Ander aanpak beleid EEG nu niet gewenst Werkgelegenheid in Sloehaven vergroot Natuurbescherming is verontrust over plannen aanleg van stuk Dammenweg Gematigd standpunt districtsraad CNV 'vuile industrieën' SGP en VVD Dirksland blij met plan regering voor Goeree BONT& LAMS- VACHT MORRIS SECRETARIS P. J. BIESHEUVEL VAN CBTB: ECONOMISCHE KRONIEK OKTOBER VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 OOSTBURG - „Ik heb sterk de indruk dat we aan de voor-avond van onzekere tijden staan. Op dit moment kan de Europese Gemeenschap het dan ook echt niet maken om met een andere aanpak en een andere koers te komen". Deze mening gaf mr P. J. Biesheuvel, sec etaris van de landelijke CBTB (Christelijke Boeren-en Tuindersbond), donderdagavond tijdens de ledenvergadering van de CBTB kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De heer Biesheuvel sprak tijdens de vergadering in 'De Eenhoorn' in Oostburg onder meer over het EEG-landbouwbeleid. Met name de voorstellen die Europees groep activen in Nederland. ..Een cy- landbouwcommissaris Gundelach voor nisch grapje zegt weieens. dat de laat- de suiker heea. konden in de ogen van ste werkwillige in Nederland in 1984 wordt afgekeurd door een buitenland se arts", aldus de heer Biesheuvel, die verder aanstipte, dat de huidige econo- krapte van s Rijks kas een rol speelt in het feit dat de door Van Agt gegeven belofte ten aanzien van belastingsoe- laas nog niet is nagekomen. Een groot gedeelte van de CBTB-vergadering werd bijgewoonddoor burgemeester mr C T Spijkerboer van Oostburg. de heer Biesheuvel weinig genade vin den. „Gundelach heeft snode plannen met de suiker Hij wil de produktie te rugbrengen en het A-quotum verklei nen en de B-suiker extra belasten". De heer Blesheuvel rekende voor. dat de voorgestelde daling van de produktie net die hoeveelheid is. die overeenkomt met de tonnen suiker, die men van bui ten de EEG af moet nemen, doordat En geland lid werd van de gemeenschap. „Je kunt je afvragen in hoeverre dit dan wellicht ontwikkelingshulp is en laten we wel wezen, een ontwikkellngshulp- beleid mag niet gevoerd worden over de ruggen van één bevilkingsgroep". Een vraagteken plaatste de heer Bies heuvel ook bij de bewering, dat het Eu ropese landbouwbeleid te duur zou zijn. Ondanks het feit. dat momenteel de problematiek van de overschotten van landbouwprodukten er ligt. mag er op dit moment volgend de heer Biesheuvel niet worden gekort op het landbouwbe leid. ..Natuurlijk is er het probleem van de financiering van de melkoverschot ten en. dat wordt tegenwoordig in het kielzog van de melk genoemd, van de suiker. Het grootste overschot dat er echter in de EEG is en dat vergeten we dan. is een wijnhoeveelheid". Datde af zetmogelijkheden voor landbouwpro dukten tegenvallen heeft volgens de heer Biesheuvel een drietal oorzaken. Ten eerste zijn de afzetmogelijkheden binnen de EEG kleiner geworden en ten tweede zijn ook de buitenlandse afzet mogelijkheden geringer Ten derde sig naleerde de heer Biesheuvel dan nog dat ook de budgetaire mogelijkheden van nationale overheden verkleind ziin. „Triest is bet dat ook dit kabinet in wat dan het oogstjaar van een kabinet wordt genoemd, er nu nog niet in ge slaagd is om maatregelen te nemen die recht doen aan de positie van de zelf standige ondernemer". Die zelfstandi ge ondernemer is een onderdeel van de Introductieavond PSP in Goes GOES - De afdeling Noord- en Midden- Zeeland van de PSP houdt van- daag(vrijdag) in cafe de Opril in Goes een introducliescholingsavond voor leden en sympathisanten. Tijdensdeze avond zal Cces Heestermans spreken over hetontstaan van de PSP en haar bestaansrecht. Aansluitend houdt Jaap Flohll een praatje over deorganisatie van de PSP- Zeeland en de plannen voor 1980. Hier bij wordt aandacht besteed aan des- cholingscursus. die de PSP donderdag 29 november start.De cursusbeoogt hetverkrijgen van een beter inzicht in de politieke wereld Naast, de arbeiders beweging. progressieve en confessïo- nelepolitiek. het fascisme en het libera lisme onder de loep genomen. De bij eenkomst begint om20.00 uur. Engelsman bekent stichten brand bungalow Breskens MIDDELBURG - Dc Middelburgse rechter-commissaris mr. J. van 't Hoff heeft donderdag besloten de 19-jarige Engelse marineman M. A. H. voor een termijn van minimaal 6 dagen in voor lopige hechtenis te houden voor het in brand steken van een vakantiebun galow in Breskens. H. werdt overge bracht naar de gevangenis in Arnhem. De Engelsman werd na de brand - af gelopen weekeinde - aangehouden, samen met een andere marineman, de 22-jarige S. M M. ontkende iets met de zaak te maken te hebben en werd woensdag op vrije voeten gesteld. Hij is donderdag naar Engeland vertrokken H. legde een volledige bekentenis af. mie in Nederland weinig speelruimte laat voor een vrij beleid. De voorzitter van de kring West-Zeeuw sch-Vlaanderen van de CBTB. de heer J Haak, veronderstelde in zijn ope ningswoord. dat wellicht 'de financiële Jeugdraad wil om de tafel over de kernenergie MIDDELBURG - De Zeeuwse Jeugdraad is donderdagavond ak koord gegaan met een voorstel van haar secretaris. Jan Hundscheid. om te komen tot een 'rondetafelge sprek' over de brede maatschappe lijke discussie over kernenergie. Om tc voorkomen dat de diverse jongeren- en jeugdorganisaties aparte gesprekken gaan beleggen over dit onderwerp, wil de Jeug draad de krachten bundelen. Men denkt hierbij aan deelnemers uit de provinciale en regionale Jeugdwerkorganisaties, de provin ciale stuurgroep werkloosheid, het Energiecomité Zeeland en aan de politieke Jongerenorganisaties. Wanneer het eerste rondetafelge sprek zal plaatsvinden nog niet te zeggen „omdat er eerst diverse con tacten moeten worden gelegd en besprekingen moeten worden ge voerd. De leden van de Jeugdraad hebben ook een nieuwe voorzitter gekozen Met algemene stemmen werd Ton- ny Verhage in deze functie be noemd. GOES - De districtsraad van het christelijk nationaal vakverbond (CNV) in Zeeland vindt dat de vesti ging van nieuwe vervuilende indus trieën. waarbij de werkgelegenheid niet door de eigen bevolking kan wor den vervuld, kritisch moeten worden bekeken, ook wanneer er door vesti ging gunstige factoren voor andere be drijven ontstaan. Tot die conclusie kwam de districtsraad donderdag avond in een vergadering in de "Prins van Oranje' te Goes. Dit is een reactie op de ontwerp-herzie- ning 'Streekplan Midden-Zeeland'. Met deze conclusie wijkt de districtsraad ai van een reactie zoals die in eerste in stantie door haar voorzitter L Q. Pher- nambucq was opgesteld Met name van de zijde van de afdeling Vlissingen be stond er bezwaar tegen de mening van de voorzitter, namelijk dat de vestiging van nieuwe vervuilende industrién moet worden tegengegaan, als de werk gelegenheid niet door eigen bevolking kan worden vervuld Volgens de heer J A. Arens van de afdeling Vlissingen moet men vooral de indirecte werk plaatsen die door de vestiging van nieu we industrién - ook al zijn die vervui lend en kunnen de arbeidsplaatsen niet door de eigen bevolking vervuld wor den - niet over het hoofd zien De districtsraad kon zich verder, in gro te lijnen, wel vinden in de reactie op de ontwerp^herziening van het streekplan, zoals dié door de voorzitter was opge steld. Dc heer Phernambucq ging in zijn ope ningswoord in op de plannen die bur gemeester mr F. G. A. Huber van Goes naar voren heeft gebracht over het aanstellen van twee sociale raadsman nen of-vrouwen. Naar de mening van de CNV districtsvoorzitter kunnen de burgers op die manier geen wijs meer uit de verschillende hulpverlenende instanties. De heer Phernambucq zag de taak van sociale raadsman of -vrouw meer weg gelegd voor de gemeentelijke sociale diensten, die binnen hun apparaat een dergelijke functie moeten creeren. Kustvaarder in moeilijkheden op de Westerschelde VLISSINGEN - Donderdagavond om streeks half acht heeft dc Noorse kust vaarder 'Bulko' slagzij gemaakt tussen de Veerhaven van Kruiningeit en dc verkeerspost van rijkswaterstaat te Hansweert. Het schip is naarSchelde- poort bij Vlissingen gesleept waar de lading vandaag wordt gestuwd. De 'Bulko', een kleine kustvaarder van 295 bruto ton, was op weg van Antwer pen naar Molde. Het schip maakte zo'n 20 graden slagzij naar bakboord door dat de lading, een hoeveelheid wegen- zout. was gaan schuiven. Dit gebeurde door het ronden van het vaarwater. Zo dra het schip slagzij maakte begon de bemanmng ballasttanks aan de andere kant van het schip vol te pompen met water De sleepboot 'Betsy' van de fir ma Muller uit Temeuzen kwam daarna te hulp om de 'Bulko' naar Vlissingen te slepen. Dit gebeurde onder begeleiding van de D. G. Harmsen van de rijksha vendienst van de Westerschelde. De 'Bulko' kwam donderdagavond laat aan m Scheldepoort bij Vlissingen. Orgelconcert in Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM - In de kerk van de Heilige maagd Maria te Bergen op Zoom wordt op zondag 25 november een orgelconcert gegeven Het concert begint om 15 00 uur i en niet om 17 00 uur. zoals eerder gemeld i. Medewerken den zijn: Henk de Croon lorgeli. Myra van Groenendael (vlooit en de schola cantorum van Hortus Musicus Religio- sus onder leiding van Hans Smout, DIRKSLAND - De fracties van de SGP en de WD in de gemeenteraad van Dirksland hebben donderdag hun te vredenheid uitgesproken over het voornemen van de regering om Goe- ree-Overflakkee in het kader van de bestuurlijke reorganisatie in te delen bij Zeeland. Niet dat ze zo staan te po pelen op Zuid-Holland gedag te zeg gen, maar ze voelen er niets voor wan neer Goeree-Overflakkee eventueel deel zou uit maken van de nieuw te vormen provincie Rijnmond. Dc ver wachting is dat het eiland in Zeeland beter aan zijn trekken komt dan in Rijnmond. WD-raadslid J. L. Poortvliet zei in zijn algemene beschouwing naar aanlei ding van de gemeentebegroting voor 1980 dat Dirksland meer woningbouw en meer inwoners nodig heeft. Meer wo ningen en andere gebouwen levert een hogere opbrengst van de onroerend- goedbelasting op en meer inwoners be tekent een hogere uitkering uit het ge meentefonds. Een en ander kan volgens het liberale raadslid worden bereikt door particuliere activiteiten te stimu leren in plaats van af te remmen. Dat laatste is naar zijn mening gebeurd en het gebeurt nog steeds Hij vond dat het plan Zuid-Holland Zuid ongunstig heeft gewerkt en hij verwachtte dat ook het herziene streekplan weinig soelaas zal bieden. „Wat dat betreft is mijn hoop gevestigd op de provinciale herin deling", zei hij .Als Goeree en Over flakkee bij Zeeland komen, krijgen we als nieuw gebied in die provincie mis schien meer aandacht dan we ooit heb ben genoten". Overigens dacht hij dat een definitieve beslissing nog lang op zich zal laten wachten. De SGP-er J. A. Struik zette de argu menten nog eens op een rijtje die voor het dagelijks bestuur van Dirksland en de meerderheid van de raad aanleiding zijn geweest om uit te spreken dat aan sluiting van Goeree-Overflakkee bij Zeeland de voorkeur verdient boven in deling bij Rijnmond. Hij wees erop dat de vrees bestaat dat de belangen van Goeree in,een provincie Rijnmond on dergeschikt worden gemaakt aan die van de dichtbevolkte wooncentra. En er wordt verwacht dat de provincie Zee land beter in kan spelen op de bestuur lijke problematiek van gescheiden ge biedsdelen. Ook noemde hij het beheer van het Grevehngengebied. dat in het geval van indeling van Goeree bij Zee land In één provincie komt te liggen De bestuurlijke Inbreng van het eiland bij indeling in Rijnmond is volgens de heer Struik ongeveer 3 percent. Wanneer Goeree-Overflakkee Zeeuws wordt be draagt dat percentage ongeveer 10 „Ook politiek gezien passen wij goed bij Zeeland, omdat de politieke verhoudin gen van Zeeland niet veel verschillen met die van Goeree-Overflakkee". al dus het reformatorische raadslid. Opiniepeiling De twee andere raadsfracties. CD en PvdA. gingen in hun algemene be schouwingen niet in op het voornemen van de regenng Goeree-Overflakkee in te delen bij Zeeland. De toekomstige positie van het eiland kwam aan het begin van de raadsvergadering, die be gon na een statig belsignaal in de hal van het gemeentehuis, ook even aan de orde tijdens de behandeling van de in gekomen stukken. Op de lijst van inge komen stukken stond namelijk ook het onderzoeksrapport van de opiniepei ling die in opdracht van de PZC is ge houden in verband met. de bestuurlijke reorganisatie. De heer Poortvliet sprak van een 'goedstuk, datde mogelijkheid biedt ons op de toekomst te oriënte ren". Ook T. van Prooijen (pvda) vond het een goed rapport, Hij zei het alleen te betreuren dat naar zijn mening uit sluitend voorstanders van indeling bij Zeeland zijn geraadpleegd. Dat was overigens niet zo'n opvallende opmer king uit zijn mond. want de PvdA-frac- tie in Dirksland heeft zich steeds voor stander van aansluiting bij Rijnmond verklaard. Hij kenschetste niettemin de reactie van de provinciale staten van Zeeland op het kabinetsvoornemen als 'sportief Het dagelijks bestuur van de gemeente besteedde in zijn antwoord op de alge mene beschouwingen weinig aandacht aan de bestuurlijke reorganisatie. Ge wezen werd op het feit dat de streek en de gemeenteraad hun wensen kenbaar hebben gemaakt, En het college van burgemeester en wethouders sprak de hoop uit dat de minister van de twee kamers er hun voordeel mee zullen doen. Een deel van de Hoechst-vestigmg in de Sloehaven, waar deze firma nu een nieuwefabriek bouwt voorde prod ii* alkaansulfaat Er kunnen 45 arbeidsplaatsen worden bezet An de Sloehaven is op verschillende fronten uitbrei ding van de werkgelegenheid aan de ordé. Een Neder- lands-Duits-Amerikaanse investeringsgroep heeft het voornemen in dit gebied het petrochemische bedrijf Gasoctane (i.o.) te vestigen op 10 hectare terrein. Het gaat om omzetting van butaan in loodvrije bezine en van isobutaan in iso-octaan. Voor de aanvoer en opslag zal er worden samengewerkt met Eurogas. Er is plaats voor 25 a 30 werknemers. Eveneens in het Sloe zal zich het constructiebedrijf Van Gurp uit Lewedorp vesti gen. De terreinbehoefte is een halve hectare. Het gaat om een verplaatsing waardoor meer expansiemoge lijkheden en minder hinder ontstaan. Hoechst is in de zelfde haven bezig een nieuwe fabriek tc bouwen voor de produktie van alkaansulfaat. dat een w erkzaam be standdeel is van was-, spoel- en reinigingsmiddelen en een hulpmiddel voor de leder- en textielindustrie. Er kunnen 45 arbeidsplaatsen worden bezet en het gaat om een investering van J" 26,- miljoen. De arbeidsplaatsen worden ten dele bezet met personeel uit stilgelegde bedrijvigheid. In totaal werken er bij Hoechst in 1980 970 mensen. Negatieve geluiden waren er deze maand ook De con- servenfabnek Herba in Krabbcndijke met 45 werkne mers is gesloten na failliet te zijn verklaard. Opname in groter verband bleek niet mogelijk. De zoetwarendistri- butiecentrale Van Melle-Verduyn in Goes met 26 per soneelsleden zal per 1 januari 1980 worden verplaatst naar Roosendaal Het havenschap Temeuzen maakt een goed jaar door. Een belangrijke impuls kwam van de verscheping van cokes naar de Verenigde Staten en van kolenleveranties in omgekeerde richting Ook de algemene stijging van de cokesproduktie in Europa speelt een rol. Het haven schap is mede daarom akkoord gegaan met een investe ring van 4.5 miljoen voor de aanleg van een kade aan de Massagoederenhaven ten behoeve van Ovet BV. Ookde goederenomzet van de haven van Gent stijgt. Het eerste halljaar steeg deze met 40 procent ten opzichte van de zelfde periode in 1978. Er zijn plannen in Gent om een van de grootste aanvoerhavens van LPG ter wereld aan te leggen. In Veere werd een overeenkomst gesloten tussen Ennia Nieuwbouw en de gemeente ten uitvoering van het be stemmingsplan Breezand alwaar 143 bungalow# landhuizen zullen worden gebouwd De gemeetfj len publiceerde een nota waarin tot. uitdrukkirfo. dat er nog slechts plaats is voor een beperkte onti ling van nieuwe vormen van verblijfsrecreatie Ej|i gelegenheid zijn voor de uitbouw van beslaan^ pings. Op Tholen zijn momenteel elf campings vei personen aanwezig en een zomerwoningterrein* landhuizen. N'a een onderzoek op verzoek van de Zeeuw.!# bouwmaatschappijen kwam het ETI tot de coin dat er wellicht in Zeeuwsch-Vlaandcren plaatsi» een lagere agrarische school. Dit zal dan oen» werkingsschool worden. Er is nog slechts ej school in Zeeland en wel in Kapelle. Voorts zijn fr middelbare scholen, in Goes en Schoondiikei» landbouwpraktijkschool eveneens in Schoonde.ti vroegere twee lagere,Iandbouw.scholen in Zeni# Vlaanderen, in Hulst en Schoondijke, werden begin van de jaren zeventig opgeheven, tenge\ o-,„ een te gering aantal leerlingen. De slichlingsi# 125 leerlingen. Kapelle telt t-r 270. De gevreesde mosselzaadval heeft een lang niet 9 nadelige invloed op de oestercultuur als werd g» Er is geen massale sterfte opgetreden. Welzijn de# kleiner gebleven, waardoor de prijs dan ook lag& Een van de dochters van Rouw Holding BV m Ter# heeft twee nieuwe projecten in Califorrué op sta pc# Het gaat om woongebieden en een hotel De asnfy Zeeuwse projecten gaan gewoon door. In Temeuzen wordteen Eurobétel gebouwd, in Bih aan de boulevard een apartotel en in plan Dauwd# in Middelburg een motel. Het provinciaal bestuur heeft bekend gemaakt tb voorstander is van drie centrale ziekenhuizen Ida Temeuzen en op Walcheren met behoud van de kiJ| Met ingang van 1980. worden de waterschappilj Noord- en Zuid-Beveland tot een waterschap ar gevoegd. De arbeidsmarkt geeft een lichte verbetering Eind september waren er 2692 werklozen, een jagtl den 2809. Andere maanden gaven tot nu toe steaea verslechtering te zien. Er is een permanent te kesa werkkrachten in de metaal en de bouw Advertentie suède en nappa (ook grote maten) alle bekende merken o.a. see before you buy donderdag avond koopavond Amsterdam: leidsestraat 9 (bij Koningsplein) tel. (020) 22 35 96 - Haarlem: Barteijorisstraat 20 (bij de Grote Marirt) tel. (023) 3126 55 VAN OUDDORP NAAR DE BROUWERSDAM GOES - De particuliere natuurbescher ming is verontrust over plannen van rijkswaterstaat Zuid-Holland om na bij Ouddorp een deel van de zogenaam de 'Dammenweg' aa n te gaan leggen. De bezorgdheid richt zich met name op de keuze van het tracé voor deze rijks weg 57. Wanneer rijkswaterstaat dc plannen doorzet, dan zullen drie inla gen en de Preekhilpolder (gebiden met een hoge natuurwetenschappelijke waarde) onherstelbaar worden aange tast. De vereniging voor natuur- en landschapsbescherming Goereer- Over- flakkee heeft zich in een laatste poging om aanleg van het wegvak te voorko men, gewend tot het provinciaal be stuur van Zuid-Holaand en minister ir D. S. Tuijnman van verkeer en water staat. Overigens wil rijkswaterstaat Zuid- Holland al op 11 december het grond werk voor het betreffende wegdeel gaan aanbesteden Normaal gesproken kan er dan begin 1980 met de uitvoering van de werkzaamheden worden begonnen en het streven is dan om de weg in het voorjaar van 1981 m gebruik te nemen. Het wegvak is 4.5 kilometer lang en be gint even ten oosten van de haven Oud dorp laan de Grevelingen). Het einde ligt bij de Brouwersdam (bij de Punti. Vol gens een woord voer dervanrij kswa- terstaat moet de weg. die zuidelijk van Ouddorp gaat lopen, het verkeer dat thans noordelijk van Ouddorp (en via sluipwegen) loopt, ontlasten. Funest Voorzitter J. Hendriks van de vereni ging natuur- en landschapsbehoud Goeree-Overflakkee noemde de aanleg van het stuk Dammenweg een funeste zaak. met name voor flora en fauna. Hij wees erop dat in het structuurschema 'verkeer en verveer' (regeringsbeslis sing. waarover het parlement zich nog moet uitspreken) wordt voorgesteld een nadere studie tc starten naar de tracering van dc A-57 op Goeree. Schouwen en Walcheren als enkel- baans autoweg. ..Bij dit onderzoek zullen het land schappelijk aspect, de agrarische be langen en de gevolgen voor de recreatie in het Deltagebied ten volle worden meegenomen", aldus de regering in het structuurschema. Tegen deze achter grond vond de heer Hendriks het on juist om vooruitlopende op de nadere studietóch al met een stuk Dammen weg te beginnen. „Het is ons eigenlijk een beetje rauw op het dak gevallen. We hadden niet verwacht dat rijkswater staat zo snel verouderde plannen zou willen doorzetten", betoogde de voor zitter van de vereniging natuur- en landschapsbehoud In dit verband is van belang datt de zogenaamde studiecommissie hoofd wegenstructuur Zeeland - onder leiding van de gedeputeerde mr J. P. Boersma - eveneens geadviseerd heeft een nader onderzoek naar de meest gewenste rou te voor de Dammenweg in te stellen De studiecommissie schreef aan de rege ring: „Op Goeree-Overflakkee wordt voor A-57 aan een enkelbaans autoweg gedacht waarbij in een nadere tracé studie nagegaan zal worden of zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van bestaande wegen (met name ge deelte Goedereede tot Ouddorp). Bij Ouddorp wordt gedacht aan een zuidelijke rondweg". De woordvoerder van rijkswaterstaat vestigde er in dit verband de aandacht op dat de plannen die de dienst nu op korte termijn wil omzetten in een weg, gebaseerd zijn op een goedgekeurd be stemmingsplan. Een woordvoerder van de gemeente Gocdereede vertelde dat het hierbij gaat om het plan 'lande lijk gebied', dat in 1972 door de ge meenteraad van Goedereede is vastge steld en (voor wat betreft het gedeelte waar de weg moet komen) dat eind 1978 door de Kroon definitief is vastge steld. Van de kant van de vereniging natuur- en landschapsbehoud Goeree-Over flakkee is gesteld dat het laatste klein schalige en ongerepte natuurgebied op het voormalige eiland zal verdwijnen wanneer de wegaanleg doorgaat. De drie inlagen hebben vooral waarde als broedvogelgebied voor soorten als zo- mertallng, watersnip en bruine kieken dief. De Preekhilpolder kan vergeleken worden met de Vroongronden in de Westhoek van Schouwen-Duiveland. Het gebied sluit aan op de Westduinen (een hoogst waardevol natuurgebied) en dient onder meer als broedplaats voor de zeer zeldzame Graauwe Klau wier (waarvan in heel Nederland hoog uit 50 broedparen aanwezig zijn). Voor zitter Hendriks: „We erkennen dat er formeel weinig meer aan de aanleg van de weg te doen is. Onze hoop is nog ge vestigd op het provinciaal bestuur en het parlement. Misschien dat zij de plannen kunnen tegenhouden, in af wachting van de nadere studie". ABVA-Kabo sp met fractie Pvd over kerncentra MIDDELBURG - Op korte tn een gesprek plaats vinden ss« derleden van de Algemene Ml Ambtenaren (ABVA), de Khi Bond van Overheidspersonele en deskundigen van de tweel fractie van de PvdA, Hierbk) den gesproken over dc posilf kerncentrale te Borsele. Ecnfs| voor dit gesprek is op 2(1 novil maakt met fractievoorzitter^ den Uyl. Dit maakte district der Th. B. Jacobs donderdag» kend tijdens een feestelijk komst in restaurant 'Du ThO Middelburg ter gelegenheid huldiging van enkele jubilart de ABVA. In het gesprek van de ABVA BO-leden met de deskundige PvdA-fractie zal met name van de werknemers van de ke le in relatie tot de opstelling genstanders van de kernen sprake komen, zo zei de heer zijn toespraak Tegenstande kernenergie houden bij hun geen rekening met de eonsi van een eventuele sluiting t trale ten aanzien van de bev> werknemers en de werkgeleg aldus de heer Jacobs. Nietterr steunen de ABVA- en KAI ■werkzaam bij de kerncentral ning dat het werknemersbela geschikt gemaakt moet wordt algemeen belang Tentoonstelling Nieuwvliet lang open wegens gil belangstelling NIEUWVLIET - I)e tenting 'Een dorp als Nieuwvliet'rtd derdag de 500ste bczoekstcM"' G. de Hulle-Dckk'er werd d>j nisatoren van de tentoonsll" ook in de bloemetjes gezet De expositie, die zaterdt opend, bestaat uit ongeveedu" to's en kaarten van het dp vliet, verder handwerken,ei^ en een diaserie, Veel bezoek verscheidene malen naar stelling, die vrijdagavond 21.00 uur en zaterdag en w 14,00 tot 18.00 uur nog is le de grote belangstelling isJ* expositie ook het weekeind"1 december van 14.00 tot 18(» te stellen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 8