NMB girosparen. lescheiden resultaat lor Hoesch-Hoogovens ECONOMIE,IN WESTEUROPA STAGNEERT De NMB denkt met u mee. MSTERD AMSE EFFECTENBEURS UITZICHTEN SOMBER tti Met gemak een heel procent meer rente op uw spaargeld. j deze coupon in een gesloten en- j I velop zonder postzegel opstuurt i I naar de NMB, Antwoordnummer I 131,1000 PA Amsterdam. I Ik heb een betaalrekening ja/nee j Rente houdt beleggers afzijdig MBB ;G 23 NOVEMBER 1979 PZC/financiën en economie 25 (Advertentie) jGEN (ANP) - Estel NV (Hoesch-Hoogovens) heeft in het kwartaal van 1979, overeenkomstig de verwachtingen, >n bescheiden positief resultaat behaald. Het resultaat jlelasting kwam uit op f12,2 min tegen'f 10 min in het ide kwartaal en f3,9 min in het derde kwartaal van blijkt uit de kwartaalcijfers. De omzet bedroeg f 3.263,3 ;en f3.163,4 min in de voorgaande drie maanden en yjinln in het derde kwartaal van vorig jaar. kostenstijgingen, waartegen- 'jfringe verhogingen van de op- Srijzen staan, zullen de resulta at vierde kwartaal van 1979 51 beïnvloeden, aldus de raad Somber söurineen toelichting op de cjj- gjfsresultaat - dat is het resul taten uit deelnemingen, inte- r^ngewone posten en belastin- bet resultaat - bleef met f 88,5 lopdat van het tweede kwartaal gni achter. dienst nemen van 860 leer- de personeelsbezetting in kwartaal met 470 toe tot jggeleken met eind september jjhet aantal personeelsleden ^van het negatieve resultaat jsüng van f71,8 min over het jrartaal laten de eerste negen cvan 1979 een negatief resul- <rbelasting zien van f 49,6 min rt.nf8.130,6 min totf 9.142,7 min s omzet. üjfsresultaat over januari-sep- Amsterdamse nsselmarkt tember 1979 kwam uit op f 188,1 min tegen f 109,1 min in dezelfde periode van vorig jaar. 47.61 7.005 6.8845-88,05 111,655-1,705 46.790-0,840 119.055-9,115 23.915-2,905 37.805-7.855 39.250-3,300 15.505-5150 78.97-79.07 2.67-2 97 fcpond 4.13 jfcfr-UOO) 6.65 tost (100) 110,00 tlOOOO) 21-75 eesc. 1100) 3.50 C6 (100) 118.00 ctoon (1001 45,00 ibaOOllOO! 3750 süoon (100) 36.00 Kh.ll001 15.40 •pes. (1001 2.07 Birschme U00) 4.05 laikilOO) 50.50 pidlnarilOO) 8,10 49.50 121.00 48.00 4050 39,00 15,70 Estel ziet geen reden om voor het vier de kwartaal optimistisch te zijn. De uiteindelijke uitkomsten kunnen, zo als aan het eind van het jaar gebruike lijk, ook door bijzondere posten nog worden beïnvloed. Dit zei drs. J.D. Hooglandt. voorzitter van de Raad van Bestuur, bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Ondanks de positieve twee laatste kwartalen zijn door het verlies in het eerste kwartaal de uitkomsten over de eerste negen maanden nog duidelijk ne gatief. Dit wordt geheel veroorzaakt door bijzondere tegenvallers in de eer ste drie maanden: de staking in Dort mund en de ongunstige weersomstan digheden die vooral IJmuiden hebben getroffen. De heer Hooglandt toonde zich wel dui delijk bezorgd over de marktontwikke ling voor het komende jaar. De vooruit zichten worden gekenmerkt door zowel de verwachting van voortgaande prijs stijgingen aan de inkoopzijde als een in het algemeen minder gunstige progno se omtrent het verbruik. Wat de Europese markt betreft moet ENNIA KOMT MET 9,75 PCT LENING AMSTERDAM (ANP) - Op 30 novcm- ber kan worden ingeschreven op een 9,75 pel obligatielening 1980 per 1984- 87 groot nominaal f75 min ten laste van ENNIA NV. De uitgïfkoers zal ui terlijk op 28 november voorbeurs wor den bekendgemaakt. De storting is naar keuze 27 december 1979 of 7 janua ri 1980. Vervroegde gehele of gedeelte lijke aflossing is niet toegestaan. De lening zal pari worden afgelost in vier nagenoeg gelijke jaarlijkse ter mijnen die elk jaar op 15 januari ver vallen. voor het eerst in 1984, zo heeft het emmissiesyndicaat bekendge maakt. worden gerekend met een lichte con juncturele teruggang. In het afgelopen jaar kon de matige gang van zaken in Europa voor een goed deel worden ge compenseerd door een stijging van de export. Dit zal in 1980 niet het geval zijn. Met name over de afeet naar de V.S. is Estel niet optimistisch. De ster ke conjuncturele teruggang baart zor gen. Uit het huidige beeld van de Europese staalindustrie trekt Estel tenslotte drie belangrijke conclusies. Ten eerste kan worden verwacht dat het aanpas singsproces van het aanbod aan de vraag in een hoger tempo moet plaats vinden. Hierbij moet er echter wel voor wQrden gewaakt dat door gebrek aan evenwicht verschuivingen plaats vinden naar andere, betere produkten. De aanbodstructuur zou nog meer door samenwerkingsvormen, ook over de grenzen heen, verbeterd kunnen wor den. Verder is het wat betreft de over heidssubsidies dringend nodig dat nu eindelijk de door de Europese Com missie opgestelde subsidiecode, hoe wel al sterk verwaterd door compro missen. door alle lidstaten worden goedgekeurd. De uiteindelijke verant woordelijkheid voor de herstructure ring ligt echter bij de ondernemingen zelf. In de tijd dat het proces duurt is echter een uitgebreid overheidsbeleid noodzakelijk. Werkloosheid in Bondsrepubliek wellicht kleiner BONN (DPA) - Ongeveer 50.000 werk lozen minder, een inflatie van 4,5 pro cent en een economische groei van 2,5 tot drie procent is wat de Raad van economische deskundigen van West- Duitsland voor het komend jaar voor de Bondsrepubliek voorspelt. In een advies dat de als "de vijf wijzen" meer bekende raad donderdag aan bondskanselier Helmut Schmidt heeft aangeboden wordt aangedrongen op voortzetting van het gematigd loonbe- leid van dit jaar om de inflatie binnen de perken te houden. De lonen mogen huns inziens niet met veel meer dan vijf procent stijgen. De raad - van vijf deskundigen zonder binding met het bedrijfsleven of politie ke partijen - acht het verder niet ver standig om al volgend jaar de belastin gen te verlagen: eerst dient de staats schuld te worden verkleind, zo staat in zijn rapport. Giiosparen bij de NMB is misschien wel de makke lijkste manier om wat geld op zij te leggen. Het enige dat u nodig heeft is een bank- of girorekening. Bij de NMB of bij een andere instelling. Voor de bedragen die u wilt sparen, schrijft u dan ge woon een girootje uit Doe het op de post en de rest gaat van zelf Geld opnemen is al even simpel. Via een speciaal op nameformuliertje schrijft de NMB het dooru gewenste be drag van uw girospaarreke- mng weer over op uw gewone bank- of girorekening. U kunt dus altijd vrij over uw geld be schikken, tot f 5.000,- per maand. Bovendien krijgt u 1% méér rente dan op een gewone spaarrekening. Geen 4 'k% zo als gebruikelijk, maar 5'A%! Mooi meegenomen. Eén voorwaarde echter: de eerste inleg dient ten min ste tweehonderd vijftiggulden te bedragen. Geen 4'/e% maar 5'/2% rente Coupon U krijgt alle gewenste informatie I over NMB girosparen wanneer u I I I Stuur mij meer informatie over I girosparen bij de NMB Open voor mij een girospaar- i rekening UAankruisen wat gewenst is. Rek.nr, I 11 II I 1 I I I I Naam:_ Adres: Postcode:. Woonplaats:- Datum: I I I Handtekening: bij minderjarigen moet ouder of voogd mede ondcrlekeneti) PZC-3j NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK GENÉVE (Reuter) - De economie van de Westeuropese industrielanden be vindt zich in een fase van stagnatie, die bij voortzetting van het huidige beleid nog tot diep in 1980 zal voortduren. Dit staat in het jaarverslag van de Econo mische Commissie voor Europa (ECE) van de Verenigde Naties. De inflatie leeft weer op, en dit kan het beste worden tegengegaan door de pro- duktie te vergroten. Vermindering van de binnenlandse vraag is daarvoor niet het geëigende middel. Vrees voor vraagbeperkende overheidsmaatrege len heeft het ondernemingsklimaat slecht beinvloedt, zo merkt de ECE op. Behalve de Inflatie hebben ook de olie prijsverhogingen, het bescheiden resul taat van de maatregelen om het oliever- bruik terug te dringen en de voortdu rende Instabiliteit op de wisselmarkten bijgedragen tot de economische stag natie. De industriële produktie in West- Europa is van het tweede kwartaal 1978 op het tweede kwartaal van dit jaarmet naarschatting4,5 procent toegenomen. Maar voor de tweede helft van dit jaar, wordt voor West-Europa als geheel nau welijks enige toeneming van de produk tie verwacht. De hogere olierekening moet worden opgevangen door een vergroting van de Westeuropese export in plaats van door een verhoging van de exportprij zen. De onderbenutting van de produk- ticcapaciteit in het merendeel van de Westeuropese landen doet vermoeden dat het bepaald niet vaststaat dat een dergelijk beleid onmogelijk is. Een be perking van de vraag om de invoer te verminderen zou de economische groei daarentegen nog meer aan banden leg gen dan al het geval is. In 1978 was de economische groei in de. Oosteuropese landen van vier procent 0,7 procent kleiner dan in 1977. Dat was voornamelijk te wijten aan een vermin dering van de toeneming van de indus triële Droduktie. De energievoorziening kon nauwelijks in de vraag voorzien, ondanks een vermindering in de toene ming van het verbruik. De vooruitzichten voor de handel tus sen Oost en West-Europa voor het res tant van 1979 zijn onzeker. De invoer van agrarische produkten door Oost- Europa zal aanzienlijk toenemen we gens de onderschreiding van de doel stelling van de oogsten. De vraag naar Westerse machines en technische ken nis blijft groot. Vorige Laatste ETC AANDELEN 26,00 25,60 327,50 325.00 67.30 66,50f 84.20 81.50 !f20 190.60. 193.00 188.70 191.40 74.50 74.00 70.00 69.50 24.00 23.30 48.20 48.20 teltl 88.80 87.50 75.00 74,50 151.20 153.30 114.20 114.50 *150 75.00 73.00 ^Cert 204,00 204,00 9 21,90f 21,70e 161.50 161.50 '150 141.00 141,00 B!50 106.80 106.80 e!20 114.30 113.60 atObliiities, 2 102.60 102.20 102.50 102.20 99,85 99.60 100.70 00 cn 99,70 98.50 (I5.M 98.50 etS 96,70 96,90 a\ 97,20 97,10 96.00 96,00 95.90 96.70 479-89 96'60 94 80 <n* 94 75 a7MÖ 9496 T 93.20 92,30 97,20 5™, 95,80 525, 95.30 5.™ 93.90 92.90 95.50 Bflï 9050 "',-os 89,70 91,40 92.20 |Xf" 90.60 IJ"-9} 89.80 KfJw 88.80 m7Un 91.50 91.40 98.20 87.20 89.50 89.80 88.80 87,10 86.60 86.20 85.90 "I 85.50 84.80 99,50 98,00 98.00 96.40 96,60 96,70 96,90 96.80 95.80 95.70 95.70 96.40 96.40 94.40 94,60 94,60 94.70 93.20 93,00 92.20 97.00 95.60 95.10 93,50 92.70 95.30 90,60 89.50 91.10 91.80 90,00 89.40 88.50 91.00 91,10 98.20 87.10 l.»8« SS «S SS 86.90 86,40 86.00 86.60 87.30 85.50 85.10 '85.70 85.30 84.60 84.40 81.20 92.00 85.50 90.20 cn; ft la' 4.50 ld 601-85 84.00 4 50 id 6011 79,90 4.50 id 63-93 92.00 4 25 ld 59-84 82,10 4.25 ld 60-90 82.20 4.25 ld 61-91 80,50 4 25 ld 631 79,70 4 25 ld 6311 89.20 4 00 ld 61-86 80.60 4 00 ld 62-92 79.80 3 75 ld 53-93 76.50 3.50 ld st.47 91.50 3.50 ld 53-83 3.50 ld 56-88 89.40 3 25 ld 48-98 3.25 ld 50-90 3.25 ld 54-94 3 25 ld 55-95 3 25 ld 55-85 3 00 id Grb 44.30 3 00 ld 37-81 96,40 3 00 id Grb46 94.40 11 00 BNG74-8101.80 74-84 104.20 1974 101.30 74-82 100.00 74-99 100.90 75-85 99.90 9.50 ld 76-01 101,20 9 00 ld 75-00 tfiljH 8.75 ld 70-90 8.75 ld 70-95 8 75 ld 75-00 8.75 ld 77-02 8.50 ld 70-85 8.50 ld 70-95 8 50 ld 73-98 8 25 ld 70-85 8 25 ld 70-96 8.25 ld 76-01 8 00 ld 69-94 8 00 ld 71-96 8.00 ld 72-97 .8.00 ld 73-79 8.00 ld 75-00 7 75 ld 72-81 7 60 id 73-98 7 50 ld 72-97 7 25 ld 73-98 7 00 ld 661-91 7.00 ld 66n 83.80 79.30 91,80 81,90 82.00 80.30 79.50 76,40 91.00 K. gedaan-la venen exdlv:!. gcaaan-biedcnepexdlv 10 50 ld 83,50 80.10 78.30 90.60 97,90 96.80 96.50 96.60 97.00 95,50 94,40 95,70 90.60 44,30 96.30 94.20 101,55 104.20 101,00 99.80 100,80 99.80 100.90 98.20 97.70 96,80 96.30 96,00 96,70 95,20 04.10 95,50 91.90 91,81 97.40 97.4C 90,60 90,4( 98,20 98.21 88.70 88,41 88.50 88,21 86,70 80.41 80.70 89.31 89,50 89.01 7 00 Id 86IV 7 00 ld 72-97 7 00 ld 73-83 6.75 ld 67-92 6 75 ld 68 93 6 75 ld 72-82 6 50 ld 67-92 6 25 ld 67 92 6 00 ld 57-82 6 00 ld 651-90 6 00 ld 6511 5 75 id 65I-9C 5 75 ld 6511 5.50 ld 6590 5 25 ld 58-83 5 25 ld 64-89 5 25 ld 65-90 5.00 ld 58 88 5.00 ld 64-89 4.75 ld 58-88 4 50 ld 58-89 4 50 ld 59-84 4 50 ld 60-85 4 50 ld 62-92 4 50 ld 62-93 89,00 86.00 96.10 88.60 87.30 86,00 94.80 86.30 85.70 85.90 85.30 86.00 85.50 86.10 91,50 91.00 80.50 79.10 Pandbrieven 9 00 Frór.HB 98.30 7.00 ld 72 90.00 4.75 ld X-XA 4.50 ld DU 11.00 Raiff 74 800 id 71 7 .50 ld 72 10.00 Sch.Ned 9.00 id 11.25 TllbH 8.75 Tilb H 7 50 WesU BZ 6.00 id X 9.12 id pbr 11,00 WUtx.74 9.50 id 74 8 50 ld 70 8.25 ld 70 8.00 ld71 7 50 ld 711 7 00 ld 72 85.40 84,30 87.70 101,30 101,20e 90,50 83,40 93.10 100.80 100.60 99.90 98.50 96.10 94.30 92,10 89,50 89.00 7.62 id pbr 95,50 94.80 Banken, Han ei. Industrie 11.25 Akzo 102.00 101.80 4 50 Akzo 97.00 96.80 4 50 Akzo-Ph 95.60 95.60 11.25 ABN 74 103.20 102,80 10 50 id 1974 102.70 10220 9.00 ld 1975 99,40 98.80 8 50 id 1975 96,10 96.00 8 00 id 71-86 94,80 94.50 8.00 id 73-88 94.20 94.00 10.75 Amro'74 102,60 102,40 10 50 Id 74 101.20 101,20 9.75 ld 75 99,80 99,90 8.75 ld 73 96,70 96.20 8.50 ld 73 94,90 94.70 7 75 ld 71-86 94,60 94.30 7.50 id 73-88 92.20 82,00 7.00 ld 73-80 99.20 99.30 7.50 MeesH72 92,70 92,70 8.75 BanqueP 7 94.80 94,80 8.50 BOZ 95,50 95,30 8.25 ld 92,50 92.20 8 25 Bred.VG 91,00 91.00 8 00 id VG 73 90,00 8.25 ld VB 93,50 93.00 7.50 ld 97,50 8 00 Br Petr, 95,80 96,00 7 25 ld 66 97,40 97,40 7 25 ld 72 92,30 92.00 6 00 ld 65 97,80 97.75 8.50 Ceehom 105.50 105.00 9.50 CRBoerLbk 98.20 98,00 7 25 CMC 72 87.00£ 87,00b 675 ld 67 95.50 95.50 8.00 Elsevier 93.30 93,30 11.00 ExpFin 4IOI.8O 101.80 9 00Gelder7. 95.20 7.25 Hagemeyei 7 00 Hein Bier 97.00 8 00 Hoogov71 94.50 8 00 ld 72 93.70 6.50 ld 86 93.70 7 00 KLM 68 90.50 6.00 Kcn.Zout 96.30 7.75 Lyons f8-20 11 00 Maasv.G "11.80 9.50 Maasv OA 98.00 9.00MaasvOT 9?-50 9 75 Massey-F 6.25 Meneba6€ 94-20 5 75 N bkMld' 11.00 Nat.Inv 103.20b 9 75 ld 74 300.00 8 50 id 75-2 90.60 7.00 id 72 98.50 5.00 Nederh 36,80 87.80 101 80 98,00 97.20 85.00a 94.10 97.80 103.10 99.80 96.60 98.50 16.80 10.00 GasU 74 9.50 ld 15J 8 75 ld 75 8 50 Id 15J 8 25 ld 70 8 00 ld 71 8 00 ld 72 7 75 ld 72 7 50 ld 69 7 25 ld 66 7 25 ld 73 6 50 ld 66 6 50 ld 68 5 75 ld 65 9.75 NMB 74 6 75 ld kap 72 8 75 NOB 76 7 75 ld 73 700 ld 66 6.00 ld 64 7 25 ld 72 4 75 ld 57 8 00 Watsch 7 75 O tra 72 7 75 Pakh 73 7 00 id 68 7 00 ld 72 7 25 ld Blh66 6.50 ld 67 525 ld 64 4 75 ld 61 7 75 Pechiney 8.00 Peck Cl 9 75 Phlüps75 8 00 PhlUps72 5 75 Pont H 6,00 Pegem57 5.50 ld 58 5.00 ld 58 6.00 PGEM57 6 00 ld 64 4 50 ld 59 6.50 R-R Pijp 4 75 ld 62 8 50 RiJnlDis 7 12 RIJnSch 6.00 Schiphol 8.50 Shell 75 825 ld 71 7 75 ld 72 9.7 SHV 72 9.7 SHV 73 8 75 ld 70 8 00 SlavB 71 6 00 SmitN65 7 25 Total 72 8 75 Unl!ev75 6.00 Unllev66 7 12 VMF69 6.50 ld 68 5 00 ld 62 8 75 VNU 75 6 00 VihamiJ 6 25 Wljers66 100,80 99,50 97.80 96.80 96.40 94.20 94.50 93.80 91.50 92.30 91.90 91.00 100.70 99,30 97.50 96.60 96,40 <84.00 94.20 93 70 91.20 92,30 91.70 89.80 88.90 86,00 96.40 96.ÖÖ 87,50 94.40 92.00" 88.50 94.50 91.80 77,00e 81.50 81.50 85.10 85.10 82.00e 80.00 87,10 87,10 85,10 85,00 90.50 90.50 93.50 93.50 89,50 89.30 87,50 88,00 100,30 100.20 93,80 94,00 87,20 87.00 85,70 95.20 87.50 89,70 90,00 93,00 96,20 56,00 82,70 87,00 96,00 55.50 82,70 96,60 97.20 97,20 89.90 102.00e 103.00 102.00b 99.10 94.50 86.20 92.40 98.80 87.00 60.00 96.60 91.80 87.00 210 Dordr 56 2 50 E'hvn 54 Jl.l Ensch 54 2 50 Haag 521 2 50 ld 5211 2 50 R Kruis 2 50 Rdam52I 2 50 id 5211 2 50 ld 57 2 50 Utr 52 2.50 Z HoU 57 7.50 ld 59 58,20 64.40 60,60 79.00 74.20 69.00 76.10 76,60 66.70 78.90 79.45 69.60 71.70 Converteerbare Obïlgatl 4 75 Akzo 75.50 75.00 8.75 A B N 109,00 108.00 6 75 AmRo73 92.90 92.90 5 50 AmRo 267.50 26ó!oO 8.50 BosKalls 00.70 100.80 6 25 Buhr T 94 50 94.50 7 25 Füm. 73 87.50 87.60 5 75 Glst-Br 83.00 83,00 5.25 Hoogov 7 25 Kappa73 8.75 KNSM 8.75 KBB 7 75 KN Pap 7 25 M intosh 9.00 Meneba 7 00 NBM-B 7.25 Nederh. 6 50 NMB 7 75 Nutrlcia 8 00 Nljverd 82.00 81.70 93,50 95.00 95,10 96,00b 86.00 87.00 87.50 86.60 89.20 89.50 83.00 84.00 1,65 560.00 554.00 72,00 71.10 95.50 95,0" 10.00 Pont 7.50 Proost B 6.50 Rollnco 6.50 ld 1000 8.00 Sanders 8 75 Schultema 7.00 Skol Br. 91,50 91.85 7.00 Slav Bk 9i,5o 91,50 ff 75 Stevln Gr 93,50é 93.00a 9 00 vmf-Stork 66 00e 65,50 83,50 83,90 100.10 - 86 00a 68.30 68.10 70,90 70,oor 91,20 91,50 100.20 8.25 Vlh-But 8 50 Stevin 78 7.00 W'have 7.00 W'sanen 8.75 WU Hyp 98,00 97,50 84.90 84.50 M4.70 114,00b Premie-obligaties 2 50 A damSl 2 50 ld 561 2 50 ld 56» 2 50 Id 56III 2 50 ld 59 5 00 BwfLin cv o~.,ia 5" 57,00 58,00 60.30 68.70 68.10 65.70 87.00f 57.60 56.60 62.30 70.80- 67.70 64.30 87.05 58.05 Blnnenl Aandelen ADM Beheer Ahold AMAS AMEV Am fas Asd Rubber Asd Rijtuig Ant. Brouw Ant.Verf Amh 8<hbw Asselberg AssSt R dam AUDET Aut Ind.Rt BaUast-N BA.V Batenburg Beek.van Beers Begemann Belindo Bergoss Berkel P Blydenst C 77,00 76.00 - 182,00 79,70 79,40 5.65 5.60 94.70 95.80 116.00 115.10 45.50 4550 260.00a 250.00 - 230,00a 169.00 168, Boer Druk 203,00 203.10 93.00 92.60 135.00e 135.00 2030.00 2040.00 87.10 87.10 80 20 80.00 374.00 374.00 74.50 76-00 95.00 95.00 73.00 70.50 31800 318.00e 53.00 53,00 93.80 93.50 520,00 123.00 122.50 Bols 67,20 65.20 BorsumIJ W 172,00 170,00 Bos Kalis 94,20 94,10 153,00e 153,50f 228.00 231,00 227.00 230.50 230.00 229.70 231.90 231.60 56.20 56.00 164.00 162.70 1340.00 67.90 67.60 66.80 65.50 172.00 Bredero VB ld eert Buhrm.Tett Calve-D eert id 6 pet eert Centr Sulk id eert Ceteco ChamoUe Clndu-Key Claimindo Crane Ned Dcsseaux Dikkers Dopen Co Duiker App Econosto ELS-NDU EMBA Eriks Fokker Ford Auto Fr Gr.Hyp. Fumess 174.0< 172.00 15.50 15.60 18,30 18.50 317.00 314.00 1080.00b 1080,00 49.90 49.50 36 50 35,70 175.00e 172.50 188.50 188.00c 21.50 21.30 23.30 23.50 450.00a 420.00 88.20 87.50 54,00 52.00 Gamma H ld 5 pet PW Gel Delft c Gelder eert Geld Tram Gerofabr Glessen Gist Broc Ooudsmit Hagemeijer Hero Cons. Hoek's Mach Holdoh Holec HALL Trust HoU -Kloos HoU Beton Hunter D ICU 1HC Holdings Ind Maatseh. 1BB Kondor InternalloM Invenlum Kempen Beg Kiene S Kluwer KBB ld eert id 6 cum Kon Ned Pap Krasnap sky Kwatta Landre&Gl Lelris Wni Macintosh Maxw Petr Meneba Metaverpa MHV A dam Moeara En. Id 110 26,40" 15,10 339.50 3 28,20 980.00 9 53.00e 125.00 1 34.10 85.00 89.50 37,50 46,60 375,00 76.00 75,00 174,50 83,50 21,80 96,50 23,90 275.00 87.50 52,50 26.80 624,00 78.00 342.00 106 50 63 50 63.70 31.00 77.60 10.80 46.00 ■375,00 75,00b 75.00 174,50 83.50 21.80 96,50 23.60 275.00 87.20 52,00 25,60 621 00 78.00 342,00 105 A0 63.50 63.50 12.80 30.80 78.00 10.80 193.50 46,30 2110,00 42,00 307.00 3930.00 830.00 77.00 192.50 46.50 2110.00 42.00 308.00 Mljnb.W Naaiden Naelf Nagron NBM-Bouw Nedap Ned.Bontw. Ned.Crediet NMB Ned Scheepsh Ned Sprtngst, Nlerstrasz Norit Nutrlcia GB NUverdal Oce v.dGr OGEM Hold Orenstein OUa 710,00 710,00 17.70 17.00 78.00a 78.00a 46,00 45,60 23.20 23.50 240.00 238.00 79,00 78,00 57,00e 57,10 242.00 239.00 229.00 228.50 4310,00 4200.00 890.00 890.00 88 70 88.00 3320e 31.70e 52.50 51.00 132.10 131,50 1720 17 10 Pakfioed H 49.00 deert Palembang Palthe Pont Hout Porcel Fles Proost&Br Rademakers Ravast Reeuwljk RIVA ld eert RohteAcJtsk Rommenholl. Rijn-Schelde Sanders Sarakreok Schev Expl Schlumherge; Schokbeton Schultema Schuppen Schuttèrsv Slavenb Bnk 16.00 92.00b 46.50 170.00 280.00a 102 00 432.00e 180.00 310,50 307.50 49.00 273.00 36.50 120.00 62.50 1,38 925.00 610.00 122,50 203.00 109,00 23420 41.50 48.50 45.10 94 00 46.50 170.00 270.00 101 00 435 00 180.00 317.00 313.00 4900 273.50 35.00 120.50 62.80 1,35 920.00 570,00 123,50 203.00 108,00 234 80 40,50 Telegraaf Textiel Tw Tllb.Hyp bk Tilb Waterl Tw Kabelf. Ubblnk Unlkap V d Vllet-w Ver Glasf Vmf-Stork VNU. Verto eert VihamlJBult Volker Stevln VRG Gem Be: Wegener C eer Wessanen c W.U.Hyp. Wyers Wijk en Her 180,10e 177,00 700.00 700.00 235,00b 232,00 13850 138.50 158,00 156.00 92.20 92,60 88,00 87,50 39.50 39,00 92.10 92.00 12,60 12.20 46.00 45,00 65.50 65.10 34 70 33.30 76.30 75.50 44,00 4100 334.70 334.00 36,00 35.90 138.50 138.60 Belegglngsfondsn. Alg Fondsenb 96,00 96.50 Alrenta 104.10 104.10 Alvamy 159.50 158.70 America Fnd 112.50 11250 Asd Belegg D 12T50 12620 BinnBelfVG 160.10 160 10 BOG. 174.00 172.00 Converto Eur.Prinv. Goldmines HoUand F IKA Belegg Interbonds Leveraged 492.00 492,00 153.00 152.50b 700.00 700,00 127.00 127.50 117.00 117.00 489.00 488.00 119.00b Rodamco Sumabel Tokyo PHtSt Tokyo PH Uni-Invest Viking Wereldhave Concentra Europafonds Unlfonds Chemical F Col Growth Drevfus F Fidelity F Investors M Japan Fund Lehman Corp Madison F Manhattan Massachus Oppenhelmer Technology F Value Line Vance,Sand 71.80 71.60 106 40 100.30 53.10 53,10 87,00 87.50 123,00 123,00 134.00 134,00 72.00e 73.20 117,20 U7.00 194.00 192 00 27,00 27.00 338.00 338.00 14.30 14.40 8.80 8.90 5 75 EGKS 64 5 75 EGKS 65 4 75 EGKS 62 9.00 Eurlnv75 7 75 ld 72 5.75 ld 64 5 75 ld 65 8 00 IntAm71 7 00 ld 68 8.25 lntBk71 4.50 id 61 4 50 id 62 7.00 All Brew 3.50 Eng WLC 5.00 Co Fr 19.10 19.20 16.50 16.60 11.80 U.80 91 50 91 30 90.10 90 00 93.70 93.60 97.30 97.00 93 AO 93.40 91 80 91.70 84.80 84 30 95.20 94 90 95,50 93,30 28,80 95.50 93.00 28.90 ir.Hyd 5.00 Pipe-L 11 25 Reed74 1 6.25 Rothm. Buitenlandse Aandelen .11 Breweries Br Petrol. Gevaerl Ph. Hoechsts Imp.Chem. Petrofina Solvay Un.Miniere Akzona Alcan Am Cyanam Am.Express Am Motors Am Standard AmTel&Tel Ampex Corp Bell Teleph Bet hi Steel Boeing Corp Burroughs Can Pacific CBS Celanese Chrysler Citicorp Cities Serv Colgate ColumbGas Cons Edison Control D Curtiss W Dow Chem Du Pont East Airl. Eastm.Kod ExxomlOi Ford Motor 346.50 344,00 610,00 597,00 70,00 70.00 134.50 135.00 41.50 42.00 145,00 145.00 - 359,00 155,00 155.00 460.00 460.00 23.00 23,20 72.60 72:60 58,00 57.50 57.50 57.00 14.10 14.00 102,00 100,00 104,00 1 02 50 33,50 34.30 32.30 32.50 39.50 39.00 85.70 88.00 145,50 145.50 55.00 56 00 92.00 90 00 84.50 83.50 12.30 12.20 40.60 40.50 165,50a 165A0 27.00 26.10 67.50 67.60 44.70 44.80 88.00 89.80 29.70 30.60 57.50 5720 80.00 79.50 12.90 12.90 93.00 93.50 117.00 114,50 60,00 62.50 Gen Electric 90,80 91,00 Gen.Foods 62.70 63,50 Gen.Motors 98.5o 99.50 Ollette Goodrich Goodyear Gulf OU Husky OU Imperial OU Inco IBM Int Flavors Int Tel&T Kennecot! Litton Ind Lockheed Mc.DonneU Merck Co Minnesota Mobil National Can Nat Dtst&C. NCR Corp N A Philips Occidental Penn Centr Pepsi Co Ph Morris Philips P. Polaroid Procter&C RCA Corp Rep.Steel Reynolds I. Sears Shell Can. Shell Oil Sperry Rand Standard Br Standard OU Sterling Dr Sun OU C. Tandy Corp Texaco Texas Instr Transam C. Un Carbide Un Pacific U. Brands U.S. Steel Warner Lamfc Westlngh Woolworth Xerox Dai-Ichl K Nippon Elec. Pioneer El Sanyo Electr Sony Corp 49.00 36.50 24,00 170.50 127,00a 7650 34.50 124.50 37,00 48.00 47.50 66.70d 48.50 55.50 135.00b 96,00 206.00 39.20 49.00 119.50 49.20 52.00 47 00 65.00 93.70 46.00 140.50 41.50 46.60 126.00 34.10 53.90 104.20 90.00 45.30 117.00 33.50 132,00 53.90 61.30 177.00 35.00 73.10 138.50 1920 36.30 35.60 33 40b 50,10 48,30 36.00 23.00 170.00 125.00 75.00 34.50 120.10 35.80 48.00 4720 68.50 49.00 57.00 135.00 96.00 206.00a 38.70 48.50 119.50 48,00 5230 46.50 64.00 94.50 111.01 270.00 47,00 125.00 34.50 54.00 102.70 91.00 45.20 118.00 34.00 136.00b 54.50 60,50 175.00 33.00 74.00 142.50 19.40 37.00 36.10 33.50 50.10 110.00 270.00 148.00 144.00 275.00 riuims. scrips. >.^ckdiv.et Bols ..04 Ndn Int.lWrrtE 0.05 o.Ol Wereldhave 1.17 Wl Utr H BiWn 186.00 isi on Nat Ned<wrrt76 427,00 430.00 Nat Nediwrrt78 297.00 305.00 Robeco 5.38 5,38 Rorento 5,34 5,34 Afgiftepnlzen funds (Ned.) ABN be'.egg. Rend Pool Maro obl.f. Abl komb Aand.komb. Pers fund Belegg v.d.7 Esmeralda Un.Inv.F. 57 23 5629 54 56 5434 15620 156 14 125.01 125 16 140 72 140.70 17 22 17.14 858 837 5122 5025 50 60 5030 1620 16.10 De Nederlandsche Middenstands bonte heeft donderdag de afgiftekoers van haar 9 pet spaarbrieven 1979 per 1986 verlaagd van 96,60 naar 9620 pet, waardoor het effectieve rendement vol gens de bank nu uitkomt op 9,80 pet In de ajgifleprijs is begrepen de sinds 5 oktober opgelopen rente vanf 11,40 per 11000 nominaal. AMSTERDAM (ANP) - De beurs was donderdag weer in een mineurstem ming. De nerveuze spanning tussen Iran en de Verenigde Staten, vrees voor een nieuwe olieprijsverhogingen het inzakken van de dollar tot beneden f 1,96 hielden het publiek langs de lijn. Op de beurs werd druk gespeculeerd over een mogelijke discontoverhoging waarvoor de kansen vrij groot worden geacht gezien de verder aantrekkende rente in binnen- en buitenland. In elk geval waren de staatsfondsen flauw en de verliezen liepen hier en daar tot een halve gulden op. De kwartaalcijfers van Hoogovens lok ten aanvankelijk enige vraag uit omdat men eerst alleen keek naar de kleine winst, maar toen duidelijk werd dat de vooruitzichten voor het vierde kwar taal niet florisant zijn sloeg de stem ming om. Aandelen Hoogovens daal den f 0.30 tot f 23,70 na voorbeurs tijde lijk f 24,80 te zijn geadviseerd. Akzo zet te de daling met f 0.30 voort tot f25,70. Volgens de beurs moet Akzo eerst afre kenen met een grote verkooppost die boven de markt hangt KLM ging fl achteruit tot f74 en Unilever daalde f 0,40 tot f 113,60. Olies gingen tegen de draad in en hier werd een herstel merk baar van f 2 op f 153,30. De onrustbarende glijvlucht van Dell .zette zich weer onverminderd voort en midden beurs zag men zich al gecon fronteerd met een nieuw verlies van f 3,70 op f 80,50. In Januari noteerde dit fonds nog ruim f 130. In de andere secto ren van de actieve markt zag men klei ne dalingen. De lokale markt vertoonde een wat rus tiger beeld, maar de meeste noteringen trokken toch weer verder omlaag. Zwaar aanbod bestond er voor ADM Beheer waar partijen niet tot elkaar konden komen. Er werden prijzen ge noemd van f 190 tot f 180 tegen een vori ge koers van f213. Oorzaak was het be richt dat een terrein aan de gemeente Amsterdam zal worden verkocht voor f 15 min. De opbrengst zal echter niet ten goede van aandeelhouders komen en daarop was wel gespeculeerd. Men kwam dus bedrogen uit en haastte zich van de stukken te ontdoen. Aandelen Ford Nederland bleven omlaag ploffen en op f 420 werd een verlies geleden van f30. Verder waren stevig lager onder meer de Telegraaf, Smit, Bols, VRG Pa pier. Wessanen. Porceleyne Fles en Nu- tricla. Op de actieve markt kwam later ook weer aanbod opzetten voor de grote banken. ABN moest hierdoor f 2,50 inle- veren op f 325 en AMRO Bank f 0,70 op f 66.60. Hoogovens boog verder door tot f23,30, Akzo tot f25,60 en Philips tot f21,70. Dell veerde een kleinigheid op tot f 81,50. Op de obligatiemarkt bleven veel noteringen afbrokkelen. - -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 25