ais wil een 'faire kans' or het open school-werk Botha wil economische constellatie va zachte Goblet nu in de lange, slanke koele fles! GOBLET BEZETTING MOSKEE IN MEKKA VOORBIJ Ziekenfonds: eigen bijdrage kunstgebit in 980fors omhoog WENNEKER JV GELD VOOR PVDA ARBEIDSPLAATSENPLAN Itmacht paraat iff 2 ANTWOORD OP MARXISME IN ZUIDELIJK AFRIKA ST. NICOLAASAANBIEDING 50 gulden korting 25 gulden korting Hogere winst en omzet Volvo Zonne-energie per satelliet naar aarde iKTcVrHv-j .RÖÖSEN3AAL SCHiEOAM ^ga«AAwjEW£V£n-ey^: Minister Pais (onderwijs) wil het werk van de „Open School" bevorderen en Er mag geen gat vallen in deze activiteiten.iDaarom zal het aantal bestaande officiële Iprojekten worden uitgebreid van 14 naar 30, en zal ook het werk van de „spontane" :r aandacht krijgen. it donderdag in de Tweede Kamer bij de behandeling van de onderwijs-begroting. Hij school een „faire kans" te willen geven. Maar over de financiering daarvan was Pais lidelijk. De socialist Van Kemenade verweet de minister daarom „schijnbewegingen", jmlin met de voorstellen Pais wees alle kritiek af dat hij veel te waarbij steeds meer mensen elkaar g WD om het open-school- weinig bereid is tot overleg met het met klachten over dat overleg gaan na- „onderwijsveld" over zijn beleid. Pais praten. sprak van een „papagaaiencircuit". Deze opmerking viel bil de hele Kamer. 2]joen gulden méér te geven 5die het kabinet heeft uitge- je PvdA wil tien miljoen Itnemiljoen. Beide partijen ^tdag dan °°k met Pais' «let tevreden. inclusief de regeringspartijen, ver keerd Lansink (CDA1 had het over ..goedkope" opmerkingen. De minister bleef echter bij zijn stelling dat het over leg momenteel soepeler verloopt dan in het verleden Pais bestreed dat het kabinet de onder wijsproblemen niet voortvarend ge noeg aanpakt. Er zijn volgens hem meer wetsontwerpen ingediend dan door zijn voorgangers, „en daar gaat het toch ln belangrijke mate om" De minister wees de plannen van Van pagina 1) Stnnu in een aantal noodge- erü» Denemarken heeft zijn diplo- oneel uit Teheran terugge- irtgelijke maatregelen wor- idoor een aantal Westeu- waaronder Nederland. nog wel op de Iraanse rijgen, maar de toestellen Kge de gespannen situatie »aan, maar in de Griekse Athene een nachtstop c<9 is tog ^nse congreslid George jfl fisteren tevergeefs ge- jHtact met de bezetters i** It te krijgen. Zij wegr ite spreken, ondanks zijn die,Dj e.JÏ kom namens het Ame- osi «Ik. niet namens de rege- enfcl informeel met Bani- wilde hij weinig kwijt, ccewel een door de PLO in Ide verklaring, dat Iran ivrylaten, wanneer Was- i$ah uit Amerika zet. De hebben me verteld ipsn sprake is. aldus Han- 1 KHE TOP: onthoudt zich [eraties t Libanon 5 m HIALEM (AFP/GPD) - Op jgj iiiisclie topconferentie die lagÉ Tunis is geëindigd, zijn sis in geheime afspraken ilieen ervan heeft de Pale- mjdingsorganisatie (PLO) jat zij zich zal onthouden operaties vanuit Zuid- [«aghebbende zijde in de iboofdstad vernomen. itie heeft de PLO en de tgring aanbevolen de aan- agewapende elementen in mi met name in de zones die abt staan van de vredes- t!«Verenigde Naties (Unifil), tit tweezijdige, onderlinge lara lelijke actie verkoop «Jgsspeelgoed V (ANP) - Anti-mili- t groeperingen hebben Eij#pvond in een tiental «nes in warenhuizen ge- iral b»«en gericht tegen de >n militair speelgoed, aanzienlijke schade TMt warenhuis in Am- vernielde de actiegroep volgens de politie voor bi gulden oorlogsspeel- [fadgactievoerders, die <pleten verkleed waren, [fflweer voordat de politie Sreda sloegen ongeveer Jmgeren met zwart ge stichten toe. Zij namen ftlgoed mee en plakten 'reet Bi; het verlaten van de twaalf demonstranten >sll"fien goo en ongeveer Mosen vuilniszakken met Mlgoed in een vuur. In W vh haalden 25 mensen effli® üult twee warenhuizen a dit ais 'verboden wa rd® !»oor de deur van het po- Andcre plaatsen waar Wpen toesloegen waren Groningen, Hoorn en 'l Rotterdam en Dc demonstranten kalk- 5 t ^aar 'cuzen °P wi idvgf'idttlden pamfletten uit ■iffiches aan. RB AT (RTR) - De gewapende overvallers van de grote mos kee in Mekka zijn overmeesterd, zo is gebleken uit een bood schap van de Soadische koning aan koning Hassan van Marokko. In de boodschap van koning Chale,d stond: „Ondanks de ernst van de misdaad van deze groep ketters die het heilig dom ontwijdden in de maand Moharrem (het islamitische nieuwjaar), hebben wij de plegers van deze vergrijpen kun nen overmeesteren en ze uitgeleverd aan de wraak van God. de profeet en alle gelovigen." Het was niet onmiddellijk duidelijk wat de Saoedlsche mo narch bedoelde met „uitleveren aan de wraak van God De boodschap was een reactie op een eerder door koning Hassan naar Djeddah verzonden steunbetuiging De Pakistaanse radio berichtte eerder, op gezag van dc Pa kistaanse ambassade in Saoedi-Arabiè, dat de moskee na zware gevechten binnen de muren heroverd was op de onbe kende terorislen. President Zia-ul-haq zou koning Chalcd daarop gefeliciteerd hebben met de ontzetting van de mos kee. "[l6(l nan de Arabische Liga die y innliedeelnamen, besloten xc de komende vijfjaar een van van 400 miljoen dollar IKOmUjoen) te geven, alaring die door secretaris- 'ovll Ml Klibl werd voorgele den nar de Palestijnen in Zuid- ,la Ongezegd, dat de topconfe- s hecht' aan de Libanese eten dat zij 'steun verleent -jj, stavan de PLO en de Liba- hun standpunten te tölaring veroordeelden de aten tenslotte de Ameri- ln het Midden-Oosten. Goblet, die heerlijk zachte jonge jenever van Wenneker, nu in zo n lekker-lange fles. De uitzonderlijke, constante kwaliteit van Goblet nu in een nieuw, moderner jasje. Extra zachte, dubbele graanjenever als vanouds. Sinds 1693. Dus dnnk Goblet, en u vindt hem beslist hoe langer hoe lekkerder. Kemenade (PvdA) voor het scheppen van 4700 extra arbeidsplaatsen in het onderwijs, af. „Daar is geen geld voor. Het kan niet worden waargemaakt", zei hij. v Pais kreeg heftige kritiek uit de hele Kamer op zyn uitlating dat „democra tie niet voor domme mensen is". Dat kwam hem op een schrobbering te staan van zijn partijgenote Nel Ginjaar (WD). Pais komt spoedig met beleidsvoorne mens voor de studiefinanciering. Hij pleegt nog overleg met zijn collega's en wilde nu alleen kwijt dat in zijn plannen de zelfstandigheid en eigen verant woordelijkheid van de student een hoofdrol krijgen. 4 Pais is wellicht bereid om het zoge naamde „Smallenbroek-fonds" - een pot met nog steeds onuitgegeven gei den, bestemd voor de honorering van specialisten in academische zieken huizen - te gebruiken voor het finan cieren van de noodzakelijke investe ringen voor het dringend aan nieuw bouw toe zijnde Groningse academi sche ziekenhuis. De Kamer wil dat Pais in zijn overleg echter de noodzaak van een honorariumregeling niet vergeet. Staatssecretaris De Jong (voortgezet onderwys) kreeg kntiek van de opposi tie over het feit dat de 15 miljoen gulden die hij van sociale zaken heeft weten los te krijgen voor het opzetten van proef- projekten voor 1&- tot 18-jarigen, slechts voor één jaar gelden. Volgens Worrel (PvdA) zijn daarmee slechts 4200 van de toegezegde 5700 leerlingen plaatsen veiliggesteld. Staatssecretaris Hennes hield - on danks hevig verzet van de gehele Ka mer - vooralsnog vast aan zijn plan om de intemaatskosten voor kinderen van schippers en kermisexploitanten fors te verhogen en de bestaande toelagen af te schaffen. Door CDA, VVD en PvdA zijn wijzigingsvoorstellen ingediend om dat ongedaan te maken. Hermes (CDA) zei dat er voldoende tijd is om nog eens met de betrokkenen te gaan praten De regeling zou pas in au gustus 1980 van kracht hoeven te wor den. Hermes vindt dat de schippers en kermismensen maar naar de Bijstand toe moeten als ze in problemen komen Dat kwam hem op kntiek van onder andere het CDA te staan dat de Bij stand zo oneigenlijk gebruikt wordt, iets wat dit kabinet zegt te willen be strijden. Het amendement zal overi gens met grote meerderheid worden aangenomen, zodat Hermes wel zal moeten toegeven. In de tweede ronde van de Kamer werd een lawine van 21 moties over de be windslieden uitgestort, waardoor er donderdag totaal dan 30 moties en 20 wijzigingsvoorstellen lagen. Een aantal moties wordt door de hele Kamer gesteund, zoals het verzoek om het vak maatschappijleer een vaste plaats, met eindexamen, te geven. „Ka merbreed" was ook het verzoek om een permanente basis voor het Vormings werk voor Jonge Volwassenen. de Genever met de zachte G HOECHST OPTIMISTISCH FRANKFORT (Reuter) - Het Westduit- se chemische en farmaceutische con cern Hoechst voorziet dat het 1979 on algemeen gunstige zin zal kunnen af sluiten, want de omzetten zijn de laat ste maand bevredigend geweest en zij zullen in de laatste twee maanden van het jaar vermoedelijk geen verminde ring van betekenis ondergaan. Naar de onderneming donderdag be kendmaakte heeft het concern in de eerste negen maanden van dit jaar een winst voor belastingen van 1.24 miljard mark behaald, hetgeen een stijging van 49,4 procent inhield ten opzichte van de 830 miljoen mark van de overeenkom stige periode in 1978. De concemomzet steeg met 9.7 procent van 18,04 tot 19,8 miljard mark Voor de moedermaat schappij, Hoechst AG. steeg de winst voor belastingen met 483 tot 708 mil joen bij een omzet die omhoog ging van 7.0 tot 8.0 miljard mark. In geheel 1978 werd een concemwinst voor belastin gen ten bedrage van 1.25 miljard mark geboekt vergeleken met 1.09 miljard in het voorgaande jaar. De gunstige ontwikkeling van de winst van eerder dit jaar ging in het derde kwartaal door. waarbij vooral de resul taten in West-Europa en Noord-Ameri- ka en die van geassocieerde onderne mingen in Duitsland gunstig uitvielen. (Van onze correspondent) JOHANNESBURG - De Zuidafrikaan- se premier, Pieter Botha, heeft don derdag zijn visie uiteengezet inzake een economische 'constellatie van sta ten' in zuidelijk Afrika die voor hun gemeenschappelijk welzijn zouden moeten samenwerken als 'antwoord op het Marxisme' in het gebied. Hij beloofde voorts een beteugeling van de staatsinmenging in de particuliere sector en opheffing van beperkingen die zwarte ondernemers gelijke moge lijkheden als de blanken ontzeggen. Op een bijeenkomst van 250 van de be langrijkste leiders van zakenleven en handel van alle rassen zei de premier dat het Afrikaanse continent zucht on der politieke wanorde, economische onstabiliteit en een bevolkingsex plosie. Regeringskringen zelden dat tot de op-' richters-leden van de 'constellatie' zwarte thuislanden die door Zuid-Afri- ka onafhankelijk waren verklaard, zouden kunnen behoren, alsmede Zim- babwe-Rhodeslè, zuidwest-Afrika (Namibië) en mogelijk Malawi dat of ficiële betrekkingen met Zuid-Afrika heeft. Onder het schreeuwen van leuzen als 'Slaat de blanke varkens dood' en 'Dood aan de onderdrukkers' trokken gisteren meer dan 2000 demonstranten in de Zambiaanse hoofdstad Loesaka op naar de Britse ambassade. In de tuin voor de ambassade werd de Britse vlag gestreken en verscheurd. De Zambiaanse veiligheidspolitie had de ambassade afgegrendeld, zodat de de monstranten het gebouw niet konden binnendringen. De_clemonstratie wordt gezien als een reactie op president Kaoenda's be schuldiging dat Engeland verantwoor delijk is voor de aanvallen van het leger van Zimbabwe-Rhodesiè op zijn land en de vernietiging van verschillende belangrijke strategische bruggen. Zambia heeft donderdag om een spoedzitting van veiligheidsraad ge vraagd vanwege de recente aanvallen op Zambiaans grondgebied door troe pen van Zimbabwe-Rhodesiè. Dit heeft een woordvoerder van de Ver enigde Naties donderdag in New York meegedeeld. De woordvoerder sloot niet uit dat de zitting vandaag al zal worden gehouden. op alle mantels Op alle korte jasjes en flanellen blazers AMSTELVEEN (ANP) - Een krappe meerderheid van de ziekenfondsraad heeft zich donderdag uitgesproken voor een verhoging van de eigen bijdrage voor kunstgebitten in 1980 met bijna veertien procent. De minderheid wilde deze forse verhoging slechts geleidelijk doorvoeren en in 1980 niet verder gaan dan tien procent. Het meerderheidsadvies houdt in. dat de ziekenfondsverzekerden volgend jaar 385 gulden (nu 337 gulden) moeten bijbetalen vooreen volledig kunstgebit en 213 (nu 189 gulden) gulden voor een onder- of bovenprothese. De verzeker den betalen zestig procent van de kos ten en de ziekenfondsen verrig procent. De kostenstijging is het gevolg van de nieuwe manier (meer techniekkosten) waarop tandartsen in opleiding de laat ste jaren prothesen leren maken. De eigen bijdragen zijn gebaseerd op de gemiddelde kostenstijging van op de 'oude' (ongeveer tweederde) en op de 'nieuwe' (eenderde) manier gemaak te kunstgebitten. Verschillende leden van de zieken- GOTHENBURG (Reuter) - Het Volvo- concern heeft in de eerste drie kwarta len van dit jaar een exploitatiewinsl (inclusief financieringskosten en -in komsten) geboekt van 846 miljoen kroon tegen 539 miljoen kroon vorig jaar. De omzet nam toe van. 13,48 tot 16,82 miljard kroon. fonasraad hadden het er moeilijk mee, omdat de patiènt doorgaans niet kan kiezen tussen tandartsen die op ver schillende manieren werken. Sommige van hen vroegen zich ook af. of de 'nieu we' prothesen kwalitatiefwel beter zijn. ook al, omdat er in de loop van de tijd steeds meer jonge tandartsen zullen ko men die kunstgebitten niet meer op de 'traditionele' manier kunnen vervaar digen. Een vertegenwoordiger van de tandartsenorganisatie zei echter, dat de nieuwe methode wel tot een kwalita tief beter kunstgebit leidt. Doden en gewonden kettingbotsing in mist bij Eindhoven EINDHOVEN (ANP) - In zeer dichte mist heeft zich donderdagmorgen kort na tien uur op de autosnelweg Poot van Metz onder Eindhoven een zwaar ver keersongeval voorgedaan waarbij twee mensen om het leven kwamen en drie werden gewond. Bij het ongeval waren vijftig auto's betrokken, waar onder een trekker met oplegger cn een tankauto geladen met 30,000 liter olie. WASHINGTON AFP) - Het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft met 201 tegen 146 stemmen 25 miljoen dollar (ongeveer 50 mini beschik baar gesteld voor een studie naar de mogelijkheid om via reusachtige satellieten zonne-energie naar de aarde over te brengen. Het gaat om een zeer ambitieus project op lange termijn, dat vol gens schattingen van de NASA. het bureau voor lucht- en ruimtevaart, wel 500 tot 800 miljard dollar kan gaan kosten. Het plan dat bij het departement van energie in studie is. voorziet ln reusachtige kunst manen van enige kilometers door snede die in de loop van 30 jaar ln de ruimte moeten worden opge bouwd op een hoogte van 3500 km boven het aardoppervlak. Hun col lectoren moeten de energie van de zon in de vorm van microgolven te rugkaatsen naar de aarde, waar die in elektriciteit moeten worden om gezet. De senaat moet zich nog over het voorstel uitspreken. OLIEVERBRUIK TOEGENOMEN PARIJS (RTR) - Het olieverbruik in de zeven belangrijkste landen van de Organisatie voor Economische Samenwerkingen Ontwikkeling (OESO) is in de eerste acht maanden van dit jaar, vergeleken met de overeenkomsti ge maanden van vorig jaar, met één procent toegenomen. Daar staat tegen over dat de olievoorraad eind augustus 6,7 procent groter was dan een jaar daarvoor. De zeven landen waar het over gaat, zijn de VS, Italië, Japan, Frankrijk, Wcst-Duitsland, Nederland cn Groot-Brittanniê. in de VS wordt toegeschreven aan De OESO heeft meegedeeld da t het olieverbruik in de eerste acht maanden één procent kleiner was dan aanvankelijk was geraamd. Het verbruik ln de VS is op grond van voorlopige gegevens met 0.9 procent verminderd. Het benzine verbruik nam zelfs met 3.8 procent af en het verbruik van middelzware destillaten was 2,3 procent kleiner. De vermindering van het verbruik maatregelen van de overheid en de industrie en aan de staking van de mijnwerkers in 1978 waardoor het olieverbruik in dat jaar groter was dan normaal De aanzienlijke be zuinigingen bij deze produkten werden echter in belangrijke mate teniet gedaan door grote toenemin gen van het verbruik van andere ulieprodukten, vooral van vloeiba re gassen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 9