Terugkeer Uitgaan in België PZC/ extw DOMINEE EXTERS KRIJGT HET MOEILIJK Films in Zeeuwsch-Vlaanderen VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 ZEEUWSCH-VLAANDEREH In januari 1749 verlieten de Fransen Staats-Vlaanderen. Dominee Exters, in 1747 voor hen ge vlucht naar het veilige Rotterdam, voelde zijn moed terugkomen. Hij pakte zijn spulletjes bij elkaar en keerde terug naar zijn standplaats Retranchement. Tot vreugde van zijn vrienden aldaar en tot schrik van koster Johan de Knegt en diens geestverwanten. Zondag, 9 maart 1749 Blm-Bam, bim- bam Koster De Knegt hanteerde het klokketouw en de klok van het Retran chement galmde boven de daken van het stille, maar nu zo onrustige dorpje. Bange gevoelens had de koster. Zijn lui den gold de terugkeer van ds. Exters, die deze dag weer zou preken. Wat zou de toekomst brengen? Voor de koster een raadsel, maar hoge verwachtingen koesterde hij niet. Daardoor kende hij de predikant te goed. Blm-Bam... Het werd een vreemde dienst Ds. Ex ters beklom de preekstoel. Bidden deed hy niet. Er werd ook niet gezongen. In plaats van een 'ordentelijk Predicatie' vergenoegde hij zich met 'aan de Ge meente een aanspraak te doen'. Hij be roemde zich er op 'Vrijdoms brieven van den Heere Prince van Orange in sijnen zak te hebben. En dat hij sig ge- zuijvert had van de beschuldiginge welk op hem lag en met Consent (toe stemming) des Classis soo lang was weg geweest". Ook de magistraat van de stad Sluis gaf hij een veeg uit de pan. Dit deed hij met 'veel vuijlaardige schimpende woor den, zeggende onder anderen: Dat se dert zijn vertrek en uijtlandigheijt. Eni ge Rechters waren gestorven - jaa, ver rot - uit een Collegie in een naburige stadt, die hem ten onregte godloos en infaam van sijn Ampt hadden zoeken te berooven, wenschende dat de overige ook mogten worden uijtgeroeijt". De kerkgangers hoorden dit alles met 'groote verwondering, beroering en on genoegen' aan. Strohalmen Hoe zou het met de predikant aflopen? Van berouw over zijn vele misstappen was niets te bekennen. Integendeel, do minee ging als voorheen voort met het verwekken van ergernis in zijn ge meente. Toch begon hem soms een be nauwd gevoel te bekruipen. Een en an der zou voor hem toch wel eens kwade gevolgen kunnen hebben. Hij troostte zich met de gedachte dat, zo hij in het nauw werd gedreven, hij veel steun zou ontvangen van zijn vrienden. Im mers, zij hadden aan de Classis een schriftelijke verklaring gezonden, in schone bewoordingen gesteld en van talrijke handtekeningen voorzien. bleken strohalmen te zijn waaraan ds. Exter zich nog vastklampte. De verklaring Het Collegium qualifleatum had wei nig vertrouwen in de verklaring van de vrienden Zorgvuldig werden de handtekeningen bestudeerd. Men kwam tot de conclusie dat het wel ge wenst zou zijn eens met de onderteke naars te gaan praten. Dit werd ds. Exters noodlottig. Niet al leen bleek dat de echtgenote en de Deze valsheid in geschriften werd de predikant zwaar aangerekend, temeer daar men tot de conclusie kwam dat niemand anders dan dominee zelf de verklaring kon hebben opgesteld. Het huisbezoek Ook het aangevraagde huisbezoek sa men met ds. Masson de afgevaardigde van de Classis, leverde ds. Exters geen voordelen op. Vurig had hfj gehoopt dat de personen die bezocht zouden worden het niet zouden aandurven onaangena me dingen te vertellen. Maar ds. Mas son liet niets na om hen aan het praten te krijgen, zodat dit huisbezoek voords. Exters een ware kwelling werd. Wel slaagde hij er bijwijlen in het onderzoek te 'verdwarsen'. Zo wordt beschreven dat zij Anna Bouteljè zouden bezoeken, die evenwel niet thuis was. Zij werkte op het land. Toen zij de wagen zag aan komen met beide predikanten en een ouderling ging zij het gezelschap tege moet. Ds. Exters was bang voor het ge sprek dat komen zou. Zeer zeker zou het gaan over echtgenoot Jan de Smit en het valse kruisje. Hij sprong van de wa gen, liep de vrouw tegemoet en ver zocht haar terug te gaan, waaraan zij gevolg gaf, zeer tot ongenoegen van ds. Hierin verklaarden zij dat zij 'door den Dignst van haren Geliefden Predikant zeer gesticht zijn'. Ook lieten zij niet na er bij te vermelden welk een deugniet koster De Knegt was! En, was deze verklaring niet voldoende om de heren van de Classis te overtui gen, dan had dominee goede hoop, dat het huisbezoek hetwelk hij aange vraagd had in gezelschap van een af gevaardigde van de Classis zijn pad weer zou effenen. Maar zowel de schrif telijke verklaring als het huisbezoek dienstmaagd van de predikant de at testatie mede ondertekend hadden, maar ook dat veel namen afkomstig bleken le zijn van zeer bejaarde perso nen en minderjarigen. En wat erger was, Anna Bouteljè verklaarde dat, toen zij het stuk ondertekende, haar man, Jan de Smit. niet thuis was. Ds. Exters plaatste toen een kruisje op het papier en schreef erbij: Dit is het merk van Jan de Smit. Ook de dochter van Anna Bouteljè legde een gelijke verkla ring af. Een dusdanige kwelling werd het huis bezoek dat ds. Exters in een schrijven aan de Classis zijn gal over ds Masson uitspuwde en hem van 'mishandelin- ge, kwade bestieringe en partijdig- hcijt' beschuldigde. Hij noemde hem een 'superintendant die hem onder be spottingen, verguissingen en sarrin- een van huijs tot huijs gevoerd heeft". Ën dan te bedenken dat ds. Exters het huisbezoek zelf had aangevraagd! J. A. Hennekeij Ue levensomstandigheden en de handelspositie van arme ambachtslie den in de derde wereld verbeteren. Dat is één van de doelstellingen van de stichting Afzetbevordering Artikelen uit Ontwikkelingslanden (ABAL) in Den Haag. De stichting importeert op ideële basis handvervaardigde pro- dukten uit ontwikkelingslanden in AZiè, Zuid-Amerika en Afrika. Met de verkoop van deze produkten probeert ABAL een zo groot mogelijke omzet te bereiken om bovenstaande doelstel ling te realiseren. Daarbij wordt uitge gaan van de xtelling: bij een hoge ver koop ontstaat hogere produktie en dus ook meer werkgelegenheid. Marina van Megen in haar derde wereldioinkeltje in Temeuzen. De stichting ABAL heeft winkels in Utrecht, Amsterdam, Hengelo en Den Haag. Daarnaast zijn er over het gehele land verspreid verkooppunten, die door vrijwilligers worden bemand. Zij bestel len handvaardigheidsartikelen, ge bruiksvoorwerpen en voedingsmidde len bij de stichting om die zonder winst oogmerk te verkopen. Die artikelen zijn afkomstig uit twintig verschillende lan den. Ook Temeuzen heeft een dergelijk ver kooppunt. Marian van Megen heeft de hal van haar woning aan de Bellamy- straat 137 ingericht als 'winkeltje' met derde wereldprodukten zoals aarde werk, wandkleden, houtsnijwerk, kof fie, thee en kruiden. Ondanks de ideële doelstelling loopt de verkoop van ABAL-produkten in Ter- neuzen niet al te best. Marian: „Alleen vrienden, kennissen en enkele vaste klanten kopen wel eens iets. Ik denk dat er een soort drempelvrees bestaat om hier binnen te lopen. Het is immers een gewoon huls, er moet aangebeld worden. Maar mensen kunnen hier net als in een winkel enkel komen kijken. Er bestaat geen enkele koopverplich ting." Toch is in de praktijk al bewezen, dat er in Temeuzen wel belangstelling aanwezig is voor de artikelen. Op bra derieën, waar via een kraampje de pro dukten worden aangeboden, is die be langstelling er. En wordt ook goed ver kocht. Jaijan's winkeltje, dat zij samen met Hans de Klerk runt, is dagelijks ge opend van tien tot twaalf en van twee tot vier vier. Peter Oggel AG Gent. Studio Skoop. zaal I: 'Interiors' van Woody Allen, dagelijks 20 uur "Je remiah Johnson' van Sydney Pol lack. dagelijks 22.30 uur. Zaal II: 'Big Wednesday' van John Mtllus, dagelijks 22 uur. Capitole: 'Quadrophenia', film van The Who met 'Sting' van The Poli ce in een van de hoofdrollen, dage lijks 14.15-17.10-20.05 uur. Calypso I: 'Moonraker'. de nieuw ste Bond, dagelijks 14-17-20 uur. Calypso II: 'Luna', de nieuwste van Bertolucci, dagelijks 14.10-17.05- 20 uur. Calypso m: 'Frisco Kid' met Gene Wilder, dagelijks 14.20-17.05-20.05 Century: 'Escape from Alcatraz' met Clint Eastwood en Patrick McCoohan, dagelijks 14-15.50- 18.10-20.30 uur. Majestic Club: 'Uit elkaar' van en met Herman van Veen, dagelijks 14-16.10-18.20-20.30 uur. Majestic 2000: 'Claire de femme', nieuwe film van Costa-Gavras, met Ives Montand en Romy Schneider, dagelijks 14.05-15.50-18.10-20.30 uur. Cine Rex: 'The love bug', dage lijks 14.05-16.55. Avondvoorstel ling: 'Death on the nile', dagelijks 20 uur. Savoy: 'Come play with me', dage lijks 14.15-16.20-18.25-20.30 uur. Select: 'Dracula', met Frank Lan- gella en Sir Lawrence Olivier, dage lijks 14.15-17.10-20.05 uur. Antwerpen. Filmhuis: 'The Brig', over een straf kamp voor mariniers, vrijdag 23/11 om 20 uur. 'The steel helmet' van Salmuel Fuller uit 1951, over de Amerikaanse interventie in Korea, vrijdag 23/11 om 22 uur. Van zaterdag tot en met donderdag staan de voorstellingen in het Film huis in het teken van '40 jaar Natio nal Film Board of Canada', waarbij elke dag een ander 'thema' wordt behandeld. Zaterdag: De NFB en de Neder landse filmmakers. Voorstellingen van An old box. Air (Van Paul Driessen), Tchou tchou en Sand Caslke (van Co Hoedeman). Action Stations van Joris Ivens en It wasn't easy van Nico Crama. Aan vang 20 uur. Zondag: De eerste jaren van de NFB, met 7 korte filmpjes, aanvang 20 uur. Maandag: De NFB en de animatie film, waarin een overzicht wordt ge geven van uiteenlopende animatie technieken, aanvang 20 uur. Dinsdag: De NFB en de 'vrouwen film'. waarin aandacht wordt be steed aan de eigen vrouwenfilm- produktie-groep van de NFB. Aan vang 20 uur. Woensdag: De NFB en het 'Chal lenge for Change' - programma, waarin belangrijke, op verandering en bewustwording gerichte films worden gedraaid. Aanvang 20 uur. De NFB en 'drama', met een aantal korte gedramatiseerde films start om 22 uur. Donderdag: De NFB en de kunst, met twee kunstfilms, aanvang 20 uur. 'Family life' van Ken Loach draait eveneens van zaterdag tot en met dinsdag, aanvang 22 uur. 'Le camion' in de Marguerite Dura- s-cyclus wordt op donderdag 29/11 vertoond, aanvang 20 uur. Rex: 'Tess', met Nastassja Kinski van Roman Polanski, dagelijks 14- 17.15-20.30 uur. Rex Club: 'Die ehe der Maria Braun' van Wemer Fassbinder, da gelijks 12-14.20-16.40-19-21.20 uur. Odeon: 'Shame of the jungle', ani matiefilm voor volwassenen, dage lijks 14-16-18-20-22 uur. Astrid: 'De schachten op manoeu vre', komische film over groentjes in het leger, dagelijks 12-14-16-18- 20-22 uur. Vendome: 'The main event' met Barbra Streisand, Ryan O'Neal en Patti d'Arbanville, dagelijks 15.15- 16.30-18.55-21.20 uur. Savoy: 'Emanuelle reist rond de wereld', dagelijks 12-14-16-18-20- 22 uur. Astra: 'Le gendarme en balade' met Louis de Funes, dagelijks 12—14— 16-18-20-22 uur. Rubens: 'They call me trinity', da gelijks 12-14-16.30-19-21.30 uur. Capitole: 'Vigilante force' met Kris Kristofferson, dagelijks 12-14-16- 18-20-22 uur. Quellln: 'Uit elkaar', van en met Herman van Veen, dagelijks 14-16- 18-20-22 uur. Metro: 'Halloween', de nacht van de griezels, met Donald Pleasance, dagelijks 12-14-16-18-20-22 uur. Sinjoor: 'Quadrophenia', 'Mods en Rockers' nemen het tegen elkaar op, dagelijks 12-14-16.30-19-21.30 uur.Ambassades: The divine nymph, dageiyks 14.10-16.35-19- 21.25 uur. Nachtvoorstellin gen. Metro: 'Cola, candy, chocolate*. Ambassades: 'Schone, vuile cia'. Aanvang vrijdag en zaterdag uur. Theater Antwerpen Koninklijke Nederlandse Schrn burg: 'De Schepping... en and. zaakjes' van Athur Miller, tot en met maandag 26/11 aanv» 20 uur. Meirteater: 'Sextet' van Mich* Pertwee, vrijdag 23, zaterdag] zondag 25, donderdag 29 en vriida 30/11, aanvang 20.30 uur. 'Het reservaat' van Ward Rn. linck, op dinsdag 27/11, aanva» 20.30 uur. 't Appeltje: 'Cabartil 3', cabaret programma door het toneelga schap Ivonne Lex, vrijdag 23 eni terdag 24/11, dagelijks 20.30 uur! 'Met gesloten deuren' van J. p tre, regie Ivonne Lex op dondera 29/11, vrijdag 30 en zaterdag l/j aanvang 20.30 uur. Gent Area: 'Eindspel' van Samuel B( kett, vrijdag 23, zaterdag, di dag 29/11, aanvang 20 uur. NTG: 'Bedrog' van Harold PlntJ vrijdag, zaterdag, zondag (aanval 15 uur), aanvang 20 uur. Arena: 'Hünka Munka', naar Shakespeare, première op'ïaL terdag 24 november, aanvang20ig uur. Ook voorstellingen op woend dag 28. donderdag 29 en vfijdagaj november, aanvang 20.15 uur. Opera/Ballet Gent KOG: 'Koninklijk ballet Vlaanderen', optreden meteen] gramma dat bestaat uit vier zaterdag 24, dinsdag 27 en 30 november, aanvang 20 uur"' KOG: 'IL Trovatore' van Verdil zondag 25/11, aanvang 15 uur. Antwerpen. KVO: 'L'Italiana in Algeri' Rossini, vrijdag 23/11, zondag 23 (aanvang 15 uur) aanvang 20 uur. ■My fail lady' (Loewe), zaterdag2i 11, vrijdag 30/11, aanvang 20 uur. Vlaamse Kameropera: 'Zaide' vu Mozart, Duits zangspel, maandag 26/11, aanvang 20.15 uur. Concerten. Brussel. Vorst Nationaal: Dtre Strais, 27 november, aanvang 20.30 uur. Brussel, Beursschouwburg: Die shirts', donderdag 29 november, aanvang 20 uur. te nacht van de maskers', hor ror van de bovenste plank. De film 'Halloween' is de Amerikaanse ti tel) draait de komende dagen in het Luxor-theater in Temeuzen. De in houd: De kinderen van Haddon- field, een klein stadje in Illinois, vie ren hun 'Halloween' aan de voor avond van Allerheiligen. Ze gaan met verlichte, uitgeholde pompoe nen langs de deur. De 6-jarige Mi chael Meyers ziet hoe zijn zusje met een vriend de slaapkamer binnen glipt. Hij grijpt een slagersmes en slacht haar koelbloedig af... Jaren later ontsnapt Michael uit een psy chiatrische inrichting. Zijn behan deling heeft geen vruchten afge worpen. Michael keert terug naar Haddonfield. Om te moorden... (vanavond 22.30, zaterdag 21.45, zondag en maandag 20.00 uur). Ook in het 'Luxor' de lachfilm 'Slapshot' (ijshockeylol-vanavond 20.00, zaterdag 14.00 en 19.30, zon dag 13 45 en 16.00 en maandag 20.00 uur), 'Kostschool voor On tucht' (sexlol -vanavond 22.30, za terdag 21.45 en dinsdag 20.00 uur), 'Pas op we slaan erop' (vechtlol- vanavond 20.00 uur) en tenslotte voor de vijfde week: 'Het China Syndroom' met Jane Fonda en Jack Lemmon (zondagavond 20.00 uur). Het Ledeltheater in Oostburg ver toont opnieuw 'Kort Amerikaans' van Jan Wolkers (vanavond 20.00, zaterdag 19.15, zondag 14.00 en 20.00 en maandag 20.00 uur) en de porno-film 'Baby Face' (zaterdag 21.30, zondag 16.30 en dinsdag 20.00 uur). 'De Koning van Engeland' in Hulst brengt het eerste deel van de teken film 'In de ban van de Ring' naar het beroemde werk van Tolkien (vanavond 20.00, zaterdag 19.00 en 21.15, zondag 13.45,16.00, 18.45 en 21.00, maandag en dinsdag 20.00 uur), de film 'Hurricane' (van avond 20.00 en 22.15, zaterdag 21.15, zondag 18.45 en 21.00 en maandag en dinsdag 20.00 uur), 'SOS Atoomonderzeeer gezonken' (vanavond 20.15, zaterdag 19.00 en 21.15, zondag 13.45, 16.00 en 21.00 en maandag en dinsdag 20.15mrj^n en tenslotte ook 'Kostschool mr j] Ontucht' (vanavond 22.30, zater- f dag 19.30 en 23.15, zondag 14.30, 1 16.30 en 19.00, maandag 14.30 en dinsdag 22.15).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 42