AFDELING Motorcrossclub Axel kijkt op een zeer succesvol jaar terug 'Biljarten is net als vissen: de ene dag vang je alles, de ander niets' W3k ext™ oost en west in de strijd om de titel NOG NOOIT ZOVEEL EVENEMENTEN OP EIGEN TERREIN ZEEUWS VLAAMS KAMPIOEN WIM VAN HAM: ZEEUWSCH-VLAANDEREN 9 ein) Fokke (Oostburg): lof voor trainer Gailly. SRNEUZEN - 'Graauw naast koploper Oostburg' luidde «dkop uit de PZC van maandag 5 november. De eerste klas m het afdelingsvoetbal kende op dat moment twee ;«uws-Vlaamse titelkandidaten. Nu twee voetbalzonda- in later is de situatie nog onveranderd. Afgelasting en een ükerprogramma stond een normaal competitieverloop in kweg. een terugval. We zullen onze puntjes nog wel meepakken maar hoger dan een middenmootpositie zie ik ons echt niet komen aan het eind van het seizoen". Pessimisme of reali teitszin? nauw nieuwkomer in de eerste ïs kende weinig plankenkoorts en aotte zonder al te veel problemen tor naar de bovenste regionen, ïstburg dat vorig jaar nog zorgelij- •Üjden kende schijnt zich ook het at thuis te voelen in de top. Toch ;:deze twee ploegen daar niet toe- •ilg terecht gekomen. Leo Fokke, 29-jarige rechtsbuiten van Oost- noemt als voornaamste reden 11 het werk van trainer Gailly uit bokke Heist nu zijn vruchten be ep te leveren. Paul Taelman, 23- ;e spitsspeler van Graauw daar- :ïgen verklaart dat de stijgende 3 die vorig jaar aanzet gaf tot het aipioenschap nu consequent togetrokken wordt. Taelman, in bist gekweekt, verscheen drie jaar seden voor het eerst in de basis a Graauw. Als hij die beginperio- saetde huidige situatie vergelijkt, nabij niet anders dan toegeven dat in een stroomversnelling is. - icrig jaar begon dat eigenlijk al", [j Zuidelijkt hij, „de jeugd kwam siasend snel doorzetten en dat it nogal veranderingen teweeg. stond ik als spits als het ware $«n eiland maar nu Luc Willems, Block en Theo Leenaart totgebroken zijn, werd er een last imijn schouders genomen. Ik was snlijk het enige aanspeelpunt in voorhoede maar nu loopt het over veel meer schijven en ie- te»n mag scoren". helman blijft met 6 doelpunten nog ;d topscorer maar het aandeel van ie anderen werd veel groter. „De 'santwoording wordt nu door ie- gedeeld. Onze kracht schuilt bereidwilligheid van de (erkers om zich op te offeren voor de dere voetballers. In elk elftal lopen «goede voetballers rond en jongens Ithet van werken moeten hebben. 5® krachten zijn gebundeld en ie- freen accepteert zijn taak en tagt daar ook de verantwoording toor Maar onze grootste kracht is «hwel de jeugd". Routine tatburg draait meer op routine en het gevaar daarvan is", aldus Leo 'okke, „dat we niet altijd voor de oüe 100 procent geconcetreerd zijn. tmerk het aan mezelf. Ik ben niet ®r zo gemotiveerd als vroeger «n lk nog bij Temeuzen en Hulst Als zelfstandige kan ik me langdurige blessures veroorlo of ik geef dan ook eerlijk toe dat jwel eens een duel uit de weg ga". s Tas merkte voor de aan- J?van het nieuwe seizoen op dat "'burg tevreden zou zijn met een "*s in de middenmoot. Denkt te daar nu ook zo over? Fokke: Ju bet begin is het allemaal erg ge- Hjk gegaan. Te gemakkelijk ïien wel. Ik verwacht dan ook Mannelijkheid „Het ontbreekt ons nog teveel aan hardheid. Ik bedoel hier niet mee dat we moeten gaan schoppen maar er mag best wat meer mannelijkheid in ons spel komen. Heel ons elftal speelt ook in de zaal; je ziet dat er toch te vlug voor de korte combina tie gekozen wordt Ook het lichame lijk contact wat dus in de zaal verbo den is, wordt op het veld nogal eens gemeden. We laten soms gewoon ie mand lopen. Dat gaat toch te ver". Over kampioenskansen wordt in Oostburg niet gepraat. Was de eis vorig jaar om in de eerste klas te blij ven, nu is de wens om de zaak verder uit te bouwen. Paul Taelman is ook voorzichtig om een voorspelling te maken. „Het is nog te vroeg om een serieuze uit spraak te maken maar ik geloof wel dat wij een ploeg hebben om in de top mee te blijven draaien. Zoals ik al zei we hebben een erg jong elftal en ik denk dat het beter is om nog een jaartje in deze klas te rijpen. Maar als we kampioen kunnen wor den, zullen we het zeker niet laten", spreekt hij wat dromerig voor zich uit. Terwijl hij deze uitlatingen doet. verrichten zijn ploeggenoten onder toeziend oog van trainer Delforge de wekelijkse arbeid. Hij mag een keer overslaan omdat zijn vrouw eens in de twee weken 's avonds een cursus volgt Taelman junior krijgt dan voorrang. Een normale zaak in Graauw. Publiek Het publiek in Graauw lijkt alleen nog maar te groeien. Iedere zondag kan men rekenen op zo'n 400 man. „Een aantal dat ook in uitwedstrij den meegaat", verzekert de blonde spitsspeler. Alhoewel Domburg nog maar 8 pun ten bij elkaar geraapt heeft terwijl Oostburg en Graauw er 12 hebben, wijst Taelman Domburg als beste ploeg aan. „Ze hebben op mij een erg sterke indruk achtergelaten". Fokke denkt daar anders over: „Ik tip de Noormannen als kampioen". Het is wel duidelijk dat beide spelers hun elftal willen behoeden voor onover- wogen uitspraken. Beiden lopen al wat langer mee en weten hoe gevaar lijk het is om als favoriet afgeschil derd te worden. Oost en West in strijd om de titel. Het blijft toch in eigen huis. Frank Dei) Fotografie Vlaanderen AXEL - Voor de MCA (Motorcrossclub xel) is het een succesvol jaar geweest. Dat is een logische gevolgtrekking gezien de sportieve prestaties van enkele leden van de vereniging, maar daar naast was het op organisatorisch gebied een jaar dat er volgens voorzitter Sam Hamelink even eens behoorlijk uitspringt. „Nog nimmer in onze geschiedenis hebben wij zoveel evenementen hier op ons terrein gehad. Dit is wel nodig ook, om het financiële gedeelte rond te krijgen. Wij beschikken over een schitterend circuit: bovendien is het permanent, zodat de kosten van onder houd enzovoorts vrij hoog oplopen", legt Hamelink uit. De klapper naast de motorcrossactivitei ten moet echter nog komen en dat zal de ijsbaan gaan worden, die, indien er tenminste genoeg vorst is komende winter, aangelegd zal worden op het parkeerterrein nabij de crossbaan. Op sportief vlak heeft de Axelse club den reden toen bij de nieuwelingen 125 stellen wij onze baan beschikbaar voor Paul Taelman (Graauw): stijgende lijn van vorig jaar doorgetrokken. inderdaad een schitterend seizoen ach ter de rug. Vooral Jack Westdorp en Rein Dieleman bleken uitstekende am bassadeurs van Axel in den vreemde. Nog altijd is de MCA aangesloten bij de BLB (Belgische liefhebbersbond) en dat betekent dat de meeste wedstrij den m Belgenland worden verreden. Eerdergenoemde piloten en ook Tonny Kolijn konden op de verschillende Bel gische circuits uitstekend uit de voe ten en menigmaal kwam één van hen met een erekrans de grens weer terug over. Vooral Westdorp was ongenaak baar in zijn klasse; enkel tijdens de zo mermaanden waren zijn prestaties wat minder, maar hij kon toch als Belgisch kampioen worden gekroond. Verrassend debuut Verrassend eveneens was het debuut van Rein Dieleman bij de Internatio- nalcn-B. Vorig jaar werd de Axelaar al kampioen bij de nationalen en reeds bij de eerste wedstrijden dit seizoen was het duidelijk dat Dieleman een gevaarlijke concurrent ging worden. In de eerste cross van dit jaar, die ge houden werd op het vernieuwde Axel- se circuit, reed hij naar een eerste triomf, die nog gevolgd werd door ruim tien overwinningen. In zijn eer ste jaar op dit niveau eindigde hij dan ook verdiend als eerste in het klasse ment bij de B-internationalen. Volgend jaar kan hij zich dan waar gaan maken op het hoogste niveau van de BLB en mag hij gaan proberen de opvolger van Johan Scheele te gaan worden, die destijds zijn eerste triom fen ook vierde bij deze bond en nu is doorgedrongen tot de nationale top en in het bezit is van het internationale H-nummer, dat recht geeft om uit te komen in alle grote internationale wedstrijden. Naast het duo Westdorp-Dieleman deed ook Tonny Kolijn van zich spre ken; nadat hij in de eerste wedstrijden af te rekenen had met Westdorp rbei- Advertentie) Noordstraat 55, Terneuzen exclusief in lederen bureaugamituren attachékoffers bijou- en sigarettendozen de Schoondijkenaar over stapte naar de senioren) leek ook de jonge Axelaar regelrecht op een kam pioenschap af te stevenen. Maar het fraaie seizoenbegin kon niet tot het laatste worden gecontinueerd en uit eindelijk moest Kolijn zich tevreden stellen met een overigens zeer verdien stelijke tweede plaats. De toekomst voor de leden van MCA ziet er dus be slist wel zonnig uit, want naast deze 'kleppers" reden ook Edouard van de Klooster. Tonnie Gortvriendt en Frans Lensen zich regelmatig in de kijker. Eén van de belangrijkste oorzaken van deze schitterende prestaties mag zeker worden toegeschreven aan het fraaie en permanente circuit. In de afgelopen - lange- winter werd de baan aan de Langeweg geheel gerenoveerd en mag MCA zich de gelukkige eigenaar prij zen van een circuit, dat enig is in Ne derland. Vooral op het gebied van vei ligheid voldoet het aan de hoogste nor men. „Inderdaad wij beschikken over een mooie baan, maar om in het onder houd hiervan te kunnen voorzien, moe ten wij gewoon andere evenementen hier naar toe halen, want van die enke le crossen kan het niet komen. Daarom iedereen, die er over wil beschikkenv Bovendien moeten wij er rekening mee houden, dat het verzekeringsgeld be hoorlijk omhooggaat en als wij onze le den willen behouden, mogen we de contributie zeker niet te veel verho gen". merkt Sam Hamelink op. Vice- voorzitter van de BLB Willy A per is ook tevreden met de nevenactiviteiten op het Axelse circuit. „Voor ons is Axel altijd een goede baan om een cross te houden, zeker ook omdat wij hier altijd terecht kun nen. Als je ziet, dat één cross de kosten van een internationale cross over schrijdt, dan is het duidelijk dat de kosten beslist niet meer mogen stij gen. Ik durf met een gerust hart te zeg gen dat verschillende inrichtingen dan in gevaar komen. Ik vind het dan ook dynamisch wat MCA hier alle maal doet op het gebied van andere activiteiten. Wij hebben dit jaar 511 li centies uitgeschreven en dat duidt er dus op dat onze bond zeker bestaans recht heeft. Dat het circuit hier goed draait, is dus ook gelukkig voor de BLB", aldus Willy Aper. Vele activiteiten zijn er dan ook al op het circuit geweest. Jaarlijks is er een rul tercross en voor de eerste maal kwa men dit jaar ook de deelnemertjes aan de Zeeuws-Vlaamse Jeugdtoer naar Axel om er een cyclocross te verrijden. Bovendien zal er in de komende winter één van de wedstrijden uit de Zeeuwse crosscompetitie worden gereden. Maar de grootste klapper moet echter de ijs baan gaan worden. Tijdens de vorige winter is er min of meer op initiatief van het Streekcentrum al een baan ge weest, maar door allerlei omstandighe den werd dit geen doorslaand succes. „Wij hebben vorig jaar beslist leergeld betaald; we hadden geen rekening ge houden met de onderlaag. Dit jaar is er veel gewijzigd aan het parkeerterrein en van ons mag Koning Winter zich aandienen. De Axelse schaatsliefheb bers kunnen hun hartje dan ophalen. Er is anderhalve hectare beschikbaar voor de ijsbaan. Ruimte genoeg dus om er eventueel ook wedstrijden op te houden", zeggen Wlm Wikkerink en Willy Dieleman van het Streekcen trum. In welk jaargetijde we dus ook leven, de motorcrossbaan aan de Langeweg in Axel is een plaats waar men altijd terecht kan voor de één of andere acti viteit Wim de Vos Fotografie Vlaanderen BV Het bestuur van de Motorcrossclub Axel bijeen. Van links naar rechts: Sam Hamelink, Wim Wikkerink, Willy Dieleman, Willy Aper en Bram Diele- TERNEUZEN - Eens in de drie jaar is het raak. Wie dan de pech heeft met Wim van Ham, de 30-jarige lasser uit de Axelse Handeistraat in een biljart- finale uit te komen is op slag kansloos voor de hoofdprijs. Want telkens om de drie jaar zwaait Wim van Ham met de knuppel.... „Laten we er maar eens om lachen", zegt de nieuwe kampioen derde klas libre van het district Zeeuwscb- Vlaanderen, „hoewel, het is natuurlijk wel frappant dat ik in elke klas mijn top schijn te bereiken in zo'n derde seizoen. Dat was zo toen ik kampioen driebanden werd tegen Toon van de Bos, nu in Hoek stond ik weer voor de derde keer in een finale". Toeval? Wim van Ham gelooft van niet. Schrijft die successen toe aan het groeiproces dat een speler in elk nieuw en hoger milieu moet doormaken. Weet dat elke -sport, van de ladder gepaard gaat met een steeds hogere moeilijk heidsgraad. „Je moet daarin groeien, op een heleboel terreinen. De produk- tle moet. hoger en je zult dus naar een gerichte training toe moeten. Op ons niveau kunnen we dan misschien een leuk potje spelen, kom je hoger dan krijg je meteen mannen tegenover je die een serie kunnen maken. Daarin kom je gewoon tekort. Trouwens ook mentaal moet het steeds wat beter zit ten. routine is een ander punt, wed strijdervaring, enorm belangrijk", weet Wim van Ham. „Maar toch, je kunt nog zo je best doen, biljarten is net als vis sen. de ene dag vang je alles, een dag daarna niks". T rainer Hij snijdt een onderwerp aan waar over hij eindeloos kan debatteren en stelt dan als slotconclusie: „Wat wij, mensen van rond de drie gemiddeld, nodig hebben, is iemand die ons ver der op weg kan helpen. P. O. P. is een enorm gezellige club, je kunt er elke avond van de week wel een trainings partijtje spelen, er zitten mensen bij die een heleboel nuttige wenken mee kunnen geven (de naam van Jo Leer- aert valt), maar die mensen hebben te weinig tijd om zich met je bezig te houden. Ideaal zou zijn dat iemand ons les zou geven, leren de serie te spe len, want dat heb je naarmate je hoger komt, steeds meer nodig. In Axel zit ten vijf biljartclubs, gezamenlijk zou er iets in de richting van een trainer gedaan moeten kunnen worden", overpeinst Wim van Ham, die zijn suc cessen (hij lacht bij dat woord) toe schrijft aan een paar factoren. „Ik heb geen zenuwen, ben totaal onge voelig voor Invloeden van buitenaf en neem weinig risico's. In een finale kom je om te winnen, ik ga niet of zelden op zoek naar stootbeelden die me wat op kunnen leveren, lk stamp ze er zoveel mogelijk zonder enige franje op en zie wel wat eruit komt. Omdat ik veel band speel, kan ik meestal ook wel een oplossing vinden voor datgene wat blijft liggen". Wim van Ham mag dan nog zo'n kouwe kikker zijn. hij is wel degelijk gevoelig voor de entourage bij titeltoemooien. Waardeert de steun van zijn echtgeno te ('lk ben veel zenuwachtiger dan Wim') en vertelt met trots in zijn stem dat dochter Diana van zeven al jaren alle finalepartijen mee noteert en be waart. „Zelfs de meester van haar school krijgt mijn prestatielijstje te zien", weet Wim. „Ja, die entourage vind ik belangrijk. Als ik zie hoe op Hoek de zaken gere geld waren dan buig ik daar diep voor. Waar vind je het nog dat een kastelein zich bij de deur op gaat stellen om toch vooral te voorkomen dat eventuele be zoekers de concentratie plots versto ren. de tellers van D. O. S. zaten te wachten op hun beurt....er liggen hand doekjes klaar voor de zweethande- nin de finale loopt daar de scheids rechter (Jan Drabbe. red.) met een stof doekje rond om alle ongeregeldheden weg te poetsen... ik vind dat verbazend knap....zelden vertoond". De organisa tie van D. O. S. kan die lofrede in de zak steken. Hoezeer Wim van Ham buiten de par tijen om een stimulans vindt in de be langstelling van buitenaf blijkt wel als hij het telefoontje van een oom uit Friesland boven haalt. „Die heeft me tijdens het toernooi een paar keer ge beld. Dat meeleven van zo'n driehon derd kilometer afstand geeft me een extra kick. Bovendien....ik mocht niet verliezen, moest gewoon winnen om dat voor mij ai twee P. O. P.-spelers kampioen geworden zijn". Van Ham wijsl nog eens naar "net be lang van de interesse die vanuit de club voor de prestaties tijdens een fina le bestaan en komt dan onvermijdelijk op de aanhang van W. B. C. Walsoor den terecht. „Als die club iemand in de finale heeft staan, zyn de mannen er. Meestal onder aanvoering van Ro Baart en als het even kan ook Toon van de Bos. Dat zag je in Hoek ook weer. Toen Theo Visser mij in feite kampioen speelde moesten de mak kers dat even laten horen: Theooke.... En wat ik nou zo leuk vind....Ro Baart heeft me al toegezegd tijdens de ge westelijke finale aanwezig te zijn. Voor zulke mannen ga je natuurlijk toch tot het uiterste, niet eens een clublid van hen en toch erbij zijn, een enorme sti mulans. Ik heb drie jaar geknokt om in dc tweede klas te geraken, nu ben ik er dan en hoewel ik anders weinig of niets aan voorbereiding doe, wil ik op het ge west goed voor de dag komen. Dat be tekent dan wel een aantal weken inten sief trainen, dat interesseert me niet. als kampicen ben je dat verplicht, ge loof lk. Bovendien vertegenwoordig je daar je district. Ik wil daar niet af gaan....". Wim van Ham zal in die gewestelijke finale op Schouwen-Duiveland nor maal gesproken geen potten breken, het is pas zijn eerste optreden in dat milieu. Als het nou zijn derde toernooi was. 9 jan Roovers Fotografie Vlaanderen BV Advertentie) Na het behalen van het kampioenschap derde klas libre van het district Zeeuw- sch-Vlaanderen werd Wim van Ham gefeliciteerd door zijn vrouw.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 49