aad Goes struikelt over plan lor bebouwing Schuttershof Grote belangstelling bij de opening van Expo Sint-Jansteen Wissel Zeeuws-Vlaanderên HOOG EN LAAG WATER ,AG 23 NOVEMBER 1979 yiG DEB A T OVER BREEDTE WINKEL gemeenteraad van Goes ^KgdrrdagavoDd /ware druk uit- H^op het dagelijks bestuur van om het bebouwingsplan Schuttershofgebied te her- is boven water gekomen ir»n de winkels (voor de bouw op 4 december het startsein (vrordt) over een breedte van anp het Weeshuisplein achter gam geprojecteerd is. QDA- JD. Tanis diende namens alle yties aan het eind van de Bjadering een motie in met het dit ongedaan te maken. Na ntoe vrij vinnig heen en weer ipkon wethouder L. H. de Leeuw i ruimtelijke ontwikkeling) de i jdtiijk maken dat hiervan juri- diengeen sprake kan zijn: ruim irgeleden beeft de raad zélf het f rógsplan vastgesteld en J- tntentoonstelliiig loosterzande STERZANDE - De duivensocié- Herlevlng' uit Kloosterzande ndruk bezochte hoktentoon- (in zaal 'De Reizende Man' te De duivenliefhebbers, icster. G van Dalen en de ge- De Koster uit Graauw stel- gbij hun beste vliegers en kwe- ïoon. Jeenkomst \*V raw jeugdspelers rw-De jeugdcommissie van de jrereniging Graauw hield een it voor de jeugdspelers en ders in de kleine zaal van het «hapscentrum te Graauw De >Kok. docent KNVB-opleidin- gjeugdvoetbal, gaf een uiteen- jwer jeugdvoetbal. Als onderde den daarbij aan bod het trai- Eóek, het spelen van wedstrij- i je verzorging in het algemeen. He punten werden ook enkele ïioond. oek Belgisch ieentebestuur Sas van Gent [AS GENT - Het gemcentebe- ïjn het Belgische Kaprijke [vandaag (vrijdag), een bezoek is van Gent. Burgemeester en sdrrs worden, vergezeld van algenotes. omstreeks 11.00 uur ontvangen door het gemeen- ir van Sas van Gent in de al. lege van Sas van Gent geeft in «tek een overzicht van de gang Sen in de gemeente, waarna een isordt, gebracht aan Westdorpe. middag is Philippine aan de ai bij terugkomst in Sas van nordt een excursie naar de cen- alkermaatschappij worden ge in Tenslotte brengt, het gezel- bezoek aan de sporthal in Sas De wethouder wees erop dat aan de vaststelling van het bebouwingsplan overleg met de gebruikers en eigenaren van panden in de omgeving van het Schuttershofgebied vooraf is gegaan. Tegen het plan is van de zijde van het museumbestuur geen bezwaar ge maakt. en ook de rijksdienst voor de monumentenzorg verklaarde zich er mee akkoord. De zaak is aan het rollen gebracht door een aankomend archi tect die bij wijze van afstudeerproject een studie van het museumcomplex heeft gemaakt Wethouder ing J de Graag (wd. vul- tuurl verklaarde zich ee'. voorstander van de motie. Hij kenschetste de ge plande bebouwing van het Weeshuis plein (ter plekke komt een winkeltje te staan) als 'een puist in het museum plein'. Hij vond dat er geen inbreuk ge maakt mag worden op een zo cultuur- gevoelig plein. Wethouder De Leeuw nam zijn collega deze uitlatingen zeer kwalijk. Hij constateerde dat de heer De Graag zijn verkeerde pet op zette, waarbij hij doelde op het feit dat de'cul- tuurwethouder ook voorzitter is van het museumbestuur En hij voegde er aan toe dathetdagelijks bestuur van de gemeente de zaak afgelopen maandag nog besproken heeft en dat er toen een unaniem standpunt over ingenomen is. De heer De Leeuw noemde de manier waarop de motie aan het college van burgemeester en wethouder werd inge diend 'een overval'. Strook Even was er sprake van dat het dage lijks bestuur van Goes het bebou wingsplan nadat het door de raad was vastgesteld eigenmachtig zou hebben gewijzigd. Op de tekeningen is name lijk een bebouwing op het Weeshuis plein van twee meter breed te zien, ter wijl nu over één meter gesproken werd. PvdA-raadslid drs G. R. Heerebout vroeg zich af wat dit voor juridische ge volgen zou kunnen hebben. De tekenin- Fietsexcursie Clinge en Sint-Jansteen SINT-JANSTEEN I De Zeeuws-Vlaam- se vogelwacht 'De Steltkluut' houdt zondag een fietsexcursie in de bossen van de waterleidingmaatschappij te Sint-Jansteen en Clinge. De excursie staat onder leiding van vogelkenner A. de Kind en begint om 9.30 uur. Belangstellenden kunnen zich verza melen aan de gebouwen van 'Interjute' te Kapellebrug. West-Zeen ws-Vlaamse NCVB bijeen OOSTBURG - De afdeling West- Zecuwsch-Vlaanderen van de Neder landse Christen Vrouwenbond komt woensdag 28 november bijeen in het hervormd kerkcentrum in Oostburg. De heer A. Cornet uit Goes spreekt over het thema: 'Hoe lezen wij de bijbel van daag'. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. bij- Ï3RENHOEK - 'De Jeugdhoeve', mr vogeltentoonstelling. SELANDE - Kapel van St.-Maar- Buur: geluidsdiaserie over leven herders door dhr. L. Slag- ST-St.-Liduinaziekenhuis, 20-21 tending Radio Nightingale. lELBl'RG - De Brasserie, ^enkomst over ufo's; Schouw- Muur Middelburgs Theater met sn gekke man en zijn vrouw 'Kapen van Middelburg. Potten- bijeenkomst over anth- stie; Bar Americain. 20.30 uur. B rockformatie Outcast. Kui- »rt, 20.30 uur; filmhuis met 'Mes- :Kopf; Gasthuis. 20-22 uur: uit- kfRawa lAS'DE - 'De Klomp', 20 uur: op- icabaretier Kees Bos. 5EUZEN - MTS. 20 uur: optreden apThe Meteors. EKZEE - 'Huis van Nassau'. 19-23 tgeishow ÏÖPEN GEN' OP ZOOM - Roxy. 18.45 en ?jr They called him Bulldozer. 130uur: De Bahama's een porno "i.18 jr. Grand. 20 uur: Kingdom of the ai2jr 23 uur. Bilitis. 16 jr. ST-De Koning van Engeland. Buur: Hurricane, a l20 uur: In van de ring. al.. 20.15 uur. SOS Banderzeeêr gezonken, 12 jr.; 22.30 Eostschool voor ontucht, 18 Jr. ÜEIBURG - City. 20 uur: Moonra- tl. IBURG - Ledel. 20 uur: Kort Ame- 0.16 jr. 50 MUZEN - Luxor. 20 uur: Slaps- J.20uur: Pas op of we slaan erop. ÜOuur Nacht van de maskers. 16 530 uur: Kostschool voor ontucht. dingen - Alhambra i. 20 uur. 1943, 12 jr.. 23 uur: Erop of 18 jr.. Alhambra ii. 20 uur: *ky fried movie. 12 jr.; 23 uur: S Frankenstein. 12 jr. Toonstellingen DENBURG - Gemeentehuis: 'Ca- iffderland, 35 jaar blijvende öchap'. ÏEN' OP ZOOM - Markiezenhof, Rir. 'Bergen fin) stukken' S-Museum voor Noord- en Zuid- w.d. 10-12 en 13.30-17 uur: oude -E-Landbouwmuseum. 10-12 en iuur oude landbouwwerktuigen "-Galerie Van Geyt. 9-12 en 14- 18 uur: Sinterklaastentoonstelling; Burgerzaal Stadhuis. 9-12 en 13-17 uur: werken Charles Daems. MIDDELBURG - Zeeuws Kunste naarscentrum. 10-12. 14-17.30 en 19.30 uur werken Flip Rutten (tekeningen) en Jan Vaes (kleinplastiek); Rijksar chief. 9-12.30 en 13.30-17 uur: 'Van nabij en verre'; St.-Janstraat 41, 14-17 uur: touwplastieken van Anneke Ruim- schotel; Artshop Six and Six. 10-18 uur olieverven Gera Dauvillier en Wim Va der; Galerie De Witte Swaen, 12-18 uur: nagelaten werk van Wim Helder; Gale rie De Klos. 10-24 urn: tekeningen van Charles Raeman; Galerie 't Kot, 9.30- 17.30 uur: gouaches van Pien Hazen berg; Vleeshal, 10-12 en 14-17 uur: foto tentoonstelling. NIEUWVLIET - Joh. Willem Friso- school. 19-21 uur: 'Een dorp als Nieuw- vliet'. NISSE - Galerie 'De mooie staak'. 9-20 uur: werken Messemaker. OOST-SOUBURG-Bibliotheek. 13.30- 17.30 en 18-20 uur: 'De leefbaarheid in kleine dorpen'. SAS VAN GENT - Bibloiotheek; "Dr. Comelis Verhoeven, filosoof. TERNEUZEN - Museum. 14-17 uur werken Christian Schad; 'Artikof8-18 uur. werken Ingrid Hissen. Hal Stad huis. 9-12 en 14-16 uur: werken vijf Frie se kunstenaars: Ter Schorre. 11-21 uur: 'Droogbloemen'. VLISSINGEN - Galerie Marqius. 13-18 uur: werken Jaap Schlee en Peter Blok huis: Scheldekwartier. 10-21 uur: '(Re- Ikreatie '79'; Bibliotheek. 10-21 uur: werken Charles Moreau. WATERLANDKERKJE - 'In den Ko ning'. etsen van Freddie de Hulster- Repko IJZENDIJKE - Galerie M4. 10-20 uur: aquareltekeningen van Jan Ver- schoore. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100-14444. iook voor milieuklachten). Zeeuwscb-Vlaanderen - Alarm nummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10 00-24.00 uur weekends van 20.00-24 00 uur. Zceuusch-Vlaanderen - Hulpgroep bij drankprobleem (AA), tel. 01172-2168 Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645, dag en nacht be reikbaar. gen bleken echter fout te zijn: op het officiële door de raad vastgestelde be bouwingsplan slaat een strook van eén meter. Wethouder De Leeuw verklaar de. 'met de beste wil van de wereld', deze strook niet als een pulst te kunnen zien. die in ernstige mate afbreuk doet aan het Weeshuisplein Hij vestigde er de aandacht op dat de wensen van de 'Goese culturele raad over de inrichting van het Schuttershofgebied zoveel mo gelijk zijn ingewilligd Volgens de wet houder zou uitvoering van de motie ern stige financiële gevolgen kunnen heb ber. Uiteindelijk besloot de raad de strek king van de motie zodanig te wijzigen dat het dagelijks bestuur van de ge meente wordt uitgencdigd na te gaan of het bebouwingsplan nog kan worden aangepast met de bedoeling de strook op het Weeshuisplein te laten vervallen. Knokke won van "De Missers' Aardenburg AARDENBURG - De luchtbuksvere- mnging 'De Missers' te Aardenburg ontving de Belgische vereniging 'Knok ke Shooting' uit Knokke voor een vriendschappelijke wedstrijd Van ie dere vereniging werden de vyf beste prestaties samengeteld voor het bepa len van de uitslag. Deze werd: Knokke Shooting. 1 W de Vlieghere. 176 pnt., 2 F.Boeijan. 172:3E. Boeijan. 169;4Y.de Ruyter. 168; 5 D. Persyn. 163, samen: 848 punten. De Missers 1 L. v Kruys- seh. 175. 2 R. de Windt. 168. 3 Th. Koc- kuyt, 165. 4 C. v Hermon, 163; 5 W Kloote. 160. totaal: 831. De winnende vereniging ontving uit handen van voorzitter A. Ballegeer een standaard met inscriptie. Er was .bo vendien voor de nummers één van ie dere club een herinneringsprijs. Industriebond FNV Groot Axel een feit ZUIDDORPE - In Zuiddorpe is donder dagavond het bestuur gekozen van de Industriebond FNV Groot Axel. Daar mee is de fusie tussen de verschillende afdelingen van de industriebonden van het NW en het NKV een feit ge worden. Dc vergadering werd bij aan vang geleid door districtsbestuurder W. Waumans; na de bestuursverkie zing nam de verse voorzitter T. van Hoorn de hamer over. De andere leden van het dagelijks bestuur zijn secreta ris J. Vernimmen en penningmeester J. van Hove. De algemeen secretaris van de Indus triebond FNV S. van Weysterveld gaf de 45 aanwezigen een toelichting op de mogelijkheden voor vervroegde uittre ding voor werknemers en over de vijf ploegendiensten, die het FNV uiteraard gewenst vindt. De Industriebond FNV Groot Axel heeft donderdagavond het meerjaren plan van wethouder P. T. A. M. R. Apers verworpen. Zoals bekend ziet Apers als enige binnen het college van b en w mo gelijkheden om in 1980 te beginnen met cle bouw van een sporthal. De Industrie bond FNV vindt, dat de wethouder te weinig denkt aan de leefbaarheid in de kleine kernen en heeft zich daarom uit gesproken vóór de meerjarenplanning van de overige leden van het college. Na overleg met de overkoepelende vak bondscentrales wil de Industriebond in een brief aan de Axelse raad uiting ge ven aan het ingenomen standpunt. Ook in overleg met die centrales gapt de In dustriebond een brief schrijven naar de vervoersmaatschappij Zuid-West-Ne- derland (de ZWN). De vergadering be sloot de ZWN te verzoeken de oude re geling, zoals die tot ongeveer een maand geledenfunctioneerde, weer in te stellen, omdat die oude regeling voor mensen van Koewacht betere reismo gelijkheden zou bevatten. Dames voetbalelftal Westdorpe verloor WESTDORPE - Het damesvoetbalelf- taJ van Westdorpe heeft een wedstnjd tegen het dameselftal van de w Hoek met 2-3 verloren. Voor Westdorpe scoor de Ellen van Dam. het tweede doelpunt werd door één van de speelsters van Hoek in eigen doel geschoten De wed strijd werd gespeeld bij kunstlicht op het sportterrein te Westdorpe. Oud papieractie SV Zaamslag ZAAMSLAG - De sportvereniging Zaamslag houdt zaterdagmorgen weer een inzamelingsactie van oud-papier. Dit gebeurt tussen 9 00 en 12 00 uur. Examen BRESKENS - De heer A. I. Gambler uit Breskens slaagde aan de Erasmus Uni versiteit in Rotterdam voor het docto- raai examen rechtsgeleerdheid. Ontspanningsmiddag bejaardenwerk Koewacht KOEWACHT - De afdeling Koewacht van de bond van bejaarden en gepen sioneerden hield ui samenwerking met het gecoördineerd open bejaardenwerk voor haarleden een geslaagde ontsapn- ningsmiddag in het patronaatsgebouw te Koewacht, Het programma bestond uit een optreden van het bejaardenkoor Koewacht. Daarnaast had professor 'Sarkos' uit Eeklo als goochelaar en vooral als grappenmaker veel succes. Wethouder L H de Leeuw KOEWACHT - Aan de schieting van societeit'Thuis-weg' in café C. v. Rlem- ste te Koewacht namen 102 schutters deeL Uitslag: hoge vogel L. Rlngoot Sint Pauwles. eerste zijvogel: R. de Smet. Koewacht. P.v.d Steen Koewacht, tweede zijvogel. Meeste kleine vogels (4) Th. v. Vlierberghe Koewacht KOEWACHT - Aan de camavalsschie- ting 'Elfde van de Elfde' namen 50 schutters deel in café van Riemste in Koewacht Uitslag:hoge vogel L. Rmgoot. Sint Pauwels. eerste zijvogel: R. de Smet Koewacht: tweede zijvogel G Ferket Koewacht Wip U: hoge vogel G. R Rombout Koewacht, tweede vogel L. Ringoot Sint Pauwels. Grootste aantal kleine vogels (4A. Martens Nieuwdorp. HULST - Aan de schieting op de OZO terreinen van S.V.De Stadsherberg na men 40 schutters deel Uitslag Wip I: hoge vogel D de Jonge Temeuzen. eerste zij vogel: J. Asselman Kloosterzande, tweede zijvogel: J As selman. Grootste aantal kleine vogels (5) E. Blommaert uit Hulst. Wip II. hoge vogel F de Vos Kieldrecht. eerste zij vogel: D. de Jong Temeuzen; tweede zij vogel F. de Vos Kieldrecht Grootste aantal kleine vogel (5) mevrouw J. de Vos Heikant HEIKANT - Aan de bejaardenschie- ting in het Gemeenschapscentrum 'Het Heike' namen 50 schutters deel. uitslag: hoge vogel: C. van Damme Koewacht, eerste zijvogel: R Ongena SintJansteen; tweede zijvogel: J Saeye Koewacht. Het grootste aantal kleine vogels(5)J VerstraetenSintJansteen. Pastoor Van Aken neemt afscheid van Sas van Gent SAS VAN GENT - Binnenkort neemt pastoor Van Aken afscheid van de paro chie Sas van Genten Zandstraat, waar in hij zestien jaar heeft gewerkt. In drie eucharistievieringen neemt pastoor Van Aken afscheid, met telkens na af loop gelegenheid om persoonlijk af scheid van hem te nemen. De eerste dienst is vrijdagmorgen 7 december in het bejaardentehuis 'De Redoute'. De ze dienst, die bestemd is voor de bewo ners van het tehuis, begint om 9 00 uur. Zaterdagavond 8 december is er een eu charistieviering in de kerk van Zand straat, waaraan mee wordt gewerkt door het koor van de school. Deze dienst begint om 19.00 uur. Tenslotte is er zondagmorgen 9 december een dienst in de kerk te Sas van Gent. waar aan wordt meegewerkt door drie koren Deze eucharistieviering begint om 11 00 uur Öe gebruikelijke diensten op de zondag van half tien te Sas van Gent en tien uur te Zandstraat komen hier door te vervallen. WEEKENDDIENSTEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN 24 EN 25 NOVEMBER Centraal alarmnummer: 01150-122 00. Weekenddienst voor eerste hulp ziekenhuizen Kanaalzone: vr. 17.09-ma 08 00 uur: Elisabeth ziekenhuis te Sluiskil Artsen: Temeuzen: zat 08.00-zon. 08.00 uur J G Stevens, Scheldekade 27. tel. 1 20 20 Zon. 08.00-ma. 08.00 uur: H. J. van Herk. Michiel de Ruytersingel 1. tel 9 40 00. Oostburg en Aardenburg: vrij 19.00- ma. 08.00 uur; H. Bruggeman. Nieuw- straat 53. Oostburg. tel 01170 - 21 21 Cadzand. Retranchement, Sluis en Zuidzande: G de Meijer. Sluis. tel. 01178- 13 66. Biervliet. Hoofdplaat en IJzendijke.: A. E Lievens. IJzendijke. teL 01156-1266. Breskens, Groede en Schoondijke: dr. Laterveer. Breskens. tel. 01172 - 19 56. Axel: vr 18.00-zat. 08.00 uur: E. Klop. Bastionstraat 36. tel 01155-1777 Zat 08 OO-ma. 08.00 uur- E. C J Frank. Noordstraat 8. tel 01155- 16 66 Spreekuren 10-10 30 en 16-16 30 uur. Sas van Gent en omstreken: M. C Dlerick. Graaf Jansdijk A-185. West dorpe, tel 13 66 Spreekuur Zat. om 10.30 uur op Bolwerk Oranje 2 Hulst- praktijk J. Niesten. Gr Bagijne- straat 18. tel. 01140 - 33 73 wordt door eigen artsen verzorgd Spreekuur spoedgevallen: zat. 9.30-10 en 17.30-18. zon. 12.30-13 uur. Vrij. 18-zo. 24 uur C. v. d. Mee, Wilhelminalaan 13. Hulst, tel 01140-42 15. Hoek, Sluiskil en Philippine: M. Jongsma. Julianastraat 2. Hoek. tel. 01154- 13 56 ZE VAC hield een oriëntatierit KOEWACHT - De Zeeuws-Vlaamse Automobielsport Colub (ZEVAC) hield een oriëntatierit die meetelde voor het Zeeuws-Vlaams kampioen schap en het clubkampioenschap. Win naar in de A-klasse werd de equipe Vonck uit St-Gilles-Waes (B) met een totaal van 92 strafpunten. In de B- klasse ging de overwinning naar C. Francke-R. de Braai uit Hoek met 131 strafpunten. Start en finish waren te Koewacht. Na afloop reikte ZEVAC-voorzitter C. Risseeuw in zaal J. de Kind de prijzen uit De uitslag: A-klasse: 1 equipe Vonck uit St-Gilles-Waes (B) met 92 strafpunten; 2 equipe Wijkhuis uit Souburg met 93 strafpunten; 3 A. van Engelenburg-J. Kohjn uit Goes/Temeuzen met 166 strafpunten; 4 equipe Weemaes uit St- Jansteen met 223 strafpunten; 5 equipe De Kerf uit St-Jansteen met 243 strafpunten. B-klasse: 1 C. Francke.R. de Braai uit Hoek met 134 strafpunten; 2 equipe Wakker uit Biervliet met 161 strafpun ten; 3 L. en F. de Groote uit Axel met 180 strafpunten; 4 A. Lenos-mejuffrouw Poppe uit Axel/Koewacht met 198 strafpunten; 5 equipe Den Exter uit Sluiskil met 248 strafpunten. Toerklasse: 1 G Dongers-R. Bastiaarts uit Temeuzen met 162 strafpunten; 2 D van de Broek-J. de Kind uit Belsele (B) met 190 strafpunten; 3 A. en H. Baert uit Zuiddorpe met 240 strafpunten; 4 equi pe Van Hoey uit St-Jansteen met 310 strafpunten; 5 M. en W. Steel uit Axel met 390 strafpunten. SINT-JANSTEEN - Dc heer Polspoel, voorzitter van de stichting 'De Waran de' en ere-voorzittcr van de midden standsvereniging 'Sint-Paulus' uit Sint-Jansteen, heeft donderdagavond in aanwezigheid van een groot aantal genodigden en belangstellenden dc middenstandstentoonstelling 'Expo '79', in het gemeenschapscentrum 'De Warande' te Sint-Jansteen officieel ge opend. In zijn openingswoord benadrukte hy dat het gemeenschapscentrum te Sint Jansteen geheel ten dienste staat van de gemeenschap. Hy was byzonder ver heugd dat in het kader van de herope ning van 'De Warande', die gepaard gaat met een maand lang activiteiten, de middenstand uit Sint-Jansteen de handen ineen heeft geslagen om tot de ze middenstandstentoonstelling te ko men. „Het is voor onze middenstand een presentatie, in het bijzonder aan de bevolking uit Sint-Jansteen. Als ik te rugblik moet het ongeveer dertig jaar geleden zyn dat hier ook een midden standstentoonstelling werd geopend. Daaruit vloeide later de stichting 'Stee n-Vooruit' voort, maar die is jammer ge noeg ter ziele gegaan De opzet is nu klein, maar wel fijn Maar dit kan alleen maar een stimulans zijn. om deze ten toonstelling volgend jaar een vervolg te laten krijgen."' aldus Piet Polspoel, waarna hij de tentoonstelling geopend verklaarde. Voorzitter Jan Weemaes van de middenstandsvereniging uit 'Sint-Jansteen dankte alle medewer kers die hun steun hebben gegeven by de totstandkoming van de 'Expo'79'. Hy noemde hel verder een pluspunt dat de Steense middenstand zich weer aan het publiek kon presenteren. Hij sprak de hoop uit dat deze 'Expo '79'. voor herhaling vatbaar is Hy hoopte daarby Kloosterzande en Hontenisse: vr 18 00-ma. 08 00 uur: W. ter Burg. Cloos- terstraat 29. Kloosterzande. tel 01148 - 13 77 Zaamslag: W L. Fraanje. Plein 42. tel. 01153- 12 44 Koewacht. Clinge en St. Jansteen: vrij. 18.00-zon. 24 uur- Th. Melchers. Nieuw- straat 68, Koewacht, tel- 01146 - 3 27. Apotheken: Temeuzen: zo. 11.30—12-30 en 17.30- 18 30 uur A.F.J Hamann. Noordstraat 69, tel 1 20 60. Axel: za 10 00-11 00 en 16.00-17 00 uur apotheek Axel. Oranjestraat 6. tel. 01155 - 28 88. Hulst: za 11.00-12.00 en 15-17 uur en zon. 15 30-16.30 uur Apotheek Hulst, Steenstraat 35. tel 01140-42 55 fspoedrecepten telefonisch) Dierenartsen: Zaamslag en Hulst: J F. de Haas. Axelsestraat 108. Zaamslag. tel. 01153-13 66 Temeuzen en Axel: M P. Schaub. tel. 01150 - 9 50 17. spreekuur zat Temeu zen. W de Zwijgerlaan 2b van 13 30- 14.30 uur. Axel. Dierenkliniek, van 11 00-12.00 uur. IJzendijke: H. H F. M. van de Vyver. teL 01176 - 13 88 Weekendspreekuren- zat 13 00 en zondag 12 00 uur m de dierenkliniek te Uzendyke. Temeuzen: J. P. de Vos. Snelliusstraat 14. tel. 01150- 1 96 28. spreekuur zat. van 8.30-9 30 en 13.00-14 00 uur Oostburg en Sluis: W H. Kapsenberg. I novemberstr 1. Sluis, tel. 01178 - 12 25 Spreekuur za en zon. te 13 00 uur Tandartsen: Zeeuwscb-Vlaanderen: za. 10 00-10 30 en 18 00-18.30 uur en zon. 12 00-12 30 uur. G. Vermeulen. Herengracht 13. Temeuzen. tel. 01150 - 1 20 04. Wijkverpleegsters: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: H Ad- riaanse. Jhr de Brauwstraat 21. Groe de. tel 01171-1604. Temeuzen: tel no. 1 33 60. u krijgt hier op het telefoonnummer van de dienstdoende verpleegkundige. Hoek. Sluiskil. Philippine. Westdorpe en Sas van Gent: A.v d. Kieboom. Tas- dyk 26. Kloosterzande. tel. 01148- 21 24. Hulst en Hontenisse: tel. no. 01140- 21 91u krygt hierop het telefoonnumer van de dienstdoende verpleegkundige Groot Axel, Zaamslag, koewacht. Overslag en Zuiddorpe: A. v. d. Veeken. Achterstraat 7, Lamswaarde, tel. 01142-4 43 Marktbericht van rlr centrale tuinbouwvei ling Zeeland, vellpunt Kapelle van donder dag 22 november 1379. voorverkoop conference" 1 65 87.1 60 77-79.1 55 66-69. 2 -15 55 59. dovenné du cornice. 2 80 75-63, 2 7O-DO 73-87. 2 65 6<Hi3, 2 60 36. salnt remv 1 80 76.1 708086.1 6G70 90.2 70 80 84.2 50'60 35; conference: 2 65 7], 2 60 72, 2 55 38. gleser wildeman 1 70 166. 1 6070 150-167 55 125-133. 1 50 83-95. 2 70 171. legipont 1 70 80 53.1 55 30: cox's orange pippin I 80 125. 1 75 120 135.1 70 118. t 6663-67. 2 70 103-107 2 65 53-58.2 60 20-25.2a 80 118. 2a 75 126-130.2a 70 109-116. 2a 65 57-612a 60 24-26. in kratten 2a 65 67. rode Eoudreinetle 195 39.185 95 51 1 75 85 44.2 95 29.2 85'5|5 33-37.2 75'85 32-412 70 27-23, golden delicious 1 80 36.1 70-80 28- 33. 1 65 22 2 80 28. 2 70-80 28. 2 70'80 25-10 en doordr 26519 20-20 goudrenette 185-9528,1 75 85 30-31. 1 70 25-27.2C05 25 10.2 75<'85 25.10- 27.2 75 85 26.2 70 25.10. golden delicious geel 180 49.1 70 80 33.65 26.2 80 33.2 7030 30.2 65 24; jonathan 1 7080 21, 2 7080 doordr. en 23-31.1 65. 2 80 en 2 65 doordr spencer 1 80 44-56. 1 70 80 49-54. 1 65 16-22. 2 80 47. 2 70 80 39.265 16.jonagold 1 90 120.1 80 90 128-138.1 70 80 110-112. karmijn 1 7080 69. laxton su perb 2 80 90 44, 2 70 80 25. zoete ermgaard. 1 65 139-156.1 60 121-131.1 55 68.2 55 63. Winst on 2 70 25.2 65 doordr lobo 2 70'80 15-28.2 65 15. mispels, per kg 120. tomaten per krat la :i"(M80. lb 420-470. 1c doordr.-300. 2a en 2c doordr groenten bloemkool 70-170. savoye kool 10-26: rode kool 9-12. boerenkool. 15: witte kool 16-18, prei 37-41. uirn 25-30. an dijvie 35 Aardappeltermljnmarkt, Rotterdam. 22 no vember 1979 Consumptieaardappelen, bintje 40 mm op waarts. november, laten 2800. bieden 2600. slot 2800. positie 14. stemming kalm. Consumptieaardappelen, bintje 40 mm op waarts. april, geen laatprijs. bieden 3050. slot 3140. positie 289. stemming kalm, Consumptieaardappelen, bintje 50 mm op waarts. november, cr was éen aanzegging, la ten 3200. geen biedprijs, slot 3200, omzet 6x3200, posiue min 7 is geworden 19. stem ming kalm. Consumptieaardappelen, bintje 50 mm op waarts. aprlL laten 3850. bieden 3820. slot 3850. omzet 38 te weten 33x3800.5x3850. posi tie min 11 is geworden 3165. stemming prijs houdend. Groenteveiling Bareudrreht. 22 november 1979. aardappelen bintjes 24-38: eigenheimers: 4:»-49. irenes 34-36. bospeen 116141. broc coli 470: brume bonen: 133-139. Chinese kool: 65-74. knolselderij 8 38-54. 10 33-53. 12 32-52. 15 27-44,20 4-21. borenkool 16-37; witte kool" 14-29. rode kool; 7.5-44. gele kool U-43: kro ten: 10-14 peterselie 8 34, koolrapen 33-35: groene kool. 13-33. pepers 390-470: veldsla: 150-230. waspeen 36-47. winterpeen: grof 20- 36. middel 23-34. fijn 22-27, preL 54-84. radijs rood 63-81. seldery: 9-43: glassla 15(16 12-14. 12-16, 12-24. 15-27. 18-35. 25-38. sloofcla: 51- 160. snijbonen 800-870. spinazie 200-350. spitskool 26-76 uien grof 33-43. middel 39- 50 bonken 40-46. drieling 26-29. plkler 15-18. geschoond 98-102: ijsbergsla 95-101: witlof al in dozen 320-450. al 300-360, a2 270-350. a3 220-300. b2 250-300. dl 300-330. d2 230-310. d3 210-240. afwtjkend 160-290, stek 100-230, blad 40-70: pompoenen, per kilo 10-50. druiven ali- cante: 440-620 Puntenschieting Sint Sebastiaan AARDENBURG - Aan de vierde pun tenschieting van h&t handbooggilde Sint Sebastiaan te Aardenburg namen 20 schutters deel' De hoogvogel tëferd afgeschoten door D. van Herman en de eerste zyvogél door F Lampaert De tweede zyvogel werd niet afgeschoten, evenmin als de kallen. De meeste kleine vogels werden afgeschoten door F Lampaert en Iz. Puyenbroek (5)' c stand In het kampioenschap ls nu. 1. F Lampaert 23 punten. 2 H de Rycke 22 pun ten, 3. H. Verhoosel en Dvan Herman 17 pun ten De uitslag van de vierde klepschileting luidt. 1 en 2 R. Lamport en Joh. de Clerct 3 kleppen. Stand. IJ Cattoor 13 kleppen. 2. R. Lampaert 8 kleppen. GROTE VAART MIDDENSTANDSTENTOONSTELLING EXPO '79' op de volledige medewerking van het bestuur van de Stichting 'De Warande'. Tot slot overhandigde voorzitter Jan Weemaes een tinnen wandbord aan stichtingsvoorzitter Piet Polspoel. De ze gaf hem de verzekering dat dit bord een opvallende plaats zou krijgen in 'De Warande'. De openingsavond kreeg een grote toeloop van belangstellenden. AMSTELMEER 22 480 zo Hokkaido nr de V S.. ATLANTIC CROWN 21 vn Baltimore nr New York. BARENDRECHT 21 Houston nr Norfolk. CAPILUNA 21 te Mina. GOOI LAND 22 vn Amsterdam nr Sao SebasUo. HOLLAND IA 21 te Bridgetown. KENNE- MERLAND 21 vn Santos nr Salvador. LATI- RUS 21 te Mena. NEDLLOYD COLOMBO 22 vn LyttJeton nr Auckland, NEDLLOYD DEJIMA 22 vn Le Havre nr Fos. NEDL LOYD DELFT 21 vn Busan nr Kobe. NEDL LOYD EBRO 21 vn Vlissingen nr Port Said. NEDLLOYD FORCADOS 21 vn Yokohama nr Mazanillo. NEDLLOYD HOORN 22 le Gotenburg. NEDLLOYD KATWIJK 21 vn Kaapstad nr Keelung, NEDLLOYD KEM- BLA 21 210 nw Seychellen nr Singapore. NEDLLOYD KIMBERLEY 22 te Vancouver. NEDLLOYD KINGSTON 22 te Kaapstad. NEDLLOYD NAPIER 22 te Buenos Aires. NEDLLOYD ROCKANJE 22 te TnpoU. NEDLLOYD RIJN 21 te Hamburg. NEDL LOYD STREEFKERK 21 vn Arica nr Kaoh- siung. NEDLLOYD TASMAN 21 vn Tilbury nr Hamburg, NEDLLOYD TAURANGA 21 vn Rouaan nr Lobilo. NEDLLOYD WESER 22 te Colombo. STATENDAM 21 vn Port au Prince nr Willemstad. THAMES HA VEN 22 vn Rotterdam nr Hamburg. AMSTELSTAD 22 vn Singapore nr Du bal. ANTILLA BAY 22 390 wzw Kaapstad nr Ras Tanura, CHEVRON THE HAGUE 22 te Ant werpen. DIADEMA 28 te Mombasa verw. DIONE 22 te Le Verdon. DOSINA 2! te Ense- na verw. FELIPES 3 te Bukom verw. FUL- GUR 23 te Malta verw. LACONICA 7 te Sal- dannabav verw. LATIA 22 430 zzo Dar es Sa laam nr Bahrein. NEDLLOYD AGULHAS 22 vn Abidjan nr Monrovia. NEDLLOYD AM STERDAM 22 200 no Straat Torres r.r Dja karta. NEDLLOYD BARCELONA 22 vn Du bai nr Shaijah. NEDLLIYD DELFT 23 te Ko be. NEDLLOYD KOREA 22 690 o Mombasa nr Durban. NEDLLOYD SPAARNEKERK 22 80 n Okinawa nr Yokohama. NÏSO 22 te Frederlcia. ONDINA 23 te Singapore verw. KLBNE VAART ADARA 22 200 zo Kp Hatteras nr Santos, ALK 21 v Rotterdam nr CorkCAREBEKA 6 21 te Rotterdam. CAR EXPRESS pass 22 Li zard Head. CONCORDIA pass 22 Kanaal eil nr Rotterdam. CORRIE BROERE 22 dw Lissabon nr Le Havre. ELAN 22 te Rotter dam. EXPANSA 21 v Rotterdam. FAIR- LAIN 21 50 z Split nr Benghazi. FRISIAN TRADER 22 40 nw Esbjerg nr Antwerpen. GERDA MARIA 21 160 z Dakar nr Lagos. GROESBEEK 22 145 zo Ouessant nr Noore- sundby. JACOBUS BROERE 21 v Rotter dam nr Bilbao. LAURA 21 rede Mostaga- nem, MARE ALTUM 21 v Rotterdam nr Genk MARE BONUM 22 te Rotterdam. M1DSLAND 21 v Rotterdam nr Hull. OLEANDER 21 420 zo New York nr New York, PASSAAT BRAZIL 21 100 n Trinidad nr New York. PIETER WINSEMIUS pass 21 greenwichboei nr Guemsy. SOUTHPOLE 21 30 z Alicante nr Las Palihas. STELLA PRO- CYON 22 rede Tripoli. TUVANA 21 v Rotter dam nr Drogheda. TYRO 21 120 zo Monro via. WILHELM IN A V 21 te Rotterdam. ATLANTIC SUN pass 22 Finish nr Norden- ham. BREEHELLE 22 50 zw Kp Blanc. BREEZAND 22 50 w Str v Bonifacio nr Li vor- no. CALYPSO 22 170 zzw Ouessant nr La Co- runa. JACQUELINE BROERE pass 22 Whit- bv r.r Dordrecht. JAN 22 le Algiers. KIR- STEN SMITS 22 50 z Tenenfe nr Abidjan. LAURIERGRACHT 22 v SundsvaU nr La gos. MAKIRI SMITS 22 200 n Las Palmas nr Hull. MARIA SMITS 22 100 n Dakar nr Tees. PAVO pass 22 Texel nr Delfzijl. VINCENT pass 22 Royal Souvereign nr Exmouth. WIL LY SMITS pass 22 Kp Vlllano nr Leixous. SLEEPVAART TITAN 22 te Rotterdam De middenstandstentoonstelling ii rande' I» Sint-Jansteen het heropende gemeenschapscentrum 'De Wo- NAP NAP Vrydag 23 november uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 3.5! 21£ 16.12 219 1021 192 22.40 173 Temeuzen 4 20 231 16 42 232 10.51 205 23 07 186 Zierikzee 5.16 154 17.32 153 1058 154 23.11 135 Hanswee rt 4 57 247 1720 251 11.24 218 23.41 200 Wemeldinge 541 184 17.53 191 11.14 174 23 34 154 Kreekrak 5.27 223 17.44 NAP '247 11.37 231 23.47 NAP 184 Zaterdag 24 november uur cm cm uur cm uur cm Vlissingen 432 210 16 56 210 11 05 190 23 22 164 Temeuzen 4 59 223 17.25 224 11.30 203 23.46 177 Zierikzee 549 148 18.10 Ï63 11 30 154 23.56 127 Hansweert 5.34 241 18.00 244 1202 216 Wemeldinge 6.16 176 1833 189 11 54 175 Kreekrak 6 06 209 1824 234 12.14 233

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 37