4 wee weken en boete 500,- oor reeks van inbraken LANDBOUWBELEID STERKER OP MIDDENBEDRIJF RICHTEN Trekpaarden steeds beter van kwaliteit 5 3 ÏÏ2 r Maand voorwaardelijk en boete van 500,- voor bedreiging Zeeuwse boerinnen discussieerden in Oosterkerk te Goes -1 licht rampenplan Jid Philipsdam Agrariër vertrekt later bij ramp dan flatbewoner NAJAARSKEURING IN GOES Voorzitter CBTB West-Nederland: JDAG 23 IOVEMBER 1979 iTTINy POLITIERECHTER MIDDELBURG k*1 DDEUURG - De Middelburgse politierechter mr. J. Kolkman veroordeelde donderdagmorgen (j.jaige R. v.d. V. uit Middelburg tot een gevangenisstraf van zes weken waarvan vier weken "«jr^rdelijk met een proeftijd van twee jaar en een geldboete van 1000,-. Van de V's com- hetj pionin het kwaad', de 29-jarige E. P. uit Hellevoetsluis werd veroordeeld tot zes weken üjdi ordelijk (met twee jaar proeftijd) en 500,- boete. ntain lopen a n P waren samen op het ijJjgegaan en wel op 26 oktober («rig jaar. Zy braken in. in een ie Ouddorp en haalden daar alcohol, een platen- Jen radio en enkele sloffen siga- jieg Een maand later waren zij in Scharendijke, waar zfj een I radio, boormachine, geld en Irank ontvreemdden, daar voorlopig bij, maar v.d door In de nacht van 14 op 15 $er (1978i bezocht hij het ge- jjnde Middelburgse atletiekver- i^eelandia' en hij verdween met Eyr. een versterker en een cas- Korder. De diefslallenreeks werd pj!3 t-r.in de nacht van 18 op 19 de nnet het stelen van een kleuren- - j radio-cassettedeck en kleine a in Vlissingen ""M1 zich nog schuldig aan het ^reii van een hem als geschenk jjden radio, waarvan hij wist dat '"^SLiraat was gestolen. Beide ver- hadden een raadsman in de •n. V de V werd verdedigd K P. Flos. die bepleitte dat het dient weer de goede kant op idat deze contacten heeft met de ig en het maatschappelijk Flos: „Mijn cliënt heeft op het [jjook een goede baan en ik ben an overtuigd dat hij zich in de niet meer zal bezighouden [in als waar hy nu voor terecht 'lihaald K L Huisman, verdediger van tir eigenlijk ingerold. Hij ken- sd V. via een muziekgroep en iitSj op het gebied van de ge- whiek zeer bekwaam is, hielp dikwijls met reparatie [djisapparatuur. Op een gege- Bjcnt stond hij niet meer zo latin schoenen en liet bij zich fjtiedeverdachtc overhalen om iodar eens op een zeer gemak- jingoedkope manier aan kost- •fc'Pt ijjbn te komen. Ik wil er verder ipcnB .,:idat de financiële positie van irlüt verre van rooskleurig is en J»pet ogenblik een schuld heeft jWIO.-." Sïtbfficier van justitie, mr. J. G. .lidde voor Van d. V.: tien we- ijtragenlsstraf waarvan acht we- p*pvaardelijk met twee jaar •dneen geldboete van 1500.- 'i: 750.- en twee maanden «lelijk met een proeftijd van m Z lorllak ten Saai flinji p::rn:t iU 'estdu il'icohol kwam weer uitvoerig mvatD ?ile tijdens deze zitting. De 28- erenhl jilddelburgor A. V. reed na een oenen 7 lij vrienden over de Neder- et een alcoholpromillage in Ivan 1,75. De eis luidde: zeven 'Oroo :li ontzegging van de rijbe- Kei cl, lOOO.boete en twee we- wivaardelijke gevangenisstraf roepW iproeftijd van twee jaar. De po- jeugdlg stier wilde wel enigszins reke- luicn met het feit dat het de van de n«r was dat V. met justitie in nabuii ag kwam en veroordeelde hem iï maanden ontzegging waar- (maanden voorwaardelijk met ,ur proeftijd en een geldboete |W-Jarige H. B. uit Middelburg «rechtszaal voor dc eerste keer fnen. Hy stond terecht omdat hij Bistus met zijn auto reed over de 'de Korte sprak NRV Zeeland 5LBURG - Voor de afdeling Zee- ■K de Nederland se Reisverenl- IV) hield Ko de Korte in 'De i te Middelburg een lezing over Na eerst aan de hand van 5 if Is over de geschiedenis van Sf te hebben verteld, lichtte Ko flt het ontstaan van een land- KOperatie tce. Voorts werd aan- mteed aan de hoofdstad Quito verschillende indianenstam- ï't Andesgebergte kwam ter de verschillende klimaten die d kent en Ko de Korte besloot oerwoud van het Amazone ge lt afloop was er gelegenheid tot van vragen ïiSSE - Sint Phllipsland en Bru. filen een overeenkomst sluiten ^hulpverlening bij eventuele ca- op het werkeiland voor de •in de Philipsdam. Burgemees- fthouders van Bruinisse heb- donderdag gemeld in een toe- op de gemeentebegroting. Advertentie1 icien van professie^ Kontaktlenzenspe- cialist Oogmeting in 't hartje van de lanae Vorst kampman LANGE VORSTSTRAAT 57 GOES Weg der Verenigde Naties. Hij werd bij toeval aangehouden en bleek een alco holpromillage te bezitten van 1.45 B kon niet zeggen hoeveel hij nou precies had gedronken De offcier eiste een boete van 1000.- en drie maanden voorwaardelijke ontzegging, met twee jaar proeftijd De raadsman van B mr. H Bruin, hield zijn betoog erg kort en zei: „Het over komt mij voor de eerste maal dat ik me aansluit bij de eis van de officier en u, mijnheer de politierechter, vraag ik of u mijn cliënt conform wilt veroordelen Politierechter mr J Kolkman voldeed aan dit verzcek De 29-jarige K. v B uit Amemulden reed op 3 augustus over de Pen- ninghoek in Middelburg Hij werd door de politie opgemerkt en aangehouden omdat een van zyn koplampen het met deed De politie constateerde vervol gens dat de man naar alcohol rcok. met dubbele tong sprak, bloeddoorlopen ogen had en met het blazen op het pijpje de grootste moeite had De man had vervolgens de bloedproef gewei gerd Waarom die weigering? De verdachte: „Vanwege mijn geloofsovertuiging. Waarop mr. Kolkman wilde weten welke overtuiging. Volgens v. B. was hij lid van de Hervormde Kerk. Mr. Kolkvond die reden weinig 'overtui gend' klinken. Hij zei: „Dat geloof ik niet, ik heb er tenminste nog nooit van gehoord." Waarop verdachte zei dat hem dat altijd was verteld. De officier eiste een ontzegging van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk met twee jaar proeftijd, een geldboete van 750.- en een week voorwaardelijk. Omdat v B zijn rijbewijs broodnodig' heeeft voor zijn werk. wilde de poli tierechter daar wel rekening mee hou den en veroordeelde verdachte tot een geldboete van 1000,-. vier maanden voorwaardelyke ontzegging en een week voorwaardelijk. HEINKENSZANDAls het daad werkelijk op een evacuatie van de be volking aankomt, zal de agrariër nabij Borssele minder snel vertrekken dan de gemiddelde bewoner op een flatje in Middelburg en Vlissingen. Een ag rariër is veel meer aan zijn grond ge bonden en zal niet zo snel vertrekken als een w illekeurige flatbewoner." Dat zei donderdagmiddag de burgemees ter van de gemeente Borsele, drs. G. C. G. van den Heuvel, bij de behandeling van de vredesrampenregeling voor zijn gemeente. Die regeling kwam aan de orde in een vergadering van de commissie voor ruimtelijke ordening. De heer Van den Heuvel brak in die ver gadering een lans voor het opstellen van een rampenplan voor geheel mid den-Zeeland. Hij vond dat er op korte termijn regels moeten komen die de evacuatie van groepen mensen vastleggen. Over dat evacueren wilde het raadslid J. de Koster (pvda/ppr) wat meer duidelijkheid Als het aan hem lag zou er een enquête worden gehouden, waarin er bij de bevolking naar wordt geïnformeerd hoe men denkt te hande len bij een ramp De heer Van den Heuvel antwoordde hem dat een der gelijke enquête niet is op te stellen. „Een schrikreactie kun je met enquête ren." meende Borseles burgemeester De leden van de commissie voor ruimtelijke ordening waren allen wel tevreden met de vredesrampenrege ling Wel heerste de gedachte dat het boekwerk te omvangrijk was om ge makkelijk gehanteerd te kunnen wor den. Die gedachte onderstreepte de heer Van den Heuvel, die dan ook toe zegde dat er een beknoptere uitvoering van de regeling zal komen De verant woordelijken zullen echter wel be schikken over uitgebreide versies De heer Van den Heuvel voegde er ver der aan toe dat de regeling, zoals die nu bestaat, steeds aangepast en verbeterd zal worden Zo noemde hy onder meer het afstemmen van de onderlinge hoofdstukken van'de regeling op el kaar Daarnaast pleitte hij er voor om alle regelingen die er in de verschillende gemeenten 'worden gehanteerd op el kaar af te stemmen. .Als je bijvoor beeld over de verplaatsing van de be volking spreekt, kom je automatisch met andere gemeenten in aanraking," stelde hij. De eerste burger van Borsele kondigde ook aan dat er in de toekomst geoefend zal worden met de regeling. Informatieblad rampenregeling gemeente Borsele HEINKENSZAND - De gemeente Borsele geeft vanaf 10 december een extra voorlichtingsblad uit. met informatie over de vredes rampenregeling. In deze 'Wes tender' wordt weergegeven welke rampen men in de gemeente kan verwachten en welke instanties er dan worden opgettrommeld. Zo staat er iets in het blad over de scheepvaart op de Westersehelde. de fabricage en verwerking van produkten in het Sloegebied. hel vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, een watersnood, het vervoer van gevaarlijke stoffen per railverkeer en de kernenergie centrales te Borssele en Doel. Ook wordt in het blad duidelijk gemaakt hoe de bevolking in geval van nood wordt gewaarschuwd en vla welke bronnen men informatie kan krijgen. Ook wordt er geschreven over de verplaatsingsregeling Borsele. eventuele oefeningen en gren soverschrijdende activiteiten Overigens kan er van de zijde van de provincie ook nog een voorlich tingsfolder over rampen en hun be strijding worden verwacht, terwijl ook de nationale overheid aan iets dergelijks werkt THOLENAAR WA CHTTE MENSEN MET RIEK OP MIDDELBURG - Het boterde niet zo tussen de familie v.d. S. en de 53-jarige A. H., uit Tholen uit Poortvliet. Op 9 juni van dit jaar 'explodeerde' ver dachte H. dan ook. Hij zette op een weg bij Tholen zijn auto neer en posteerde zich aan de kant met een riek in de handen. De gezusters van S. en de echt genoot van een van hen, J. D.. naderden en volgens hen voelden zij zich ernstig bedreigd door het gedrag van H. Even ervoor had H. met zijn auto geprobeerd de gezusters en J. D. de 'pas' af te snij den. Een kleine week later, op 14 juni. zou H. mejuffrouw A. v.d. S. naar het leven hebben gestaan door, in Bergen op Zoom. op haar in te rijden, althans hy deed een j5oging daartoe Dit was de verklaring van de. niet aanwezige da me. Vooral dit tweede feit werd volgens officier van justitie, mr J. G F. Hage. zo bleek donderdag tijdens de zitting van de politierechter in Middelburg met op zet gepleegd „Het lijkt mij hoogst on waarschijnlijk dat mejuffrouw v.d. S.op een trottoir loopt in Bergen op Zoom en dat daar heel toevallig ook H. met zyn auto aan komt rijden. H. vertelde dat hy zyn auto ging parkeren in een hele kleine ruimte, dat daarbij zijn voorwiel op de stoep terecht kwam en dat daar net mejuffrouw v. d S. liep. Dit is vol gens mij een kans van één op een mil joen." De officier eiste voor de twee bedreigin gen een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan drie voorwaardelijk met twee jaar proeftijd en voor het 'snijden' een geldboete van 100.- Geen contact De raadsman van H., mr. E. H. Schute, vertelde dat H. eerst goed bevriend was met de familie van S„ dat hij voor deze mensen.diverse bouwkarweitjes had verricht en in die tussentijd was 'gevallen' op mejuffrouw A. v.d. S. De vader van het meisje vond dat maar niks en toen de het werk was gedaan, wilde de familie V. d. S. niets meer met H. te maken hebben. Ook mocht hij geen contact hebben met A. v.d. S. En dat bedroefde H. zeer Mr. Schute: „Dat kon myn dient niet verkroppen en hij begreep het ook niet goed Vandaar zijn ietwat onhandige reactie Dat H die mensen bedreigde of naar het leven stond, zoals in de dag vaarding staat omschreven, dat vind ik dan ook wel heel erg overtrokken Wat de ontmoeting in Bergen op Zoom be treft. het volgende: H. ging daar. zoals zo vaak. boodschappen doen. parkeer de zijn auto en zag plotseling A. v.d S op het trottoir lopen. Hij reed een stukje de stoep op om haar tot stilstaan te brengen, omdat hij dolgraag met haar wilde praten. Zij voelde dat als een be dreigingen ging er snel vandoor. Verder heeft zich sinds die veertiende juni niets meer voorgedaan tussen H. en de fami lie v.d. S." Mr Kolkman bleef wel bij het stand punt dat in het geval met de riek. de mensen in de auto zich bedreigd heb ben gevoeld. Jrl. had toch met die riek best de autoruit in kunnen slaan." Ver der was de politierechter wel gevoelig voor de argumenten van mr Schute. Het vonnis luidde voor de bedreiging 500.- en een maand voorwaardelijk met twwe jaar proeftijd en voor het 'snijden' 100.- boete GOES - Op de Grote Markt in Goes ïs donderdag de veertiende najaarskeu ring van trekpaarden gehouden. Van 's ochtends half tien tot 's middags half vier beheersten de stevig uit de kluiten gewassen paarden het beeld van de binnenstad van Goes. Ondanks dé aanvankelijke kou was er voor het evenement de hele dag eend redelijke belangstelling. Verkeesopstoppingen deden zich. in tegenstelling tot de on langs eveneens op de Grote MDarkl gehouden schapendag. nauwelijks voor. De najaarskeuring van trekpaarden hoort op de Markt thuis, zo stelde het organisereend comité (de samen werkende bonden van Zeeuwse paar denfokkers). Op dit aspect dging wet- houder L. M. de Leeuw (gmeente Goes) nader in. Hij was van mening dat de entourage van de Grote Markt een aan zienlijke verbetering betekende De trekpaarden waren feestelijk ver sierd met, gevlochten wolstrengen langs ce manen. „Dat doen we om onze paar den zo goed mogelijk te presneteren." zei de secretaris van het organiserend comité, de her A. Z. de Buck Bij de keu ring werden de paarden voorgeleid aan de jury, die behalve op de algemene In druk, op de draf en gang van het paard lette. De jury, bestaande uit vijf man. was het na afloop in grote lijnen met elkaar eens. De heren M. Raaymakers en J. Bakermans oordeelden: „Prima materiaal, een stuk beter dan vorig Jaar. MSet name de 4- tot 8-jarigen wa ren pukjes. Ik. en mijn collega ook. moet het nog zien gebeuren dat de jon geren deze paarden in de toekomst voorbij zullen streven De jury had ook veel waarderende woorden over de 'uit België afkomstige dpaarden. „Eerlijk gezegd hadden ze eigenlijk wel de over hand. Dc trekpaarden mogen zich in een ge stadig groeiende belangstelling ver heugen. Mede hierdoor wordt het peil ook steeds beter. De Zeeuwse paarden fokkers slaan de laatste tijd landelijk gezien eveneens geen gek figuur. In 1980 wordt in Den Bosch weer de na tionale tentoonstelling gehouden. Een woordvoerder van de samenwerkende bonden van Zeeuwse paardenfokkers hield nog een slag om de arm over de kansen van de Zeeuwen in Den Bosch. Toch was hij van oordcel „dat er paar den tussen zitten, die zeker een kans hebben." De uitslag van de najaarskeuring 1979 is als volgt' Erekampioene Usette van O rotenbergen van de eigenaren A.Z de Buck en J Rood- zand uit Oostkapeile. kampioen hengstveu lens A. van Doorwerd van eigenaar L Broomans uit Tholen. kampioene merrie veulens: Sonja van Weizicht van de elge- Expositie Voormey WESTDORPE - Tot en met 17 decem ber is in galerie Troutzaerte' in West- dorpe een expostie van schilderijen te zien van Peter John Voormey De gale rie is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 18.00 uur Zondag tussen 14.00 uur en 18.00 uur. naarvombmatle De Buck-De Werd uit Oostkapeile. (reserve) Erna van Reimers- hoek van De Buck-De Werd uit Oostkapeile: kampioenen merries geboren in 1978: Mia van de Blindstraat. van A Brooymans uit Tholen. tres.! Conny van Bazel, van A. Brooymans uit Tholen; kampioen hengst ge boren in 1978: Bart van Boswijk, van B Su- stronk en A. Brooymans uit Tholen; kam pioene merries geboren ln 1977 Rita van de Groenepoort. van de combinatie Brooymans-Bouman uit Tholen. ires i Ma- delaine van 't Ooievaarsnest, van Stal te Zande uit Kapelle-Hemkenszand. kampioe nen merries geboren in 1976 Brendy van de Havenweg, van C Maurice uit Wolphaarts- dljk. (res i Valda te Zande. van Stal te Zandc .uit Kapellt-Heinkenszand; jeugdkampioene van 1-. 2- en 3-jarige merries Rita van dc Groenepoort. van combinatie Brooymans- Bouman uit Tholen. kampioene merries ge boren in 1975 en vroeger Lisette van Groten- bergen. van A. de Buck en J Roodzand uit Oostkapeile; eerste prijs stalgroep Jong: eigenaar A Brooymans uit Tholen; eerste prijs stalgroep oud: eigenaar A. Brooymans uit Tholen, (res.i A. de Blek uit Oostkapeile; eerste prijs fokgroep: eigenaar Stal te Zande uit KapeUe-Hemkenszand. eerste prijs mer ries met afstammelingen Rosalie, van ge broeders Geldof uit Oostkapeile eerste prijs hengsten met afstammelingen. Horizon Ter- snel. van J. Roodzant. P Roodzant, A de Bick uit Dirksland. ZIJldijk en Oostkapeile. tres.) Nico van Schoonebeek. van A de Bick uit Oostkapeile. (Advertentie) Namens een grote relatie zoeken wij tegen contante betaling SPAARBRIEVEN aan toonder waarvan de looptijd gedeeltelijk verstreken is. VAN DER HOOP CO NV Commissionairs in effecten sinds 1895. Prins Hendrikkade 123 1011 AM Amsterdam. Tel. 020-22 31 31. OVER CONSUMEREN EN PRODUCEREN GOES - Bijna 100 vrouwen van de Christelijke plattelandsvrouwenbond (CPB) hebben zich donderdag gebogen over het onderwerp 'Wat vraagt de consument en wat biedt de producent'. Dit gebeurde tijdens de boerinnendag Zeeland in de Oosterkerk te Goes. Drie sprekers hielden een inleiding over dit onderwerp waarna de dames vragen mochten stellen en discussieren over de rol van de boer en zijn produkt bin nen het consumptiepatroon. De heer N Dijkstra van het Federatief Nederlands Zuivelverbond (FNZi schetste in zijn betoog de gang van het zuivelprodukt via fabrieken naar de consument. „Er gaat relatief erg veel Tel.01100-27251 GOES - „Het landbouwbeleid moet nog sterker worden gericht op hel middenbedrijf. Dal is vooral nodig om zoveel mogelijk boeren en tuinders voldoende mogelijkheden te laten be houden om een redelijk beslaan in de landbouw te hebben. Door aan grote bedrijven sterke beperkingen op te leggen zou dat bereikt kunnen wor den". Dit zei voorzitter P. Blokland van de christelijke boeren- en tuinders bond (CBTB) West-Nederland tijdens een vergadering van het hoofdbestuur. De heer Blokland was het 'absoluut on eens' met de opmerking van land bouwminister mr A. P. J M. M. van der Slee tcdat, dat de wet Investeringsrege ling (WIR) afgeschaft zou moeten wor den. om plaats te maken voor een be lastingverlaging Blokland ..Op deze wijze wou je juist grotere bedrijven sterk bevoordelen boven de kleinere en dat is nou juist wat we met willen De vrijheid van ondernemerschap moeten we voor de middenbedrijven zoveel mogelijk in stand houden" Vertegenwoordigers van verschillende CBTB-kringbesluren toonden zich zeer ongerust over de uitspraken van minis ter Van der Stee en zyn medewerkers ten aanzien van de middenbedrijven. Vanuit de kring Flakkee werd naar vo ren gebracht dat de minister te gemak kelijk over afvloeiing praat, terwijl er onvoldoende wordt gedaan voor in standhouding van de werkgelegenheid in de landbouw. Het hoofdbestuur van de CBTB besteedde voorts uitvoerig aandacht aan de nota over de ontwik kelingen in de Nederlandse akkerbouw, die enige maanden geleden door het ministerie van landbouw werd uitgege- In deze nota wordt onder meer gesteld dat verdere versterking van het pro- duktieproces in de landbouw een voor naam beleidspunt moet zijn Vice-voor- zitter W J. Sanderse zei dat de nota nog eens onderstreept dat de akkerbouw voor een krachtproefstaat, hij meende dat de problemen nog altijd niet zijn opgelost, ondanks de redelijke prijzen en opbrengsten van het huidige seizoen De heer Sanderse was er blij mee dat de kwaliteit van de producten in toenemende mate de aandacht krijgt. Hij achtte het onjuist dat de lan den van de Europese Gemeenschap hun suikerproductie moeten inkorten (met 7 percent) ten gunste van de suike rimporten vanuit de ontwikkelingslan den „Op zich is deze hulp een goede zaak. maar dan moet de gehele bevol king eraan meebetalen en niet zoals het nu lijkt, alleen de boeren", aldus de heer Sanderse Het CBTB-hoofdbestuur besteedde aandacht aan de prijsverhoging in de sector conserven-peulvruchten (ge vraagd is een verhoging van 5 tot 8 procent); de pootgoedverordening; de energiekosten voor de tuinbouw en de problemen van de veehouderij. Voor zitter Blokland merkte over die vee houderij op dat door middel van pre mies een vrijwillige productiebeper king in de sector melkveebedrijven, nagestreefd moet worden. geld naai" de fabrieken en de tus senhandel Momenteel krijgt de boer nog maar 30 cent van iedere gulden die de consument voor zyn produkt be taalt. De verwachting is dat dit nog minder zal worden", aldus de heer Dijk stra Hij wees erop dal hel belang van boer en consument ligt bij een stabiel prijsbeleid Ook moeide kwaliteit hoog in het vaandel-worden gevoerd omdat in de eerste plaats de Nederlandse con sument dat eist maar ook omdat veel produkten worden geëxporteerd. De heer Herweyer van de Nederlandse melkhandelarenorganisatie ging in zijn inleiding in op de ontwikkeling van de zuivelhandel .Hei in de jaren '60 inge-_ voerde nieuwe vestigingsbeleid, waarin werd bepaald dat iedere kruidenier ook melk mocht verkopen, bleek goed uit te pakken voor de groot-winkelbedrijven maar deed vele melkboeren de das om Nu er een nieuwe regeling is getroffen zodat iedere korting op de inkoopsprijs ook een besparing op moet leveren, hebben de handeiaren maar ook de coöperatieve melkfabrieken weer hoop gekregen voor de toekomst", betoogde de heer Herweyer. Eigen belang Mevrouw Strayer van de huishoudelij ke voorlichting voor het platteland be sprak hoe men moet komen tot een ver antwoord consumptiegedrag ..Alleen al uit eigenbelang moeten we bewust consumeren. Ook voor de overheid ligt er een taak om consumentenonderwijs en vorming te bieden. Van de grootwin kelbedrijven hoeven we niet s te ver wachten. die smeren ons met alle ple zier nutteloze artikelen aan. Onze taak is het door al die verkoopmethoden heen te prikken en ons recht op veilig heid, informatie, keuzeen medezeggen schap te laten gelden", vertelde me vrouw Strayer. Het middaggedeelte van de boenn- nendag werd besteed aande discussie en het stellen van vragen aan het forum van de drie sprekers

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 39