Huisvesting Hulster ambtenaren is slecht 1 i pi Bibliotheek opent filiaal Terneuzen in Zuid m Stan de Neve neemt vandaag afscheid Hoekse Rakkers9 P. W. Toesseint (PvdA) uit de raad Oostburg Gaaikema: Dartelen tussen nuances J lli< VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 BEN W WILLEN COMMISSIE VERDEELD OVER DRIE GEBOUWEN HULST - Het college van b en w van Hulst wil komen tot de instelling van een speciale commissie die zich bezig moet houden met het onderzoeken van de mogelijkheden om de huisvesting van het gcmcentepersoneel te verbete ren. In de toelichting bij een raads voorstel in die richting zeggen b en w van mening te zijn dat er op zeer korte termijn aan de huisvesting van de ambtenaren veel moet gebeuren. Het college wil dat in de commissie plaats nemen burgemeester P. J. G. Molthoff (die als voorzitter zou moeten funge ren), de raadsleden R. Scheelc (CDA)en A. P. T. N. Houben (VVD), gemeentese cretaris J. F. van Denderen en een ver tegenwoordiger van het organisatie bureau van de Vereniging van Neder landse Gemeenten. Het college van b en w heeft beluisterd, dat de algemene opinie van het ge- meentepersoneel is. dat er zo snel mo gelijk een eind moet komen aan de hui dige ongewenste situatie, waarbij het administratief personeel verdeeld over drie gebouwen is gehuisvest. Dat is na delig voor het publiek (vanwege de mo gelijke verwarring: waar moet ik zijn?) en ook voor de gemeente, omdat de sa menwerking tussen de verschillende af delingen van de gemeente onder de hui dige toestand lijdt. „Derhalve is uit een oogpunt Van kosten en serviceverle ning verbetéring dringend gewenst", zo schrijven b en w. Seydlitz De commissie zal dienen te onderzoe ken welke van twee alternatieven het best te gebruiken is. B en w maken mel ding van de mogelijkheid om het grote pand Seydlitz aan de Markt tegenover het stadhuis te restaureren en te ge bruiken als onderdeel van het ge meentehuis. Daar zouden dan de afde lingen financiën en welzijnszorg kun nen worden ondergebracht. Tegelij kertijd zou het bestaande stadhuis moeten worden uitgebreid. Tesamen zijn deze werken te beschouwen als een definitieve oplossing voor het huisvestingsprobleem voor het voltal lige personeel, zo vinden b en w. Res tauratie van het pand Seydlitz, die op middellange termijn mogelijk is, bete kent tevens het behoud van een waar devol gebouw in verband met het stadsbeeld. De andere mogelijkheid is de stichting van een geheel nieuw gebouw, ergens in de gemeente. In dat geval speelt een rol de vraag, of men een stadhuis buiten de binnenstad wil brengen of niet. Ook het tijdstip van realisering en de financiële consequenties moeten in de overwegin gen worden betrokken. Als gekozen zou worden voor een niet op zeer korte ter- Sillt 1 december naar Retranchement RETRANCHEMENT - Zaterdag 1 de cember brengt Sint-Nicolaas een be zoek aan Retranchement. Om 13 00 uur vertrekken de kinderen vanaf de oude school, voorafgegaan door de muziek vereniging 'Apollo' uit Sluis naar het eind van de Dorpsstraat. Daar wordt op de kruising met de Killendijk op de Sint en zijn Pieten gewacht. Na een rond gang door het dorp blijven Sint en zijn Pie ten nog een tijdje en wel in de Oran- je-Nassauschool aan de Prins Maurits- straat. NA 28 JAAR RAADSLIDMAATSCHAP opgevolgd door Jan van de Sande uit IJzendijke. Tijdens de vergadering van de PvdA werd nog geen oplossing gevonden voor het gebrek aan bestuursleden van de afdeling. Al sinds een jaar zit men zon der een echte voorzitter en ook de secre taresse mevrouw C. Spinnewijn legde met ingang van donderdag haar functie neer. De huidige zes bestuursleden hou den nu de afdeling draaiende in de hoop dat er in maart kandidaten zullen zijn om de open plaatsen in te nemen. De afdeling West-Zeeuws^h-viaande- ren van de Partij van de A. ;id gaat proberen om via de provinciale leden vergadering van de partij voor elkaar te krijgen dat de statenfractie van de PvdA vaart zet achter de realisering van rondwegen rond Oostburg en Sluis. Tijdens de vergadering werd de donder dag plotseling overleden dr A. Vonde ling met een ogenblik stilte herdacht. OOSTBURG - De heer P. W. Toesseint uil Schoondi jke stopt per 1 januari zijn raadslidmaatschap voor de PvdA in de Oostburgse gemeenteraad. Daarmee komt dan een eind aan 28 jaar onafge broken lidmaatschap van het gemeen tebestuur van. eerst, Schoondijke en sinds de herindeling in 1970, Oostburg. Toesseint maakte zijn beslissing don derdagavond bekend tijdens de alge mene ledenvergadering van de Partij van de Arbeid, afdeling West-Zeeuw- sch-Vlaandcrcn in 'Chez René' in Oost burg. De stap van de heer Toesseint werd door de PvdA-leden betreurd. Eerst was men verwonderd over de medede ling, omdat die totaal onverwacht kwam. De reden dat Toesseint stopt met het werk voor de gemeenteraad ligt in de privë-sfeer. Hij wordt als raadslid mijn uitvoerbaar plan. zo vinden b en w. dan moet de afdeling algemene zaken eerst geholpen worden. Het college heeft daarom alvast een plan laten ontwerpen, waarin het kan toor van algemene zaken alvast wordt uitgebreid. Vier bureaus méér zouden kunnen worden geplaatst en de afde lingschef zou een eigen kamer krijgen. Dan komt tevens een - hoognodige - spreekkamer beschikbaar. Het b en w-voorstel om te komen tot de oprichting van de commissie huisves ting administratie komt aan de orde in de vergadering van de Hulster gemeen teraad. die donderdagavond 29 novem ber wordt gehouden. Deze openbare vergadering, die in de raadszaal van het stadhuis wordt gehouden, begint zoals gewoonlijk om zeven uur. GPV AXEL ZIET GELD VOOR BOUW VAN SPORTHAL AXEL - De gemeenteraadsfractie van het Gereformeerd Politiek Verbond (gpv) in Axel heeft getracht een nota aan te geven waar in het financieel meerjarenplan van b. en w. bezuinigd kan worden, zodat een sporthal ge bouwd kan worden. Zoals bekend is er binnen het college van b. en w. geen overeenstemming over het meerjaren plan. Wethouder P. T. A. M. R. Apers heeft een eigen meerjarenplan ge maakt, waarin ruimte bestaat voor de bouw van de sporthal. De overige le den van het college denken er anders over: in hun plan komt de sporthal pas - eventueel - na 1983. Het GPV is het met beide visies oneens. Net als de minderheid maakt het GPV ruimte voor de sporthal, maar het doet het op een andere manier. De minder heid, zo vindt het GPV, tast de begro ting van de dienst Gemeentewerken aan. waardoor het verzorgingspeil in gevaar komt. Overigens houdt het GPV de weg voor overleg met de andere voor standers van een sporthal ruimschoots open: volgens het PGV verdient het aanbeveling dat zij overeenstemming trachten te bereiken over de financiële aspecten. Voor de sporthal is jaarlijks een bedrag noodzakelijk van 380.000 gulden. Een voornaam deel daarvan - 72.000 gulden - ziet het GPV vrijkomen door uittre ding uit de stichting Regionaal Pedago gisch Centrum Zeeland. Het GPV is botweg tegen iedere vorm van subsidie aan het RPCZ. Het GPV Axel is tegen de schooltand- verzorging. Dat is een taak voor de ou ders. vindt het GPV; dat bespaart de gemeente 31.000 gulden. De woonforen- senbelasting en de leges voor bouwver gunningen zijn te laag geraamd, vindt het GPV. dat ook minder wil uitgeven voor het onderhoud van bepaalde we gen ln de gemeente. Het ls volgens het GPV niet aan de ge meente om dorpshuizen te exploiteren; dat is een taak voor het particulier ini tiatief. Ook zou gewacht moeten wor den met de uitbreiding van het ge meentehuis. Ledcltheater, Oostburg Setk Nu. soloprogramma van Selh GaatJce- ma Muzikale leiding. Henk van Dijk Piano: Henk ran Dijk Sologttaar Jan Blok Slaggt- laarcn fluit Willem Emé Bas. Dub du Bois Slagwerk Cor van den Berg Assistentie: Kuud Kokxhoorn Technische begeleiding: Sam Vreekamp Geluid Coos van Rooyen. Decor en visualisatieJan Swtnkels E r ls niets aan te doen: we leven ln een tijd van nuances. Die vaststelling heeft menig cabaretgroepje ertoe gebracht, de activiteiten maar te staken en elders een onderkomen te zoeken. Necrlands Hoop, Ivo de Wijs: de podia worden allengs leger. Niets van dat al les bij Seth Gaaikena. Hij voelt zich thuis tussen het 'mits' en 'tenzij', het 'maar' en 'wellicht' - een dartele D'66- er als het ware met - vrij plotseling - het windje in de rug. Donderdagavond was hij in een goed- bezet Ledeltheater in Oostburg met zijn nieuwste show, die kaalweg 'Seth Nu' heet en die - gegeven het genuan ceerde en soms wat fletse middenveld - toch zoveel vakmanschap en charme in zich bergt, dat hij me best beviel. Gaaikema kan wel wat. Hij weet hoe hij met zijn Nederlands moet omspringen, hij slaagt erin om een podium te bespe len, hoort zich gesteund door een en semble van uitnemende kwaliteit en legt binnen de kortste keren contact met zijn publiek. Noem je zo iemand 'VEEL VOORUITGANG MET VOLWASSENENWERK' IN HOEK VEEL NIEUWKOMERS HOEK - „Een buurthuis moet een ont moetingsplaats zijn, waar men zich thuisvoclt. Dit geldt zeker voor Hoek, een dorp met veel nieuwkomers". Woorden van Stan de Neve, buurthuis leider van buurthuis 'De Hoekse Rak kers' te Hoek. Vandaag, vrijdag, neemt De Neve afscheid van het Hoekse buurthuis. Vanavond om acht uur begint er in het buurthuis een receptie, bij welke gele genheid men afscheid kan nemen van de buurthuisleider. In november 1974 deed Stan de Neve zijn intrede bij 'De Hoekse Rakkers', als opvolger van Leo van der Vorst. De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd bij 'De Hoekse Rakkers', een buurthuis, dat is onder gebracht in een oude barak aan Oud- Vlissingen. Vooruitgang is er, aldus De Neve, vooral geboekt op het terrein van het volwassenenwerk. „Toen ik hier vijf jaar geleden kwam, was dat er nauwe lijks. Nu komen er wekelijks heel wat volwassenen over de vloer". Het vol wassenenwerk moet. zo meent de schei dende buurthuisleider, in de toekomst verder worden uitgebreid. De activiteiten voor volwassenen die er momenteel zijn, liggen in de recreatieve sfeer, zoals cursussen, maar zijn ook vormingsgericht zoals een vrouwen- I rOulemeil praatgroep. Het feit dat het volwasse nenwerk zo'n lange aanloopperiode no dig heeft gehad - het buurthuis te Hoek bestaat sinds '65 - heeft volgens De Ne ve alles te maken met de slechtevan het buurthuis, accommodatie door het feit dat we momenteel over vijftig vrijwillige medewerkers beschik ken. Voor een dorpje van 3500 inwoners is dat erg veel". 'begenadigd'? Ach. ik weet heiN hem zo'n avond in de weer ziet, ieder geval gewonnen voor r ziin integriteit en de warmte hy zijn programma brengt Gaaikema lijkt in zijn optreden en oprechter geworden danet-i jaren geleden, toen hij znn k quente woordgrapjes door het wilde 'sleuren'. Ik hebdaialtiid moeiend en ook een beetje geto vonden en het leek me tekenen zijn gebrek aan zelfvertrouwen. 'Seth Nu' is in dit en een aantal opzichten aanzienlijk vol»» (hoezeer hij dat woord ook voorgaande produkties. Niet dat de woordspelingen hekJ*' zijn verdwenen, maar ze worden tioneler gehanteerd en storen mi» Gaaikema doet mild-venynle oil binnenlandse politiek (Den Uylen Agt, PvdA en CDA, krijgen geii] r een krauw over de neus ln lied» •Tussen Buitenveidert en NljnSf* 'De Rodekousenkerk' en 'De a' van Van Agt'), stoeit wat met keiWfs ('gereformeerde ouderlingen lopem r ze planten zich voort', 'Een paus 25'), de koningin ('Ik voel opeensd haar mis' - een ontroerend liedje' een bekende song), zijn Grom verleden en uiteenlopende mindi f den. 'j Wil Dat gebeurt met gevoel voorunde r tement. een tikje wijs ook en mgeï W een hartstochtelijk pleidooi voort* r1 ven, dat, per sluitend slot van rekrt F" zo kwaad nog niet ls. Een enkeling (en in Oostburg nlel 'jl len. getuige het bijna unanic-meenti siasme) zal zich afvragen of jevoi '31 veel 'gewoons' nu een cabaretier ff veld in moet sturen en in wat dief neer precies verschilt van zijn coUa F"' Het antwoord levert exact de 'mit 'tenzij's' en 'maars' op waartussen! r" Gaaikema zich gelukkig voelt waarom niet? Een eigen geluid to toch niet altijd te worden verwaai i een grote mond? NOG STEEDS GEEN ZICHT OP VESTIGING IN HOEK P. VV. Toesseint. Hulster hengelaars vergaderen HULST - De hcngelaarsvereniging 'De Binnenvest' uit Hulst houdt vandaag, vrijdag, een algemene ledenvergade ring in café 'De Graanmaat' te Hulst. In het bestuur zijn verschillende functies vacant. Secretaris J. Heirman treedt af wegens gezondheidsredenen terwijl bestuurs lid De Vet zich heeft terduggetrokken en J Weemaes zich niet meer herkies baar stelt Tijdens de ledenvergadering hoopt men het bestufur weer voltallig te krijgen. Het bestuur heeft daarbij de heer J. Boddaert al voorgedragenf voor een bestuursfunctie. Schoolraad Axel vergadert over opvolging schoolhoofd AXEL - De schoolraad voor het open baar kleuter- en lageronderwijs in Axel beraadt zich maandag over de op volging van de heer J. Blok, hoofd van de openbare Marijkeschool, die met pensioen gaat. Op de agenda staan voorts: werving van leerlingen, samenwerking met Borssele, bedrag per leerling en benoe ming van een VÖO-lid. De vergader: ng ls om 20 uur in de raads zaal van het Axelse stadhuis. Sinterklaasavond in Zaamslag ZAAMSLAG - Maandagavond houdt de sportvereniging Zaamslag, waarin alle clubs zijn vertegenwoordigd. Sin terklaasavond in gebouw De Poort. Aanvang 19.00 uur. TERNEUZEN - Maandag gaat filiaal Zuid van de Openbare Leeszaal en Bi bliotheek in Terneuzen open. Het fi liaal is ondergebracht in het gebouw dat tot begin dit jaar onderdak bood aan de hoofdbibliotheek. Die is dit voorjaar verhuisd naar het gloednieu we bibliotheekgebouw op het 'Java'. Verhuurder Rouw BV heeft de vrijko mende ruimten in Terneuzen-Zuid aangepast aan de wensen van het bi- bliotheekbestuur. In filiaal Zuid staan 13.000 boeken, waarvan 5.000 kinderboeken. De ko mende jaren zal het boekenbestand, tenminste wanneer daarvoor geld be schikbaar is. worden uitgebreid tot ruim 20.000 werken. Het filiaal is 625 vierkante meter groot. Er is rekening gehouden met uitbreiding. Het verzorgingsgebied van filiaal Zuid strekt zich uit van de zuidgrens van 'Hof Zeldenrust' tot aan het winkelcen trum Zuidpolder aan de Al varezlaan In het gebied wonen zo'n 10.000 mensen. Directrice T. C. Hoekman van de Bi bliotheek Terneuzen rekent erop dat het filiaal in Zuid vooral gebruikt zal worden door kinderen en bejaarden, mensen kortom die er niet direct toe komen de toch nog flinke afstand naar de hoofdvestiging op het 'Java' regel matig af te leggen. Overigens kan ie dere lezer terecht in het filiaal. 'Filiaalhoudster' is Margreët de Puy. Zij wordt bijgestaan door wisselende krachten. De openingstijden van filiaal Zuid: (voor volwassenen) 's maandags van één tot kwart voor vijf, 's woensdags van twaalf tot kwart over acht en vrij dags van één tot kwart voor vijf; (voor kinderen) 's maandags van één tot kwart voor vijf. 's woensdags van twaalf tot kwart voor vijf en vrijdags van één tot kwart voor vyf. Ruimtegebrek Met de ingebruikname van filiaal Zuid is de Stichting Gemeenschappelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek nog niet uit de huisvestingsproblemen. In Terneuzen zelf is men goed onderdak, maar met name de kernen leveren nog problemen op. De vestigingen in Sluis kil en Biervliet kampen met een enorm ruimtegebrek of met in niet al te beste staat verkerende gebouwen, terwijl het bestuur er nog steeds niet in is ge slaagd de vestiging in Hoek van de grond te krijgen. Dat ligt overigens niet aan het bestuur, maar vooral aan het ministerie van CRM. Al jaren klopt het bibliotheekbestuur tevergeefs bij 'Den Haag' aan. Pro bleem: de financiën én de personeelsbe zetting. Om een nieuw filiaal in Hoek te kunnen bemannen moet het aantal me- dewerkes van de bibliotheek worden uitgebreid. Daarvoor is echter weer toe stemming nodig en daar nu wringt hem de schoen. Secretaris J. Stenvert van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek: „Voor '80 rekenen we wat 'Den Haag' betreft nergens meer op. Het wachten is nu op de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Terneuzen. Wan neer de gemeente de zaak zaelf zou wil len financieren 'Filiaalhoudster' Margreet du Puy in de peuterhoek van filiaal Zuid. Zij geeft uitleg aan secretaris Stenvert en assis tente Bertina Klapthor. Hengelsportvereniging Koewacht vergaderde KOEWACHT - De Koewachtse hengel- sportvereniging hield haar algemene jaarvergadering in zaal 'De Anjer' te Koewacht. Voorzitter R Lammens reikte aan de clubkampioenen de be kers uit. Algemeen clubkampioen werd W. Bambost uit Zuiddorpe De titel van jeugdclubkampioen ging naar F. Ver- cauteren uit Sint-Niklaas (B). Daar naast gaf hij een overzicht van de be langrijkste gebeurtenissen van het af gelopenjaar. Een voorstelom een inter nationaal visconcours te organiseren kreeg bij de aanwezige leden voldoende steun. Verder zal er een concours voor leden worden gehouden. Het bestuurs voorstel om het jaarlijkse clubkam pioenschap in twee of drie wedstrijden te houden kreeg niet voldoende steun. Voorzitter Lammens deelde verder mee dat voor het komende seizoen ongeveer 1800 kilo vis op de viswaters zal worden uitgezet. Zoals het er nu naar uitziet wordt, op het 'Grote Gat' 600 kilo voorn en 400 kilo brasem uitgezet. Op 'De Ko- nijnenputten' wil men 400 kilo voorn en 300 kilo brasem uitzetten terwijl men op 'De Boskreek' nog eens 100 kilo zeelt de vrijheid wil geven. Verder zal er nog een grote hoeveelheid aal, snoekbaars en karper worden uitgezet. De juiste hoeveelheid is echter afhankelijk van de toezegging van de OVB. Voorstellen om nog meer voorn, brasem en forellen uit te zetten kregen geen voldoende steun. Nieuw buurthuis Begin volgend jaar krijgen 'De Hoekse Rakkers' de beschikking over een nieuw onderkomen. Van de strijd voor een nieuw buurthuis weet Stan de Ne ve alles. „Allang waren er plannen voor een nieuw buurthuis. We troffen het echter niet, want het rijk draaide de laatste jaren de subsidiekraan steeds verder dicht. Uiteindelijk heb ben we het nieuwe buurthuis toch ge kregen, omdat we konden aantonen dat we het nodig hadden. De Hoekse bevolking heeft een sterke band met haar buurthuis. Was die band er niet geweest, dan hadden we een nieuw buurthuis nooit gekregen. De op richting van het buurthuis ws een ini tiatief van de bevolking. De sterke band wordt wellicht het beste geïllustreerd Hulst stelt de behandeling van meerjarenplan uit HULST - Het college van b. en w. van Hulst heeft besloten om de financiële meerjarenplanning van de gemeente voor 1980 tot en met 1983 pas te laten behandelen in de gemeenteraadsver gadering van januari. Het college, dat het ontwerp voor de jaarwisseling ge reed hoopt te hebben, heeft dit schrif telijk meegedeeld aan' de leden van de gemeenteraad. Het college schrijft dat er in vergelij king met het thans geldende financiële beleidsplan nogal wat nieuwe wensen moeten worden opgenomen. In ver band met de omvang van de wensen- programma's voor de diverse jaren vergt de belangenafweging binnen het college de nodige tijd. zo zeggen b. en w„ die verder opmerken 'een gedegen voorbereiding' van groot belang te ach ten. Ook moet de raad ruim de tijd heb ben om de materie te kunnen bestude ren. Dat zijn de redenen voor het uitstel van de behandeling van de financiële meerjarenplanning, volgens b. en w. Hoek is een dorp met een sterk wisse lende bevolking. Het aantal verhuizin gen per jaar is zeer groot. Een gevolg hiervan is dat er in Hoek nogal wat nieuwkomers zijn. Stan de Neve:„Er zijn er een aantal die moeite hebben zich aan te passen. Hoek heeft nog steeds een dorpse mentaliteit, waarin niet iedereen zich kan vinden. Het buurthuis hier moet een brugfunc tie hebben, tussen de nieuwkomers en de andere inwoners van het dorp. Van daar ook dat het buurthuis hier een open karakter moet hebben. Het beleid in de komende jaren moet daar mijns inziens ook op gericht zijn". De afgelopen jaren heeft De Neve Hóek niet ervaren als een probleemdorp. „In tegendeel zelfs. Hoek is een echt dorp, het is kleinschalig, de mensen kennen elkaar nog én Hoek heeft een bloeiend verenigingsleven". De Neve noemt daarvan als voorbeelden het comité Hoek Totaal, dat een groot dorpsfeest voorbereidt en het vorig jaar spontaan opgerichte Hoekse IJscomité. Vandaag zet Stan de Neve definitief een punt achter de periode Hoek. „Na vijf jaar had ik het gevoel aan een andere baan toe te zijn. Buurthuisleider is een mooi beroep, dat, psychisch echter een enorm aanpassingsvermogen vereist. Het is werk dat enorm wordt onder schat". Per 1 december begint De Neve in Eeklo als opbouwwerker, waar hij tot taak krijgt wijkraden, jeugdraden en re novatieprojecten te begeleiden. 'Open middag' m badmintonclub Groot Sas' SAS VAN GENT - Zaterdag houdt badmintonclub'Groot Sas'indespg hal van Sas van Gent een 'optnn dag' voor de jeugd van 8 tot mimi jaar. Doel van de middag, dienldn van 14.00-16.00 uur, is de belupt ling van de jeugd voor deze sponttf wekken cq de reeds aangesloten Sa jeugdspelers bij verenigingen in au re gemeenten te interesseren voor' nieuw op te richten jeugdafdeling deze badmintonvereniging. Om tot zoveel mogelijk belangsteBfjN den te komen heeft het pas opgerlch ij" jeugdbestuur reeds folders uitgedee op de scholen in de gemeente Sas n Gent, die ook de woonkernen Westdobitd pe, Philippine en Zandstraat omvat I toegang zal vrij zijn en de jongerenht (tl* ven alleen zelf voor sportschoenen tfii zorgen. De rackets en shuttles wonkf-iw in de sporthal verstrekt. Het jeugdbestuur van de BC 'Grot :h Sas' hoopt door deze middag veel led Jc te werven voor de op handen zijnd jeugdafdeling in de leeftijdsgroep jaar. Tot op heden moesten de jeugdj stt badmintonspelers uit de gemeenleS kii van Gent voor het beoefenen vandei sporttak hun heil zoeken ln de nabuh) ;(«j gemeenten. Met diepe droefheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader LODEWIJK ROBERT ANDREAS echtgenoot van Maria Mast op de leeftijd van 50 Jaar Hulst: M. Andreas-Mast Rit en Peter Rob Hulst, 21 november 1979 Poorterslaan 102 4561 ZN De teraardebestelling, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op maandag 26 november a s. om 14.15 uur op de Algemene Be graafplaats te Hulst. Vooraf wordt een korte dienst gehouden in de Nederlands Hei-vormde Kerk die aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in hotel Van Ooste- rom, Stationweg 26 te Hulst na de teraardebe stelling De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het Sint-Liduinaziekenhuis te Hulst. Bezoekuren zondag van 14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Heden is in zijn Heer en Heiland ontslapen, na een langdurig geduldig gedragen lijden, zachten kalm mijn lieve man, onze broer, zwager en oom, de heer JACOBUS DIELEMAN echtgenoot van mevrouw Catharina Heijnsdijk op de leeftijd van 70 jaar. C. Dieleman-Heynsdljk Familie Dieleman Familie Heijnsdijk Terneuzen, 22 november 1979 Pijnboomstraat 21 De begrafenis zal plaatshebben op maandag 26 november a.s. om 15.00 uur op de Zuiderbegraaf plaats te Terneuzen, na voorafgaande samen komst in de Opstandingskerk. Beliamystiaal 74, welke aanvangt om 14.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk na de begrafenis. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Enige en algemene kennisgeving Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor alles wat zij met liefde voor ons heeft ge daan en geweest is, is heden na een langdurig gedragen lijden van ons heengegaan onze lieve zuster en tante op de leeftijd van 73 jaar mejuf frouw MELANIE REGINA PAULITA VERBRUGGE Terneuzen: M. C. de Vrieze-Verbrugge Westdorpe; L. Verbrugge Voorschoten: W. de Vrieze-Venema Westdorpe: Th. v. d. Abeele-Verbrugge Henk en Peter Terneuzen. 22 november 1979 Correspondentieadres: A. v. d. Abeele-Verbrug ge, Lindelaan 34, 4554 BK Westdorpe De crematie zal plaatshebben op maandag 26 november a.s. om 14.00 uur in het crematonum te Middelburg. S

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 38