Hl AL UW BOEKEN Brede W atering vecht besluit Kapelle aan Hulde prijswinnaar broodbakken uit Goes 30 Deskundigen beoordeelden een 20-tal Beaujolais Primeurs PZC/streek autobedrijf w. j. sonke Romika schoonheidsspecialiste GEMEENTE KAPELLE(Z) KOK Of KOKKIN 10-50% korting 1/2 PRIJS 'DERA' kluizen model HT VOORKEURBOEK NU met 50% KORTING! Geen 29,50, maar NU voor 14,75 Hoekman's Boekhandel f VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 *G O VER BIJDRA GE BO VEN- WIJKSE VOORZIENINGEN GOES - Het dagelijks bestuur van het waterschap Brede Watering van Zuid- Beveland heeft bezwaar ingediend bij de gemeenteraad van Kapelle tegen de weigering van het Kapelse gemeente bestuur mee te werken aan een wijzi ging van het bestemmingsplan buiten gebied. Om die wijziging had hel wa terschapsbestuur gevraagd om de bouw van een rioolwaterzuiveringsin stallatie in de Willem Annapolder (on der Biezelinge aan de Westerschelde) planologisch mogelijk te maken. Zoals bekend besloot het gemeentebestuur er niet aan mee te werken zolang het waterschap niet bereid is ƒ3,50 per vierkante meter voor zogenaamde bo- venwijkse voorzieningen te betalen. Omdat het gemeentebestuur en het wa terschap niet tot een vergelijk konden komen, besloot het dagelijks bestuur van de Brede Watering de hulp van ge deputeerde staten in te roepen. Veel heeft dat tot nu toe niet opgelverd. Ge deputeerde staten hebben de gemeente voorgesteld om de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan in gang te zetten ondanks het feit dat voor de betwiste bijdrage nog geen oplossing is gevonden. De Brede Watering voelde daar wel wat voor, maar de gemeente zei: „Nee". Daarop besloot het dagelijks bestuur van het waterschap een be zwaarschrift bij de raad in te dienen in gevolge de wet administratieve recht spraak overheidsbeschikkingen. In ver band daarmee zal het seniorenconvent uit de raad op 30 november een hoorzit ting houden. Over de vraag of de door de gemeente geëiste bijdrage rechtmatig is. heeft het waterschapsbestuur gedeputeerde sta ten voorgesteld hierover een uitspraak te vragen van een commissie van scheidsxmannen. De Brede Watering houdt vol dat de berekening van een bedrag per vierkante meter voor boven- wijkse voorzieningen bij de bouw van zuiveringsinstallaties zeer ongebruike lijk is. Bovendien heeft het waterschap Contacldag christelijke plattelandsjongeren GEERSDIJK - De christelijke plat telandsjongeren houden zaterdag 24 november een contactdag in het Dren tehuis te Geersdijk.'s Middags om 15.00 uur komen de deelnemers aan en be ginnen met een quiz qmet als motto 'Wat is er aan de hand op het platte land?'. 's Avonds staat een film op het programma over het dorp Nisse en over de derde wereld. De dag wordt afgeslo ten met een film van Louis de Funès. er steeds op gewezen dat betaling ler- van zou betekenen dat de zuiverings heffing verhoogd moet worden En dat betekent dat de bewoners van de Beve- landen het bedrag uiteindelijk zullen moeten opbrengen Het gemeentebe stuur wil echter geen uitzonderingen maken: de bijdrage is steeds berekend Wanneer nu zou worden afgecweken van deze regel, dan zou het waterschap daarmee bevoordeeld worden. Een ander argument van de zijde van de gemeente is dat ook andere gemeenten bij de totstandkoming van voorzienin gen van bovengemeendelijk belang de bijdrage berekend lhebben en betaald hebben gekregen. Sint-Nicolaas bezoekt Kapelle KAPELLE - Op uitnodiging van de 'Ac- tie'-winkeliers bezoekt Sint-Nicolaas zaterdag Kapelle. De goedheiligman arriveert om 13.45 uur op de hoek Goe- se Straatweg-Weststraat en rijdt ver volgens te paard naar het gemeente huis. Om 14.00 uur wordt Sinterklaas daar ontvangen, waarna hij een rijtoer maakt door Kapelle-Biezelinge. Het tamboer-en trompetterkorps 'Jonge Kracht' luistert de rijtoer muzikaal op. Open huis Kloetingse brassband Excelsior KLOET1NGE - De brassband 'Excel sior" uit Kloetinge, dirigent Ko den Toonder, hield in gebouw Amicitia een 'open huis', waarvoor vrij goede be langstelling was. Leerlingen van het lager onderwijs, maar ook oudere belangstellenden konden aan de hand van uitleg, gege ven door een lid van het orkest de ver richtingen van de band volgen. Onder wijzer Geense leidde de discussie en de vraagstelling. De voor het merendeel jeugdige bezoe kers konden zich ook tijdens het spelen tussen het orkest begeven om het spel van de muzikanten 'van dichtbij te be kijken. en mochten zelf de muziekin strumenten proberen te bespelen. De 'Roodbortjes', twee jeugdige leden van 'Excelsior', brachten een cornet- duet en vertelden van hun ervaringen als muzikant. Na een slottoespraakje van voorzitter .A. Blok leidde de onderwijzer op de to nen van 'Excelsior' de bezoekers in po lonaise naar de foyer, waar hen een drankje wachtte. HONDA-DEALER Fruitlaan 16, Goas TÓL 01100-15415-14987 muilen en pantoffels. FAASE schoenservice Korte Vontstraat 14 Goes-Tel. 01100-16709 Wij zoeken met spoed (volledig bevoegd) Arbeidsvoorwaarden nader over een te komen. Eventueel op free-lance basis Sollicitaties schriftelijk onder nr. G98, bur. PZC Goes De burgemeester van Kapelle maakt ingevolge artikel 23 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat in gaande 26 november 1979 gedurende een maand ter gemeente-secretarie, af deling algemene zaken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van de eerste wijziging van het bestemmingsplan buitengebied. Deze wijziging heeft betrekking op de plannen tot verbetering van het Kanaal door Zuid-Beveland. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen dit ontwerpplan bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren indienen. Kapelle, 23 november 1979 De burgemeester voornoemd, G. Huitsing Restaurant 'De Oesterbeurs' vraagt zelfstandig werkende Soil, schrift, of telef. Rest. 'De Oesterbeurs' Wijngaardstraat 2, 4401 CS Yerseke, tel. 01131-1408. NCVB te Geersdijk hield bijeenkomst GEERSDIJK - De afdeling Geersdijk van de NCVB hield een bijeenkomst in het Drenthe-huis. onder leiding van me vrouw De Haze-Van de Moere Énkele leden van de diasienst van de zieken omroep te Goes verzorgden deze avohd. De volgende bijeenkomst is 20 decem ber. wanneer het kerstfeest gevierd zal worden. Bezoek Sinterklaas aan 's-Heerenhoek •s-HEERENHOEK-Sinterklaas brengt zouilag 2 december een bezoek aan 's Heerenhock. Vergezeld van zijnknech- ten maakt hij om 13.00 uUr een rond gang door hetdorp met fanfare, drum band ei^ majoretten. In optoehtgaat de stoet dan naar de Jeugdhoeve. In de Jeugdhoeve ontvangt Sinterklaas de peuters vanhet dorp Na aflocrn van is in de grote zaal va: Jeugdhoeve feest voor kinderena met de vierdeklas.Voor leerlingen de vijfde en de zesde klasis erv^', avond, 30 november een pakjts» Aanvang20.00 uur Op deze enkele Zwarte PietenaanwedgT OUD LEERLING VAN LTS GOES - Martin Nuyens (18) uit Goes, oud-leerling van de lagere technische school, die een tweede prijs heeft behaald bij de landelijke kampioenschappen broodbakken in Wageiyngen, ontving ter gelegenheid van deze gebeurtenis don derdagmiddag uit handen van de directeur van de Goese LTS, de heer R. Otten een geschenkenbon. In een korte toespraak wees de directeur op het nog steeds bestaande vakmanschap. „De kampioenschappen zijn hiervan een duidelijk be wijs." aldus de heer Otten. Martiri kon aan de landelijke kampioenschappen deelnemen nadat hij in mei van dit jaar regionaal kampioen Zuid-West Nederland was geworden in de afdeling broodbakken. Vorig jaar behaalde Martin zijn diploma's lts. Mo menteel werkt hij in een bakkerij te Goes en volgt één dag in de week een opleiding aan de Goese LTS. Het brood- en banketbakken is één van de weinige opleidingen waarvoor regionale en landelijke kampioenschappen worden gehouden. Tijdens de regionale kampioenschappen in mei van dit jaar behaalde Jan Reynierse uit Kruinlngen bij het onderdeel banketbakken een eerste prijs. Wij gaan verbouwen wij geven op alle HEREN KLtZZsmilG Alle KINDER KLEDING voor (Toest. K.v.K.) Lange Vorststraat 56, Goes, en meubelkluizen model S met degelijk brandkastslot door 16mm pantserplaat beveiligd tegen boren, zagen of fraisen. met dubbelbaardsleutels. sluiting door ronde stalen schoten. scharnieren aan binnenzijde. brandbeveiliging door beproefde isolering, met gering warmtegeleidingsvermogen. zware kwaliteit in 10 modellen. leverbaar met afsluitbaar binnenvak, met ekstra cijferslot of. alleen cijferslot. afwijkende modellen JACOB BOER B.V. eveneens leverbaar. Ganzepoortstraat 24 - Goes Tel: 01100-15860 fotostudio hans nijs 'de bussel' 15, goes-zuid tel. 01100-20077 Eind conclusie: Enkele zeer goed, vele matig tot goed, ook waren er die niets met Beaujolais te maken hadden. Zij bevatten andere, slechte wijn en con serveringsmiddel en iets Beaujolais. 'Lage' prijsklassen - gratis hoofdpijn! (De flessen waren genummerd zon der etiket) De Primeur van ons huis CHALANDON (flet 6,95 - 6 flessen 40,-) eindigde bij de 1e vijf!!!! Daarom nodigen wij u uit een glas van onze Beaujolais te komen proeven vandaag, vrijdag 23 november van 19-21 uur, opdat ieder weet hoe Beaujolais Primeur behoort te zijn. SLIJTERIJ Albert Goeman WIJNKOPERIJ - VINOTHEEK Lepelstraat 11, Yerseke, tel. 01131-1689. v°°o r>v /v-s Wij vervangen direct een artikel dat niet aan uw eisen voldoet! i,i—li ii L. Penning: WESSEL - OMNIBUS Deze spannende omnibus bevat de vijf boeken over de boerenoorlog, waarin Louis Wessels dé hoofdrol speelt. U zult zich deze spannende serie waarin ook de dappere Blik- oortje met zijn wonderlijke verhalen en de broers van Louis. Kees en Karei, veelvuldig rrfet hun avonturen in voorkomen, vast nog wel herinneren, Het boek telt 582 bladzijden en kost nu nog 29,50. (Na 15 december 36,50, uw voordeel 10,60). WESSBLS- .ÖMMBUS fhim K. Norel: GEEN ZEE TE HOOG Alweer een spannende omnibus met een voordeelprijs. Drie spannende boeken van deze bekende schrijver zijn er in op genomen. De prijs van dit boek is nu nog 19,50 (later 28,90). (tot en met 31 december 1979) Ook in boeken over homoeopathie zijn wij ruim gesorteerd. Een zeer leerzaam boek is nog steeds: DE KLEINE DOKTER, door Dr. A. Vogel, de meest bekende Zwitserse natuurarts. Ook zij die vertrouwd zijn met de natuurlijke geneeswijze, zullen in dit werk nog tal van waardevolle wenken aantreffen. De nieuwe ling op dit gebied wordt ingeleid in de wonderlijke genezende krachjen van de natuur, die sinds vele eeuwen bij het Zwitserse volk toepassing vinden en geen gevaar lopen te worden verdrongen door welke ontwikke ling van de medische wetenschap ook. Het is een boek dat in ieder gezin, waar het binnenkomt, zegenrijk zal werken en in moeilijke situaties de juiste weg wijst. 839 pagina's, gebonden 41,85. 101 HOMOEOPATISCHE RAADGEVINGEN door Dr. Alain Horvilleur De traditionele medische wetenschap staat soms machte loos tegenover een aantal kwalen en ongemakken van hel dagelijks leven. In andere gevallen kan ze wel helpen, maar wordt het plezier van de genezing vertroebeld door bijver schijnselen. Homoeopathie kan de helpende hand bieden zonder dat er enig risico aan verbonden is. Wat kan er bij voorbeeld worden gedaan tegen slapeloosheid of migraine, tegen bangelijkheid of vergeetachtigheid? Wat te doen als een flinke griep de kop opsteekt? Hoe kan men wintervoeten of maagzuur bestrijden? De schrijver, een arts, noemt letter lijk 101 situaties op waarin de homoeopathie uitkomst kan bieden. Dit zeer leerzame boek kost siechts 26,90, VERDER HEBBEN WIJ VOOR DE KLEINTJES VAN 4-10 JAAR EEN HELE RUIME SORTERING. KOM - KIJK - EN OVERTUIG UZELF!! Van de serie 'voor onze kleintjes', ook door W. G. van de Hulst: Bruun de Beer Voetstapjes in de sneeuw. Kareltje. Kleine zwerver. Huisje in de sneeuw. Het klompje dat op het water dreef. Van Bob en Bep en Brammetje. Enz., enz. Allemaal voor 3,70 per deeltje. mïSTjUöts V. Voor wat ouderen: Gerdientje ƒ6,45 Ouwe Bram 6,20 Jaap Holm en z'n vrienden 7,50 Peerke en z'n kameraden 6,45 Ergens in de wijde wereld 4,70 Niek van de bovenmeester dl. 1 6,45 Niek van de bovenmeester dl. 2 6,45 Ook van andere schrijvers hebben wij natuurlijk boeken in voorraad. Westsingel 28-30 - Goes - tel. 01100-15019„ Ook op de koopavonden zijn wij geopend. Ojtl 'OP reu QS.l ?Fr Ktd isch

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 34