N Ntaad Goes struikelt over plan oor bebouwing Schuttershof B en w Kapelle willen verbouwing DeV roone WISSEL BEVELAMEN kakelklas étenlandse inderen Raad Goes stelt verkoop woning burgemeester uit INSPRAAKA VOND OVER MAATSCHAPPELIJK WERK jDAG 23 NOVEMBER 1979 WIG DEBAT OVER BREEDTE WINKEL pc gemeenteraad van Goes 'donderdagavond zware druk uit end op het dagelijks bestuur van „aeente om het bebouwingsplan het Schuttershofgebied te her- lOnlangs is boven water gekomen ito van de winkels (voor de bouw ivanop 4 december het startsein ,fn wordt) over een breedte van neterop het Weeshuisplein achter museum geprojecteerd is: £DA- jjlidD. Tanis diende namens alle ifracties aan hel eind van de inrgadering een motie in met hel «k dit ongedaan te maken. Na jen toe vrij vinnig heen en weer 'm 5 a M jjlS-Buitenlandse kinderen die Uibel voortgezet onderwijs wil- itndie de Nederlandse taal niet tjuwclijks machtig zijn, zullen ({licht al meteen na de kerst- ilatie in Goes in een speciale tikclklas kunnen worden opge- jjai. Deze schakelklas is be- mdvoor kinderen van de Beve- litn en Schouwen-Duiveland. lisdc bedoeling dat de leerlin- linlwce jaar tijd zoveel van het Jjrlaiids hebben opgestoken jiehct lesprogramma aan het irlgezet onderwijs (algemeen oend onderwijs of lager be naderwijs) kunnen volgen, «hakelklaszal worden verbon- aan de scholengemeenschap ilagerberoepsonderwijs (vak- Dol cn ambachtsschool) in p- jfeouder J. H. Roose (cda, onder- overtelde één en ander donder- pvond aan het eind van de Vergadering in Goes, in ant- zdop vragen van hetraadslid J. Mieman (pvda). De voorberei den voor de schakelklas zijn ge- In naar aanleiding van de pro- sen die ontstonden toen een siamees kind, dat vrijwel geen [(dNederlands sprak, zich bij de Van Dusseldorp-mavo als Sngmeldde. De school zag geen shetkind op te vangen. Omdat gemeenten en scholen met islljke leerlingen te maken krij- ajn vertegenwoordigers van senten en scholen op de Beve- tól en Schouwen-Duiveland ielkaar in óverleg getreden, a bleek dat met financiële lavsn het rijk een schakelklas nlet-Nederlandstaligen ge- ikan worden, als er ongeveer telingen zijn Dan kan name ten leerkracht met een volledi- istaak worden aangetrokken. ::de bedoeling dat naast de Elklas een begeleidingscom- in het leven wordt geroepen, ie kinderen, de ouders en de 'enwaar de kinderen uiteinde- ;ear toe gaan, ter zijde zal gepraat kou wethouder L. H. de Leeuw (pvda, ruimtelijke ontwikkeling) de raad duidelijk maken dat hiervan juri disch gezien geen sprake kan zijn: ruim twee jaar geleden heeft de raad zélf het bebouwingsplan vastgesteld en de bouwvergunningen zijn verstrekt. De wethouder wees erop dat aan de vaststelling van het bebouwingsplan overleg met de gebruikers en'eigenaren van panden in de omgeving van het Schuttershofgebied vooraf is gegaan. Tegen het plan is van de zijde van het museumbestuur geen bezwaar ge maakt, fen ook de rijksdienst voor de monumentenzorg verklaarde zich er mee akkoord De zaak is aan het rollen gebracht door een aankomend archi tect die bij wijze van afstudeerproject een studie van het museumcomplex heeft gemaakt. Wethouder ing J. de Graag (wd. vul- tuuri verkl'aarde zich ee voorstander van de motie. Hij kenschetste de ge plande bebouwing van het Weeshuis plein (ter plekke komt een winkeltje te staan) als 'een puist in het museum plein'. Hij vond dat er geen inbreuk ge maakt mag worden op een zo cultuur- gevoelig plein. Wethouder De Leèuw nam zijn collega deze uitlatingen zeer kwalijk Hij constateerde dat de heer De Graag zijn verkeerde pet op zette, waarbij hij doelde op het feit dat de cul tuurwethouder ook voorzitter is van het museumbestuur En hij voegde er aan toe dat het dagelijks bestuur van de gemeente de zaak afgelopen maandag nog besproken heeft en dat er toen een unaniem standpunt over ingenomen is. De heer De Leeuw noemde de manier waarop de motie aan het college van burgemeester en wethouder werd Inge diend 'een overval'. Strook Even was cr sprake van dat het dage lijks bestuur van Goes het bebou wingsplan nadat bet door de raad was vastgesteld eigenmachtig zou hebben gewijzigd. Op de tekcninge.n is name lijk ecu bebouwing op het Weeshuis plein van twee meter breed te zien, ter wijl nu over één meter gesproken werd. PvdA-raadslid drs G. R. Heerebout vroeg zich af wat dit voor Juridische ge volgen zou kunnen hebben. De tekenin gen bleken echter fout te zijn: op het officiële door de raad vastgestelde be bouwingsplan staat een strook van één meter. Wethouder De Leeuw verklaar de: 'met de beste wil van de wereld', deze strook niet als een puist te kunnen zien, die in ernstige mate afbreuk doet aan het Weeshuisplein. Hij vestigde er de aandacht op dat de wensen van de 'Goese culturele raad over de inrichting van het Schuttershofgebied zoveel mo gelijk zijn ingewilligd. Volgens de wet- houder zou uitvoering van de motie ern stige financiële gevolgen kunnen heb ben. Uiteindelijk besloot de raad de strek king van de motie zodanig te wijzigen dat het dagelijks bestuur van de ge meente wordt uitgenodigd na te gaan of het bebouwingsplan nog kan worden aangepast met de bedoeling de strook op het Weeshuisplein te laten vervallen. EREN'HOEK - 'De Jeugdhoeve', vogeltentoonstelling. KLANDE - Kapel van St.-Maar- Buur: geluidsdiaserie over leven as herders door dhr. L. Slag- EERST INZICHT IN PROBLEMEN ROND HUISVESTING AMBTENAREN nodig voordat de raad 7 in een steeds kribbi ger sfeer - het ui tstel-besluit nam. Raadslid ing C J Eshuis (cda) wees er op dat het dagelijks bestuur van de ge meente langzamerhand bezig is de raad 'goed uit te^schakelen'. Hij zei dat er ten aanzien van de huisvesting van het ge- meentepersoneel allerlei rapporten de ronde doen, waar de raadsleden geen weet van hebben. „En toch tracht het college ons besluiten te laten nemen", aldus de heer Eshuis. eraan toevoegend dat hij een en ander als 'erg onprettig en erg onplezierig' ervaren had Burgemeester nu- F. G. A. Huber nam de opmerkingen van het CDA-raadslid niet in dank af: „De beschuldiging vind ik ernstig en neem ik hoog op". De raadsvoorzitter maakte duidelijk er na der op terug te zullen komen. Hij trok, gelet op de houding van de raadsmeer- derheid, het voorstel om de ambtswo ning openbaar te verkopen, terug. Dat was m eerste aanleg ook gevraagd door raadslid W. E. Sloots van de PvdA-frac- tie, onder meer vanwege de totale amb tenaren-huisvestingsproblemen. De SGP-er A. Maljaars sloot zich aarzelend daarbij aan. Wethouder J. Dijkgraaf ontraadde het uitstellen van de ver koop. Zijn collega L. H. de Leeuw daar entegen achtte nader beraad zinvol, ge let op de ambtelijke rapporten waarin voorstellen gedaan zijn voor oplossing van de huisvestingsproblemen (waar van de kosten geraamd worden op 400.000 gulden). Raadslid Eshuis ten slotte. gaf het college van burgemeester en wethouders het advies om in een tweede ronde alle stukken aan de raad voor te leggen. GOES - De overgrote meerderheid van de Goese gemeenteraad (pvda, cda, sgp) vindt dat de leegstaande ambts woning van de burgemeester voors hands niet verkocht moet worden. Tij dens de donderdagavond gehouden raadsvergadering bleek - na een uit voerig gesprek - alleen de VVD voor stander van verkoop te zijn. De raads- meerderheid stelde dat éérst inzicht moet komen in de manier waarop het huisvestings-probleem van de ge meente-ambtenaren wordt opgelost. Naar de mening van PvdA, CDA en SGP moet in het zoeken van oplossin gen voor het ruimtegebrek ook de ambtswoning betrokken worden. Er .waren onder meer twee schorsingen Koopochtend bejaarden GOES - De Goese vrouwenraad houdt woensdag 28 november weer een koop- ochterid voor bejaarden en gehan dicapten Belangstellenden kunnen zich opgeven bij mevrouw Dijkgraaf, Van Dusseldorpstraat 33 (tel. 27656) in Goes, en mevrouw De Bondt, Berken straat 80 (tel. 16992) in Goes. F-St.-Liduinaziekenhuis, 20-21 tending Radio Nightingale. ELBURG - De Brasserie, 19.30 inkomst over ufo's; Schouw- i'tllir: Middelburgs Theater met jgekke man.en zijn vrouw lïapen van Middelburg, Potten- 10uur: bijeenkomst over anth- 'e; Bar Americain, 20.30 uur: rockformatie Outcast; Kui- 1 uur: filmhuis met 'Mes- iHopr; Gasthuis, 20-22 uur; uit- KRawa. tÏNDE - 'De Klomp', 20 uur: op- .cabaretier Kees Bos. ®ZEN - MTS, 20 uur: optreden ÉThe Meteors. EE - 'Huis van Nassau', 19-23 Isliow 'EN OP ZOOM - Roxy, 18.45 en Tliey called him Bulldozer, uur: De Bahama's een pomo- 18 jr. 20 uur: Kingdom of the jr., 23 uur: Bilitis, 16 jr. K-De Koning van Engeland, 20 Kuur: Hurricane, a.l,; 20 uur: In avan de ring, a.l.; 20.15 uur: SOS Mderzeeèr gezonken, 12 jr.; 22.30 talschool voor ontucht, 18 jr. •ELBURG - City, 20 uur: Moonra- IBURG-Ledel, 20 uur: Kort Ame- 16 jr. «l'ZEN - Luxor, 20 uur: Slaps- :20uur Pas.op of we slaan erop. lOuur Nacht van de maskers. 16 ®pr Kostschool voor ontucht. SlNGEN - Alhambra I, 20 uur: «le 1943, 12 jr., 23 uur: Erop of 18 jr.; Alhambra II, 20 uur: fried movie, 12 jr.; 23 uur: [Frankenstein. 12 jr. «ONSTELLINGEN 'ENB.URg - Gemeentehuis 'Ca- wrland, 35 jaar blijvende «hop' OP ZOOM - Markiezenhof. 'Bergen (in) stukken'. -Museum voor Noord- en Zuid- 10-12 en 13.30-17 uur: oude ^-Landbouwmuseum, 10-12 en oude landbouwwerktuigen. '-Galerie Van Geyt, 9-12 en 14- ..t 1HE 18 uur: Sinterklaastentoonstelling; Burgerzaal Stadhuis, 9-12 en 13-17 uur: werken Charles Daems. MIDDELBURG - Zeeuws Kunste naarscentrum, 10-12, 14-17.30 en 19.30 uur: werken Flip Rutten (tekeningen) en Jan Vaes (kleinplastiek); Rijksar chief, 9-12.30 en 13.30-17 uur: 'Van nabij en verre'; St.-Janstraat 41. 14-17 uur touwplastieken van Anneke Ruim- schotel; Artshop Six and Six, 10-18 uur: olieverven Gera Dauvillier en Wim Va der; Galerie De Witte Swaen, 12-18 uur: nagelaten werk van Wim Helder; Gale rie De Klos. 10-24 uur: tekeningen van Charles Raeman: Galerie 't Kot, 9.30- 17.30 uur: gouaches van Pien Hazen berg; Vleeshal, 10-12 en 14-17 uur. foto tentoonstelling. NIEUWVLIET - Joh. Willem Friso- school, 19-21 uur 'Een dorp als Nieuw- vliet'. NISSE - Galerie 'De mooie staak', 9-20 uur: werken Messemaker OOST-SOUBURG - Bibliotheek. 13.30- 17.30 en 18-20 uur: 'De leefbaarheid in kleine dorpen'. SAS VAN GENT - Bibloiotheek: 'Dr Cornelis Verhoeven, filosoof. TERNEUZEN - Museum, 14-17 uur werken Christian Schad; 'Artikof8-18 uur: werken Ingrid Hissen: Hal Stad huis, 9-12 en 14-16 uur: werken vijf Frie se kunstenaars; Ter Schorre. 11-21 uur: 'Droogbloemen'. VLISSINGEN - Galerie Marquis. 13-18 uur: werken Jaap Schlee en Peter Blok huis; Scheldekwartler. 10-21 uur: '(Re- Ikreatie '79'; Bibliotheek. 10-21 uur: werken Charles Moreau WATERLANDKERKJE - 'In den Ko ning' etsen.van Freddie de Hulster- Repko. IJZENDIJKE - Galerie M4, 1O-20 uur aquarel tekeningen van Jan Ver- schoore. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100-14444. (ook voornulieuklachten). Zeeuwsch-Vlaandercn - Alarm nummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251van 10 00-24 00 uur, weekends van 20 00-24.00 uur. /.ceuwsch-Vlaandcren - Hulpgroep btj drankprobleem 1 AA), iel 0! 172-2168 Stichting 'Blijf van m'u lijf Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht be reikbaar Wethouder L. H. de Leeuw Felle kritiek raad Goes op wijziging regeling meting luchtvervuiling GOES - Het dagelijks bestuur van de gemeente Goes heeft donderdagavond een voorstel om de gemeenschappelij ke regeling metingen luchtverontrei niging in Zeeland te wijzigen terugge nomen. Aanleiding was de felle kritiek donderdagavind tijdens de gemeente raadsvergadering vanuil alle fracties op een onderdeel van deze wijziging. Het gewraakte punt was het in het le ven roepen van de mogelijkheid om het bestuur van de gemeenschappelij ke regeling te laten vergaderen zonder dat het daarvoor voorgeschreven aan tal leden aanwezig is. J. T. Laport (cda) had tegen deze wijzi ging ernstige bezwaren. Zijn standpunt werd door de gehele raad overgenomen. HU zag in de-wyziging een verdere uit- hollinh van de gemeenschappelijke re geling. „De gemeentelijke vertegen woordigers in de gemeenschappehjke regeling metingen luchtverontreini ging hoeven zo helemaal niet meer naar de vergaderingen te komen, want er kunnen dan toch besluiten genomen worden. Zoiets werkt de verantwoorde- lykheid van de leden niet in de hand", stelde hy „Dit is de weg van de minste weerstand. Als de vertegenwoordigers in het bestuur van de gemeenschappe- lyke regeling zo weinig verantwoorde- lykheidsgevoel hebben, dan moeten ze hun mandaat maar teruggeven". Interkerkelijke jeugddienst in Wenieldi nge WEMELDINGE - Zondagmiddag wordt in de gereformeerde kerk te Wemeldinge een interkerkelijke jeugddienst gehouden. De organisatie is in handen van de Ne derlands hervormde kerk, de vrij evan gelische gemeente en de gereformeerde kerk. in samenwerking met de inter- kerkelyke jeugddienstcommissie. Het thema van de dienst is: 'Geloof, hoop en liefde'. Voorganger is de heer De Leeuwerk Het jeugdkoor uit Kruinin- gen verleent muzikale medewerking aan de dienst, die om 17.00 uur begint. KORTGENE - Donderdag hield de stichting Sociaal centrum voor maat schappelijke dienstverlening Zuid-en Noord-Beveland een inspraakavond in het dorpshuis 'De Pompweie' te Kort- gene ten behoeve van de beleidsvoor bereiding van het jaarplun 1980 van de afdeling algemeen maatschappelijk werk. De heer P. P. J. den Boer, direc teur van het centrum, wees op de de centralisatie van het welzijnswerk. Het voordeel van decentralisatie is dat mensen met hun problemen sneller naar lagere overheden dan naar hogere instanties gaan, aldus do lieer Den Boer. De heer G van Hecken. hoofd van de afdeling maatschappelyk werk. pleitte ervoor dat in de kaderwet komt te staan dat er voor elk rayon een welzynswer- ker moet komen. „We zullen ook niet. moeten blijven wachten op noodgeval len, maar we zullen de boer op moeten gaan om de probleemgevallen op te zoe ken. In Noord-Beveland is het aantal personen dat een beroep doet op de stichting tamelijk gering, maai- dit aan tal is wel groeiende" Aanmeldingen kunnen ook binnenkomen via de poli tie, huisartsen, ombudsteam van Hu- manitas en van de gemeenten. De aard van de problemen is meestal van per soonlijke aard, zoals huwelUksproble- men, het zich eenzaam voelen en echt scheidingen. Mejuffrouw J. Smit, maatschappelyk werkster, vertelde dat de stichting zich vooral richt op de lagere inkomens en lagere opleidingsniveau's. De stichting wordt ook nog steeds geconfronteerd met drempelvrees bij vele hulpbehoe venden. Het is een taak om die drempel vrees weg te nemen, stelde zy. Op een vraag of geheimhouding kan worden gegarandeerd werd geantwoord dat welzijnswerkers zich hebben te houden aan hun beroepscode. Verder werd er voor gepleit dat voor het platteland meer mogelijkheden Worden gescha pen om zich cultureel te ontwikkelen Velen vinden het. oezwaarlijk om daar voor steeds op Goes aangewezen te zijn. Tenslotte werd gesuggereerd om de in spraakavonden aantrekkelijk te ma ken door het vertonen van dia's: Ook wil men in het jaarplan voor 1980 het gebruik van moeilyke woorden zoveel mogelijk vermijden. Zeeuu'soh Genootschap behandelt begroting MIDDELBURG De algemene verga dering van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen wordt, donderdag 6 december gehouden m gebouw Abdij II te Middelburg Naast de bespreking van het jaarver slag over 1978. zal de begroting voor 1980 behandeld worden alsmede de be noeming van een commissie tot redac tie van het archief en tot. redactie van de encyclopedie van Zeeland De vergade ring begint, om .0 uur. Tryfosa Goes It verkoopmiddag GOES - Op zaterdag 24 november houdt, de vrouwenvereniging 'Tryfosa' van de gereformeerde gemeente in Goes haar najaorsverkopging. Er zijn vele handwerken te bekijken en te ko pen. terwijl ook voor de kinderen veel artikelen te koop zijn De verkoopmiri- dag wordt gehouden in de grote zaal van de Stor kerk in Goes-Öost en begint onv 13.30 uur. Het ligt, In de bedoeling de büeenkomst om 17.00 uur af te sluiten. De Bevelanden Weekenddienst 24-25 nov. Artsen: Alarmnummer 01100- 1 44 44 Goes: v a. vrijdag 20.00uur tot zondag 23.00 uur: D P. W. Keizer, Fr den Hol- landerl. 29, tel, 16405 Spreekuur voor spoedgevallen za en zo 10.00-10.30 uur en 17.00-17.30 uur. Wolphaartsdijk, Heinkenszand, Nieuwdorp, 's-Heer Arendskerke: v.a. vr 20.00 uur tot maandag 8.00 uur: H P van Maanen te Heinkenszand tel. 01106-1234 Boodschappen graag voor 10.00 uur. Kruinlngen, Hansweert. Yerseke: v.a. vr 20.00 uur tot zo 22.00 uur: P. Polder man, Yerseke. tel. 01131-1300; Spreek uur voor spoedgevallen 11-11.30 uur en 17-17.30 uur Boodschappen zo moge lijk voor 10.00 uur. Kerkdienst Kapelle KAPELLE - Zondagmorgen wordt in de hervormde kerk te Kapelle de maandelijkse dienst voor jong en oud gehouden. Voorganger is de heer G. Sinke uit Goes. Het thema van deze dienst, die om 10.00 uur begint, is 'Op weg met Jona'. Het Jongerenkoor 'De Willeborgers' uit Welberg verleent muzikale medewer king. en brengt ook voor het aanvangs- tijdstip van de dienst een aantal liede ren ten gehore. Na de dienst is er gele genheid tot koffie drinken. Tentoonstelling 'Vogelvrienden GOES - Van 30 november tot en met 1 december houdt de Goese vogelvereni ging 'De Vogelvrienden' haar jaarlijkse tentoonstelling van tropische vogels, kleur-, vorm- en postuurkanaries, gras- en grote parkieten, duiven en kwartels. De expositie vindt plaats in café 'De Landbouw' te Goes De tentoonstelling is vrijdag 30 november te bezichtigen van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag 1 december van 10.00 tot 18.00 uur. Erzyn ruim 200 dieren te zien. Bowlingleagues GOES - De uitslagen en standen in de Goese bowlingleagues zUn na tien speeldagen: Maandagleague poule 1Van Efjk Kantoor machines - De Splits 8-0: Lc Blamage - Bow lingcentrum 2-6: de Ganzebar - Sonnen- schein/D. P. Bakker 6-2. Stand tn poule 1: 1 Bowlingcentrum 97 pun ten. 2 Sonnenschein/D, P. Bakker 79. 3 Van Eijk Kantoormachines 76.4 De Splits 69.5 De Ganzebar 60, 6 Le Blamage 42. Uitslagen poule 2: Mobuco - Pampa Services Holland 6-2; Optica Kampman - Moonlight Bowlers 6-2. Algemo/Spoorzlcht - Lucky Strike 2-6. Stand in poulell: 1 Pampa Ser vices Holland 100 punten. 2 Optica Kamp man 90. 3 Mobuco 79, 4 Algemo/Spoorzicht 565 Lucky Strike 54.6 Moonligh t Bowlers 37. Dinsdagleague: T-Birds - Grand Theater 6-2: Artistic Flowershop - Quelle Bande 6-2: Citax - Bellevue 8-0; Spance - "The Raindrops 8-0. Stand van de dinsdagleague: 1 T-Birds 112 punten. 2 Artistic Flowershop 110. 3 Quelle Bande 89.4 Spance 83,5 Grand Theater 78.6 Bellevue 74.7 Citax 71,8 The Raindrops 67 Aanbesteding van restauratie toren en kerk Kortgene KORTGENE - In het gemeentehuis te Kortgene is donderdag een aanbeste ding gehouden voor de restauratie van de hervormde kerk te Kortgene en de toren. De betrokken bedrijven zijn: aanne mersbedrijf Klevit-Slotema te Colyns- plaat voor j 1.170.000 exclusief BTW 210.600): bouwbedrijf Van der Poel uit Oudelande voor 1.153.000 exclu sief BTW 207.540,-); MACO bv Mid delburg voor 1.104.000 exclusief BTW 198.720,-); aannemersbedrijf Leen- houts bv uit Sluis: 1.073.000,-exclusief BTW 193.141,-). KOSTEN RUIM DRIE TON KAPELLE - Het dienstencentrum De Vroone in Kapelle zal - als de gemeen teraad akkoord gaat - worden ver bouwd met als voornaamste doel meer kleine vergaderruimten te creèren. Bo vendien moet de toneelverlichting hoognodig worden verbeterd en zou een wat sfeervollere aankleding niet misstaan. De verbouwings- en renova- t iekoslen bedragen f 320.000. Het dage lijks bestuur van de gemeente Kapelle is voorstander van de verbouwing en is bereid de noodzakelijke financiële medewerking te verlenen. Ols ook de raad akkoord gaat staat niets een 'nieuw' dienstencentrum meer in de weg. De gemeenteraad van Kapelle za! in zyn vergadering van dinsdag 27 novem ber deze kwestie behandelen Naast de verbouwingskesten zal de gemeente straks ook opgezadeld zitten met een jaarlyks exploitatietekort van onge veer 45 000. Alhoewel burgemeester en wethouders erkennen dat dit 'een flink bedrag' is, tekent het college daar bij aan 'dat er de laatste Jaren geen ol geringe tekorten op de exploitatie wa ren'. B. en w. kennen voorts groot be lang toe de algemene erkenning die De Vroone in heel Zeeland geniet, en dat is best wat waard. Aldus de redenering van het dagelyks bestuur Schuur Het Kapelse college van burgemeester en wethouders wil een snelle bouw van één- en tweepersoonshuishoudens mo gelijk maken, Er bestaan concrete plannen om hiervoor een schuur aan de Ooststraat, nabij de toegang tot het bestemmingsplan Eliwerve, te gebrui ken. Het perceel heeft thans nog de be stemming 'openbare en bijzondere doeleinden'. Om vertaging in de proce dure te voorkomen wil het dagelijks bestuur een zogenaamd voorberei- dingsbesluit nemen, "zodat een even tuele aanvraag om bouwvergunning kan worden verleend." Andere agendapunten waarover de ge meenteraad spreekt: De verhoging van de grond uitgifteprijzen (tussen de drie en vyf gulden verhogingi, en de herzie ning van de wethouderswedden De openbare raadsvergadering in het gemeentehuis te Kapelle begint om 19 30 uur. Krabbendijke, Waarde, Rilland-Bath: v.a. vr 20 00 uur - zo 22.00 uur: C A. Donker. Krabbendyke. tel 01134-1544 Spreekuur voor spoedgevallen: 11-11.30 uur en 17-17.30nuur Driewegen, Borssele, Hoedenkensker- ke. 's-Gravcnpolder, Ovezandc. 's-Hec- renhoek: de praktijk van de artsen J. Geldof. E Th Klapwijk. J. M. A. Kolé. A. Korstanje, H. H. M. Zwartelé wordt waargenomen doorS. E. J. Wöstmann. Nieuwste. 18a. te Ovezande, tel. 01195- 450 Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge: v a za 8.00 uur tot zo 24.00 uur wordt de praktijk van de artsen A. J. Eckhardt. M B Riemeijer. D. Vreeswijk waarge nomen door: II. J Entink te Kloetinge tel. 01100-16857 Noord-Bevelaud: de praktijk van de artsen B. J H Hasken te Kamperland, W. J. Klein Wassink te Colynsplaat en H. Janssen te Kortgene wordt waarge nomen doorH. A. van Arkel te Wissen- kerke tel. 01107-1318. Spreekuur voor spoedgevallen za-zo 11.09-11.30 uur. Chinirgendienst: dr j A Kopp. tel. 01100- 14396 Tandartsdiensten: Goes. j A ten Haaf. van Hallstraat2. tel. 01100-15716. za-zo 9.00 - 10.00 uur. Apotheek: Ge zeeuwsche apotheek, Gr. Markt 10, tel. 15255 Ziekenauto s: Auto Streekzieken huis De Bevelanden. tel. 01100-27000. 's-Heerenhoek Tel. 01105-1273: Krabbendijke, tel. 01134 - 1527, b.g.g, 1323; Kamperland, tel. 01107 - 234 Dierenartsen: Goes. Ovezande, Kruiningen: J. L. J. Gaakeer, Ovezan de. tel 01195-283; Goes, Heinkenszand. Noord-Beveland: de praktijk van dr. M Karelse wordt waargen. door dr. M P C. Karelse, 's-H.H.Kinderendijk 118. Goes, tel. 01109-20656. Visites zo moge lijk voor 9.00 uur aanvragen. Walcheren: L J. J. Schofaerts te Kou- dekerke, tel. 01185-2069. Consult alleen na telefonische afspraak. Wijkverpleging Goes, Wilhelminadorp, Kloetinge én Kattendijke: zr Verlaan tel. 01100 - 13430. Oudelande, Ellewoutsdijk, VHeercn- hoek, Borssele, Nieuwdorp. Lewcdorp, Nisse, 's-H. Hendrikskinderen, 's-Heer Arendskerke, Driewegen, Ovezande. Heinkenszand, Kwadendamme. Hoe- dekenskerke. Baarland. 's-Graveupol- der, 's-H. Abtskerke: zr. J. de Waaijer. Oudelandseweg 1, Heinkenszand. tel 01106-2270. Z.-Beveland Oost: zr. Don te Yerseke. tel. 01131 -2324. N.-Beveland, Wolphaartsdijk: zr. A. Kramer - Slabbekoom. Achterste. 14. Kortgene, tel. 01108-760. Marktbericht van decentrale tuinbouwvei- !lnc Zeeland, veilpunt Kapelle van donder dag 22 november 1979 voorverkoop conference. 1 65 87.1 60 77-79.1 55 86-69. 2 45 55 59. doyenné du comice: 2 80 75-83. 2 70 80 73-87, 2 65 60-63. 2 60 36. saint rémy 1 80 76. 1 70/8086.1 60'7090.270<80 84.2 50/60 35; conference- 2 65 71. 2 60 72. 2 55 38. giescr wildeman" 1 70 166. 1 60'7Q 150-167 1 35 125-133, 1 50 83-95. 2 70 171. leglpont 1 70<80 53.1 55 20: cox's orange pippin. 1 80 125. 1 75 120-135.1 70 118, 1 65 63-67.2 70 103-107.2 65 53-58.2 60 20-25.2a 80 118.2a 75 126-130.2a 70 109-116. 2a 65 57-61, 2a 60 24-26. In kratten 23 65 67; rode goudreinette: 1 95 39.1 85/95 51. 1 75'85 442 95 29.2 85'95 33-37,2 75/85 32-412 70 27-28; golden delicious: 1 80 36. 1 70'80 28- 33. 1 65 22. 2 80 28. 2 70'80 28. 2 70/80 25-10 en doordr.265 19.20-20; goudrenctte 1 85/9528.1 75-8530-31 1 7025-27,2c9525.10.275/8525.10- 27.2 75'85 26.2 70 25-10. golden delicious geel: 1 80 49.1 70'80 33.1 65 26.2 80 33.2 70/80 30.2 65 24; Jonathan: 1 70 80 21.2 70/80 doordr. en- 21-31. i 65.2 80 en 2 65 doordr., spencer I 80 44-50. 1 70'80 40-54. 1 65 10-22. 2 80 47. 2 70'80 39.265 15; Jonagold. 1 90 120.1 80'90 128-138.1 70.80 110-112. karmijn: 1 70'80 69; laxton su perb: 2 80'90 44. 2 70/80 25: zoete ermgaard' 1 65 139-156.1 60 121-131. 1 55 68.2 55-63. Winst on 2 70 25.2 65 doordr lobo. 2 70/80 15-28.2 65 15: mispels per kg 120. tomaten per krat la <370-480. lb 420-470. Ic doordr-300, 2a en 2c doordrgroenten: bloemkool: 70-170; savoye kool: 10-26; rode kool: 9-12; boerenkool: 15. witte kool: 16-18; prei: 37-41. uien: 25-30: an dijvie: 35 Aardappeltermi.inmarkt, Rotterdam. 22 no vember 1979 Consumptieaardappelen, bintje 40 mm op waarts. november, laten 2800, bieden 2600. slot 2800, positie 14. stemming kalm; Consumptieaardappelen, bintje 40 mm op waarts. april, geen laatprijs, bieden 3050. slot 3140. positie 289, stemming kalm, Consumptieaardappelen, bintje 50 mm op waarts. november, er was éen aanzegging, la ten 3200. geen biedprijs, slot 3200. omzet 6x3200. positie min 7 is geworden 19. stem ming kalm; Consumptieaardappelen, bintje 50 mm op waarts, apni. laten 3850. bieden 3820. slot. 3850. omzet 38 te weten 33x3800,5x3850. posi tie min 11 is geworden 3165. stemming prijs houdend- Groenteveiling Bareudrecht, 22 november 1979. aardappelen: bintjes. 24 38, eigenheimers. 43-49; Irenes. 34-36; bospeen: 116-141. broc coli: 470. bruine bonen 133-139' Chinese kool: 65-74. knolselderij' 8 38-54.10 33-53. 12 32-52. 15 27-44,20 4-21borenkool: 16-37; witte kool 14-29; rode kool: 7.5-44; gele kool. 1143: kro ten. 10-44; peterselie: 8-34, koolrapen: 33-35: groene kool 13-33. pepers; 390-470; veldsla: 150-230; waspeen: 3647: winterpeen; grof 20- 36. middel 23-34. fijn 22-27; prei: 54-84: radijs rood: 63-81: selderij 943; glassla: 15/16 12-14. 12-16. 12-24. 15-27, 18-35. 25-38; Stoofsla: 51- 160: snijbonen. 800-870. spinazie 200-350: spitskool: 26-76. uien: grof 3343. middel 39- 50. bonken 4046, driebng 26-29. pikler 15-18. geschoond 98-102. ijsbergsla. 95-101: witlof: a 1 m dozen 320450. al 300-360. a2 270-350. a3 220-300. b2 250-300. dl 300-330. d2 230-310. d3 210-240. afwijkend 160-290. stek 100-230. blad 40-70. pompoenen; per kilo 10-50. druiven ali cante: 440-620 Fruitveiling. Rarendrecht. 22 november 1979 Appelen' Cox Orange pippin vanaf 80 op; 1,31-1,37. 1.20-1.66; 85-1.47. 36-81: 1942; Golden Delicious vanafRO/90 2648,2544.19- 27; Goudrenetten klaise I vanaf 90 op: 53-61; 60- 68; 3245; 35; Goudrenetten klasse n vanaf 90 op' 2545: 25-51; 25-36. 19-20: Jonathan vanaf 80 op 59; 56: 2147: Peren: Burrée Hardy vanaf 70/80: 53-62. 4248; Conférence vanaf 65/70: 67: 61, 58; 43. Doyenne du Commice vanaf 80/90: 58-9169- 96: 31-82. Saint Rémy vanaf 70/80. 65-85; 77-89; 38-69 Opbrengst papieractie KAPELLE - De oud-papieractie ten ba- te van het onlangs aangekochte club gebouw van het tamboer- en trom petterkorps 'Jonge Kracht.' in Kapelle bedroeg 11 000 kilo GROTE VAART AMSTELMEER 22 480 zo Hokkaido nr de VS.. ATLANTIC CROWN 21 vn Baltimore nr New York. BARENDRECHT 21 Houston nr Norfolk. CAPILUNA 21 te Mina. GOOI LAND 22 vn Amsterdam nr Sao Sebastio. HOLLANDIA 21 te Bridgetown. KENNF,- MERLAND 21 vn Santos nr Salvador, LAT7- RUS 21 te Mena, NEDLLOYD COLOMBO 22 vn LytUeton nr Auckland, NEDLLOYD DEJIMA 22 vn Le Havre nr Fos. NEDL LOYD DELFT 21 vn Busan nr Kobo. NEDL LOYD EBRO 21 vn Vlissingen nr Port Saitl NEDLLOYD FORCADOS 21 vn Yokohama, nr Mazanillo. NEDLLOYD HOORN 22 te Gotcnburg, NEDLLOYD KATWIJK 21 vn Kaapstad nr Keelung, NEDLLOYD KEM- BLA 21 210 nw Seychellen nr Singapore. NEDLLOYD KIMBERLEY 22 te Vancouver. NEDLLOYD KINGSTON 22 te Kaapstad. NEDLLOYD NAPIER 22 te Buenos Aires. NEDLLOYD ROCKANJE 22 te Tripoli, NEDLLOYD RIJN 21 te Hamburg. NEDL LOYD STREEFKERK 21 vn Anca nr Kaoh- siung. NEDLLOYD TASMAN 21 vn Tilbury nr Hamburg, NEDLLOYD TAURANC-A 21 vn Rouaan nr Lobito. NEDLLOYD WESER 22 te Colombo. STATENDAM 21 vn Por. nu Prince nr Willemstad. THAMESHAVEN 22 vn Rotterdam nr Hamburg. AMSTELSTAD 22 vn Singapore nr Dubal. ANTILLA BAY 22 390 wzw Kaapstad nr Ras Tanura. CHEVRON THE HAGUE 22 te Ant werpen. DIADEMA 38 te Mombasa verw DIONE 22 te Le Verdon. DOSINA 21 te Etisc- na verw. FELIPES 3 te Bukom vqiw. FUL- GUR 23 te Malta verw. LACONICA 7 te Sal- dannabay verw. LATIA 22 430 zzo Dar es Sa laam nr Bahrein. NEDLLOYD AGU1.HAS 22 vn Abidjan nr Monrovia. NEDLLOYD AM STERDAM 22 200 no Straat Torres nr Dja karta, NEDLLOYD BARCELONA 22 vn Du- bal nr Sharjah, NEDLLIYD DELFT23 te Ko be. NEDLLOYD KOREA 22 690 o Mombasa nr Durban. NEDLLOYD SPAARNEKERK 22 80 n Okinawa nr Yokohama, N'ISO 22 te Fredericia, ONDINA 23 te Singapore verw. RUDOLPH PETERSON 22 thv Mocamedes nr Ras Tanura. SEPIA 25 te Bullenbay verw KLBhE VAART ADARA 22 200 zo Kp Hatteras nr Santos. ALK 21 v Rotterdam nr Cork, CAREBEKA 6 21 te Rotterdam, CAR EXPRESS pass 22 Li zard Head. CONCORDIA pass 22 Kanaal ell. nr Rotterdam. CORRIE BROERE 22 dw Lissabon nr Le Havre. ELAN 22 te Rotter dam. EXPANSA 21 v Rotterdam. FAIR- LAIN 21 50 z Split nr Benghazi. FRISLAN TRADER 22 40 nw Esbjerg nr Antwerpen. GERDA MARIA 21 160 z Dakar nr Lagos. GROESBEEK 22 145 zo Ouessant nr Noore- sundby, JACOBUS BROERE 21 v Rotter dam nr Bilbao. LAURA 21 rede Mostaga- nem, MARE ALTUM 21 v Rotterdam nr Gent, MARE BONUM 22 te Rotterdam. MIDSLAND 21 v Rotterdam nr Hull. OLEANDER 21 420 zo New York nr New York. PASSAAT BRAZIL 21 100 n Trinidad nr New York. PIETER WINSEMIUS pass 21 grcenwichboei nr Guernsy. SOUTHPOLE 21 30 z Alicante nr Las Palmas. STELLA PRO- CYON 22 rede Tripoli, TUVANA 21 v Rotter dam nr Drogheda. TYRO 21 120 zo Monro via. WTLHELMINA V 21 te Rotterdam ATLANTIC SUN pass 22 Finist. nr Norden- ham BREEHELLE 22 50 zw Kp Blanc. BP. FEZ AND 22 50 w Str. v Bonifacio nr Li vor- no. CALYPSO 22 170 zzw Ouessant nr La Co- rur.2. JACQUELINE BROERE pass 22 Whit- bv nr Dordrecht, JAN 22 te Algiers. KIR- STEN SM1TS 22 50 z Tenenfe nr Abidjan. LAURIERGRACHT 22 v Sundsvail nr La gos, MAK1RI SMITS 22 200 n Las Palmas nr Hull. MARIA SMITS 22 100 n Dakar nr Tees. PAVO pass 22 Texel nr Delfzijl. VINCENT pass 22 Royal Souvereign nr Exmouth. WIL LY SMITS pass 22 Kp Viliano nr Leixous. SLEEPVAART TITAN 22 te Rotterdam HOOG EN LAAG WATER NAP - NAP Vrijdag 23 no vember uur cm uur cm uur cm uur Vlissingen 3.51 21o 16.12 219 10.21 192 22.40 173 Temeuzen 4.20 231 18 42 232 10.51 205 23.07 186 Zierikzee 5.16 154 17.32 163 10.58 154 23.11 135 Hansweert 4.57 247 17.20 251 11.24 218 23 41 200 Wemeldinge 5.41 184 17.53 191 11.14 174 23.34 154 Kreekrak 5.27 223 17.44 NAP 247 11.37 231 23.47 - NAP 184 Zaterdag 24 november uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 210 16.56 210 11.05. 190 23.22 164 Temeuzen 4.59 224 11.30 203 23.46 177 Zierikzee 148 18.10 163 11.30 154 23.56 127 Hansweert 5.34 18.00 244 12.02 216 Wemeldinge 6.16 176 18.33 189 11.54 175 Kreekrak 6.06 209 18.24 234 12.14 233

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 33