AL UW DOEKEN 5 B en w Bruinisse zoeken een bestemming voor oud raadhuis B en w van Bruinisse willen uitspraak over recreatiewoning Volgend jaar grond Bruinisse bouwrijp 30 Deskundigen beoordeelden een 20-tal Beaujolais Primeurs i PZC/ autobedrijf w. j. sonke schoonheidsspecialiste GEMEENTE KAPELLE(Z) KOK Of KOKKIN 10-50% 1/2 PRIJS 'DERA' kluizen model HT SLIJTERIJ VINQTHEEK WISSELS- OMNIBUS VOORKEURBOEK NU met 50% KORTING! Geen 29,50, maar NU voor 14,75 Hoekman's Boekhandel VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 BIJ GEBREK AAN GEGADIGDEN streek BRUINISSE - Burgemeester en wet houders van Bruinisse gaan bekijken of het mogelijk is een culturele bestem ming te vinden voor het oude ge meentehuis. Voor hel al geruime tijd te koop staande voormalige raadhuis in het centrum van het dorp hebben zich nog steeds geen gegadigden gemeld. Oude gemeentehuizen zijn kennelijk voor een makelaar moeilijk te slijten, aldus burgemeester T. C. Hekman, donderdagavond tijdens de raadsver gadering. Hij zei dit naar aanleiding van vragen van de raadsleden M. Verspoor (alge meen belang) en H Schot (cda). De heer Verspoor stelde voor om het oorlogs- en visserijmuseum niet zoals de bedoeling is te huisvesten in de voormalige kleu terschool aan de Dreef, maar in het voormalige gemeentehuis. De voorzit ter maakte echter duidelijk dat dit on mogelijk is, omdat het verlenen van een nuttige bestemming aan de oude kleu terschool een voorwaarde is geweest voor de goedkeuring van de bouw van het nieuwe scholencomplex CDA- woordvoerder Schot vond het voorma lige 'huis van de gemeente" erg geschikt als onderkomen voor een bibliotheek en andere culturele activiteiten. Bruinisse gaat als een van de daarvoor door het Woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland aangewezen gemeenten een woonwagencentrum inrichten Het centrum wordt gesticht op een terrein gelegen onder aan de vluchthaven in de Stoofpolder. De raad stelde het bestem mingsplan woonwagencentrum vast, maar besprak eerst uitvoerig twee te gen het ontwerpplan ingebracht bezwa ren. Deze bezwaren, afkomstig van het landbouwschap en van een agrariër, werden conform het voorstel van b en w ongegrond verklaard. De doorslag bij de raad gaf de toelichting van de voor zitter dat de aanleg van een sloot langs het terrein in het plan is opgenomen. De bezwaren van agrarische zijde wa ren gebaseerd op de veronderstelling dat dit niet het geval was. Raadslid A J Bal pvda) vond een sloot overigens niet zo n goede oplossing omdat de praktijk naar zijn mening aantoont dat juist daar het sloopmateriaal in wordt gede poneerd. Burgemeester Hekman zei dat op het centrum zes staanplaatsen en vier sloopplaatsen komen. Voor de opslag van het te slopen materiaal moet nog een geschikte plaats gevon den worden. Volgens de richtlijnen van CRM mag het materiaal namelijk niet op het woonwagenkamp opgeslagen worden. Ouderling Sint-Annaland legt zijn ambt neer SINT-ANNALAND - De heer L.T. I. Gocdegebuure legt zijn ambt van ouderling van de Nederland hervorm de kerk van Sint-Annaland neer. De heer Goedegebuure heeft zijn zit tingstermijn volgemaakt en stelt zich in verband met zijn leeftijd niet her kiesbaar De altredende ouderling W. P Goedegebuure en de aftredende diake nen M. W van der Klooster en M. Snoep, zijn wel herkcisbaar Zendingscommissie Sint-Annaland vergadert SINT-ANNALAND - De zendingscom- missie van de Nederlands hervormde kerk in Sint-Annaland vergadert dins dag in de hervormde pastorie in de Bierensstraat in Sint-Annaland. De vier oudste leden van deze commissie nemen afscheid, hun opvolgers worden geïnstalleerd. De vergadering begint om 20.15 uur. Opbrengst giften SINT-ANNALAND - De kerkvoogdij van de hervormde gemeente in Sint- Annaland ontving 7 vrije giften met een totaalbedrag van 265.- Beroep SINT-ANNALAND - De gereformeerde gemeente in Sint-Annaland heeft een beroep uitgebracht op ds W. Hage in Rotterdam-West. Volleybal Oud-V ossemeer OUD-VOSSEMEER - Het ha van de Oud-Vossemeerse vollf* eniging 'Amigos" heeft de wedi gen Olympia met 3-0 verloren standen waren: 15-10, 15-n Het jongensteam won de weaa gen Volverdi met 4-0. De setstar ren: 15-9. 15-4,15-4 en 15-9. Opbrengst fonds SINT-ANNALAND - Voor het schulddelgingsfonds van de hervormde gemeente in Sint-Annaland kwamen twee vrije giften binnen met een toaalbedrag van 125.- UITKERING GEMEENTEFONDS BRUINISSE - Vallen de recreatiewoningen te Bruinisse wel of niet onder het begrip "woning". B en w van Bruinisse en de ambtenaren van het ministerie van binnenlandse zaken zijn het er niet over eens. Vaststaat dat als de recreatiewo ningen voor de nieuwe interim-maatstaven bebouwing mogen worden meege teld, Bruinisse kan rekenen op een extra uitkering uit het gemeentefonds van 135.948,-. „De staatssecretaris van binnenlandse zaken heeft echter nog geen duidelijkheid verschaft", aldus b en w in een aanvullende toelichting op de begroting 1980. BOUW KLEINE WONINGEN BRUINISSE - Volgend jaar worden de terreinen in de omgeving van de Beurs straat, Kerkstraat en Van Hertsbekestraat te Bruinisse bouwrijp gemaakt voor de bouw van kleine wooneenheden. De bouw van een twintigtal woningen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens wordt momenteel zoals gemeld voorbereid door de christelijke woningbouwvereniging Schouwen-Duiveland. In 1980 komt te Bruinisse ook het bouwrijpmaken van het terrein tussen de Nieuwstraat en het Schallencomplex aan de orde. Er zijn voor dit gebied echter nog geen bouwplannen. Op braakliggende terreinen komen extra parkeerplaat- De criteria voor het begrip 'woningen' worden vastgesteld door het centraal bureau voor de statistiek. Het.cbs heeft echter, volgens b en w van Bruinisse. de problematiek rond de uitleg van het aantal door de gemeenten op te geven woningen op de formulieren 'woning statistiek' onvoldoende onderkend. De huidige vorm van het formulier voldoet niet aan de eisen voor bepaling van het aantal woningen voor de uitkering inte rim-maatstaf bebouwing en voor het bedrag per woning voor de uitkering uit het gemeentefonds'. Het centraal bureau voor de statistiek is deze week een onderzoek begonnen om een standpunt over de aard van de recreatiewoningen te Bruinisse te kun nen bepalen. Zowel het ministerie van binnenlandse zaken, van financiën en gemeente Bruinisse willen op korte ter mijn zekerheid. Duidelijkheid omtrent het begrip 'wo ning' is voor de gemeente ook van be lang in verband met de tarieven 'onroe- rendgoedbelasting' Als gevolg van een overschrijding van de limiet van de hef fing voor wat betreft de zakelijk gerech tigden zouden de tarieven verlaagd moeten worden. B en w maken echter duidelijk dat een verlaging van de tarie ven er voorlopig niet inzit, als het cbs niet vóór 1980 zekerheid verschaft over het begrip 'woning'. Een en ander houdt echter ook in, dat er nog geen verhoging komt van de tarieven voor de zoge naamde gebruikers. Het college vindt de financiële positie van Bruinisse overigens gunstig. Voor onvoorziene uitgaven is een bedrag be groot van 429.834,- „Aan dit bedrag mag echter geen overtrokken betekenis worden gehecht", aldus b en w. Burgemeester en wethouders van Brui nisse kondigen de plannen aan in een toelichting op de donderdagavond aan de gemeenteraad aangeboden begro ting 1980, Het college wil verder een meerjarenplan opstellen voor financie ring van de reconstructie van de brand- paden in de oude kem. Het werk komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor subsidie in DACW-verband. In verband met het tekort aan bergingscapaciteit moeten de rioolleidingen worden ver nieuwd en vergroot. Het is de bedoeling de woningen aan de Boomdijk en het kamp Stoofpolder via een gemaaltje en een persleiding aan te sluiten op het hoofdriooL Het college streeft naar een afronding van de plannen voor herstel en aanpas sing van de werkhaven en voor betere beveiliging tegen hoge waterstanden van de buitendijks gelegen bedrijven. De raad krijgt binnenkort een plan aan geboden voor een herindeling van nei, oudste deel van de algemene begraaf plaats. De komende jaren komt ook de aanleg van een nieuwe begraafplaats buiten de kom aan de orde. B en w schrijven de raad dat een techni sche werkgroep voor het gebied rond de Philipsdam een wijziging van het be stemmingsplan Buitengebied gaat voorbereiden. Voor wat betreft het be stemmingsplan Recreatiegebied kon digt het college voorbereiden aan voor detaillering van de tweede en derde fa se. De reacties van de bevolking op de discussienota Dorpskom worden mo menteel van commentaar voorzien. Volgend jaar krijgt de raad ter vaststel ling een algehele herziening van het be stemmingsplan West aangeboden. Dit plan wordt afgerond met bebouwing aan de Dreef, Nieuwstraat en aan het Stenenpad. HONDA-DEALER Fruitlaan 16. Goes Til. 01100-15415-14987 muilen en pantoffels. FAASE schoénservïce Korte Vorststraat 14 Goes - Tel. 01100-16709 Wij zoeken met spoed (volledig bevoegd) Arbeidsvoorwaarden nader over een te komen. Eventueel op free-lance basis Sollicitaties schriftelijk onder nr. G98, bur. PZC Goes De burgemeester van Kapelle maakt ingevolge artikel 23 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat in gaande 26 november 1979 gedurende een maand ter gemeente-secretarie, af deling algemene zaken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van de eerste wijziging van het bestemmingsplan buitengebied. Deze wijziging heeft betrekking op de plannen tot verbetering van het Kanaal door Zuid-Beveland. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen dit ontwerpplan bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren indienen. Kapelle, 23 november 1979 De burgemeester voornoemd, G. Huitsing Restaurant 'De. Oesterbeurs' vraagt zelfstandig werkende Soil, schrift, of telef.: Rest. 'De Oesterbeurs' Wijngaardstraat 2, 4401 CS Yerseke, tel. 01131-1408. Wij gaan verbouwen wij geven op alle HEREN KLEDING Alle KINDER KLEDING voor (Toest. K.v.K.) Lange Vorststraat 56, Goes. en meubelkluizen model S met degelijk brandkastslot door 16mm pantserplaat beveiligd tegen boren, zagen of fraisen. met dubbelbaardsleutels. sluiting door ronde stalen schoten. scharnieren aan binnenzijde. brandbeveiliging door beproefde isolering, met gering warmtegeleidingsvermogen. zware kwaliteit in 10 modellen. leverbaar met afsluitbaar binnenvak. met ekstra cijferslot of alleen cijferslot. afwijkende modellen j JACOB BOER B.V. eveneens leverbaar. Ganzepoortstraat 24 - Goes k Tel. 01100-15860 m fotostudio hans nijs 'de bussel' 15, goes-zuid tel. 01100-20077 Eind conclusie: Enkeje zeer goed, vele matig tot goed, ook waren er die niets met Beaujolais te maken hadden. Zij bevatten andere, slechte wijn en con serveringsmiddel en iets Beaujolais. 'Lage' prijsklassen - gratis hoofdpijn! (De flessen waren genummerd zon der etikèt) De Primeur van ons huis CHALANDON (flet 6,95 - 6 flessen 40,-) eindigde bij de 1e vijf!!!! Daarom nodigen wij u uit een glas van onze Beaujolais te komen proeven vandaag, vrijdag 23 november van 19-21 uur, opdat ieder weet hoe Beaujolais Primeur behoort te zijn. Albert Goeman Lepelstraat 11, Yerseke, tel. 01131-1689. nV°°° Wij vervangen direct een artikel dat niet aan uw eisen voldoet! m L. Penning: WESSEL - OMNIBUS Deze spannende omnibus bevat de vijf boeken over de boerenoorlog, waarin Louis Wessels de hoofdrol speelt. U zult zich deze spannende serie waarin ook de dappere Blik- oortje met zijn wonderlijke verhalen en de broers van Louis, Kees en Karei, veelvuldig met hun avonturen in voorkomen, vast nog wel herinneren. Het boek telt 582 bladzijden en kost nu nog 29,50. (Na 15 december 36,50, uw voordeel 10,60). K. Norel: GEEN ZEE TE HOOG ID. ricti' lidcl pier [(lit loCK' iSTEl *He Alweer een spannende omnibus met een voordeelprijs. Drie «ai spannende boeken van deze bekende schrijver zijn er in op genomen. De prijs van dit boek is nu nog 19,50 (later 28,90), (tot en met 31 december 1979) flee Kh (K Kj« F' ioe lee Ook in boeken over homoeopathie zijn wij ruim gesorteerd. Een zeer leerzaam boek is nog steeds: DE KLEINE DOKTER, door Dr. A. Vogel, de meest bekende Zwitserse natuurarts. Ook zij die vertrouwd zijn met de natuurlijke geneeswijze, zullen in dit werk nog tal van waardevolle wenken aantreffen. De nieuwe ling op dit gebied wordt ingeleid in de wonderlijke genezende krachten van de natuur>-die sinds vele eeuwen bij het Zwitserse volk toepassing vinden en geen gevaar lopen te worden verdrongen door welke ontwikke-, ling van de medische wetenschap ook. Het is een boek dat in ieder gezin, waar het binnenkomt, zegenrijk zal werken en in moeilijke situaties de juiste weg wijst. 839 pagina's, gebonden 41,85. 101 HOMOEOPATISCHE RAADGEVINGEN door Dr. Alain Horvilleur De traditionele medische wetenschap staat soms machte loos tegenover een aantal kwalen en ongemakken van het dagelijks leven. In andere gevallen kan ze wel helpen, maar wordt het plezier van de genezing vertroebeld door bijver schijnselen. Homoeopathie kan de helpende hand bieden zonder dat er enig risico aan verbonden is. Wat kan er bij voorbeeld worden gedaan tegen slópeloosheid of migraine, tegen bangelijkheid of vergeetachtigheid? Wat te doen als een flinke griep de kop opsteekt? Hoe kan men wintervoeten of maagzuur bestrijden? De schrijver, een arts, noemt letter lijk 101 situaties op waarin de homoeopathie uitkomst kan bieden. Dit zeer leerzame boek kost slechts 26,90. VERDER HEBBEN WIJ VOOR DE KLEINTJES VAN 4-10 JAAR EEN HELE RUIME SORTERING. KOM - KIJK - EN OVERTUIG UZELF!! Van de serie 'voor onze kleintjes', ook door W. G. van de Hulst: VÖLTSTAPJiS IBSESMIW Bruun de Beer Voetstapjes in de sneeuw. Kareltje. Kleine zwerver. Huisje in de sneeuw. Het klompje dat op het water dreef. Van Bob en Bep en Brammetje. Enz., enz. Allemaal voor 3,70 per deeltje. Voor wat ouderen: Gerdientje 6,45 Ouwe Bram 6,20 Jaap Holm en z'n vrienden 7,50 Peerke en z'n kameraden 6,45 Ergens in de wijde wereld 4,70 Niek van de bovenmeester dl. 1 6,45 Niek van de bovenmeester dl. 2 6,45 Ook van andere schrijvers hebben wij natuurlijk boeken in voorraad. Westsingel 28-30 - Goes - tel. 01100-15019. Ook op de koopavonden zijn wij geopend. real m reu BS. 1 REU ll,;2i 2.301 130i :kj :?Ft

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 36