waliteit is 'rode draad' i het fruittelersbeleid Jamani wil dialoog met industrielanden ÏSTERDAMSE EFFECTENBEURS [R VERBETERING CONCURRENTIEPOSITIE INBRAAK? FA. G. KIRSCHBAUM 11100 Plannen voor recycling van huisvuil in Oost-Groningen Obligaties omhoog 3AG 15 DECEMBER 1979 O.K Irer Z»\ fHT (ANP) - Zodra op onze bedrijven de kilogramopbrengsten van het harde fruit zo hoog adat de kwaliteit daaronder gaat lijden, zijn wij op de verkeerde weg. ,Her J. L. Nijsten van de Nederlandse Fruittelers Organisatie NFO richtte deze waarschu- jfjjdagmorgen tot enige honderden fruittelers die in Utrecht deelnamen aan een studiedag [frbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse fruitteelt. den. en als uit die discussie bepaalde gedachten naar voren komen moet het aangepast kunnen worden. atoren van die dag waren, NFO, het centraal bureau van iiuwveilingen, het consulent- algemene dienst voor de het landbouwschap en de .a^rale landbouworganisaties, hij* 'jjkwaliteit, zei Nijsten. loopt wie draad door de twee docu- !ah tot het op touw zetton van |tt [hebben geleid: het vorig jaar :en rapport van de werkgroep lAflj concurrentiepositie Ne- «fruitteelt. en het naar aanlei door de NFO op gestelde imma. dat door het land- dn grote lijnen is overgero eide minister van landbouw jj aangeboden. lom de kwaliteit van het te te- sowel als om die van het af te lüduXt en om die van de wijze 6 eg'8s skprogramma. vond Nijsten, >t van meden en perzen. Er gediscussieerd kunnen wor- Belangrijkste rol De vraag van de consument wat be treft ras, kwaliteit en vruchtgrootte, vond voorzitter Nijsten, zal voor de fruitteler een zeer belangrijke rol moe ten spelen bij zijn rassenkeuze en teeltwijze. De Westeuropese con sument met zijn gemiddelde hoge le vensstandaard vraagt kwaliteitsfruit en wil daar een redelijke prijs voor be talen. Kleine maten appels en peren brengen, behalve als er eens een tekort is. zeer lage prijzen op. Voor een Granny Smith van het zuide lijk halfrond wil men veel betalen. De Franse golden delicious, die door een agressief Frans afzetbeleid in ons land een imago van kwaliteit heeft gekregen. halve eeuw derlandse bonades or Britten (ANP) - Na een halve allen de Britten weer verse carbonades en var eend bjjesmogen eten. Van 1 april dijaar af zal dc regering van oenigde Koninkrijk de in- nnters varkensvlees uit ons il meer dan vijftig jaar ver- littr toestaan, nduktschap voor vee en «((dit meegedeeld, na het van het ministerie van i en visserij te shebben i sarden stelt de Britse rege- ïïL Het vlees komt er alleen llsvoldaan aan de eisen van IWdlerziektewetgeving. Dat Blonder meer dan Neder- Rnjaarlang vrij moet zijn ge- Haildassleke varkenspest en daartegen. Aan die het produktschap, vol- rland op het ogenblik lulctschap is blij met de ui tvoermogelij kheid rp het zelf verscheidene ma ilt aangedrongen, maar iltselde hoop uit dat de Brit- «verse vlees nu niet gaan ge- Itn als grondstof voor hun el- rlfesverwerkende industrie, muonze reeds lang toegesta- tnditionele vleeswarenexport Engeland weer nadeel van tanden. info jj;' ko5 in® I idai' U leest het elke dag in de krant. Bij u kan het ook gebeuren' Waarom laat u zich dan niet bescher men door Kirschbaum rolluiken. Rolluiken zi|n niet alleen beveiligend maar ook energiebesparend, ge luiddempend en zonwerend Laat ons u vrijblijvend voorlichten Want wij zijn voor u het aangewezen adres met goede referenties Postbus 164. Middelburg, lel. 01180-38045 wordt door de Nederlandse consument beter betaald dan zijn Nederlandse ras genoot. Dat terwijl er volgens Nijsten tussen de Franse en de Nederlandse appel ln het algemeen maar een mini maal verschil in kwaliteit is Voor de activiteit van de Nederlandse fruithandel had hij veel waardering, maar deze heeft met het 'heilige moe ten' van afeetcoóperaties ln bijvoor beeld Frankrijk en Zuld-Tirol. die ver antwoordelijk zijn voor de afeet van het hun door de aangesloten telers toever trouwde fruit Een verlanglijst voor de overheid wilde Nijsten op deze studiedag niet voorle zen. omdat hij de Nederlandse fruitte lers in de eerste plaats zag als onder nemer. die zo efficiënt mogelijk een kwaliteitsprodukt dient te telen, door investeringen zijn bedrijf moet aanpas sen en risico's moet nemen. Toch had hij wel een aantal wensen tot verbetering van al genomen over heidsmaatregelen. Het zeer lage prijs peil van dit jaar. veroorzaakt door een EG-appeloogst die de behoefte met 900 miljoen kilo overtreft, bracht hem daartoe. Hij wilde verbetering van de subsidie voor hagelverzekering en van de rentesubsidie voor herinplant. Ook drong hij nog eens aan op beperking van de import in de EG van appels uit het zuidelijk halfrond tot 240 miljoen kilo, met een strikte kwaliteitscon trole. Amsterdamse wisselmarkt Bern MUaan Kopenhagen Oslo Tokio Madrid BUITENIANDS BANKPAPIER Engelse pond Belgische fr 1IOO1 Duitse mark 1IOO1 Hal Ure 110 000) Portugese esc 100) Canadese dollar Franse fr ilOOl Zwitserse fr ilOOi Zweedse kroon ilOOl Noorse kroom 100i Deense kroon 1IOO1 Oostenr sch lOOi Spaanse pes i!00> Griekse drachme i lOOi Finse mark 100' Joegosi dinar ilOOi 2225 2525 49,00 121.25 47.00 3975 BEURS INDICES Int Conc. Industrie Scheeps- en luchtv Handel enz. Algemeen Al gem lokaal 91.60 73.50 65.70 102.80 265 20 HULP ONTWIKKELINGSLANDEN AMSTERDAM (ANP) - Vrijblijvende ad viesprijzen Drijfhout, good 28790/28590. vo rige 27670/28370. Zilver 1212/1314.50. vorige 1192/1294.50. ln een sorteer centrum in Brussel is vrijdag een postpakket ontploft Twee mensen werden gewond, van wie een ernstig. De herkomst noch de bestem ming van het pakje zijn bekend. DEN HAAG - In beginsel is een produ cent te allen tijde aansprakelijk voor gebreken die aan zijn produkt worden geconstateerd. Dit zegt de Sociaal-Eco nomische Raad in een ontwerpadvies over regelingen voor produktenaan- sprakelijkheid. Het gaat er hierbij om de consument wettelijk beter te be schermen tegen gevolgen van gebre ken aan artikelen. Ook wanneer de producent geen (aan toonbare) schuld heeft aan een gebrek in een produkt wordt hij in principe aansprakelijk gehouden. De benadeel de hoeft ..slechts" aan te tonen dat hij schade heeft geleden als gevolg van een gebrek. In deze zaak speelt vooral een rol de richtlijn op dit gebied die de Europese Commissie (dagelijks bestuur van de EG) heeft voorgesteld. De Europese commissie meent dat de bestaande ver schillen in rechtsvoorschriften kunnen leiden tot concurrentievervalsing, beïn vloeding van het vrije goederenverkeer, ongelyke bescherming van de consu ment. Daarover heerst in het SER-ad- vies geen eenstemmigheid. Met name de werkgevers vinden het argument van de concurrentievervalsing niet juist. Ook vinden de werkgevers dat er geen sprake is van belemmering van het vrije goederenverkeer. Vooral de werkne mers-en consumentenvertegenwoordi gers onderschrijven de argumenten van de Europese Commissie wel. Eenstem ming stelt men zich op achter de risiso- aansprakelijkheid, maar de formule ring wordt als „te absoluut" geken schetst. Fabrikanten zouden zich toch moeten kunnen verweren. De producenten moet het mogelijk wor den gemaakt zich in gevallen van aan sprakelijkheid te beroepen op de „stand van wetenschap en techniek' Zij zouden bijvoorbeeld niet aanspra kelijk zijn als het betreffende produkt. gemaakt met aanwending van alle be schikbare kennis en deskundigheid en daarop beproefd, na vervaardiging toch gevaarlijke eigenschappen blijkt te be zitten. Geen beperkingen De principiële aansprakelijkheid houdt verder niet in dat er geen beperkingen zouden zijn: gevallen waarin benadeel den door eigen schuld tot de schade hebben bijgedragen en gevallen van overmacht. Verder vindt het advies eenstemmig dat de richtlijn van toepas sing moet zijn op alle roerende zaken, ook als die ln onroerende zaken zijn op genomen. Dit speelt bijvoorbeeld ais het gaat om gas. water en stroom. Het wordt niet rectrovaardig beoor deeld om alleen de fabrikant van het eindprodukt aansprakelijk te houden als het gebrek is gelegen in een gebrek kige grondstof of halffabrikaat. Fabri kanten van grondstoffen of halffabrika ten moeten dus ook aansprakelijk zijn voorzover het aangetoonde gebrek bin nen hun „verantwoordelijkheidsbe- reik" ligt De werkgeversleden in de commissie hebben invoering van een eigen risico voor de consument bepleit doordat kleine schadegevallen, in verhand met hoge transactiekosten, buiten de rege ling zouden worden gehouden. Met na me de werknemers zijn daar tegen. Zij vinden dat de consument in feite al een eigen risico draagt: voor kleine bedra gen neemt men immers veelal niet de moeite een schadeclaim in te dienen vanwege de „rompslomp", die daaraan is verbonden. BRUSSEL (Reuter) - In de jaren tach tig zullen de industrielanden niet al leen in dollars moeten betalen voor hun ingevoerde olie, maar ook door het scheppen van de voorwaarden voor een minimale economische groei in de ontwikkelingslanden. Dit zei minister sjeik Achmed Zakl Ja mani van olie van Saoedl-Arabie tij dens een lezing in Brussel. Een con structieve dialoog van de OPEC. de Or ganisatie voor Economische Samen werking en Ontwikkeling (OESO) en de ontwikkelingslanden kan bovendien leiden tot een ordelijke verhoging van de olieprijzen. De relatief rijke ontwikkelingslanden (Brazilië. Taiwan. Zuid-Koreai die ze- Loonkosten niet oorzaak achteruitgang textielindustrie DEN HAAG (ANP) - De grote proble men en de achteruitgang van dc Neder landse textielindustrie sinds het begin van de jaren zestig zijn grotendeels toe te schrijven aan andere factoren dan de sterk gestegen loonkosten. Tot deze conclusie zijn twee weten schappelijke medewerkers van de Erasmus universiteit, ars F Th de Charroendrs C W A M. van Paridon, gekomen in een studie van de loonkos ten in de Westeuropese textielindustrie in de periode 1966 tot 1975 Zij wijzen er in een samenvatting in economisch statistische berichten lESB) op. dat de concurrenten van de Nederlandse textielindustrie hoofdza kelijk ir de Westeuropese landen zijn gevestiga. Ten onrechte meent men wel eens, dat de concurrenten zich in Ko rea. Taiwan en Hongkong bevinden. In 1977 kwam bijna tachtig procent van onze textielinvoer uit Westeuropese landen, terwijl slechts drie procent uit de ontwikkelingslanden afkomstig was. Vergelijking van de loonkosten per eenheid produkt leert, dat de con currentiepositie van de Nederlandse textielfabrieken ln de periode 1966 tot 1975 slechts een geringe verslechtering te zien gaf als gevolg van de gestegen loonkosten. Wel zijn de loonkosten in Nederland hoger dan die in de andere Westeuropese landen, maar door een sterke stijging van de arbeidsproduk- tiviteit ln de Nederlandse textielin dustrie werd de relatief hoge loonkos tenstijging nagenoeg geheel opgevan gen. Nedlloyd-groep gaat export financieren ROTTERDAM (ANP) - De Nedlloyd Groep zal zich samen met dc Engelse organisatie UDT International Finan ce gaan bezighouden met de financie ring van exporten, waarbij in de eerste plaats wordt gedacht aan exporten vanuit Nederland, zo meldt het perso neelsblad van Nedlloyd. De nieuwe export-financieringsmaat schappij, Trade Line Finance, zal in 1980 van start gaan. Voor Nedlloyd, die hierin voor 50 pet zal deelnemen, bete kent de nieuwe activiteit een beschei den stap. die weinig investering vraagt, op een voor haar nieuw terrein ,d:cxdlv e g«laan-blcden; f: t (MO Vorige Laatste, koersen Koersen| AANDELEN 2430 24.40 304,50 304,50 65,00f 65.20 81.80 86.80 1187.20 187.20 185.70 185.80 68,20 71.00 63,10 65.5.0 21,10 21,50e 45,60 4 5.50 29,70 100.00 77.00 76.00 14920 15020 11560 115.70e 7320 73.50 1224,00 233,OOf 20 60 20,60f 163,50 163.50 139.50 139.50 106,50 106.30e 112,10 112.50 Uljitl» 14103.00 103.20 102.00 102.20 100.00 100,40 10010 100,30 «50 99.95 3150 97.70 07.60 97.90 3010 96.50 3650 96,80 9610 96.50 96.30 96.50 95,80 3050 95.80 94.40 97.20 97.20 93,70 94.10 94.20 94,50 9420 94,50 94.00 94.50 9260 92.60 92.50 92.60 9160 91.80 96.30 96.50 96.00 96.00 9610 96.30 »20 93.80 92,30 92.50 >4.90 95.50 9620 90,30 «UO 89.40 90.60 90.80 9150 92.00 JM0 9020 8920 89.40 66-20 88.40 9020 9080 90.90 91.30 97.40 97.70 S-ïï 6920 89.40 69.70 89.90 8820 88.40 66.-0 87.30 86-20 86.60 8520 8620 6650 85.90 kÏS 81,00 85.10 85.30 85.00 85.20 föü! 8640 r 8580 85.80 85.20 85 50 «S2 84-80 «'22 80-6° 2 52 W M *8.70 86.70 4.50 ld 601-85 4 50 id 6011 4 50 ld 63-93 4 25 ld 59-84 4 25 id 60-90 4.25 id 61-91 425 Id 631 4 25 id 63U 4 00 Id 61-86 4 00 Id 62-92 3 75 id 53-03 3.50 id St 47 3.50 id 53-83 3.50 id 56-86 3 25 Id 48-98 3 25 id 50-90 3-25 Id 54-94 3.25 id 55-95 3 25 id 55-85 3.00 id Orb. 3.00 id 37-81 3.00 id Grb46 11 00 BNQ74-8 11 00 id 74-84 10.50 id 1974 9 50 id 74-82 9 50 Id 74-99 9 50 id 75 85 9 50 id 76-01 9 00 id 75-00 8 75 id 70-90 8 75 id 70-95 8 75 id 75 00 8 75 Id 77-02 8 50 id 70-85 8 50 id 70-95 8 50 id 73-98 8 25 id 70-85 8 25 Id 70-96 8.25 id 76-01 8.00 id 69-94 8 00 id 71-96 8 00 id 72-97 8 00 id 73-79 8 00 id 75 00 7 75 id 72-81 7 60 id 73-98 7 50 id 72-97 7 25 Id 73 98 7 00 Id 661-91 7 00 id 6611 7 00 Id 661V 7 00 id 72-97 7 00 id 73 83 6 75 id 67-92 6 75 Id 68-93 6 75 Id 72-82 6 50 Id 67-92 6 25 Id 87-92 6 00 id 57-82 6 00 id 651-90 6 00 Id 6511 5 75 Id 651-91 5 75 id 6511 5 50 id 65-90 5 25 Id 58-83 5 25 id 64-89 5 25 Id 65-90 5 00 id 58-88 5 00 id 64 89 4 75 id 58-88 4 50 Id 58-89 4 50 id 59-84 4 SO id 60 85 4 50 Id 62-92 4 50 id 62-93 91.00 84.00 79.00 83.30 80.70 79,60 88.90 81 70 79,80 76.20 l. laten en exdiv k.gedaan-latenencxdiv :l gedaah-bledeneriexdiv 81.90 78.10 77,10 82.00 78.10 77,00 88,30 88.30 44.00 44.00 95.60 95.60e 92,70 92,90 100.90 101.10 103.40 103,60 100.50 100.70 99.10 99.30 100.70 100.90 99.10 99 10 100.40 100.60 97.50 98.10 96.60 96.80 96.30 96.60 96.10 96.10 95,70 95.80 95.80 96.20 94.80 95.00 93.50 33.60 95.30 95.30 93.30 93.50 90.80 91.10 9250 92.60 91.50 91.70 91,50 91.90 96.40 96.70 90.20 90.40 97.70 98.20 88.20 88.50 87.70 88.00 86.30 86.50 89.10 89.40 89.10 89.30 88.70 85.10 95.60 <87 10 92.60 86.20 85.30 85.50 85.30 85.00 91.80 84.90 85.30 86,40 86.50 87.00 85.80 90,40 90.80 80.30 79,50 85.10 95.90 87.25 86.60 96.50 86.80 85.50 93.00 88.40 85.60 85.80 Pandbrieven 9.00 FrGr.HB £552 7.00 Id 72 87-60 6.00 ld DW 4.75 ld X XA 4.50 id DU 11.00 RalEf 74 8.00 id 71 7 50 id 72 10 00 Sch.Ned 9.00 Id 11.25 Tllb.H 8.75 Tllb.H 7.50 Westl BZ 6.00 id X 9.12 Id pbr 11.00 WUtr.74 9,50 Id 74 8 50 Id 70 8 25 id 70 8 00id71 7 50 Id 711 7.00 id 72 7.62 id pbr 83,50 83 70 87.60 99.80 97,90 95,80 99.10 88.00 99.60 97.90 95.80 96.30f 103.20 92.25 92.15 89,80 89,80 80.00b 80.00 90.50a 90,00 99,40 100.30 99.10e 98.60 94.80 92.70 89.80 89.00 91.50 98.90 94.80 92,90 90.30 88.50 92.20e i. Handel. l.idusu 11 25 Akzo 4 50 Akzo 4 50 AkZO Ph 11 25 ABN 74 10 50 id 1974 9.00 Id 1975 8 50 id 1975 8 00 Id 71-86 8 00 Id 73-88 10 75 Amro 74 10 50 id 74 9.75 Id 75 8.75 id 73 8 50 Id 73 7 75 Id 71-86 7.50 id 73-88 7.00 id 73 80 7 50 MeesH72 8 75 BanqueP 7! 8 50 BOZ 8.25 id 7.25 id 72 6.00 Id 65 8 50 Ceehom 9.50 CRBoerLbk 7 25 CMC 72 6 75 id 67 8.00 Elsevi 11.00 ExpFm 74 102 70 102.70 96.30 96.50 95,80 95.80 102,90 102.90 100.00 100.10 98.00 98.10 94.20 94.30 93.00 93.50 91.50 91.50 101.30 101.50 100.20 100.80 99.50 99.50 95.10 95.30 93.60 94 10 94.50 95 20 91.30 91.50 99 10 99.30 92.30a 92.00 94.50 94.80 94.30 94.50 92,00 92.00 90,50 90.00 - 92.30 96.50a 95 90 96.00 96,70 96 55 89.80 89.60 96.40 96 50 103.50 96.80 96.80 85.00a 84.00a 94.30b 94.30b 93.00 93.00 101.00 101.00 9 00 Gelde.7. 7 25 Hagemeye. 7.00 Hein.Bier 8.00 Hoogov71 8.00 id 72 6 50 id 66 7 00 KLM 68 6.00 Kon Zout 7 75 Lyons 11 0öM3asvC 9 50 Maasv O 7 9.00 Maasv O T 9 75 Massey-F 6.25 MenebaóC 5.75 N bkMid' 11.00 NaLlnv 9 75 Id 74 8 SO Id 75-2 7 00 id 72 5 00 Nederh 93.60 96.00 77.50 77.10 95.60 96.00 90 00a 90,00a 89.00 90.80 90.60 8850 88.50 96.20 96X0 99.80a 99.80a 96.50 96.50 96.00 96 00 94.00 94.00 97.80 97.80 102.50 102.50 98 10 99.00b 95.50 96.00 98.20 98.20 16.00 16.00 10 00 GasU 74 100.20 9 50 id 15j 8.75 Id 75 8.50 id 15j 8.25 id 70 800 id 71 8.00 id 72 7 75 id 72 7 50 id 69 7 25 id 66 7.25 id 73 6 50 id 66 6 50 id 68 5 75 id 65 96.90 96.50 96.70 93.80 93.70 93.70 91.10 92,50 91.50 90.30 89.00 98,60 9,75 NMB 74 99.20 6.75 ld kap 72 89,30 8.75 NOB 76 95.00 7 75 id 73 88,80 7 00 id 66 87.50 6.00 id 64 85.20 100.10 99.00 97.00 96,50 96.70 93.80 93.70 93,70 91.10 92.40 91.50 90.30 89.00 99.00 99X0 89.50 95,50 6 50 N S 70 95.00 7 25 id 72 86.50 4 75id 57 92.70 8 00 Wa l sch 91.20 7 75 Otra 72 69.00a 75 Pakh 7 00 id 68 84.50 7 00 id 7 25 Id Blh66 86,60 6.50 Id 67 85.40 5 25 id 64 90,50 4 75 id 81 93X0 7 75 Pcchlney 88.50 8 00 Peek CI 87 50 9.75 Philips75 98.60 8 00 Phihps72 92.70 5 75 Pont H 6 00 PegemS7 87.00 5 50 Id 58 87.50 5.00 id 58 85.80 6.00 PGEM 57 94.20 6.00 Id 64 87.00 4 50 id 59 89.80 6 50 R R Pl}p 89,50 4 75 id 62 g! go 8 50 RljnlDis 94 go 7 12 RijnSch 55 00 6.00 Schiphol 80 70 8.50 Shell 75 95 10 8 25 id 71 95 20 7 75 Id 72 89X0 95X0 87 00 92.50 91.20 68.00 80 00 85.00 76,00 86.60 85.40 90.50 93.20 88.60 87 50 99.00 92.50 88.50 87 50 85.80 94 70 87.00 89.80 89 00 91 70 94 80 55 00 80 40 94.10 96.70 89.00 8.75 id 70 8 00 SlavB 71 6 00 SmltN65 87.50 7 25 Total 72 8 75 Unllev75 6 00 Unilev66 84.70 7 12 VMF 69 58.00a 6.50 id 68 a 00 id 62 8 75 VNU "5 6 00 Vlhamij 6 25 Wijers66 91,80 91.50 90.00 86.00 95,00 94.50 Premic-obligalies - a>. -59.50 58 05 2 50 A damSl 57,00 56.20 2 50 Id 561 59 10 59 10 2 50 ld 5611 69.00 67.80 2 50 Id 56III 69.80 69.80 2 50 id 59 63.50 62.60 5 00 BwfLin 87.00 86,90 '""Has. 56.30 56.30 2 50 Dordr 56 56,05 56.05 2.50 E'hvn 54 56,80 56.60 X: Ensch 54 60 1 0 60.40 2 50 Haag 521 73 50 76 40 2 50 Id 5211 74,05 74.05 2.50 R Kruis 64.00 64.90 2 50 Rdam521 74 2 50 id 5211 2 50 id 57 2 50 Utr 52 2 50 Z Holl 57 67.50 67.50 3.50 Id 59 70.50 75 00e '4 00 67.00 66 50 76,00 73.00a Converteerbare 4 75 Akzo 8,75 ABN 6.75 AmRo73 5.50 AmRo 8.50 BosKalls 6 25 Buhr T 7 25 Furn 73 5 75 Glst-Br 5 25 Hoogov 7X5 Kappa73 8.75 KNSM 8.75 KBB 7 7a K N Pap 7 25 M Intosh 9 00 Menebo 7 00 NBM-B 7 25 Nederh. 6 50 NMB 7 75 Nutricia 8 00 Nijverd 6 50 Oce v d.Or 4 75 Philips 10 00 Pont 7 50 Proost B 6 50 Rolinco 6 50 Id 1000 8 00 Sanders 8 75 Schultema 7 00 Skol Br 7 00 Slav Bk 8 75 Stevin Or 9 00 VMF-Stork 8 25 Vih-But 8 50 Stevin 78 7 00 W have 7 00 w sanen 8.75 WU Hyp ■Obllgatl 72.20 72.10 102.00 102,00e 94.20 94.30 255.50 256,00 103.70 104.00 94 50 94.50 81 00 81 50 80.20 80.00 77.00 78.50 78 00 96.50 96 50 98.50 98 50 85.50 84.50 85.00a 83.00 87X0 86.60 85.00b 85.00e 1,40 1.40 555.00 549.00 70 70 70.70 93.09 93.00 104.50 10600 87.90 87 80 98.00 98 50 - 83.00 68.10 68.10 68.10 68.10e 91.60 91.50 99.50 99.50 90.00 91 40 90.00 89 50 94,00 93.00 65 00i 87.00 8630 97 00 96 60 83.50 82 80 110 10 110.00e Binnenl Aandelen ACF 70.00 ADM Beheer 206.00 76.00 540 97.00 11550 Ahold AMAS AMEV Amfas Asd Rubber Asd Rijtuig 22! 00 Ant Brouw 205 00t Ant.Vert 169 00 Amh Schbw Asselberg AssSt R d3m 91 50 AUDET 133 50 AutlndRt 1870 00 BaUast-N 90 00 BAM 78.00 Batenburg Beek van Beers Begemnnn Belindo Bergoss Berkel P Blydenst C Boer Druk 222 00 205.00b 168.50 139.00 89.0Oe 133.50 1860.00 90.00 75 20 382 00 68 00 91 00 63 00 310 00 51 80 92.50 115 50 115.50 130.00a 380.00 70.00 91 00 65 00 Bols 63.30 63.70 BorsumU W I0®'00 167,00 BosKalls '"00 98.80 Bredcro VB Buhrrr. Tett Calvi'-D cm id 6 pet cert Centr Sulk id cert Ceteco id cert Chamotte Cindu-Key Claunlndo Crane Ned Desseaux Dikkers Dorpen Co. Duiker App Econosto ELS-NDU EMBA Ennia Erik* Fokk>-r Ford Auto Fr Or Hyp Gamma H id 5 pet PW Gel Delh c Gelder cert Oeld Tram Gerofabr G lessen Gist Broc Ooudsmit Hugemeijer Hero Cons Hoek s Mach Holdoh Holec HALLTms: Holl Kloos Holl Beton Hunter D ICU IHC Holdings Ir.d Maseeh IBB Kondor Interlas InternatloM Inventum Kemper. Beg Kiene S Kluwer KBB id cert id 6 cum Kon Ned Pap Krasnap sk> Kwatta 154.00 153.00e 222,00 221.00 221,00 220.50 212.50 211.00 213,50 212,50 55X0 56,50 156.60 155,50 1321.00 65,50 65.30 64X0 64 10e 168,00 167.00 168.00 167 00 14.10 14.20 20X0 2070 300.00 300 00 1060 OOelOSO.OOf 51.50e 51.80 32 00a 30.00f 168.50 170.50 190.00 190,00 21.30 21.10 239.00 238.00 187 00 186.00 132.70 133.70 74 00 74.10 22.30 2200 540.00 550.00b 87 70 88.50 49 20 49 20 24.50 24.20 14.60 14.50 385.00 390 00 28 50 28.50 1150.00 1200.00 52.00a 53.30 114.00 116.00 31 20 31.20 85.00 85.00 80.50 80.80 37 10e 36 00 95 00e 45.20 46 00 367.00 370.00 68.80 71 50 75 00 75 00 166.00 164 00 85 2a 85 00 00 21 ooe 91.30 91 70 24 70 25.50e 267.00 267 00 93 00 93 50 63,00 63.00 22 80 22.70 689 00 684.00 85 00 85.00 332.00 336 00 100 70 102 00e - 6000 60.00 60.00 27.50 27 30 77.50 78.00 10 6O 10 70 I-sndre&Ol Leids Woi Macintosh Muxw Petr Metaverpa MHV Adam Moeara En id 1-10 Id 1-4 Mulder 148 00 153.00 160 00 160 00 75 00 74.20 184 50 183,50 43 70 42 50 2110.00 211000 40.80 41.20 296.00 298 00 3815.00e38i5 00e 800.00 7900O 855.00 855.00 Mijnb W Naarden Naeff Nagron NBM-Bouw Nedap Ned.Bontw Ned Credlet NMB Ned Scheepsh Ned Springs! Nierstrasz Norit Nutricia GB Nljverdal Oce v.d Gr OOEM Hold Orensteln Otra 705.00 710,00 '4.50 15,40 82.00 82.50 43.50 43.60 24.10 23,00b 223,00 223.00 73.50 70.00a 55.70 5540 239.50 239.00 228.00 £28.00 4410,00 4500.00 870.00 870.00 85.00 83.20 30,00 30.00 50.50e 50,50 130.00 J28.60 17.00 je 90 185 00 186,00 87.00a 80.50 Pakhoed H Palembang Palthc Pont Hout Porcel Fles Proost&Br Rademakers Reesink Reeuwijk RIVA Rohte&Jisk Rommenholl. Rljn-Schelde Sanders Sarakreek Schev Expl Srhlumbergei Schokbeton Schuitema Schuppen Schutlersv Slavenb Bnk Snjit Intern. 165.00 15500 270,00 266.00 102.00 102.OO 390.00 380 00 18.00a 17.80 176.00 178.00 98,00a 28500 288.00 282.00 285.00 50-50 50,50 275.00 27300 33'00 33 50 U1.50d 30'80 59.00 1.23 122 92°°° 910.00 615.00b 620.00 117.5° H650 19ZOOa i92.00a 99.00 9550 230.20 229.00 42.50 43.0O« Telegraaf Textiel Tw Tilb Hyp bk Tlib Water! Tw Kabelf Ubblnk Umkao V d Vliet-w Ver Glasf Vmf-Stork VNU Verio cert VihamijBult V"lker Stevin VRG Gem Bez. Wegener C cert Wessanen c W U Hyp Wyers Wijk en Her 79.50 79.70 65.00 61.00 169.00a 169 60 735.00 725.00 235.00 234 00 123.00 124.00 144,00 135.00 89.60 86.30 85.00 85.00 36.50 36 50 90.30 90.10 11.30a 11.003 45.00 43.50 66.50 66.20 34.50 34X0 72.50 73.50 41 20 4130 331.00 332.00 36.00 35.20 134.00 134 00 Beleggingsfonds*.. Aig Fondsenb 95.( Alrenta 98.50 98,50 Alvamy 156 00 157 00 America Fnd 115.50 115.50 Asd Belegg D 127.00 126 80 Binn Belf.VG 155.00 152 00 BOG 171.50 169.00 Converto 489.00 487 00 Eur.Pr Inv |g| Goldmines Holland F IKA Belegg Interbonds 1 everaeed 157.00b 159.00b 730.00 749.00 118.00 118.50 116.00 116.00 492.00 493.00 114.50 114,50b Rodamco Sumabel Tokyo PHi Si Tokyo PH Uni-Invest Viking Wereldhave Concent ra Europafonds Umfonds Chemical F Col Growth Drevfus F Fidelity F Inves ■sM Japan Fund Lehman Corp Madison F Manhattan Massachus Oppenheimer Technology F Value Line Vance,Sand Buitenlandse Obi.7. 5 75 EGKS 64 5.75 EGKS 65 4 75 EGKS 62 9.00 Eurlnv75 72.10 72,30 106.60 106,00 51,80 52,00 86,00 90.00 122,50 122.00 135,50 135.50 72.50 73.50 113 50 lll.SOd 19200 192.50 26.00 26,00 338.00 33600e 14.50 14.60 9 60 9.70 25,00 28.00 14,50 14.50 19.10 18.30 22 00 22.00d 17.40 17.50 11,30 11.30 5 75 id 65 3.00 IntAm7i 7 00 ld 68 8 25 1ntBk71 4 50 ld 61 4 50 ld 62 7 00 All Brew 3 50 EngWLC 5 00 Co Franc 4.00 Nor Hyd j 00 Pipe L 11 25 Rccd74 6 25 Rolhm 89.50 90,00 89.00 89,00 93.00a 93.50 95.80 96,00 92,70 93.00 91 10 91.30 83 70 84.00 94.00 94.00 88.20 88.20 94.50 94.50 99.00 99.00 95.00 95.00 91.50 91.50 29.20 29.00 - 85.00 93.00 93.50 99,50 99,50 Buitenlandse Aar.uel Ali Breweries Br Petrol Gevaert Ph. Koechsts Hoesch Imp Chem. Petrofina Un Min (ere Akzona Am Cyanam Am.Express Am Motors Am Standard Am Tel&Tel Ampex Corp Bell Teleph Bethl Steel Boeing Corp Burroughs Can Pacific CBS Celanese Chrysler Citicorp Cities Serv Colgate Coiumb Gas Cons.Edison Control D Curtiss W Dow Chem Du Pont East Alri Eastm.Kod. ExxomlOi Ford Motor 325,00 628,00 M 60 00 60 o0 133.00 U>400 40.00 4000 145.00 14500 36,9 00e 156.00 15000 470.00 470 00 22 80 23 .00 76.00e I0-50» 5900 0100 58.80 5800 13.40 tt-30 106.00 10000 103.00 102-3° 35.60 36.80 33.00 32.00 39.00 39.50 1SL00 153°° 58.50 3870 98.00 9600 91 10 8100 11.00 41.50b 4I-50a 163.00 101-2° 26.50 26. i0 73.40 '3 20 45.10 4=:>0 98.00 97 50 - -- 34,00 59.70 77 00 34,00 59,60 78.00 15.50 92.00 65.50 64 00 92 00 Gen.Electric 89 90 93,30 Gen Foods 66.50 66,30 Gen.Motors 99,50 100,00 Gilette Goodrich Goodyear Gulf Oil Husky Oil 50 20 49,80 36.50 36.00 25.00 24.70 170.00 171,50 121.00b 123,50d Imperial Oil 70.50 70X0 Inco IBM Int Flavors Int TelAiT Kennecott Litton Ind Lockheed Mc Donnell Merck Co Minnesota Mobil Nation Nat Dlsl4tCe NCR Corp N A Philips Occidental Pepsi Co Ph Morris Philips P Polaroid Procter&C RCA Corp Rep Steel Reynolds L Sears Shell Can. Shell Oil Sun Oil C Tandy Corp Texas Instr Transam C. Un Carbide Un Pacific U. Brands U S Steel .00 39.50 124.00d 122.00 3820 38,60 49,00 49.00 52.00 55.00 76.00 78,00 63.00 62 50 137.30 136.00 96.00 96.00 206,00 205.00 127.50 131.50 51 50 51X0 50.80 51.00 49.00 49.80 65.50 67 90 91.00 92.00 47.00b 56 50 136.00 139.00 42.80 41 70 47.40 47 30 129.00 129.00 34 00 34.30 58,50 58.90b 112.00 111.20d 131.00 131.50 58.70 58.40 58X0 58.60 170.70 172.50 32.40 32.20 79.20 79,20 139X0 140.00 21.00 21 00 32.60 33.20 Warner Lamb. 37 20 37 00 Woolw&rth Xerox Dai-Ichi K Nippon Elec Pioneer E: 35.80 36 00 48 50 4 8 00 115.10 115 10 275.00 265.1KI •claims, scrips, stockdiv edi Doorlopend genoteerd N Ned iwirt76i 417.00 420 00 N Ned 'wrrt78i 289.00 292 00 Robeco 5.45 5 45 Afgiflepnjzen fund-. iN'ed.l ABN belegg 57 61 57 34 Rend Pool 54 24 53 96 Maro obi f 155 35 1 54.40 Ablkomb 125 49 124 70 Aandkomb. 142 22 140 53 Pers fund 17 37 17 X2 Belegg vd 7 Esmeralda 858 8.57 5152 51.42 50 90 50.90 16 4Q 16.20 ventlg procent van de vraag naar ener gie van de derde wereld voor hun reke ning nemen, kunnen rekenen op finan ciële hulp van het oliekartel om hun be- talingsbaiansproblemen ais gevolg van olieprijsverhogingen te verlichten. Ont wikkelingslanden die minder rijk zijn maar wel over grondstoffenreserves. zo als energiedragers, beschikken, moeten worden geholpen door de OESO-lan- den en de oliemaatschappijen bij de ontginning van hun grondstoffen. De OPEC. de OESO en de oliemaatschap pijen moeten een bureau oprichten dat hieraan bijdraagt Ontwikkelingslan den zonder grondstoffen moeten wor den geholpen door de OPEC en de OE SO met „zachte., leningen, schenkin gen en hulp bij ontwikkelingsprojecten. Sjeik Jamani zei verder dat de indus trielanden die verenigd zijn in de OESO moeten waarborgen dat nooit beslag zal worden gelegd op tegoeden van de OPEC-landen bij Westerse banken en dat het rendement op deze tegoeden na aftrek van inflatie positief zal zijn. Vol gendjaar zal er waarschijnlijk een over schot aan olie zijn. Jamani benadrukte echter dat de huidige olieproduktie van 31.7 miljoen vaten per dag in de OPEC tijdelijk is. Aanzienlijke investeringen zijn nodig om de olieproduktie te ver groten en de olieproducerende landen zijn daartoe niet bereid, zo deelde Ja mani mee. OUDE PEKELA (ANP) - Esmil (Hoog ovens), het Friese ingenieursbureau Van der Weg en de gemeente Oude Pe- kela zijn bezig met de opzet van een fabriek voor de recycling van huisvuil Uitgaande van een capaciteit van 120.000 ton per jaar kan de fabriek het huisvuil van alle Oostgroningse ge meenten verwerken. De teruggewonnen stoffen kunnen in diverse industrieën weer worden ge bruikt. Volgens de plannen mlet de fa briek in 1981 van start gaan en dan werk bieden aan veertig mensen Esmil en Van der Weg hebben Dy ae gemeente Oude Pekela een aanvraag ingediend voor een industrieterrein waarop een leegstaande kartonfabriek staat. Het concern Bos en Kalis zal als bouwer optreden Voor de opzet van de fabriek wordt gedacht aan een coöpera tieve beheersstructuur of een gemeen schappelijke regeling van overheid en bedrijfsleven, zo vertelde burgemeester mr A E. J. Smidt van Oude Pekela. In de fabriek zal een nieuw systeem voor terugwinning van bruikbare stof fen uit huisvuil worden toegepast, dat door Esmil en Van der Weg met over heidssteun is ontwikkeld. Volgens bur gemeester Smidt kunnen de meeste herwonnen stoffen weer in Oostgro ningse industrieën worden gebruikt: papier voor de kartonindustrie, plastic voor de produktie van onder mder bermpaaltjes, samengeperst hout. stro en lompen als brandblokjes voor open haarden, ijzer naar de hoogovens en de grove aarde die uiteindelijk overblijft voor de wegenbouw en baksteenin dustrie. AMSTERDAM (ANP)- De Amsterdam se effectenbeurs wist zich vrijdag te handhaven op het niveau van donder dag, met hier en daar wat verbeterin gen. De omzetten waren matig. De obli- gatiemarkt ging omhoog. De verschil len liepen uiteen, maar lagen per saldo rond de drie dubbeltjes. De nieuwe 9,25 pet staatslening noteerde 99,95 tegen donderdag 99,60. Bij de Internationals boekte Koninklij ke Olie rond het middaguur een winst van f0.60 op f 149.80. Akzo steeg een dubbeltje op f24.30. terwijl Philips een dubbeltje verloor op f 20,50. De rest no teerde onveranderd Heineken nam afstand van het diepte punt en boekte een winst van f 1 op f69.20. De scheepvaarthoek was verdeeld. Van Ommeren sprokkelde er een gulden by op f225. terwijl KNSM er veertig cent op achteruit ging op f 99,30. Nedlloyd was eveneens iets hoger. In de financiële sector wist ABN het ge tij niet te doen keren, en daalde f 4 tot f300.50. AMRO Bank leed een miniem verlies van tien cent op f 64.90 en Natio nale Nederlanden zakte twintig cent tot f115.70. Op de lokale markt waren de fondsen, die lager noteerden, duidelijk in de meerderheid Claims Wereldhave wer den verhandeld tegen f0,80 bij een theoretische waarde van fl bij een koers van f113 van donderdag. De aan delen noteerden fill ex-claim, f 1.20 la ger. Otra zakte f 6.50 op f 80,50 en Tex tiel Twenthe f 4 op f 61. Bols verloor f 10 op f 155. ADM zakte gestadig verder tot f 202. Vmf was f 1,50 zwakker op f 35 en Hagemeyer f 1.10 op f 36. Van der Vlletr Wemlnk liet f 2.60 liggen op f 56.20 en Hollandia Kloos f 3 op f 163 Zwak ln de markt lagen verder Unlkap. Oce-van der Grinten. Intematio-Muller en Me- neba. Aan de pluskant bevond zich Gelatine- Delft met een winst van f 5 op f 390 Ho lec steeg f2,70 op f71.50 en Naarden f 0.90 op f 15.40. Van Dorp was f 2 beter op f 170.50. Goed ln de markt lag verder Geldersche Tram Tijdens beurstijd trok de actieve markt flink aan. Van Ommeren maakte een grote sprong en ook ABN kon het ver lies bijna geheel goed maken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 15