ZEEUWSE COURANT loskou trekt aanbod nderhandelingen in Van Agt: voorbehoud wel degelijk deel NAVO-besluit M Radio Teheran meldt aanval Iraakse leger JPiAtt r lÜInl initiatiefgroep: invoering van igen bijdragen is vertraagd Ernstige situatie in Johannesburg door invasie van giftige spinnen VO BESLUIT BERAAD MET OPROEP Volgende week beraad over economie in 1980 Kamerleden kregen positieve indruk van kerncentrale Borssele VANDAAG UITSPRAAK INTERNATIONAAL HOF DREIGENDE TAAL VVD EN CDA-'DISSIDENTEN' BELGISCHE PTT ER ZWAAR GEWOND DOOR PAKKET-BOM Rode Brigades plegen aanslag op Fiat-man Schouwingen pagina 2 ^jaargang no. 296 irdag 15 december 1979 algemene zeeuwse ...VOOR VEILIG VERZEKEREN HOUTKAAI 11 MIDDELBURG TEL (01180)28000 HECHT IANP) - De ini- lijfjroep 'Slop het eigen risico', ii(h verzet tegen de invoering litbreiding van eigen bijdragen ziekenfondsverzekering, mf. vrijdag 'met tevredenheid' jjfslfld dat de invoering van men bijdragen, waartoe al is ijten. is vertraagd Zfigen bijdragen zouden vanaf 1 januari 1980 betaald moeten wor den. Het gaat, hierbl) om het eigen risico voor kraamzorg bij vrouwen die op medische indicatie In een ziekenhuis bevallen en om de eigen bijdrage voor 'esthetische' chirur gie: plastische chirurgie ter ver fraaiing van het uiterlijk. De initiatiefgroep zegt van het mi nisterie van volksgezondheid en de Ziekenfondsraad te hebben ver nomen dat de desbetreffende uit voeringsbesluiten nog niet klaar zijn Desgevraagd deelde een woordvoerder van de Zieken fondsraad alleen mee. dat staats secretaris Veder-Smit nog niet de aanwljziglngen heeft gegeven die nodig zijn voor het aanpassen van de uitvoeringsbesluiten. JOHANNESBURG (ANP) - De Zuidafrikaanse stad Johan nesburg wordt geplaagd door een ware invasie van giftige spinnen. Tegen hun beet. die dodelijk kan zijn. bestaat geen tegengif. Een woordvoerder van de gezond heidsdienst zei dat de spinner, vermoedelijk uit de mijnen bij de stad komen Hij noemde de situatie ernstig. De inwoners van Johannesburg zijn gewaarschuwd voor het gevaar van het bruin-oranjekleurig insekt. Het is nog geen centimeter groot, maar zijn beet kan een kind doden en een volwassene langdurig ziek maken De ziekenhuizen hebben tot dusver enkele mensen met beten opgeno men. Sterfgevallen hebben zich echter nog niet voorgedaan De beet van de vioolsptn is pijnloos. De werking van het gif manifes teert zich pas uren later. Het insekt is nooit eerder in dit deel van Zuid-Afrika gesignaleerd u correspondent) |EL-Nieuwe en uitgebreide onderhandelingen met de Sowjet-Unie over wapenbeheersing inde jaren tachtig leiden tot een „fudamentele verbetering in de situatie tussen Oost en Dit staat in de slotverklaring die vrijdag na de NAVO-ministerraad werd uitgegeven. De Handen roepen de landen van het Pact van Warschau op „de belangstelling waarvan ze blijk Kader. gegeven" om verbetering in de verhouding met het Westen te bereiken nu „in actie om te VO ls de basis voor besprekingen ver nietigd en nemen de NAVO-landen de ..zware verantwoordelijkheid op zich voor een nieuwe ronde in de bewape ningswedloop". aldus Tass. pregen week van NAVOberaad werd vrijdag besloten met god aan de Sowjet-Unie en haar loten „in alle beschikbare fora itehandellngen" te gaan praten ipenbeheersing. Dit aanbod is to aan het besluit van de NA- to In Europa 572 raketten voor ideUange afstand, elk met een lop. op te stellen. De negatieve reacties van het Oostblok op dit besluit noemde NAVO-secretaris-generaal Luns vnjdag „minder streng dan ver wacht kon worden". Het officiële Sowje- trpersoureau Tass maakte vrijdag juist bekend dat Moskou het aanbod om te onderhandelen heeftingetrokken. Door het modemiseringsbesluit van de NA- Ulj Usman ml sdOTiemlngsraad van de Konlnk- MschappU De Schelde ls onge- i jnrde ook door de regering voor la plannen tot samenbundeling {Kiaantal bedrijven In een 'Ener- Nederland' DEN HAAG - Het kabinet gaat zich volgende week beraden over de eco nomische vooruitzichten voor 1980. Aanleiding daartoe is het verloop van zaken in het arbeidsvoorwaardenoverleg en de laatste 'krasse' stijging van de olieprijzen. Premier Van Agt zei dit vrijdagavond op de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Tijdens dat kabinetsberaad is niet gesproken over een eventuele loonlngreep door de regering, aldus Van Agt. De Amerikaanse minister Cyrus Vance (buitenlandse zaken) zal zijn Russische ambtgenoot volgende week woensdag Informeren over de NAVO-beslissingen. Hij zal het communiqué overhandigen waarin het besluit- tot invoering in West-Europa van de nieuwe raketten is vastgelegd, alsook het voorstel aan Moskou om te gaan praten over „sub stantiële beperking" van de middellan ge afstandswapens. Of dit in het kader van een SALT IH-akkoord moet gebeu ren. zoals in de slotverklaring van vrij dag staat, is volgens mr. Luns nog geen uitgemaakte zaak. Het kan ook eventueel bulten het leader van SALT, aldus Luns. In de huidige SALT-akkoorden zijn alleen afspraken gemaakt over de strategische kernbe wapening van Amerika en Rusland. En geland maakte overigens tijdens het Brusselse NAVO-overleg duidelijk al- (Slot zie pag. 9 kol. 4) stellen Nationale Ombuds- :t volgens de regering meer Kgdiieden krijgen dan ln het oor- 0Wi|ke wetsontwerp was voor- kken naderingen ln het denken over frjngvande Oosterschelde zfln «jte helft van de Jaren zeventig Ie losgewoeld door de actiegroep Setschelde Open'. 'Als je van hele- aüu vertrekt en je komt bij een ümmetecn doorstroomopenlng toco vlerkante meter uit, dan ls Wmooi. Maar we knokken door', i wordvoerder C. van Leeuwen 'Ode W, de conservatieve premier .heeft vpjdag in de kamer van zijn zeven maanden «pnng bekend gemaakt. Leden van de Tweede Kamercommissie voor de kernenergie op bezoek in Borsse- le: derde van links Ad. Lansink (CDA), naast hem R Braams (VVD). danJ D. de Voogd i VVD-kamerlid, maar hier aanwezig als lid van het dagelijks bestuur van de PZEM); naast hem mevrouw l. Lambers-Hacquebard D'66Tweede van links de directeur van de kerncentrale, ir Tiktak. QOM (AP)-Iraanse soldaten tonen hun trouw aan Shariat Madari'r), de belangrijkste opponent van de ayatollah Khomeini Meningsverschil tussen de beide geestelijke leiders leidde in de afgelopen week tot ernstige ongeregeldheden in het noord westen van Iran. (Van onze correspondentie TEHERAN-WASHINGTON - Volgens ontkend het nieuws echter in alle toonaarden gemaakt van een Iraakse inval, zei een woordvoerder van het ministerie van berichten van Radio Teheran zijn een- De invasie zou zijn gepleegd in de buurt buitenlandse zaken in Teheran dat de heden van het leger van Irak-voorzien van de Iraanse stad Chorramsjahr, on- Irakezen zich nu terugtrokken van zware artillerie en raketten - het geveer 130 kilometer van een van Iran's Radio Teheran zegt zijn berichtgeving zuidwesten van Iran binnengevallen, grootste olievelden. Enkele uren nadat In de Iraakse hoofdstad Bagdad wordt de Iraanse staatstelevisie melding had (Slot Zie pag. 9 kol. 6) BORSSELE - „Een behoorlijk net werk. goed organisatorisch onder bouwd". Zo omschreef het CDA-twee- de kamerlid Jan van Houwelingen als voorzitter van de kamercommissie voor de kernenergie z'n indrukken na het bezoek van zijn commissie aan de kerncentrale in Borssele. Ook Arend Voortman (pvda) oordeelde positief: „Het ging ons om twee dingen: in de eerste plaats het bekijken van het sys teem, dat tracht de veiligheid te garan deren, in de tweede plaats de instelling van de mensen die dat moeten doen. Van beide heb ik een positieve in druk". Naast Voortman en Van Houwelingen bezochten ook Eversdijjk en Lansink (cda). mevrouw Kambers-Hacquebard (D'66). Zijlstra (pvda). Braams (wd), Nljhof (ds '70). Verburgh (gpv) en Jan sen (ppr) de kemopntrale Zij werden rondgeleid door onder andere de voor zitter van de Raad van Bestuur van de PZEM. gedeputeerde W Don. PZEM- directeur Dalebout en J D. de Voogd, lid Van het dagelijks bestuur van de Zeeuwse energiemaatschappij. De laatsten vroegen de kamerleden om het Harrisburg-debat met enige spoed aan te pakxen. 'vanwege de onzeker heid hier", formuleerde Van Houwelin gen het Hij had er begrip voor: de ka mercommissie denkt óók aan een spoe dige behandeling, eind januari of begin februari waarschijnlijk. Het bezoek vrijdag van de commissie aan de Borsselse kemcenteale vormde de allerlaatste schakel in de voorberei ding van het tweede kamerdebat over de bijna-ramp met de kerncentrale Ln het Amerikaanse Hamsburg. Hét gro te. centrale punt in dat debat vormt de vraag of de Nederlandse kerncentrales (Slot zie vagina 2 kolom 2) Ml en 33. Mn televisie: 13. fcièn: 15. pagkrant: 19, 20, 21, n25. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het voorbehoud dat Ne derland woensdag heeft gemaakt over de modernisering van de kernwapens, maakt volgens de regering wel dege lijk deel uit van het NAVO-besluit. Dat het voorbehoud niet in het officiële NAVO-commnniqué staat, doet niet terzake, want het communiqué heeft geen juridische, maar hooguit politie ke betekenis. Het Nederlandse voorbehoud is opge nomen in een bijlage van de officiële besluitenlijst van de NAVO-top. het enige stuk dat bindende betekenis heeft Minister-president Van Agt. zei dit vrijdag op zijn wekelijkse persconfe- rentle. Centraal ln deze discussie staat de vraag of Nederland nu wel of niet met de modernisering (produktle én plaatsing) heeft ingestemd. Als alleen het commu niqué telt. dan lijkt dat Inderdaad wel het geval te zijn, omdat daaruit niets van een Nederlands voorbehoud blijkt. WD dreigt De VVD-fractie bestrijdt deze uitleg en dreigt nu met nieuwe moeilijkheden. Zij heeft zich sinds woensdag uiterst tevreden getoond over het NAVO- cotnmunique. Volgens de VVD heeft al leen het communique waarde en is Ne derland dus met de modernisering ak koord gegaan. Andere documenten spelen volgens de VVD geen rol. ..Als het kabinet nu het communiqué weer gaat bagatelliseren en terugkrab belt. dan krijgt het grote moeilijkheden met ons", zei de defensiewoordvoerder van de VVD. Ploeg. „Onze bezwaren gelden het door Nederland gemaakte (Slot zie pag. 9 kol. 1) De puzzelactie van PZC en Unicef ten bate van drinkwaterputten voor Rwanda gaat vandaag de laatste ronde in. Dat betekent dat, na dertien weken puzzelen voor dit goede doel. de slagzin van 26 letters compleet wordt en de hoofdprijzen worden getrokken- .Datgebeurt aanstaande donder dag. Voor de inzenders van de goe de oplossing ligt. aan de voor avond van kerst, een schat aan prijzen gereed, waaronder zes geldprijzen van 1000,-, beschik baar gesteld door de PZC ter gele genheid van de inschrijving van de 60.000ste abonnee, enkele maanden geleden (een dubbeltje per abonnee dus). Voorts zijn er on der meer een draagbare kletiren-iv te winnen, een tuner-versterker- combinatie en tal van andere waardevolle prijzen die bijeen zijn gebracht door het Zeeuwse be drijfsleven. Daarnaast wordt ook nog de laatste serie weekprijzen getrokken. Kansen te over dus voor iedereen die dit weekeinde even een klein deel van zijn of haar vrije tijd hieraan besteedt en de oplossing, met een bijdrage van S 2.50, vóór aanstaande woensdag opstuurt. Op pagina 29 leest u er alles over! 'Herexamen' van de dissidenten tin zijn gebruikelijke ferme- jongens-s toere-knapen-ta al- gebruik heeft premier Van Agt aangekondigd hoe hij volgende week het kamerde bat over de NAVO-kemwa- penbesllssmgen tegemoet gaat: 'fier en met opgeheven hoofd'. Politiek Den Haag heeft het er af en toe maar moei lijk mee om het acteertalent van de mi nister-president op zijn waarde te schatten De vraag ls namelijk nog steeds of de complete verwarring van de laatste dagen over de Nederlandse houding in het Brusselse NAVO-beraad nu werkelijk het gevolg is van allerlei onvoorziene omstandigheden danwel voor binnenlands gebruik handig is ge regisseerd. Daarom heeft de tweede ka mer er verstandig aan gedaan de dis cussie over het beleid van het kabinet in 'Brussel' niet op stel en sprong te houden, maar in alle rust door te schui ven naar het midden van de volgende week. Er is dan tenminste nog even tijd om de zaken duidelijk op een rij te zet ten: hard nodig na de complete mist die over de hele kwestie is gedaald en die het zicht op de werkelijke feiten en de draagwijdte ervan voor het Nederland se standpunt aardig heeft benomen. Eerste vereiste is dat glashelder wordt wie waarover praat. Wanneer de vaag heid van de laatste dagen namelijk voortduurt is de kans aanwezig dat de barst die vorige week in de kamerfrac tie van het CDA optrad alleen met han digheid wordt gelijmd. En daarmee is de duidelijkheid in de huidige en toe komstige partijpolitieke verhoudingen in dit land verre van gediend. V oor de negen AR- en de ene KVP- 'afvalligen'. die vorige week in het kern wapendebat van de tweede kamer met de oppositie-motie-Stemerdink mee gingen wordt het een zwaar weekenrije. Hun stemgedrag, waardoor het kabinet in grote problemen kwam. heeft veel kritiek losgemaakt. Hoewel ARP-voor- zltter Hans de Boer in het weekblad Ne derlandse Gedachten van zijn partij een poging heeft ondernomen om de aanvallen uit eigen kring te pareren is het zeer de vraag of de dissidenten htm verzet tot in uiterste consequentie over eind zullen durven blijven houden, ook wanneer zou blijken dat er toch onvol doende is tegemoet gekomen aan de uitspraak van de kamermeerderheid. Gisteravond vergaderde het partijbe stuur van de ARP; vandaag (zaterdag) houdt het CDA een congres in Dronten. Van Agt. Lubbers, een niet onbelang rijk deel van de 'basis' van de ARP en de CDA-voorvechters die uit alle macht een scheuring in de broze eenheid van de christen-democratie willen voorko men. - zij allemaal zullen het tiental achter de motie-Stemerdink onder zwa re druk zetten. Op p zijn wekelijkse persconferentie heeft Van Agt gisteravond gezegd dat Nederland afgelopen week met de stel- lingname in het NAVO-beraad op de rand van een breuk met het westerse bondgenootschap heeft gebalanceerd. Volgens hem is het een kwestie van kie zen of delen geweest. Zoals de zaken in Brussel gelopen zijn was er waarschijn lijk in Den Haag voor het kabinet nooit een compromis te vinden geweest, waarmee het èn WD èn CDA (Inclusief de dissidenten) met enige kans op aan vaardbare beoordeling tegemoet had durven treden. Veel meer dan de vraag of het kabinet'volgende week overeind blijft is de vraag aan de orde of en hoe de tien 'afvalligen' uit het CDA in deze kemwapenkwestie overeind blijven. Eén van hen liet gisteravond via de NCRV-televisie weten dat hij zich min of meer voor een herexamen geplaatst zag. Hij kon wel eens gelijk hebben. En in de kansberekening op de uitslag van dat examen zou wel eens een heel be langrijke rol kunnen spelen dat er aan het Haagse Binnenhof (ook bij Van Agt) sprake is van een heel ander taalge bruik dan binnen de hekken van het Brusselse NAVO-hoofdkwartier. vdM BRUSSEL-Een 28-jarige beambte van de Belgische posterijen moet een hand en een oog missen als gevolg van een bomexplosie. Bij het sorteren van pak jes in een postkantoor in Brussel kwam vrijdag een in een pakket ver borgen bom tot ontploffing. Het pakje was in België be post en aan een buitenlands adres gericht. Welk land dit was wilden de autoriteiten niet bekendmaken. TURIJN (AFP) - De Rode Brigades- hebben vrijdagochtend bekend gemaakt, dat zij een aanslag gepleegd hebben op een bedrijfsleider van Fiat. Het slachtoffer is de 3«-jarige Adriano Albertino. Hij werd door zeven kogels in rijn benen getroffen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 1