Invrede over exploitatie van ie Concertzaal' in Zierikzee Gemeenteraad Duiveland blijft bij besluit kwestie Zeepeduinen PvdA in Zierikzee: fiscaal geritsel bij koop van Zeepeduinen Gemeenteraad Middenschouwen: WMZ mag Zeepeduinen kopen WISSEL SCHOUWEN -|PZC/streek weekend diensten HOOG EN LAAG WATER HG 23 NOVEMBER 1979 pSFRACTIES: TE WEINIG ACTIVITEITEN IDZAAK RTBESTAAN KEN HU IS «DRUKT ^ZEE-Een aantal fracties in de ^tnad van Zierikzee is weinig jjmtt de wijze waarop 'De Con- momenteel draait. Met name jrfïoerders van de PvdA en jdtn, dat er in de 'De Concert- „inig activiteiten worden ge- lenvijl jaarlijks toch een be- j bedrag aan gemcenschapsgel- exploitatie van het gebouw ;(pompt. Het volgend jaar zal rtote Zierikzee ongeveer 45.000 frDe Concertzaal' stoppen. De voorzitters gaven donderdag- jahun onvrede blijk tijdens de oode van de behandeling van ^stebegroling voor 1980. f^tlevooratter J. Groen: ..Wij Hl een gebouw, waarin zeer joenschapsgeld gestoken is. zo- alijk benut moet worden: ze estad als Zierikzee met z'n gro ts jan ruimten voor diverse acti- vVD-woordvoerder J. J Ge lach in ongeveer dezelfde be- yen uit. Ook hij constateerde. (Concertzaal' in verhouding tot Kveel te weinig gebruikt wordt. ,xe WD-er verdient het aanbe- jonderzoeken of het mogelijk is nfrtzaal' in de toekomst als ge- öpsruimte voor geheel Zierik- pbruiken. gaacties van de PvdA en WD ainailng. dat er zo spoedig mo- •geenvoudige wijkaccommoda- jsociaal-culturele activiteiten in iPoortamba.cht moet komen, tde PvdA is het 'onbegrijpelijk', izrniet geprobeerd hebben in de agvoor het komende jaar wat a vinden voor de verwezenlij- na de wijkaccommodatie. Vol- jPvdA zijn er best mogelijkhe- übegroting te vinden om einde- itmet de bouw van een wijkac- te kunnen beginnen. iUwam donderdagavond dan leen voorstel in die richting. De ivan het CDA en de Reformato- '.iieechter zijn het met het colle- jenweens. dat het uit financieel 1volstrekt onmogelijk is om de sigekoesterde wens van de wijk digen. stnhuis «die-voorzitters benadrukten dagavond de noodzaak van het jelaan van het Rode Kruis-zie- PvdA-fracticvoorzitter ilnformeerde bij het college hoe- rlstaat met het onderzoek naar het Rode Kruis-zieken- icthet streekziekenhuis 'De Be- ito'in Goes. Hij beklemtoonde, :lii(kcnhuis in Zierikzee er alles doen om zo goed mogelijk te iatren. Hij doelde daarbij voor- hl voeren van een goed perso- idtid. In dat verband wilde hij ifallcspecialistenfunctiesweer ildzijn. 1 KtK-voorzittcrs toonden zich ver- loverde noodzaak om over te gaan uitbreiding van het voetgan- ied in het centrum van Zierik zee. PvdA-woordvoerder Groen meen de dat eerst terdege onderzocht moet worden of dat een haalbare kaart is. 'zo dat we niet eerst veel tijd en geld in plannen stoppen en dan tot de conclu sie komen dat veel mensen tegen deze plannen bezwaar hebben'. VVD-fractie- voorzitter Geleijnse wees een uitbrei ding van het voetgangersgebied af. Hij meende dat noch de middenstand noch het winkelend publiek gebaat zijn bij een uitbreiding van het aantal loopstra ten. „De loopafstand tot de auto wordt te groot, zeker voor oudere mensen", zei hij. Hij voorzag dat de consument in dat geval Zierikzee zal gaan mijden. Raads lid W. F. Sprengelmeijer (Reformatori sche Unie) daartentegen noemde een vergroting van het voetgangersgebied 'zeker de moeite waard'. Verbinding Alle fracties hamerden donderdag avond op het belang van een verbete ring van de Oost-West-verbinding op Schouwen-Duiveland. De fractie van de PvdA maakte daar echter een kant tekening bij. Volgens de PvdA-crs is de aanleg van een autosnelweg onge wenst. De fracties van de VVD en PvdA juichten de plannen van hel college om in de wijk Malta te komen tot de aanleg van woonerven toe. PvdA-er Groen vond het echter onjuist, dat het college daarover nog steeds niet met de wijk bewoners heeft gepraat. „Is hel wach ten soms op een actiegroep Malta?" PvdA-fractieleider Groen vond het 'on begrijpelijk', dat pas in november de aanvraag voor de bouw van een nieuwe openbare lagere school ter vervanging van de Theo Thjjssenschool is inge diend. Gezien de ontwikkeling van de leerlingenaantallen is de bouw van een derde lokaal bü de christelijke kleuter school 'De Speeldoos' in Poortambacht overbodig, meende Groen Hij zei ver der. dat nu al gewerkt moet worden aan de plannen voor de bouw van een per manente basisschool aan de Baden Po wellweg. als vervanging van de nutskleuterschool en 'Binnen de Veste'. WD-raadslid Geleijnse vroeg zich af ol er geen mogelijkheden zijn om die school in plaats van haar aan de Baden Powellweg te bouwen, onder te brengen in het pand van de RSG aan de Man huisstraat Volgens de WD zou dat aanmerkelijk voordelen met zich mee brengen. Het raadslid meende, dat een verbouwing van de RSG minder duur zou uitvallen dan een nieuwbouw- school. Bovendien gaat de bouw van een school aan de Baden Powellweg ten koste van een aantal parkeerplaatsen. Dat zou dan ook voorkomen kunnen worden CDA-raadslid L. S. P van VelU hoven betoogde, dat het college zich niet alleen moet inzetten om de Theo Thijssenschool zo snel mogelijk uit de brand te helpen, ook stond er op zijn verlanglijst een spoedige realisering van een christelijke lagere school in Poortambachl De fracties van de PvdA. WD en CDA spraken zich donderdagavond uit voor een uitbreiding van het sportpark Ban- nink in Zierikzee. De raad wilde gister avond wat meer duidelijkheid over de belastingverhogingen, die het college van plan is door te voeren. PvdA FRA CTIE: TWIJFELS AAN BEDOELINGEN WATERMAATSCHAPPIJ NIEUWERKERK - De gemeenteraad van Duiveland heeft met acht tegen twee stemmen een verzoek van de PvdA-fractie verworpen om gehoor te geven aan een brief van de stichting Zeeuws coördinatieorgaan voor na tuur-, landschaps-en milieubescher ming, waarin wordt verzocht niet in te stemmen met de aankoop van de Zee- pe-duinen door de Watermaatschappij Zuid-West-Nederland. Dit bleek don derdag tijdens de gemeenteraadsver gadering in het Duivelandse ge meentehuis te Nieuwerkerk. De PvdA-fractie zei te twijfelen aan de bedoelingen die de watermaatschappij met de Zeepe-duinen heeft „Wanneer de duinen gewoon in beheer blijven van particuliere natuurbeschermingsorga nisaties dan worden ze op geen enkele manier bedreigd. Voor een goede water winning is aankoop door de watermaat schappij ons inziens met nodig. Dat maakt deze transactie dan ook totaal overbodig, tenzij de watermaatschap- pjj er andere bedoelingen mee heeft", aldus PvdA-raadslid C. J. Hillebrand. Het grootste gedeelte van de raad bleek echter van mening dat niet moet wor den teruggekomen op het principiële besluit van 1977. waarin met de aan koop van het natuurgebied werd inge stemd. De gemeenteraad ging verder akkoord met een voorstel tot aankoop van een perceel grond dat zal worden bestemd voor vervangende ruimte voor het volkstuinencomplex Nieuwerkerk. Het oude volkstuinencomplex aan de Er- ling Steenstraat zal ingericht worden voor de sportieve recreatie. Sommige raadsleden deelden mée erg geschrok- ïRENHOEK - 'De Jeugdhoeve', ar vogeltentoonstelling. PLANDE - Kapel van St.-Maar- Suur: geluidsdiaserie over leven is herders door dhr. L. Slag- T-St.-Lidulnaziekenhuis. 20-21 tending Radio Nightingale. lïLBURG - De Brasserie. 19.30 inkomst, over ufo's; Schouw- Muur: Middelburgs Theater met ra gekke man.en zijn vrouw Wapen van Middelburg, Potten- .20 uur: bijeenkomst over anth- Bar Americain. 20.30 uur: rockformatie Outcast; Kui- nort, 20.30 uur: filmhuis met 'Mes- iKopf; Gasthuis. 20-22 uur: uit- sjRawa. - 'De Klomp'. 20 uur: op- icabaretier Kees Bos. >Et'ZEN - MTS, 20 uur: optreden ïpThe Meteors. MEE - 'Huis van Nassau'. 19-23 tfelshow. KOPEN B' OP ZOOM - Roxy. 18.45 en ."ir They called him Bulldozer. ''Muur De Bahama's een porrio- 63.18 jr i-Grand, 20 uur: Kingdom of the 12 jr.; 23 uur: Bilitis. 16 jr. It-De Koning van Engeland. 20 i5uur: Hurricane, a.l.; 20 uur. In van de ring. a.l.; 20.15 uur: SOS ïoderzeeèr gezonken. 12 jr.: 22.30 icetschool voor ontucht. 18 jr. ïLBURG - City. 20 uur: Moonra- Bl'RG - Ledel20 uur: Kort Ame- fcs. 16 jr. TUZEN - Luxor. 20 uur: Slaps- d. 20 uur: Pas op of we slaan er op. "30uur: Nacht van de maskers. 16 ^uur: Kostschool voor ontucht, ®>'GEN - Alhambra I, 20 uur ale 1943. 12 jr23 uur: Erop of jr.; Alhambra II. 20 uur: fried movie. 12 jr.; 23 uur: {Frankenstein. 12 jr. TONSTELLINGEN KNBURG - Gemeentehuis: 'Ca- fcderland. 35 jaar blijvende schap' SEN OP ZOOM - Markiezenhof, .x 'Bergen (in) stukken' >- Museum voor Noord- en Zuld- «od, 10-12 en 13.30-17 uur: oude I-Landbouwmuseum. 10-12 en run oude landbouwwerktuigen, ff-Galerie Van Geyt, 9-12 en 14- 18 uur: Sinterklaastentoonstelling; Burgerzaal Stadhuis. 9-12 en 13-17 uur: werken Charles Daems. MIDDELBURG - Zeeuws Kunste naarscentrum. 10-12. 14-17.30 en 19.30 uur: werken Flip Rutten (tekeningen) en Jan Vaes (kleinplastiek): Rijksar chief. 9-12.30 en 13.30-17 uur: 'Van nabij en verre'; St-Janstraat 41, 14-17 uur: touwplastieken van Anneke Ruim- schotel; Artshop Six and Six, 10-18 uur: olieverven Gera Dauvillier en Wim Va der; Galerie De Witte Swaen, 12-18 uur: nagelaten werk van Wim Helder; Gale rie De Klos, 10-24 uur: tekeningen van Charles Raeman: Galerie 't Kot, 9.30- 17.30 uur: gouaches van Pien Hazen berg: Vleeshal. 10-12 en 14-17 uur: foto tentoonstelling. NIEUWVLIET - Joh. Willem Friso- school, 19-21 uur: 'Een dorp als Nieuw- vllet'. NISSE - Galerie 'De mooie staak', 9-20 uur: werken Messemaker. OOST-SOUBURG - Bibliotheek, 13.30- 17.30 en 18-20 uur: 'De leefbaarheid in kleine dorpen'. SAS VAN GENT - Bibloiotheek: 'Dr Comelis Verhoeven, filosoof. TERNEUZEN - Museum. 14-17 uur: werken Christian Schad; 'Artikof. 8-18 uur: werken Ingrid Hissen; Hal Stad huis. 9-12 en 14-16 uur: werken vijf Frie se kunstenaars: Ter Schorre. 11-21 uur: 'Droogbloemen'. VLISSINGEN - Galerie Marquis. 13-18 uur: werken Jaap Schlee en Peter Blok huis: Scheldekwartier, 10-21 uur: '<Re- )kreatie '79'; Bibliotheek, 10-21 uur: werken Charles Moreau. WATERLANDKERKJE - 'In den Ko ning': etsen van Freddie de Hulster- Repko. IJZENDIJKE - Galerie M4. 10-20 uur: aquareltekeningen van Jan Ver- schoore. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel, 01100-14444. (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarm nummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen In nood. tel. 01180-36251van 10.00-24 00 uur. weekends van 20.00-24.00 uur Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep bij drankprobleem (AA), tel 01172-2168 Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht be reikbaar. ken te zijn van uitlatingen van leden van de tuindersvereniging 'Nut en Ge noegen'. als zouden de tuinders gewoon het veld moeten ruimen voor een ten- nishal. Opgemerkt werd dat alles in het werk is gesteld om allereerst vervan gende grond te zoeken, alvorens tot uit voering van het bestemmingsplan Er- ling Steenstraat over te gaan. Zondag-sport Tegen de beschikbaarstelling van een krediet voor een kleedgcbouw op het sportveld van Oosterland maakte de SGP-fractie, bij monde van de heer M. Stouten, ernstig bezwaar. „Hoewel de betreffende vereniging dc rust op Gods dag hoog in het vaandel voert, is mij ter ore gekomen dat er op zondag toch wel eens gebruik is gemaakt van dit sportveld. Het is daarom dat wij ons uitspreken tegen deze kredietverle ning", betoogde de heer Stouten. Burgemeester J. van Bommel wees er op dat een soortgelijk krediet al eens is verleend voor het sportveld van Nieu werkerk. Het voorstel werd' door de raad aangenomen, met de SGP-fractie tegen. Een door het Zeeuws biologisch mu- Reformatorische Unie Zierikzee vóór horeca-stop ZIERIKZEE - De fractie van de Refor matorische Unie in de gemeenteraad van Zierikzee is het met het college van h. en w. eens, dat er voor de binnen stad een horeca-stop ingesteld moet worden. De RU wil zelfs nog een stapje verder gaan dan het college, RU-woordvoerder W F. Sprengeimeijer sprak zich donderdagavond bij de be handeling van de gemeentebegroting voor '80 uit voor de invoering van een sluitingsuur. De fractie van de Partij van de Arbeid wilde zich nog niet aan een uitspraak wagen over het voornemen van het col lege van b. en w. om de vestiging van nieuw horecabedrijven in de binnen stad via de drank- en horecawet tegen te gaan. PvdA-woordvoerder J. Groen hield nog een slag om de arm. Hij zei dat z'n fractie pas een oordeel zal uitspre ken als het college met concrete voor stellen komt. Collecte SINT-ANNALAND - De collecte ten ba te van de bouwkas van de gereformeer de gemeente heeft in Sint-Annaland 982.50 opgebracht. seum aangevraagde subsidie van twee cent per inwoner werd door de gemeen teraad verleend, waarbij SGP-raadslid A van Klinken verklaarde daar uit drukkelijk tegen te zijn omdat een eer dere subsidieaanvraag van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij iZLM) voor een landbouwmuseum, ook niet werd gehonoreerd. De raad was echter van mening dat het Zeeuws biologisch mu seum van groot belang is voor het on derwijs en dat er dus wel degelijk eilan- delijk belang bij is Raadslid A. C. Hoo- gendoom (pvda) vroeg om een over zicht van het totale subsidiebeleid. Burgemeester Van Bommel beloofde de raadsleden een beter inzicht te ver schaffen zodra de decentralisatie van het welzijnsbeleid een beetje op poten staat. Laatste jeugddienst Oud-Vossemeer OUD-VOSSEMEER - In dc Nederlands hervormde kerk te Oud-Vossemeer wordt zondag de laatste jeugddienst van dit jaar gehouden. Ds H. de Graaf uit Klaaswaal spreekt over Gehaze en N'aaraan. Het thema van de dienst is- 'Kiezen of delen. De heer J Bos begeleidt de samenzang met orgelspel, en Rien Vos speelt trom pet. Ook het jeugdkoor Polyhymnia verleent muzikale medewerking aan de dienst, die om 19.00 uur begint. Het koor wordt begeleid door een combo met Kees Droogers. Heieen Bout en Theo Geluk. Na de dienst is er gelegen heid tot het drinken van koffie en het stellen van vragen. Aanbesteding van restauratie toren en kerk Kortgene KORTGENE - In het gemeentehuis te Kortgene is donderdag een aanbeste ding gehouden voor de restauratie van de hervormde kerk te Kortgene en de toren. De betrokken bedrijven zijn: aanne mersbedrijf KievitrGlotema te CoHjns- plaat voor ƒ1.170.000 exclusief BTW 210.600); bouwbedrijf Van der Poel uit Oudeiande voor 1.153.000 exclu sief BTW (ƒ207 540-i. MACO bv Mid delburg voor 1.104.000 exclusief BTW (ƒ198 720.-):' aannemersbedrijf Leen- houts bv uit Sluis- 1.073.000.- exclusief BTW (ƒ193.141.-). Zeeuwsch Genootschap behandelt begroting MIDDELBURG - De algemene verga dering van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen word t donderdag 6 december gehouden in gebouw Abdij 11 te Middelburg. Naast de bespreking van het jaarver slag over 1978. zal de begroting voor 1980 behandeld worden alsmede de be noeming van een commissie tot redac tie van het archief en tot redactie van de encyclopedie van Zeeland. De vergade ring begint om 19.30 uur. Kerkdienst KapelJe KAPELLE - Zondagmorgen wordt in de hervormde kerk te Kapelle de maandelijkse dienst voor jong en oud gehouden. Voorganger is de heer G. Sinke uit Goes. Het thema van deze dienst, die om 10.00 uur begint, is 'Op weg met Jona'. Het jongerenkoor 'De Willeborgers' uit Welberg verleent muzikale medewer king. en brengt ook voor het aanvangs- tjjdstip van de dienst een aantal liede ren ten gehore. Na de dienst is er gele genheid tot koffie drinken. RAAD GING AKKOORD ZIERIKZEE - De gemeenteraad van Zierikzee heeft donderdag besloten om in te stemmen met de aankoop van de Zeepeduinen (in de Westhoek van Schouwen-Duiveland) door de water- maatschappij Zuid-West-Ncderland (WMZ). Alleen de vijf-koppige PvdA- fractie stemde tegen. Deze fractie had „een nare smaak in dc mond gekregen" van de door de WMZ bewandelde weg. Mevrouw H. G. Gilden-van Geesbergen (pvda): „De WMZ heeft maar 70 hectare voor de waterwinning nodig. Nu 'koopt' zij er 270. neemt althans op die basis zitting in een NV. Eén en ander komt neer op een belastingvoordeel voor de huidige eigenaresse. Slot Haamstede BV. Dit gaatbver de ruggen van de ge bruikers. die uiteindelijk alles toch moeten bekostigen Ik vind het maar een griezelige zaak. met een onduidelij ke procedure. Wij hebben sterk het ge voel dat hier fiscaal geritseld wordt". Haar fractie-genoot. R. Saijers voegde er nog een ander aspect aan toe. Hij stelde dat de grondprijs veel te hoog is en hierdoor voor natuurbeschermings organisaties en staatsbosbeheer met meer is op te brengen De heer Saijers vroeg zich af of in het geval van de 'WMZ-aankooD' niet een precedent wordt geschapen: ..Door het opdrijven van de prijs wordt het voor de natuur bescherming straks onmogelijk om ook maar ergens nog grond te kopen". Saij ers noemde de aankoop van de Zeepe duinen een stuitende kwestie. Wethouder C. Bij de Vaate (CDA) en burgmeester T. H. de Meester waren van oordeel dat er nket is geritseld. Zij betoogden dat het geld niet in de zak van de 'oude' eigenaresse zal verdwij nen. maar dat Slot Haamstede hier an dere zaken mee wil behouden. Burge meester De Meester noemde de opstel ling van de PvdA „een ongenuanceerde benadering." De gemeenteraad van Zierikzee wor stelde ook nog een tijdje over de vast stelling van de nieuw- en verbouwpro gramma voor de periode 1980-1983 in Zierikzee. Van de kant van de Partij van de Arbeid werd betoogd dat er vooral gelet met worden op de bouw in de so ciale sector. Burgemeester De Meester verklaarde dat hij hier weliswaar ook een voorstan der van is. maar dat deze woningen te genwoordig met meer voor enigszins schappelijke prijzen te bouwen zijn. Bo vendien attendeerde hij op de groeien de belangstelling voor eigen woningen. HERZIENING EERDER INGENOMEN STANDPUNT SCH ARENDIJKE - De gemeenteraad van Middenschouwen is unaniem akkoord gegaan met het voorstel van haar dagelijks bestuur de verkoop van dc Zeepedui nen aan de watermaafschappij Zuid-West-Nederland iWMZ) niet af te wijzen. Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad in te stemmen met het standpunt van de gemeente Westerschouwen. Dit hield in dat geen goedkeuring.werd gegeven aan de WMZ om het gebied aan te kopen. Het dagelijks bestuur van Middenschouwen achtte een herziening van dit raadsbesluit noodzakelijk in verband met verbe terde en gewijzigde inzichten in de hele problematiek rond de aankoop. Zonder veel discussie volgde de raad haar dagelijks bestuur tijdens de donderdagavond gehouden raadsvergadering in het gemeentehuis te Scharendijke. CDA-raadslid A. B. Kosten betreurde lijk pas van een ruilobject spreken wan- het dat de WMZ nog steeds geen duide lijkheid heeft verschaft over de uitein delijke bedoeling van de aankoop. Ook is het naar de mening van de heer Kos ten nog een vraag of Staatsbosbeheer een stuk van de 'domeinen' wil ruilen tegen de Zeepeduinen. Het CDA-raads lid zette ook vraagtekens bü de bruik baarheid van de Zeepeduinen voor de waterwinning. HU wees hierbij op de on diepe veenlaag in het gebied, die water winning praktisch onmogelijk maakt Burgemeester W. de Boer van Midden schouwen beaamde de onzekerheid die bestaat over de uiteindelijke functie die de Zeepeduinen bü aankoop door de WMZ zullen knjgen ..Wel moeten we begrip hebben voor het achterwege blij ven van een duideüjke uitspraak over het doel van de aankoop Je kunt name neer het gebied in handen is van de WMZ". meende de burgemeester. Wa tervoorziening Volgens de burgemeester is de bescher ming van het gebied, ook na aankoop door de WMZ. gegarandeerd. Verder vormen de kosten van de aankoop naar dc mening van het dagelijks bestuur geen groot bezwaar. Het college wijst hierbij op de te verwachten stijging van de erfpachtsommen van de grond waterbronnen. die nu al worden ge bruikt in de Zeepeduinen. De aankoop van de Zeepeduinen door de WMZ is volgens het dagelijks bestuur van Mid denschouwen de meest doelmatige wijze om de watervoorziening in Schouwen-Duiveland in de toekomst te verzekeren. Tijdens deze raadsvergadering besloot de gemeenteraad een voorbereidings krediet van 25 000 gulden ter beschik king te stellen voor de bouw van een nieuw dorpshuis in Ellemeet. De totale bouwsom zal ruim 450.000 gulden be dragen. De raad heeft gekozen voor zo genaamde permanente bouw, mede omdat het nieuwe dorpshuis voor het dorp Ellemeet een beeldbepalend pand zal zyn. Het nieuwe dorpshuis is ge pland aan de Kuüerdamseweg Aanvankefijk toonde CDA-raadslid A. B. Kosten zich wat terughoudend ten aanzien van de investering Hü meende dat in ieder geval meerdere activiteiten in het nieuwe dorpshuis gehouden moe ten worden. Dit om de exploitatie-las ten te verlichten In. zijn antwoord stel de de burgemeester dat dergelüke voor zieningen altijd met exploitatietekor ten werken. „Een gemeenschap moet echter bereid zün hiervoor geld ter be schikking te stellen. Bovendien kunnen na voltooiing van het dorpshuis activi teiten worden gehouden die tot nu toe onmogelük waren, betoogde de burge meester Hij achtte het nieuwe dorps huis dan ook geen bedreiging van ge meenschapshulzen in de andere kemen van de gemeente. WEEKENDDIENST ARTSEN Schouwen-Duiveland Tholen en Sint-Philipslaud 24-25 nov. Schouwen-Duiveland: alarmnummer 01100-14444 Tholen. St.-Philipsland: alarmnummer 0011 Vanaf vrijdag 18 00 uur tot maandag 8 00 uur wordt de praktijk van W Bor.t- kes en J B Visser te Zierikzee en L Lodiers te Noordgouwc waargenomen door A W. van Geer te Zienkzee tel. 01110-2080 Westhoek. Brouwershaven: va vrij dagavond 18.00 uur tot maandagmor gen 8 00 uur wordt de praktijk van J Ph. P. Stenger te Haamstede cn L A M Bruel te Brouwershaven waargenomen door J L Flach. Hogezoom 186 te Re- nesse tel 01116-1280. spreekuur voor spoedgevallen za-zo 11 30-12 00 uur 16.30-17 00 uur Bruinisse, Ooslerland. Nieuwerkerk: v a. vrijdagavond 18 00 uur tot maan dagmorgen 7.30 uur wordt de praktijk van H Speelman te Oosterland cn M. M. v d Berg te Nieuwerkerk waarge nomen door F Buitendük te Bruinisse tel. 01113-1280 Stavenisse. St.-Maartcnsdijk. St.-An- naland en Scherpenisse: patiënten dokter v d. Bel): A C C J Nooteboom te St.-Annaland tel 01665-2400. St.-Philipsland. Nw. Vnssemeer: H. Menger te St-Philipsland tel 01677- 500. Poortvliet, Oud-Vossemeer. Tholen en Scherpenisse: i patiënten dokter Padti R H. Padt, Schoolstr 33. te Poortvliet tel. 01662-400. Dierenartsen: S. Bergsma te Zienkzee tel. 01110-2180 te Zierikzee. v.a. 9 00 uur. Scherpenisse A. Rinses, tel 01666- 2596. spreekuur vr 18.30-19.00 uur za. 8.30-9.30 uur. Wijkverpleging Oud-Vossemeer. Poortvliet, Tholen en St.-Philipsland: zr. De Rooy tel. 01667- 453 St.-Maartensdijk, Scherpenisse. St.- Annaland, en Stavenisse: zr. De Smit te St. Maartensdijk tel. 016U6-2548. Schouwen: zr C. v. d. Haven. Bern- hardstr. 2. Haamstede, tel 01115-1423. Duiveland - Zierikzee en Bruinisse: zr P v. d. Velde. Lange. Achtersweg 10. Oosterland tel 01114-2050 Tentoonstelling 'Vogelvrienden GOES - Van 30 november tot en met 1 december houdt de Goese vogelvereni ging 'De Vogelvrienden' haar jaarlykse tentoonstelling van tropische vogels, kleur-, vorm- en postuurkanaries, gras- en grote parkieten, duiven en kwartels. De expositie vindt plaats i» cafe 'De Landbouw' te Goes Dc tentoonstelling is vrijdag 30 november te bezichtigen van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag 1 decembervan 10 00 tot 18 00uur Erzijn ruim 200 dieren te zien. Oud papieractie SV Zaamslag ZAAMSLAG - De sportvereniging Zaamslag houdt zaterdagmorgen weer een inzamelingsactie van oud-papier. Dit gebeurt tussen 9.00 en 12.00 uur Marktbericht van de centrale tuinbouwvei- Huk Zeeland, veilpunl Kapelle van donder- daK 22 november 1979. voorverkoop conference: l fi5 87.1 80 77-79.1 55 66-69. 2 45 55 59: doyennë du cornice' 2 80 75-83. 2 70'80 73-87. 2 65 60-63. 2 60 36: saint rémy: 1 80 76.1 70'80 86.1 60 70 90.2 70'80 84.2 50 60 35: conference' 2 65 71. 2 60 72, 2 55 38; gieser wildeman: I 70 166. 1 60 70 150-167 55 125-133. 1 50 83-95. 2 70 171. legpont 1 "0 8053.1 55 20, cox's orange pippin 1 80125. 7b 120-135.1 70 118.1 6563-67.2 70 103-107.2 65 53-58.2 60 20-25.2a 80 118.2a 75 126-130.28 70 109-116. 2a 65 57-61.2a 60 24-26. In kratten 2a6567.(Odegoudrcinctte 1 95 39.1 85 95 51. 1 75 85 442 95 29.2 85 95 33-37.2 75 '85 32-412 70 27-28. golden delicious: 1 80 36. 1 70 80 28- 33. 1 65 22. 2 80 28.2 70 80 28. 2 7080 25-10 en doordr 265 19 20-20. goudrenette 1859528.1 7535 30-311 70 25-27.2c95 25 10.2 7585 25.10- 27.2 75 85 26.2 70 25.10; golden delicious geel 180 49.1 70 80 33.1 65 26.2 80 33.2 70 80 30.2 65 24. jonathan 1 70 80 21. 2 7080 doordr. en 21-31.1 65.2 80 cn 2 65 doordr spencer 1 80 44-56, 1 70 80 49-54. 1 65 16-22.2 80 47.2 70 80 39.265 15.jonagold-1 90 120.1 80 90 128:138.1 7080 110-112. karmyn 1 70 80 69. laxton su perb 2 8090 44. 27080 25: zoete ermgaard: l 65 139-156. 1 60 121-131. 1 55 68.2 55 63: Winst on 'i7025.265doordr .lobo 27080 15-28.265 15. mispels per kg 120. tomaten per krat la 370480. !b 420-170. 1c doordr-300. 2a en 2c doordrgroenten bloemkool: 70-170: savove kool 10-26. rode kool 9-12. boerenkool: 15. .itte kooi 16-18: prei. 37-41. uien: 25-30: an- di)vi .35. Aardappellermijnmarkl. Rotterdam. 22 no vember 1979 Consumptieaardappelen, bintje 40 mm op waarts. november, laten 2800. bieden 2600. slot 2800. positie 14. stemming kalm. Consumptieaardappelen, bintje 40 mm op waarts. april, geen laatprtjs. bieden 3050. slot 3140. positie 289. stemming kalm. Consumptieaardappelen, bintje 50 mm op waarts. november, er was een aanzegging. la ten 3200. geen biedprijs, slot 3200. omzet 6x3200. positie min 7 Is geworden 19. stem ming kalm, Consumptieaardappellen. bintje 50 mm op waarts. april, laten 3850, bieden 3820. slot 3850. omzet 38 te weten 33x3800.5x3850. posi tie min 11 is geworden 3165. stemming prijs houdend Groenteveiling Barcndrcchi. 22 november 1979. aardappelen bintjes 24-38. eigenheimers: 43-49. Irenes. 34-36; bospeen 116-141. broc coli: 470; bruine bonen 133-139. Chinese kool. 65-74 knolselderij: 8 38-54. 10 33-53. 12 32-52. 15 27-44.20 4-21borenkool i 6-37: witte kool 14-29 rode kool: 7,5-44: gele kool: 11-43. kro ten 10-44; peterselie' 8-34; koolrapen- 33-35. groene kool 13-33 pepers 390-470; veldsla: 150-230. waspcen 36-47. winterpeen grof 20- 36. middel 23-34. fijn 22-27: prei 54-84; radijs rood 63-81. selderij 9-43. glassla' 15/1612-14. 12-16, 12-24. 15-27. 18-35. 25-38. stoofsia 51- 160. snijbonen 800-870; spinazie 200-350: spitskool: 26-76: uien: grof 33-43. middel 39- 50. bonken 40-46. drieling 26-29. pikler 15-18. geschoond 98-102. ijsbergsla 95-101. witlof- al in dozen 320-450, al 300-360, a2 270-350. a3 220-300, b2 250-300. dl 300-330, d2 230-310. d3 210-240. afwijkend 160-290. stek 100-230. blad •10-7CT; pompoenen: per kilo 10-50. druiven ali- cante: 440-620. Fruitveiling. Barendrecht. 22 november 1979 Appelen. Cox Orange pippin vanaf 80 op: 1,31-1,37 1.20-1.66.85-1.47.3681; 19-42: Golden Delirious vanaf80'90 26-48.25-44:19- 27; Goudrenetten klasse I vanaf 90 op' 5381,60- 68. 32-45: 35; Goudrenetten klasse II vanaf 90 op: 2545; 25-51.25-36; 19-20. Jonathan vanaf 80 op: 59. 56; 2147; Peren. Burrée Hardy vanaf 7080' 5382; 4248; Conférence vanaf 65/70: 67: 61: 58; 43; Doyenne du Commice vanaf 80/90 58-91; 69- 96. 31-82; Saint Rémv vanaf 70/80' 6585; 77-89; 3889. Opbrengst papieractie KAPELLE - Dc oud-papieractie ten ba te van het onlangs aangekochte club gebouw van het tamboer- en trom petterkorps 'Jonge Kracht' in Kapelle bedroeg 11.000 kilo GROTE VAART AMSTELMEER 22 480 zo Hokkaido nr de VS.. ATLANTIC CROWN 2) vil Baltimore nr New York. BARENDRECHT 21 Houston nr Norfolk, CAPILUNA 21 te Mina. GOOI LAND 22 vn Amsterdam nr Sao Sebaslio. HOLLANDIA 21 te Bridgetown, KEN'NE- MERLAND 21 vn Santos nr Salvador, LATI- RUS 21 te Mena. NEDLLOYD COLOMBO 22 vn Lyttleton nr Auckland. NEDLLOYD DEJIMA 22 vn Le Havre nr Fos. NEDL LOYD DELFT 21 vn Busan nr Kobe. NEDL LOYD EBRO 21 vn.Viisslngcn nr Port Said. NEDLLOYD FORCADOS 21 vn Yokohama nr Mazanillo. NEDLLOYD HOORN 22 te Gotenburg, NEDLLOYD KATWIJK 21 vn Kaapstad nr Keelung. NEDLLOYD KEM- BLA 21 210 nw Seychellen nr Singapore, NEDLLOYD KIMBERLEY 22 to Vancouver. NEDLLOYD KINGSTON 22 te Kaapslad, NEDLLOYD NAPIER 22 te Buenos Aires NEDLLOYD ROCKANJE 22 te Tripoli. NEDLLOYD RIJN 21 te Hamburg. NEDL LOYD STREEFKERK 21 vn Arlca nr Kaoh- siune. NEDLLOYD TASMAN 21 vn Tilbury nr Hamburg. NEDLLOYD TAURANGA 21 vn Rouaan nr Lobito. NEDLLOYD WESER 22 te Colombo. STATENDAM 21 vn Port au Prince nr Willemstad. THAMESHAVEN 22 vn Rotterdam nr Hamburg. AMSTELSTAD 22 vn Singapore nr Dubai. ANTILLA BAY 22 390 wzw Kaapstad nr Ras Tanura, CHEVRON THE HAGUE 22 te Ant werpen. DIADEMA 28 te Mombasa verw. DIONE 22 te Le Verdon. DOSIN A 21 te Ense- na verw, FELIPES 3 te Bukom verw. FUL- GUR 23 te Malta verw. LACONICA 7 le Sal- dannabay verw. LATIA 22 430 zzo Dar es Sa laam nr Bahrein. NEDLLOYD AGULHAS 22 vn Abidjan nr Monrovia. NEDLLOYD AM STERDAM 22 200 no Straal Torres r.r Dja karta. NEDLLOYD BARCELONA 22 vn Du bai nr Sharjah. NEDLLIYD DELFT 23 te Ko be. NEDLLOYD KOREA 22 690 o Mombasa nr Durban. NEDLLOYD SPAARNEKERK 22 80 n Okinawa nr Yokohama. NISO 22 te Fredencla, ONDINA 23 te Singapore ver-v. KLBNE VAART ADARA 22 200 zo Kp Hatteras nr Santos. ALK 21 v Rotterdam nr Cork. CAREBEKA 6 21 te Rotterdam. CAR EXPRESS pass 22 Li zard Head. CONCORDIA pass 22 Kanaal ell nr Rotterdam. CORR1E BROERE 22 dw Lissabon nr Le Havre. ELAN 22 te Rotter dam. EXPANSA 21 v Rotterdam. FAIR- LAIN 21 50 z Split nr Benghazi, FRISIAN TRADER 22 40 nw Esbjerg nr Antwerpen. GERDA MARIA 21 160 z Dakar nr Lagos, GROESBEEK 22 145 zo Oucssant nr Noore- sundby. JACOBUS BROERE 21 v Rotter dam nr Bilbao. LAURA 21 rede Mostaga- nem, MARE AI.TUM 21 v Rotterdam nr Gent. MARE BONUM 22 te Rotterdam. M1DSLAND 21 v Rotterdam nr Huil. OLEANDER 21 420 zo New York nr New York. PASSAAT BRAZIL 21 100 n Trinidad nr New York. PIETER WINSEMIUS pass 21 greenwichboel nr GUemsy. SOUTH POLE 21 30 z Alicante nr Las Palmas. STELLA PRO- CYON 22 rede Tripoll. TUVANA 21 v Rotter dam nr Drogheda. TYRO 21 120 zo Monro via, WILHELMINA V 21 te Rotterdam. ATLANTIC SUN pass 22 Flmst. nr Norden ham. BREEHELLE 22 50 zw Kp Blanc. BREEZAND 22 SO w Sir v Bonifacio nr Livor- no. CALYPSO 22170 zzw Ouessant nr La Co rtina. JACQUELINE BROERE pass22 Whit- bv nr Dordrecht. JAN 22 te Algiers. KIR- STEN SMITS 22 50 z Tenerife nr Abidjan. LAURIERGRACHT 22 v Sundsvall nr La gos, MAKIRI SMITS 22 200 n Las Palmas nr Huil. MARIA SMITS 22 100 n Dakar nr Tees. PAVO pass 22 Texel nr Delfzijl. VINCENT pass 22 Royal Souverelgn nr Exmouth. WIL LY SMITS pass 22 Kp Vlllano nr Leixous. SLEEPVAART TITAN 22 te Rotterdam NAP NAP Vrijdag 23 november uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 351 21<> 16 12 219 1021 192 22.40 373 Temeuzen 4.20 231 IS 42 232 10.51 205 23 07 186 Zierikzee 5.16 154 17.32 163 10 58 154 23.11 135 Hansweert 4.57 247 17.20 251 11.24 218 2341 200 Wemeldinge 541 184 17.53 191 11.14 174 23 34 154 Kreekrak 5.27 223 17.44 NAP 247 11.37 231 23.47 NAP 184 Zaterdag 24 november cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 432 210 1656 210 11.05 190 23 22 164 Temeuzen 4 59 223 1725 224 11.30 203 23.46 177 Zierikzee 5.49 148 18.10 163 11.30 154 23.56 127 Hansweert 5.34 241 18 00 244 12.02 216 Wemeldinge 6 16 176 18.33 189 11 54 175 Kreekrak 6.06 209 1824 234 12.14 233

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 35