DA wil uitspraak van abinet over koopkracht Scheepsbouw en beleid DOEN NEDERLAND EEN PLEZIER ALS E 'OP EIGEN WIEKEN' VERDER GAAN VAN DE WETERING: DE MAN VAN MOORD EN MEDITATIE. jolmachtigd minister EldredMaduro: UNTIES LAA GSTE INKOMENS OOK NA 1980 DIE STUT IN HET BESTE VAN DEZE MUND. iVan onze redactie economie) L\G-Het CDA wil van het kabinet een uitspraak over de handhaving van de koopkracht ^gste inkomens en trekkers van sociale uitkeringen na 1980.Tot nu toe heeft het kabinet I. .fracbtgarantie gegeven voor werkenden en niet-werkenden voor alleen 1980. ^Kamerfractie van 1 86jaa 23 NOVEMBER 1979 PZC/ binnen -buitenland 11 kamerfractie van het CDA kabinet eraan, dat harer- de jaren 1980 een harde nsgegeven een koopkracht ig met-werkenden op een gjtig niveau ligt als voor alongen staan in de schrifte- jgvan de fractie op het wete nde herziening van de aan- gchanismen voor het mini- in de sociale uitkeringen, svdorstel wil de regering de ile „kortingen".van een half ivangen door een definitieve saaruit bestaande systeem- jttn verdwijnen. Het blijkt, ;CDA als VVD wining proble- amet deze wetgeving, tijsl er met nadruk op, dat rdsvoostel de inkomensposi- Bïelcn nu wordt verankerd pvlng. De VVD prijst zelfs jvoor de zorgvuldige wijze iinkomensgevolgen van de vdj ca idccorrecties in de tijd wor- ïer se'w W en ^spreid. „Daar- rceds lang gesignaleerde ilen gecorrigeerd op een nssociale zekerheidsstelsel !inversterkt", aldus de VVD. arkens op ante meter vervoer EilANP) - De Eindhovense heeft donderdag een jen met 121 varkens, irieeze onderweg was naar maangehouden. De ruim- 9 was zo beperkt dat voor slechts één vierkante mc- wervlakte beschikbaar riada derde veearts vond. aldus van de politie, dat de volg ruimte hadden, a in Schoonhoven bleken ilezijn overleden. De kcu- lïKAuor vleeswaren heeft pro- ingemaakt tegen de chauf- jagen, evenals tegen de nklijke transporteur uit ffvorst, omdat bet bij de tehorende ontsmettings- tin orde bleek te zijn. .~1dcn niet S >op Vara- itmingsraad Dl- De leden van de om- FNV bij de VARA zijn er op zich kandidaat te ondernemingsraad van Dit hebben de om- donderdag na afloop rgadering van de om- meegedeeld. Volgens de (vertrouwenscrisis bij de icemd aan de geringe be- jkb kandidaat te stellen. gadering werd besloten fcdagelljks bestuur en de on- ad van de VARA overleg |i mrden gepleegd over een ia voor de kandidaatstel ling. Dat zou, aldus een ja van de omroepbonden, fa tot een verlenging van de de van de huidige onder van donderdag stemde ig van de bonden dat kunnen voeren over van de televisledienst :hap in de periode tussen ondernemings- iüjks bestuur is opgeschort. Het CDA zegt. dat de bereidheid om correcties aan te brengen enkele jaren geleden - met name onder het kabinet- Den Uyl - breed aanwezig was. Daar voor wordt de zogenaamde 1- procentsnota van dit kabinet in herin nering geroepen. Uit de recente discus sies kan volgens het CDA de indruk on- staan, dat de bereidheid tot het aan brengen van correcties nu minder is. Zweden verhoogt bankdisconto STOCKHOLM (Reuter) - De centrale bank van Zweden heeft het officiële disconto met ingang van vrijdag met een procent verhoogd tot negen pro cent. Eveneens heeft zij de rentevoet voor langlopende leningen met een kwart procent verhoogd, wat betekent dat de couponrente op langlopende staatsleningen vandaag, vrijdag, om hoog gaat van 10,50 naar 10,75 procent. Verder heeft de bank donderdag mee gedeeld dat de handelsbanken met in gang van 3 december vijftig procent meer aan liquide middelen zullen moe ten aanhouden dan thans en dat de li quiditeitsverplichtingen in januari nogmaals zullen worden verhoogd. Gromyko: bewapening en ontspanning kan nooit tegelijk BONN (REUTER/AFP/DPA/UPI) - De NAVO moet zich er van bewust zijn dat een combinatie van bewapening en ontspanning op hetzelfde moment 'de toestand in Europa en de gehele we reld slechts op scherp kan zetten'. Met deze woorden gaf minister van buiten landse zaken Gromyko van de Sowjet- Unie donderdag in Bonn te kennen dat Moskou niet gerust is op de plannen van het westelijke bondgenootschap om in West-Europa middellange-af- standsraketten te installeren die tot in de Sówjet-Unie reiken. Gromyko sprak tijdens een hem door zijn gastheer Hans Dietrich Genscher aangeboden diner. De Westduitsê mi nister van buitenlandse zaken ver klaarde dat het westen zich genood zaakt ziet om zijn bewapening te mo derniseren, nu de Sowjet-Unie haar dreiging jegens West-Europa vergroot heeft door het opstellen van middel lange afstandsraketten met kernlading van het type SS-2Ö. Verder verklaarde minister Genscher dat West-Diutsland het aanbod van president Brezjnew om 1000 tanks en 20.000 militairen uit Oost-Duitsland te rug te trekken, positief waardeert als een stap om de op dit moment bestaan de onevenwichtigheid tussen oost en west te verminderen. „Niettemin is de problematiek groten deels hetzelfde. Op een enkel punt zelfs versterkt: zo zijn de hogere WAO-uitke- ringen in sneller tempo blijven stijgen dan de lagere en minimum-uitkerin gen". aldus het CDA. De WD vraagt zich wel af of met het nieuwe systeem van de regelingsloonin dex wel voorkomen kan worden dat in de toekomst in de zwakkere bedrijfs takken het minimumloon de schaallo- nen gaat inhalen. Deze fractie consta teert ook. dat door het groeiende aantal niet-werkenden de premielast voor de werkenden groeide en doordat de nietr werkenden bepaalde premies met be hoefden te betalen, de inkomens uit el kaar zijn gaan lopen De fracties van de oppositie zullen vandaag hun meningen kenbaar ma ken. SPECIALE BELENINGEN 613 MILJOEN AMSTERDAM (ANP) - Bij de woens dag door De Nederlandsche Bank ge houden inschrijving op speciale bele ningen is het door de banken inge schreven bedrag van 613 miljoen vol ledig toegewezen tegen de koers van 100 procent en een rente van 11 pro cent. Beneden de 11 procent is niets toegewezen, aldus geldmarktkringen. De nieuwe speciale beleningen lopen van 22 november tot en met 3 decem ber. Het ministerie van financiën deelt mee dat de storting op de 9.25 procent staatslening 1979 met aflossing per 1985-1989 groot 550 miljoen gulden, voor 150 miljoen gulden plaatsvindt op 17 december en voor 400 miljoen gulden op 15 januari 1980 Advertentie Het Beste van december is nu overal verkrijgbaar. Ruim 200 pagina's verrassend voi variatie, voor slechts f 3,85. IVlet onder andere een Amerikaan over "onze" Janwillem van de Wétering en zijn Grijpstra en De Gier. En verder: Bescherming te huur, de opkomst van de nep- agent En: Speelgoed kiezen is een kunst En: Waar zal de volgende aardbeving toeslaan? En: Oxfordstreet het Londense winkelparadijs. En: De Blauwe Engelen van de Mont Blanc. En: Hoe eerlijk bent u? En: Blijf fit terwijl u zit Plus vaste rubrieken als Lachen is gezond, Verrijk uw woordenschat, Stof tot nadenken en natuurlijk ook weer een boek in een notedop: de avonturen van een Australiër in Laos. Dat en nog veel meer maakt j Het Beste van deze maand weer volop II Ct E)CSt6 het bewaren waard. 1 JL .„Reader'sDigest HET BESTE. HET ENIGE FAMILIEBLAD DAT JE NIET WEGGOOIT. UTRECHT - De omroepbonden FNV sluiten acties bij de omroepen niet uit, als minister Albeda van sociale zaken b.ijft weigeren de cao te ondertekenen die werkgevers en werknemers in omroepland al in augustus overeen zijn gekomen. Volgens bestuurder A. Engelsman van de omroepbonden zou de minister bezwaar hebben tegen het feit dat de laagstbetaalden bij de vervroegde uittreding met honderd prodent salaris naar huis worden gestuurd- De bewindsman zou zich hierover negatief hebben laten adviseren door een interdepartementale commis sie. Bij de omroepen zouden per 1 januari volgend jaar. volgens Engelsman, naar schatting tussen de 50 en 70 mensen gebruik maken van de VUT-regeling (ver vroegde uittreding van werknemers). De bewindsman liet donderdagochtend aan de omroepwerkgevers weten de cao niet te ondertekenen. De leden van de omroep bonden FNV werkzaam bij de VARA. stuurden daarop een telegram aan de minis ter waarin -ze op onmiddellijke goedkeuring aandrongen. In de cao zijn voor dit jaar twee extra vakantiedagen bedongen en als de minister zijn handtekening niet zet, kunnen die niet worden opgenomen. Ook andere cao- afspraken komen volgens Engelsman op de tocht te staan door de weigerachtige houding van de minister, zoals de prijscompensatie en de uitbreiding van het omroeppersoneel met 50 man. De omroepbonden overleggen maandag over de zaak, dienvolgens Engelsman het Voeren van acties zeker waard is. Daarbij sluit hij tv-loze avonden niet uit. Van onze redactie economie) f y-A.au bepaalde onderdelen van de scheepsbouw is vaak tc lang en in ieder geval veel te onzorgvuldig overheidssteun verleend. Het is ir. 1970 begonnen met het ineenstor ten van liet Verulme-concern. Eigenlijk hebben alle kabinetten vanaf dit- lijd blunders gemaakt op dit terrein" Het socialistische Tweede-Kamer lid Arie van der Hek geeft als voor beelden van het falend overheids beleid de gang van zaken bij Rijn- Schelde-Verolme en bij IHC. Vol gens hem allebei gevallen waarin grote blunders zijn gemaakt. Toen knopen doorgehakt moesten wor den, gebeurde dat niet „Kijk. de Verolme-werf is altijd het grote probleem geweest. Na de oliecrisis en de heropening van het Suezkanaal, Toen bleek dat Japan eigenlijk goedkoper mammoettan kers kon bouwen, had men zich moeten afvragen: wat gaan we doen met die w^erf op Rozenburg?", aldus Van der Hek. Dat gebeurt pas na het instellen van de Beleidscommissie Scheeps bouw (BS), waar bij werfgroepe- ring I die de plannen voor de grote scheepsnieuwbouw 'moet maken, ir. A. Stikker van RSV de ge spreksleider wordt. Van der Hek „Dat ls een foute beslissing van Lubbers geweest. .Uitgerekend Stikker, die al lang bewezen had geen enkele visie te hebben". Unieke kennis Blunders van gelijke aard zijn zijns inziens gemaakt bij de slui ting van IHG-Gusto in Schiedam, een werf die hij omschrijft als „een unieke tent op het gebied van de offshore, met unieke kennis in huis". Daarnaast beschikte die werf over een prima bouwplaats, zeer goede vaklieden en uitsteken de contacten met onder andere de Delftse TH. Na 1973 zakt de markt in en wordt het besluit genomen de werf te sluiten. Wel wordt het ingenieurs bureau van Gusto bij RSV onder gebracht. Volgens Van der Hek een goede beslissing, maar ook toen werd weer een essentiële fout ge maakt. „Het produktlepersoneel werd niet bij elkaar gehouden maar versnipperd over de VDSM. RDM en VMIJ. Bovendien: RSV nam de zaak wel over. maar qua beleid gebeurde er geen barst". Mammoettankers zullen, denkt dit kamerlid, zo ze nog gebouwd zul len worden zeker niet meer in West-Europa worden gebouwd. De grote VDSM-werf is echter uiste kend geschikt voor ofTshore-pro- jecten. Maar in plaats van daarop in te spelen door goed geschoold produktlepersoneel en een be kwaam ingenieursbureau bij el kaar te brengen, heeft RSV de za ken versnipperd. „In de praktijk blijkt nu", zegt Van der Hek, „dat RSV heel veel moei te heeft technisch ingewikkelde stukken zelf te maken, omdat het in de produktie aan kwaliteit schort. Kwaliteit is mensen, en dat trek je niet even zomaar uit een la" K ra k k c m ikkig De uit de RSV-onderdelen VDSM- scheepsnieuwbouw, RDM-offsho- re, VMIJ-scheepsmontage en de in genieursbureaus RSV-Gusto en Marcon op te richten combinatie Rotterdamse Scheepsbouw en Off shore (ROS) noemt hij „krakke mikkig". Ter verduidelijking merkt hij op: „Op zichzelf is het best een goede zaak. maar eigen lijk te laai. In hei verleden heeft men goede kansen laten lopen „En als je dan later toch tot inzicht komt. dan moet je het wel goed doen Nu steekt de overheid er te weinig geld in. Dat kan haar nog wel eens opbreken, want goedkoop is nog altijd duurkoop Hij denkt dat eigenlijk niemand meer werkelijk in de ROS gelooft. Dat werkt demotiverend en de beste krachten lopen weg. „De visieloos heid is hei meest funest. Wat er nu gebeurt, is goed geld naar kwaad geld gooien". Van der Hek denkt dat de ROS een kansje heeft, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste moet er een werkelijke investe- ringsinje'ctie van zo'n paar hon derd miljoen gulden komen. Ten tweede moeten de vakbekwame 'mensen worden gebundeld.'Daar naast moet de acquisitie verbeterd worden en ten slotte dient de sam- newerking met de technische ho gescholen geintensiveerd te wor den. V uiltjes „Alle vuiltjes naar de gemeen schap en de heren springen eruit", zo karakteriseert Van der Hek de gang van zaken bij het baggercon- cem IHC-Holland. Pas op het mo ment dat de aandeelhouders zich goed hadden ingedekt en geen en kel risico meer liepen, werd de staat erin gehaald. Aan de Kamer deelt minister Van Aardenne op 21 maart 1978 mee dat er een nieuwe baggerholdlng wordt opgericht, waarin de staat voor 48 procent deelneemt. Mochten de verwachte verliezen tegenvallen, dan zullen de staat en IHC elk nog eens 15 miljoen op ta fel leggen. In het contract met IHC staat echter dat die 15 miljoen er alleen hoeven te komen, als er „zicht op verbetering" is Dat ver telt Van Aardenne de Kamer met Van der Hek verontwaardigd: ..Dat is ook zo lullig voor ons. hoe kan je nou als parlement werken mei zo'n geheim gehouden clausu le. hoe kan je dan nog controle ren?". Hem zit ook dwars dat IHC in we zen nog steeds door dezelfde men sen wordt geleid. Lieden die er geen*echt belang meer bij hebben, ..want zij hebben hun schaapjes al op het droge". Hij denkt dat IHC een know-how-groep wordt zonder eigen produktie. die zal opereren vanuit Monaco waar nu al een deel zit De Kamer heeft ondanks herhaal de verzoeken ook nog steeds geen afrekening gekregen van de af wikkeling van IHC. Van der Hek acht het zeer wel mogelijk dat de Tweede Kamer de Rekenkamer zal verzoeken een onderzoek in te stellen. „In ieder geval komt deze zaak", zo zegt hij zeer beslist, „te rug' in het parlement naar aanlei ding van de sluiting van IHC-Ver- schure in Amsterdam. Binnenkort wederom in dit theater. Maar be slist niet geprolongeerd wegens daverend succes". Van der Hek ï-ading tussen Nederland, Antillen en de eilan- ■ann is de druk van de ketel 5 Maduro (43) op het punt W1 als gevolmachtigd mi- rfl kn Haag te verlaten. Hij ggfj krachtenveld en zegt: 9«i, eenzijdige verklaring pel* Ainkelijkheid desnoods, Vena ^prioriteit nummer één, JAruba. Op het ogenblik s de koninkrijkswerk- 1 leiding van mr. Barend ton ferme poging om voor L 'van de zes Antillen een ölructie te ontwerpen. En ■lie hoop op dat het gaat lauw 'lekke feduro, oezig zijn zaken pd aan opvolger Ronald feil als officieel vertegen- spisi Rn zijn land in Den Haag 'jahet koninkrijkskabinet «^meegemaakt. Vier jaar '«toenmalige Antilliaan-' (onder Juancho Evertsz "laag neer. Hij was tot 1 "ctlef politicus, maar in- «juncl-directeur van de "ui werd het kabinet dat soordlgde niet gegund. jen De christen-democraat Evertsz kreeg in zijn ploeg al snel na de start moei lijkheden met de ministers van Aru- ba's MEP, de partij van Betico Croes. Evertsz kwam met de Nederlandse minister-president Joop den Uyl over een dat er voor de toekomst van de Antillen zou worden gestreefd naar een planmatig voorbereide onafhan kelijkheid. Jaartallen werden daarbij niet genoemd. De ongeduldige MEP-ministers had den daarover en over nog veel meer kennelijk andere opvattingen en lie ten die overal duidelijk blijken. Toen ze bovendien op eigen houtje in om ringende Caraibische landen good will-missies begonnen te onderne men, werd het Evertsz te gortig: hij zette de MEP-ministers uit zijn rege ring en verving hen door bewindslie den van de PPA-minderhcidspartij op Aruba. Sindsdien brak de heibel op Aruba pas goed los. Betico Croes begon zijn kruistochten tegen de overheersing van Curacao en vóór de complete on afhankelijkheid van Aruba. Hij hield zijn befaamde referendum, zette met de uitslag daarvan Nederland onder zware druk en kreeg van Curagao uit met gelijke munt terugbetaald. Het kabinet-Evertsz trad vervroegd terug, het kabinet-Rozendal kwam. De ver houding Curacao-Aruba verslechter de en raakte op sche/p. Aruba kreeg te maken met onlusten, een politieversterking van Curagao greep in. Vanuit Nederland werden de rumoerige ontwikkelingen op de An tillen met bezorgdheid gevolgd. Ma- duro, ondanks regeringswisselingen in Den Haag op zijn post gebleven, probeerde de emoties met zoveel mo gelijk nuchtere zakelijkheid te bena deren en in het koninkrijkskabinet te „vertalen". Uitstekend Breed is het spectrum van contacten geworden dat de nu vertrekkende ge volmachtigd minister van de Antillen de afgelopen vier jaar in Nederland heeft opgebouwd. Het was van belang om hier goed te kunnen peilen hoe er over de huidige en toekomstige rela ties met de Antillen wordt gedacht. Het was ook een voorwaarde om de Antilliaanse bedoelingen - hoe ver ward ze de laatste jaren ook overkwa men - in Den Haag tot gelding te kun nen brengen. Talloze delegaties heeft Maduro in Nederland vergezeld en be geleid. Ettelijke gasten van de zes ei landen hebben in hem hier een uitste kende gids gevonden Hij herinnert zich nog als de dag van gisteren de deputaties van het eiland Aruba, die anderhalf jaar geleden in Den Haag zonder een blad voor de mond te nemen kwamen duidelijk maken dat Nederland niet langer meer aan de „gerechtvaardigde ver langens" van dat eiland kon voorbij gaan. Betico Croes kondigde aan dat Aruba in 1981 de Antillen in volledige Eldred Maduro staatkundige zelfstandigheid achter zich wilde laten. Nederland en Curago wisten waarmee ze wat Aruba betreft rekening hadden te houden Curagao zweeg en Nederland nam uiteindelijk het initiatief om een Koninknjks- werkgroep rond de tafel te brengen, die alle mogelijkheden voor de toe komstige staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen zou moeten gaan onderzoeken Aruba liet zich bewegen daarin mee te werken, al liet Croes van het eerste moment af weten dat de Arubaanse opvattingen duidelijk en onveranderd bleven. Maduro nu „Curagao weet natuurlijk ook wat het wil, maar het heeft zijn standpunt nooit zo duidelijk geuit. Dat kan een nadeel betekenen. Als je er te laat mee komt, loop je het risico als spelbreker te worden be schouwd". Minister Maduro heeft aan de wieg van de Koninkrijkswerkgroep gestaan, hij heeft het geharrewar mee gemaakt rondom de vraag of daarin alleen deskundigen zitting moesten hebben dan wel ook politici zouden moeten worden toegelaten. Hij hecht grote waarde aan de manier van werken van de club-Biesheuvel, die bestaat uit zes Nederlandse en negen tien Antilliaanse leden. „Na alles wat er de 'afgelopen jaren voor de vuist weg is gezegd over toe komstige staatkundige mogelijkhe den. is de werkgroep nu bezig dit alles grondig uit te diepen. En daarbij gaat het om een onderzoek naar alle con structies tussen de eilanden onderling en de nieuwe verhouding van de eilan den tot Nederland. Kijk. er wordt nog al eens simpel geredeneerd vanuit de leus: ieder land dat zichzelf respec teert moet een staatkundige onafhan kelijkheid nastreven. Op de Antillen heeft de druk in deze richting langza merhand het omgekeerde bewerkstel ligd: een „wij-willen-Holland-houen- mentallteit". Beide uitgangsstellin gen zijn voor de toekomst van de An tillen onbruikbaar". Turbulent Minister Eldred Maduro kwam naar Nederland op het moment dat de MEP van Betico Croes in de regering zat, hij vertrekt nu dat'weer zo is. In de tussenliggende jaren heeft hij zijn land vertegenwoordigd terwijl Aruba als het ware zelfstandig zaken wilde komen doen in Den Haag. bulten hem om. De turbulente gebeurtenissen waarmee de klem geraakte verhou dingen tussen Curagao en Aruba ginds en hier in Den Haag werden om speeld, hebben hem heel nauw bij de onafhankelijkheidsproblematiek be trokken. Terugkijkend op de loop van de ontwikkelingen zegt hij nu: „Toen de Koninknjkswerkgroep be gon, was er één groep die in 1981 voor zichzelf onafhankelijkheid wilde, de drie man sterke delegatie van de MEP op Aruba. Croes wenste onafhanke lijkheid op condities en vond dat daan-oor een blauwdruk moest ko men. Curagao op zijn beurt wilde een blauwdruk voor een federatie. Het is nu wel duidelijk dat het noemen van een jaartal de hele gang van zaken voor degene die dat doet er alleen maar extra moeilijk op maakt". Ma duro verwacht dan ook dat Croes het jaartal binnenkort wel officieel zal in slikken. Trouwens, hij wil op de valreep ok dit nog wel even kwijt: „Op de Antil len hebben we gezien hoe het is ge gaan met de onafhankelijkheid van Suriname. Voor ons het lichtend voorbeeld hoe het niét moet. De rol len zijn inmiddels omgekeerd. Wij doen Nederland een plezier al we op eigen wieken verder gaan. Welnu, zo'n stap vergt een heel zorgvuldige afweging".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 11