Actie Ellemeet voor een veiliger fietspad Natuurbescherming is verontrust over plannen aanleg van stuk Dammenweg Raad van Zierikzee blijft bij subsidievoorwaarden 'Brogum' Wethouder Tholen opende nieuwe kleuterschool in Poortvliet BONT& LAMS- VACHT MORRIS l\ SGP en VVD Dirksland blij met plan regering voor Goeree WISSEL SCHOUWEN Tekort s>ciale| werkplaas 1,3 miljoei VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 -[P2C? provincie VERHIT DEBAT OVER SUBSIDIE JEUGDSOOS ZIERIKZEE - De jongerensociètcit Brogrum in Zierikzee kan verder wor den afgebouwd. De gemeenteraad be sloot donderdagavond een aanvullend krediet (van 131.000) te verlenen.Te- vens verhoogde de raad de jaarlijkse subsidie, als tegemoetkoming in de huurkosten. Dew- beslissingen gingen met zeer veel pijn en moeite gepaard. In een lang cn verhit debat vlogen de verwijten over en weer. Nadat een voorstel van de PvdA-fractie - om de voorwaarden, verbonden aan het kre diet, te laten vallen en de huur bij het oude te laten - alleen door deze vijf mans fractie werd gesteund, ging de voltallige raad akkoord met het voor stel van burgemeester en wethouders. Juist tegen dit voorstel was van de zijde van het Brugum-bestuur en de gebrui kers van de m aanbouw zijnde jonge- rensociéteit veel verzet gerezen. Men voelde zich door de gestelde voorwaar den (alle betalingen en ontvangsten moeten via een rekening-courant bij de gemeente verantwoord worden: uitga ven mogen slechts worden gedaan bin nen een vooraf goedgekeurde begro ting; en de jaarrekeningen zouden elk jaar aan het college moeten worden voorgelegd) onder curatele gesteld. Bo- vendienachtte het Brogum-bestuur de verhoging van de huur als gevolg van de hogere bouwkosten onredelijk. Het dagelijks bestuur van Zierikzee toonde zich tijdens de raadsvergade ring verbaasd over de deining in Brogu- m-gelederen Wethouder P. de Rijke tcda): „Ik kan dat niet begrijpen, we ko men nu toch een heel eind in de goede richting, nietwaar? De voorwaarden dienen als een handreiking naar Bro gum beschouwd te wordenOok bur gemeester T. H de Meester begreep de reden van de boosheid niet. Hij vond het 'triest'. De verwijten waren volgens de burgemeester niet terecht, zeker ge zien de aan zienlijke tijd die door het gemeentebestuur in de bouw van de Brogum-boerderij is gestoken. P.VDA-woordvoerder H. Asma had 'geen goed woord' over voor het b. en w.-voorstel. Zijn voornaamste kritiek was dat de begroting van de verbou wing 'op los zand was gebaseerd, en daar krijgt Brogum nu de rekening van gepresenteerd". Samenvattend stelde de PvdA-er. dat 'Brogum genoeg geld in de boerderij heeft gestoken'. Hij pleitte voor het handhaven van de huur op 10.000 per jaar. zoals bij de aanvanke lijke kredietverlening was overeenge komen. Het nieuwe voorstel houdt voor Brogum bijna een verdubbeling van de huur in 18.750). Voor het blok De overige raadsfracties (CDA, VVD en RU) voelden zich door de gang van za ken eigenlijk voor het blok gezet. Af wijking van het aanvullende krediet werd niet zinvol geacht, omdat dit zou neerkomen op het weggooien van geld. De raad heeft immers in januari nog besloten om 144.000 voor de verbou wing van de boerderij te reserveren. Orgelconcert in Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM - In de kerk van de Heilige maagd Maria te Bergen op Zoom wordt op zondag 25 november een orgelconcert gegeven. Het concert begint om 15.00 uur en niet om 17 00 uur. zoals eerder gemeld). Medewerken den zijn: Henk de Croon (orgel), Myra van Groenendael (viool) en de schola cantorum van Hortus Musicus Religio- sus onder leiding van Hans Smout. Engelsman bekent stichten brand bungalow Breskens MIDDELBURG - De Middelburgse rechter-commissaris mr. J. van 't Hoff heeft donderdag besloten de 19-jarige Engelse marineman M. A. H. voor«en termijn van minimaal 6 dagen in voor lopige hechtenis te houden voor het in brand steken van een vakantiebun galow in Breskens. H. werdt overge bracht naar de gevangenis in Arnhem. De Engelsman werd na de brand - af gelopen weekeinde - aangehouden, samen met een andere marineman, de 22-jange S. M. M. ontkende iets met de zaak te maken te hebben en werd woensdag op vrije voeten gesteld. Hij is donderdag naar Engeland vertrokken. H. legde een volledige bekentenis af. Jeugdraad wil om de tafel over de kernenergie MIDDELBURG - De Zeeuwse Jeugdraad is donderdagavond ak koord gegaan met een voorstel van haar secretaris. Jan Hundscheid, om te komen tot een 'rondetafelge sprek' over de brede maatschappe lijke discussie over kernenergie. Om te voorkomen dat de diverse jongeren- en jeugdorganisaties aparte gesprekken gaan beleggen over dit onderwerp, wil de Jeug draad de krachten bundelen. Men denkt hierbij aan deelnemers uit de provinciale en regionale jeugdwerkorganisaties, de provin ciale stuurgroep werkloosheid, het Energiecomité Zeeland en aan de politieke Jongerenorganisaties. Wanneer het eerste rondetafelge sprek zal plaatsvinden nog niet te zeggen „omdat er eerst diverse con tacten moeten worden gelegd en besprekingen moeten worden ge voerd. De leden van de Jeugdraad hebben ook een nieuwe voorzitter gekozen. Met algemene stemmen werd Ton- ny Verhage in deze functie be noemd. Ook deze fracties plaatsen kantteke ningen bij - bepaalde aspecten - van de begroting. W. F. Sprengelmeijer (RU) vroeg zich $f. gelet op de stemverhou ding bij de eerste kredietverlening (7 tegen 6) of eenzelfde voorstel in het Buitenboordmotor en motortrailer gestolen in Scharendijke SCH ARENDIJKE - De Duitser W. v. H. uit Aken heeft donderdag bij de rijks politic van Schouwen-Duiveland aan gifte gedaan van diefstal van een boot- trailer en een buitenboordmotor. Deze bevonden zich in de jachthaven 'Kloos- temol' te Scharendijke. De motor en de trailer vertegenwoordi gen een waarde van 3000,-. Het is niet bekend wanneer de diefstal is gepleegd. De diefstal werd donderdag ontdekt. De afgelopen veertien dagen was v. H. niet in Nederland. licht van de nieuwe feiten wel aan vaard zou zijn. Hij althans plaatste hier grote vraagtekens bij. J. J. Ge- leijnse (WD) merkte op dat er 'kapita le blunders' zijn gemaakt. De raad had aan een zogenaamde eer ste termijn lang niet voldoende. De dis cussie werd grimmiger. De heer Asma (tegen het dagelijks bestuur): „Heeft u weledens gehoord van een jeugdbe leid?" Burgemeester De Meester hier op „Maar wat doen we hier dan?" Waarop de heer Asma antwoordde: „Niets De PvdA-er maakte gewag van gemiste kansen „In 1978 konden we 450.000 gulden krijgen, die door erm zouden worden betaald." De heer De Meester reageerde zeer kwaad op deze opmerking: „Daar is geen enkel bewijs voor. Ik daag u uit om dat hard te ma ken. En ik ben er van overtuigd dat wij het tegendeel kunnen bewijzen." De PvdA bracht nog wel haar voorstel in stemming, maar wist dat dit een ver loren zaak was. Het werd met vijf tegen acht stemmen verworpen. Om de ver der afbouw van de jeugdsociéteit niet te dwarsbomen ging de fractie uiteinde lijk toch akkoord met het voorstel van b en w. De leerlingen van de kleuterschool vormden met een rij letters tijdens de opening de,naam van de school. ONDER EEN DAK MET LAGERE SCHOOL ZIERIKZEE - Hel weiVou schap 'De Zuidhoek' in ierikwtjïi wacht op de begroting >or tekort van ruim 1.3 mi,cn -J* Een groot deel van dat t<*Irt han» den 'gladgestreken' door ,bsidie,t] het rijk: bijna 900.000. D^eni op Schouwc-Duiveland rie men in het werkvoorzitj. moeten het resterende be-a'£7, 519.000) bijpassen. Eén n a(1 blijkt uit de begroting voojgjj onlangs in een besloten vo4j.j van het algemeen bestuur de meenschappelijke regeling Kfh?' Held. Advertentie suède en nappa (ook grote maten) alle bekende merken o.a. see betore you buy donderdag avona koopavond f Amsterdam: Ladsestraat 9 (bij Koningsplein) tel. (020) 22 35 96 - Haarlem: Barteforisstraat 20 (bij de Grote Markt) tel. (023) 31 26 55 POORTVLIET - „Een aanwinst voor Poortvliet", zo noemde de Thoolse wethouder van onderwijs J. Versluijs donderdagmiddag de nieuwe huisves ting van de openbare kleuterschool 't Wantenwevertjc aan de Julianastraat in Poortvliet. Hij verrichtte de officië le opening door de vouwwand van het les- naar het speellokaal te openen waarna de kleuters ieder met een let ter de naam van de school vormden. Wethouder Versluijs wees erop dat met deze opening de derde kleuter'lagere school op Tholen onder één dak kwam te zitten.„Het vroegtijdig als kleuteren lagere school'met elkaar in contact ge bracht worden, zal de integratie-die als voorlopige ingangsdatum 1 augustus 1983 kent - soepeler doen verlopen. Voor die tijd moet echter nog veel gere geld worden. Van enorm groot belang daarbij zijn de stichtings- en ophef fingsnormen. Een norm van 50 leerlin gen staat ons beter aan dan het aanvan- kelijk algemeen genoemde aantal van 75". zei de heer Versluijs. Hij haakte verder in op de in onderwijs kringen beruchte circulaire van decem ber 1978 over beheersing van de huis vestingsvoorzieningen. „Op zich is een maatregel om leegstand te voorkomen niet te veroordelen. Wel is het een moei lijk te verteren zaak. dat het beleid bij circulaire wordt geregeld en dat de ont- werpwet bijna negen maanden later pas geboren wordt. De onbekendheid en onzekerheid over de plotseling van kracht geworden maatregel hebben wij als het meest lastig ervaren", aldus de wethouder. Het rijk verleende'slechts financiële medewerking voor een hou ten noodlokaai, maar de gemeente leg de er zelf geld bij om de duurzaamheid van het gebouw te verhogen. Tegelijk werd een verbinding met de openbare lagere school De Eevliet tot stand ge bracht. Wethouder Versluijs wenste de nieuwe openbare kleuterschool een le venslustig bestaan toe. De voorzitter van de oudercommissie, de heer M. Geers, sprak wel van een feestelijke dag en was ook trots met de nieuwe huisvesting, maar betreurde het ook. dat deze nieuwe school er moest komen omdat er in Poortvliet een christelijke kleuterschool was op gericht, die het voormalige gebouw van 't Wantenwevert.je heeft gekregen, vlak bij de christelijke lagere school. Vooruit De directeur van de Rijks Pedagogi sche Academie te Middelburgde heer L. A.C! Soeters, zei het fijn te vinden dat er op Tholen zo vooruit wordt gekeken ten aanzien van de integratie van kleu ter^ en lager onderwijs. Hij erkende dat de situatie er ook gunstig voor was. „In Poortvliet is men klaar voor de integra tie". aldus de pa-directeur. Verder werden er nog felicitaties geuit door de oudercommissie van de open bare lagere school, de voormalige voor zitter van de oudercommissie en de ge zamenlijke openbarekleuterscholen op Tholen. In de begroting wordto_ het aantal productieve uren 1 di' ciale werkplaats in 1980 verde^! len. Dat wordt met name toesC(! ven aan het vrij hoge ziektepein^ en de gestage uitbreiding van 1J tal vakantiedagen De prock, uren moeten een bedrag van bijnm joen gulden opleveren. Het aani™ duktleve uren zal komen te ligg.S sen de 54 en 58 procent (respect!^ cultuurtechnisch bedrijf en het 'ij trieel toeleveringsbedrijf). In de begroting van 'De ZuidhoeH rekening mee gehouden dat in 1% deel van het huidige machinepark worden vervangen. Thans is hetm nepark voor drie-kwart deel afges ven. Er wordt rekening gehouden extra uitgaven in deze sector: „De gelijkheid is met, uitgesloten dat» loop van 1980 zal blijken dat ten meerdere uitgaven nodig zijn. D voor zullen aanvullende voorste worden gedaan", aldus de toelicht op de begroting. Gemeld wordt voo dat er momenteel geen problemen z met de huisvesting. Ook wat betrell werkvoorziening worden geen meed] heden verwacht. ld] U VERBINDING NAAR SCHARENDIJKE ONVEILIG DIRKSLAND - De fracties van de SGP en de WD in de gemeenteraad van Dirksland hebben donderdag hun te vredenheid uitgesproken over het voornemen van de regering om Goe- ree-Overflakkee in het kader van de bestuurlijke reorganisatie in te delen bij Zeeland. Niet dat ze zo staan te po pelen op Zuid-Holland gedag te zeg gen, maar ze voelen er niets voor wan neer Goeree-Overflakkee eventueel deel zou uit maken van de nieuw te vormen provincie Rijnmond. De ver wachting is dat het eiland in Zeeland beter aan zijn trekken komt dan in Rijnmond. WD-raadslid J. L. Poortvliet zei in zijn algemene beschouwing naar aanlei ding van de gemeentebegroting voor 1980 dat Dirksland meer woningbouw en meer inwoners nodig heeft. Meer wo ningen en andere gebouwen levert een hogere opbrengst van de onroerend- goedbelasting op en meer inwoners be tekent een hogere uitkering uit het ge meentefonds. Een en ander kan volgens het liberale raadslid worden bereikt door particuliere activiteiten te stimu leren in plaats van af te remmen. Dat laatste is naar zijn mening gebeurd en het gebeurt nog steeds. Hij vond dat het plan Zuid-Holland Zuid ongunstig heeft gewerkt en hij verwachtte dat ook het herciene streekplan weinig soelaas zal bieden „Wat dat betreft is mijn hoop gevestigd op de provinciale herin deling", zei hij. „Als Goeree en Over- flakkee bij Zeeland komen, krygen we als nieuw gebied in die provincie mis schien meer aandacht dan we ooit heb ben genoten". Overigens dacht hij dat een definitieve beslissing nog lang op zich zal laten wachten. De SGP-er J. A. Struik zette de argu menten nog eens op een rijtje die voor het dagelijks bestuur van Dirksland en de meerderheid van de raad aanleiding zijn geweest om uit te spreken dat aan sluiting van Goeree-Overflakkee bij Zeeland de voorkeur verdient boven in deling bij Rijnmond. Hij wees erop dat de vrees bestaat dat de belangen van Goeree in een provincie Rijnmond on dergeschikt worden gemaakt aan die van de dichtbevolkte wooncentra. En er wordt venvacht dat de provincie Zee land beter in kan spelen op de bestuur lijke problematiek van gescheiden ge biedsdelen. Ook noemde hij het beheer van het Grevelingengebied. dat in het geval van indeling van Goeree bij Zee land in één provincie komt te liggen. De bestuurlijke inbreng van het eiland bij indeling in Rijnmond is volgens de heer Struik ongeveer 3 percent. Wanneer Goeree-Overflakkee Zeeuws wordt be draagt dat percentage ongeveer 10. „Ook politiek gezien passen wij goed bij Zeeland, omdat de politieke verhoudin gen van Zeeland niet veel verschillen met die van Goeree-Overflakkee", al dus het reformatorische raadslid. Opiniepeiling De twee andere raadsfracties. CD en PvdA. gingen in hun algemene be schouwingen niet in op het voornemen van de regering Goeree-Overflakkee in te delen bij Zeeland. De toekomstige positie van het eiland kwam aan het begin van de raadsvergadering, die be gon na een statig belsignaal in de hal van het gemeentehuis, ook even aan de orde tijdens de behandeling van de in gekomen stukken. Op de lijst van inge komen stukken stond namelijk ook het onderzoeksrapport van de opiniepei- ling die in opdracht van de PZC is ge houden in verband met de bestuurlijke reorganisatie. De heer Poortvliet sprak van een 'goedstuk, dat de mogelijkheid biedt ons op de toekomst te oriënte ren". Ook T. van Prooijen (pvda) vond het een goed rapport. Hij zei het alleen te betreuren dat naar zijn mening uit sluitend voorstanders van indeling bij Zeeland zijn geraadpleegd. Dat was overigens niet zo'n opvallende opmer king uit zijn mond. want de PvdA-frac tie in Dirksland heeft zich steeds voor stander van aansluiting bij Rijnmond verklaard. Hij kenschetste niettemin de reactie van de provinciale staten van Zeeland op het kabinetsvoornemen als 'sportief. Het dagelijks bestuur van de gemeente besteedde in zijn antwoord op de alge mene beschouwingen weinig aandacht aan de bestuurlijke reorganisatie Ge wezen werd op het feit dat de streek en de gemeenteraad hun wensen kenbaar hebben gemaakt. En het college van burgemeester en wethouders sprak de hoop uit dat de minister van de twee kamers er hun voordeel mee zullen doen. SCHARENDIJKE - Inwoners van het dorp Ellemeet hebben de gemeente raad van Middenschouwen te kennen gegeven dat een betere fietsverbinding tussen Ellemeet en Scharendijke drin gend gewenst is. Een delegatie van de oudercommissie van de openbare lage re school 'Het Méètje' uit Ellemeet heeft donderdagavond een lijst met 130 handtekeneingen overhandigd aan burgemeester W. den Boer van Mid denschouwen. Bovendien lieten zij we ten hoe een verbeterde fietsverbinding er volgens de inwoners van Ellemeet moet uitzien. De bestaande fietsverbinding is onge veer zeven jaar geleden doorbroken door de nieuwe 'dammenweg' (rijksweg 57). Daardoor is bij de kruising Oude Kuiendamseweg-rijksweg voor met na me de schoolkinderen uit Scharendijke een erg gevallijk punt ontstaan. Fiet sers moeten hier een stuk over de auto snelweg lopen alvorens weer een aan sluiting te krijgen op de vervolgroute. De oudercommissie meent echter dat deze raadsbeslissing herzien moet wor den. „De fietsroute is te lang in vergelij king met de oude route. Kinderen zoe ken in praktijk toch altijd de kortste weg." schrijft de oudercommissie ineen begeleidende brief. Zij vindt dan ook dat een kortere route moet worden ge kozen. Provinciale waterstaat heeft destijds drie alternatieve routes aan het ge meentebestuur voorgelegd. Daarvan is, naar de mening van de oudercommis sie, de route die aansluit op de Moolweg het veiligst en het kortst. Bovendien is deze route minder duur dan de nu geko zen fietsroute. Deze fietsverbinding is behalve voor de ongeveer 15 schoolkin deren uit Scharendijke ook nog van be lang voor de dorpsbewoners uit Elle meet. omdat in Scharendijke de meeste voorzieningen zijn geconcentreerd. In een eerste antwoord op de actie van de oudercommissie stelde tagtaei ter W. den Boer van Midden-Schoon dat het niet eenvoudig zal rijn omi_ raadsbeslissing van vorig jurlths zien. Hij wilde dan ook notgtenli zeggingen doen. „Mede geren htt( dat de, door de ouderconuresiMoo gestelde, fietsroute niet is cfóenoraB in het provinciale fietsroukplan, to het nog een harde dobber vorden 1 fietsverbinding te verander," alda de burgemeester. Hij deelde de voorzitter vande oude commissie wel mede dat het' bestuur van de gemeente de lakinoi derzoek zal nemen. „Wij zulnuitpn beren wat tot de mogelijleden 6 hoort." stelde burgemeester en," Tijdens deze raadsvergaderg waraTT naast bewoners van Elleme oofc leerlingen van de 5e en 6e klsenvj lit de openbare lagere school aareagm het voorstel kracht bij te zetln. De 'dammenroule' rijksweg 57) VAN OUDDORP NAAR DE BROUWERSDAM •k GOES - De partieul iere natuurbescher ming is verontrust over plannen van rijkswaterstaat Zuid-Holland om na bij Ouddorp een deel van de zogenaam de 'Dammenweg' aa n te gaan leggen. De bezorgdheid richt zich met name op de keuze van het tracé voor deze rijks weg 57. Wanneer rijkswaterstaat de plannen doorzet, dan zullen drie inla gen en de Preekhilpolder (gebiden met een hoge natuurwetenschappelijke waarde) onherstelbaar worden aange tast. De vereniging voor natuur en landschapsbescherming Goeree-Over flakkee heeft zich in een laatste poging om aanleg van het wegvak te voorko men, gewend tot het provinciaal be stuur van Zuid-Holaand en minister ir D. S. Tuijnman van verkeer en water staat. Overigens wil rijkswaterstaat Zuid- Holland al op 11 december het grond werk voor het betreffende wegdeel gaan aanbesteden. Normaal gesproken kan er dan begin 1980 met de uitvoering van de werkzaamheden worden begonnen en het streven is dan om de weg in het voorjaar van 1981 in gebruik te nemen. Het wegvak is 4,5 kilometer lang en be gint even ten oosten van de haven Oud dorp (aan de Grevelingen). Het einde ligt bij de Brouwersdam (bij de Punt). Volgens een woordvoer der van rijkswa terstaat moet de weg. die zuidelijk van Ouddorp gaat lopen, het verkeer dat thans noordelijk van Ouddorp (en via sluipwegen) loopt, ontlasten. Funest Voorzitter J. Hendriks van de vereni ging natuur- en landschapsbehoud Goeree-Overflakkee noemde de aanleg van het stuk Dammenweg een funeste zaak, met name voor flora en fauna. Hij wees erop dat in het structuurschema 'verkeer en verveer' (regeringsbeslis sing, waarover het parlement zich nog moet uitspreken) wordt voorgesteld een nadere studie te starten naar de tracering van de A-57 op Goeree, Schouwen en Walcheren als enkel- baans autoweg. „Bij dit onderzoek zullen het land schappelijk aspect, de agrarische be langen en de gevolgen voor de recreatie in het Deltagebied ten volle worden meegenomen", aldus de regering in het structuurschema. Tegen deze achter grond vond de heer Hendriks het on juist om vooruitlopende op de nadere studietóch al met een stuk Dammen weg te beginnen. „Het is ons eigenlijk een beetje rauw op het dak gevallen. We hadden niet verwacht dat rijkswater staat zo snel verouderde plannen zou willen doorzetten", betoogde de voor zitter van de vereniging natuur- en landschapsbehoud. In dit verband is van belang datt de zogenaamde studiecommissie hoofd wegenstructuur Zeeland - onder leiding van de gedeputeerde mr JP Boersma - eveneens geadviseerd heeft een nader onderzoek naar de meest gewenste rou te voor de Dammenweg in te stellen. De studiecommissie schreef aan de rege ring: „Op Goeree-Overflakkee wordt voor A-57 aan een enkelbaans autoweg gedacht waarbij in een nadere tracé studie nagegaan zal. worden of zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van bestaande wegen (met name ge deelte Goedereede tot Ouddorp). Bij Ouddorp wordt gedacht aan een zuidelijke rondweg". De woordvoerder van rijkswaterstaat vestigde er in dit verband de aandacht op dat de plannen die de dienst nu op korte termijn wil omzetten in een weg, gebaseerd zijn op een goedgekeurd be stemmingsplan. Een woordvoerder van de gemeente Goedereede vertelde dat het hierbij gaat om het plan 'lande lijk gebied', dat in 1972 door de ge meenteraad van Goedcreede is vastge steld én (voor wat betreft het gedeelte waar de weg moet komen) dat eind 1978 door de Kroon definitief is vastge steld. Van de kant van de vereniging natuur- en landschapsbehoud Goeree-Over flakkee is gesteld dat het laatste klein schalige en ongerepte natuurgebied op het voormalige eiland zal verdwijnen wanneer de wegaanleg doorgaat. De drie inlagen hebben vooral waarde als broedvogelgebied voor soorten als zo- mertaling, watersnip en bruine kieken- 'dief. De Preekhilpolder kan vergeleken worden met de Vroongronden in de Westhoek van Schouwen-Duiveland. Het gebied sluit aan op de Westduinen (een hoogst waardevol natuurgebied) en dient onder meer als broedplaats voor de zeer zeldzame Graauwe Klau wier (waarvan in heel Nederland hoog uit 50 brdedparen aanwezig zijn). Voor zitter Hendriks: „We erkennen dat er formeel weinig meer aan de aanleg van de weg te doen is. Onze hoop is nog ge vestigd op het provinciaal bestuur en het parlement. Misschien dat zij de plannen kunnen tegenhouden, in af wachting van de nadere studie". Introductieavon PSP in Goes GOES - De afdeling Noord- cnliddt - Zeeland van de PSP heul va tuil daag(vrijdag) in café de OpriinGw een introductieseholingsavol vi leden cn sympathisanten. Tijai avond zal Cecs Heestermans ti over hetontstaan van de PSP iliaï®.' bestaansrecht. Aansluitend houdt Jaap Flofcj praatje over deorganisatie van d>S Zeeland en de plannen voor 198® bij wordt, aandacht besteed aaik Kd cholingscursus. die de PSP dondl tüi 29 november start De cursusb^e hetverkrijgen van een beter inzii de politieke wereld Naast de arbei beweging, progressieve en confe tul nelepolitiek. het fascisme enhetül lisme onder de loep genomea De eenkomst begint om20 00 uur ABVA-Kabo sprek met fractie PvdA over kerncentrale MIDDELBURG - Op kort, temij een gesprek plaats vinden tus«i derleden van de Algemene Bood i Ambtenaren (ABVA), de K»iW Bond van Overheidspersoneel!" i en deskundigen van de tweedeUl 5ii fractie van de PvdA. Hierbijal* Ge den gesproken over de positie nl aai kerncentrale te Borsele. Een aöpl !|il voor dit gesprek is op 20 novembe Sd maakt met fractievoorzitter disu tel den Uyl. Dit maakte districts!)» s der Th. B. Jacobs donderdagaYoa age kend tijdens een feestelijke bv komst in restaurant 'Du TheM r.ja Middelburg ter gelegenheid j huldiging van enkele jubilaris" Mi de ABVA. In het gesprek van de ABVA-m BO-leden met de deskundige)"? Èni PvdA-fractie zal met name d?S« le van de werknemers van de kewa ;-0, le in relatie tot de opstelling'®! genstanders van de kerneret^ sprake komen, zo zei de heerJsw !rre zijn toespraak. Tegenstander kernenergie houden bij hun p jdsw geen rekening met de consKp» mm van een eventuele sluiting vip' !a]5 trale ten aanzien van de bevitt werknemers en de werkgele»® aldus de heer Jacobs, NiettenS® steunen de ABVA- en KA3W werkzaam bij de kemcentrat® ning dat het werknemersbelOT geschikt gemaakt moet worde:» algemeen belang." fflV «ij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 40