indianen maken verfilming s itzcarrald' onmogelijk PANDA EN DE MEESTER-HELD ZATERDAG III Brandpunt over de zaak Schillebeeckx UTERDAG ZONDAG ZATERDAG ZONDAG ZONDAG MB! „AG 15 DECEMBER 1979 •EAST WERNER HERZOG: ALS IK DIT HAD WETEN, WAS IK ER NOOIT AAN BEGONNEN" Studio Sport met veel schaatsen en biljarten afq (Van onze correspondent Rob Sprenkels) „Als ik dit had geweten, was ik er nooit mee begonnen". Het gelaat van de Westduitse ist Werner Herzog sprak boekdelen op het moment dat zijn getrouwe producer Walter Saxer aal,ü |ie derde maal een abrupt einde maakte aan een persconferentie in de Peruaanse hoofstad ,lk heb er geen boodschap aan nog langer met u te praten", klonk het woedend. «MJkheden vloeien voort uit het r project van het duo Herzog- [deverfilming van „Fitzcarrald" jmij een Ierse gek. die indianen l5l5t over te halen zijn boot op r* te dragen en die erin slaagde ^gebouw midden in de Jungle Kallen". aldus Werner Herzog) (dart van de Peruaanse Amazo ne Deze lokatie werd in 1977 isen, nadat Saxer eerst een aan- cdere Zuidamerikaanse landen [HOCht, De rol van Fitzcarrald is slacht aan Jack Nicholson. Rijkheden rifjeldc in de loop van 1978 all< illleiten met dc autoriteiten ir .waarna werd begonnen met hei 0 van personeel en het aanvoe iuhetbenodigde materiaal. Toer s::- bh de moeilijkheden. tm5tvan Wildlife Films, de Ameri ie maatschappij die de op 6 mi) entoiif foliar begrootte ..Fitzcarrald" fr rt zaaide sociale onrust Peruaanse Amazone-oerwoud. Wildlife beloofde de indianen die hun medewer king aan de film zouden geven medi sche voorzieningen, motorfietsen en (butaan-)gasfornuizen Sommige inwo ners van het uitverkoren dorp Waiwan hapten toe, anderen wezen erop dat vol gens de Peruaanse grondwet elke in diaanse gemeenschap autonoom is en eerst hun eigen autoriteiten toestem ming voor het filmproject zouden moe ten geven. Als leider van dc oppositie ontpopte zich Evaristo Nugkuag, de president van de stamraad van Aguaruna- en Huambisa-indianen, onder wiens ge zag Waiwan valt. Hij toonde zich ge belgd over het feit dat de indiaanse be stuurders door Herzog en Saxer waren gepasseerd en wist tot in Lima door te dringen met een felle campagne tegen „Fitzcarrald", volgens hem dc levens geschiedenis van een Ierse avonturier die de indianen van het Amazone-oer woud jarenlang had uitgebuit. „Wildli- kit fe gebruikt nu diezeltue politiek van verdeel en heers", redeneerde hij. Koel Toen Herzog en Saxer deze zomer in Peru arriveerden, werden zij uiterst koel ontvangen. In Waiwan realiseer den zij zich dat zij niet met de opnamen voor Fitzcarrald konden beginnen zon der gevaar voor eigen leven. In augus tus besloten de autoriteiten van Wai wan definitief geen toestemming te ge ven voor het maken van de film. Her zog stelde de opnamen enkele maan den uit om te proberen alsnog tot een akkoord met de indiaanse autoriteiten te komen. Begin december organiseerde Wildlife in Lima een speciale Herzog-cyclus om goodwill te kweken bij het Peruaanse publiek. Herzog was bij de vertoningen van zijn films aanwezig en gaf na afloop commentaar, betogend dat hij geen „bureaucratische geschiedschrijver" is, maar historische gebeurtenissen als uitganspunten voor afijn fantasie ge bruikt. Op de persconferentie van Herzog had den de verzamelde Peruaanse journa listen weinig aandacht voor diens artis tieke aspiraties. Zij bleven vragen naar de redenen waarom de indiaanse auto riteiten waren gepasseerd en of het waar was dat in het eerste weekeinde van december het kamp van Wildlife nabij Waiwan door indianen was aange vallen. Herzog bevestigde uiteindelijk de in diaanse aanval en zei dat alle hutten en een elektrische generator waren ver nietigd. De totale schade wordt door Wildlife Films op zo'n 200.000 gulden geschat. HILVERSUM - De televisie-actuali teitenrubriek Brandpunt van de KRO zal zaterdagavond 15 december in een extra uitzending aandacht besteden aan de zaak Schillebeeckx. Zoals be kend moet deze Nijmeegse hoogleraar zich naar aanleiding van zijn theologi sche opvattingen, neergelegd in het boek 'Jezus, het verhaal van een leven de' deze week in Rome verantwoorden. Brandpunt heeft zaterdag daarover een gesprek met hemRed. I - 23.20 uur). hshowbizzquiz NED 1, 19.25 uur neeiltll^Pro&ratnma vanuit de Evene- teL K!?nilal te Groningen, waarbij todidatenparen worden getest aun kennis van theater, film, re- te lit Ken televisie èn op hun vaardig- Mem zich in een aantal typische %business-situaties staande te «den. Presentatie Ron Brandste- i Aan het programma werkt de - srikaanse top-zangeres Emmy- )Hams mee. Zij is dan te zien als r Smijter'. Behalve Emmylou zal de ®se parodist Dirch Passer zijn 'W iedewerbing verlenen. Verder ont liet Ron Brandsteder nog de zan- 'K'lll ,,aclt Jersey en het Showbizzbal- «der leiding van Diana Floodga- lijk gedwarsboomd als Madeleine plotseling trouwt met Denny Bour ne. Maar het leven zonder Julia blijkt toch een hele verbetering te zijn. Een jaar na Julia's dood ontmoet hij zijn oude liefde Ivy Chatford weer, die in middels is getrouwd met William Qhatford. Zij is nog steeds verliefd op dr Bickleigh. Haar man is echter te weten gekomen, dat dr Bickleigh een aantal verhoudingen heeft gehad, waaronder een relatie met Ivy. Hij is trouwens erg achterdochtig over de mysterieuze dood van Julia en ge looft, na gesproken te hebben met Madeleine, niet meer dat Julia zelf moord pleegde. De collega 's ml vl p dood spoor NED 1. 20.40 uur eerste aflevering van 'Running Jdi naar het verhaal van Des- ftlBagley. De film is opgenomen Usland, met in de hoofdrollen irt Wilson en Helda Steinsdors- De Koude Oorlog tegen de lergrond van het ongerepte IJs- natuurschoon, de twee ingre- i*n van de drie-delige thriller, vra/ "Stewart, een man met een mys- Overleden, heeft vele reizen ge- lit, diverse paspoorten bezeten ^""■Khult vele gevaarlijke situaties 'd te redden. Hij wil dit alles het vergeten, maar hij ontdekt dat «rantwoordelijk is geweest voor deta Md van een collega-spion. Slade, imsfWs voormalige chef, vraagt «er jaar later, een pakje af te ®op IJsland. Stewart heeft wei- tfus, want Slade chanteert hem W&t zijn verblijfplaats en die m ós' n]n vriendin Elln, een koerier- se 5 vrij te geven. Slade blijkt-het Ooi' «el veel simpeler te hebben ge- idan het in werkelijkheid is. Ste en Elin raken betrokken bij een «Jacht over het eiland. 'ggie en haar BRT 1. 20.10 uur De vlotte Betty geeft voor onbepaal de tijd haar baan als typiste op om haar zieke moeder te gaan verzorgen. De verrassing bij haar collega's is groot en de leegte voelbaar. Betty's plaats wordt ingenomen door Kris Berlo. een tegenpool van Betty. Ze komt uit een streng godsdienstig ge zin en voelt zich geroepen om een stichtelijk voorbeeld te geven. The messiah m NED 2, 20.27 uur ïerin6 "Mrs P. gaat naar school'. M welzijn van Maggie ligt mrs. P. y aan het hart. Zelfs zo, dat mrs. m -1 baantje neemt op de school Maggie voor de klas staat. i r raee 'e2l ze echter wel beslag op J L atste beetje privacy dat Maggie hiernaast 'I voorbedachte rade NED 2, 22.25 uur f Bickleigh ziet zijn plannen le- NED 1,19.25 uur Een Italiaanse produktie van het eerste deel van het beroemde orato rium van Georg Friedrich Handel, opgenomen in de Sint Ignatius Ka- thedraal in Rome. De uitvoerenden zijn Irene Sandford (sopraan), Be- rnadette Greevy (alt). Frank Pat terson (tenor), William Young (bas), het koor Our Ladies Choral Society uit Dublin en het New Irish Chamber Orchestra. Het geheel staat onder leiding van André Prieur. De Messiah is een beroemd meesterwerk van Georg Friednch Handel (1685-1759). Handel voelde zich al langer aange trokken tot het oratorium voordat hij dit stuk schreef. Naar men aan neemt. stelde zijn huiskapelaan Pooley uit bijbelwoorden de tekst samen. In een tijdsbestek van drie weken voltooide Handel zijn 'Mes siah', een bewijs van zijn meester schap. Opmerkelijk is dat de een trale figuur Christus niet in directe zin op treedt, maar object is van wat in de aria's ter sprake komt. Ander nieuws De NCRV-rubriek Ander Nieuws over geloof en samenleving gaat vanavond over de relatie tussen kerk en cultuur in het verzet van het Chi leense volk tegen de militaire junta. Na de miliaire coup van 11 september 1973 blijft de Chileense culturele be weging binnen en buiten Chili door gaan met de strijd tegen de junta. In het land zelf doet men dit met,'de il legaliteit. in de gevangenissen en soms met de hulp van de kerk In het buitenland is de internationale soli dariteit een belangrijke factor. De Chileense artiesten zijn hierbij van groot belang. In Nederland werd daarom In 1973 in Odijk de stichting 'Vrije Muziek' opgericht, die als voornaamste doel heeft de Chileense culturele beweging te steunen. Aan het programma werken onder meer mee de muziekgroep Amankay, de Chileense schildersbrigade Ramona Parra. ds N. Schuman, gereformeerd predikant en verbonden aan de VU teAmsterdam, B. Vildozola, uitgewe zen Chileens vakbondsleider en J. Kaldenhove, priester in Chili van 1970 tot 1974 Sprekershoek NED 2, 20.15 uur In Sprekershoek komt vanavond het onderwerp: 'Hemofilie, wat is dat eigenlijk?' aan de orde, verzorgd dooi de Nederlandse Vereniging van He- mofiliepatiënten. Ongeveer twaalfhonderd mensen in Nederland lijden aan hemofilie, in de volksmond ook wel 'bloederziekte' genoemd. Hoe kun je met deze ziekte leren le ven? Cees Smit, student en zelf pa tiënt, vroeg het aan twee lotgenoten en aan de specialist dr J. W. ten Cate. Zonen van de zieke eeuw NED 2, 22.05 uur Deel 2 van deze documentaire is geti teld: 'Onderdanen' en werd groten deels opgenomen in Hongarije. Ru- dolf van den Berg maakte daar vier portretten. Het is een filmische visie van wat zich in Oost-Europa afspeelt onder de benaming socialistisch. Een visie op de realiteit van het maat schappelijk gebeuren tegen de ach tergrond van de nadrukkelijk aan wezige ideologie. De titel is een citaat uit het gedicht van Adrian Paunescu. A gift to last BRT 1. 20.30 uur Een groep Oekraïense immigranten is op weg naar het Westen in Tama rack aangeland. Hun aanwezigheid veroorzaakt de nodige spanningen in deze overwegend Angelsaksische gemeenschap. Alleen Edgar en John tonen begrip voor de immigranten. Edgar, die niet goed weet wat hij er mee aan moet, koopt het plaatselijke hotel, waar hij de Oekraïeners on derdak biedt. Toen de Peruanen bleven doorvragen naar het incident en de oorzaken, ver loor Saxer zijn kalmte en brak de pers conferentie abrupt af. Herzog, iets la ter, bijkomend van de vermoeiende avond: „Ik geloof dat het beter is als we uit Peru vertrekken. Het wordt hier toch niets". Wildlife Films blijft echter nog steeds druk uitoefenen op de Peruaanse auto riteiten en de stammen van de Aguaru na- en Huamvisa-indianen om mee te werken aan de film. Tot nu toe heeft Wildlife Films al ongeveer een miljoen dollar geïnvesteerd in de film Fitzcar rald. HILVERSUM - In het weekeinde van 15 en 16 december zal dc NOS-televi- sierubriek 'Studio Sport' extra aan dacht besteden aan de schaatsinler- land Nederland - Noorwegen in Gro ningen en het Europees biljartkam- pioenschap Anker Kader 17/1 in Ter- Het schaatsen krijgt apart aandacht zaterdag 15 december van 17.25 tot 18.00 uur via Nederland 1 en zondag 16 december van 14.45 tot 15.30 uur via Nederland 2. Bovendien komen er schaafsreportages met commentaar van Mart Smeets en Leen Pfrommer in de eerste zondagsaflevering van Studio Sport. Het biljarten krijgt zaterdagavond 15 december een extra uitzending van 23.55 tot 00.30 uur via Nederland 2 en ls- voorts eveneens te volgen in de eerste aflevering van Studio Sport op zondag HILVERSUM-1 ZATERDAG 15 DECEMBER 12.03 <S> Tussen start en finish. 13.031S) In de Rooie Haan. 15.02 SMuz. uit Stu dio I. 16.02 (S) De Speeldoos. (NOS'.Ieder heel uurnws.). VARA: 18 11 (Si Dingen van de dag. 19.02 (Si Metro- pole Orkest, amusementsmuz. 19.35 (S) Zing zomaar simpel een melodie. 20.03 (Si Muz. uit eigen huis. NOS. 20.30 (S) Langs de lijn. sport en muz. (21.40 Paar- dekoersen). VARA: 22.30-24.00 (S) Met het oog op morgen. HILVERSUM-2 ZATERDAG 15 DECEMBER 12.26 Meded voor land- en tuinb. 12.30 Nws. 12.36 Aktua 13.00 Nws. 13.11 In- TELEAC 11.30-12.00 Microprocessors II. Ie cyclys. hei'h. les 7 OS-NOS 12.00-12.20 Fries voor niet Friestaligen, all. 11 (herh NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.30 Journaal AVRO 15.32 Lawaaipapegaai 15.45 Sprookjes uit verre landen 16.00 Wat je zeg. ben je zelf 16.25-17.25 Stuif es in NOS 17.25 Schaatsen: schaatsinterland Nederland-Noorwe- gen in Groningen NOS 18.05 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort - voor Marokkanen 18.55 Journaal TROS 18.59 Bassie en Adriaan, jeugdserie 19.25 De Showbizzquiz' 20,40 Op dood spoor, spionageserie. (dl.2i NOS 21.37 Journaal TROS 21.55 TROS Sport 22.10 Een avond Partis, gevarieerd programma 22.55 Simonskoop NOS 23.15 Journaal NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Energie, le cyclus, les 3 NOS 18.55 Journaal VARA 18.59 Scooby Doo 19.25 Ontvoering, tv-serie NOS 20.00 Journaal VARA 20 27 Maggie en haar van hiernaast, comlsche s 20.52 Kerstconcert 21 17 Mummenschanz, pantomimegroep 21 55 Achter het nieuws 22.25 Met voorbedachten rade. thriller (dl.3) 23.15 Voetbal '80. gevarieerd voetbaljournaal NOS 23.50 Journaal 23.55 Studio Sport 14.00 Dag aan dag 14.30 SaintrLouis Blues. Engelse speelfilm 16.00 Open School 18.00 Wattoo-Wattoo 18.05 Disneyland, jeugdserie 18.50 Morgen wordt het beter 19.30 Lottotrekking, mededelingen, morgen 19.45 Nieuws 20.10 De collega's, aflevering 6. De nieuwe typiste 20.45 Terloops 21.30 Sloane, politieserie 22.20-22.35 Nieuws 15.20 Flora dal Houlotte. toneelstuk. 17.00 Uitzending voor buitenlandse werknemers 17 30 Jeugdmagaz. 18.30 Amusementsprogr. 19.10 Region, ipagaz. 19 25 Lotto-uitslagen. 19.29 Weerber 19.30 Joum. 19.55 In form. serie. 20.25 Cent dollars pur un sherif (True grit), speelfilm 22.20 Gevar. progr., aansl. Journ. en sport. FRANKRIJK-RIJSSEL 13.00 Nws. 13.30 De wereld van de accordeon. 13 48 Au plaisir du samedi. 18.09 Dertig miljoen vrienden 18 40 Auto/motormagazine. 19.10 Zes minuten om u te verde digen. 19.20 Reg nws. 19.44 De onbekenden 20.00 Nws 20.30 Numéro un. met Alex Metayer 21.33 Columbo, met. Peter Falk. 22.58 Télé-foot 1. KRO-RKK 11.00 Eucharistieviering NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 16.30 Peuters en kleuters 17.00 Adventsvesper 17.30 Wilde Ganzen NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.30 Ruimtevaart NOS 19.00 Journaal NCRV 19.05 Staaltje de locomotief 19.10 Voor de verbitterden 19.25 Messiah, oratorium 20.25 Ja, natuurlijk, spelprogr 21.55 Ander nieuws 22.30 Klassieke muziek NOS 23.00 Journaal. NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 14 45 Sport 15.30 Journaal VARA 15.35 Hoor de merel 16.20 De rode salon, kunstprogr. NOS 17 05 Studio Sport I 17.40 Circusspel. filmreportage 18.30 Sesamstraat 18.45 Horizon 19.20 Studio Sport II 20.15 Sprekershoek HUM. VERBOND 20.30 Vijf minuten bedenktijd NOS 20.35 Journaal VPRO 20.40 Hollands spoor 21.25 Monty Python's Flying Circus 22.05 Zonen van de zieke eeuw NOS 23.05 Journaal. BELGIE-NEDERLAND-1 uy oo upen ycnooi 09.30 Doe mee. gezondheidstips 10.00 Eucharistieviering 11.00 Confrontatie 12.00-12.30 Nieuws voor slechthorenden 14 30 Open School 15.00 Sesamstraat 15.25 Varen, het rode hert. jeugdfilm 16.20 Studio Vrije Tijd 17.20 Sportuitslagen 17.25-18.20 Volleybal, samenvatting van de wedstrijd Ruisbrock-Odolena Voda voor de Europese beker 18.30 Wattoo-Wattoo 18.35 Brugje spelen, tekenfilm 18 45 Geheimen van de zee 19.40 Mededelingen 19.45 Nieuws 20 00 Sportweekeind (1) 20 30 A gift to last (Een familiekroniek) 21.20 Literaire wandeling: Brussel is een vreemde stad 22.10-22.40 Nieuws en Sportweekend. 11.00 Filmreportage 12.00 Discussie. 13 00 Journaal en weerbericht. 13.05 Klassieke muz. 14.00 Pauze. 15.00 Spelprogr. 16 55 Tekenfilm. 17.15 Sport. 17.20 Les Vo lants. 17,50 L'Homme qui valait trois milliards. 18.40 Kleuterprogr. 18.45 Programmaoverz. 19.00 Sportprogr. 19.29 Weerbericht. 19.30 Journaal. 19.55 Spelprogr. 21 15 II me faut un million. 22.45 Journaal en sport FRANKRIJK-RIJSSEL 14.15 Les rendez-vous du Dimanche. 15.30 Tierce. 15.40 Fantasy Island. 16.28 Sport. 18.20 Je m'appelle James Bond. Fragmenten uit elf James Bond-films en gesprek ken o.a. met Roger Moore en Ian Fleming. 19.25 De die ren in de wereld. 20.00 Nws. 20.35 Le jouet, speelfilm van Francis Veber. Daarna: het wonderkind Mozart. WAET,. IK wn* Niier leAK&ea -re emvew IK' Kö.MÖNjCe MAotrew nouce^AMiUe- ZO KJ A^WglP \fOC<A- AUtUP Ifc WOOÖST AAK) <3fZÜP0\)P. VAARWeU &KUKJO.'. VAA«V0É troductie Kernpunt. 13 15 Onder de mensen 14 00 Kernpunt. 15 00 Sport na sport. 15.30 Janboel, jongerenprogr. 16.00 Aktua-extra. 17.24 Meded. 17.30 Nws. 17.36 Aktua TROS: 18.00 (S) Licht verteerbaar. OVERHEIDSVOORL.: 18.40 Leven en welzijn TROS 18.50 (S) Een mondje Frans. 19.30 (S) Het geluid van de we reld. die langzaam vergaat, hoorspel. 20.14 <S) Concert a la carte, klassieke verzoeken EO: 21.00 (S) De Bijbel open. 21.20 (S) Van U wil ik zingen 21.45 (Si Laat ons de rustdag wijden. 22,25 (S) EO-Aktïef. 22.30 Nws. 22,40 (S) Reflec tor. 22.50 (S) Deze week, 23,15 Zaterdag- avonduur. HILVERSUM-3 ZATERDAG 15 DECEMBER 12.03 (S) Los vast. 14.03 (S) Op stap. 15.03 (S) Disco-expres. 16.03 (S) NCRV- Zaterdag-Sport. (NOS: Ieder heel uur nws.). NOS 18.03 De Avondspits met de Nationale Hitpa rade NCRV 19.02 (S) Elpee-pop. 20.02 (S) Elpee-pop-special. 21.02 (S) Country style. 22.02 (S) Weekend-blues. 23.02- 24.00 (S) Jazztime. HILVERSUM-4 ZATERDAG 12.00 Nws. 12.02 Progr.-overz. 12.05 (S) Familieplaatje, samengesteld uit ver zoeken van de familie Gahler uit Asten (N B). 12.45 (S) Engelenhaar aan de lo pende band. 13.15 (S) Opera met Leo nard del Ferro. 14.00 Nws. 14.02 Progr.- overz 14.05 (Si AVRO's Platen Pu blieks Pn,js. 14.03 (S) Klassieke muz. 15 30 (Si Klassieke liederen. 16.15-17 00 (S) Klassieke muz. HILVERSUM-1 Ieder heel uur nws. 1.02 (S) Take it easy. 2.02 (S) De NOS-Wacht. VARA 7.02 (S) Muziek voor de zondagochtend. 8.02 (S) Vroege vogels. 9.30 (S) Tony van Verre ontmoet Albert Mol. KRO 10.00 (S) Eu charistieviering. 11.02 (S) n Zondags pak. voor alledag. Ieder heel uurnws AVRO 12.02 (S> Mu zikaal onthaal. 13.02 AVRO-Magazine. 13.45 Miniatuurtje. NOS 14 02 (S) Langs de fijn. sport en muz, 17.55 Mededelin gen en uitgebreid weerbericht. KRO 18.12 Echo 18.22 (S) Bij de baren zijn ze ook niet thuis. 19.02 (S) Terwijl de man nen kijken. 20.03 (S) Op vleugels. NCRV 20.15 (S) Zondagavondzang. 20.45 (S) En bezige bij. TROS 21.02 (S) Speciali teiten a la carte. 23.02 (S) Met het oog op morgen. MAANDAG 17 DECEMBER Ieder heel uur nieuws. 8.03 (S) Aktua Sport. 9.03 (S) Attent op jeugdsenti ment. 10.02 (S) Toer.ia - Toernee. 11.02 (S> Cafe-Chantant. HILVERSUM-2 KRO 8.00 Nws. 8.10 Overweging. 8.20 De hutsgeklutste. 9.25 Waterstanden. HUM. VERBOND 9.30 Bezwaren tegen humanisme. IKON 10.00 Gereformeee kerkdienst. 10.45 Wilde ganzen. 10.50 De andere wereld van zondagmorgen. NOS 12.00 Suara Maluku. 12.30 Tambu. 13.00 Nws. 13.10 Zorg en Hoop. 13.55 Programma voor buitenlandse werkne mers. IKON 17,00 Samenkomst van het Leger des Heils. 17.58 Wilde Ganzen. 18 00 Gemeentewerken. 18 30 Brood en spelen. NOS 19.00 Radio Thuisland. 19.30 Verhaal. 20.00 De taaishow. 20.30 Vonken onder de as. 20.45 Onder de groene linde. 21.00 Spiegel van Belgie. 21.30 Voor blinden en slechtziende- n 21.40 Weer bij kennis komen. 22.30 Nws 22,40 De jaren zestig en zeventig II, gastcollege. 23.25 (S) Hobbyscoop- stereotest. 23.55 Nws. TROS 0.02 (S) De Nachtwacht. 7.03 (S) Een goede morgen met Luv. MAANDAG 17 DECEMBER NCRV 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymnas tiek. 7.20 Het levende woord. 7.30 Nws. 7.36 Hier en nu. 8.00 Nws. 8 11 Te Deum Laudamus. 8.30 Nws. 8.36 Hier en nu. 8.50 Onder schooltijd. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Plein Pubüek. 10.58 Onder schooltijd. 11.00 De wereld zingt Gods lof. HILVERSUM-3 AVRO 8.02 (S) Ko de boswachtershow. 8.3Ó (S) Sportpanorama. 9.02 (S) Juist op zondag. 10.02 (S) Muziek Mozaïek. VARA 11.02 (S) Haal het doek maar op. 11.32 (S) Het zondagse gezicht van de VARA op drie. TROS 14.02 (S) Europarade. 16.02 (S) Ferry's Gouwe Ouwe Club. NOS 17.02 <S) De Nationale Hitparade. 19.02 (S) NOS-Jazz. KRO 21.02 (S) Rock- Dreams. MAANDAG 17 DECEMBER Ieder heel uur nieuws. AVRO 7.02 (S) Een goed begin. (8.03 Radiojournaal). 10.03 (S) Arbeidsvitaminen. 11.03 (S) Hollands Glorie. HILVERSUM-4 NOS 8.00 Nws. 8.02 (S) Vroeg Klassiek. 9.00 Nws. 902 (S) Musica Religiosa. 10.00 (S) Van het Nederlands Concert podium, 11.00 (S) Fur Elise. (12.00 Nws.) 13.00 (S) Opera-matinee. 14.00 Nws. 14.02 (S) Concerten op de zondagmid dag. Rotterdams Philharmonisch Or kest met piano, klassieke muz. 16.00 (Si Musica Nova. MAANDAG 17 DECEMBER KRO 7.00 Nws. 7 02 (S) Aubade. <7 02 Non-stop muziek. 8.00 Da Capo 8.20 De Plaat van de week. 8.35 Een Symfonie. 9.00 Nws. 9.02 (S) Aan woorden voorbij. 9.10 (S) Laudate: Gregoriaanse muz. 10.00 (S) Salzburger Festspiel 1979: lie deren en aria's 11.45 (Sl Clavi-organum- muz. 11 59 Bericht Solidaridad

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 13