KETELHUISBEDIENER ELEKTRICIEN medewerk(st)er Meiitrix/mentor amro bank VOORMAN VERPAKKINGSAFDELING ASSISTENT-CHEF TECHNISCHE DIENST hernesseroord de bevelandei A. Heftruckchauffeur B. Orderverzamelaars Zelfstandig werk voor een secretaresse. C. oostrom s Conservenfabrieken B.V. -u opleiding tot A-verpleegkundige nog enkele plaatsen beschikbaar assistente personeelszaken all-round autospuiter ALLROUND ELEKTROMONTEUR V r- 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 15 DECEMBf ;sC Schuitema Delta B.V. (voorheen Duvekot Roset BV) Onderneming van Schuitema N V. Schuitema Delta B. V. rs een regionale levensmiddelen-groothandel. Dagelijks worden levensmiddelen geleverd aan de bekende Centra. Mikromarkt. Paraat winkels Het leveringsgebied bestrijkt de provincie Zeeland en een gedeelte van Noord-Bra bant. Door de groei van ons bedrijf te Krabbendijke, hebben zowe! het bedrijf alswel de collega's op korte termijn behoefte aan de volgende funktionarissen t.b.v. de emballageafdeling De werkzaamheden omvatten: Het laden en lossen van retour bulk (kratten), met be hulp van een Toyota heftruck. - Het verzetten en ordenen van de kratten in de emballa geruimte. eveneens met behulp van de Toyota heftruck Vereisten Voor deze afwisselende en verantwoordelijke funktie denken we aan mannelijke krachten van 18 tot en met 35 jaar met duidelijke interesse en eventuele ervaring op het gebied van heftruckwerkzaamheden. tb.v. het kruidemerswarenmagazijn. De werkzaamheden omvatten: - Het verzamelen van kruidenierswaren in het maga zijn, aan de hand van een verzamellijst. - Het verzamelde goed plaatsen op een z.g. rol- kontainer en vervolgens met behulp van een mecha nisch voertuig afleveren bij de expeditieruimte. - Het verzendklaar maken van de verzamelde orders Wat vragen wij: Voor deze funktie denken wij aan mannelijke krachten van minimaal 18 jaar en maximaal 40 jaar. met duidelij ke interesse voor het magazijnwerk. Mensen welke deze funktie voor plm. 6 maanden willen vervullen, zijn tevens welkom. Wat bieden wij: Naast een vast salaris, bieden wij u een prettige en schone werkomgeving en een aantal goede voorzie ningen. Geïnteresseerden verzoeken wij zo spoedig mogelijk kontakt op te nemen met de heer J. Kosten, tel.01134- 1710. Schuitema Delta B.V., Spoorlaan 18. Krabbendijke. middelharnis "Hernesseroord". een inrichting voor de begeleiding, behandeling en opvoeding van 340 gees telijk gehandicapten, en deel uilmakend van "de open ankh, stichting dienstverlening geeste lijke gezondheidszorg" (v.h. de N.M stichtingen te Sóesterberg), treedt graag in kontakt met gegadigden voor de funktie van Binnen de inrichting draagt de mentrix/mentor (mgde) verantwoordelijkheid voor: - de sociale begeleiding van de leerling Z verpleegkundigen, en van andere jongere intern wonende personeelsleden, de sociaal culturele vorming van leerlingen, de stimulering en begeleiding van aktiviteiten van personeelsleden in de recreatieve secloi - en het goed funktioneren van het woon en leefklimaat in het algemeen. zijn/haar leeftijd zt Wij bieden. - een funktie met ruime mogelijkheden tot het ontplooien vi salaris en waardevaste pensioenregeling volgens de N Z R. regeling; op overige arbeidsvoor waarden is de CAO voor het Ziekenhuiswezen van toepassing, verder biedt het schilderachtige stadje Middelharnis ruimschoots recreatiemogelijkheden, en heeft het uitgebreide schoolvoorziemngen. A*n gemtiressterdin in dere funktie wordt verzocht een eigenhendig geschreven brief mei recente pest om venrouweli/kie renden een de geneesheer direkteur van "Hernesseroord". Postbus 16. 3240 AA Middelharnis Eerst na een persoonlijke kennismaking wordl gesproken over hel inwinnen van inlichtingen. Een psychologisch onderroek kan deel uitmaken van de solhcitatiepioceduie. Voor het secretariaat van ons Amro kantoor hebben wij een secretaresse van 20 a 25 jaar met een middelbare schoolopleiding nodig. Je moet goed kunnen typén. Correspondentie ervaring wordt op prijs gesteld. Op ons secretariaat ga je zelfstandig werk doen. Werk dat vaak vertrouwelijk van aard is. Het salaris is goed. Daarbij heb je recht op een aandeel in de winst, vakantietoeslag en een extra uitkering van 1/12 deel van je jaarsalaris. Het aantal vakantiedagen is 23. Heb je belangstelling voor deze baan op ons secretariaat? Neem dan telefonisch of schriftelijk contact op met de heer A. Marks van de Amro Bank, Markt 7, 4551 BK Sas van Gent. telefoon 01158-1696. C. OOSTROM'S CONSERVENFABRIEKEN B.V. Middenweg 1, Kapelle-Biezelinge hebben plaatsingsmogelijkheden voor Bedienen van de stoomketels en het verrichten van enige technische werkzaamheden. Voor het uitvoeren van onderhoud en uitbreiding van onze elektrische installaties. Het diploma V.E.V.-sterkstroom is vereist. Diploma installateur geniet de voorkeur. Sollicitaties schriftelijk of dagelijks aan de fabriek, Middenweg 1, Kapelle- Biezelinge, tel. 01102-1651. OCEANWIDE NAUTICAL SERVICES B.V. ZOEKT MET SPOED VOOR BUITEN LANDSE BEDRIJVEN EN OFFSHORE MAATSCHAPPIJEN STUURLIEDEN WERKTUIGKUNDIGEN ELEKTRICIENS ADMINISTRATEURS VERPLEEGKUNDIGEN bij voorkeur met offshore-ervaring Postbus 14, 4380 AA Vlissingen Telefoon 01184-18137 .m-WMJ?» Bij de afdeling plantsoenen en begraafplaatsen van de dienst gemeentewerken kunnen i.v.m. pensionering van de huidige medewerkers wor den geplaatst. 2 tuinlieden/grafdelvers Taak: - het onderhouden van de begraafplaatsen - het delven van graven - het assisteren bij begrafenissen Benoemingseisenr - bezit van het diploma van de lagere land- en tuinbouwschool - de voorkeur gaat uit naar kandidaten die in het bezit zijn van het diploma Aankomend Hove nier en die voldoende ervaring hebben met ma chinaal werk. Salaris: Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring zal het salaris minimaal 1.713,- tot maximaal 2.148,- bedragen. De bij de gemeentelijke overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Bij de selektie zal een personeelsvertegenwoordi ging worden ingeschakeld. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wet houders van Vlissingen, p/a bureau per soneelszaken, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissin gen. onder vermelding van vakaturenummer 79- 46 in de linkerbovenhoek van de enveloppe Bij de dienst Gemeentebedrijven, afdeling admini stratie. buro verbruiksadministratie en korrespon- dentie, kan worden geplaatst een die belast zal worden met muteren van het kleinver- bruikersbestand, het geven van informatie aan klan ten en in voorkomende gevallen het verrichten van salariswerkzaamheden Voorlopig zal het hoofdbestanddeel van de funktie echter typewerk zijn Benoemingseisen. -MULO/MAVO-IV; -type-diploma - kennis van de salarisadmini stratie bij de overheid en de so ciale wetgeving strekt tot aan beveling - akkuratesse Salaris: min. 1713,- en max. f 2351,- per maand, met dienstti|duitloopmogeli)kheden tot 2487,- per maand. Beneden de 21 jaar vindt jeugdaftrek plaats. De gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelin gen zijn van toepassing. Telefonische inlichtingen over bovenstaande funktie kunnen worden verkregen bij de heer L. de Ligme, tei. 01180-14356. toestel 30. Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van dit blad richten aan het kollege van burgemeester en wethouders van Middelburg, t.a.v. het hoofd van het buro personeelszaken, Postbus 6000, 4330 LA Mid delburg De ambachtelijke bakkerij Steketee te 's-Heer Arendskerke vraagt BROOD- EN BANKETBAKKER Indien u geïnteresseerd bent. neem dan telefonisch contact met ons op. of schrijf even een brief. BAKKERIJ STEKETEE B.V. Middenweg 1, Kapelle-Biezelinge hebben plaatsingsmogelijkheden voor: Zijn taak zal bestaan uit het leiding geven aan en controleren van werk zaamheden m.b.t. het etiketteren en verpakken van onze eindprodukten. VEREIST: middelbare opleiding en ervaring in het leidinggeven. Zijn taak zal bestaan uit het leiding geven aan onderhoudsmonteurs en het verrichten van onderhouds-, reparatie-, revisie- en constructiewerk zaamheden. VEREIST: middelbare opleiding en Bemetel-diploma metaalbewerken of gelijk waardig. Tevens ervaring in leidinggeven en bovengenoemde werkzaamheden. Sollicitaties schriftelijk te zenden aan C. Oostrom's Conservenfabrieken B. V., Middenweg 1, Kapelle-Biezelinge, onder vermelding 'Personeelszaken'met insluiting van een recente pasfoto. Voor de die 1 maart a.s. van start gaat, hebben wij OPLEIDINGSEISEN: I.N.A.S., M.A.V.O.ol een gelijkwaardig diploma. Sollicita tiebrieven te richten aan de afdeling Personeelszaken van het zieken huis, Postbus 106, 4460 BB Goes. INLICHTINGEN worden u graag verstrekt iion door de heer A.J.H.G. Stroeks, waarnemend adjunkt-direkteur verplegingsdienst, telefoon (01100) 2.20j]( streekziekenhui 9«* ;hfb Het Diaconessenhuis Breda omvat een alge meen ziekenhuis mei 26! bedden en een verpleegt^ met 137 bedden De identite is protestant christelijk Op de afdeling personeelszaken is plaatsingsmogelijkheid voor een De hoofdtaak van de aan te stellen medewerkster zal bestaan uit hel assisteren bij de personeelsadministratie van ongeveer 700 personeelsleden. Voorts zal de administratieve begeleiding van werving, selektie en aanname van leerling-verpleegkundigen en leerling-ziekenvet door haar geschieden. Voor deze funktie komen wij graag in kontakt met kandidaten, dit a middelbare schoolopleiding hebben gevolgd en daarna enige ervarinj in een soortgelijke funktie hebben opgedaan. Nauwgezetheid en akkuratesse zijn vereisten. In verband met de vele kontakten in deze funktie maken ook kontaktuele eigenschappen en representativiteit deel uit van de selektiekriteria. Verzoeken om inlichtingen en/of sollicitaties te richten aan het hooS personeelszaken, Langendijk 75, 4819 EV Breda, onder vermeldiüg van kodenummer 029 op de enveloppe. ederl Iirtnif mifi ilmtt l weer irnide: id He' srck lil cüon nnkk Wij zijn een nieuw, modem bedrijf aan het bouwen ln ft J' Hierin komt een up-to-date spuitcabine. Voornamelijk zullen hier nieuwe bedrijfswagens worden gq H ten. bestemd voor onze klanten van onze vestigingen Gk Rodatrux te Roosendaal. IM. Voor wie fris van start wil, ligt hier werk. We hebben dus plaats voor een serieuze kracht. Ook kos aanmerking iemand met redelijke vooropleiding, die in< drijf in de praktijk tot all-round kan worden opgeleid. Een goécle mentaliteit en de wil om zich in te zetten zijn dam dan wel noodzakelijk. C« 224, Sollicitaties gaarne aan: Pik's Automobielbedrijf B.V. GOES M. A. de Ruyterlaan 35, tel 01100-16588. Mlljillrs U 103.0C ^F Cebeco-Handelsraad is een onderneming ^Fj waarin meer dan 150 aan- en verkoop- ^^F coöperaties voor de land- en tuinbouw f zijn verenigd. ^^F Samen met zijn leden-cooperaties ver- f zorgt Cebeco-Handelsraad onder meer de ^F levering van grond- en hulpstoffen en ap- P 4 paratuur aan boeren en tuinders. f f Voor de afdeling Middelburg van het Centraal Land- en Tuinbouw^ chanisatiebedrijf te Goes vragen wij een ^Fin het bezit van V.E.V.-diploma ^F^f Sollicitaties gelieve u te richten aan Cebeco-Handelsraad, 155,4460 AD Goes. Telefonische inlichtingen onder nr. 01100-2121* CEBECO-HANDELSRAAD W^F Nationale coöperatieve aan en veikoopveremging voor land- on tuinbouw t>»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 14