zenden zal groeien dn verdwijnen ntt: het is toch verb» 1/ 15 DECEMBER 1979 zate rdag k rant O :J -Sri' blunders Alias van de letterkunde als boek van de maand. Dc pen Is slecht ge probeerd vindt Hans van Straten die leen aantal) blunders telt. vlinder Wolkers' nieuwste 'De doodshoofdvlinder' doet (te vaak een beroep op wat achterhaalde schokeffecten letterkundige kro niek van Hans Warren rwanda De arts in Rwanda is een belangrijk mar Klaas Tjoelker. vrijwillig werker in het ziekenhuis van Ki- linda, schrij.fl. erover iRwanda puzzel op pagina 29 lust zrstand. oen' is in volle gang. planten Ook rohd de kerstdagen zijn er veel bloeiende planten in de. huiska mers mogelijk.. jan is ian Het schrijven van een song is be langrijker dan de uitvoering, zegt Janis Ian 'die zowel het een als hel ander doeti. iaf3maart volgend jaar is de 27-Megahertzband niet langer een verboden radiokanaal. Het lal/endamateurs kan legaal uitgroeien tot - zo verwacht de PTT - één miljoen Nederlanders komende tien tot vijftien jaar. Mensen die zend- en ontvangapparatuur willen hebben om gesprekken met soortgelijke liefhebbers te voeren, kunnen voor bedragen vanaf 250 inde apparatuur kopert en voor 25 gulden per jaar de zendmachtiging. Te veronderstellen dat hiermee de >blemen zijn vervluchtigd, is een regelrechte misvatting. tisch" zal er vermoedelijk niet zo veel verschil zijn. Een verhaal op zichzelf is het zendver- mogen. Op het ogenblik is dat vijf watt. hetzelfde als wat in de VS is toe gestaan. „Nee", roept de PTT dan met een merkwaardig gevoel voor realiteit, „op het ogenblik ls er niks. Het is toch verboden'" Tja. Die nlet-bestaande vijf watt heeft overigens voor omwo nenden het wonderlijke en soms ont hutsende gevolg dat zij plotsklaps stemmen kunnen horen opklinken uit hun tapedeck of platenspeler en zelfs hun elektronische orgel. Om die storingen te beperken - zy kunnen niet worden uitgesloten - heb ben de Europese PTi-bedrijven het uitgangsvermogen bepaald op 0,5 watt. Dat betekent dat ieder die op het ogenblik uitzendt, nieuwe apparatuur zal moeten aanschaffen, want de be staande apparatuur blijkt niet omge bouwd te kunnen worden Ook dat kan wel vergeten worden. Op dit moment zijn er al zo'n 80.000 ille- it jeukend tussen een achter inlopende, hoho-roepende PTT i*a',aag groeiend leger bandelo- rpiraten. Met het vrijgeven van Mand (elf meter) is er immers ilseen verdrag. Echter, het pro- bdatslechts één partij, de PTT, ideralle omstandigheden geroe- voelen het verdrag na te leven, 27-Mc-band is slechts voor dijk vrijgegeven, en verder is er enorme hoeveelheid 'ether' atrent mets anders is geregeld Kte gebruik ervan voor ama- rtibcden is. I maakt zich dan ook weinig De praktijk zal wel uitwijzen, liaan de Haagse Kortenaerka- itigd, dat de twaalf peilauto's ei-fgebroken door stad en land Ddeetherschurken bij hun on- Itoen te grijpen, eerder gezel- ullen krijgen van meer zulke p, dan dat zij a^n rust te allien roesten. u die zich van deze ontwikke ldst is, is Ingenieur Willem Nieuwkoop. Samen met zijn ielmse vriend ingenieur Dick heefthjj de Nederlandse Com- Se Federatie opgericht. Zich nóaan de ANWB, die richting- plaatst om het wegverkeer te en, willen de heren Bos en Ni- 'talloze bezitters van een 'bak- "denu nog illegale zend- en apparatuur wordt genoemd, )pde technisehe en reglemen- igelljkheden en onmogelijkhe- hel nieuwe 27-Mc-besluit, de Ingsregeling algemene radio- Ifatie(MARC) derhetgras van PTT's vrijge- kliullt wel een addertje. Im- nduag de dag zendt iedereen dkkie heeft weten te bemach- ether in wat hij wil. Vooral m niet zelden ook reclame. Naatje spelen" is zo echt als we dan bovendien nog een rizaken zover weet te krijgen Uizendingen te sponsoren, is il boven Jan. he vrijheid dr 'Micsluit opent een vrije W lelijkheid, maar beperkt die uien (van de 27 die daarvoor Europese afspraak beschik- 1 gesteld - de Westduitsers frl" gekregen), voor appara- Pfleen maximaal uitgangsver bod watt en voor lieden van' Jt"'iaarDat zijn dan al drie fen, met de begrenzing van Nverraogen als beiangri jk- ie tfl f1^ n'c'cioor iedereen nage- G00I ',n worden en waarvoor de ^wagens dus bij de hand mhouden. Is niet alles Want de gebrui- vrije band mogen zich al- Ihouden met onderlinge ge- Uitzending van muziek ls Nocpem alleen toegestaan a«ip i auteursrechten voor ge- Nien en op grond daarvan Nten worden. Zo staat het. n M "urswet. "zekerheidshalve maar een p'Qcr gegaan. Alle muziek is met inbegrip van de 'Wede vrije zendamateur uit rbfmeteigen instrument ten gehore zou vchlen brengen. Niks sere- :>ad' s aan de buurvrouw; meneer PTT wil hit niet en dus mag het niet. En diezelfde PTT wordt dus op grond van zijn eigen overwetgeving ge noopt opnieuw de peilwagens te be klimmen, want 'illegale' zendama teurs die nu doen waar ze trek in heb ben doen dat ook vanaf 3 maart. Uitzending van reclameboodschap pen is eveneens verboden, om maar helemaal te zwijgen van de volledige radioprogramma's; beide op grond van de Omroepwet. Toch is de huidige illegale praktijk vermoedelijk een re delijk goede aanduiding van wat de ether vanaf 3 maart volgend jaar ten gehore zal brengen. „Programma galen die slechts enkele tientjes heb ben moeten uitgeven om de appara tuur te bemachtigen. De nieuwe appa ratuur - van de circa 40 aangemelde toestellen beeft de PTT er tot dusver tien goedgekeurd - gaat aanzienlijk meer kosten. De oude spullen liggen op 3 maart natuurlijk ook nog wel in deze of gene winkel, en de handel zou zichzelf niet zijn wanneer deze onwet tige vijf-wattsapparatuur over een poosje niet „voor een prikkie te koop" zou zijn „zolang de voorraad strekt Daarnaast zijn de mensen die zich tot deze vorm van ongecompliceerde communicatie aangetrokken voelen, over het algemeen niet de kapitaal krachtigsten. Ingenieur Bos van de NCF schat dat veruit de meesten moe ten worden gezocht In de bevolkings laag die leeft van een minimaal tot een modaal inkomen. Dat juist deze mensen eind februari 1980 spoorslags naar de radio winkel zullen draven om daar 250 tot 350 gul den uit te geven voor zendspullen die nu enkele tientjes kosten en dan slechts eentiende leveren van het uitr gangsvermogen dat hun tegenwoordi ge apparatuur heeft ook al zal dat wei nig verschil maken), is geen reële ver wachting. En daarmee is niet alles gezegd. Er is, niet alleen in Nederland maar in de hele wereld, een niet onaanzienlijke groep die bestrijdt dat de overheid het monopolie zou bezitten om radio programma's uit te zenden. Met een verwijzing naar het Verdrag van Ro me over de rechten van de mens, vin den zij dat iedereen die rechten heeft. In Italië heeft de rechter als zijn oor deel uitgesproken dat de zendama teurs met die stelling gelijk hebben, zodat nu elke Italiaan zijn eigen radio- of tv-station kan oprichten nadat hij een eenvoudige formaliteit vervuld heeft. De gevolgen zijn niet uitgeble ven. Het land telt thans een 2500 prl vé- radiostations en niet minder dan 700 tv-programma's Door die enorme aantallen zijn de Italiaanse FM-om- roepband en de tv-kanalen 3 en 4 nage noeg onbruikbaar geworden, vooral in de grote steden. Zover is het in Nederland nog niet, al ligt zelfs de illegale tv-uïtzending hier niet meer in het verschiet. Leidenaren en bewoners van de Amsterdamse Bijlmer zijn er reeds op getrakteerd en het waren meteen maar pornofilms die zij voorgeschoteld kregen. Wel begint het verschijnsel privé-omroep steeds grotere vormen aan te.nemen, voorna melijk in de Achterhoek. Groningen- Drenthe en ln de randstad, in welks laatste geval plat-Haags de boventoon meent te moeten voeren. Deze veelal zelf gebouwde radiosta tions opereren meestal op de midden golf, hoewel de laatste tijd ook de FM- band aan populariteit wint. De FM- band die zij gebruiken bestrijkt de frequenties tussen 104 en 1,08 Mega hertz, wat overeenkomt met drie me ter. Het is een van de gebieden waar omtrent niets anders is geregeld dan dat uitzending daarop voor particu lieren is verboden. Toch is een potentiële driemeterpiraat reeds voor f 12,95 in de ether, afgaande op de aanbiedingen in elektronika- tijdschriften. Voor dat bedrag schaft hjj zich een zender aan met één transis tor en een bereik van enkele honder den meters (afhankelijk van de dicht- heid van de bebouwing). Voorzichtige schatters noemen reeds een 4000 tot 6000 piraten op de drie-meterband. De heren Bos en Ninaber zitten er met hun NCF overigens niet om alle moge lijke wildgroei aan te moedigen. Inte gendeel, hun plannen zijn, uiterst am bitieus, vooral gericht op een optimale benutting van de mogelijkheden die er vanaf 3 maart wettelijk zullen zijn. Wil lem Bos ls er ruimschoots van op de hoogte dat er nogal wat plaatselijke, vaak doqr handelaars op poten gezette verenigingen zijn. Maar waar volgens Bos vooral behoefte aan blijkt te be staan is een overkoepelende organisa tie. tis tot hun beschikking moeten kun nen krijgen". De middelen daarvoor denkt hij te vinden uit de iidmaak schapsgelden van vier gulden per maand, 43 gulden per jaar Voor dat geld krijgen de leden maan delijks het blad Break-break toege zonden, waarvan het nulnummer in middels is verschenen. Daarin staat, „precies als in de Kampioen van de ANWB", alle informatie die actueel en relevant is. Het circa 50 pagina's dikke, goed verzorgde blad heeft on der meer rubrieken „voor de vrouw" (afgestemd op communicerende huis vrouwen), nieuws van handel en in dustrie, een vragenrubriek en voorts een reeks reportages. Bos wil verder een juridische bij standsafdeling in het leven roepen, on der meer omdat hij bij het vrijgeven van de 27-Mc-band nogal wat proble men ziet opdoemen met. hulseigenaren die toestemming voor plaatsing van de benodigde zendantennes weigeren. Hij ziet ook een reële aanvullingsmo gelijkheid - door middel van de 27-Mc- band - op het praatpalennet van de ANWB, zowel voor pechlijders op bui tenwegen en 'behoeftigen' aan boord van schepen. Ten slotte wil bos een storingsdienst in het leven roepen. Dat is geen over daad. Zoals gemeld, zal de vrije band ook vanaf 3 maart nogal wat storing blijven veroorzaken, waarvan de oor zaak moet worden gezocht in het feit dat bijna alle thuis-apparatuur (radio, tv, versterkers, tape- en cassette decks) door maar weinig fabrieken niet storingsvrij is gemaakt. beklag overkoepelen Voor dai doel is de NCF opgericht (in Nieuwkoop), die zijn aandacht in hoofdzaak in drie richtingen heeft ge wend. In de eerste plaats op de com municatie-amateurs zelf. In de twee de plaats, fungerend als spreekbuis van die amateurs en hun plaatselijke verenigingen, in de richting van de overheid, in casu de PTT. Ten derde als 'Nederlandse afdeling' van de Eu ropese federatie. Het is een initiatief dat de heren Bos en Ninaber niet door iedereen in grote dank wordt afgenomen, maar tegelijk is de aanmelding van „op dit moment zo'n 8000" leden voor Bos voldoende aanwijzing om op de ingeslagen weg voort te gaan. In navolging van de praktijk in de VS. wil Bos de 27-Mc-band uitbouwen tot een voor Iedere toegankelijk commu nicatiemedium. Hl.j denkt daarbij niet alleen aan de vrachtrijders, want die hebben de weg al gevonden, ook aan huisvrouwen, bejaarden, zieken en pprinanent alleenstaanden Vooral de bejaarden en de zieken, vindt Bos, „zouden de apparatuur tegen kost prijs van de fabriek, en vla de NCF gra Er blijft overigens de mogelijkheid tot beklag bij de Radiocontroledienst van de PTT (02945 - 4041). Het moet dan echter niet worden verwacht dat de PTT de apparatuur komt ontstoren bij hetzij degene die de storing ver oorzaakt. dan wel die er de hinder van ondervindt. „Wij hebben nooit staan trappelen om de 27-Mc-band vrij te geven", zegt de PTT openhartig ge noeg en daarmee voldoende indicatie gevend van de manier waarop de PTT het probleem te lijf zal gaan. De tegenzinnige houding van de PTT blijkt ook uit het oordeel dat het staatsbedrijf uitspreekt over de zen dersverenigingen van dit moment, „zy bevechten elkaar om het leven en eerlijk gezegd zien wy geen verschil tussen een plaatseiyke club en een die zich landeiyk en overkoepelend noemt". Dat zy elkaar bevechten is zonneklaar, getuige het geluidsbandje dat Bos heeft van een van de dreigtelefoontjes die hy enige tjjd geleden ontving van een meneer uit Rotterdam. „Waarde loze paardelul", zo schettert de man, ene meneer Van Beest, onverhoeds door Bos' zitkamer, „als jullie aan de gang blijven. kom ik wel effe naar je toe en dan kejje lache met je eigewyze rot- porem" Boos aandoende larderingen van Van Becsts opvatting dat de Nederlandse Communicatie Federatie aanvecht bare pretenties heeft, want Van Beest, die met zijn Nederlandse Citizenband Federatie zo zijn eigen club heeft, ziet zijn voortbestaan bedreigd. Ten on rechte, meent Bos, die over dit soort activiteiten zijn schouders ophaalt, er het zijne van denkt, de man vrien delijk te woord staat en na beëindi ging van het telefoongesprek de draad weer opvat. Maar dat het in het wereldje van dc zendamateurs best nog wel wat zal rommelen, staat als een paal boven water. Als een antenne op het dak.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 19