I ben op zoek naar Lear en moet en zal hem vinden... The Academy en Brendel STADHUIS ANNEX OPERA )HNNY KRAA YKAMP SPEELT SHAKESPEARE i: IE oP Amsterdam: Jan Rap Ayckbourn Opera Jazz Gekke mensen EM8 CAG 23 NOVEMBER end Is windkracht acht en er geldt stormwaarschuwing voor alle districten, zo heeft het weer- itop de radio meegedeeld. Een storm die Shakespeare gebruikt in zijn tragedie Koning waarin Kraaykamp de hoofdrol speelt. Tot voor kort geprezen als de grootste komiek in s land, staat hij nu bijna avond aan avond in de zwaarste dramatische rol die maar l'jaris. En stormen van aanvallende kritiek zijn sinds de première op 4 november over zijn Waan. Kraaykamp heeft zich staande gehouden, de kritieken goed gelezen, allemaal, |lift plezier in deze voor hem wel zeer bijzondere onderneming lijkt voor hem alleen maar X toegenomen. pinnige koning is voor John- arump sr. een prettige obses- jtitn. nap ..Je blijft met die tekst be leen in de schouwburg, ook gf thuis, overal We beginnen [Steeds beter te begrijpen. Lear jjrol van komng Lear is er niet (eentje die je in de repetitietijd (Daarvoor is hij veel te zwaar, jiiiiineop verkeken. Nu ben ik [eer Lear toe en ik zal hem vin- teing Lear. dacht ik, ligt ver fcpens van de waanzin, in de Lhetmenselyk onmogelijke" BiKve kritieken hinderen John- Ljkamp niet. Wel de vooroorde- Pbegrijpt dat hij het als grap- btr in deze rol voor de buiten- eilijker heeft dan gerenom- :urs. bjmp' „Maar met die weten- te, ik aan de gang gegaan. In [puist ik ook niet wat het pre- tïorden Langzaam heb Ik de :e;ekenis van dit stuk ontdekt. wardoor koning Lear moet. tra ik. Die weg naar de waan- ik jaren geleden ook op die In die drankperiode van >idank is dat al lang achter de '978 enk verkeerde ook op de rand '977 krankzinnigheid en ik dacht: ik nooit meer uit. het is ge- je. Dat heb ik steeds voor isdmet Lear. Ik liep ook op die sar hij loopt en ik dacht ik zal tl vinden. Daar heb ik me ook leken, maai' ik weet dat we el- s zullen tegenkomen" kr mm •wsllt See. die man daar zegt; We hebben drie honderd kinderen ingeënt, dan komt een oude man bem achterop die hem driehonderd afgehakte handjes laat zien. Dat wordt verteld in die film. Dan zegt die officier Zo'n man zouden we moeten hebben om een paar divi sies aan te voeren. Zie je, die wreed heid... dan denk ik waar ligt de grens tussen gevoel en wreedheid.- wat ligt dat dicht bij elkaar. Dan jank ik". In koning Lear worden de ogen van Gloster op bevel van Lears dochter uitgerukt, alleen omdat hij Lear ter zijde stond. Kraaykamp ..Een gruwelijk tafereel van wreedheid ja. Ze dringen nota bene Glosters eigen huis binnen. Het ge beurde op een van de try-outs, vrijdags geloof ik. dat iemand uit de zaal tijdens die scène riep. ..Ja. dat kunnen die Duitsers goed" en een ander reageerde onmiddellijk met „Wilt u deze gemene opmerking voor u houden" ..Matthias Langhoff vond dat schitte rend. Hij zei: Als Duitser zou ik me be ledigd moeten voelen. Maar dit hebben we bereikt, publiek dat zichzelf ver geet, magnifiek Hij vertelde van een mooie Shakespeare-opvoering in Duitsland, waarbij een vrouw op de zestiende rij een hartaanval kreeg. Ze wilden haar geruisloos doorgeven over de hoofden van de toeschouwers heen, want die mooie voorstelling mocht niet gestoord worden. Matthias is toen ont zettend kwaad geworden Hij zat in de zaal en riep met donderende stem: „Voor die vrouw zal er een dokter ko men" Dat heeft Matthias me zelf ver teld". Heel wat sceptici schudden bij voor baat hun hoofd bij de tijding dat Kraaykamp koning Lear zou gaan spe len. In een interview in Toneel Tea- p 4 november ging bij het Ro Theater m de Rotterdamse Schouwburg Koning Lear van Wil- üam Shakespeare in première Een prachtig drama over een tach tigjarige komng die bij zijn leven zijn erfenis aan twee van zijn drie dochters schenkt Maar wie schetst ieders verbazing, toen be kend werd dat Johnny Kraay kamp de rol zou spelen van Lear. Een rol die alleen voor de aller grootsten was weggelegd en waar van Albert van Dalsum overtuigd was dat niemand anders dan hij hem aankon. Maar de Rotterdam se Lear werd geregisseerd door twee uil Oost-Duüsland afkomsti ge regisseurs die zo hun eigen op vattingen over Shakespeare heb ben. Matthias Langhoff en Man fred Karge trekken al zo'n zestien jaar lang samen op en zij vonden Kraaykamp de beste. Franz Manj- nen, artistiek leider bij het Ro Theater had hen op de kleine grote komiek gewezen Koning Lear. een stuk als een geestelijke orkaan, bracht Kraaykamp stormen van kritiek Deze voorstelling gaat maandag 3 december in de Middelburgse Schouivburg (lil.30 uur) Fruiz Marijnen lange tijd gele- èany Kraaykamp voor deze rol dimde hij in principe toe. La wn de twee Oostduitse regis- llallbias Langhoff en Manfred uar hel Noordhollandse Ou- iora Kraaykamp nog eens per- Jle vragen. tap: „Intussen had ik het er mee gekregen. Ik dacht' ik ;nletdoen. Toen ze hier waren ;en jullie dat ik teksten als mijn witte hoofd, jullie en 'Snoevende koeriers van /ende donderslagen' uit mijn ibijgen? Dan zou ik leeglopen, 'ïeid zou er voor in de plaats Nee. ik wilde het niet meer. tuiden John. het wordt beslist alisch declamatietoneel. Toen sfnlicHtop een andere kleur te iHaarik zei: Als jullie maar we- ihetme ook niet kan permit- a 't als een koekebakker. of in «kont te spelen. Toen zeiden ooet Lear spelen zoals jij het Sm. dat vond ik een heel heldere ckomt voor mij meer by. Al aslecht hebben uitgepakt, zo- aeste kritieken, dan nog is dit 1 een fantastisch feest. Het de moed gegeven dat koffer- nee ik altijd het land doortrek 3 grappen te gaan verkopen. ;aj te zetten. Nu eens geen gek- ajs maken, nu eens iets moe- sarvan je tevoren met zeker het aankunt. En nu merk ik WBtellingen dat ik de mensen itaemanier veel plezier geef' iriet Lear van Johnny Kraay- er heel ingetogen uit, zon- taal of pathetische mo- p.AIs hij aan het slot zijn lieve- Cordeiia opgehangen fc{ten tranen of stemtrillingen pltar. Waar is zijn verdriet? ..Tegen een van de regis- pikop een gegeven moment: vertel me toch eens, waarom in maar zo vreemd praten? |£h|j het volgende voorbeeld: een oudere vrouw die je - baar man sterft, van wie ze s hield, dan ga jij condoleren, "dtdan wat met een soort ver- f verdriet dat misschien gedeel- h «en beetje door je gespeeld "l want je hoort verdrietig te f-zeg je zoiets als: ik eh. wou u ludat ik met veel gevoel mee- Phet eh. verdnet dat. eh. u pwat zegt zy' Zij zegt eenvou- tot je d'r bent ga zitten. Ik Mijn zoons hebben voor mij "■geregeld, de suiker staat op j^begreep ik. Hij had gelijk. Ik 'J? toen myn vader over- sen die kwamen leken al- el meer verdriet te hebben |l>Maar wij hadden het van bin- 'oefden het niet meer te laten 1 wat Langhoff en Karge ons Sebben is dat verborgen ver reten zien zonder uiteriykhe- pbinnen uit", a Hermus zat ik in De man ncha. Op een keer huilde hy 'ikamer Hy had Midnight ezier. Moet jij beslist heen, Ie tegen me Ik ben geweest fat het ook in. dat verstopte r D'e jongen die nog een ge- £bIoes koopt en iedereen weet "erven gaat... Hij kan de dood ontlopen., dat kan mijn hart flear kom ik huilend uit" is Now precies zoiets. Als JK BEN OP WEG NAAR LEAR EN IK ZAL HEM VINDEN... traal antwoorden de twee Duitse re gisseurs daarop Matthias Langhoff zegt dan ..Het spreekt vanzelf dat je voor Lear de bes te acteur nodig hebt Dat is een belang rijke reden geweest om Johnny Kraay kamp te vragen Wat ons betreft is hij daarom zo geschikt, omdat we weten dat acteurs in een komische traditie veel geschoolder zyn in het precies waarnemen van wat er tussen mensen gebeurt Die precisie is by tragediens vaak verloren gegaan" En Manfred Karge vult aan ..Grote ko medianten zyn grote realisten. Ook in zoverre, dat ze het spel altijd duidelijk maken dat ze spelen. En even later ..Kent men hier Shakespeare zo goed om te denken dat zo'n geweldig acteur aJs Johnny Kraaykamp desondanks die rol niet kan spelen' Vanwaar die ongerustheid'" Hebben Karge en Langholf op de repe tities laten blijken dat ze met zo'n groot acteur aan het werk waren? Johnnv Kraaykamp „Blijkbaar von den ze het heel belangrijk dat ik die rol zou spelen. Ze komen niet. zomaar hele maal hier Maar we werkten met de re gie samen als een collectief. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt Het bete kent dat je jezelf helemaal wegcijfert. In het begin dacht ik wel eens O. wat moet dit worden. Moet ik mezelf hele maal ondergeschikt maken, of wordt het schipbreuk' Je kunt je niet afzijdig opstellen Dat heb ik begrepen, dat heb ik ook weer geleerd Een collectief zie ik als een kralensnoer waar geen ver keerde kraal tussen mag zitten" „Jan Decorte. die het stuk opnieuw vertaald heeft, zei wel eens ja. maar dat of dat gaat in tegen mij principe. Dan dacht ik we moeten toch allemaal dingen doen die aanvankelijk tegen ons principe zijn? Zo'n koning Lear, daarbij denk je het eerst aan een prachtige koningsmantel, een rijk ge waad Maar ik loop in een narrenpak rond Daarby denk je aan prachtige volzinnen. Dat. is allemaal veel gemak kelijker dan alles verbergen en van daar uit laten zien Ik weet ook wel dat het regisseurstoneel is Maar waren we er niet aan toe het sier-spreken te door breken?" Kraaykamp is blij met Lear. Daar heb ben negatieve kritieken geen invloed op gehad. „Ik heb daarna nog zoveel positieve reacties gekregen. In Eindhoven kwam de directeur van de schouwburg na af loop naar me toe en feliciteerde me Hij vond het geweldig en boekte meteen een extra voorstelling. Toen ik nog te levisieshows maakte, had ik nooit zo veel positieve reacties Ook niet als ie dereen plat onder de stoel lag van het lachen. Dan kwam ik thuis en dacht ik Nou, het was goed, de mensen hebben ontzettend gelachen en dan ging je vol daan naar bed. De volgende dag las je in de krant dat het helemaal mis was. Dan had ik toch weer een. rotdag. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik: wat heeft dit mij veel geleerd Wat ben ik hier gelukkig mee". Johnny Kraaykamp toont zich de hele middag boordevol geestdrift over zijn jongste toneelbelevenis Die duurt nog tot emd december. Maar Kraaykamp blijft het jaar volmaken bij het Ro Theater. Doet mee aan 'Wasteland' en gaat een rol spelen in een stuk van de Engelse toneelschrijver Tom Stop- pard, ook iemand die veel van zyn in spiratie aan Shakespeare ontleent. Kraaykamp had zich terdege op de rol van koning Lear voorbereid. Al tijdens een zeilvakantie in juli met zijn schip naar de Hebriden had hij de tekst aan boord. Ook in de achtergronden en de tijd waarin Lear gesitueerd is. heeft hij zich rijkelijk verdiept. Maar het is toch de vrijheid die de regie hem schonk, waardoor htj tenslotte zijn Jawoord gaf Kraaykamp: „Die twee regisseurs, dat zijn heel bijzondere mensen. En dan verbaast hel mij als ze tegen me zeg gen. Ga je gang maar. zeg het maar rechtstreeks tegen je publiek. Praat maar tegen de mensen in de zaal. Wel ke regisseur zegt dat" Dat is mij goed van pas gekomen. Praten tegen de mensen in de zaal. dat is altijd mijn sterkste kant geweest. Er gebeuren trouwens ontzettende dingen in dat stuk. De koningen uit die tijd, dat wa ren ontzettend ordinaire mensen, die smeerden snot aan de tafel. En dan die ogen van Gloster die worden uitge rukt. daar zouden ze nu vijftien jaar voor krijgen". AMSTERDAM (ANP)-De Amsterdam se gemeenteraad is na ruim acht uur discussie akkoord gegaan met de bouw van een nieuw stadhuis annex muziek theater op het Waterlooplein. Ondanks kritiek op en bezwaren tegen het plan was de meerderheid van de voorstem mers groot. Van dc 44 aanwezige raads leden stemden er vier tegen: de twee mans-fractie van de PSP. de (enige) PPR-vertegenwoordigcr Lankhorst en het D'66-raadslid Bakker. De grote meerderheid was niet in de laatste plaats te danken aan een aantal toezeggingen die b en w deden Zo werd beloofd dat bij uitwerking van het plan ruime inspraak van-de raad en bevol king zal plaatsvinden De raad drong hier ook op aan via moties van PvdA en D'66. De raad praatte over een ruw schets- plan. waarvan uitvoering volgens b en w 306 miljoen gulden gaat kosten Het rijk betaalt hiervan 230 miljoen Als de bouwkosten in 1985 - het jaar waarin het gebouwencomplex moet zijn vol tooid - hoger mochten uitvallen, dan valt er met het rijk wel te praten over een hogere rijksbijdrage, aldus wethou der Sinmge (financiën) Zijn uitlating was belangrijk omdat bijna alle fracties rekening hielden met hogere bouwkos ten. Niet alleen de hogere bouwkosten wa ren een bron van zorg voor vele raadsle den. Ook de exploitatie, die volgens b en w jaarlijks 2,5 miljoen oplevert, zou wel eens een last op de begroting kun nen leggen, meenden onder meer WD, D'66 en PPR Het D'66-raadslid Ten Ha ve schatte het tekort op de exploitatie rekening op vijf miljoen per jaar Er was verder kritiek op de vele onzekerheden in het financiële dekkingsplan en op het .feitdat de al gemaakte kosten voor de oude plannen voor stadhuis en opera (34 miljoen) in het schema van b en w niet meer op de begroting van het com binatieplan drukken VOOR WINTERSE DAGEN Originele Engelse duf- felcoats Oostenrijkse loden jas sen in diverse tinten Herenmodehuis Lange Delft 46 - Middelburg He Let Engelse kamerorkest 'The Acade my of St. Martin-in-the-Fields' doet in maart volgend jaar Zeeland (Aarden burg) aan bij een tocmcc door Neder land. Een gebeuren, dat men zonder twijfel zal kunnen rekenen tot de hoog tepunten van het lopende culturele sei zoen. Maart 1980: het is nog veraf, maar menhoefthetdekomendemaandenniet zondermuziekvanThe Academy testel len. In het najaarsaanbod op de grammo foonplaat is The Academy vrij nadruk kelijk aanwezigen van twee albums kan men zeggen, dat ze tot de zéér aan trekke- lyke uitgaven van dit ntyaar horen Bei de komen van Philips, waarvoor het en semble de afgelopen jaren bezig is ge weest aan platenprojecten. die zowel de pianoconcerten van Mozart met Alfred Brendelalssolisten'naam'-symfonie'en van Haydn betroffen. En in feite ook nog betreffen: beide projecten zijn nog on derweg Maar dit najaar verzamelde Philips in een achtplaats album de pianoconcer ten, die men tot nu toe heeft vastgelegd, dertien werken, waarvan het grootste deel eerder verscheen By Haydn gaat het om een vierplaats-album. dat een vervolg is op een vorig jaar verschenen uitgave van zes platen en dat nu acht symfonieèn bevat Opgenomen zyn de nummers 31 <mit dem Homsignal), 45 Absehied). 73 De Jacht82 de Beer i. 83 (deKip).92(Oxford).101(deKlok)en!04 (Londen), werken, die allemaal voor het eerst verschijnen. De Mozart-serie met Brendel als fameus solist omvat als nieu we opnamen de pianoconcerten in Es kv 271(nummer9).nummer 13kv415inC,en nummer 14 kv449in Es. Eerder los uitge bracht en nu handzaam in de verzame- lingopgenomen zij n nummer 12 kv414 in A. nummer 17 kv 453 in O. nummer 18 kv 456 in Bes. nummer 19 kv 459 in F, num- mer20kv466ind.nummer22kv482inEs. nummer 23 kv 488 in A. nummer 24 kv in 491 in c. nummer 25 kv 503 in C (een live-opname) en nummer 27 in Bes kv 595. Afgezien van het wonderlyke gegeven Van en voor de draaitafel dat men de uitgaven opdriekwart van de rit bundelde, is er sprake van uitvoerin gen. waarvoor je je als luisteraar niet alleen gewonnen geeft, maar waar je je ookzeeraankuntgaan'nechten Het gaat om verreweg de beste Mozart-vertolkin- gen vanuit éen visie, die sinds de jaren zestig is verschenen Die opvatting is staande tehouden. ookal kunnen enkele eigenzinnigheden in Brendels aanpak af en toe tot kleine irritaties aanleiding geven. Ter illustratie kan een verwijzing dienen naar de manier, waarop Brendel door zyn vertragingen de finale van KV 415 verbrokkelt Ma. .aar die kleinigheden worden in het totaal van de reeks - wat mij betreft - weggespeeld. Er zijn naar myn indruk serie elementen, die tot het succes van deze Mozart-vertolkingen bydragen In de eerste plaats is Brendel een pianist, die met alleen technisch perfect uit voert, maar die Mozartook meteen groot hart speelt klaterend passagewerk dient bij hem niet het virtuoze vertoon, maar Mozart muziek-en dat klinkt toch even anders De differentiatie tussen de 'werkenonderlingwordtnietgladgestre- ken kv 271 is van een bijna jeugdige overmoed en klinkt, passend robuust kv 595 is een tot klank geworden glimlach. de beide mineurcoticerten kv 466 en 491 worden niet overschreeuwd, maar krij- genmeerdanonderhuidse spanning, die hen toekomt Ten tweede zorgt de Aca demy onder leiding van Neville Mamner doorgaans vooreen zeer orkestraal aan deel. er is geen enkele neiging de muziek optejutten.tespitsoftejachugtespelen de begeleiding is even intens als de ma nier. waarop Brendel Mozart speelt Ver volgens hebben de technici dat alles in een opnamekader gevat, dat de kamer- muzikale intimiteit van hetgeheel mede schraagt en onderstreept. Ho. loewel.ookdeHavdn-uitgaveermag wezen, gaat onze voorkeur uit naar de manier, waarop The Academy in Mo zart opereert. In Haydn treft men in de snelle delen nog weleens iets van haast aan. het geldt bijvoorbeeld voor de me nuetten van de beide Londense symfo nieën. Daarstaatovengenseenritmischeprofi- lertng tegenover, die men in de meeste andere opnamen van Haydn-symfo- nieen niet zo kernachtig aantreft Zélfs niettn de veel geprezen uitvoeringen van Antal Dorati en de Philharmomca Hun- garica. De lezingen zij n robuusten vl taal. met vaak verstilde, fraai getroffen lang zame delen en met prachtige bijdragen van de blazers Tot de hoogtepunten ho ren de uitvoeringen van nummer 31van 'De Kip', de Oxford-symfonie en 'De Klok' Deopnamenluktenzeergoed.de persingen zyn feilloos Derhalve toch be- gerenswaardigeuitvoenngen.diedever- zuchting van een Engels criticus ..Had den alle Havdn-svmfomeen maar bijna men' wel begrypelyk maken (Moza rl dertien pianoconcerten Alfred Brendel met The Academy of St Mcrtin- in-lhe-Fields olv Neville Marriner Phi lips 6768 096. acht platen. Haydn acht naamsymfomeen The Academy olv Ne ville Mamner, Philips 6768 066) PZC/kunst 21 Het Meehels Miniatuur Teater speelt morgen, zaterdag, de toneelproduk- tie "Jan Rap en zijn maat' in De Halle te Axel. Dit toneelspel van Yvonne Keuls maakte al in het seizoen '77-"78 - toen als ad-hoe-produktie van de Theater Unie - een korte toernee door ons land. Het Meehels Miniatuur Teater heeft de toneeltekst van Yvonne Keuls nauwgezet gevolgd, maar heeft er - in de regie van Rene Verreth -een nieuwe produktie van gemaakt. 'Jan Rap en z'n maat speelt zich af in een opvanghuis voor jonge mensen, die - om welke reden dan ook - geen dak boven hun hoofd hebben. De opzet van het tehuis is. dat de jongeren er maar Ujdelyk blijven om daarna weer terug te keren in de gewone maatschappij. Maar aangezien er nauwelijks doorstromingsmogelijkheden zijn. en de meesten de beschut ting en de warmte van het tehuis niet meer kunnen missen, blijven zij er hangen Het stuk van Yvonne Keuls is ievenais haar eerder verschenen boek geba seerd op ware gebeurtenissen, die zich hebben afgespeeld in een opvanghuis in Den Haag, waaraan zij als staflid verbonden is geweest Jan Rap en z'n maat' wordt gespeeld door: Nora Tilley. Heddie Suis. Tuur de Weert. Jaak van Assche. Mandus de Vos. Manu Verreth. Nelie Rosiers. Theo Hijzen. Agnes de Nul. Jos Geens. Luc Spinguel. en Werner Marcelo. Muziek en zang in de scène-overgangen De Vlaamse groep Cassiopeia. De voorstelling in Axel begint om 20.00 uur Vanavond, vrijdag en morgenavond, zaterdag, speelt het Middelburgs Theater in de Middelburgse Schouwburg het blijspel 'Wat een gekke man en zijn vrouw dan0' van de Engelse toneelschrijver Alan Ayckbourn De regie is in handen van Jan de Nes en spelers zijn onder andere Gerard Baijens. Sltah Lampert. Johan Bodnj. Marianne Minaard en Dook Vatte- roth De voorstelling begint beide avonden om 20.00 uur De Nederlandse Operastichting brengt zaterdagavond vanaf 20.00 uur in het Zuidlandtheater te Terneuzen de komische opera 'II Trionfo Dell 'Ono- re' van Alessandro Scarlatti. Het verhaal van deze komische opera is een intrige van ingewikkelde lief desverhoudingen Riccardo, een jonge levensgenieter, is verloofd met Leo nora. Hij heeft echter ook de liefde gewonnen van Doralice. de verloofde van Leonora's broer Erminio. Dit belet Riccardo echter niet om beide dames in de steek te laten. Scarlatii behoort tot één van de belangrijkste operacomponisten uit de beginperiode van de Napolitaanse School, die van 1680-1800 in de opera- ontwikkeling toonaangevend was De strikte scheiding tussen de 'aria' en het 'recitatief en de volle ontwikkeling van de 'opera seria' zyn kenmerkend voor deze school Het is echter speciaal Scarlatti geweest, die in die tijd de Italiaanse opera op het hoogtepunt van haar mogelijkheden bracht en 'II trionfo dell' onore' is daar een voorbeeld van Han Bennink ,foto Riemens i Zaterdag en zondag valt er m Hulst en Vtissingen tan jazz-muziek te genie ten In Den Dullaert te Hulst treden zaterdag vanaf20 30 uur op de slagwer ker en multi-instrumentalist Han Bennink en de pianist Misha Mengelberg Zondag is Vlissingen aan de beurt met een optreden, vanaf 16 30 uur in het Vestzaklheater. ian het Tristan Honzinger Kwmlel Dit kwintet bestaat uit Sean Bergin saxofoon Radu Malfatti (trombone).RobertoBeUatalla icon trabas i. Takehashi Kondo slagwerken Tristan Honzinger (violoncello) Alan Ayckboum's blyspel 'Gekke mensen' is dinsdag 27 november m een produktie van Joop van den Ende te zien in Den Dullaert te Hulst Spelers zyn onder andere Gerard Cox. Pleuni Touw. Hugo Metsers. Ronny Bierman en Jules Royaards. De produktie wordt geregiseerd door Sam Walters en de vertaling is van Jeroen Krabbé. De voorstelling begint om 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 21