arenscentrum TWEE PAREN DAG EN NACHT IN DE WEER VOORDE 'VARENDEN' S B Redactie en administratie: Terneuzen, Nieuwstraat 22, tel. 01150-94457. Hulst, Steenstraat 6, tel. 01140- 4058. notulen van de bestuursvergadering van 3 oktober 1967: „...De voorzitter zet uiteen: een Boer iementsruimte met een winkeltje voor souvenirs en dergelijke, een leeskamer, zo mogelijk d 'f'ev's'e>een bibliotheek, spelmateriaal, telefoon en postverzorging en ook een kindercrèche, ïsenva aatste speciaal voor schippersvrouwen, die in de stad willen gaan winkelen. Voorts moet er rustig vertrek zijn, waar een gesprek kan worden gevoerd met kapelaan of dominee...". VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 Tunesische opvarenden biljarten in de recreatieruimte. Varenscentrum Kanaal- [feuwsch-Vlaanderen bestaat in to twaalf en een halfjaar. Maan- december is er een feestelijke 'lomst, overigens niet om het ju- ultbundig te vieren maar om ll te staan bij de ingebruikname iiultbreiding'. Op 10 december '70 iinGoe Varenscentrum, onderge- (ii vo 'inde vroegere woning van de iter van Terneuzen aan de s :rck fctraat, officieel open. »r hadden de bestuurders een driejaar lang gepraat over de fving en de aanpak. Vergaderin- d'SI jaden op de meest uiteenlopen- in de vergaderzaal van de Sliding, in de oude molen, in het "je kantoor van de Amster- Bank, in de kantine van het inzicJ*jreau of bij 'Porgy and Bess". i, die op persoonlijke titel confe uitgenodigd zitting te nemen in het"" m, De pjerre Eijsackers cn be- ilidPlet van Driel„In '66 werd er hl eerst aan een varenscentrum tl. Er werden in die tijd wat JfÊK rondgedeeld en van het iil toen was ingezameld, bleef uilen over. Vanaf dat moment is urder gegaan. Logisch trouwens tedacht werd aan een varens- in. Terneuzen was en is tenslotte elangrijke haven en i ihuis op z'n plaats". Bond tos wijzen het uit. De afgelopen Keft het. Varen.scentnim in de tfliKAjk&traat varenden van 66 ver- nationallteiten op bezoek ij al i iVooral Grieken, Noren en Engel tje al aar ook Pakistani en varensge- i afepij uit India. En een enkele keer sch een groepje Chinezen a iKnsce'ntrum beleefde in '76 een Toen werden 8167 bezoekers Vorig jaar waren het er rhf jaarverslag '78 schreef het be- ln de voorafgaande jaren is ge- "Jithet wel en wee van het Cen- r«k afhankelijk is van de alge- economische situatie. Met be- cgtotde kanaalvaart lijken bete- aan te breken, althans wat be lt haven van Gent Terneuzen 'Mg weinig oplevingsverschijnse- gjjl^föok al zou er een verbetering rJKt< ~r" dan nog is het vraa§ 111 dsn Varenscentrum hiervan l.ï-'hMn zou plukken. De top die *erd bereikt (8167 bezoekersin Imoellijk te verbeteren zijn. Toch men de huidiBe bezetting be- etö Pf"1001" alty d gesloten moet wor- wos verlof, ziekte en ook op de S&e sluitingsdag- rat it Sjiede paar l~" met de exploitatie? Eijsac- 18 Vin Driel: „Nee, maar het was "hft een ondoenlijke zaak. Het tets l ai echtpaar Kentin dat vanaf de eerste dag in het Varenscéntrum werkzaam is, was bijna dag en nacht in de weer. Daarom hebben we ook besloten er een tweede echtpaar bij te nemen. Dat is hier 1 oktober aan de slag gegaan". Het echtpaar Kentin had, toen het in '70 werd aangesteld als 'beherend echt paar' van het Varenscentrum in Ter neuzen, enkele jaren in een vergelijk baar centrum ('Stella Maris') in Gent gewerkt. De ervaring was er en dat kwam goed uit. Piet Kentin is nu 57. „Eigenlijk is dit erg zwaar werk. Je bent er vooral geestelijk altijd mee bezig. Als je dat werk met liefde doet, is het na tuurlijk geen probleem, maar toch wordt het weieens teveel. Daarom zijn mijn vrouw en ik erg blij met de komst van het nieuwe echtpaar". Het Varenscentrum richt zich op zee- en binnenvaart. „Alsje je alleen zou bezig houden met één tak, zou dat vermoede lijk niet lonend zijn", meent secretaris Eijsackers. De verhouding tussen be zoekers, afkomstig van de zeevaart en van de binnenvaart, spreekt overigens duidelijke taal Het zijn vooral de opva renden van de zeeschepen, die het cen trum in de Westkolkstraat bezoeken. De verhouding: 74 procent zeevaart, 26 procent binnenvaart. Familie „Dat is ook wel logisch", vindt beheer der Kentin. „De binnenschippers heb ben vaak familie aan de wal wonen. Ze pakken gemakkelijker de auto en die mensen zie je hier niet. Het gebeurt ook dat de schippersechtparen school gaande kinderen hebben. En als ze dan, bijvoorbeeld in de weekends, stillig gen komen die kinderen natuurlijk aan boord. Die mensen blijven ook op het schip". Het echtpaar Kentin nam uit Gent een groepje trouwe klanten mee..Er is een mooie band ontstaan", verzekert Piet Kentin. „Dat merk je ook aan de an sichtkaarten. die we binnen krijgen". Destijds presenteerde het Varenscen trum zich middels folders. Nu trekt of Kentin of de nieuwe beheerder Ramun- teho de Bruijn (38, „ik heb tien jaar op de binnenvaart gezeten") er overdag met het busje van het centrum op uit: klanten zoeken... Kentin: „We rijden naar de haven om de schepen te bezoeken. Je stapt aan boord, maakt kennis met de kapitein en vertelt hem wat je te bieden hebt. We hebben dan ook die folders bij ons. Alles in het Engels... Dan spreek je een tijd af om 's avonds de mensen van boord te halen". De zeelui worden met het busje van het centrum van en naar het schip ver voerd. De plaatselijke taxi-ondeme- mers zyn daarmee niet zo gelukkig, maar het Varenscentrum ziet het als een stukje service. Ook de plaatselijke horeca uitte in het verleden nogal wat bedenkingen tegen de wijze waarop het centrum opereert. Kentin legt die be zwaren naast zich neer: „Wij zijn geen café, we zijn een soort opvangcentrum. Het is echt niet zo dat wij veel mensen uit de cafees wegtrekken, het is eerder andersom. Wij halen mensen naar de binnenstad. Het gebeurt maar al te vaak dat ze hier even zitten en dan de binnenstad induiken. Dan vragen ze aan ons de adresjes en die geven we na tuurlijk". Wout Bareman De beide beheerders Ramunteho de Bruijn en Piet Kentin rechtsi bij het buisje waarmee de zeelui van en naar het centrum worden vervoerd. Polen Het werk van het beherend echtpaar Piet Kentin: „Je leert het hè. Ik heb het verhaal al vaker verteld. Op een avond zat hier een jongen, die persé wilde biechten. Half tien was het. Ik heb toen voor een priester gezorgd en even later kwam-ie ontzettend opgelucht weer te rug. Het kan ook gebeuren dat er ie mand huilend uit de telefooncel komt. omdat hij net heeft gehoord dat er een zuster of zo is gestorven. Zo'n man neem je dan even apart met een kopje koffie. Zo breng je hem weer terug in de groep... Je maakt ook veel akeligere dingen mee. Laatst zijn we naar de be grafenis van een schipperskindje ge weest-." Sinds de opening heeft het Varenscen trum ruim 62.000 bezoekers binnen ge had. 66 nationaliteiten, een gemiddelde van zo'n 6 a 7.000 mensen per jaar. Des tijds hoopte het bestuur op een gemid delde van 5.000 bezoekers per jaar. Dan was het lonend. Het is lonend gebleken. Op 10 decem ber wordt het verbouwde Varenscen trum (met twee beherende echtparen) geopend. Negen jaar na de opening, twaalf en een halfjaar na de oprichting van de Stichting, die in 1980 werkt met een begroting van 162.000 gulden. De 'varenden' betalen zelf mee. Ieder schip stort een bedragje (vastgesteld aan de hand van de tonnenmaat) ten gunste van het Varenscentrum. Daar naast zijn er de donaties en de bijdra gen van bedrijven, et bestuur van het Varenscentrum heeft nog maar één grote wens: „Een grotere betrokken heid van de Terneuzenaar met het cen trum, want van de bevolking merken we niet zoveel.-". Met het busje worden, heel uitzonder lijk en op speciaal verzoek, ook wel rondritten door het havengebied van Terneuzen gemaakt. En toen eind vo rig jaar bij een scheepsbotsing tiental len opvarenden van een Pools schip uit het koude Westerscheldewater waren opgepikt, onderhield Piet Kentin een pendeldienst tussen de ponton in de oude voorhaven en het Varenscen- trum, dat die avond meer leek op een crisiscentrum. „Toen was het stamp vol ja. Leuk? Ach nee, niemand hoopt toch op een aanvaring om z'n zaak lek ker vol te krijgen"? Het bestuur van het Varenscentrum in Terneuzen tvlnri: Pierre Eijsackers, Piet van Driel en Piet Ketin.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 41