,.ta S. M. OVERTOOM 0 een administratief medewerkster een administratief/huishoudelijk medewerkster GEMEENTE VALKENIS! UIVER INTERII 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WIM TWIGT en ANJA VAN DE REPE geven elkaar hun ja-woord op donderdag 20 december 1979 om 14.30 uur in het gemeentehuis te Kruiningen. Kerkelijke inzegening om 15 50 uur in de N. H. kerk te Kruiningen door ds J A Scholten Receptie van 19.00-20.00 uur in boerderij 'Schoudee' te Wemeldinge Krimpen a/d IJssel. IJsseldijk 377. Kruiningen. Slotstraat 36. ZATERDAG 15 DECEMBJ «qA(; Onze kinderen RUDI MOENS YVONNE NÏJS gaan trouwen op vrijdag 21 dec 1979 om 14.45uurinhetstadhuiste Veere. U kunt ze feliciteren van 19 00 tot 21.00 uur in restaurant „de twee Compagnieën", Loskade 1, Middel burg. Vllssingsestraat 15. Prinsenlaan 85 Hun toekomstig adres is: Abeelseweg 25, 4335 JW Middelburg. Fam J Moens Fam. W Nijs. Familieberichten Goedemorgen, opa ;i van Hekken. Hartelijk i; gefeliciteerd met uw 85e verjaardag De kleinkinderen Hallo, FRITS en JO de TrefTelientjes x Donderdag 27 december a s. vieren mijn lieve pa- v pa en mama HANS EN MIES GUNST-SONKE hun 25-Jarige bruiloft. i? Receptie 's avonds na 18.00 uur in Lunchcafé xj x 'Stadhuis'. Grote Markt. Goes. x Johan Goes. 15 december 1979 I Ringbaan West 2 Op donderdag 20 december zfjn onze opa en oma A. BASSIE ;X en M. BASSIE-JOBSE 40 jaar getrouwd. Ieder die hen wil feliciteren is van harte welkom van 16.30-18 00 uur in de sporthal, Koopmans- voetpad 75, Oost-Souburg. Marcel. Pascal. Sheila. Ramon en Francesca x Oost-Souburg, december 1979 S Koopmansvoetpad 31 Op vrijdag 21 december 1979 hopen onze ouders en grootouders A. KRIJGER M. KRIJGER-KOENE hun 45-jarig huwelijksfeest te vieren. Er bestaat j: gelegenheid tot feliciteren van 19.30-20.30 uur in :j ons huis te Burg. Adelaarstraat 26. Meliskerke. Kinderen en kleinkinderen Meliskerke. december 1979 Pslam 23, vers 1:4 Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, mijn dochter MARIA DE RUIJTER echtgenote van Marcus de Bokx op de leeftijd van 56 Jaar. M. de Truus de Bokx uus en Jan van den Heuvel- de Bokx Andr-e en Mark Wim en Jok? de Bokx-Verhage Marlies en Linda Aamout en Riet de Bokx-van Arenthals Jacqueline en Mark Dinie en Leunis Witte-deBokx Jolanda en Marian Heieen en Wynand van de Winckel-de Bokx A. C. de Ruyter 14 december 1979 Churchill-laan 814, 4532 JD Temeuzen De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 18 december a.s., om 14.15 uur op de Zuider begraafplaats te Temeuzen, na voorafgaande rouwdienst in de Opstandingskerk, Bellamy- straat, die aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in de Opstan dingskerk, na de begrafenis. Geen bloemen. Liever geen bezoek aan huis. Enige kennisgeving Na een moedige strijd is van ons heengegaan mijn innig geliefde man en mijn lieve vader CHRISTIAAN NAEREBOUT op de leeftijd van 78 jaar. Vlissingen, 14 december 1979. Hofje de Paauw 14. De overledene is opgebaard in hetrouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dlshoeckstraat 120 te Vlissingen Bezoek maandag 17 december 1979 van 18.00^ 18.30 uur. De crematie zal plaatshebben op dinsdag 18 de cember 1979 om 11.00 uur in het crematorium te Middelburg aan de Nieuwlandseweg. Vertrek vanaf het rouwcentrum om 10.30 uur. Geen bezoek aan huis. Wegens sterfgeval is café HAVENZICHT TE KAMPERLAND dinsdag 18 december gesloten In plaats van kaarten Heden overleed onverwachts tot onze diepe droefheid onze innig geliefde zuster, schoon zuster en tante WILHELMINA LOUS (weduwe van P. Verhage) op de leeftijd van 65 jaar WestkapeUe J- Slabber-Lous H. Slabber Jakob Lous P. de Kam F. Bijstra Jozien en André en kinderen Janis en Elly WestkapeUe, 13 dec. 1979. Noordstraat 44 Corr. adres: Koudorpstraat 30 4361 BT WestkapeUe De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg Bezoek van 17.30 tot 18.30 uur De begrafenis zal plaatsvin den maandag 17 december 1979 om 12 00 uur op de begraafplaats te WestkapeUe. Na af loop van ae teraardebesteUlng gelegenheid de familie te condoleren direct bij terugkomst in het Jeugdgebouw van de Ned. Herv Kerk. Op het aUer onver wachts is van ons heengegaan onze zeer geUefde vriendin WILHELMINA LOUS (weduwe van P. Verhage) op de leeftijd van 65 jaar. Fam. J. Westerbeke- Roelse mevr. P. Peene- Minderhoud WestkapeUe, 13 de cember 1979. Op het aller onver wachts is van ons heengegaan onze zeer geüefde vriendin WILHELMINA LOUS (weduwe van P. Verhage) op de leeftijd van 65 Jaar. Fam. J. Westerbeke- Roelse mevr. P Peene- Minderhoud WestkapeUe, 13 de cember 1979. Onverwachts ging van ons heen onze geUefde schoonzuster en tante WILHELMINA VERHAGE-LOUS iweduwe van Pieter Verhage) in de ouderdom van 65 jaar. Dit betekent voor ons aUen een zeer groot verUes. WestkapeUe Fam. Verhage Jan en Berra de Witte-Verhage en kinderen nichten en neven WestkapeUe. 13 de cember 1979 Met grote ontsteltenis namen wij kennis van het overlijden van on ze buurvrouw P. CORSTANJE- BOEY Fam. C. Boone-Karel- Heden overleed na een liefdevoUe verzorging in verpleeghuis 'Ter Schorre' na voorzien van de H. Sacramenten der zieken, mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en over grootmoeder MARIA REGINA VAN PAMELEN echtgenote van Petrus Johannes Pielaat in de ouderdom van 75 jaar. P. J. Pielaat A. Pielaat C. PielaatrRoogiest M. Plasschaert-Pielaat A. Plasschaert A. ProvoostrPielaat J. Provoost G Vermast-Pielaat A. Vermast G. Laurot-Pielaat A. Lauret R. Pielaat F. Pielaat-Verstraete E. de Greve-Pielaat R. de Greve M. v. d. Bossche-Pielaat W. v. d. Bossche E. Pielaat M. Pielaat de Smit P. Pielaat M. PielaatrMoUet F. Pielaat Klein- en ach ter kleinkinderen Famüie van Pamelen Famüie Pielaat 14 december 1979. Singel 9, 4521 BS Biervliet. De plechtige uitvaartdienst, waarbij u wordt uit genodigd, zal plaatshebben op dinsdag 18 de cember a.s. om 10.00 uur in de Parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Biervliet, waarna de begrafenis op de R.K. begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal 'Doens', Weststraat 1. Biervliet: PhiUppine: IJzendijke: Kamperland: Sas van Gent: Phüippine: BiervUet: IJzendijke: Waterland kerkje: Wegberg (D.): Sas van Gent: BiervUet: Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat plot seling van ons is heengegaan, voorzien van het H Sacrament der zieken, onze zorgzame moeder, lieve grootmoeder en overgrootmoeder, ISABELLA VAN DE VELDE weduwe van Johannes Kalle op de leeftijd van 84 jaar Rilland-Bath: Piet en Janna Rotterdam: Eduard en Annie Oost-Souburg: Jo en Frans Rilland-Bath: Hein en Koos West-Souburg: To en Miel Klein- en achterkleinkinderen. Vlissingen 13 december 1979. Correspondentieadres Kapucijnenweg 14. RU- land-Bath. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden dinsdag 18 december, aanstaande om 10.30 uur is de parochiekerk van Sint Josef te Rilland- Bath, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de R-K begraafplaats aldaar. Samenkomst aan de kerk. Moeder is opgebaard in het rouwcentrum Over toom-Groen, Van Dishoeckstraat 120 te VUssin- gen. Gelgenheid tot afscheid nemen zondag 16 de cember aanstaande van 15.00 tot 15.30 uur. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Ark' Hontestraat 8 te Rilland- Bath. Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge ving te sturen, deze advertentie als zodanig be schouwen. Begrafenis' en crematieverzorging Overtoom-Groen Rvi hussenstraat 3, Vlissingen iel. 01184 11417, b.g.g. 12772. Voor de blijken van medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve, zorgzame mar en vader HENDRIK JASPERSE zeggen wij allen hartelijk dank In het bijzonder Dr Snijder en de doktoren en het ver plegend personeel van het Bethesda-St.-Josephzieken- huis voor de vele en goede zorgen. D. J asperse-Poppe C J asperse Vlissingen. december 1979. Slijkstraat 26 Hoezeer het ons ook spijt, het is onmogelijk de honder den brieven en kaartjes, die wij ontvingen, na het over lijden van onze lieve man. vader, grootvader, zoon en schoonzoon ADRIAAN MEERMAN gezagvoerder ter koopvaardij persoonlijk te beantwoorden Wij willen u langs deze weg. oprecht danken, voor de vele blijken van belangstelling en medeleven Het was een grote steun in deze voor ons zo moeilijke dagen We ho pen, dat u een plaats voor hem in uw hart blijft bewaren. Uit aller naam- C W Meerman-Nieuwenhuize Singel 260. Vlissingen December 1979 Getroffen doch gesterkt door de zeer vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder JOHANNA REIJERSE-DE JONGE betuigen wij onze welgemeende dank. B Reijerse kinderen en kleinkinderen Oost-Souburg, december 1979, Beciusstraat 21. In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond na het overlijden van mijn zeer zorgzame man en onze lieve vader en opa DIRK PIETER FRANS VAN BEUSICHEM betuigen wij hiermede onze oprechte dank In het bijzonder dokter Ponsioen en dokter Van de Griek voor de goede medische verzorging. Uit aller naam: L. C. van Beusichem-van de Velde Vlissingen, december 1979 Hiermede willen wij onze oprechte dank betuigen voor de getoonde blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van onze Ueve vader en opa MAARTEN PIETER MAAS kinderen en kleinkinderen Middelburg, december 1979. Voor de blijken van deelneming en belangstelling ons betoond na het onverwacht overlijden van onze gehefde zorgzame man, vader en opa FOORT JACOBUS VAN KLEUNEN betuigen wij onze oprechte dank. Fam. i Kleunen-Quinten Dankbetuiging Voor de vele bewijzen van deelneming, zowel persoonlijk als schriftelijk, ons betoond na het overlijden van mijn geUefde man. onze lieve zorgzame vader, behuwdvader en opa JOOS VAN BELZEN betuig ik, mede namens kinderen en kleinkinderen, mijn welgemeende dank. Amemuiden. december 1979. Tuindorp 48. Voor de vele blijken van medeleven, betoond na het on verwacht overlijden van mijn geUefde man, onze Ueve broer, schoonzoon, zwager en oom MARCEL H. R. VERMEULEN betuig ik mijn hartelijke dank a Gils. Voor de vele bewijzen van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk ons betoond na het overlijden van mijn innig geUefde man. onze Ueve zorgzame vader en schoonvader ADRIAAN JOOSSE betuig ik. mede namens dochter en schoonzoon, mijn welgemeende dank. E. Joosse-van Soelen Middelburg, december 1979 Nieuwe Vlissingseweg 16? Hartelijk dank aan Smith-kaas voor de rondvluchten en genoten consumpties. Namens de tevreden klanten van Smith-kaas Goes Tevens veel succes gewenst met uw be drijf. GEVESTIGD. R. T. Versol, dierenarts Plevierstr. 18, Hengstdijk Assistent van J. F. de Haas te Zaamslag Kleine huisdieren volgens afspraak via tei Hengstdijk 01148-2365, of Zaamslag 01153-1366 Voor een goede Crematieverzekering uiteraard naar de "FACULTATIEVE" Naam Adres Plaats Vraag een folder met inlichtingen aan: Kon. Ver. voor Facultatieve Crematie Antwoordnr. 1394, 2500 XJ Den Haag Bon in envelop zonder postzegel Hoofdkantoor Surmamestraat 34. Den Haag. tel 070-647816 B de Graauw. Middelburg, tel 01180-12769 By myn vertrek uit het Bethesda - St.-Josephzie- kenhuis wil ik op deze wijze hartelijk dank zeggen aan doktoren, verpleegsters en broeders voor de goede be handeling en verzorging, die ik mocht ontvangen. Ook voor alle bezoeken hartelijk dank Mevr C. van Rooyen- Verhulst 'Der Boede' Hartelijk dank. mede na mens mijn vrouw en kinde ren, voor alle felicitaties, gelukwensen en geschen ken. ontvangen na mijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje - Nassau. S. de Visser. Aagtekerke, december 1979 Kloosterweg 2 Mede namens onze Kinae ren en kleinkind, zeggen wij allen hartelijk dank voor de felicitaties en bloemen, bij ons 30-jarig huwelijk ontvangen Middelburg, december 1979. Hugo de Grootlaan 14 Wij zijn gesloten van 21 dec. t/m 1 jan. J. L. Moens loodgieters- en cv-bedrijf Vlissingsestraat 15, Middelburg Tel. 01180-13367 D. P. W. KEIZER arts te Goes is afwezig van 19/12 t/m 30/12 CoUega's nemen waar FZC een krant om te stelen Het bestuur van de STICHTING REGIONAAL PEDAGOGISCH CENTRUM ZEELAND roept sollicitanten op voor onderstaande functies: Taakomschrijving: Deze medewerkster zal een plaats krijgen binnen deafi) administratie van de centrale dienst te St.-Laurens. Naast administratief werk (voornamelijk typen) zalteleij bediening en receptie tot haar taak behoren. - een goede beheersing van de Nederlandse t mondeling als schriftelijk; - een goede typevaardigheid, - zelfstandigheid en accuratesse; - kantoorervaring Afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen 1.700. 2.100,- per maand. J BtWl dfdt .Ik Tevens kan bij de centrale dienst te St.-Laurens geplaatst worden Taakomschrijving: Het meeverzorgen van de produktie van o.a. voor de: bestemd materiaal, waartoe ook behoort het bedien een offsetmachine, verzamelen, nieten, enz. Daarnaast zullen ook huishoudelijke werkzaamheden! taak behoren. Ervaring met dergelijk werk strekt tot aanbeveling. Afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen f 1.600,-1 1.900,- per maand. Beneden de 21 jaar is een jeugdi van toepassing. Secundaire arbeidsvoorwaarden: In beide functies overeenkomstig het rijksambtenarf ment. De stichting is aangesloten bij het algemeen burgerj sioenfonds. Sollicitaties binnen 8 dagen na het'verschijnen van deze oproep J directeur van het R.P.C.Z., Noordweg 495, 4333 KE Middelburg. In de linkerbovenhoek van brief en enveloppe adm/hu vermelde? sist 0 ^tfd «ra-ge natie [tartv 1 lij' -ffjeld nlilfitei nabel b a .dn Steenhouwerij FERKET REIJNS B.V. Steensedijk 100 - Hulst - Tel. 01140-2906 met vestigingen te Bergen op Zoom: Kamillelaan 4. TeL 01640-34873. Tholen Postweg 3. Tel. 01660-2650 is een modem bedrijf - gespecialiseerd - in GRAFMONUMENTEN in vele uitvoeringen: klassiek en modem NATUURSTEEN-MARMER voor particulier en utiliteitsbouw Wij komen gaarne met onze kleurencatalo- gus. ALGEMENE MIDDELBURGSE BEGRAFENIS VERENIGING Voor verzorging van begrafenis en crema tie in Middelburg en op de dorpen van Walcheren kunt u zich wenden tot: P DAHLMANS, Michaelsdreef 7. telefoon 12557 L VAN HECKE. Herengracht 102. telefoon 13637 J PIETERSE .Geen crematie). Rentmeesterlaan 30. telefoon 13307 I. N. VERHULST. Geersesweg 6. telefoon 13802 Bij geen gehoor voor alle bovenstaande adressen: telefoon 01180-13900. OP IE KERSTDAG ALLEEN? Dat hoeft toch niet. U bent bij ons van harte ivelkom. Om 16 00 uur vieren wij samen een kerstfeestdienst Rav. de Gr. Jager 14, Goes. 3e' Is zelf komen een bezwaar? Even bellen tussen 13-15 uur naar: Leger des Heils, 01100-15057, en wij zorgen vo Boerderij-bar 'SCHOUDEE' te Wemeldinge Komt u op tweede kerstdag K$ eens gezellig jj| 'GOURMETTEN' in onze sfeervolle boerderij-bar. Wij verzorgen het geheel voor 27,50 p.p. Tijdig reserveren. Belt u ons gerust op voor nadere jgj inlichtingen: 01192-1604 Burgemeester en wethouders Vi kenisse roepen gegadigden c betrekking van GEMEENTEWERK in algemene dienst Aanstelling zal plaats vinden im van gemeente-ambtenaar Dl, een maximum salaris is verbond 2.148,- bruto per maand, excl«frte>i diensttijduitlopen. Vakantietoeslag 8%. Indiensttreding: zo spoedig Als woongebied waarbinnen woonplaats moet hebben c.q. Walcheren aangewezen. Nadere inlichtingen worden wenst verstrekt door de gemeen ""pro&ra zichter, de heer C. Krijger, tel' 1 ccc innaio l555- uk.. Sollicitaties binnen 10 dagen ten: «en tele aan burgemeester en wethoudeii Valkenisse te Koudekerke. 1 omzie mbuslne «den. Pr dm/mtl Soap te dStem waar fdamefu> scfim op manie, wo rdt aed •sho mijter". Bse par dewrkir stRon •'ickJei underlet Goed zitten is ook bi) het betere klassiekdek Wdvani Het echte woonleven speelt zich nu eer.i warme beslotenheid van het sfeervol it» nenhuis. Nu ook waardevaste wanddecoratie in van originele prenten van Zeeuwse Sj dorpsgezichten, plattegronden etc. Ookl vogelprenten. middelburg, korte delft 2a-4, tel. (öO f goes, lange kerkstraat 20, tel. (OllW Maggie mee legt Wste be Kite. VOO

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 12