en m'n Amro Continu Ciediet. Mn nieuwe auto, m'njjortemonnee Anne Vondeling Plaats uw familie bericht in de PZC Amro Continu Crediet: Opnemen en aflossen naar behoefte, (oj 10 PROVINCIALE ZEEUWSE. COURANT VRIJDAG 23 NOVEMj: Hoe skrinend is de dea en 't stjerren hurd. Uit in memoriam D. A, Tamminga 1916- 1979 Wij nemen maandagavond a.s. om 20.00 uur In de Grote of Jacobijnekerk in Leeuwarden afscheid van hem. Namens de Partij van de Arbeid het partijbestuur Tot onze grote ontsteltenis namen wij kennis van het overlijden van de heer LODEWUK ROBERT ANDREAS Hoofd afdeling preventief onderhoud Zijn enorme betekenis voor ons bedrijf en de prettige wijze waarop hij met anderen samen werkte zal lange tijd in onze gedachten blijven. Wfj wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe om dit grote verlies te dragen. Tot ons groot verdriet is na veel moeilijke jaren op 21 november 1979 geheel onverwacht overle den, onze lieve BEB RINGELING-VAN EIJK weduwe van A. Ringeling, apotheker op de leeftijd van 65 jaar. Axel: C. W Ringeling M- J. Ringeling-Zwartsenburg Arjaan Maarssen: H J A. Ringeling M. Ringeling-Bellaart Joost, Jop Utrecht. F. A Ringeling Zoe term eer H. G. M. de Bruyn-van Eijk J.HNde Bruyn Rotterdam. A C. Ringeling H. P. Ringeling-Sicherer en verdere familie Middelburg, Henri Dunantlaan 196 Correspondentieadres: Mozartlaan 19. 3603 BD Maarssen De crematie zal plaatsvinden maandag 26 no vember 1979 om 12.00 uur in het crematorium Ockenburgh. Ockenburghstraat 21. Loosduh nen Gelegenheid tot condoleren na afloop van de crematie in de ontvangkamer van het cremato rium. Liever geen bezoek aan huis Tot onze diepe droefheid is na eenmoedig gedra gen lijden van ons heengegaan onze beste zwa ger en oom CHRISTIAAN KATS op de leeftijd van 70 jaar. Vlissingen. M. D Gillissen Nieuwveen: C. R. Touwslager-Gillissen L. Touwslager Wassenaar C. P Gillissen J. Gillissen-Straathof Neven en nichten Vlissingen. 22 november 1979 Moegestreden is na een langdurig lijden van ons heengegaan mijn lieve man en onze lieve vader en opa CHRISTIAAN KATS op de leeftijd van 70 jaar. J. J. Kats-Gillissen Netty en Henny Schoonenberg Riek en Frits Kas Cisca en Joop Dek Kees Kats en Joke v Rijswijk Bob en Ank Kats Mieke en Aart Lodder en kleinkinderen Vlissingen. 22 november 1979 Schaepmanstraat 171 Correspondentieadres Pompstation 2. 4373 RN Biggekerke De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen. Van Dlshoeckstraat 120 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag a.s. van 16.30-17.00 uur De crematie zal plaatshebben maandag 26 no vember 1979 om 11.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangkamer van het crema torium Geen bezoek aan huis Heden is na een langdurig gedragen lijden van ons heengegaan onze lieve broeder en zwager A. KATS echtgenoot van J. Kats-Gillissen op de leeftijd van 70 jaar. Vlissingen: M. C. van Waarde-Kats Southampton: A. Kats-Scawn Vlissingen: E. Everaers-Kats Oost-Souburg: L. Kats-Kramp Vlissingen, 22 november 1979 Dankbetuiging De grote hoeveelheid betuigingen van deelneming na het overlijden van mijn innig geliefde echtgenoot, vader en grootvader JAN ADR1AAN VIERGEVER betoond, maakt het mij onmogelijk eenieder persoonlijk te bedanken Daarom willen wij langs deze weg u doen weten, hoezeer Uw sympathiek en hartelijk bewijs van medeleven ons heeft getroffen en gesterkt in deze moei lijke tijd. Daarvoor onze diepgevoelde dank, E Viergever-Hasseüneyer kinderen en kleinkinderen Kapelle, C. D. Vereeckestraat 69 Laat mijn dood niet het einde zijn een gebed Laat mijn dood niet het einde zijn Laat mij niet zinloos als een stoQe verwaaien in de wind O God als er maar iets in mijn wegstervende leven is waarmee Gij hoe dan ook met vrucht verder kunt werken iets van belang voor Uw toekomst een zaadje voor de akker van Uw Rijk Hans Bouma Bedroefd melden wij u het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en oma SIJKA ANBEEK-HAVEMAN Ze was 66 jaar. Jezus weende (Joh. 11 35) J. Anbeek Clary en Ad de Werk-Anbeek Mariëlle en Peter-Jan Diny en Han Huson-Anbeek Nelleke en Mathijs Dick en Anja Anbeek-de Groene Jan Anbeek Middelburg, 22 november 1979 De Ruyterstraat 69 Op dinsdag 27 november 1979 om 15.00 uur zal ze begraven worden op de Algemene Begraafplaats te Middelburg Daaraan voorafgaand wordt een dienst van woord en gebed gehouden in de Getuigeniskerk te Middelburg. Aanvang 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula. Bedroefd maar dankbaar voor wat hij in ons le ven heeft betekend, delen wij u mede, dat na een langdurig ziek-zijn van ons is heengegaan mijn lieve man, broer, behuwdbroer, oom en oudoom IZAAK JACOBUS FREMOUW echtgenoot van Maria Johanna Corthals op de leeftijd van 75 jaar Oostburg: E. J. Fremouw-Corthals Waterlandkerkje C M SchlUeman-Lucieer J. J Schilleman Oostburg M C Kesteloo-Lucieer W. J. Kesteloo West-Souburg, mevr. A. Corthals- de Bruijckere Draaibrug: P J. Corthals Oostburg. 22 november 1979 Oude Stad 39 De crematie zal plaatshebben op maandag 26 november a s. om 12 00 uur in het crematorium te Middelburg. Westelijke Oude Havendijk 3. na voorafgaande rouwdienst in het Ned. Herv. Kerkcentrum te Oostburg, aanvangende om 10.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de rouwdienst om 10.30 uur en na de crematieplechtigheid in het crematorium. Begrafenisverzorging v/h A. A Hillebrand, Goes voortgezet door FA. J. HOEKMAN ZN. Langeweg 1 en 10 's-Gravenpolder tel. 01103-1359-1444 Voorlopig worden opdrachten ook nog aangenomen door dhr. A. A. Hillebrand Heermsseweg 9. Goes, tel 01100-27525. Bij geen gehoor 01103-1359/1444 Begrafenis- en crematieverzorging P. Slnke'DE VOORZORG" H.G. vanZalen Vlissingen Industrieweg 20 01184-12760 Middelburg Molenwater 41 01180-27683 Heden nam de Heere tot Zich, na een langdurig geduldig gedragen lijden, onze lieve zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder WILHELMINA OP T HOF geboren Karelse weduwe van Izaak op 't Hof in de leeftijd van bijna 80 jaar ..wy zijn dankbaar voor alles ioat zij voor ons heeft betekend" Wolphaartsdljk: Sirjansland Lelystad Nieuwerkerk 's-Gravenpolder: Kapelle" Oostr Souburg: J Remijnse-op 't Hof J Remijnse J op 't Hof S P op 't Hof-de Rijke C Kloosterman-op 't. Hof J Kloosterman C I op't Hof C op 't Hof-Blok A. W op 't Hof J J op t Hof-Krabbe Iz. op 't Hof W op't Hof M. op t Hof-Krijger M. M Wagner-op 't Hof Klein- en achterkleinkinderen 4431 BL 's-Gravenpolder, 22 november 1979 Burg. Jansenstraat 12 De begrafenis zal plaatsvinden maandag 26 no vember om 14 00 uur op de alg begraafplaats te Kapelle vanuit het verenigingsgebouw 'Ons Dorpsleven', Poelvoordestraat te 's-Gravenpol der. waar vooraf om plm. 13.15 uur een rouwdienst zal worden gehouden Gelegenheid de familie te condoleren na de be grafenis, in het voornoemd verenigingsgebouw. PLAATS UW FAMILIE BERICHTEN IN DE PZC Geheel onverwacht werd van ons weggenomen onze lieve zorgzame vader, behuwd- en grootva der JAN DEES weduwnaar van C. E. Riemens in de ouderdom van 79 jaar. Colijnsplaat: J. C Kievit-Dees C. P. Kievit Leerdam: C J Zeeman-Dees H Zeeman Kortgene A. J. Dees J J Dees-Verstelle en kleinkinderen Colijnsplaat. 22 november 1979 Havenstraat 5 Correspondentieadres Voorstraat 8. Colijnsplaat De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 26 november om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Colijnsplaat. Vertrek vanuit het zaaltje. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in het zaaltje. Na een langdurige ziekte is toch nog onverwacht overleden mijn lieve man CASTOR HEINRICH JOHAN DE KAN op de leeftijd van 82 jaar J. de Kan-Huzemeier Uzendijke, 21 november 1979 Huize 'Emmaüs' De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het St. Anthonius-ziekenhuis te Oostburg. De crematie zal plaatshebben maandag 26 no vember a.s. om 13.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de aula van het crematorium. Heden behaagde het de Heere nog vflj q wacht van ons weg te nemen, onze zeer gei vader, schoonvader en opa SIMON WAGENAAR sinds 1961 weduwnaar van Janrugje Vogelaar in de gezegende ouderdom van ruira 86 iaj Psalm sj Krabbendijke: M. A. Wagenaar-Wesls Veere- W Wagenaar M. L. Wagenaar-Smit Doetinchem: A. Wagenaar Krabbendijke: C. van Koeveringe-Wat J van Koevennge en kleinkinderen 4413 NG Krabbendijke. 22 november 197$ Roelshoekweg 20 De teraardebestelling zal D V plaatsvmc de algemene begraafplaats te Krabbencrce maandag 26 november 1979 om 14 30 uur Vertrek vanuit één der gebouwen van dt 1 der Geref. Gemeente J. W FnsostraatlteK bendijke. Condoleantieadres: Roelshoekweg 20 Geen bloemen Voor de bewijzen van deelneming ontvangen overlyden van onze moeder, schoonmoeder eni WILHELMINA DE WOLF-VAN BOVEN zeggen wij oprecht hartelijk dank. Famlhel Voorburg/Delft, november 1979. Mensen, die de krant maken Kon geleden hebben ze gezinsuitbreiding gehad. Hij is 29 jaar en zij 26 jaar oud. Zijn inkomen bedraagt bruto f 2.600,- per maand. Probleem 1: ze vinden de auto waf klein. Wat ze willen is een 4-dcurs auto en meer ruimte. (Hun huidige auto is 3 jaar oud en gefinancierd met een Persoonlijke Lening, een PL dus.) Probleem 2: ze hebben weinig spaargeld. Want een baby kost nu eenmaal veel geld. Hoogland, Hamseweg 32. Zij willen advies. En dus stappen ze bij de Amro Bank binnen Daar spreken ze eerst samen alle mogeliikheden door. En bekijken ze samen wat (in hun geval) niet alleen de meest voordelige maar ook de meest verantwoorde manier van lenen is. Het resultaat van dit overleg is een Continu C red iet. Want zo'n Continu Crediet hoef je maar één keer af te sluiten en dan kun je daarvan - als je dat wilt - in principe weer opnemen wat ie hebt afgelost. De rente is fiscaal aftrekbaar en wordt alleen er toch "er^nd over het uitstaande bedrag, volgens de dagelijkse methode. De aflossing bedraagt minimaal 2V2°/o maar mag K-Se*.. "Ju i'-t verwachte uitgaven. Dat vinden zij een veilig gevoel. •f-Ui-,' natuurlijk hoger. Bovendien worden er geen kosten berekend bij het afsluiten van een Continu Crediet en kun je altijd - zonder boete - extra aflossen. Verder krijg je elke maand een duidelijk overzicht thuis gestuurd, zodat je weet hoe je ervoor staat. Je hebt, kortom, geld achter de hand voor on- kredietlimiet terne per. maondeliikw 2!'.'% per mnd. U"XJC rnimmdalT 75.-1 r 3.000- 1,40% f 75.- f 5.000.- 1,40% U0% f 125.- f 8.000.- f200.- f 10.000.- 1,20% f250.- f 15.000.- 1,15% f375.- f20.000.- 1,10% f500.- f25.000.- 1,10% f625.- renrewiizigrr g voorbehoud en "Een stoer va kan je het nil meer noemei Cor Bronk typograaf Vorig jaar we k de overgang van de wan N zetterij nacri fotozetterii J Nooit meen J passen, pets en sjouwer.n Aan een tafel zitten en plakkend nu. De blaufl overall volm zwarte vlekke fca vervangen door een spie tu doktersjas. Heeft'ienog plezier xnzn "Natuurlijk' zegtConeso

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 10