Hout- en Bouwbonden laken visie bouwmarkt llavooy Middelburg heeft schoo voor praktische vormin. Agrarische belangen onvoldoende aan bod in herziening van het streekplan Twijfels over waarde inspraak streekplan ^4»' 'MItfiM Diefstallen en inbraken in jachthavens niet alarmerend VVD verdeeld over liftsluis Oesterdam TEGEN OPVOEREN PENDEL EN MI GR A TIE Harris tweed colberts Woning in Koewacht uitgebrand ZEEUWSE RAAD LANDBOUWSCHAP: VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 PZC/provincie VLISSINGEN - De afdeling Zeeland van de Federatie Bouw en Houtbonden is, bij monde van districtsbestuurder H. E. Lenting, allerminst gelukkig met de conclusies en aanbevelingen van de projectgroep 'bouw grote objecten' in de nota 'De Zeeuwse Bouwarbeidsmarkt'. De projectgroep is samengesteld uit functionarissen van de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt. De Federatie Bouw en Houtbonden heeft vooral kritiek op de in de nota aanbevolen opvoering van de pendel- stroom naar Zeeland, het opvoeren van de migratie van bouwvakkers naar Zeeland en het aantrekken van buitenlanders. Zoals bekend Is één van de belangrijk ste conclusies van deze nota. het onvol doende aantal bouwvakkers voor de ultvoenng van de grote projecten aan de Oosterschelde en Westerschelde in de periode tussen 1978 en 1986. Volgens de projectgroep zal de spanning op de regionale bouwarbeidsmarkt in de ko mende jaren alleen maar toenemen en zich uiten in het optreden van koppel bazen en abnormale prestatietoesla- gen. Er is vooral een groot tekort aan geschoolde bouwvakkers. De heer Lenting „Het ombuigen van de pendelstroom om meer bouwvakkers naar Zeeland te halen vind ik niet reëel. We zijn ook tegen het aantrekken van buitenlanders. Alle werken moeten tus sen nu en 1985 geraliseerd worden. Bij de planning wordt volstrekt voorbijge gaan aan het regeringsvoomemen om te streven naar een continue werkgele genheid. De streefdatum 1985 is heilig Volgens de Federatie staat nu al vast dat de werkgelegenheid na 1985 in el kaar zal zakken, met als gevolg: grote werkloosheid onder de bouwvakkersen bedreiging van de vakopleiding voor jongeren. Districtsbestuurder Lentink vindt het aantrekken van buitenlan ders van buiten de ECHanden verwer pelijk. Er zouden ook geen actieve wer vingscampagnes in België. Frankrijk en Engeland moeten worden gehouden. Over het opvoeren van de pendeldienst zegt Lentink „Het voorstel om de pen del op te voeren is een naive oplossing. Moeten we soms dranghekken op de Moerdijk zetten en daar borden plaat sen met de tekst 'pendelaars linksaf naar de Oosterschelde'? Er is maar één instrument waarmee je de pendel- stroom kunt sturen en dat is met geld DOOR AANLEG PHIL IPS DA M Bruinisse vreest verzanding van mosselpercelen BRUINISSE - B en w van Bruinisse wijzen in de toelichting op de gemeen tebegroting 1980 op een toenemend ge vaar voor verzanding van de mossel percelen nabij Oude Tonge. Het colle ge schrijft de oorzaak van de verzan ding toe aan de aanleg van de Philips- dam. Het dagelijks gemeentebestuur vindt verder uitgifte van kokkel en/of mossel percelen in de Oosterschelde voor de vissers van Bruinisse van zeer groot be lang. Voor wat betreft het Grevelingen- bekken staat het college op het stand punt dat dit visgebied voor Bruinisse behouden moet blijven. I Advertentie) Zojuist ontvangen: nieuwe collectie in alle maten Iherenmode «P/f Gortstraat 32-34 - Middelburg tel. 12508 j donderdagavond koopavond Strafregels Tienjarige Jan-Kees uit Kapelle kwam op school zonder zijn schrift. De meesterhield hem voor, dat vergeetachtigheid het beste kan worden verholpen met het schrij ven van strafregels. Jan-Kees moest na schooltijd vijftig keer schrijven, dat het de mens niet past. iets te vergeten. De in het vooruitzicht gestelde slrgflaak stond de leerling - begrijpelijk- sterk tegen. Het toeval hielp hem echter. De meesterwas kort tevoren bij de vader van de vergeetachtige leer ling een kist appelen komen aan schaffen. Tot zijn spijt kon hij niet het daarvoor benodigde geld over handigen. Afgesproken werd. dat Jan-Kees het resterende bedragje op school in ontvangst zou nemen Toen de bel luidde en Jan-Kees zich uitgenodigd zag. de pen ter hand te nemen, speelde hij zijn troef uit; .Als vergeetachtigheid beloond wordt met vijftig strafregels, moet u ook aan het schrijven", zo sprak hij vastbesloten. De onderwijzer kon tegen zoveel rechtvaardigheidsge voel weinig inbrengen. Er zxjn die dag in Kapelle geen honderd straf regels geschreven. De aannemers in het Rijnmond-gebied zullen dat nooit accepteren Natuurlijk kan je niet tegenhouden dat werklozen uit andere sectoren aangetrokken wor den die dan slechts een beperkte scho ling krijgen Maar door die beperkte LANDBOUWSCHAP ZEELAND: scholing zijn zij de niet-plaatsbare werkloze bouwvakkers van na 1985". Het opvoeren van de migratie ziet Len tink ook niet zo zitten, omdat er dan na 1985 sprake is van een onevenwichtige opbouw van de beroepsbevolking. De districtsbesluurder meent, dat het feit dat de werken in 1985 klaar moeten zijn nu maar eens ter discussie moet worden gesteld: „Er zijn duidelijk grenzen, omdat de zaak anders na 1985 helemaal uit balans is. Waarom wor den er geen andere constructies ont wikkeld. of maken ze niet meer van ij zer. Waarom wordt er niet overgegaan op het fabriceren van zogenaamde pre-fab elementen in andere regio en waarom zou de gestelde datum van 1985 niet met zoveel tijd worden overschreden dat een evenwichtige arbeidsmarkt mogelijk is". GOES - Bij de gewestelijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap be staan de nodige twijfels over de waar de van de inspraak die wordt gegeven over de herziening van het streekplan voor Midden-Zeeland. Dit blijkt uit een reactie op de nota uitgangspunten en doelstellingen. De gewestelijke raad stelt met nadruk dat de resulta ten van de inspraak niet de feitelijke plaats in mogen nemen van de bezwa renprocedure na de tervisielegging van het definitieve ontwerp. „Dit te meer. daar niet vaststaat welke waar de aan de inspraak moet worden ge hecht, gelet op factoren als de repre sentativiteit van de insprekers en de ton->evenredigheid van hun inbreng, zowel kwantitatief als kwalitatief', al dus de gewestelijke raad. Het Landbouwschap heeft, na overleg met de provinciale inspraakdeskundi- ge. de inspraak van de landbouw in het streekplangebied geregeld. Tijdens en kele bijeenkomsten, die zo'n 150 be langstellenden trokken, is uitvoerig ge praat over de uitgangspunten voor de herziening van het streekplan. De alge mene mening van de inspraakgroepen uit de kringen van de landbouw was dat er veel vaagheden staan in de nota uit gangspunten en doelstellingen. Vaag heden. die voor de burger vele onzeker heden openlaten, 'en de makers van toekomstige plannen alle mogelijkhe den biedt om de hun welgevallige rich ting te kiezen'. Onduidelijk Volgens de gewestelijke raad is tijdens de inspraakrondes onder de agrariërs voortdurend naar voren gekomen dat de doelstellingen ten aanzien van na tuur en landschap onduidelijk gefor muleerd zijn. Veelal konden de plano logische gevolgen van bepaalde doel stellingen ten gunste van natuur en landschap niet worden ontdekt. Daar om ook, zijn deze doelstellingen door de gewestelijke raad niet onderschre ven. Als voorbeelden gelden de doelstellin gen over behoud van natuurweten schappelijk waardevolle vegetaties en over handhaving en eventueel uitbrei ding van de belangrijke vogelbroedter- reinen en -kolonies. De gewestelijke raad „Tijdens de inspraak kwam regel matig naar voren welke vegetaties na tuurwetenschappelijk zinvol zijn en wat eronder wordt begrepen en wie de waarde ervan bepaalt". Het Landbouw schap constateert dat soms 'studeerka merformuleringen' zijn gebruikt Einancipatieoommissie Zeeland vergadert MIDDELBURG - De Provinciale Emancipatiecommissie Zeeland houdt vrijdag 7 december haar vergadering in het gebouw Stichting Zeeland te Mid delburg. De vergadering zal onder meer bespreken de definitieve taakom schrijving van de emancipatiewerkster. De vergadering begint om 9 45 uur. Stropers betrapt op vliegveld bij Haamstede HAAMSTEDE - In de nacht van woens dag op donderdag zijn op het vliegveld van Haamstede drie stropers gearres teerd. Zij werden om 1.00 uur door de rijkspolitie groep Schouwen-Dnive- land op heterdaad betrapt. De rijkspolitie was daarvoor getipt door de twee jachtopzieners P. K. en C. V. uit Haamstede. De stropers. F. P.. A. van G en W. van G.. kwamen allen uit Breda. De rijkspolitie nam 15 konijnen, een auto en een automatische vuur- buks met 260 patronen in beslag. De stropers zijn in de loop van donderdag op vrije voeten gesteld. Met de onthulling van een naamplaat werd de school voor praktische vorming aan de Latijnse Schoolstraat m V4 ''"'l geopend. VOOR MOEILIJK LERENDE KINDEREN Ü4*. I wd'JLL .,jf. -TAhXasSSirt-. ff m t «M»«' .Jj VLISSINGEN - De rijkspolitie te water van het district Dordrecht, waaronder Zeeland resorteert, vindt niet dat er sprake is van een alarmerende ontwikkeling van diefstallen van en inbraken aan boord van pleziervaar tuigen. Dit zou kunnen worden afgeleid uit verschillen de publicaties Ten opzichte van andere jaren is het aantal diefstallen en inbraken in Zeeuwse jachthavens vanaf januari 1979 vrijwel gelijk gebleven. In totaal werden, aldus een woordvoerder van de rijkspo litie te water, dit jaar ongeveer dertig diefstallen van boten en bootjes gepleegd Van de diefstal in de catego rie grote boten (jachten) is een geval nog met opgelost. Bij de kleinere bootjes gaat het om meerdere nog niet opgeloste zaken. Vanaf 1 januari werden 29 buitenboord motoren gestolen en 75 aangiftes gedaan (inclusief bui tenboordmotoren) van gestolen goederen. De diefstallen en inbraken zijn gelijkelijk over het district verdeeld. UITBREIDING GEWENST GEACHT MIDDELBURG - Met de opening van de School voor Praktische Vorming donderdagmiddag in Middelburg, is tevens de eerste zelfstandige school voor moeilijk lerende kinderen in Zee land een feit geworden. De nieuwe school heeft een „tijdelijk" onderko men gevonden in de gerestaureerde voormalige lagere school van de gere formeerde gemeente aan de Verwerij- straat. In deze school zal onderricht ge geven worden aan kinderen vanaf 12 jaar in het voortgezet buitengewoon onderwijs. Onder grote belangstelling van leerlin gen, ouders en vertegenwoordigers uit het onderwijs en van de gemeentebe sturen op Walcheren werd de school ge opend. Dit gebeurde met de onthulling van het naamplaatje- „School voor Praktische Vorming" en het luiden van de schoolbel. Daarna opende eén van Fracties Zierikzee beschuldigen elkaar van kwestie derde wethouderszetel ZIERIKZEE - De fracties van de PvdA en het CDA hebben elkaar donderdag avond de schuld toegeschoven van de gang van zaken rond de benoeming van een derde wethouder in het college van b en w. Zoasl bekend was die derde wethoudcrsstoel eigenlijk bestemd voor een PvdA-er, maar ging het CDA er uiteindelijk mee aan de haal. CDA-woordvoerder L. S. P. van Veltho- ven donderdagavond in zijn algemene beschouwing: „Door de houding van de PvdA was onze fractie genoodzaakt een extra deel verantwoordelijkheid op on ze schouders te nemen. Genoegzaam is bekend dat het CDA hiervoor niet opzij gaat. Maar onze stellige overtuiging was en is dat een gespreide verantwoor delijkheid. in het Zierikzeese licht be zien. wenselijk zou zijn geweest". PvdA- woordvoerder J. Groen gaf het CDA echter de schuld van het mislukken van de besprekingen om in Zierikzee te ko men tot een echt afspiegelingscollege. „We hadden wel degelijk een wethou der willen leveren, maar niet ten koste van alles. Drie keer hebben we gepro beerd een wethouder te leveren, maar dat werd steeds door het CDA onmoge lijk gemaakt. De vierde keer mag je dan wel mee doen in een college, maar dan moet je wel voldoen aan een heleboel voorwaarden van het CDA. En dan stelt men later dat de PvdA geen verant woordelijkheid durft te dragen. De stel ling, dat het CDA ons al jaren belet om verantwoording in het college te dra gen, lijkt ons een heel wat betere" de leerlingen met een sleutel de voor deur. De inspecteur van het buitengewoon onderwijs, de heer J. A. M. Beerendonk. noemde de school „bijzonder geschikt voor de vorming van deze leerlingen." Tegelijkertijd vroeg hij zich af of een verdere uitbreiding van dit soort scho len niet wenselijk was. Hij wees daarbij op het aantal kinderen in Zeeland, die nu nog op internaten zitten. dikwUls ver verwijderd van de regio. Hij geloofde dat het een goede zaak zou zijn dit pro bleem eens nader te onderzoeken, om dat het plaatsen op een internaat voor de leerling „vaak een veel grotere in greep betekent." Arbeidsmarkt De inspecteur wees verder in zijn toe spraak op het probleem om voor leer lingen in het buitengewoon onderwijs plaatsing te vinden op de arbeids markt. „Van de 75 schoolverlaters dit jaar, hebben er slechts 29 een werk kring gevonden." aldus de heer Bee rendonk. Hij pleitte voor nauwere con tacten tussen de school en de arbeids bureaus en drukte het onderwijzend personeel van de school op het hart de arbeidssituatie in de regio nauwlet tend te volgen. De heer A. Bosman, voorzitter van het bestuur van de school, wees er op. dat de school in betrekkelijk korte rijd was verwezeniUkt. „Vooral als men be denkt. dat de stichting pas in maart 1978 is opgericht", zo zeihlj.ftw* ter van de hoofdenkringvoo:] a tengewoon onderwijs in jf heer W Kips. legde de nadnj Ca praktische vorming van deiee .Met de start van deze school st_ begin gemaakt, maar de i.thcu nog aan gegeven moeten wonj ft meende hij. KOEWACHT- Een brand heeftd - dagmorgen de woning van A S. Emmalaan te Koewacht volltd woest. De brand, die omstreek vijf uitbrak, werd bestreden da vrijwillige brandweer van Km Na een half uur kon het sein meester worden gegevep. Het bedrag van de schade Is a bekend. De technische rechtid de rijkspolitie te Middelburghw loop van donderdag een ondera a,f gesteld. De vermoedelijke oom dus een woordvoerder van de rijk tie te Axel. is een niet volledig?! sigarettepeukje. De eigenaar pand, de heer R. de L. uit Koes tegen brand verzekerd. Beli percelen liepen geen schade op. BRABANTSE KAMERLEDEN ONEENS MET MINISTER (Van onze Haagse redacteur DEN HAAG- De VVD-Tweede Kamer fractie zit niet op één lijn voor wat de liftsluis in de Oesterdam betreft. De Westbrabantse WD'ers Nijpels, Dees en De Beer willen niet op voorhand ak koord gaan met minister Tuijnman's „nee" tegen de initiatiefgroep Grotere Sluis Oesterdam. Hun Zeeuwse colle ga De Voogd steunt de bewindsman van harte: „geen druppel, geen milli meter" wenst hij af te wijken van het ministeriële besluit. De Oestersluis komt dinsdag in het fTactieberaad aan de orde Verkeer en waterstaat-specialist De Beer is ondanks Tuijnman's besluit niet echt ontevreden. „TuUnman's op stelling komt er op neer dat de sluis feitelijk ongelimiteerd gebruikt kan worden. Bovendien krijgt Bergen op Zoom en veel betere verbinding met de havens van Rotterdam en An twe Een ander positief punt is volgt Beer de ministeriële toezegging liftsluis gemiddeld eenmaal pe als pompsluis bediend mag i waarbU zoet water in de zouteO# schelde terecht kan komen. viermaal zo hoog als de behoedt moment", zegt het kamerlid. Toch wil hU zich niet meteen bü 11,1 man's besluit neerleggen ,Jk! 'M bU voorbaat nee, maar ik wil» eens weten of alle alternatie! >u door Rijkswaterstaat zijn onda De Beer zelf heeft de suggestie] om aan de Westerschelde een bouwen. Hij zegt: „Ik wil eerst» u„ 'terugkoppelen' naar de actiegn te vernemen hoe men d het besluit staat". Wel begrip De Beer heeft wei begrip voor dat de scheiding van zout torn - waarvoor de liftsluis vo!| waterstaat van groot belang I belangrijke rol speelt: „De or tuur in de Oosterschelde rit on| gerwijs vlakbij. Men kan dal zeetwatertong hebben" ZUn partijgenoot De Voogd t duimbreed wijken. Deze klaarde hij in de provincialesti Zeeland: „Er mag geen extra zoet water in de Oosterscht»!^ komen..." ten Id' GOES - De gewestelijke raad voor Zee land van het Landbouwschap vindt dat de agrarische belangen in de doel stellingennota voor de herziening van het streekplan Midden-Zeeland onvol doende aan bod komen. „Het voorge stelde beleid is hoofdzakelijk gericht op beperking van de mogelijkheden van de landbouw en niet op een verant woorde ontwikkeling van de agrari sche sector", aldus de raad in een reac tie op de doelstellingennota. De ge westelijke raad vindt dat aan natuur en landschap naar verhouding teveel aandacht wordt gegeven. Met betrek king tot de recreatie wijst de raad erop dal deze sector in toenemende mate be slag legt op de beschikbare ruimte (waaronder de landbouwwegen). De doelstelling dat de landbouw in het landelijke gebied een hoofdfunctie heeft (en moet hebbeni. wordt door de gewestelijke raad van harte onder schreven. wel wordt gepleit voor een aanvulling in het nieuwe streekplan: „Zodanig, dat duidelyk naar voren •komt dat aan bestaande agrarische be drijven de mogelijkheid moet worden geboden om uit te breiden met of over te schakelen op een andere agrarische bedrijfstakHet tot zijn recht doen ko men van landschappelijke en natuur- wetenschappelijke waarden en een re creatief uitloopgebied, mag naar de me ning van de raad aan de agrarische be drijven géén beperkingen opleggen De gewestelijke raad merkt op dat uit voering van ruilverkavelingen te rver- betering van de agrarische bedrijfsvoe ring positiever in het nieuwe streekplan moet worden opgenomen Ten aanzien voor een verkaveling op Walcheren zijn er bezwaren tegen de aanvulling dat 'in het bijzonder gestreefd dient te worden naar handhaving van de landschappe- lyke waardevolle elementen en behoud van een voldoende graslandareaai in gebieden die mede van belang zün als foeragegebied voor watervogels Ruilverkaveling De raad acht het voldoende dat in het streekplan wordt uitgesproken dat ge streefd moet worden naar de totstand koming van een ruilverkaveling op Walcheren. „In ieder geval is het on aanvaardbaar dat in het streekplan een uitspraak wordt gedaan over de omvang van het graslandareaal. Een dergelijke uitspraak heeft duidelijke consequenties voor de structuur van de agrarische bedrijs-en in het alge meen en voor het bouwplan van de in dividuele boer in het bijzonder. Wij achten zulks strijdig met de wet op de ruimtelijke ordening", meldt het Landbouwschap. V Benadrukt wordt dat het onttrekken van agrarische gronden aan de land bouw alleen mag gebeuren, nadat gron dig onderzoek de noodzaak onomstote lijk heeft vastgesteld. De gewestelijke raad gaat ervan uit dat nadelige gevol gen beperkt worden door het ter be schikking stellen van vervangende gronden Het zonder meer weren van intentieve veehouderij-bedrijven ibio- industrie) in verband met andere belan gen zoals wonen, landschap en natuur, wijst de gewestelijke raad af. „Onder geen enkele voorwaarde" wil het Land bouwschap aanvaarden dat aan de nor male agrarische bedrijfsvoering beper kingen idwang) worden opgelegd, met het oog op de waarden van milieu, na tuur en landschap. Bevoogding De gewestelijke raad vestigt er de aan dacht op dat dc landbouw het land schap steeds in stand heeft gehouden, 'uiteraard met medewerking van an deren. met name de waterschappen. Er is beslist geen behoefte aan de steeds opdringende bevoogding door groepe ringen die zonder daarvoor zelf ofTers te brengen op dit terrein eisen en voor waarden menen te moeten stellen". Opgemerkt wordt dat verscheidene doelstellingen op het gebied van na tuur en milieu veel ruimtelijke onze kerheden geven. De gewestelijke raad brengt op dit stuk van zaken naar voren dat de agrarische sector géén nadeel mag ondervinden i het 'bevoordelen' van natuur- en landschapsbelangen. Het uitgangs punt is. dat beperkingen onder geen be ding kunnen worden aanvaard, zonder de nodige financiële garanties. De stel ling dat agrariërs in het kader van de zogenaamde relatienota automatisch schadeloos worden gesteld wUst de raad af: „Dit is volkomen onjuist. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat de bestemming van grond gekoppeld is aan de relatienota. Het is niet zo dat agrariërs zonder meer vergoedingen ontvangen voor de hun opgelegde of eventueel op te leggen beperkingen. Te gen deze misleidende formuleringen maken wij ernstig bezwaar" Het onttrekken van gronden aan de landbouw ten behoeve van de recreatie wenst de raad slechts in uitzonderings gevallen te aanvaarden. Ontwikkelin gen vanwege de recreatie die tot gevolg hebben dat het landbouwverkeer op de landbouwwegen belemmerd wordt, als mede ontwikkelingen die nieuwe we gen noodzakelUk maken, wijst de ge westelijke raad af.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 2