BOP: zonder knabbelen tien iljard meer voor onderwijs d KRITIEK IN ZWARTBOEK OVER HULP VIETNAMEZEN Beeldje van cocaine KABINET CANADA VALT '1. Minimumloon stijgt met twee procent ERLINGEN GEEN 'ONDERWIJSCONSUMENTEN' utorijles urder inkeren Na 7 maanden Politieke problemen Premieverdeling 1980 Saoedi-Arabie handhaaft olieproduktie voorlopig Zwitserse senaat wil van kerncentrale af /IBEf fi0AG 15 DECEMBER 1979 PZC/binnen -buitenland 11 <fe Als niet jaar in jaar uit an de onderwijsbegroting was geknabbeld, zou het rijk in 1980 Hefst tien miljard gulden meer aan onderwijs hebben besteed. Vanaf 1972 daalt het aandeel onderwijs in de rijksbegroting al. Als alleen al dit jaar van die daling was afgezien, had het jrnijs 10.000 extra arbeidsplaatsen kunnen tellen. [(rekeningen maakte de voorzit- hetzelfde geld kan oplossen als er maar ide Algemene Bond van Onder- fa personeel (ABOP) vrijdagmor- ideopening van de Jaarvergade- 8 utrecht. ABOP-voorzitter Jan ls"^k Bosch wilde de tien miljard itóog voor onderwijs opeisen. si aangeven dat er flink geknab- jan Jiet duurste departement". Ldatbij de afweging van de be renmeer moet worden gelet op die de maatschappij zelf aan iChój, Lftjs stelt. „De noodzaak van jnulering voor kinderen in ach- )dssltuattes en de problematiek aderstaligen. bijvoorbeeld, zijn (jaties van het onderwijs, maar jheden die voortvloeien uit «ide onvolkomenheden van on- lalschappU". aldus Van den Imatig tolde de opstelling van minister (sociale zaken), die vindt dat Ier# de problematiek wel met doelmatig wordt gewerkt. Eenzelfde economische opstelling ziet hij bij mi nister Pais. die leerlingen en studenten tot onderwijsconsumenten maakt. „Zo'n benadering is uitermate veront rustend. Bij een bedrijf gaat het erom zo goedkoop en zo snel mogelijk een ver koopbaar produkt te maken. Liefst stralend van aanblikmaar met beperk te levensduur. Dat beeld strookt niet met wat ik mij van goed onderwijs voor stel". De ABOP-voorzitter, die scherpe kri tiek op het huidige onderwijsbeleid uit te. gaf aan dat bezuinigingen met speci fiek Nederlands zijn. Zusterorganisa ties van de ABOP in West-Duitsland en België hebben ai gestaakt en gedemon streerd om dezelfde reden. Van den Bosch noemde het hoog tijd om plan nen voor gezamenlijke acties op Euro pees niveau op te stellen, omdat de re geringen al geruime tijd samenwerken. KOV Als er een middenschool in ons land wordt ingevoerd, moét die de bestaan de typen categoriale scholen vervan gen. Het ontwikkelingsplan van minis ter Pais brengt mee. dat in het voortge zet onderwijs een ongewenste tweede ling optreedt: havo en vwo enerzijds en anderzijds mavo en lbo. ieder met een eigen 'ingekleurde' brugperiode: twee 'smalle' middenscholen naast elkaar. Dit soort middenschool is geen midden school. De katholieke onderwijs vereni ging (KOV) verwerpt haar, Sef van Wegberg, voorzitter van de KOV, heeft dit vrijdag in Eindhoven gezegd in zijn jaarrede op de algemene vergadering. Hij merkte op, dat het procesdenken, waar de bewindslieden van onderwijs en wetenschappen van uit gaan. hen verleidt tot allerlei plan nen waar niemand meer de weg in weet. Ze veroorzaken een lappendeken van voorzieningen projecten. Ze ver storen ook de samenhang van een on derwijsbeleid dat gericht is op gelijke kansen voor ieder, meende hij. «we directeur lenbedrijf otterdam ERDAM (ANP) - Het college van Botterdam heeft vrijdag inir.H. Molenaar (48) bij de ge- ttaadvoor te dragen als nieuwe mrvan het gemeentelijk haven- Jlo Rotterdam. ar Is sinds oktober 1973 Krvangend directeur. Zijn be- sgmoet Ingaan op 1 januari, de i vertrekdatum van de huidige for, drs F. A. F. Scheurleer. De ttorleer heeft zijn functie neer- lnaeen periode van conflicten ln ld de top van het havenbedrijf, tidag van Scheurleer en de op- ]door Molenaar komt op 20 de nude gemeenteraad. IAAG (ANP) - De minister van oische zaken en van verkeer en gaat zijn akkoord gegaan met tboging van de prijs van autorij- '.bcI ingang van zaterdag 15 de- i, van gemiddeld 2,15 gulden. hei IiWbtw). 8 Is overleg geweest met de fcsle van overleg autorijscholen, ten mededeling. Autorijscholen gnletdemaximumprijs van 35,85 peruur berekenden, mogen hun Dtcelnlet meer dan 3,15 gulden U verhogen. Daarbij mag het maximum van 38 gulden per tworden overschreden. j»S|WDg naakt deel uit van een die tot doel heeft de ^©•tarieven langzaam op een ran veertig gulden per uur te l om soelaas te bieden aan Klnrele achterstand ln de tarie- gebleken uit een onderzoek :he. Iging van de prijzen- Ung rljonderricht motorrijtui- die ls gepubliceerd in de mant van vrijdag, biedt dan «gelijkheid om om met Ingang Hart 1980 een verdere verhoging maal twee gulden per uur door aldus de mededeling. hellf ope - De vakorgani- w ambtenaren van de raad ir'i "opa heefl zich in een pers- gedistancleerd. dat be- klachten van de per- Wrtegenwoordigtng van wpese parlement. tTtidag uitgegeven verkla pt kritiek geleverd op „de genarliserende V van de voorzitter van Ibmlsraad van het Euro viment, die er zich o.a. over Maagd dat de Franse politie 'autoweg radarvalten zou 'opgesteld om de uit toty komende Europese 'en te sarren. In de pers in waren deze uitlatin- 'soecl gevaUen-, ia persverklaring kunnen te klachten de goede be en mei. de burgerij en de fen van Straatsburg al- w bederven. De 800 amb- Wn de 21 leden ellende ln Europa willen r et door aan hun collega's van het «parlementteboe 'komen ontevreden kankeraars. IS Paus Johannes Paulus 11 iileuwe lijfwacht om hem krmen gedurende de «fa/ie/ Vaticaan. Vanwege «.2 meter en 3 centimeter. «dienaar onmiddellijk de K reus van de paus' ge it 20-jarige is geen bones- toegi U4 kilo. M'tse kleermakers heb- ook een stevige lap stof jjttrollen om deze nieuwe ton de Zwitserse garde in Worm te steken. Ook de Met traditionele wapen Welfjke lijfwacht, moest "gepast.. De smid heeft. '■Paste steel aan gezet. DEN HAAG - De tweede kamer heeft donderdag het wetsontwerp herzie ning aanpassingsmechanismen aanvaard. Wanneer ook de eerste kamer akkoord gaat met het wetsontwerp zijn de bedragen van de minimum (jeugd)lonen per 1 januari 1980 als volgt: Bruto per maand bruto per week 23 jaar 1826,50 (was 1790,10) 421,50 (was ƒ413,10) 22 jaar 1689,50 (was 1655,80) 389,90 (was 382,10) 21 jaar 1552,50 (was 1521,60) 358,30 (was 351,10) 20 jaar 1415,50 (was f 1387,30) 326,70 (was 320,20) 19 jaar 1278,60 (was 1253,10) 295,10 (was 289,20) 18 jaar 1141,60 (was 1118,10) 263,40 (was 258,20) 17 jaar 1004,60 (was 984,60) ƒ231,80 (was 227,20) 16 jaar, volledige werkweek 867,60 (was 850,30) 200,20 (was 196,20) 3-daagse werkweek en 2 dagen partiële leerplicht 520,56 (was 510,18) 120,12 (was 117,72) Deze verhoging vloeit voort uit de toepassing van het gewijzigde aanpas singssysteem zoals dat ln het wetsontwerp is neergelegd en is als volgt tot stand gekomen. In het nieuwe systeem wordt met de invloed van een aantal looncomponen ten op de ontwikkeling van de regelingslonen niet langer rekening gehou den, zoals herstructurering, minimumlooneffecten, bijzondere uitkeringen,, pensioen-premiecompensaties en werknemersbijdragen in de financiering van VUT-regelingen. Het buitenbeschouweing laten van genoemde componenten en het toere kenen naar niveau van de ioonvloeren leidt er toe, dat per saldo op de eerdergenoemde stijging van de regelingslonen 0,27 pet. in mindering moet worden gebracht. Na toepassing van de gebruikelijke afrondingsvoorschriften resulteert een stijging van het minimumloon per 1 januari 1980 met 2 pet. NIEUWE TARIEVEN PTT GOEDGEKEURD DEN HAAG (ANPI - ln het staatsblad zuilen de nieuwe tarieven voor post, telefoon en telex worden opgenomen. Begin september ging de ministerraad akkoord met deze door staatssecreta ris Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) voorgestelde tarieven. Met ingang van 14 Januari volgend Jaar gaatde frankering van een briefkaart45 cent kosten, de verzending van een brief tot en met 20 gram komt op 60 cent en het vereenden van partljenpost wordt gemiddeld 12 procent duurder Deze verhogingen zullen ongeveer 100 mfijoen'gulden per jaar opleveren. Met ingang van 2 januari volgend jaar gaan de telefoontarieven omlaag. De prijs voor en tijdeenheid wordt 14 cent (was 16 cent). Ook de intercontinentale tarieven en het verhuistarief gaan om laag. Tegelijk met de tariefverlaging bij de telefoon .wordt overgegaan op tljd- telling voor interlokale gesprekken in basistariefgebieden. Tot nu toe kon een abonnee niet alleen binnen de eigen woonplaats, maar ook in het omringede zogenoemde basisgebied bellen voor de prijs van één tijdseenheid. Dit wordt nu beperkt tot het lokale gebied. In het omringende gebied komt een tijdseen heid van 5 minuten Deze beperking geldt niet voor de uren waarin het vrij- etijdstarief van toepassing is, Per 2 januari volgend jaar wordt de voor binnenlandse telexverkeer ver schuldigde vergoeding vastgesteld op 5 cent voor de eerste aanslag en 5 cent per 20 seconden. In september ging ook de meerderheid van de tweede kamer ak koord met de tariefwijzigingen. AMSTERDAM (ANP) - Politiefoto van een Chipcha, een Columöiaans afgodsbeeld van 21 centimeter en een gewicht van 15 kilo. Het beeld werd vervaardigd uit drie kilo zuivere cocaine vermengd met andere organische stoffen. Het beeld werd te Brussel ingevoerd en vandaar per auto naar Amsterdam vervoerd. De hoofdstedelijke politie is nooit eerder met deze hoogst originele uAJze van drugsmokkel geconfronteerd. In verband met de smokkel zijn twee Engelsen en een Columbiaan gearresteerd. De Canadese premier Joe Clark maakt de val van zijn kabinet bekend. OTTAWA (AFP) - Joe Clark, de con servatieve permier van Canada, heeft vrijdag in de kamer het ontslag van zijn regering bekendgemaakt. Op 18 februari zullen er algemene verkiezin gen worden gehouden. De conservatieve regering, die 22 mei j.l. gekozen is, werd donderdag versla gen door een motie van wantrouwen over de begroting. De motie is met 139 tegen 133 stemmen aangenomen. De regering van Clark is een van de kortst- ste ln de geschiedenis van Canada ge weest. Zij heeft 206 dagen geduurd. De oppositiep gevormd door de liberale en nieuwe democratische partijen, verwierp de eerste begroting van de re gering. De vijf leden van de sociale kre diet partij, die de conservatieven had den gesteund bij eerdere stemmingen, onthielden zich van stemming over de soberheidsbegroting die dinsdag door minister van financiën John Crosbie was Ingediend. Premier Clark had voor de stemming de oppositie gewaar schuwd dat zij verantwoordelijk zou zijn voor ongewenste verkiezingen. De regering verloor de stemming om dat drie conservatieve afgevaardigden niet aanwezig konden zijn en de sociale krediet partij niet meestemde. De mo tie van de nieuwe democratische partij, waarover werd gestemd, veroordeelt de regering wegens ,haar directe verraad van haar verkiezingsbeloftes om de rentevoeten en de belastingen te verla gen en de groei van de Canadese eco nomie te stimuleren". Minister van buitenlandse zaken Flora McDonald liet voor de stemming van een belang rijke toespraak tot haar pollega's tij dens de NAVO bijeenkomst in Brussel schieten en vloog naar huls. Uit liberale bronnen is eerder vernomen dat als het tot verkiezingen zou komen, de partij waarschijnlijk haar congres over de partijleiding in maart zou an nuleren en dat oud-premier Trudeau zou overwegen zyn beslissing om zich terug te trekken nog twee of drie jaar uit te stellen. Biesheuvel niet beschikbaar voor Europese commissie DEN HAAG (ANP) - Oud-premier Ba rend Biesheuvel, een van de drie 'wij zen', die over de werking van de Euro pese instellingen hebben gerap porteerd, is niet bereid zich be schikbaar te stellen voor het lidmaat schap van de Europese commissie. Dit staat in het deze week verschenen me dedelingenblad van de Europese ge meenschap voor Nederland 'Europa van morgen'. Biesheuvel werd genoemd in verband met het sterven van de Nederlandse re gering om een Nederlander benoemd te krijgen tot voorzitter van de Europese commissie, het dagelijks bestuur van de EG. Op 1 januari 1981 gaat een nieuwe Europese commissie aan de slag en in de loop van 1980 zullen de verschillende regeringen overleggen over diverse kandidaten. Biesheuvel, christen-democraat, is door de Neder landse regering gevraagd of hij zich kandidaat wilde stellen, maar hij deel de mee 'niet beschikbaar' te zl)n. DEN HAAG - De Stichting Comité Hulpverlening Tuid-Oost-Aziè (ZOA! heeft een zwartboek gepubliceerd waarmee zij wl! wijzen op de volgens haar onjuiste manier waarop Vietna mese vluchtelingen in Nederland op gevangen worden. De grieven van ZOA zijn gericht tegen de Vereniging Vluch telingenwerk Nederland, die, gesubsi dieerd door het ministerie van CRM, zich met die opvang bezighoudt. Vol gens ZOA houdt de WN niet voldoen de rekening met de psychologisch-po- litieke problemen die gevluchte Viet- namezen hier in Nederland hebben. W. Boudger, voorzitter van de werk groep Nederland onder ZOA, zei alle tweespalt tussen de organisaties die zich bezighouden met vluchtelingen werk te willen vermijden. „Wij hebben ons echter genoodzaakt gezien een zwartboek te publiceren, omdat ln een eerder stadium het Vluchtelingenwerk geen oren had voor de klachten die wij noemden", aldus Boudger. De kritiek van ZOA is erop gericht dat in Nederland verblijvende Vietname- zen angst zouden hebben voor onder drukking, niet uit durven komen voor hun eigen mening en een grote angst hebben voor het communisme, waar voor ze gevlucht zyn. In Nederland ver blijven op het ogenblik ongeveer 2500 Vietnamezen. J. Stuyt. directeur van het Vluchtelin genwerk: „Na een gesprek met ZOA hadden wij een lijstje verwacht met een aantal feiten ever het reilen en zeilen van de vluchtelingenopvang in Neder land. Daaruit zouden we conclusies ge trokken kunnen hebben. Dat de ZOA een zwartboek publiceert met een aan tal niet na te trekken feiten en gebeur tenissen en daarmee niet bij ons komt, maar het in de publiciteit brengt, ls een feit wat wij zeer betreuren". „ZOA wil dat wij ook aan politieke hulpverlening doen, maar wij werken nou eenmaal op humanitaire basis. In onze organisatie zijn tal van geledingen vertegenwpordigd, waaronder Amnes ty International, de Nederlandse Vrou wenraad en de diaconale organen van de Nederlandse kerken. Het punt btj zo'n organisatie is datje voor diegenen die links georiënteerd zijn rechts bent en omgekeerd. Wij kunnen en willen niet rechts of links worden. Onze taak is maatschappelijke hulp verlening, en daarin nemen zaken als taalonderwijs, huisvesting en directe opvang een belangrijke plaats in", al dus J. Stuyt, directeur van de Vereni ging Vluchtelingenwerk Nederland. DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris De Graaf van sociale zaken en staats secretaris mevrouw Veder-Smit van volksgezondheid en milieuhygiëne hebben vrijdag de premiepercentages van de sociale verzekeringen voor 1980 vastgesteld. fn onderstaand overzicht zijn deze premies opgenomen. VOLKSVERZEKERINGEN: Verschuldigd door: werkgevers werknemers Te betalen over ten hoogste A.O.W. 10.25 10.4 46.400,-per Jaar A.W.W. 1-35 1.5 (was 43,950,-1. A.W.B.Z. 1) 3.2 3,07 A.K W. 1) 2,0 0,55 A.A.W. 1) 4,2 3,45 De ln verhouding sterke stijging van de A.KW.-premle loopt vooruit op uitbreiding van de algemene kinderbijslagwet per 1 januari 1980 (Indien de eerste kamer daarmee zou instemmen) met het recht op kinderbijslag voor eersteen tweede kinderen. Met Ingang van die datum is de kinderbijslagwet loontrekkenden die voorzag ln recht op kinderbijslag yoor eerste en tweede kinderen van werknemers, komen te vervallen De premie voor laatstge noemde wet bedroeg overhet jaar 1979 1,8 pet. Bij wijze van overgang geldt voor zelfstandigen zonder kinderen voor 1980 een gereduceerde premie voor de A.K.W. deze gereduceerde premie bedraagt 1.17 pet. (opslagpercentage 10,1). 1) De zgn, opslagpercentages voor deze verzekeringen zijn vastgesteld op 27.6 voor de A.W.B.Z. 17.3 voor de A.K.W. en 36,2 voor de A.A.W WERKNEMERSVERZEKERINGEN: Verschuldigd door: werkgevers werknemers 1980 1979 tgem 1980 1979 igem Z.W. 2) 6,6 6,55 1,0 1,25 235,-per dag twas 225,-) Te betalen bij 5-daagse werkweek over ten hoogste: Z.F.W. verpl) (alleen by vast loon van niet meer dan 40.250,-, was 38.150,-) 4,05 4,05 4,05 4,05 132,- per dag (was 125,-) W.A.O. 1) 7,05 6.9 7,05 5,85 235,-per dag (was f225,-) W W. 2) 0.625 0,675 0.625 0,675 235.- per dag (was J 225.-) 1) By de WAO geldt een franchise in 1980 van 56,- per dag (was 45.-) 2) De premie WW bestaat uit twee gedeelten, t.w. de premie voor de wacht- geldverzekering en de premie voor de werkloosheidsverzekering. De premie voor de werkloosheidsverzekering bedraagt in 1980 0.9 procent. Hiervan komt 0,45 procent voor rekening van het rijk; van hét restant zijn wekgever en werknemer elk 0,225 procent verschuldigd. De premie van de wacht geldverzekering wordt bedryfstakgewys vastgesteld. Ditzelfde geldt voor de premie ZW. De betreffende percentages in de tabel zyn voorlopig bere kende gemiddelden. BEJAARDEN- EN VRIJWILLIGE ZIEKENFONDSVERZEKERING: a. Bejaardenverzekering: Tariefgroep inkomen 11 premie per maand 2) 1 t/m 17.042.- 28.40 2 17.042.- t/m 17.482,- 56.65 3 17 482.- t/m 17.924,- 84,85 4 17.924,- t/m 19.782,- ƒ113,05 5 19.782,- t/m 21.639.- 169,50 (gehuwden) 113,05 (ongehuwden) b. Vrijwillige verzekering (reductieregeling): Gehuwden van 65 Jaar en ouder Inkomen 1) Premie per maand 2) ƒ21.639,- t/m ƒ24.403,- 105,05 (per verzekerde) ƒ24.403,- t/m ƒ27.167,- 122,00 (per verzekerde) Gehuwden en ongehuwden imet een medeverzekerd kind in de leeftyd van 16 t/m 26 jaar) jonge dan 65 jaar. De reductlegrenzen en premies voor personen, jonger dan 65 jaar. zyn per 1 Januari 1980: Inkomen Premie per maand 2) t/m ƒ21.400,- 65,30 per verzekerde) 21.400,- t/m 24.050,- 105,05 (per verzekerde) 24.050,- t/m 26.700,- 122,00 (per verzekerde) A.A.W.-gerechtigen tongehuwd) De reductiegrens (per 1 oktober 1979 is 15.000.-1) voor personen, die recht hebben op een A.A.W.-uitkering, kan nog niet worden vastgesteld. De verschuldigde premie 2) bedraagt 65.30, respectleveUjk 105,50 per maand (afhankeUJk van leeftyd en burgelijke staat). Kinderen 16 t/m 26 jaar. Voor kinderen, die voor reductie ln aanmerking komen, bedraagt de premie 65,30 per maand 2). 1) De inkomensgrenzen voor de bejaardenverzekering worden aangepast met het bedrag, waarmee het AOW-gehuwdenpensioen stijgt. Hetzelfde geldt voor enkele reductiegrenzen voor bejaarden en de vrywillige verzeke ring. Voor de vaststelling van de reductiegrens voor AA W-gerechtigden moet worden uitgegaan van de AA W-uitkering m.l.v. 1 januari a.s. In verband met het feit.dat de inkomensgrenzen voor de bejaardenverzeke ring en enkele reductiegrenzen voor de vyrwlllige verzekering per 1 januari 1980 thans nog niet bekend zyn, werden de laastgeldende grenzen vermeld. 2) De premies zyn voorlopig voor het le kwartaal 1980 vastgesteld. BRUSSEL (REUTER) - Tenminste tot en met het eerste kwartaal van 1979 zal Saoedi-Arabie zijn olie produktie handhaven op 9,5 mil joen vaten per dag, zo heeft minis ter Achmed Zaki Jamani van olie van Saoedi-Arabie meegedeeld. Sjeik Jamani zei in Brussel dat de Saoedische olieprijs met zes dollar per vat (van 159 liter) is verhoogd in de hoop dat de andere landen van de Organisatie van Olie-Ex porterende Landen (OPECl de nieuwe Saoedische prijs zullen overnemen. Indien zy daarmee niet instemmen zal Saoedi-Arabie zich op het standpunt stellen dat het niet be reid ls meer te vragen, zo liet Jama- ni weten. Donderdag hebben Saoe di-Arabie, De Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Qatar en Vene zuela hun basispryzen van ruwe olie met zes dollar per vat ver hoogd. Maandag gaan de leden van het oliekartel in de Venezolaanse hoofdstad Caracas praten over o.a. de olieprijzen en de olieproduktie. Saoedi-Arabie heeft uitgerekend dat de beste gewogen gemiddelde prijs van olie die nu aan de verbrui kers ln rekening moet worden ge bracht 24 a 25 dollar per vat be draagt. Saoedi-Arabie brengt nu met terugwerkende kracht per l november 24 dollar per vat lichte ruwe olie (Arabian Light Crude) in rekening. De prijsverhoging met zes dollar per vat i van 159 liter) zal de Europe se Gemeenschap een extra uitgave van twintig tot 25 miljard dollar kosten Dat is de mening van Euro pees energiecommissaris Ouido Brunner. Brunner vindt dat de oliemarkt pas dan (in de komende jaren) tot rust zal kunnen komen als zowel de olie maatschappijen al de verbruikers besluiten niet meer dan de officiële OPEC-prijzen voor de olie te beta len. De Europese enërgiecommissaris is voorts van mening dat er een 'Eu ropees solidariteitsplan' voor ener gie moet komen dat zo spoedig ope rationeel moet worden gemaakt. De Europese Gemeenschap zal daar nieuwe financiële middelen voor ter beschikking moeten stel len. BERN (REUTER) - De Zwitdserse Senaat heeft donderdag met 26 te gen 10 stemmen een voorstel aan genomen om er bij de Zwitserse regering op aan te dringen geen goedkeuring te verlenen voor de bouw van de kerncentrale bij Kal- seraugst aan de Rijn. w „olaenderat" wil dat onmiddel- Ujk onderhandelingen tussen rege ring. gemeente en bouwers van de centrale beginnen met het oog merk het plan niet uit te voeren. De meerderheid van de Zwitserse senatoren vreest politiek geweld en hoge schadevergoedingen als de bouw doorgaat.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 11