AANVALLEND CONCEPT STEEN- FE WEINIG KLASSE EESflexf?* Biervliet-Sluiskil topper vierde klas Erg belangrijk weekeinde voor AZVV en Hoek fatter van Duysse, trainer van Steen: luud Luteyn, trainer Axel: 23 NOVEMBER 1979 JEL - Vertwijfeld moet uadLute>Ti zich aan de voor- rand van het lopende sei- ien afgevraagd hebben naraan-ie begonnen was. [as de degradatie van Axel aardederde klas voor hem al «n tegenvaller van de eerste tde.deserienederlageninde dencampagne stemden Lu- ijnzomogelijk nog somber- Ier. „Zou dit Axel zich zelfs iel in de derde klas kunnen andhaven?", vroeg hij zich ideloos af. Maar het ant- raord op die vraag liet niet mg op zich wachten. Axel Dialiseerde tot ieders verba- iigindeeerstetienwedstrij- ien dertien punten, een aan- aldat een plaats hoog op de inglijst tot gevolg heeft, «puntentotaal van de oranje-witte1 Biatielaatvooralsnogdusweinigte wensen over. „Wel ons spel", meent Luteyn", want vraag niet hoe we aan die dertien punten gekomen zijn. We hebben misschien anderhalve wed- strij d goed gespeeld, de rest was bene den peil". De Sasse sportambtenaar signaleerde na de voorbeeldige start trouwens een lichte terugval. „We hebben de laatste twee, drie wedstrij den onnodig punten laten liggen. Neem bijvoorbeeld die uitwedstrijd tegen BSC. Met de rust staan we met 2-0 voor, dan mag Je er toch van uit- gaan dat die voorsprong behouden blijft, zeker als je een verdediging hebt.dieinachtwedstrijdennogmaar driemaal gepasseerd was. Het had nooit mogen gebeuren dat BSC nog gelijkmaakte. Ons probleem is. dat er momenteel wat te weinig vertrouwen in de ploeg is. Maar kom, als we er zondag tegen Steen in slagen mini maal één puntje te bemachtigen, dan raagikquapuntento taal toch wel stel len dat de eerste helft volledig ge slaagd is, ondanks dat we nog niet voetballen zoals ik dat zou willen zien". Titelaspiraties Hoewel de achterstand op koploper Halsteren slechts drie luttele puntjes bedraagt, koesters Axel géén titelas piraties, althans dat is de mening van Ruud Luteyn. „Kom nou", zegtrie, „als dit Axel bovenaan wilt spelen, dan moet er nog heel wat gebeuren. Laten we voorlopig maar blij zijn dat we er momenteel zo goed voor staan. Het elftal herbergt te weinig indivi duele klasse, dat is gewoon realiteit. Alleenomdatde ploeg als collectief zo sterkis, draaien we redelijk mee. Maar net die individuele klasse van één of twee spelers, die een ploeg boven de middenmootuittilt,ontbreektbij ons. Dat is een gegeven". Bewondering Ondanks de mindere resultaten van Steen, zondag de tegenstander van Axel. heeft Luteyn nog alle bewonde ring voor het elftal, dat hij vier jaar achtereen trainde. „Zondag heb ik Steen bezig gezien in de bekerwedstrijd tegen Hontenisse. Ik vond hen toen wel degelijk goed voetballen. Kijk, Steen heeft veel meer individuele klasse dan Axel, daar hoef ik niet omheen te draaien. Steen heeft meer techniek in huis en is beter in de combinatie, dat is me zon dag nog eens gableken. Ik reken hen mét Halsteren en Goes dan ook tot de drie beste teams in de derde klas. On- begrijpelijk.datzezolaagstaan.maar datzal wel een kwestie van pech zijn". Emoties De emoties zullen zondag tijdens de derby vrij zeker hoog oplaaien. De ploeg. waarmeeRuudLuteynvierjaar lief en leed deelde, is qua samenstel- lingpraktischnogongewijzigd.Tegen hun voormalige trainerziülendeStee- n-spelers zich ongetwijfeld nog eens willenbewijzen.Luteyn: „Ikverwacht zondag een wedstrijd op het scherp van de snede. Steen zal die Luteyn nog wel eens een hak willen zetten. Maar zwaar til ik daar niet aan. zoiets is normaal. Er mèg een gezonde rivali teit zijn, niet soms?" „Kijk. Steen is qua voetbal beter, speelt thuis en zal gesteund worden door zo'n 5 a600man publiek. Daérom zynzyzondagfavoriet,datiseengege- ven. Dat heb ik de jongens trouwens ook al gezegd. Het wordt zwaar, daar ben ik van overtuigd, dik overtuigd zelfs. Maar dat wil nog nietzeggen dat Steen zal winnen. Wij gaan er naar toe omerminimaaléënpuntjeindewacht te slepen, dat is ons doel". Luteyn heeft zondag overigens nietde beschikking over Dickie de Pooter, die de laatste wedstrijd schorsing uit zit van een serie van vier wedstrijden. $L'SINT JANSTEEN - Misschien wel de belangrijkste wedstrijd, die as rügopZeeuws-Vlaamsebodemioordtgespeeldjs Steen-Axel.Eenemolio- xlgetadenduelzalhetzondermeerworden.niet alleenomdatSteenen Axel jairrn het verleden niet altijd even goed hebben gelegen, maar ook omdat ^dltjaargetraindioordtdoorRuudLuleyn.diedeviervoorgaandejarenin pjt was van Steen 'zander geven beide trainers WaltervanDuyssevan SteenenRuudLuteyn firel, hun visie op het komende gebeuren. Bovendien blikken zij nog even de achterliggende periode. Ruud Luteyn: titelaspiraties, kom n iINTJANSTEEN-Demagere ^uitaten van zondag derde in iksser Steen ten spijt, wei- Itrt trainer Walter van Duys- noorlopig af te stappen van hetconcept.dathemtotnutoe voor ogen heeft gestaan. Ook natwaalfverliespunteninne- gen wedstrijden verdringt hij iedere gedachte aan een ri goureuze koerswijziging re soluut naar de achtergrond. Wèl acht hij de tijd rijp voor een accentverschuiving. „Ons principe blijft zoveel mogelijk aanvallen. We zul len alleen in verdedigend op zicht iets meer op zeker moe ten gaan spelen", zegt de veel geplaagde coach, enkele da gen voor de vermoedelijk zin derende derby tegen Axel. Vol optimisme zette Wal ter van Duys se aan het begin van dit seizoen de schouders onder een zwaar karwei. Als opvolger van Ruud Luteyn kreeg hij te maken met een nauwelijks nog vooruit te branden selectiegroep. In de eerste trainingsweken het van Duysse zich meteen gelden als een trainer, die de volle inzet van zfjn spe- lerseisLHetvolgendedoekhetpropa- geren van een aanvallendespeel wij ze. Van Duysse: „Steen is het onder de vorige trainer gewend geweest om af wachtend te voetballenDaar lever ik overt gens geen kritiek mee op Luteyn. versta me goed. Iedere trainer heeft tenslotte een anderemening. Datmég ook. vind ik. Maar ik was van oordeel, dat een aanvallende concept de ploeg het best zou passen." Maar van Duysse kende tegenslag: de gewijzigde speelwijze leverde weinig punten op. Té weinig, want de derde plaatsvanonderen.dieSteenmomen- teel inneemt, is niet m overeenstem ming met de in het elftal aanwezige klasse. Van Duysse:.Maar voor het zelfde geld hadden we toch zes punten meer gehad. Als je vraagt hoe vaak we in feite al weggespeeld zijn, dan zeg ik: één keer, alleen in de tweede helft tegen Jong Ambon kwamen we duide lijk tekort. In alle andere wedstrijden misten we net dat beetje geluk, datje nodig hebt om te winnen. We kregen iedere keer weer voldoende doelkan sen om afstand te nemen van onze tegenstander.maarhetprobleemwas en is dat we geen doelpunten maak ten. Dat werkte door op de hele ploeg. Er werden vervolgens teveel risico's genomen, waarvoor we dan promptde rekening gepresenteerd kregen". .Ende tweede oorzaak isdat we nogal wat blessures en schorsingen gehad hebben. Willy D'hooge en Mark Triest zijn we bijvoorbeeld kwijtgeraakt en FreddyBoussonisgeschorstgeweesL Het is misschien een goedkoop ex cuus. maar het is wèl realiteit". Nogaltijdisergeenredenvoorpaniek, meent Van Duysse: „Het elftal heeft nog wat tijd nodig, dan komen we er wel overheen, daarvan ben ik over tuigd. Het feit, dat er nog geen enkele speler gezegd heeft: „zullen we dit of dat niet eens veranderen", sterkt me inmijnmenmgdatwetochopdegoede weg zijn. Iedereen staat er voor 100% achter. Neem maar van me aan, dat er zeldenzohardgetraindisalsditjaaren dat de sfeer beter is dan ooit. Daarom zegik:opeengegevenmomentmoeter een ommekeer komen". Ommekeer Een eerste vereiste voor die omme keer is dan wel dat er zondag van Axel gewonnen zal worden, omdat anders de kans nletdenkbeeldig is, dat Steen in de hoek tuimelt, waar de klappen doorgaans uitgedeeld worden. Van Duysse beseft dat ook: „We mogen beslist niet verliezen", zegt hij„al zeg ik pertinent niet dat we Axel zullen kloppen. Ik heb grote bewondering vocrhetgeenzy totnu toe gepresteerd hebben". Motiveren voor het komende treffen hoeft de Steen-trainer zijn spelers niet.„Erisaltfjdaleenbepaalderivali- teit tussen Steen en Axel geweest. En zondag zullen er nog andere dingen meespelen tenslotteïsLuteyn voorde meeste spelers geen onbekende. Ver schillende spelers, die er by Luteyn nietaan te pas kwamen, zullen zondag zwaar op de proppen komen. Iedereen is op en top geladen". „Degrote krachtvan Axelis.datze een tegenstander uit zijn ritme kunnen halen. Bovendien is 1-0 voor Axel al tijd genoeg, ze kunnen tenslotte hard en stug verdedigen. Het is dan ook byzonder belangrijk, dat we erzondag in slageneenvroegdoelpuntte scoren. Alleen dan hebben we een goeie kans om Axel te verslaan". Duysse: zelden zo hard getraind als dit jaar. ZEEUWSCH-VLAANDEREN 7 GOEDE WINSTKANSEN VOOR TERNEUZEN IN THUISDUEL TEGEN VEERSE BOYS TERNEUZEN - Na een onderbreking van één week pakt het amateurvoetbal het komende weekeinde de competitie-draad weer op. Het nog altijd op een perspectiefrijke tweede plaats staande Terneuzen ontmoet aanstaande zondag op eigen veld het Raamdonkse Veerse Boys, dat uit tien wedstrijden slechts zes puntjes vergaarde en vooral daarom een willoze prooi voor de Zeeuwsvlamingen lijkt te worden. In de derde klas trekt Steen-Axel de meeste aandacht, terwijl in de vierde klas Biervliet-Sluiskil dé topper van de week is. Terneuzen. dat op eigen veld nog altyd geen punten verloor, krijgt zondag voor het oog van de zienderogen groeiende supportersschare een unieke kans de riante tweede plaats te consolideren en zo mogeüjk de achterstand op koploper Rood Wit terug te brengen. Veerse Boys - samen met Vlissingen en Cluzona op de laatste plaats mag immers geen on overkomelijk obstakel heten, ook al signaleerde trainer Ad Versluys afgelo pen zondag, kort na de bekerwedstryd tegen Biervliet, dat 'de snee er wat uit is. omdat een man of vier, vyf er de kan tjes van aflopen'. De Zaamslagse oefenmeester stelde zondag al zyn pupillen een extra trai ning in het vooruitzicht, zodat er ge voegelijk van uitgegaan mag worden, dat er de voorbye week flink aan ge trokken is. Terneuzen heeft alleen de pech, dat het voor het verdere verloop van deze competitie geen beroep zal kunnen doen op de ernstig aan zyn knie geblesseerde Jan Kolijn, terwyl ook Frank Bogaart en Ko van Stee hoogstwaarschyniyk nog enkele weken aan de kant moeten bUjven. Niettemin moet Terneuzen zondag zyn zesde ach tereenvolgende zege op eigen veld kun nen boeken. tie. De vorm. waarin de Bossche forma tie momenteel verkeert, staat ver- moedehjk garant voor twee winstpun ten. Het evenals Hoofdplaat en Hontenisse in (degradatie-)gevaar verkerende Koewacht wacht zondag de ult-wed- strijd naar concurrent Patrijzen, dat de laatste weken aan een opmerkeUjke re vival bezig is. Koewacht krijgt het moeiiyk, dat Ujdt geen twyfel. Het evenals vorig jaar onder zyn kun nen spelende Clinge is dit weekeinde te gast by het Middelburgse Zeelandia, dat algemeen gezien werd als de zwak ste broeder in de vierde klas, maar dat zich inmiddels opgewerkt heeft naar een plaats net onder de middenmoot Kwalitatief is Clinge evenwel sterker dan de Middelburgse formatie. Een overwinning behoort dan ook tot de mogeiykheden. Derde klas In de derde klas is Steen-Axel voor de Zeeuws-Vlaamse voetballiefhebber de meest in het oog lopende wedstrijd. Een wedstrijd met een voorgeschiedenis, want het tot nu toe redeUjk meedraai ende Axel wordt immers getraind door Ruud Luteyn, de oefenmeester die de voorgaande vier seizoenen in dienst was by Steen. Beide ploegen moeten zondag overigens winnen. Axel om voeling te houden met de kopgroep en Steen om enige afstand te kunnen ne men van de op de laatste en voorlaatste plaats geklasseerde concurrenten, BSC en HW '24. Die Hulsterse formatie speelt zondag uit tegen het dit seizoen matig pres terende SC GasteL Na de trainer swisseling (Levïen Dieleman werd op gevolgd door Jan Meesters) kende HW een lichte opleving, al ging dat nog niet met overwinningen gepaard (1-0 verlies tegen Dosko en een 2-0 nederlaag tegen Jong Ambon). Vanwege de troosteloze klassering van de Hulstenaren wordt het overigens hoog tyd. dat er punten verzameld worden. De drie punten, die het in de voorgaande tien wedstrijden totaliseerde, hebben HVV immers een uiterst précaire situatie gema noeuvreerd. Winst op de SC Gastel is zondag dan ook een eerste vereiste. Vierde klas Dé topper van de week is in de vierde klas komende zondag zonder meer Biervliet-Sluiskil, ondanks dat de thuisclub na de recente nederlaag te gen Aardenburg (2-1) wat terrein heeft moeten prijsgeven. Nog altyd behoort Biervliet tot het rijtje Vogelwaarde- Aardenburg-Breskens-Biervliet, dat hardnekkige pogingen doet om in het spoor van Sluiskil te bUjven. Biervliet zou de spanning in 4H weer volledig te rugbrengen. indien het er in zou slagen om Sluiskil een halt toe te roepen. Maar Sluiskil is gewaarschuwd, de defen sieve kracht van de thuisclub iverant- woordelyk voor zes geiyke spelen in 10 ontmoetingen) is immers genoegzaam bekend. Het relatief gezien op een tweede plaats staande Aardenburg speelt zondag in Westdorpe tegen het ondanks de komst van Egbert Audenaerd en Frank Lam mens wat tegenvallende Ria. Na de on gelukkige nederlaag tegen Clinge (1-0) is de formatie van Willy Kramers echter gebrand op revanche èn prestigeher- stel. Tegen Aardenburg en Sluiskil (volgende week) kan Ria een hoop goed maken. Breskens, wat teruggevallen de laatste weken, ontvangt zondag Hontenisse, dat in geen jaren zo n sombere positie (een gedeelde laatste plaats) heeft in genomen. Breskens start dan ook als favoriet. Dat laatste gaat ook op voor Vogel waarde, dat zondag op eigen veld tegen Hoofdplaat speelt, en via een overwin ning hoopt te profiteren van het even tuele puntenverlies van de concurren- TERNEUZEN - Voor de twee nog altijd in nood verkerende Zeeuws-Vlaamse zaterdag tweedeklassers AZW en Hoek wordt het komende weekeinde van cruciaal belang. AZW speelt im mers in St. Annaland tegen WHS, dat samen met AZW met vijf punten uit negen wedstrijden de laatste plaats deelt. En Hoek wacht morgen (zater dag) de thuiswedstrijd tegen De Zwer vers, dat met zeven punten uit acht wedstrijden binnen bereik van Hoek en AZW verkeert. Derde klasser Zaamslag is morgen te gast bij Meeu wen, terwijl ook Terneuzense Boys en Sluis op vreemde bodem in actie moe ten komen, respectievelijk tegen ol- faartsdijk en Rillandia. Voor AZW wordt het morgen buigen of barsten. Verlies tegen een directe con current is wel het laatste wat de Axelse formatie (nog steeds zonder overwin ning), momenteel kan gebruiken. Aan WHS heeft AZW overigens geen al te beste herinneringen. Vorig jaar nog ging de ploeg tweemaal kansloos ten onder. Maar het WHS van vorig jaar is niet meer te vergelyken met de ploeg, die deze competitie zo matig presteert. Het is alleen de vraag of AZW bestand is tegen de hardheid, waarvan de Tho- lenaren zich doorgaans bedienen. George Pauwel's eerste zorg is dan ook zyn spelers zover te brengen, dat zy zich niet laten intimideren. Lukt dat, dan is er een gerede kans op een goed resul taat, temeer daar AZW morgen weer de beschikking heeft over Rinus Scheele en Theo Hanny, die beiden ge nezen zyn van hun blessures. Niet min der belangrijk is Hoek-De Zwervers. Want wint Hoek, dat stygt het weer een plaats op de rangiyst en is de kans le vensgroot, dat de opgaande lyn, die het Hoek-spel de laatste weken kenmerkte, verder doorgetrokken wordt. De kracht van deze Rotterdamse formatie ligt onmiskenbaar in de verdediging. In acht wedstrijden moesten nog slechts negen tegentreffers geincasseerd wor den. De solide verdediging is er ver moedelijk ook de oorzaak van, dat De Zwervers nog maar tweemaal verloor en niet mmder dan vijfmaal gelijk speelde. Hoek hoopt De Zwervers zyn derde nederlaag toe te brengen en daarmee de aansluiting met de mid denmoot definitief tot stand te bren gen. moeilijkheden voortydig de kop in te drukken is het een eerste vereiste dat de Zeeuwsvlamingen morgen winnen. Dan immers lykt Meeuwen ten dode opgeschreven en weet Zaamslag zich vermoedehjk verzekerd van nog een jaar derde klas. Vierde klas De twee Zeeuws-Vlaamse vierde klas se rs Terneuzense Boys en Sluis spelen morgen allebei uit: Sluis tegen Ril landia en de Temeuzenaren tegen Wolfaartsdyk Door de verrassende 2-1 overwinning tegen Tholense Boys heeft Sluis zich weer aangesloten bij Ril landia. dat nu nog maar één schamel puntje meer telt. Rillandia-Sluls wordt dus een vierpuntenduel, waarby de verliezer diep in de problemen gedrukt wordt. Voetbaltechnisch gezien is Ril landia waarschynlyk de betere, maar als Sluis dezelfde werklust als tegen Tholense Boys.aan de dag weet te leg gen hoeft dat geen bezwaar te zyn. Ter neuzense Boys verdedigt morgen zijn kansen op een topklassering bU Wol faartsdyk, dat met tien punten uit evenzovele wedstrijden een plaats in de veilige middenmoot inneemt Omdat Terneuzense Boys in de uitwedstrijden tot op heden iedere keer nog beneden zyn kunnen heeft gespeeld, lykt een puntendeling het meest voor de hand te liggen. Derde klas Evenals voor AZW en Hoek is ook voor derde klasser Zaamslag de wedstryd van morgen van levensbelang. Tenslot te is tegenstander De Meeuwen de eni ge ploeg, die minder punten verzameld heeft dan Zaamslag, dat aan een van Ad Versluis: de snee is er wat uit. zyn mindere seizoenen bezig is. Om alle George Pauwels. ZAAMSLAG NAAR MEEUWEN Ria-lramer VJilly Kramers

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 47