mdbouw gebaat bij verlaging and waterpeil op Walcheren Hulde prijswinnaar broodbakken uit Goes Grote belangstelling bij de opening van Expo Sint-Jansteen Raad Veere akkoord met verhoging belastingen weekend diensten HOOG EN LAAG WATER AG 23 NOVEMBER 1979 streek DEIVERKER LANDINRICHTING IR CBTB IN MIDDELBURG: JTE LANG In slepen ffiURG - De landbouw op Wal eneer gebaat Itunnen zijn bij Eering van bet grondwater- jfilcheren. Volgens zeer voor tekeningen van do Landin- Eienst Zeeland te Goes, in op- nnhet Waterschap Walcheren, («n verlaging van het grond- (J met twintig tot veertig cen tal naar gelang de situering op een verbetering van de uk i een ruime meeropbrengst worden verkregen. Een koste- inderzoek in een proefgebied Ili3. in Walchercn-West kwam ysimaal 10.1 procent aan ba- iwrste rapport van de Landin- I dienst over de eventuele f0 'i en behoefte aan een betere 1:1 iierbeheersing op Walcheren, |e(Waterschap aan de betrok- adbouworganisaties voorge el siestond donderdagavond cen sus een bijeenkomst van de af- ïddelburg van de Christelijke ;tn Tuindersbond WestNeder- STB) in de Getuigeniskerk in de •hoofdstad. De heer K. Dekker, de Landinrichtings- rs, rt in D V 'ijfsvolleybal idburg and 31RG-In de competitie van reen •i,burgse bedrijfsvollevbal is klas dames Serooskerke de leiding gekomen. Con- igt Jfrovincie verloor met 3-0 (2-15, Hól van Pedac. Serooskerke ;v de volle winst uit de par- slaai -ïaaijenburg, 3-0, met de sct- ilR 15-8 en 15-5. de dames eerste klas is Seroos- Provincie 0-10, Middelburg-Zuid iderfl - LW 6-5. De Wellinge 6-3, I «dj jeWaaJJenburgh 6-2 ntde klas dames gaan drie •"*>1 10 punten aan kop. GZK i spolder voegden zich bij kop- srw. De twee nieuwe koplo- ken echter wel een wedstrijd [jeeld dan Astrow. GZK be- 011 en 3-0 winst op Dauwendaele wpolder behaalde een kleine p.d,*i Tuning op MPSO. sit dames tweede klas is- Astrow ilder 6-10. GZK 6-10. Zonne- .'lucbJ SeodSkerke II 6-4. Bethesda 6-4, .Dauwendaele 6-1 pbü de heren zijn le klas Ge- irdb :'jurpI-Grasboys2-1 (14-16,15- xeb iVEMPSO 12-0(15-3.15-12.12-11 i-Blauw Wit I 3-0; 3e klas kW ïhj. Pedac-Pechiney 0-3. 4e klas ■fcrajeerke 3-0. Douane-VPS II 3-0. Bsnte Middelburg U-Total II2-2 idiaJisnjdprogramn-ia voor dins- ;0[n iinde sporthal Voorborchi V ;-Zuid-Mommoeters. rte-PGV II, Smash-Maco I. labouw; 9 uur: GVK-SV Duo. (SS II, VC Leijnse-Wellinge II. junJiii-Hoechst I, 10 uur: Dauwen den mente Middelburg II, Maco ■daan' De RuIjterschool-VPS I, MWSI. dienst, maar sprekend op persoonlijke titel, hield een uitgebreide inleiding over één en ander Hij hield daarbij zijn vijftien toehoorders uitdrukkelijk voor dat de betrokken landbouworganisa ties. waaronder de CBTB. deze kwestie met te lang mogen laten slepen „De landbouworganisaties dienen met een duidelijk eensluidend advies te komen, waarbij zoveel mogelijk betrokkenen medezeggenschap moeten hebben. Al leen dan kunnen er op korte termijn maatregelen worden genomen. Wach ten op bijvoorbeeld ruilverkaveling gaat te lang duren, daarvoor zijn de be langen te groot", aldus de heer Dekker. Hij verklaarde daarbij dat, voordat al les door de molen is en met de benodig de werkzaamheden kan worden begon nen. er wel enkele jaren voerbij zullen zijn Omdat, zo stelde hij, er ook nog andere belanghebbenden zijn dan de landbouwers. De heer Dekker begon zijn inleiding met een kort overzicht van de ontwik keling van de Walcherse bodem. Aan de hand van een groot aantal kaarten lichtte hij zijn betoog toe. Daarbij toon de hij ook hoe volgens de nieuwe plan nen het grondwaterpeil in Walcheren zou moeten worden. Hij legde er de na druk op dat er dan met name maatrege len moeten worden genomen, om te voorkomen dat het gebied Midden-Wal- cheren. ten westen van Middelburg en ONROEREND-GOEDBELASTING MET TIEN PROCENT OMHOOG VEERE - De gemeenteraad van Veere is woensdagavond akkoord gegaan met de door het college voorgestelde belastingverhogingen. De meeste be lastingen zullen stijgen met de jaar lijkse trendmatige verhoging van 3,5 procent. De honden- en de woonforen- senbelasting gaan omhoog met vijf procent en de onroerend goedbelasting met tien procent. met deze laatste verhoging hadden zo wel het CDA als de WD nog al wat moeite. CDA-fractievoorzitter W. J. Sanderse.Wy achten een trendmatige verhoging niet meer dan billijk Wjj hebben overwegende bezwaren tegen een stijging van tien procent zeker ge zien het feit dat deze belasting dit jaar al is gestegen met twintig procent." Mr J. J. P. M Asselbergs, fractievoor zitter van de WD: „Het voorgestelde verhogingstarief van tien procent valt ons wel erg zwaar op de maag, ook ge zien de eerdere verho ging van twintig procent, dus in totaal in twee jaar een stijging met dertig procent. Ook het voorgestelde tarief voor de hondenbe lasting vinden wij zo langzamerhand wel de pan uitrijzen. De kip met de gou den eieren is in deze dagen geworden tot de hond met de gouden drollen," aldus de heer Asselbergs. Burgemeester A Hack antwooraae hierop: „Het college blijft echt van me ning dat deze verhogingen nodig zijn Zeker de verhoging van de onroerend goedbelasting is nodig, met name voor het doen van nieuwe investeringen Na de toelichting van de burgemeester zei de heer Sanderse de tien procent- verhoging te betreuren Hij zei echter dat zijn fractie niet anders kon doen dan toch maar mee te gaan met het voorsteL Ook de heer Asselbergs vond het jammer, maar ..het blijkt ons dat deze tariefsverhoging helaas onont koombaar is." zei hij De raad ging ook unaniem akkoord met het voorstel om een krediet van 250.000,- beschikbaar te stellen voor de brand beveiliging van de Campveer- se Toren. Burgemeester Hack deelde mee dat er waarschijnlijk ai half decem ber met deze werkzaamheden kan wor den begonnen. De gemeenteraad koos de heer J Wat- tel met algemene stemmen tot opvolger van gemeentesecretaris L. van der Hie- le. De heer Van der Hiele gaat met in gang van 1 mei 1980 met vervroegd pen sioen, in het kader van de vervroegde uittredingsregeling. De heer Wattel is op het ogenblik gemeente-ontvanger en chef van de afdeling financiën in de gemeente Veere. IIN'HOEK - 'De Jeugdhoeve' r. vogeltentoonstelling. LINDE - Kapel van St.-Maar- isr geluidsdiaserie over leven herders door dhr. L. Slag- St-Liduinaziekenhuis. 20-21 fcjfeatag Radio Nightingale, ndei 151 !iG De Brasserie. 19.30 (jf r stomst over ufo's; Schouw- n (j oir Middelburgs Theater met cgekke man en zijn vrouw (ipen van Middelburg. Potten- S'iur bijeenkomst over anth- fc Bar Amencain, 20,30 uur iKkformatie Outcast. Kui- '20.30 uur: filmhuis met 'Mes- ïpfGasthuis, 20-22 uur: ult- 18 uur: Sinterklaasten toonstelling; Burgerzaal Stadhuis, 9-12 en 13-17 uur: werken Charles Daems. MIDDELBURG - Zeeuws Kunste naarscentrum. 10-12, 14-17.30 en 19.30 uur: werken Flip Rutten (tekeningen) en Jan Vaes (kleinplastiek); Rijksar chief, 9-12.30 en 13.30-17 uur: 'Van nabij Ult Aken heefl donderdag bij de rijks- St.-Janstraat 41. 14-17 Buitenboordmotor en motortrailer gestolen in Scharendijke SCHARENDIJKE - De Duitser W. 'De Klomp', 20 uur: op- ïJaretier Kees Bos. REN - MTS, 20 uur: optreden ;7he Meteors. ZEE - 'Huis van Nassau'. 19-23 ffebow OP ZOOM - Roxy. 18.45 en Titey called hun Bulldozer. De Bahama's een pomo- ,18 jr ld. 20 uur: Kingdom of the !Jr; 23 uur: Bilitis, 16 jr. De Koning van Engeland. 20 Hurricane, a.l 20 uur In de ring. a.l.; 20.15 uur: SOS gezonken, 12 jr. 22.30 il voor ontucht. 18 jr. I-City, 20 uur: Moonra- 1G-Ledel,20uur: Kort Ame- Jjr ZEN - Luxor. 20 uur: Slaps- jguur Pas op of we slaan er op. paur: Nacht van de maskers. 16 r. Kostschool voor ontucht, N' - Alhambra I. 20 uur: 43, 12 jr.; 23 uur: Erop of |l8jr.; Alhambra II, 20 uur: Afried movie, 12 jr.; 23 uur: Jinkenstfin, 12 jr. PSTELLINGEN "BURG - Gemeentehuis: 'Ca- 35 jaar blijvende fi,p' P OP ZOOM - Markiezenhof, F'Bergen (in) stukken' ptoseum voor Noord- en Zuid- F10-12 en 13.30-17 uur: oude ieti 'Landbouwmuseum. 10-12 en ■oude landbouwwerktuigen. •Galerie Van Geyt, 9-12 en 14- touwplastieken van Anneke Ruim- schotel, Artshop Six and Six. 10-18 uur: olieverven Gera Dauvillier en Wim Va der. Galerie De Witte Swaen, 12-18 uur: nagelaten werk van Wim Helder. Gale rie De Klos, 10-24 uur: tekeningen van Charles Raeman; Galerie 't Kot. 9.30- 17.30 uur: gouaches van Pien Hazen berg, Vleeshal. 10-12 en 14-17 uur: foto tentoonstelling. NTEUWVLIET - Joh Willem Friso- school, 19-21 uur. 'Een dorp als Nieuw- vllet'. NISSE - Galerie 'De mooie staak'. 9-20 uur werken Messemaker OOST-SOUBURG - Bibliotheek, 13.30- 17.30 en 18-20 uur: 'De leefbaarheid in kleme dorpen'. SAS VAN GENT - Bibloiotheek: 'Dr. Comelis Verhoeven, filosoof. TERNEUZEN - Museum. 14-17 uur: werken Christian Schad; 'Artikof8-18 uur: werken Ingrid Hissen; Hal Stad huis, 9-12 en 14-16 uur: werken vyf Frie se kunstenaars; Ter Schorre, 11-21 uur: 'Droogbloemen'. VLISSINGEN - Galerie Marquis, 13-18 uur: werken Jaap Schlee en Peter Blok huis; Scheldekwartier, 10-21 uur: '<Re- )kreatie '79'; Bibliotheek. 10-21 uur werken Charles Moreau. WATERLANDKERKJE - 'In den Ko ning'. etsen van Freddie de Hulster- Repko IJZEND1JKE - Galerie M4, 10-20 uur: aquareltekeningen van Jan Ver- schoore. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100-14444, (ook voor milieuklachten). Zeeuvvsch-VIaanderen - Alarm nummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 011.80-36251. van 10 00-24.00 uur, weekends van 20.00-24.00 uur. Zeeuwseh-Ylaanderen - Hulpgroep bij. drankprobleem (AA), tel 01172-2168. Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht be reikbaar. politie \an Schouwen-Duiveland aan gifte gedaan van diefstal van een boot trailer en een buitenboordmotor. Deze bevonden zich in de jachthaven 'Kloos- teraol' te Scharendijke. De motor en de trailer vertegenwoordi gen een waarde van 3000,-. Het is niet bekend wanneer de diefstal is gepleegd. De diefstal werd donderdag ontdekt De afgelopen veertien dagen was v H niet in Nederland. het laagste punt van Walcheren als 'op vang' gaat dienen voor de hoger gele gen delen „Dat heeft ons in de winter van 1974 behoorlijk wat overlast be zorgd. Door nu in dat gebied het grond waterpeil met veertig tot vyftig centi meter te verlagen en in de hogere gebie den. die liggen op korte afstand van de kust. het grondwaterpeil twintig tot dertig centimeter te laten dalen, kun nen dergelijke situaties in de toekomst misschien worden voorkomen'zo meende de heer Dekker Ook de draine ring is volgens hem nodig aan vernieu wing toe Deze ligt er op de meeste plaatsen ai sinds de herverkaveling in 1954 en is daarom nodig aan vervanging toe. Verder zou ook het slotenstelsel moeten worden aangepast „Alles bij el kaar moet het mogelijk zijn de grond- waterbeheersing te herstellen zonder al te rigoreuze ingrepen in het landschap te doen. Ik heb hier met opzet de land bouwkundige kant van de zaak belicht. Er kleven uiteraard nog vele andere as pecten aan. die moeten in de afweging van ëén en ander ook niet worden ver geten. Maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat de landbouw bij eén en ander bijzonder gebaat is en daarom zoveel mogelijk moet meewerken om een bete re grondwaterbeheersing doorgevoerd te kri,jgen". zo besloot de heer Dekker zjjn inleiding. Na afloop daarvan gmg hij nog in op vragen van de aanwezigen WEEKENDDIENSTEN WALCHEREN 24 EN 25 NOVEMBER CENTRAAL ALARMNUMMER: 01100- 11441 AMBULANCE BIJ ONGEVALLEN: 01181-11141. ARTSEN Vlissingen: za 0 00-24 00 uur J A B Cramer. Gerbrandystr 6. tel 65498 Zo. 0 00-24.00 uur G de Greef. Willem Klooslaan 1. tel 68021 Visites aanvra gen vó-or 10 uur Spreekuur voor drin gende gevallen 12 30-13 00 en 17 30- 18.00 uur Middelburg: vrij. 19.00-za 24 00 uur J E. vd Rijst, Bellinkpleln 1. tel. 36535 Zo. 0.00-24 00 uur S A vd Haak. Rouaansekaai 47 tel 12637 Visites aanvragen vóór 10 uiir Spreekuur voor dringende gevallen 12 30-13 00 en 17.30-18 00 uur Middelburg-Zuid: Patiënten van dr Jansen, dr Perquin en dr Kodde, zie dienst onder Souburg. Nieuwland en Arnemuiden. Souburg. Nieuw land en Arnemuiden: za 0.00-24.00 uur. J. Jansen. Oude Rijksweg 6, Nieuwland. te] 01182-1340. Zo. 0.00-24.00 uur M. Perquin, Meanderlaan64, Middelburg, tel. 01180- 29980. Spreekuur voor dringende ge vallen: 12 30-13.00 en 17.30-18.00 uuf Gapinge. Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: O. Dijkstra, Oostkapel- seweg 12. Grijpskerke. tel 01189-2523 Westkapelle, Zoutelande, Koudeker- ke. Domburg, Aagtekerke, Biggekerke en Meliskcrke: Vrij 18.00- zo. 24.00 uur: F N. van Eede Wilhelminastraat 32. Westkapelle. tel. 01187-1533. West- en Midden-Walcheren: vrij 18 00 - ma 08 00 uur A. Stutterheim. Beu- kelmaTistr. 8. Meliskerke. tel. 01186- 1760. TANDARTS Zat P H E. Cappenberg. Chopinlaan 71. Vlissingen. tel 01184-65557. Zon. P Bruynzeel. Londensekaai 7. Middel burg. tel 01180-25963. Spreekuur za. en zo van 11.00-12 00 uur. DIERENARTS Consult alleen na telefonische af spraak; visites aanvragen van 08 00 - 09 00 uur L J. J Schofaerts. Koude- kerke. tel. 01185-2069 APOTHEKEN De dienst van elke apotheek vangt aan te Middelburg om 18.00 uur en te Vlis singen om 17.30 uur en eindigt vrydag- morgen daaropvolgend. Middelburg: W K. Hummelen. Markt 69.tel 12134 Vlissingen: J M. H v d. Sande. Bad huisstraat 30-32. tel. 12066 WIJKVERPLEEGKUNDIGEN Walchercn-Oost. Middelburg-Stad: A de Jonge. Meanderlaan 184. Middelburg, tel 13615 Zuid, Nieuw land, Arnemuiden: Br M. v. Lieshout, Prelaatweg 1. tel. 01197- 1715 Westkapelle. Aagtekerke, Domburg. Oostkapelle. Grijpskerke, Serooskerke. St. Laurens, Veere, Gapinge en Vrouwenpolder: L Burger. Duinweg 55. Oostkapelle, tel. 01188-2746. Vlissingen: J Sanderse, Koudekerk- seweg 49. tel. 19069. Souburg en Ritlhem: L. Slabbekoorn, Witte Zeestraat 42 Souburg, tel. 01184- 61843 Koudekerke. Meliskerke, Biggekerke, Zoutelande en Westkapelle: vr, 19.00 - ma 08.00 uur: I den I-Ieyer. Europa plein 21. tyestkapelle. tel. 01187-1461 VERLOSKUNDIGE Vlissingen: vrij. 18.00-z0. 22.00 uur P. J. van Ginkel, Pres. Rooseveltlaan 232, tel. 12775. Aanbesteding van restauratie toren en kerk Kortgene KORTGENE - In het gemeentehuis te Kortgene is donderdag een aanbeste ding gehouden voor de restauratie van de hervormde kerk te Kortgene en de toren. De betrokken bedrijven zijn. aanne mersbedrijf Kievit-Slotema te Colijns- plaat voor 1.170.000 exclusief BTW (ƒ210.600); bouwbedrijf Van der Poel uit Oudelande voor 1.153.000 exclu sief BTW 207 540,-1; MACO bv Mid delburg voor 1 104.000 exclusief BTW 198.720.-i. aannemersbedryf Leen- houtsbv uit Sluis: 1.073.000,-exclusief BTW 193.141,-t OUD-LEERLING VAN LTS GOES - Martin Nuyens (18) uit Goes, oud-leerling van de lagere technische school, die een tweede prijs heeft behaald bij de landelijke kampioenschappen broodbakken in Wageningen, ontving ter gelegenheid van deze gebeurtenis don derdagmiddag uit handen van de directeur van de Goese LTS. de heer R. Otten een geschenkenbon. In een korte toespraak wees de directeur op het nog steeds bestaande vakmanschap. „De kampioenschappen zijn hiervan ren duidelijk be wijs," aldus de heer Otten. Martin kon aan de landelijke kampioenschappen deelnemen nadat hij In mei van dit jaar regionaal kampioen Zuid-West Nederland was geworden in de afdeling broodbakken Vorig jaar behaalde Martin zijn diploma's lts Mo menteel werkt hij in een bakkerij te Goes en volgt één dag in de week een opleiding aan de Goese LTS Het brood-en banketbakken is één van de weinige opleidingen waarvoor regionale en landelijke kampioenschappen worden gehouden Tijdens de regionale kampioenschappen in mei van dit jaar behaalde Jan Reynierse uit Krumingen bij het onderdeel banketbakken een eerste prijs Gevonden voorwerpen MIDDELBURG - Bij de gemeentepoii- t ie Middelburg werd in de periode van 14 t m 20 november 1979 als gevonden voorwerp aangegeven: sjaal: wieldop: diverse sleutels; kabelslot, plastic tas met gymspullen. diverse handschoe nen; gebreide das. schakelarmband, kentekenbewijs deel III; portefeuille met inhoud, wandelstok; 3 portemon- nee's met inhoud; gouden ring met steen: pechlamp; portefeuille met 65 - - kaart en postzegels. Nadere inlichtingen omtrent deze voorwerpen kunnen worden ingewon nen op woensdagen van 15.00 tot 17.00 en op zaterdagen van 19.00 tot 20.00 uur. Telefonisch uitsluitend onder nummer 01180-27251. Zeeuwbch Genootschap behandelt begroting MIDDELBURG - De algemene verga dering van het Koninklijk Zeeuwseh Genootschap der Wetenschappen wordt donderdag 6 december gehouden in gebouw Abdij 11 te Middelburg. Naast de bespreking van het jaarver slag over 1978, zal de begroting voor 1980 behandeld worden alsmede de be- noeming van een commissie tot redac tie van het archief en tot redactie van de encyclopedie van Zeeland De vergade ring begint om 19 30 uur Tentoonstelling GOES - Van 30 november tot en mét 1 december houdt dé Goese vogelvereni ging 'De Vogelvrienden' haar jaarlijkse tentoonstelling van tropische vogels, kleur-, vorm- en postuurkanaries, gras- en grote parkieten, duiven en kwartels. De expositie vindt plaats in café 'De Landbouw' te Goes. De tentoonstelling is vrijdag 30 november te bezichtigen van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag 1 december van 10.00 tot 18.00 uur. Er zijn ruim 200 dieren te zien. Hervormde V rouwenjfroep te Zoutelande hield jaarvergadering ZOUTELANDE - De Hervormde Vrou wengroep te Zoutelande hield de 46ste jaarvergadering in het verenigingsge bouw 'Middendorp' Na de openingsh- turgie door de presidente, mevrouw T Schoenmaker-Bliek, brachten de leden een gevarieerd programma, met onder meer verslagen, koorzang, voordracht en het toneelstuk 'De droom'. Mevrouw E. MelisDe Visser bood de kerkvoogd, de heer C. Janse. een droogboeket aan ter versiering van de kerk De verjaar dagsbusjes brachten dit jaar 1507.07 op. Mevrouw C Dingemanse-De Voogt bood de kerk 2500.- aan De zelf ge maakte handwerken gingen tijdens de ze bijeenkomst vlot van de hand. Ds S. Bruining sprak een slotwoord Marktbericht van de centrale tuinbouu-vei- ling Zeeland, veilpunt Kapelle van donder dag 22 november 19"9. voorverkoop conference. 1 65 87. 1 60 77-79. 1 55 66-69. 2 45 55 59: doyenné du cornice. 2 80 75-83 2 70 80 73-67 2 65 60-63 2 60 36 samt remv 18076.1708086.1607090,270 80 84 2 50 60 35: conference- 2 65 71. 2 60 72. 2 55 38 gieser wildeman: 1 70 166. 1 60 70 150-167 55 125-133 1 50 83-95. 2 70 171. legipont 1 70 80 53.1 55 20. cox's orange pippin 1 80 125. 175 120-135.1 70118.1 6563-67 2 70 103-107.2 65 53-58.2 60 20-25.2a 80 118. 2a 75126-130 2a 70 109-116.2a 65 57-61.2a 60 24-26. m kratten 2a 65 67. rode goudrelnette' 195 39.1 8595 51 1 75 8544.2 95 29.2 85 9533-37.2 75 85 32-41.2 70 27-28: golden delicious. 1 80 36.1 70 80 28- 33 1 65 22 2 80 28. 2 70 80 28. 2 70 80 25-10 en doordr 2 6519.20-20: goudrenette 1859528 1 "r 85 30-31 170 25-27 2c9525 10.2 758525.10- 27.2 75 85 26.2 70 25.10 golden delicious geel 1 80 49 1 70 80 33.1 65 26 2 80 33 2 70 80 30.2 65 24: jonathan 1 70 80 21. 2 70 80 doordr4 en 21-311 65. 2 80 en 2 65 doordr spencer: 1 80 44-56. 1 70 80 49-54. 1 65 16-22. 2 80 47, 2 70 80 39.265 15. jonagold 1 90 120. 1 80 90 128-138.1 70 80 110-112. karmijn 1 7080 69; laxton su perb 2 80 90 44. 2 7 0 80 25; zoete ermgaard: 1 65 139-156.1 60 121-131. 1 55 68,2 55 63; Winst on 2 70 25.2 65 doordr Iobo 2 7 08015-28.265 15. mispels per kg 120. tomaten per krat la 370-480. lb 420-470. lc doordr-300 2a en 2c doordr groenten: bloemkool: 70-170, savoye kool: 10-26. rode kool 9-12. boerenkool: 15. witte kool: 16-18: prei: 37-41. uien' 25-30: an dijvie 35 Aardappeltermijnmarkt. Rotterdam. 22 no vember 1979 Consumptieaardappelen, buitje 40 mm op waarts. november, laten 2800. bieden 2600. slot 2800. positie 14. stemming kalm. Consumptieaardappelen, bintje 40 mm op waarts, april, geen laatprijs, bieden 3050. slot 3140. positie 289. stemming kalm; Consumptieaardappelen, bintje 50 mm op waarts. november, er was één aanzegging, la ten 3200, geen biedprijs, slot 3200, omzet 6x3200, positie min 7 is geworden 19. stem ming kalm; Consumptieaardappelen, bintje 50 mm op waarts. april, laten 3850. bieden 3820. slot 3850. omzet 38 te weten 33x3800.5x3850. posi tie min 11 is geworden 3165, stemming prijs houdend. Groenteveiling Barendrecht. 22 november 1979. aardappelen: bintjes' 24-38: eigenheimers 43-49; irenes 34-36, bospee-n 116-141. broc coli 470. bruine bonen 133-139. Chinese kool 65-74. knolselderij 8 38-54.10 33-53. 12 32-52. 1527-44.204-21 borenkool 16-37. witte kool 14-29, rode kool 7.5-44 gele kool 11-43. kro ten. 10-44. peterselie: 8-34: koolrapen: 33-35. groene kool 13-33: pepers 390470; veldsla 150-230: waspeen 3647. winterpeen grof 20- 36. middel 23-34. fijn 22-27 prei 54-84: radijs rood: 63-81. selderij 943. glassla 15/16 12-14. 12-16. 12-24. 15-27. 18-35. 25-38; stoofsla 51- 160 snijbonen 800-870 spinazie 200-350. spitskool 26-76. uien: grof 3343. middel 39- 50. bonken 40-46. drieling 26-29. pikler 15-18. geschoond 98-102. ijsbergsla 95-101. witlof al in dazen 320450. al 300-360. a2 270-350. a3 220-300. b2 250-300. dl 300-330. d2 230-310. d3 210-240. afwijkend 160-290. stek 100-230 blad 40-70. pompoenen per kilo 10-50. druiven all- cante 440-620 Fruitveiling. Barendrecht, 22 november 1979 Appelen: Cox Orange pippin vanaf 80 op 131-1,37. 120-1,66. 85-1.47 36-81 1942. Golden Delicious vanaf8090 2648254419- 27. Goudrenetten klasse I vanaf 90 op 53-6160- 68 3245.35; Goudrenetten klasse n vanaf 90 op 2645; 25-51. 25-36; 19-20. Jonathan vanaf 80 op 59: 56; 2147; Peren. Burree Hardy vanaf 70'80' 53-62. 4248; Conférence vanaf 6670. 67; 61. 58. 43. Doyenne du Commice vanaf 80- 90: 58-91; 69- 96: 31-82; Saint Rémy vanaf 70/80 65-85. 77-89; 38-69 Opbrengst papieractie KAPELLE - De oud-papieractie ten ba te van het onlangs aangekochte club gebouw van het tamboer- en trom petterkorps 'Jonge Kracht' in Kapelle bed-ieg 11.000 kilo MIDDENSTANDSTENTOONSTELLING EXPO '79' SINT-JANSTEEN - De heer Polspoel, V oorzitter van de stichting 'De Waran de' en ere-voorzitter van de midden standsvereniging 'Sint-Paulus' uit Sint-Jansteen, heeft donderdagavond in aanwezigheid van een groot aantal genodigden en belangstellenden de middenstandstentoonstelling Expo '79', in het gemeenschapscentrum 'De Warande' te Sint-Jansteen officieel ge opend. In zijn openingswoord benadrukte hij dat het gemeenschapscentrum te Sint- Jansteen geheel ten dienste staat van de gemeenschap. Hij was bijzonder ver heugd dat in het kader van de herope ning van 'De Warande', die gepaard gaat met een maand lang activiteiten, de middenstand uit Sint-Jansteen de handen ineen heeft geslagen om tot de ze middenstandstentoonstelhng te ko men. „Het is voor onze middenstand een presentatie, in het bijzonder aan de bevolking uit Sint-Jansteen. Als ik te rugblik moet het ongeveer dertig jaar geleden zijn dat hier ook een midden standstentoonstelhng werd geopend. Daaruit vloeide later de stichting 'Stee n-Vooruit' voort, maar die ïsjammer ge noeg ter ziele gegaan. De opzet is nu klem. maar wel fijn Maar dit kan alleen maar een stimulans zijn. om deze ten toonstelling volgend jaar een vervolg te laten krijgen.'' aldus Piet Polspoel, waarna hij de tentoonstelling geopend verklaarde Voorzitter Jan Weemaes van de middenstandsvereniging uit Sint-Jansteen dankte alle medewer kers die hun steun hebben gegeven by de totstandkoming van de 'Expo'79'. Hij noemde het verder een pluspunt dat de Steense middenstand zich weer aan het publiek kon presenteren. Hij sprak de hoop uit dat deze 'Expo '79'. voor herhaling vatbaar is. GROTE VAART AMSTELMEER 22 480 zo Hokkaido nr de V S., ATLANTIC CROWN 21 vn Baltimore nr New York, BARENDRECHT 21 Houston nr Norfolk. CAPILUNA 21 te Mina GOOI LAND 22 vn Amsterdam nr Sao Sebastio. HOLLANDIA 21 te Bridgetown. KENNE MERLAND 21 vn Santos nr Salvador, LATI- RUS 21 te Mena. NEDLLOYD COLOMBO 22 vn Lyttleton nr Auckland. NEDLLOYD DEJIMA 22 vn Le Havre nr Fos. NEDL LOYD DELFT 21 vn Busan nr Kobe. NEDL LOYD EBRO 21 vn Vlissingen nr Port Said. NEDLLOYD FORCADOS 21 vn. Yokohama nr Mazanillo. NEDLLOYD HOORN 22 te Gotenburg. NEDLLOYD KATWIJK 21 vn Kaapstad nr Keelung. NEDLLOYD KEM- BLA 21 210 nw Seychellen nr Singapore NEDLLOYD K1MBERLEY 22 te Vancouver NEDLLOYD KINOSTON 22 te Kaapstad. NEDLLOYD NAPIER 22 te Buenos Aires. NEDLLOYD ROCKANJE 22 te Tripoli. NEDLLOYD RIJN 21 te Hamburg. NEDL LOYD STREEFKERK 21 vn Anca nr Kaoh- siung, NEDLLOYD TASMAN 21 vn Tilbury nr Hamburg NEDLLOYD TAURANGA 21 vn Rouaan nr Loblto. NEDLLOYD WESER 22 te Colombo. STATENDAM 21 vn Port au Prince nr WiUemstad. THAMESHAVEN 22 vn Rotterdam nr Hamburg AMSTELSTAD 22 vn Sing^rc nr Dubai. ANTILLA BAY 22 390 wzw Kaapstad nr Ras Tanura. CHEVRON THE HAGUE 22 te Ant werpen. DIADEMA 28 te Mombasa verw. DIONE 22 te Le Verdon. DOSINA 21 te Ense- na verw. FELIPE3 3 te Bukom verwFUL- GUR 23 te Malta verw. LACONICA 7 te Sal- dannabay verw. LATIA 22 430 zzo Dar es Sa laam nr Bahrein, NEDLLOYD AGULHAS 22 vn Abidjan nr Monrovia. NEDLLOYD AM STERDAM 22 200 no Straat Torres nr Dja karta. NEDLLOYD BARCELONA 22 vn Du bai nr Sharjah. NEDLUYD DELFT 23 te Ko be. NEDLLOYD KOREA 22 690 o Mombasa nr Durban. NEDLLOYD SPAARNEKERK 22 80 n Okinawa nr Yokohama. NISO 22 te FYederlcia, OND1NA 23 te Singapore ver*' RUDOLPH PETERSON 22 thv Mocamedcs nr Ras Tanura, SEPIA 25 te Bullenbay verw KLEINE VAART AD ARA 22 200 zo Kp Hatteras nr Santos. ALK 21 v Rotterdam nr Cork, CAREBEKA 6 21 te Rotterdam. CAR EXPRESS pass 22 Li zard Head CONCORDIA pass 22 Kanaal ei I nr Rotterdam. CORRIE BROERE 22 dw Lissabon nr Le Havre. ELAN 22 te Rotter dam. EXPANSA 21 v Rotterdam. FAIR- LAIN 21 50 7, Split nr Benghazi. FRISIAN TRADER 22 40 nw Esbjerg nr Antwerpen. GEP.DA MARIA 21 160 z Dakar nr Lagos. GROESBEEK 22 145 zo Ouessant nr Noore- sundbv, JACOBUS BROERE 21 v Rotter dam nr Biibao. LAURA 21 rede Mostaga- nem. MARE ALTUM 21 v Rotterdam nr Gent. MARE BONUM 22 te Rotterdam. MIDSLAND 21 v Rotterdam nr Huil. OLEANDER 21 420 zo New York nr New York. PASSAAT BRAZIL 21 100 n Trinidad nr New York PIETER WINSEMIUS pass 21 greenwichboei nr Guemsy SOUTHPOLE 21 30 z Alicante nr Las Palmas. STELLA PRO CYON 22 rede Tripoli. TUVANA 21 v Rotter dam nr Drogheda TYRO 21 120 zo Monro via. WILHELMINA V 21 te Rotterdam ATLANTIC SUN pass 22 Fimst nr Norden ham. BREEHELLE 22 50 zw Kp Blanc. BREEZAND 22 50 w Sir v Borufacio nr Livor no. CALYPSO 22 170 zzw Ouessant nr La Co rona. JACQUELINE BROERE pass 22 Whit by nr Dordrecht. JAN 22 te Algiers, KIR- STEN 5MTTS 22 50 z Tenerife nr Abidjan, LAURIERGRACHT 22 v SundsvaU nr La gos. MAKIRI SMITS 22 200 n Las Palmas nr HuU. MARIA SMITS 22 100 n Dakar nr Tees PAVO pass 22 Texel nr Delfzijl. VINCENT pass 22 Royal Souvereign nr Exmouth. WIL LY SMITS pass 22 Kp Villano nr Leixous SLEEPVAART TITAN 22 te Rotterdam NAP - NAP Vrijdag 23 november uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 3 51 216 16 12 219 10.21 192 22.40 173 Terneuzen 4.20 231 16.42 232 10.51 205 23.07 186 Zierikzee 5.16 154 17.32 163 10.58 154 23.11 135 Hansweert 4.57 247 17.20 251 11.24 218 23.41 200 Wemeldinge 5.41 184 17.53 191 11.14 174 23.34 154 Kreekrak 527 223 17.44 NAP 247 11.37 231 23.47 - NAP 184 Zaterdag 24 november uur cm uur cm uur cm Vlissingen 4.32 210 16.56 210 11.05 190 23.22 164 Terneuzen 4.59 223 17.25 224 11.30 203 23.46 177 Zierikzee 5 49 148 18.10 163 11.30 154 23.56 127 Hansweert 5.34 241 18.00 244 12.02 216 Wemeldinge 6 16 176 18.33 189 11.54 175 Kreekrak 6.06 209 1824 234 12.14 233

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 5