ezuiniging 2,7 iljard landbouw Vegin akkoord met hogere aardgasprijs Voorlopig geen tweede luchthaven VN: zelfbeschikking bevolking op Timor SKUNDIGEN: GEEN KANS PZC/i I /I ":'r mer acht Beeld nagedachtenis omgekomen Oost-joden TWEE CENT PER KUBIEKE METER WAT KRAAKT 'T GEZELLIGST ALS JE FOTO'S INPLAKT? SCHIPHOL KAN VERDER UITGROEIEN 23 NOVEMBER 1979 binnen-buitenland (Van onze correspondent! jk-Geen schijn van kans om aangenomen te worden. Ljsombere oordeel van Brusselse EG-deskundigen over tyan Europees landbouwcommissaris Finn Olav Gunde- |sde overproduktie van melk in de Europese Gemeen ste gaan. De Belgische landbouwminister Lavens liet il onaanvaardbaar" horen, enkele uren nadat Gun- jn plan voor de pers had toegelicht. 2,7 miljard gulden bezui- op de uitgaven voor het :id aldus Gundelach. De j melk, melkpoeder en bo il procent van alle landbou- van de EG op. Maar de •döouwcommisaris maakte üngrijk voorbehoud: de Eu- rjtieprijzen. die vanaf 1 april i;n voor de Europese boeren, Uworden vastgesteld. landbouwcommissaris iteprodukticquota voor; imniet 5 tot 7 procent, zodat schap slechts verantwoor- jiehoeft te nemert voor een «A Üklie van in totaal 10,4 mil- 91 pjaar. Negen en half miljoen 9 ,a zal voor de interne con- gtcmd zijn en het restant is port. Dat zal de uitvoersub- De sivch doen verminderen. De .jaarlijks 1,3 miljoen ton je ontwikkelingslanden in idnik iCaraibisch gebied en in de blijft gesubsidieerd, wil Gundelach in de ihou aeenschap een uniforme ro.-ds fase invoeren. Voorts in het 'hoogseizoen', ilot 15 augustus, de inter- jit vlees opschorten. .lindbouwcommissaris gaf j}: indruk zelf ook niet bij- ra in zijn voorstel. Dat zal aer behandeld worden door iran landbouw. Maar Gun- jmet aan op een beslissing. ""c wat aan zullen doen Eind volgende week zul- igsleiders van de Ne- x-ji kunnen geven op Gun- '"Jjnwaarvan de grote lijnen in korte notitie aan hen a voorgelegd. 'Si* ran de EG-begroting op. duktie in 1979 verminderd met 1 pro cent. Alle melk die /meer dan in 1979 wordt geproduceerd, wordt belast met een „superheffing" van circa 3 procent van de richtprijs. De heffing moet be taald worden door de melkfabrieken. Met de opbrengst worden alle kosten die voortvloeien uit de produktiestij- ging gedekt. Gundelach zei te verwachten dat de voorraden melkpoeder eind 1980 op het huidige betrekkelijk lage peil (300.000 ton) gehandhaafd en die van boter (nu 800.000 ton) met 150.000 a 200?000 ton verminderd zouden zijn. De superheffing van 3 procent die de melkfabrieken moeten gaan betalen, is gebaseerd op de verwachting dat de melkproduktie in 1980 met 2,1 procent zal stijgen. Als de stijging groter of klei ner zal zijn, wordt het percentage van de superheffing aangepast. Voor kleine boeren die voor hun inkomen volledig afhankelijk zijn van melkproduktie, wil Gundelach wel iets extra doen, maar hij doet daarover geen concrete voorstel len. Engeland De Europese Commissie neemt hetzelf de standpunt in als de Benelux-landen over de vraag hoe tegemoet kan wor den gekomen aan de Britse eis dat de bijdrage van Londen in de kosten van de Europese Gemeenschap vermin derd moet worden. Het „dagelijks EG- bestuur" denkt daarbij aan een bedrag van ten hoogste 1,4 miljard gulden voor de Britten, hetgeen ook de Bene lux-landen als maximum willen aan vaarden. Dit blijkt uit het voorstel over aanpas sing van de Britse EG-bijdrage, dat eind volgende week in Dublin zal wor den besproken door de regeringsleiders van de Europese Negen. Volgens de Britse premier Margaret Thatcher be taalt Groot-Brittannië volgend jaar minstens 6,6 miljard gulden meer dan het van de EG ontvangt. Londen eist dat dit bedrag wordt overgenomen door de overige acht EG-landen Evenals de Benelux-landen is de Euro pese Commissie van mening dat öe sleutel voor de oplossing van het Britse probleem is gelegen in aanpassing van het zogenaamde Dublin-mechanisme. Door een versoepeling van de huidige regeling, die overigens nog nooit is toe gepast, zou de Britse bijdrage aan de gemeenschap volgend jaar met 1,4 mil jard gulden verminderd kunnen wor den. Daarnaast meent de Europese Com missie dat er speciale, tijdelijke maat regelen kunnen worden genomen om Londen meer te laten profiteren van de samenwerking in de EG. Genoemd worden bijstand voor de exploitatie van kolenvoorradcn, verbetering van de transportinfrastructuur en enkele projecten op landbouwgebied. Welke oplossing ook zal worden gevonden, ze moet volledig passen in het huidige EG-kader, aldus de Europese Commis- iParlement heeft onlangs in die begroting aangc- een plafond wordt ,|g :dc uitgaven in de zuivel- „n Ito al om deze reden moest «Commissie, het dagelijks laten zien dat het ook haar ade landbouwuitgaven te- (tn, Te meer daar de rege- van de Negen volgende oovcr de Britse klacht dat «1 betaalt aan de Europese planom.de melkproduktie mi voorziet in een onder ste soorten melk. Voor 1980 plafond - anderen zeggen •vastgesteld, zijnde de pro- noefte Khting tot vrijdagavond ibjj «lkt en later op de dag in jta va noordwesten mogelijk sll l M zuidoosten waarschijn- l2l)«K Hiddagtemperaturcn rond lot krachtig en aan de kust hard toenemende zuid- voor zaterdag en zon- roet zonnige perioden, iperaturen: ongeveer 9 gra ten 1 tot 5. L omstreeks 7 graden, omstreeks 9 graden, droge periode van min im - SO procent. k geheel droog etmaal: 40 igd' tam: 1 tot 6. omstreeks 5 graden, telde omstreeks 9 graden. en droge periode van min- »S5j procent, geheel droog etamaal: 8 j«van een depressie bij de Wenzal ons vannacht pas- Fiif koufront bevindt zich ^'je lucht. Vandaag zal er veel bewolking zijn. De Iran zon en de matig tot vrij Jïind geven het weer on- lucht toch een enigs- makter. De temperatuur [Proden. Mnp; zuid tot zuidwest, 3 d5 tot 6. 'fnvoor zaterdag: aanvan- en kans op regen; later AMSTERDAM (ANP) - In het Joods Historisch Museum in Amsterdam is donderdagmiddag een bronzen beeld onthuld ter nagedachtenis van de in de oorlog omgekomen leden van de oost-joodse cultuurvereniging 'Sch. An-Ski'. Rond het beeld, dat door de beeldhouwer Jannes Limperg werd gemaakt, is een kleine tentoonstelling over de vereniging ingericht. De oprichting van Sch. An-Ski in 1921 vloeide voort uit de behoefte van de oostjoodse vluchtelingen aan een eigen vereniging, omdat hun achtergrond zeer veel verschilde van die van de Nederlandse Joden. De politieke ontwikkelingen in Europa, de crisis van 1929 en de machtsover name van Hitler in 1933 deden vele Oost-Joden in Nederland belanden. Irene Vorrink bij het door haar onthulde beeld. VAN WEZEL (CDA) INDONESIË VER WA A RL OOSDE HET GEBIED DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Verenigde Naties heeft zich woens dag uitgesproken voor zelfbeschikkingsrecht voor Oost-Timor omdat de ernst van de situatie doordringt. Ernstige verwaarlozing door Indonesië van de voor malige Portugese kolonie is daar de hoofdoorzaak van. CDA-tweedekamerlid Gualtherie van Weezei heeft dat donderdag desge vraagd gezegd na afloop van een ge sprek tussen zijn collega Van der Stoel (PvdA) en hijzelf met minister Araujo van economische zaken in ballingschap van de Oosttlmorese bevrijdingsbewe ging Fretilin. Abilio Araujo was de gast van de vaste kamercommissie voor buitenlandse za ken. Eenzelfde gedrag heeft Indonesië vol gens Van Weezei ten toon gespreid ten aanzien van Irian Yaya. het vooramlige Nederlands Nieuw-Guinea. Indonesië heeft ook daar niet de nodige zorgvul digheid in acht genomen, aldus de CDA-er. Bij het verstrekken van ont wikkelingsgelden aan Indonesië zou Nederland naar zijn idee meer moeten kijken naar projecten, die de ontwikke ling van Irian Yaya ten goede komen. „Tenslotte heeft Nederland nog een ze kere verantwoordelijkheid ten opzichte van de papoea's," zei hij. In het gesprek met de Fretilin-inister stijging voor de gemiddelde verbruiker een verhoging van ruim tweehonderd gulden van de stookkosten. Deze bere- APELDOORN (ANP) - De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN) is donderdag akkoord gegaan met de verhoging van de aardgasprijs voor 1980, zoals die eerder was overeengekomen tussen het hoofdbestuur en minister Van Aardenne (economi sche zaken). De prijsverhoging per 1 januari 1980 komt neer op een toeneming van de prijs per kubieke meter met twee cent voor de eerste zeshonderd kubieke me ter en voor het overige verbruik even eens met twee cent. Hiermee is het ta- riefonderscheid tussen de eerste zes honderd kubieke meter en het overige verbruik opgeheven. Per juli 1980 gaat het tarief per kubieke meter nog eens met drie cent omhoog. Hierin zit twee cent vanwege de uitzon derlijke olieprijsstijging en de één cent die in plaats komt van de cent verho ging in 1981 die in het contract tussen Vegin en Gasunie al was vastgelegd. Het vastrechttarief wordt met drie gul den verhoogd. Voor het jaar 1980 betekent de tarief- Schillebeeckx moet rust houden NIJMEGEN (ANP) - Prof. dr. E. Schille beeckx heeft van zijn arts het dringen de advies gekregen volledig rust te houden. In verband hiermee heeft prof. Schille beeckx alle afspraken voor de komende dagen afgezegd, waaronder zijn spreek beurten voor donderdagavond in de ka tholieke universiteit van Nijmegen en voor zaterdag in verband met de de monstratie van IKV-Pax Christi in Utrecht. Van een grondig onderzoek in de ko mende dagen zal afhangen of de behan delend geneesheer aan prof. Schille beeckx zal toestaan om medio decem ber naar Rome te gaan voor het gesprek met drie theologen van de congregatie voor de geloofsleer. (Advertentie) Smiths chips. De gezel 1 igste k rakers van Nederland. Smiths Chips 63 WN EN MAAN onder 16.39' onder 21.26 Van onze Haagse redacteur DEN HAAG - Het Westbrabantse ge bied rond Dinteloord is definitief afge schreven als vestigingsplaats voor een tweede Schiphol: ook zal er voor 99 procent geen vliegveld met een boven regionale betekenis worden aange legd. Dat blijkt uit het donderdag ver schenen Structuurschema Burger luchtvaartterreinen, waarin het rege ringsbeleid tot na het jaar 2000 staat opgetekend. Het was al langer volstrekt duidelijk dat de regering in het geheel niet meer dacht aan een tweede nationale lucht- haven op korte termijn. Is er toch be hoefte aan zo'n nieuw Schiphol, dan zal dat in de Markerwaard komen, al is de Markerwaard in het structuurschema niet met zoveel woorden 'gereserveerd'. De regering zet voorlopig haar kaarten op Schiphol: dat vliegveld zal een groot deel van de groei in het luchtverkeer moeten opvangen. Daartoe wordt wel een aantal voorzieningen getroffen, zo als het 'draaien' van de vierde baan. Over de kleinere vliegvelden, zoals dat van Seppe en Midden-Zeeland, zegt de regering weinig: het beleid is gericht op het voortbestaan van de huidige velden en op uitbreiding van de be staande voorzieningen. Een bepaalde zonering in verband met geluidsover last ligt voor de hand. Het alternatief Dinteloord ls een van de mogelijkheden die uitputtend onder zocht zijn, net als de mogelijkheid om in West-Brabant een supra-regionaal vliegveld aan te leggen, gericht op de zuidelijke Randstad en de provincies beneden de rivieren. De lokatie-Dlnteloord ls voor de rege ring onaanvaardbaar. Er zou sprake zijn een zeer ingewikkelde luchtver- keers-structuur. Jlet grote probleem is de ligging tussen Schiphol en Brussel, waardoor Dinteloord niet efficiënt be nut zal kunnen worden, terwijl óók Brussels capaciteit aangetast zou wor den. „Tevens zou een dergelijke lucht havensituatie een vergaande integratie vereisen van de luchtverkeersleidings ystemen van Neaeriand en België, waarvan de haalbaarheid sterk wordt betwijfeld", aldus het structuursche ma De regering vindt het, met het oog op de bevolkingsconcentraties in de buurt, ook niet verantwoord om een stuk grond in West-Brabant voor lange tijd te reserveren; dat zou te ingrijpend zijn. Om dezelfde redenen wordt ook een su- praregionaal veld afgewezen; Zestien hoven ligt wat dat betreft beter in de markt - het supraregionale vliegveld zal zo dicht mogelijk bij Rotterdam moeten liggen Kleine velden De regering gaat ervan uit dat dc klein tjes onder de vliegvelden, zoals Seppe en Midden-Zeeland, moeten blijven voortbestaan maar voorts dat het heel moeilijk is om een goede prognose voor het gebruik in de komende jaren te geven. De vliegvelden zijn vooral be doeld voor sport- en zakenvluchten, en voor zweefvluchten. Volgens het structuurschema moet in ieder geval worden beschikt over ver- keers- en parkeerplatforms, hangars, werkplaatsen, kantoorruimten, restau ratie- en toeschouwersvoorzieningen. Er moet zo ongeveer 5 hectare aan grond beschikbaar zijn om die voorzie ningen mogelijk te kunnen maken. De regering vindt dat Seppe 'opvallend' niet aan deze norm kan voldoen. Voor Midden-Zeeland geldt dat niet. De rege ring stelt zich overigens wel op het standpunt dat zij niet in de exploitatie kosten van de kleine velden hoeft bij te dragen. Het structuurschema volgt de weg van de planolgische kernbeslissing. Dat be tekent dat eerst de regering met een voorlopig besluit komt, zoals nu is ge beurd. Daarna starten de inspraakron des, en verschijnt er een definitief rege ringsstandpunt, dat vervolgens door het parlement wordt behandeld en - al dan niet gewijzigd - vastgesteld. De PvdA-fractie in de tweede kamer is teleurgesteld over het structuursche ma burgerluchtvaart dat vandaag is gepubliceerd. In een eerste reactie donderdag zegt de fractie dat het sche ma een volgend inplaats van sturend beleid te zien geeft, en dat volledig de ruimte wordt gegeven aan een onbe grensde groei van de mobiliteit. Zo zal Schiphol vrijwel ongeremd kun nen groeien tot de technisch maximale capaciteit van 300.000 vliegtuigbewe gingen per jaar, aldus de PvdA-fractie. De socialisten vinden dat de grens voor die capaciteit bepaald moet worden door een aanvaardbaar niveau van ge luidshinder voor wonen en werken. Ook de standpuntbepaling over het vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam noemt de PvdA-fractie bijzonder te leurstellend. Zij vindt dat. het. voorne men uit de verstedelijkingsnota om het vliegveld na 1990 te laten verdwijnen om ruimte te maken voor woningbouw, nu ongemotiveerd wordt terugge draaid. De mogelijkheid voor aanzien lijke groei van Zestienhoeven wordt nu zelfs opengehouden, aldus de fractie. is vooral de humanitaire kant van de zaak aan de orde geweest: hoe kan Ne derland hulp geven, die dringend no dig is. Hel voortduren van de guerrilla en de bezetting van de kusten van Oos t-Timor door het Indonesische leger maken dat er niet gemakkelijker op. aldus Van Weezel. De Fretilin-mensen zitten ingesloten midden op het eiland- Van de oorspronkelijke bevolking van 600.000 mensen zijn volgens Araujo bin nen korte tijd 100.000 gestorfen. Rap porten van Australische parlementa riërs. die er zijn geweest, bevestigen dat volgens Van Weezel. „De ernstige ver waarlozing door Indonesië heeft het Fretilin in- de VN de wind in de zeilen gegeven." meende hij. kening van het Vegin gaat uit van een jaarverbruik van 3500 kubieke meter. Op de algemene ledenvergadering is ook besloten er bij minister Van Aar denne op aan te dringen de rijksinkom sten die voortvloeien uit de extra aard gasprijsverhoging te gebruiken voor energiebesparende en milieuverbete- rende maatregelen en voor de ontwik keling van alternatieve energiebron nen. Kwart miljoen voor onderzoek schip van '80 WAGENINGEN (ANP) - Minister Van Trier voor wetenschapsbeleid gaat onderzoek financieren naar de mogelijkheden van 'het schip van 1980'. Een kwart miljoen gul den is beschikbaar voor een studie naar de haalbaarheid van een ge rationaliseerd scheepsontwerp. De bewindsman heeft dit donder dag in Wageningen meegedeeld bij de viering van het 50-jarig bestaan van het Nederland scheepsbouw kundige proefstation. Het gaat om een ontwerp voor een schip in de naaste toekomst. Daar in zal onder meer rekening moeten worden gehouden met de verande rende energiesituatie en eventueel met nieuwe technische ontwikke lingen bij de bediening van inge wikkelde scheepstypen. Op basis van de uitkomsten van deze studie kan worden besloten tot het ontr werpen en vervolgens bouwen van zo'n schip Minister Van Tner vond. dat de Ne derlandse scheepvaart onder druk van de concurrentie met andere landen en van de hoge arbeidskos ten, naar meuwe wegen moet zoe ken. Hij stelde dat de overlevings kansen voor de Nederlandse mari tieme wereld moeten worden ge zocht in een hoogwaardig gespecia liseerd produkt. Het proefstation in Wageningen en het Nederlands maritiem instituut in Rotterdam hebben hiertoe drie voorstellen voor gezamenlijk on derzoek gedaan. Een ervan is 'het schip van 1980', dat is gehonoreerd. De andere zijn een systeemanalyse 'schip-haven kolen integraal' en een project voor rationaal gebruik van ener gie in de scheepvaart. Deze voor stellen worden in behandeling ge- Directie: F. van de Velde, K. Scherphuis en W. F de Pagter Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vlissingen: (01184) Walstraat 56-60, 15144. Middelburg: Markt 51, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, tel. (01100) 16140. Temeuzen: Nieuwstraat 22, tel. (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6. tel. (01140) 4058. In de avonduren is de centrale re dactie bezet van zondag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Telefoonnummers buiten kan tooruren: Adveftentie-afdeling: (01186) 1584. 'sZaterdags (01184) 15144 van 9.00- 11.30 uur. Redactie: (01184) 14796. Voor klachten bezorging op zater dag: de plaatselijke kantoren van 9.00-11.30 uur. Expeditie: (01180) 26628. Overl. adv. maandag- t/m vrij dagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 43,00; franco per post f 50,00; per maand 14.55; losSe nummers 0,60 (inclusief 4 pet. btw). Postrek. nr.: 3754316, t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 93 cent per mm; minimumprijs per advertentie 13,95; ingezonden mededelingen 2'fex tarief. Voor brieven bureau van dit blad 3,50 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro: 35 93 00, Provinciale Zeeuw se Courant, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 3