lijkt in vele opzichten op dat van een Nederlander; het is een soort kleine bungalow. Dingen die je er ech ter tevergeefs zult zoeken zijn bijvoor beeld een wasmachine, een televisie en andere tekenen van luxe. Ook de meubilering en stoffering zijn minder overdadig dan je in Nedrland bij een relatief goed betaald iemand zou ver wachten. Geen wonder: televisie is er niet in Rwanda, en luxe-artikelen zijn onbetaalbaar (onder andere door de hoge transportkosten). En ook het loon van een arts laat hier niet toe om ach heel veel luxe te per mitteren. Ter vergelijking: het loon van een arbeider is ongeveer 3000 frank per maand; je zou dat hier onge veer het bestaansminimum kunnen noemen. (Dit loon is onder andere zo laag. omdat er zo n overschot is aan ongeschoolde arbeiders'. Een Rwan dese arts verdient ongeveer vijf keer zoveel. Dit betekent dat een arts er goed van kan rondkomen, maar de meeste West-Europese luxe blijft toch buiten zijn bereik. Antoine staat ook niet om die luxe tc springen; hij voelt zich een echte Rwandees en hoeft de Rwandese kuituur niet zonodig in te wisselen voor de West-Europese. Zijn huiskamer is hier een duidelijk bewijs van: géén groot leren bankstel en der gelijke; wél veel Rwandese kunst en kunstnijverheid. Ook de kalender met het portret van president Juvenal Ha- biyarlmana ontbreekt niet. Kortom: Antoine is een echte Rwan dees. en heeft er geen behoefte aan zich anders voor te doen twee maaltijden Een ontbijt is volgens hem niet zo no dig: als je nog niet gewerkt hebt, boef je ook nog niet te eten. Wèi nodig zijn een goede middag- en avondmaaitijd. Tijdens die beide maaltijden wordt er ongeveer hetzelfde gegeten: als basis, bataten zoete aardappels), kook- bananen of aardappelen; daarbij meestal bonen (die ongeveer net zo smaken als bruine bonen maar aller lei kleuren hebben), en. als er is, wat groente. Groente is hier vrij schaars. Misschien de meest voorkomende soorten zijn kool, worteltjes, tomaten en de in heemse groente 'dodo'. Het is mogelijk dat Antoine wat meer vlees eet dan de meeste Rwandezen de meeste mensen eten dat hier hoog uit eens in de veertien dagen. Dat vlees wordt dan meestal in een soort saus verwerkt. Brood komt zelden by hem thuis op tafel. In Rwanda groeit ook geen tar we. zodat de grondstoffen voor brood geïmporteerd moeten worden De meeste Rwandezen beschouwen een broodje eerder als een lekker hapje tussendoor dan als een essentieel on derdeel van de voeding. Antoine is afkomstig uit de streek rond Gikongoro, in het zuiden van het land. Het klimaat verschilt daar niet veel van de streek rond Kilinda; mis schien dat het in het zuiden iets koeler is. Een duidelijk verschil bestaat er tussen de twee streken als we de fami liebanden vergelijken: rond Kilinda zijn die banden erg sterk, ook tussen verschillende gezinnen uit één familie Verder zijn de mensen van Kilinda wat armer, wat onder andere te maken heeft met het feit dat Kilinda nogal afgelegen ligt, en er weinig gewassen voor de verkoop verbouwd worden. In Kilinda ligt de nadruk nóg sterker dan elders op de verbouw van het eigen voedsel zes jaar studie De universiteit van Rwanda te Buta re hoeft slechts een beperkt aantal plaatsingsmogelijkheden. Daarnaast stelt het buitenland een aantal beur zen beschikbaar. Voor wie in aan merking komt om te gaan studeren deren (waaronder één meisje). Zes jaar lang studeerde hij gedurende 4 trimes ters: tijdens de 'vakanties' waren juist de docenten uit het buitenland be schikbaar. en moest er dus ook ge werkt worden. Na zes jaar studie wa ren er nog 19 over. een strenge selektie is mede nodig omdat de plaatsings ruimte voor afgestudeerde artsen moeilijk snel is uit te breiden. Volgens Antoine neemt de belangstel ling onder de jongeren voor de oplei ding tot arts alweer wat af. HIJ schrijft dat toe aan het feit dat een arts onge veer evenveel verdient, maar veel meer moet werken dan bijvoorbeeld een ekonoom. Bovendien zyn de ver antwoordelijkheden van een arts heel groot, terwijl zijn beroep in niet zo heel erg hoog aanzien staat. Antoine vindt het een goede zaak dat een aantal Rwandese studenten m het buitenland kan studeren dankzij beurzen van o.a. België, de Wereld gezondheidsorganisatie, Rusland, de EEG etc Wel kan de betreffende Rwandese student aanpassingspro- klaas tjoelker blemen ondervinden, eerst bij aan komst in het gastland, later bij terug keer in zijn vaderland. Een Rwandees die ln Butare kan studeren raakt zowel letterlijk als figuurlijk minder ver ver wijderd van zijn volk. Langzamerhand begint zich zo een Rwandees kader te vormen, dat aller lei belangrijke funkties in het land op zich kan nemen Op de universiteit van Butare geven ook steeds meer Rwandezen les. ter wijl hun aantal enkele jaren geleden nog vrijwel nihil was. Tegenover de buitenlandse deskundi gen (o.a. artsen) heeft dit nog jonge Rwandese kader duidelijk het voor deel dat ze beter op de hoogte zijn van de Rwandese zeden en gewoonten, en dat ze vaak beter weten wat er onder de bevolking leeft. ontwikkeling Antoine voelt zich teveel arts en ie jong om zich een oordeel aan te mati gen over de ontwikkeling van hel land als geheel. Maar natuurlijk heeft bij wel zo zijn ideeën erover. Dat blij ken vaak ideeën te zijn die voortko men uit zijn werk als arts en wat hij daarin meemaakt. Verreweg het grootste deel der Rwan dezen is boer meer dan 90 procent Dat betekent dus. zegt Antoine. dat de ontwikkeling van Rwanda voorname lijk de ontwikkeling is van de (kleine) boeren. En de problemen die zich daarby voordoen, zijn heel direkt voelbare problemen. Er is vaak maar nauwelijks genoeg voedsel, omdat men niet genoeg verbouwt of verbou wen kan. En ook veel problemen wor den veroorzaakt door gebrek aan hy giène (er is vaak geen zuiver water in de buurt beschikbaar). Vroeger is er ooit wel een overschot aan grond geweest in Rwanda. Een boer kon dan zyn land net zo lang ge bruiken tot het uitgeput raakte Daar na kon hij dan een nieuw stuk grond ontginnen, terwijl het nu verlaten stuk grond de kans kreeg te herstellen Maar de bevolking heeft zich sterk uit gebreid en breidt zich nog steeds uit. Dat betekent dat er steeds minder grond per boer beschikbaar komt. Om te bvoorkomen dat die grond ook ver loren gaat, moet deze heel zorgvuldig gebruikt worden. Daarvoor ontbreekt vaak de kennis. Dus het bijbrengen van die kennis is voor de ontwikkeling van het land van het grootste belang. Daarbij moet uitgegaan worden van bestaande tradities, en de bestaande technologie. De Rwandese boeren hebben sinds tyden de landbouw bedreven met de hak. En volgens Antoine kunnen ze die het beste blijven gebruiken. In het ge bruik van tractoren en andere hoog ontwikkelde landbouwwerktuigen ziet hij niet veel heil, al was het alleen al vanwege het vaak vrij steil-heuvel- achtige landschap. Als we hierover praten, haalt Antoine een voorbeeld aan over het onbegrip dat er soms in Westerse landen bestaat over wat een Afrikaans land nodig heeft. Een Westers land stuurde eens een vliegtuig naar Afrika, en stuurde voor de zekerheid maar een sneeuw schuiver mee1 Je weet maar nooit, of het bij 30 graden celcius niet eens zou kunnen gaan sneeuwen, zullen ze wel gedacht hebben. bewustwording Het belangrijkste, zegt Antoine. is de bewustwording van de mensen zelf. Als zij zich bewust worden van de problemen en wat daar achter zit, kunnen ze gaan werken aan de oplos sing van die problemen. En volgens Antoine moeien de Rwandezen zelfde eerste stap zetten naar deze bewust wording. Er zijn op dit gebied duide lijk gunstige ontwikkelingen aan de gang. Regering en plaatselijk bestunr wer ken in toenemende mate samen met de bevolking om de problemen op te lossen. Daarbij doet de regering baar best om burokratische toestanden te voorkomen. De grond kan veel verstandiger ge bruikt worden door toepassing van mest (dierlijke mest en kompost), door anti-erosie-maatregelen terrasgewij- ze bebouwing van de hellingen), door wisselteelt enz Zo kan de grond vruchtbaarder gemaakt worden en vruchtbaarder blijven, zodat een dichtbevolkt land als Rwanda met gemak van zijn eigen voedselproduk- tie kan leven. Een goed vooruitzicht! Ook de Belgen hebben geprobeerd de mensen hier er toe te brengen om him grond zorgvuldiger te gebruiken Maar de Belgen kwamen van buitenaf, en hebben zich er ook nooit veel aan gele gen laten liggen om uit te leggen waar om dat zorgvuldiger gebruik nodig was Daardoor kregen die Belgische maatregelen vaak eerder het karakter van dwangmaatregelen dan van so ciale maatregelen Nu werkt het eigen Rwandese kader meer samen met de mensen; de rege ring werkt goed voor de bevolking, en de mensen gaan beter voor de regering werken En er is steeds meer Rwandees kader beschikbaar, momenteel zijn er bij voorbeeld alleen al 126 Rwandese art sen werkzaam! 'binnenkort worden dat er 150). En dat nog wel. terwijl er in 1962. toen het land onafhankelijk werd, zegge en schrijve één universi tair opgeleide Rwandees was! buitenlandse hulp? Het buitenland zou volgens Antoine het beste financieel en materieel kunnen helpen bij dit proces van be wustwording. Het werk kan naar zijn mening toch bet beste gedaan worden door de Rwandezen zelf. En hij merkt nog op: als je je op de boeren richt, richt je je op de overgrote meerder heid van de bevolking. Industrie geeft in een land als Rwanda toch slechts aan een kleine minderheid werk. Geen dag in de week is voor Antoine hetzelfde de ene dag werkt hy meer in de polikliniek of op de kinderafdeling, een andere dag houdt hij zich vooral bezig met preventief werk op het ge zondheidscentrum. of gaat hij (mees tal te voet) de heuvels in. Daarnaast geeft hij ook nog les aan de ver- pleegsters-in-opteiding. Dokter An toine vindt deze afwisseling een goede zaak. Voor hem houdt geneeskunde in, zowel mensen genezen, als voorkómen dat mensen ziek worden Dat de Rwandese regering deze opvatting deelt, blijkt wel uit het feit dat hij als arts verbonden is aan dit gezond heidscentrum. Zo'n gezondheids centrum is immers vooral op het voor komen van ziektes gericht. Ook als hij de heuvels ingaat om voor lichting of vaccinaties te organiseren, komt het trouwens vaak voor dat hij zieken behandelt. Voor veel mensen is namelijk toch de afstand naar het ziekenhuis een bezwaar. Als je echt zwaar ziek bent en naar het ziekenhuis vervoerd moet worden, kost je dat nogal wat. (je wordt dan op een ge vlochten brancard door vier mensen gedragen over smalle paadjes door de heuvels) En als je moeder bent van een groot gezin, dan kun je dat niet zomaar in de steek laten. Maar waar Antoine eigenlijk de heuvels voor ingaat, is de organisatie van 'zijn projekt Als hij het 'zijn' projekt hoort noemen, protesteert hij. ..Het is niet mijn pro jekt. het is het projekt van het hele centrum. Trouwens, noem het ook maar niet 'projekt'. dat is veel te pre tentieus Onterechte bescheiden heid. merk je, als Je je gaat verdiepen in wat dat 'projekt' dan inhoudt. Per sektor (de één na kleinste be stuurlijke eenheid van het land) Een massavergadering in de sector Murambi waarin informatie uitgewis seld uordt over het op handen zijnde gezondheidsproject. Op de voorgrond zittend v.l.n.rde burgemeester van de gemeente waar Murambi in ligt, dokter Antoine, een toekomstige ge zondheidswerker en de landbouw deskundige van de sector. Staande, rechts: de maatschappelijk werkster Aan mensen geen gebrek m Rwanda. Met man en macht wordt een betonnen deksel op de 'vertrekkamer van een waterleiding getild. Op de voorgrond, met de rug Hidde Akkerman Dagelijks hetzelfde beeld voor de polikliniek, zo 'n 200 mensen, die van dichtbij, maar ook van heinde en de camera, de Nederlandse vrijwilliger ver komen lopen of gedragen worden als ze zelf te ziek zijn om te lopen). Zou voorkomen niet nuttiger zijn dan genezen? wordt een vergadering van alle men sen bijeengeroepen. Daar wordt uit gelegd wat de plannen zijn en worden de nieuwe gezondheidswerkers voor gesteld. Deze gezondsheidwerkers zijn gewoon mensen uit de bevolking, die door een komilee uit de bevolking voorgedragen worden. Ze krijgen dan een vorming op allerlei gebieden die te maken hebben met de gezondheid. Dat wil zeggen: op het gebied van de landbouw.de hygiëne, ziekten leer. De inbreng van deze gezondheid swerkers in hun vorming is zeer groot: er wordt op hun bijeenkomsten veel gediscussieerd. Deze gezonds- heidswerkers doen hun werk louter uit belangstelling; ze worden er niet voor betaald. Als ze eenmaal opgeleid zijn. besteden de gezondheidswerkers eén uur per dag aan hun taak Deze houdt in dat ze de mensen thuis of op hun land opzoe ken. Ze praten dan over allerlei dingen die op de gezondheid betrekking heb ben, en geven allerlei adviezen. Ook houden ze statistieken bij over ge boorten, aantallen overledenen, zie ken enzovoort. Het Is de bedoeling dat deze gezondheidswerkers in de toe komst ook zelf vormingsbijeenkom sten onder de bevolking gaan organi seren. Het voordeel van dit systeem is. dat zij heel dicht bij de bevolking staan, zelf gewoon hun beroep van boer blfjven uitoefenen, en het goede voorbeeld kunnen geven. Tegen een arts kan men gemakkelijk zeggen: „U hebt gemakkelijk praten, maar Tegen iemand die in dezelfde positie verkeert als de overige boeren, zegt men zoiets niet zo gauw. Als hij (of zij) een latrine kan bouwen, dan kunnen anderen het ook' Deze manier van werken is nog erg nieuw. Maar hy begint zijn vruchten al af te werpen de mensen begrypen waarom ze latrines moeten bouwen waarom ze maatregelen tegen de ero sie moeten nemen, hoe ze water ten gunste van him gezondheid kunnen gebruiken, en werken enthousiast mee Heel veel kleine stappen op de goede weg zorgen zo voor een ontwik keling van het gehele Rwandese volk! De problemen bij de ontwikkeling van Rwanda zyn dezelfde als de proble men met betrekking tot de gezondheid van de bevolking, zegt Antoine Voor goede voeding is het nodig om diverse voedselgewassen te verbou wen. want gevarieerde voeding geeft meer garanties dat men alle noodza kelijke voedingsstoffen binnenkrygt. En een goede hygiène is erg belangrijk Als we het daarover hebben, komen we ook terecht bij het onmisbare water Veel van de ziektes die hier voorkomen hebben te maken met water: de mala ria-mug die in stilstaand water broedt, de ziektes die voortkomen uit het feit dat water besmet is met menselijke en dierlijke uitwerpselen: de ziektes die voortkomen uit het feit dat er niet ge noeg water gebruikt wordt bronnen beschermen In de eerste plaats moeten de bronnen goed beschermd worden tegen be smetting. zegt dokter Antoine. De mensen kunnen dan over veiliger wa ter beschikken, en misschien ook nog wel dichter bij huis dan nu vaak het geval is. Want als de moeder, die het toch al zo druk beeft, steeds kilome ters moet lopen (vaak met het jongste kind op de rug) om water te halen, dan legt dat wel een erg zware belasting op haar. En ook van de kinderen, die na schooltijd water halen, kun je niet verwachten dat ze grote hoeveelhe den van dat zware vocht over een lan ge afstand kunnen dragen. Antoine denkt daarom dat het op sommige plaatsen toch ook nodig zou zijn om waterleidingen aan te leggen Maar ongetwijfeld is een goede be- sche:ming en onderhoud van de be staande bronnen een hele belangrijke verbetering- Zoals eerder gezegd heel veel kleine tappen op de goede weg vormen deomwikkeling van Rwanda'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 21