PROVINCIALE ZEEO mbtenarenbond M harde actie IRAN BRENGT LUCHTMACHT IN STAAT VAN PARAATHEID Vondeling omgekomen Dolfirodam weg uit Zeeland TI NIEUWE BEZUINIGINGEN Verzet tegen VS 9tot de laatste druppel9 I mrdbaar a Si ia Zeeland van de Federat ie Bouwbonden Ls allerminst rwtde conclusies en aanbe- snn de projectgroep 'bouw "n de nota "De Zeeuwse Jfidsmarkt' Dlstricls- Sü tenting liet dit gisteren d^nvan kans om aan genomen Dal Is ls het sombere oor- Brusselse EG-deskundlgen jjaivan Europese landbouw- Jj Oundelach om de over- melk ui de Europese dap tegen te gaan. De Belgi an Lavens noemde het plan 1 raanlbaar'. iwd gisteren de veertiende enig van trekpaarden ge- ifa half tien 's ochtends tot nrJddags beheersten de ste- 4e hel beeld van de Goese n3 Overigens, de kwaliteit rripaarden neemt toe volgens 1 ëp. SCHARENDIJKE - Het dolfinarium Dolfirodam' in Scharendijke heeft plannen om uit Zeeland te vertrek ken. Dolfirodam gaat volgens die plannen verhuizen naar Zuid-Limburg. Dit antwoordde burgemeester W. den Boer van Middenschouwen donderdagavond op vragen van raadslid J. Kloet-Schellingerhout tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis te Scharen dijke. Het Pvd A-raadslid wilde weten of berichten om trent de verhuizing van Dolfirodam juist waren. Bur gemeester Den Boer vertelde dat tijdens een een on langs gehouden gesprek met de directie van het dol finarium de verhuisplannen naar voren zijn gekomen. Overigens zei de burgemeester het te betreuren dat deze slechtweeraccommodatie voor Zeeland, en met name voor Middenschouwen, verloren gaat. „Er bestaat in Zeeland een duideftjke behoefte aan dergelijke voorzie ningen." aldus de burgemeester. Hij liet de raad weten pogingen te zullen ondernemen het dolfinarium voor Zeeland te behouden. De burgemeester dacht hierbij aan het geld dat de provincie ter beschikking heeft ge steld voor het toerisme (25 miljoen). „Het dagelijks be stuur streeft ernaar van dit bedrag een graantje mee te pikken," betoogde de burgemeester. De heer Den Boer vond het echter begrijpelijk dat het bedrijf inspeelt op de mogelijkheden die Zuid-Limburg biedt. Het dolfinarium zal niet op stel en sprong uit Zeeland verhuizen. Voorlopig heeft het bedrijf nog een verbin tenis met de gemeente Middenschouwen over de huidige standplaats. i/EMj loeien NPU|"tgévoc/ pagina 17 srpla, inbal 'amie ^no9venmb2er71979 MI I IfI l,V I S ill hi- i I Iflf Anne Vondeling: een volhouder E en politicus van formaat en een socialist van het zuiverste water. - dat is het beeld dat blijft hangen van dr Anne Vondeling, in België bij een ernstig verkeersongeval om het leven gekomen. Met oorspronke lijkheid. verbeeldingskrachten erg veel doorzettingsvermogen heeft hij enkele tientallen jaren kleur gegeven aan het politieke bedrijf op en om het Haagse Binnenhof. Als oppositieleider, als par tijvoorzitter. als minister in mindere mate, maar zeker ook als markant voor zitter van de tweede kamer Hoe gedre ven hij was als volhouder in de politiek bleek begin dit jaar. toen hij als lijst trekker de eerste rechtstreekse verkie zingen voor het Europese parlement in ging. Hij had zich duidelijk voorgeno men zijn veelzijdige gaven nog een aan tal jaren in dienst te stellen van een ide aal met een bredere actieradius, dal van het verenigd Europa. Veel tijd is hem voor die nieuwe opgaaf niet gege ven. Een auto-ongeval, het tweede in zijn leven heeft zijn werk op dat vlak abrupt afgebroken. Wat Vondeling kenmerkte was dat hij in de politiek steeds weer opnieuw begon en daarbij gebruik maakte van alle denkbare invalshoeken. Den Uyl, met wie hij jaren achtereen in de voor ste gelederen van de socialistische be weging in Nederland heeft opgetrok ken. noemde hem gisteren de 'verper soonlijking van de PvdA in het naoor logse Nederland'. Hoe hij die hoofdrol in zijn partij heeft gespeeld en wat hem daarin zo heeft bewogen. - daarvan heeft hij in brede kring verantwoording afgelegd in bijvoorbeeld zijn boek 'Na smaak en Voorproef. De voorzittersstoel van de tweede ka mer zat Vondeling als gegoten. Van die stoel uit heeft hij in de bijna laatste pe riode van zijn politieke loopbaan het parlement naar een nieuwe stijl van opereren geleid- In een tijd waarin steeds hoger werd opgegeven over de noodzaak van een versneld proces van democratisering in de Nederlandse sa menleving stelde Vondeling zich op het standpunt dat het pariementeen agres sieve voortrekkersrol had te spelen. Openheid en vasthoudendheid waren voor hem voorwaarden van de hoogste plank en met zijn fijnzinnig gevoel voor voorlichting en daarin vooral helder heid was hij onvermoeibaar bezig om het politieke bedrijf doorzichtiger te maken. Achter een bijna spreekwoor delijk stuk uithoudingsvermogen in de politiek is met de dood van Anne Von deling een definitieve punt gezet. Kerncentrale en discussie IVf eer en meer wordt duideltlk dat de PZEM-kernenergiecentrale in Borssele als 'proefkonijn' zal gaan dienen m de (brede) maatschappolijke discussie over de toepassing van deze vorm van elektriciteitsopwekking Ln Nederland. De afgelopen weken is de huidige en de toekomstige positie van de centrale in Borssele op drie verschillende etages van openbaar bestuur ter discussie ge steld: in het parlement, in provinciale staten van Zeeland en binnen een aan tal Zeeuwse gemeentebesturen. Daar bij ging het om enkele hoofdstukken uit de kernenergie-ontwikkeling die van kardinaal belang zijn met het oog op een evenwichtige beoordeling. De be sluitvorming over de (verdere i exploita tie van de installatie was in het geding, de bedrijfsveiligheid van de centrale en een van de belangrijkste nevenaspec ten. de berging van het uit de centrale afkomstige radio-actief afval. Allerlei gebeurtenissen, onduidelijkheden en onzekerheden tegen de achtergrond waarvan deze discussies werden ge voerd hebben vragen opgeroepen Vra gen, waaraan de verantwoordelijke be stuurders niet voorbij kunnen gaan of zich onttrekken. De publieke opinie heeft hen namelijk onder zware druk gezet. Elr is begrip op te brengen voor de argumenten die in de tweede kamer zijn gebruikt om het debat over de 'nawer king' van de bijna-ramp met een kern centrale in het Amerikaanse Harris- burg voor de vierde achtereenvolgende keer naar een later tijdstip op te schui ven. Verschillende parlementariërs wil len. voordat ze zich een gefundeerde mening vormen over eventuele gevol gen en maatregelen in het eigen 'kerne nergie-huis' naar aanleiding van de af- faire-Harrisburg. meer informatie over de laatste ontwikkelingen rondom de kerncentrale Borssele. Het heeft zijn nut dat de praktijk enige handvatten ter beschikking heeft gesteld om de ver troebelende terughoudendheid en be sluiteloosheid by de behandeling van deze gevoelige problematiek te door breken. Aan de andere kant mag ge brek aan steeds nog weer nieuwe infor matie (een blijvend verschijnsel) er niet toe lelden dateën beoordeling van Har risburg en een 'vertaling' naar de eigen situatie eindeloos worden uitgesteld. De vraag wat Nederland aan rnoel met kernenergie is namelijk geen acade misch probleem meer. Borssele is een stuk werkelijkheid dat in de discussie van straks zeer nadrukkelijk behoort mee te spelen. De kritische aandacht die de PZEM-centrale op het ogenblik krijgt mag niet meer worden afgeleid. vdM Het wrak dat overbleef van Vondeling's auto ■pewlgorde zijn dit. België. a Finland, Frankrijk, Groot-BrittanniëIer- A Italië, Luxemburg. Ma- rland, Noorwegen. Oosten- ari. Spanje, Turkije. West- itreden en Zwitserland. BOTSING MET 'SPOOKRIJDER' Door correspondenten i BRUSSEL - Een Belgische „spookrijder" is verantwoordelijk voor de dood van Anne Vondeling, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. De in Appelscha geboren Fries, ondervoorzitter van het Europees parlement, is donderdagochtend vroeg in een ziekenhuis in Mechelen overleden aan de verwondingen die hi j woensdag avond laat bij een frontale autobotsing op de E-10 tussen Antwerpen en Brussel had opgelopen. Van onze redactie buitenland I TEHERAN - De Iraanse leider ayatollah Khomeiny heeft don derdag in een televisietoe spraak gezegd dat hij de stu denten in de Amerikaanse am bassade niet in de hand kan houden wanneer de VS mili tair zouden ingrijpen. In dat geval zullen de 49 Amerikaan se gijzelaars worden gedood, aldus Khomeiny. Inmiddels heeft Iran donderdag lucht machtbases in het zuiden van het land ln opperste staat van paraatheid ge bracht als antwoord op de Amerikaan se vlootbewegingen in de Perzische golf. De SowjetrUnie liet in bedekte ter men weten het niet eens te zijn met het. Amerikaanse militaire vertoon. In het regeringsblad Izvestla schreef com mentator Kondrashov dat „ernstige ge varen Iran bedreigen", waarbij hij refe reerde aan de Amerikaanse oorlogs schepen die op weg zijn naar Iran. Het persbureau Tass reageerde gisteravond kritisch op een uitlating van de Israëli sche defensieminister Weizman. dat de VS Iran een ultimatum moeten stellen en de gijzelaars met geweld ontzetten wanneer Teheran geen gehoor zou ge ven aan de Amerikaanse eis tot vrijla ting. De Iraanse minister van buitenlandse zaken Bani-Sadr zei donderdagavond ln Teheran dat „het Iraanse volk zich tot de laatste druppel zal verzetten wanneer de VS tot militaire acties overgaat. Ik hoop echter dat de wereld niet zo gek is om te aanvaarden dat een grote mogendheid als de VS Iran aan valt om vijftig mensen te redden". Terwijl de dertien begin deze week vrij gelaten gijzelaars (vijf vrouwen en acht zwarte Amerikanen) gisteren In Mary land arriveerden, lieten de bezetters ln Teheran vijf nietrAmerikaanse gijze laars vrij. De vijf zfln afkomstig uit Azia tische landen Eën van hen. een Pakis taanse kok. verkoos - althans volgens de bezetters - in de ambassade te blij- w-festival :ü- Er hebben zich twintig spreid voor het 25e Eurovi- .dat op 19 april in het in Den Haag wordt ge- Vondeling (63) was woensdagavond om half tien per auto, bestuurd door de Deense diplomaat Jame Bolvig(38), uit Den Haag vertrokken op weg naar Lux emburg. Even daarvoor had hij in het gebouw van de Tweede Kamer naar de televisiereportage van de voetbalwed strijd DDR-Nederland gekeken. Een aantal kilometers na Antwerpen, ter hoogte van Mechelen. reed de auto van Vondeling en Bolvlg omstreeks half twaalf in op een uit richting Brussel ko mende tegenligger, die op de verkeerde weghelft reed, bestuurd door een in Londerzeel wonende Belg René de Smet (38). De door Jarne Bol vig bestuurde Merce des reed op de derde, uiterst linker rij strook. Dc „spookrijder" reed uit te gengestelde richting gerekend uiterst rechts, op dezelfde rijstrook als waar op ook Vondeling en Bolvig reden. De Belg was na de frontale botsing op slag dood. Vondeling, die achter in de Mer cedes zat, stierf vier uren later in het ziekenhuis in Mechelen, waarin ook de Deense diplomaat Bolvig zwaar ge wond is opgenomen. Belde auto's werden totaal vernield. Het rechter voorwiel van de Vondelings Mercedes 220 zat na de botsing tegen het rechter achterwiel aangedrukt, ai- dus de rijkswacht in Mechelen. Van de inzittenden van een derde auto die bij de botsing was betrokken, raakte nie mand gewond. Inmiddels over zijn Kraaykamp ls op Lear en hij moet en ,en buitenland: 3, 'en televisie: 23. ïieel: 25 ven om voor de achterblijvers te koken. Bani-Sadr verklaarde dat de gijzelaars niet wegens spionage zullen worden be recht, wanneer Amerika de sjah aan Iran uitlevert. Izmir Gisteren kwam het in een aantal over wegend islamitische landen tot anti- Amerikaanse demonstraties. In de Turkse stad Izmir kon de politie een bestorming van het Amerikaanse con sulaat door een stenengooiende menig te voorkomen. Demonstraties waren er ook in de Indiase deelstaat Kashmir en Dacca, de hoofdstad van Bangla Desh. Amerika heeft donderdag een deel van zijn ambassadestaf in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad geëvacueerd. De Pakistaanse regering heeft zijn excuses aangeboden voor de bestorming van de ambassade, woensdag. Het gebouw is praktisch met de grond gelijk gemaakt, de achtergebleven Amerikaanse diplo- (Slot Zie pag. 9 kól, 1) Een van de vrijgelaten gijzelaars wordt bij zijn terugkeer in de VS verwelkomd. 3-1271 [IïDAW (ANP) - Het kabinet Van Agt is van plan om (bezuinigingen door te voeren voor overheidspersoneel, (inene Bond van Ambtenaren (ABVA) wil daartegen har- esgaan voeren. Voorzitter Jan Dutman denkt aan stakin- ngdaglangere termijn. stuk L dat donderdagavond op dring van PTT-personeel in Volgens hem wil minister inlandse zaken) de onre- 2 onlfilstoeslag voor overheids- '^"xvriezen. Dat kost de mo- r'-aar 600 tot 900 gulden per ;Duunaa Hij gelooft dat al- ttMng van overheidsper- —rtabinet kan bekeren. w.D. ols jo( or nieuwe voorstellen wor- Dutman. r de werknemers bij de iiüe. douane en werknemers .loaar vervoer. .norzittcr gelooft, dat alleen i de overheid kunnen af- jverdere bezuinigingen op salarissen. Want, zegt hij. liar lussen minister Wiegel als werkgever en de ambtenarenbond is 'goed slecht'. Dutman: „Het kabinet heeft een monopolie-positie en daar door een houding die zelfs de Shell zich niet kan permitteren." Overleg helpt niet meer. vindt de AB VA. „Het kabinet constateert sim pelweg. dat centraal overleg geen over eenstemming heeft opgeleverd en legt bezuinigingen eenzijdig op," aldus In dit geval gaat het om voorstellen uit de commissie Kloosterman, die jaren gestudeerd heeft op onder meer de on regelmatigheidsvergoedingen voor ambtenaren. Volgens Dutman heeft Wiegel het voorstel overgenomen om tien overuren per week te korten op de toeslae. De ABVA rekent op 'daadwerkelijk verzet' tegen deze maatregel, die vol gens Dutman waarschijnlijk snel ge volgd zal worden door bezuinigingen op de ambtenarenpensioenen. Ook dat is onaanvaardbaar, aldus Dutman. „Daar helpen ook geen demonstratieve optochten tegen. Ik moet weten of u bereid bent tol acties." zei hij don derdagavond op de PTT-vergadering in Rotterdam. De ABVA-leden bij de PTT in Rot- terdam zijn daar in meerderheid wel toe bereid, al vinden ze dat de ambtena renbonden acties niet alleen in Rot- terdam moeten voeren Dutman waar schuwde de PTT'ers. dat het kabinet harder zal reageren dan in het verleden. Toen is de overheid volgens hem verge ten te registreren wie er meedeed en lo nen werden doorbetaald. Dat zal ver anderen. gelooft Dutman. maar hij vindt dat bij speerpuntacties de door werkende ambtenaren financiële soli dariteit zullen moeten betonen met hun HOOGEVEEN (ANP) - De 43-jarige G. J. Ritman uit Zuidwolde, directeur van een automobielbedrijf in Hoog- eveen. wordt sinds woensdag vermist in Brazilië. Vondeling had woensdag ln Brussel nog deelgenomen aan een vergadering van de economische en monetaire com missie van het Europese parlement. Voor donderdag stond een bijeenkomst van het zogenoemde Bureau van het Parlement in Luxemburg op de agenda (Slot zie pagina 4 kolom 1) Vondeling

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 1