ZWEMMEN ONDWEG de boeren zullen hun huid duur verkopen mentaliteit beter dan accommodatie 1,10 i5 23 NOVEMBER 1979 rzc/reuzi ZEEUWSCH-VLAANDEREN dagsmorgens om zes uur komen de eerste zwemmers er al ttsen, terwijl het bad tcch pas om half zeven open gaat. jtkzijn ze dus wel, de jonge zwemsters en zwemmers van de en polo-club 'De Schelde' in Temeuzen. Dat ze alles voor iort doen voert wat te ver. Sommigen kunnen voor de ajniet zonder 'het eerste' shagje. De jonge zwemmers zijn, !inZeeuwsch-Vlaanderen,weinigbevoorrechttenopzichte mcollega's in de rest van Nederland. Omdat er in deze regio mee overdekte zwembaden zijn, wordt het moeilijk om tot prestaties te komen. met beschikbaar of niet aanwezig Van daar dat diegenen die de capaciteiten hebben niet in staat zijn in Zeeland opti maal de zwemsport te kunen beoefenen. Peter Don. trainer van de waterpolo- jeugd van'De Schelde',steltdatdemati- ge prestaties in de eerste plaats veroor zaakt worden door het gebrek aan goed geoutilleerde zwembaden. ..Wanneer ie ziet dat we vaak naar Moerbeke moeten uitwijken waar je voor een uur trainen een hele avond kwijt bent is dat niet bijster motiverend. Daarbij komt nog dat de kwaliteit van het waterzo slecht is dat je er wel eens last van krijgt. De mentaliteit van de jonge zwemmers is volgens mij niet slecht. Wanneer de trai ner er voor zorgt dat er een hechte groep ontstaat kan hij die door ze stevig aan te pakken tot een eenheid maken. Mijns inziens staat of valt de groep met de begeleiding. Wanneer die niet voor zijn taken berekend is wordt de kans groot dat de zaak uiteen valt" in Temeuzen en 'De Veer- Oostburg voldoen niet aan de ■jt aan een wedstrijdbad wor- - i Zwemwedstrijden zijn nog ijmiseren. maar voor waterpolo rükkerbadjes' al helemaal on- De beslissing van het gemeen- svan Temeuzen om volgend iitarten met de bouw van een ndstrijdbad is daarom voor ^Vlaamse zwemsport van le as esituatie werpt voor dejeugdi- ners zoveel barrières op dat [prestaties praktisch onmoge- De Scheldeheeft in Temeuzen Euimteinhetoverdektebaddat sdiebij de club aankloppen om tneerst een paar maanden op itlijst terecht komen. Hierdoor sledental, ondanks de groeiende igvoordezwemsport, nood- ïtn constant. isjo onger wrdlg wordt de top van de fortvooral bij de dames beheerst I isds jongere talenten. Meisjes en veertien jaar zwemmen uahetanriere wereldrecord. Om [prestaties te komen is het nood- iomop erg jeugdige leeftijd een Wvandedagzwemmend door te Inde Oostbloklanden en Ame- idtditop lagere scholen al gesti- i soms ook in de andere beteke- dat woord). Opvallend bij de ran de zwemsport is ook de snel- stioming van de zwemmers en Wereldkampioenen komen ilnet langer dan twee a drie jaar tbelangrijkste evenementen. Hiand ligt dat even anders. De ten aanzien van de enorme sarbeid die voor de jonge top- Boodzakelij k iszij n n i e teensge- ïdersvindendatvanharde ■een vormende werking uitgaat, «tnstanders van topsport op leeftijd stellen dat de beoefe- Sshunsportnietinstaatzijntljd irtiaan andere hobby's. Dit zou üstneen negatieve invloed heb- i ontwikkeling. Hemen ssézwemmers kennen deze pro- auwelijks Deaccommodatieis Bekaaid Peter Don moet tot zijn spij t ook cons ta teren datdeZeeuwsepolojeugd er kwali tatief maar bekaaid afkomt in vergelij king met Brabant en bijvoorbeeld Zuid- Holland. Ook in Zeeland is er een centra le training voor de poloërs in de aspiran ten categorie. „Ons Zeeuwse team wordt gerecru- tcerduiteentwintigman.Datisdanook het totale spelersbestand. Ons pro bleem is dat er naast redelijke poloers ook jongens tussen zitten die bij wijze van spreken nog moeten leren zwem men. In die andere gewesten behoren die twintig spelers tot de top. Daar kan je praten over een echte selectie. In on derlinge confrontaties komen wc dan ook vaak tekort. Eigenlijk zou je je moe ten afvragen of selecteren op deze ma nier wel zin heeft". Ondanks deze handicaps wil Peter Don graag verder gaan met de polospelers. Wanneer de jongens merken dat ze erbij horen willen ze de zware trainingen met plezier afwerken. Met wat overwicht van de trainer kunnen de zwemmers in het waterpolo hun agressie op een verant woorde manier kwijt. Bij 'De Schelde'vormt de jeugdafdeling het leeuwendeel van het totale ledenbe stand. Vandaar dat deze groep ook een groot deel van de aandacht en werk kracht van de begeleiders opeist. De zwemmers en zwemsters kunnen terecht in drie categorieën: de recreatieve afde ling. de pologroep en de wedstrijdsectie. De recreatieve afdeling, de zogenaamde niet startvergunninghouders, is de kweekvijver voor de toekomstige talen tjes die vandaar de zwemkunst machtig, door kunnen stromen naar de wedstrijd categorie. Prestatiegericht Ook Piet Weeda. trainer van 'Schelde- stroom' uit Breskens. investeert een groot gedeelte van zijn vrije tijd in het trainen en coachen van jonge zwem mers. Zijn prestatiegerichte werkwijze brengt hem wel eens in conflict met pu pillen. die niet zo fanatiek zijn. ..Een bra ve trainer is altijd een zwakke trainer. Wanneer een zwemmer of zwemster iets wil bereiken dan wil ik daar aan bijdra gen maar dan moeten ze er zelf ook iets voor ovpr hebben Over het algemeen- zijnde kinderen zelf fanatiek genoeg. Om dat te kunnen blijven moeten ze ge steund worden door de ouders. Het is opvallend dat de kinderen die de meeste belangstelling en begeleiding van de ou ders krijgen tot de beste prestaties ko men Wanneer jongens 'èn meisjes iedere keer alleen naar wedstrijden en trainin gen moeten zie je dikwijls dat die eerder afhaken" Het zwemseizoen kent tegenwoordig nauwelijks een rustpauze, vandaar dat zwemmers vrijwel een heel jaar met hun sport bezig zijn. Het rustige seizoen wordt bij'Scheldestroom'benutomaan de techniek te schaven. Wanneer er kampioenschappen voor de deur staan, wordt er keihard aan de conditie ge werkt. In deze periode van hard ploete ren gebeurt het meestal dat kinderen met een zwakke mentaliteit er dc brui aan geven. De energieke zwemmers daarentegen doen buiten de trainingsu ren thuis conditieocfeningen of zoeken op eigen gelegenheid een zwembad op. Trainer Weeda hoopt dat er binnenkort uit de recreatieve groep wat aanvulling voorde wedstnjdgroep komt. ..Hetliefst begin ik met kinderen van zeven, acht jaar. Op die leeftijd is het noodzakelijk om een begin te maken met de techni sche opleiding. Wanneer je daar zo'n twee jaar aan kunt werken kan je een goede basis leggen om op door te gaan. Eigenlij k zou de doorstroming vanuit de recreatiegroep wat soepeler moeten lo pen omdat we anders een te kleine wed- strijdgroep overhouden Nadietweejaarmoeterookcondilioneel wat arbeid ver verzet worden. Als dan blijkt dat de zwemmers voldoende ka rakter hebben is de basis gelegd om de top te kunnen bereiken. Met onze kleine club slagen we er toch ieder jaar weer in om meteen aantal zwemsters de Zeeuw se top te halen". Tekst- Frans Kohjn. Foto's: Fotografie Vlaanderen BV. Ee, non de heer Maljaars. Nu rijdt het verkeer nog over deze rondweg rond Oostburg? Voor landbouw er M. Mal jaarsuitOostburg is de vraag het stellen niet waard. „Het einde is toch zoek van de wegenaanleg. Er komen steeds meer auto's. Dan kun nen ze de ene weg wel tegen de andere aanleggen. En dan kunnen wij als boer wel inpakken". Maljaars heeft het niet zo erg begrepen op de uitbreiding van het wegennet. Vol gens hem is het goed mogelijk om het verkeer in goede en veilige banen te lei den met gebruikmaking van het be staande wegennet. Een rondweg rond Schoondij ke daar worden de laatste we ken actiegroepen voor en tegen opge richt.) ziet hij helemaal niet als noodza kelijk. „Dan is het voor Oostburg nog eerder wenselijk dan voor Schoondfjke. Maar zelfs voor de Oostburgse situatie durf ik te stellen dat we zonder de rond weg voort kunnen". Maljaars woont al dertig jaar op de boer derij vlakbij de watertoren in Oostburg Dagelijks ziet hij het verkeer tussen Oostburg en Schoondijke voorbijrijden Van fietsen enbromfietsen tot personen- auto'senzware mastodonten. Al dat ver keer kan zijns inziens best dwars door Oostburg heen blij ven gaan en hoeft niet noodzakelijkerwijs met een boog om Oostburg heen. ..Natuurlijk moeten er dan in de Burchtstraat wel enkele aan passingen komen. Stoplichten en zebra paden bijvoorbeeld. En tegen de geluid soverlast kunnen de mensen in die straat zich beschermen door dubbel glas te ko pen. Ze krijgen er nog subsidie op ook". Ervaring Maljaars beseftdathetonderwerp 'rond weg' dwars door alle partijen heen loopt. Vaak hangt de opstelling samen met de vraag hoe nauw iemand direct met de gevolgen van een rondwegaanleg be trokken is. De middenstander die maar afmoetwachtenofdekopersviaderuime boogomhet dorp wellich t ergens anders hun inkopen gaan doen. De eigenaren van bezinestations die best wat brand stof willen verkopen. En, natuurlijk, de boeren die de kans lopen dat de rondweg over 'hun' grond komt te liggen. Maljaars heeft wat dat betreft al wat ervaring. Eenkleinaantaljarengeledenverloorhij 27 hectare grond (weliswaar pacht grond). De gemeente Oostburg kocht de grond van de eigenaar en gaf die de be stemming voor woningbouw. Ook het aanleggen van de parallelweg langs de weg Oostburg-Schoondijke kostte Mal- laars grond. „Datlaatstewasmindererg. Datging vande rand van je percelen afen sneed er niet dwars door". „Demensendenkendatjedoordcgrond- verkoopof door het krijgen van de pach tersvergoeding rijk wordt. Maar dat is echt niet zo. Als je honderdduizend gul den pachtersvergoeding krijgt kun je daar het volgende jaar een derde deel van naarde belast ingbrengen. 13.000.- per hectare pachtersvergoeding, wat kun jeer in het kader van je bedrijfsvoe ring mee doen? Grond ervoor aankopen is op dit moment niet meer mogelijk. Je betaalt zo 40.000,- per hectare. Boven dien: wieheefternoglandbouwgrondte koop?" Het meeste vreest Maljaars dat de over heid een zo gunstig mogelijk tracé voor een rondweg bepaalt zonder te kijken hoe dat uitkomt met de percelen van de boeren. „Ze snijden er wellicht dwars doorheen. Je krijgt dan hoeken en gaten en onrendabele bedrijfsvoering. Wat blijft er dan op den duur nog voor de boer over'' Als ik alleen naar mezelf kijk: ik heb 25 melkkoeien en daar heb ik in mijn onmiddellijke omgeving weiland voor nodig. Komt er een rondweg over mijn grond dan heeft dat als direct gevolg dat ik melkkoeien weg moe t doen Ma ar i k zit intussen wel met een dure melkinstalla- tie die voor de koeien berekend is die ik nu heb". Maljaars verwacht dat de boeren die grond in zullen moeten leveren voor de aan te leggen rondweg, hun huid zeker duur zullen verkopen Onder meer via hun organisaties. Maar als het erop aan- komtdenktMaljaars weinig kans te heb ben om zijn grond in eigendom te hou den. „Wat ze van rijkswaterstaat beslis- sengebeurt Daardoejealsparticulieren niks aan Of je zou al een hele grote agtie voor elkaar moe ten krijgen. Tjaeen j aar tje uitstel, dat lukt misschien" Maljaars boert intussen verder op een dikke 60 hectare, deels eigen, grond. Hij realiseert zich dat hij niet tot de 'kleine boeren' behoort. Een persoonlijke klaagzangligthemdanooknietzo.Maar hij vindt het wel onnodig dat er kostba re landbouwgrond, naar zijn mening, ten onrechte wordt ingelijfd om er we gen op te leggen. Hoe snel het zal gaan met rondwegen rond Oostburg en Schoondijke durft •Maljaars niet te voorspellen „Vijfen twintig jaar geleden hebben ze hier in de buurt al eens lopen meten voor een rond weg Maar dat was wel net aan de andere kant van de Rijksweg. Tekst en foto: Leen Wille - t

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 45