ee weken en boete 500,- ior reeks van inbraken LANDBOUWBELEID STERKER OP MIDDENBEDRIJF RICHTEN Trekpaarden steeds beter van kwaliteit Maand voorwaardelijk en boete van ƒ500,- voor bedreiging Zeeuwse boerinnen discussieerden in Oosterkerk te Goes Agrariër vertrekt later bij ramp dan flatbewoner Voorzitter CBTB West-Nederland: QIC 23 NOVEMBER 1979 ING POLITIERECHTER MIDDELBURG BL'RG - De Middelburgse politierechter mr. J. Kolkman veroordeelde donderdagmorgen irrge R. v.d. V. uit .Middelburg tot een gevangenisstraf van zes weken waarvan vier weken ardelijk met een proeftijd van twee jaar en een geldboete van 1000.-. Van de V's com- in het kwaad', de 29-jarige E. P. uit Hellevoetsluis werd veroordeeld tot zes weken ferdelijk (met twee jaar proeftijd) en 500,- boete. waren samen op het gegaan en wel op 26 oktober ngjaar. Zij braken in. in een Ouddorp en haalden daar lissen alcohol, een platen- radio en enkele sloffen siga- Een maand later waren zij Scharendijke, waar zij een [radio, boormachine, geld en „Jrank ontvreemdden [daar voorlopig bij. maar v d >r In de nacht van 14 op 15 .1978) bezocht hij het ge- Je Middelburgse atletiekver- ijelandia' en hij verdween met een versterker en een cas- jer De diefstallenreeks werd jnde nacht van 18 op 19 de- tt het. stelen van een kleuren- jiadio-cassettedeck en kleine ;en in Vlissingen zich nog schuldig aan het van een hem als geschenk ♦n radio, waarvan hij wist dat was gestolen. Beide ver- kdden een raadsman in de len. V de V werd verdedigd p Flos. die bepleitte dat. het. (jent weer de goede kant op (deze contacten heeft met de ui en het maatschappelijk iios „Mijn cliënt heeft op het ,0K een goede baan en ik ben movertuigd dat hij zich in de (niet meer zal bezighouden ais waar hij nu voor terecht rflöfl/f/ larige H B. uit Middelburg chtszaal voor de eerste keer Hij stond terecht omdat hij tusmetzijn auto reed over de Korte sprak NRV Zeeland 3URG- Voor de afdeling Zee- df Nederland se Reisvereni- IVi hield Ko de Korte in 'De te Middelburg een lezing over Na eerst aan de hand s over de geschiedenis van hebben verteld, lichtte Ko i het ontstaan van een land- :..tie tce. Voorts werd aan- steed aan de hoofdstad Quito verschillende indianenstam- Andesgebergte kwam ter k verschillende klimaten die JA en Ko de Korte besloot g M "-oud van het Amazone ge- 250 ^:®P was er gelegenheid tot ^*"—1 vrager. 5.75 2.00 5.;: 5.20 5.751 fin een overeenkomst sluiten ,[oO ^verlening bij eventuele ca- op het werkeiland voor de - Philipsdam. Burgemees- 5,250 thouders van Bruinisse heb- 3 500 itderdag gemeld in een toe- We gemeentebegroting Weg der Verenigde Naties Hij werd bij toeval aangehouden en bleek een alco holpromillage te bezitten van 1,45. B kon niet zeggen hoeveel hij nou precies had gedronken De offcier eiste een boete van 1000.- en drie maanden voorwaardelijke ontzegging, met twee jaar proeftijd De raadsman van B mr H. Bruin, hield zijn betoog erg kort en zei: ..Het over komt mij voor de eerste maal dat ik me aansluit bij de eis van de officier en u. mijnheer de politierechter, vraag ik of u mijn cliënt conform wilt veroordelen Politierechter mr J Kolkman voldeed aan dit verzcek De 29-jarige K v B uit Amemuiden reed op 3 augustus over de Pen- ninghoek in Middelburg. Hij werd door de politie opgemerkt en aangehouden omdat een van zijn koplampen het niet deed. De politie constateerde vervol gens dat de man naar alcfohol rcok. met dubbele tong sprak, bloeddoorlopen ogen had en met het blazen op het pijpje de grootste moeite had. De man had vervolgens de bloedproef gewei gerd. Waarom die weigering? De verdachte: ..Vanwege mijn geloofsovertuiging. Waarop mr. Kolkman wilde weten welke overtuiging. Volgens v. B. was hij lid van de Hervormde Kerk. Mr. Kolkvond die reden weinig 'overtui gend' klinken. Hij zei: „Dat geloof ik niet. ik heb er tenminste nog nooit van gehoord." Waarop verdachte zei dat hem dal altijd was verteld. De officier eiste een ontzegging van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk met twee jaar proeftijd, een geldboete van 750,- en een week voorwaardelijk. Omdat v B zijn rijbewijs 'broodnodig' heeeft voor zijn werk. wilde de poli tierechter daar wel rekening mee hou den en veroordeelde verdachte tot èen geldbgete van 1000,-. vier maanden voorwaardelijke ontzegging en een week voorwaardelijk. Huisman, verdediger van 'eigenlijk ingerold. Hij ken- V'. via een muziekgroep en lij op het gebied van de ge ek zeer bekwaam is. hielp V. dikwijls met reparatie apparatuur. Op een gege- ul stond hij niet meer zo ïjn schoenen en liet hij zich «deverdachte overhalen om eens op een zeer gemak- iroedkope manier aan kost- i te komen. Ik wil er verder it de financiële positie van verre van rooskleurig is en liet ogenblik een schuld heeft HO,-." nofficier van justitie, mr. J G lidde voor Van d V.tien we- Igenisstraf waarvan acht we- waardelljk met twee jaar i een geldboete van 1500.- 750,- en twee maanden .'lijk met een proeftijd van icohol kwam weer uitvoerig tijdens deze zitting. De 28- Idriburger A. V. reed na een j ij vrienden over de Neder- lil ccn alcoholpromillage in <van 1,75. De eis luidde: zeven ontzegging van de rijbe- jil, 1000,boete en twee we- ihardelijke gevangenisstraf liocftijd van twee jaar. De po- wilde wel enigszins reke- n met het feit dat het de was dat V. met justitie in tkwam en veroordeelde hem tmaanden ontzegging waar- maanden voorwaardelijk met proeftijd en een geldboete HEINKENSZAND - „Als het daad werkelijk op een evacuatie van de be volking aankomt, zal de agrariër nabij Borssele minder snel vertrekken dan de gemiddelde bewoner op een flatje in Middelburg en Vlissingen. Een ag rariër is veel meer aan zijn grond ge bonden en zal niet zo snel vertrekken als een willekeurige flatbewoner." Dat zei donderdagmiddag de burgemees ter van de gemeente Borsele, drs. G. C. G. van den Heuvel, bij de behandeling van de vredesrampenregeling voor zijn gemeente. Die regeling kwam aan de orde in een vergadering van de commissie voor ruimtelijke ordening. De heer Van den Heuvel brak in die ver gadering een lans voor het opstellen van een rampenplan voor geheel mid den-Zeeland. Hij vond dat er op korte termijn regels moeten komen die de evacuatie van groepen mensen vastleggen. Over dat evacueren wilde het raadslid J de Koster (pvda/ppr) wat meer duidelijkheid. Als het aan hem lag zou er een enquête worden gehouden, waarin er bij de bevolking naar wordt geïnformeerd hoe men denkt te hande len by een ramp. De heer Van den Heuvel antwoordde hem dat een der gelijke enquête niet is op te stellen „Een schrikreactie kun je niet enquête ren meende Borseles burgemeester De leden van de commissie voor ruimtelijke ordening waren allen wel tevreden met de vredesrampenrege ling Wel heerste de gedachte dat het boekwerk te omvangrijk was om ge makkelijk gehanteerd te kunnen wor den. Die gedachte onderstreepte de heer Van den Heuvel, die dan ook toe zegde dat er een beknoptere uitvoering van de regeling zal komen De verant woordelijken zullen echter wel be schikken over uitgebreide versies De heer Van den Heuvel voegde er ver der aan toe dat de regeling, zoals die nu beslaat, steeds aangepast en verbeterd zal worden Zo noemde hij onder meer het afstemmen van de onderlinge hoofdstukken van de regeling op el kaar Daarnaast pleitte hij er voor om alle regelingen die er in de verschillende gemeenten worden gehanteerd op el kaar af te stemmen .„Als je bijvoor beeld over de verplaatsing van de be volking spreekt, kom je automatisch met andere gemeenten in aanraking." stelde hij De eerste burger van Borsele kondigde ook aan dat er in de toekomst geoefend zal worden met de regeling Informatieblad rampenregeling gemeente Borsele HEINKENSZAND - I)e gemeente Borsele geeft vanaf 10 december een extra voorlichtingsblad uit. met informatie over de vredes rampenregeling. In deze 'Wes tender' wordt weergegeven welke rampen men in de gemeente kan verwachten en welke instanties er dan worden opgettrommeld. Zo staat er iets in het blad over de scheepvaart op de Westerschelde. de fabricage en verwerking van produkten in het Sloegebied. het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. een watersnood, het vervoer van gevaarlijke stoffen per railverkeer en de kernenergie centrales te Borssele en Doel. Ook wordt ln het blad duidelijk gemaakt hoe de bevolking In geval van nood wordt gewaarschuwd en via welke bronnen men informatie kan krijgen. Ook wordt er geschreven over de verplaatsingsregeling Borsele eventuele oefeningen en gren soverschrijdende activiteiten Overigens kan er van de zijde van de provincie ook nog een voorlich tingsfolder over rampen en hun be strijding worden verwacht, terwijl ook de nationale overheid aan iets dergelijks werkt. NAJAARSKEURING IN GOES THOLENAAR WACHTTE MENSEN MET RIEK OP MIDDELBURG - He.t boterde niet zo tussen de familie v.d. S. en de 53-jarige A. H„ uit Tholen uit Poortvliet. Op 9 juni van dit jaar 'explodeerde' ver dachte H. dan ook. Hij zette op een weg bij Tholen zijn auto neer en posteerde zich aan de kant met een riek in de handen. De gezusters van S. en de echt genoot van een van hen. J. D„ naderden en volgens hen voelden zij zich ernstig bedreigd door het gedrag van H. Even ervoor bad H. met zijn auto geprobeerd de gezusters en J. D. de 'pas' af te snij den. Een kleine week later, op 14 juni. zou H. mejuffrouw A v.d. S. naaf het leven hebben gestaan door, in Bergen op Zoom. op haar in te rijden, althans hij deed een poging daartoe Dit was de verklaring van de. niet aanwezige da me Vooral dit tweede feit werd volgens officier van justitie, mr J G. F Hage.zo bleek donderdag tijdens de zitting van de politierechter in Middelburg met op zet gepleegd ..Hei lijkt mij hoogst on waarschijnlijk dat mejuffrouw v.d. S op een trottoir loopt in Bergen op Zoom en dat daar heel toevallig ook H met zijn auto aan komt rijden H vertelde dat hij zijn auto ging parkeren in een hele kleine ruimte, dat daarbij zijn voorwiel op de stoep terecht kwam en dat daar net mejuffrouw v d S liep Dit is vol gens mij een kans van één op een mil joen." De officier eiste voor de twee bedreigin gen een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan drie voorwaardelijk met twee jaar proeftijd en voor het 'snijden' een geldboete van 100.- Geen contact De raadsman van H„ mr. E. H. Srhute. vertelde dat H. eerst goed bevriend was met de familie van S„ dat hij voor deze mensen diverse bouwkarweitjes had verricht en in die tussentijd was 'gevallen' op mejuffrouw A. v.d. S. De vader van het meisje vond dat maar niks en toen de het werk was gedaan, wilde de familie V. d. S. niets meer met H. te maken hebben. Ook mocht hij geen contact hebben met A. v.d. S. En dal bedroefde H. zeer Mr Schute .Dat kon myn client niet verkroppen en hij begreep het ook niet goed Vandaar zijn ietwat onhandige reactie. Dat H die mensen bedreigde of naar het leven stond, zoals in de dag vaarding staat omschreven, dat vind ik dan ook wel heel erg overtrokken Wat de ontmoeting in Bergen op Zoom be treft. het volgende H. ging daar. zoals zo vaak. boodschappen doen. parkeer de zijn auto en zag plotseling A v d S. op het trottoir lopen Hij reed een stukje de stoep op om haar lot stilstaan te brengen, omdat hij dolgraag met haar wilde praten Zij voelde dat als een be dreigingen ging er snel vandoor Verder heeft zich sinds die veertiende juni niets meer voorgedaan tussen H. en de fami lie v.d S." Mr] Kolkman bleef wel bij het stand punt dat in het geval met de riek. de mensen in de auto zich bedreigd heb ben gevoeld. „H. had toch met die riek best de autoruit in kunnen slaan." Ver der was de politierechter wel gevoelig voor de argumenten van mr Schute Het vonnis luidde' voor de bedreiging ƒ500.- en een maand voorwaardelijk met twwe jaar proeftijd en voor het 'snijden" 100,- boete. GOES - Op de Grote Markt in Goes is donderdag de veertiende najaarskeu- ring van trekpaarden gehouden. Van 's ochtends half tien tot 's middags half vier beheersten de stevig uit de kluiten gewassen paarden het beeld van de binnenstad van Goes. Ondanks de aanvankelijke kou was er voor het evenement de hele dag eend redelijke belangstelling. Verkeesopstoppingen deden zich, in tegenstelling tot de on langs eveneens op de Grote MDarkt gehouden schapendag. nauwelijks voor. De najaarskeuring van trekpaarden hoort op de Markt thuis, zo stelde het organisereend comité (de samen werkende bonden van Zeeuwse paar denfokkers). Op dit aspect dging wet houder L. M de Leeuw igmeente Goes) nader in Hij was van mening dat de entourage van de Grote Markt een aan zienlijke verbetering betekende De trekpaarden waren feestelijk ver sierd met gevlochten wolstrengen langs ce manen ..Dat doen we om onze paar den zo goed mogelijk te presneteren," zei de secretaris van het organiserend comité, de her A.Z de Buck. Bij de keu ring werden de paarden voorgeleid aan de jury. die behalve op de algemene in druk. op de draf en gang van het paard lette. De jury, bestaande uit vijf man. was het na afloop in grote lijnen met eikaar eens De heren M. Raaymakers en J Bakermans oordeelden: „Prima materiaal, een stuk beter dan vorig jaar. MSet name de 4- tot 8-jarigen wa ren pukjes. Ik. en mijn collega ook. moet het. nog zien gebeuren dat de jon geren déze paarden in de toekomst voorbij zullen streven." De jury had ook veel waarderende woorden over de uit België afkomstige dpaarden: „Eerlijk gezegd hadden ze eigenlijk wel de over hand De trekpaarden mogen zich in een ge stadig groeiende belangstelling ver heugen. Mede hierdoor wordt hot peil ook steeds beter. De Zeeuwse paarden fokkers slaan de laatste tijd landelijk gezien eveneens geen gek figuur. In i980 wordt in Den Bosch weer de na tionale tentoonstelling gehouden. Een woordvoerder van de samenwerkende bonden van Zeeuwse paardenfokkers hield nog een slag om de arm over de kansen van de Zeeuwen in Den Bosch. Toch was hij van oordeel „dat er paar den tussen zitten, die zeker een kans hebben." De uitslag van de najaarskeuring 1979 is als volgt: Erekampioene Lisette van Grotenbergen van de eigenaren A Z de Buck en J Rood- zand uit Oostkapelle. kampioen hengstveu lens: A. van Doorwerd van eigenaar L Broomans uit Tholen. kampioene merrie veulens Sonja van Weizicht van de eige- Expositie Voormey WESTDORPE - Tot en met 17 decem ber is in galerie 'Troutzaerte' ln West- dorpe een expostie van schilderijen te zien van Peter John Voormey. De gale rie is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 18.00 uur. Zondag tussen 14.00 uur en 18.00 uur. naarscomblnatie De Buck-De Werd uil Oostkapelle. ireservel Erna van Renners- hoek. van De Buck-De Werd uit Oostkapelle. kampioenen merries geboren m 1978 Mia van de Blindstraat. van A Brooymans uit Tholen. <res.i Conny van Bazel, van A Brooymans uit Tholen. kampioen hengst ge boren in 1978 Bart van Boswijk van B Su- stronk en A. Brooymans uit Tholen. kam pioene merries geboren in 1977- Rita van de Groenepoort. van de combinatie Brooymans-Bouman uit Tholen. tres.i Ma- delaine van t Ooievaarsnest van Stal te Zande uit Kapelle-Heinkenszand: kampioe nen merries geboren ln 1976 Brendy van de Havenweg, van C. Maurice uit Wolphaarts- dljk. (res.i Valda te Zande. van Stal te Zande uit Kapelle-Heinkenszand: jeugdkampioene van 1-, 2- en 3-jarige.memes Rita van de Groenepoort.. van combinatie Brooymans- Bouman uit Tholen, kampioene memes ge boren in 1975 en vroeger Usette van Groten- bergen. van A. de Buck en J Roodzand uit Oostkapelle: eerste prijs stalgrocp Jong" eigenaar A_ Brooymans uit Tholen; eerste pr\)s stalgroep oud. eigenaar A. Brooymans uit Tholen. (res.) A. de Bick uit Oostkapelle. eerste prijs fokgroep: eigenaar Stal le Zande uit Kapelle-Heinkenszand: eerste prijs mer ries met afstammelingen iïosalle. van ge broeders Geldof uit Oostkapelle: eerste prijs hengsten met afstammelingen' Horizon Ter- saet. van J. Roodzant. P Roodzant.. A de Bick uit Dirksland, Zijldijk en Oostkapelle. (res Nico van Schoonebeek, van A. de Blek uit Oostkapelle. t Advertentie i Namens een grote relatie zoeken wij tegen contante betaling SPAARBRIEVEN aan toonder waarvan de looptijd gedeeltelijk verstreken is. VAN DER HOOP CO NV Commissionairs in effecten sinds 1895. Prins Hendrikkade 123 1011 AM Amsterdam Tel. 020-22 31 31 OVER CONSUMEREN EN PRODUCEREN GOES - Bijna 100 vrouwen van de Christelijke plattelandsvrouwenbond (CPB) hebben zich donderdag gebogen over het onderwerp 'Wat vraagt de consument en wat biedt de producent". Dit gebeurde tijdens de boerinnendag Zeeland in de Oosterkerk te Goes. Drie sprekers hielden een inleiding over dit onderwerp w aarna de dames vragen mochten stellen en discussieren over de rol van de boer en zijn produkt bin nen hel consumptiepatroon. De heer N. Dijkstra van het Federatief Nederlands Zuivelverbond 'FNZi schetste in zijn betoog de gang van het zuivelprodukt via fabrieken naar de consument .Er gaal relatief erg veel cht rampenplan i Philipsdam BE-SIntPhihpslandenBn. GOES - „Hel landbouwbeleid moet nog sterker worden gericht op het middenbedrijf. Dat is vooral nodig om zoveel mogelijk boeren en tuinders voldoende mogelijkheden te laten be houden om een redelijk bestaan in de landbouw te hebben. Door aan grote bedrijven sterke beperkingen op te leggen zou dat bereikt kunnen wor den". Dit zei voorzitter P. Blokland van de christelijke boeren- en tuinders bond (CBTB) West-Nederland tijdens een vergadering van het hoofdbestuur. De heer Blokland was het 'absoluut on eens" met de opmerking van land bouwminister mr A. P. J M M van der Stee (cda). dat de wet investeringsrege ling (WIR) afgeschaft zou moeten wor den, om plaats te maken voor een be lastingverlaging. Blokland ..Op deze wijze wou je juist grotere bedrijven sterk bevoordelen boven de kleinere en dat is nou juist wat we niet willen De vrijheid'van ondernemerschap moeten we voor de middenbedrijven zoveel mogelijk In stand houden" Vertegenwoordigers van verschillende CBTB-knngbesturen toonden zich zeer ongerust over de uitspraken van minis ter Van der Slee en zijn medewerkers ten aanz.ien van d? middenbedrijven Vanuit de kring Flakkee werd naar vo ren gebracht dat de minister te gemak kelijk over afvloeiing praat, terwijl er onvoldoende wordt, gedaan voor in standhouding van de werkgelegenheid in de landbouw. Het hoofdbestuur van de CBTB besteedde voorts uitvoerig aandacht aan de nota pver.de ont wik kelingen in de Nederlandse akkerbouw, die enige maanden geleden door het ministerie van landbouw werd uitgege In deze nota wordt onder meer gesteld dat verdere versterking van het pro- duktieproces in de landbouw een voor naam beleidspunt moet zijn Vice-voor- zitterW J Sanderse zei dat de nota nog eens onderstreept dat de akkerbouw voor een krachtproef staat; hij meende dat de problemen nog altijd niet zijn opgelost, ondanks de redelijke prijzen en opbrengsten van het huidige seizoen. De heer Sanderse was er blij mee dat de kwaliteit van de producten in toenemende mate de aandacht krijgt Hij achtte het onjuist dat de lan den van de Europese Gemeenschap hun suikerproductie moeten inkorten (met7 percent) ten gunste van de suike rimporten vanuit de ontwikkelingslan den. ..Op zich is deze hulp een goede zaak. maar dan moet de gehele bevol king eraan meebetalen en niet zoals het nu lijkt, alleen de boeren", aldus de heer Sanderse Het CBTB-hoofdbestuur besteedde aandacht aan de prijsverhoging in de sector conscrven-peulvruchten (ge vraagd is een verhoging van 5 tot 8 proeent); de pootgoedverordening: de energiekosten voor de tuinbouw en de problemen van de veehouderij. Voor zitter Blokland merkte over die vee houderij op dat door middel van pre mies een vrijwillige productiebeper king in de sector melkveebedrijven, nagestreefd moet worden. geid naar de labneKen en de tus senhandel Momenteel krijgt de boer nog maar 30 cent van iedere gulden die de consument voor zijn produkt be taalt. De verwachting is dat dit nog minder zal worden", aldus de heer Dijk stra. Hij wees erop dat het belang van boer en consument ligt bij een stabiel prijsbeleid Ook moetde kwaliteit hoog in het vaandel worden gevoerd omdat in de eerste plaajs de Nederlandse con sument dat eist maar ook omdat veel produkten worden geëxporteerd De heer Herweyer van de Nederlandse melkhandelarenorganisatie gmg in zijn inleiding in op de ontwikkeling van de zuivelhandel Het in de jaren '60 inge voerde nieuwe vestigingsbeleid, waarin werd bepaald dat iedere kruidenier ook melk mocht verkopen, bleek goed uit le pakken voor de groot-winkelbedrijven maar deed vele melkboeren de das onv Nu er een nieuwe regeling is getroffen zodat iedere korting op de inkoopsprijs ook een besparing op moet leveren, hebben de handelaren maar ook de coöperatieve melkfabrieken weer hoop gekregen voor de toekomst betoogde de heer Herweyer. Eigen belang Mevrouw Strayer van de huishoudelij ke voorlichting voor het platteland be sprak hoe men moet komen tot een ver antwoord consumptiegedrag ..Alleen al uit eigenbelang moeten we bewust consumeren. Ook voor de overheid ligt er een taak om consumentenonderwijs en vorming te bieden. Van de grootwin kelbedrijven hoeven we niet s te ver wachten. die smeren ons met alle ple zier nutteloze artikelen aan. Onze taak is het door al die verkoopmethoden heen te prikken en ons recht op veilig heid informatie, keuze en medezeggen schap te laten gelden", vertelde me vrouw Strayer. Het middaggedeelte van de boenn- nendag werd besteed aande discussie en het stellen van vragen aan het forum van de drie sprekers

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 7