Kantine-kleedkamer van de VV Colijnsplaatse Boys is gereed b ZEELAND V erkeersmaatregelen Koepoortgebied Goes S( scz Poitbus124MiddelburflT»l.(01180)15256* Ook dit jaar toeristendagen Zierikzee in juli en augustus af: PZC/ streek m BOVAG-autorijschool 'OKÉ' is verhuisd GEMEENTE KORTGENE Extra belastingvrij rendement op uw ef fectenbezit.... DONDERDAG 14 JUNI 1979 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN GEHEEL DOOR ZELFWERKZAAMHEID EN MET EIGEN FINANCIËLE MIDDELEN INGEBRUIKNAME TEGELIJK MET NIEUWE VELDEN COLUNSFLAAT - De bouwcommissie van de voetbalvereniging 'Colijns plaatse Boys' kan troffel, schroeved- raaier, meetlint, enzovoorts, neerleg gen. Na tien maanden hard werken is het werk geklaard: een ruime kantine met aangrenzend voldoende kleed ruimte. Geheel door zelfwerkzaam heid tot stand gekomen. En uit eigen middelen. Tegelijkertijd met de ope ning door burgemeester J. L. D. van der Linde van de gemeente Kortgene 16 juni om 17.00 uur, zullen ook een nieuw trainingsveld en een tweede speelveld in gebruik worden genomen. De vereniging huurt deze van de ge meente. De échte opening is voorbe houden aan het jongste lid van de Co lijnsplaatse voetbalvereniging. Dit zesjarig voetballertje zal zaterdag het op de - namaak - deuren geschilderde doei intrappen, waarmee de opening van het nieuwe gebouw een feit is. Na een door het gemeentebestuur aange boden receptie ter ere van de opening van de kantine/kleedkamers en de sportvelden, zal het eerste seniorenelf tal op de nieuwe groene zoden de strijd aanbinden met de rest van Noord-Be veland. Dit team is samengesteld uit leden van de vier overige Noord-Beve- landse voetbalverenigingen. Deze wed strijd begint om 19.00 uur Burgemees ter Van der Linde verricht de aftrap. De 27 april 1937 opgerichte voetbal vereniging "Colijnsplaatse Boys' mag zich in het dorp in een brede belang stelling verheugen. De 1500 zielen tel lende Noord-Bevelandse kern 'levert' de sportvereniging 200 voetballers. Met name de jeugdafdeling is de laatste ja ren enorm gegroeid. Van de in totaal acht teams zijn er vijf jeugdelftallen. Alle moesten op één veld spelen: het huidige hoofdveld. Soms gaf dat wel eens wat moeilijkheden, te meer omdat uitsluitend op zaterdag wordt ge voetbald. Zes jaar geleden staken de bestuursle den de koppen bijeen en kwamen tot de conclusie, dat de aanleg van een extra veld onvermijdelijk was. Ook een kan tine vond men zeer wenselijk. Tot dan toe moest een ieder die wat wou drin ken zijn dorst elders lessen. Omdat een kantine nu eenmaal niet zo een-twee drie voorhanden is en ook de financiële positie van de club niet zodanig was. dat een dergelijke investering kon wor den gemaakt, kocht men - als tus senoplossing - een oude directiekeet op. Het ding was wel niet bar groot, maar hij spekte de kas van de club degelijk; mede door de aanschaf van een bierpomp. De wens van een echte kan tine, annex kleedruimte bleef het ver enigingsbestuur ondertussen bezig houden. „Maar ja, hoe moesten we zoiets groots financieren? De gemeente was niet bereid om ene rooie duit te subsidiëren. En andere potjes zijn niet? gauw gevonden", aldus penningmees ter L. van Liere. Zijn medebestuurslid G. L. Bakkenes vult hem aan: „We heb ben er bijzonder hard voor moeten vechten om de kantine met kleedac commodatie neer te kunnen zetten. We hebben vernomen, ook naderhand van collega-verenigingen, dat een gemeen te verplicht is om voor kleedaccommo datie bij een sportveld te zorgen. Maar Kortgene heeft dat toendertijd bij het sportpark in Kortgene niet gedaan. En die lijn wilde men ook ten aanzien van Colijnsplaat doortrekken". De reeds 43 jaar in het bestuur zitting hebbende- Van Liere is er nog steeds een beetje boos over: „Er zijn door de oud-bur gemeester van Kortgene (de heer P. J. Evers) allerlei toezeggingen gedaan, koeien met gouden horens beloofd, maar nagekomennee, ho maar" Overigen benadrukken de bestuursle den, dat de relatie met de huidige bur gemeester. de heer Van der Linde, goed is. Lening De gemeente wilde zich wél garant stellen voor een lening van de voetbal vereniging ten bedrage van 75.000. De prijsberekening voor het nieuwe gebouw bedroeg bijna het dubbele van dit bedrag: 145.000. De Nederlandse Sport Federatie gaf 13.000 en de rest van het aanvullende bedrag moest uit het voordelige saldo van de 'kantine keet' en de verkochte obligaties ko men. Penningmeester Van Liere durf de de onderneming in het begin niet aan; hij was op zijn zachtst gezegd bij zonder huiverig:Je moet het toch maar aandurven. Zeker in zo'n kleine ge meenschap, waar een nog kleinere groep bij de sport betrokken is. Ik heb de tijd meegemaakt, dat de eerste voetbalclub van Colijnsplaat (CW) wegens gebrek aan belangstelling moest ophouden". De aanleg van velden en de bouw van een kantine/kleedruimte kwamen door de aanleg van twee tennisbanen in een stroomversnelling. Deze tennisbanen liggen op de plaats, waar het vroegere trainingsveld van de Colijnsplaatse Boys gelegen was. Deze voor de voetbalvereniging onverkwikkelijke si tuatie heeft ongeveer een jaar geduurd. De seniorenelftallen gingen trainen bij de zustervereniging in Kortgene en de junioren trainden in een plaatselijk gymnastieklokaaltje; soms. bij warm weer ook op straat. Daar is nu een einde aan gekomen. De Colijnsplaatse Boys hebben weer de beschikking over een prima trainingsveld, met dreignage- buizen om de halve meter. Beslist geen overbodige luxe, gezien de staat van het oude (hoofd)veld. Dit heeft onder voetballers de naam het sléchtste van Zeeland te zijn. Te zijner tijd zullen de bestaande draignagebuizen onder dit veld aangevuld worden. Verwarring Als de waterhuishouding in orde ls, rest De nieuwe accommodatie bij de sportvelden in Colijnsplaat de voetbalvereniging nog één ding: het aanleggen van een centrale-verwar- mings-installatie. In het nieuwe ge bouw is al de nodige ruimte voor een cv-ketel ingeruimd, maar vooralsnog waren de financien niet voldoende om al tot de aanschaf over te gaan. Blauwbekken hoeven de spelers echter niet. want de in totaal 17 douches zor gen voor het nodige warme water. Deze zijn verspreid opgesteld over 4 ruime kleedlokalen en één scheidsreehters- kamer. De kantine is 90 vierkante me ter groot. Daarnaast beschikt het pand over een bestuurskamer, een berghok en een aantal toiletten. „En nu nog promoveren naar de KNVB- afdeling. uit die eerste klas van de afde ling moeten we eens komen. Het is ons steeds op een haar na mislukt", vinden de heren Van Liere en Bakkenes. De mogelijkheden ervoor lijken nu meer dan ooit voorhanden. IN DE TWEEDE HELFT VAN DIT JAAR Kringvergadering van Zeeuwse Rode Kruis in Goes GOES - De Kring Zeeland van het Ne derlandse Rode Kruis houdt don derdag 21 juni een vergadering in de Prins van Oranje te Goes. Op de agenda staan onder meer een bespreking van de financiële jaarstukken van de Stich ting Kringfonds Zeeland en de stand' van zaken met betrekking tot de Bloedtransfusiediensten in Zeeland en tot de Provinciale Colonne. Mr. J. J. van der Weel. lid van het dagelijks bestuur, houdt een inleiding over 'Positie van de besturen binnen het Nederlandse Rode Kruis'. De vergadering begint om half acht. Fietstocht Goese Plattelandsvrouwen naar Nisse GOES - De afdeling Goes en omstreken van de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen hield een bomen-ex cursie over de wallen van Goes. De plat telandsvrouwen werden bij deze ex cursie geholpen door de heren Bolle en Hogendoom van de gemeentelijke plantsoenendienst. Het afdelingsjaar zal 19 juni besloten worden met een fietstocht naar Nisse. Daar zal onder andere een bezoek worden gebracht aan een fraaie tuin en de kerk. Collecte SINT-ANN ALAND - De collecte ten ba te van het Rode Kruis heeft in Sint-An- naland 2280,- opgebracht. GOES - De verkeerssituatie in het Koepoortgebied te Goes (het kruispunt van Westwal, Westsingel. Piet Hein- straat, L. P. van der Spiegelstraat en Wijngaardstraat) zal binnenkort -tij delijk- ingrijpend worden gewijzigd. Het verkeer vanaf de Piet Heinstraat/ Westsingel zal over het bestaande par keerterrein voor het AMZ-kantoor zo danig worden omgeleid dat het op het zelfde punt als het verkeer uit de bin nenstad (Wijngaardstraat/Zuster straat) op de Westwal/ L. P. van der Spiegelstraat aansluit. Op dit punt zal een tijdelijke verkeerslichtinstallatie komen te staan. Aanleiding voor deze maatregelen vormt een aantal werkzaamheden el ders in Goes. Die werkzaamheden brengen met zich mee dat de bestaande verkeersstromen veranderd moeten 'Rooie Vrouwen' hielden bijeenkomst te Zierikzee ZIERIKZEE - Vertegenwoordigsters van de afdelingen Brouwershaven, Westerschouwen en Zierikzee van de Rooie Vrouwen in de PvdA hielden woensdagavond in 'De Zeeuwse Her- berge' te Zierikzee een drukbezochte bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst was de contacten tussen de verschillende af delingen op Schouwen Duiveland te verstevigen. Mevrouw H. Gilden, PvdA- raadslid van Zierikzee hield een openingstoespraak. Mevrouw R. Hof, PvdA-raadslid van Rotterdam, hield een inleiding over het functioneren van vrouwen in de PvdA. Mevrouw Hof be toogde dat de eigen organisatie sterker moet worden gemaakt en dat vrouwen zich actiever met politiek bezig zouden moeten houden Burgerlijke stand MIDDENSCHOUWEN Geboren: Bieneke G. U. M. v. d. Cingel; Pieter S. de Munnik; Marjolijn J. van Oeveren; Judith C. ÓosLerbroek; Sjoerd Stout: Matheus L. J. Clercx. Overleden L. Wandel 62 j: M. vanDiest 75 j; C. W. Bevelander 84 j. worden. Allereerst is er het begin van de werkzaamheden in het stationsgebied in de tweede helft van dit jaar. Daar voor zal de Lijnbaan voor het autover keer moeten worden afgesloten. De be staande hoofdroute vanuit Goes-zuid in de richtingen Middelburg en Bergen op Zoom, die momenteel de Lijnbaan en de Franc Hon TToiionHorlaan res pectievelijk de Wulfaertstraat volgt, dient hierbij via de M. A. de Ruyterlaan en de Piet Heinstraat naar het Koepoortgebied omgeleid te worden. In het kader van de uitvoering van de bouwactiviteiten in het gebied Goes- noord is in de periode dat de werk zaamheden in het stationsgebied ver richt moeten worden de aanleg van riolering in de Ossenhoofdstraat en de 's-Heer Hendrikskinderenstraat gep land. De bestaande uitvalsroute vanuit het centrum (Grote Markt) via Mag- dalenastraat en Ossenhoofdstraat dient dan omgeleid te worden via de Wijngaardstraat, met eveneens een aansluiting op het Koepoortgebied. Als extra moeilijkheid bestaat dan nog de kans dat de afsluiting van de Kreukel- markt in verband met de werkzaamhe den m het Schuttershofgebied even eens in dezelfde periode valt. De kosten van het plaatsen van de ver keerslichtinstallatie en het aangeven van de tijdelijke routes bedragen bijna 130.000 gulden. De Goese gemeente raad moet er donderdagavond 21 juni een uitspraak over doen. De raadsver gadering begint om 19.00 uur. Collecte OOSTERLAND - De collecte voor het zendingswerk van de gereformeerde gemeenten in Oosterland heeft 189.40 opgebracht. Kleiduivenschieting rijkspolitie 'S-HEER-ARENDSKERKE - Zaterdag 7 juli houdt de rijkspolitiesportvereni- ging 'Luctor'. district Middelburg, een wedstrijd in het kleiduivenschieten. De wedstrijd wordt gehouden op het jacht- schietcentrum Midden-Zeeland van de KNJV te 's-Heer-Arendskerke en be gint om 09.30 uur. Kermisschieting te Ovezande OVEZANDE - Ter gelegenheid van de kermis gaf de handboogvereniging 'Willem Teil' uit Ovezande een schie ting op de staande wippen. Er namen 68 schutters van 18 verenigingen aan dit concours deel. De uitslag van de eerste wip is: eerste hoofdvogel: Mr. Peenen uit Beerse (België): tweede hoofdvogel werd bij loting toegekend; eerste zijvo gel: D. Hoondert van Willem Teil uit Ovezande: tweede zijvogel: M. van Oos ten van Doel 'n Hoger uit Wolphaarts dijk; derde zijvogel: W. Boudens van Willem Teil uit Ovezande; vierde zijvo gel: Van Ende uit Beerse (België); eerste kal: P. Vette van Concordia uit 's-Heer- enhoek; tweede kal: J. de Baar van Willem Teil uit Ovezande; derde kal: H. de Houwer uit Beerse (België); vierde kal werd verloot, Meeste kleine vogels: J. van Steenbergen van Willem Teil uit Ovezande. zeven vogels. Uitslag van de tweede wip: hoofdvogel J. van Steen bergen van Willem Teil uit Ovezande; eerste zijvogel M. Verdijk uit Beerse (België); tweede zijvogel: J. Rentmees ter; eerste bovenkal: A. Rentmeester (allen van 'Willem Teil' uit Ovezande); tweede bovenkal: niet afgeschoten; eerste onderkal: D. Hoondert; tweede onderkal: B. Schrieks, beiden van Wil lem Teil uit Ovezande; eerste klep: De Houwer van Beerse (België); tweede klep: J. Smallegange; derde klep: J. Korstanje van Spes Nostra uit Ovezan de: Meeste kleine vogels: C. van 't Wes teinde van Willem Teil uit Ovezande. (vijf vogels). Man aangehouden op verdenking diefstal van autowielen Goes GOES - De Middelburgse politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op verzoek van de Goese politie de Middelburger P. J. H. aangehouden. H. wordt ervan verdacht in het afgelopen weekeinde op het parkeerterrein van een garagebedrijf in Goes de wielen van een auto te hebben gestolen. De totale waarde ervan bedraagt onge veer 3500 gulden. Hij kon worden aangehouden omdat de gestolen banden, die van Amerikaanse makelij zijn en van een speciale code ring zijn voorzien, onder zijn auto ble ken te zitten. H. zat woensdagavond nog ingesloten in het politiebureau te Goes. De velgen van de wielen zijn na melijk nog spoorloos. 'De Dijkruiters' te Wolphaartsdijk houdt kringconcours WOLPHAARTSDIJK - De landelijke rijvereniging en ponyclub 'De Dijkrui ters' te Wolphaartsdijk houdt zaterdag een kringconcours. Aan dit concours wordt deelgenomen door Reimerswaal, de Weelruiters, Noord-BevelandDe Paardebloem, Jacoba van Beieren. De Vlaanderen Ruiters, de Burgtruiters en het organiserende De Dijkruiters. Het concours begint 's morgens om negen uur. Rond twee uur wordt een parade met alle deelnemers gehouden. Plaats van handeling: het terrein van J. B. Koert. Extra kerkdienst OOSTERLAND - Vandaag, donderdag is er in Oosterland een extra kerkdienst in het kerkgebouw van de gereformeer de gemeente. De dienst begint om 19.30 uur. Voorganger is ds J. Kareis uit Wer kendam. Schietwedstrijd in Scherpenisse SCHERPENISSE - De schietvereni ging 'Wolfert' uit Wolphaartsdijk en de schietvereniging 'Prinses Juliana' uit Scherpenisse hielden de jaarlijkse 100 meter klein kaliber geweer wedstrijd op de baan van Scherpenisse. Er deden 80 schutters mee. De uitslagen zijn: Klasse H 1 J. Lievense, Westkapelle. 198 punten. 2 P. Goetheer. Wolfert, 198.3 C. An- driesse. Scherpenisse. 197.4 J J. Nijsse, Goes. 196,5 J. de Bree. Middelburg. 195.KIasse A: 1 J Lous. Westkapelle. 195 pnt. 2 J Lievense. Westkapelle. 195.3 L. A van de Kreeke. Wol phaartsdijk, 195, 4 A. Potappel, Scherpenis se, 194, 5 M. Bolier, Scherpenisse. 194 Klasse B: 1 Ph. Logman, Wolphaartsdijk. 195 punten, 2 J. A. v. Tiggele, Poortvliet, 195.3 J. Poot. Scherpenisse. 192,4 M. van Rijen, Tho- len, 192, 5 C. Quist, Tholen, 191. Klasse C. 1 H. Pietjouw, Scherpenisse, 187 punten, 2 A. de Graaf, Scherpenisse, 185,3 H Scherpenisse, Scherpenisse, 184, 4 H. Ad- riaanse, Westkapelle. 176. 5 D. van Wel, Wol phaartsdijk, 175. Klasse D: 1 A. A. Schuit, Wolphaartsdijk, 190 punten. 2 W. e. Goetheer. Wolphaartsdijk. 190.3 L Binagte. Scherpenisse, 190.4 M van de Kreeke. Wolphaartsdijk, 188. 5 J. M. van Tiggele. Poortvliet. 187. De uitslag van de strijd om de KNSA-beker voor Korpsen was: 1 SV. Wolfert. Wol phaartsdijk, 385 punten (29x10); 2 SV Ar temis, Goes, 385, (26x10); 3 Westkapelle. 385. (25x10); 4 SV Prinses Juliana, Scherpenisse. 383; 5 SV. Kloveniersdoelen. Middelburg, 382. Gemeenteraad van Westerschouwen vergadert maandag HAAMSTEDE - De gemeenteraad van Westerschouwen vergadert maandag 18 juni, aanvang 19.30 uur, in het ge meentehuis te Haamstede. In bespre king komt onder meer een voorstel van burgemeester en wethouders te beslui ten tot het instellen van eenrich tingsverkeer voor het noordoostelijk deel van de Ring te Haamstede. Het college vraagt de raad nog niet over te gaan tot vaststelling van het bestem mingsplan Lagezoom omdat tegen het ontwerpplan 25 bezwaarschriften zijn ingediend. De raad gaat zich verder beraden over een subsidieregeling voor de sportver enigingen en over voorstellen tot het verlenen van subsidie aan de jeugdso- ciëteit Big S, de cjv-groep De Schakel en het overkoepelend orgaan bejaar- denwerk. Viswedstrijd in Sint-Philipsland SINT-PHTT iTPSLAND - De zeehen- gelclub 'De Makreel' uit Sint-Philips- land hield zaterdag een onderlinge wedstrijd. De uitslag is: 1. M. den En gelsman, 400 pnt.; 2. Abr. Verwijs, 375 pnt.; 3. M. J. den Braber, 125 pnt.; 4. A. M. Braber, 125 pnt.; 5. J. P. Kaashoek. 115 pnt.; 6. T. Geuze 25 pnt. Jeugd: 1. Abr. Kosten, 155 pnt.; 2. Leon de Jonge, 110 pnt. Stand na drie wedstrijden: 1. M. den Engelsman, 1110 pnt.; 2. W. J.de Lindt. 635 pnt.; 3. J. P. Kaashoek. 515 pnt Hengelwedstri jd Brouwershaven BROUWERSHAVEN - De hen- gelsportvereniging 'Oosterschelde' hield de zesde clubwedstrijd aan het Kaaskenswater. Er waren 48 deelne mers. die 23 bovenmaatse en 3 onder maatse vissen vingen. De uitslag: 1. C. P. van de Werve, 590 pnt2. L. van de Berge, 420 pnt.; 3. W. Meerdink. 375 pnt.; 4. A. Bouman, 200 pnt.; 5. S. Cop- poolse, 175 pnt.. De volgende wedstrijd wordt vrijdagavond 29 juni gehouden. Geslaagd SINT-ANNALAND - Aan 4 gemeester Bouwenseschool technisch onderwijs te Sint.y^. dijk slaagden voor de lasexa^ ginners P. Ridderhof; Bruijnzeel; J. van Djjke'enM h Gevorderden: A. j van d,\ Goedegebuure; J. h GunteT, Heijboer (allen uit Sint-Annaijv' BORSELE Geboren: MariaH.. dv J. R M. Vos; Serge, zv O Geleedste,, de Dreu; Ilona C., Q. dv S J ja' B. L. J. M. Nuijten; DinaC .dvj' e.v. A. J- Moeleker; Samuèlc - van Gurp e.v. C. N. Looij; YlvieA Verhulst e.v. C. K. M. van 't Ondertrouwd: E. G, H. Bernard' Groen; F. A. Haak en S. A. c,Ja, C. J. Werri en C. S. van denc> Scheidema en C. E M. Mois* Meintsen H. C. Vreugdenhil;j f, en G. J. Zuidhof; K. Aamoutse» Blok; M. M. van Oosten en e Antwerpen; J. de Visser en J man; J. M. Slabbakoom en J.yt Gehuwd: A. Kievit en G ij Traas en J. C. Broers; P. L. Bavw Blankenburgh; W. de Kom, Houterman; J. B. Mulder en C f donk; M. van Damme en E f newijk; E. Maas en J. J. van Lip G. Rijk en C. Vermeulen, j Doorn en S. Moerdijk: Q. I. Efe C. Hundersmarck Overleden- N. Pauwe.e.v A.L-;.-. jr.; W. van de Visser, e.v F varo 82 jr.. L. Maas. e.v. J Walhou1.! Kleine meerderha b. en w. Goes vor beroepskracht welzijn ouderen GOËS - Het dagelijks bestuurt) gemeente Goes wil de stichten zijn voor ouderen aan roepskracht helpen. Pas als éi; ting, die actiefis in de gemeente; Kortgene en Wissenkerke, eet t lijke kracht heeft, kan ze joede vol werken. De stichting bete sinds eind 1975. Sindsdien is v«r rend getracht een rijksbijdrage!) krijgen. Ten einde raad heeft ij stuur van de stichting de drie ga tebesturen gevraagd de kostenu aanstellen van een projected: maar voor hun rekening tens; De kosten (voor 1979 geraamd t een ton) zouden dan tussen dea» ten verdeeld moeten worden rs van het aantal inwoners. Dair; gen: Goes zou dan ruim 83.0öOt moeten betalen en Kortgene senkerke ieder 8600 gulden. Des van beide Noord-Bevelandse ga ten hebben inmiddels al een bei die richting genomen. De coe voor sociale zaken en vol' van de gemeente Goes vond ds eind vorige maand dat de gems raad van Goes op zijn minstee! sel-uitspraak over de sul de stichting zou moeten doen. De kleinst mogelijke meerdert®! het dagelijks bestuur van de gea r; stelt de gemeenteraad nu voorcqB™e raadsvergadering van juni een dergelijke beginsel-ult(|i v te doen. De andere leden van hel! lijks bestuur vinden dat er pass slissing genomen moet wordes -. tersci bested ingsplanning voor 1980 behandeld. Wanneer de gerr.eai® lai in beginsel besluit de projecla ba subisidiëren, dan betekent os teóbo stichting haar voorbereiding gaan treffen om een beroeps' te stellen dond KAPE Ztem Vlaan derge ook d Oggel lagere U1T1 DIP! GRC Naarde nobel: ■jjodboi s [esp iüoo! Debeei ptotbt bder' ran bel lünjaa destijds noeste {31 W( da: er te", al öajn pKldl plaatse, kerbai poterc Deheei di vo< School tegen ptei teat", Volgen toj o KRITIEK EVENEMENTENCOMMISSIE OP GERINGE MEDEWERKING ONDERNEMERS TOTALE KOSTEN 32.000 GULDEN ZIERIKZEE - Ondanks een wat stag nerende financiële medewerking van de plaatselijke ondernemers en pro blemen bij de vorming van een nieuwe evenementencommissie van WV zul len ook dit jaar in juli en augustus te Zierikzee weer vijf toeristendagen ge houden kunnen worden. De na zijn ver trek uit de commissie, thans weer als voorzitter van de WV-evenemen- tencommissie teruggekeerde heer H. Schot vindt, dat sommige onderne mers het belang van de toeristendagen nog altijd niet willen inzien. Zij tonen dit gebrek aan belangstelling, naar zijn zeggen, door een financiële bijdra ge in de kosten van de organisatie van de toeristendagen te weigeren. „De ondernemers mogen wel oppassen dat ze niet in slaap vallen. De Zierikzee- se toeristendagen hebben de afgelopen Jaren andere gemeenten op Schouwen- Duiveland terdege wakker geschud", aldus voorzitter Schot van de even ementencommissie. Hij gaf zijn mening woensdagmiddag desgevraagd bij de presentatie aan de pers van het pro gramma van de toeristendagen, die ge houden zullen worden op de dinsdagen 10. 17. 24 en 31 juli en 7 augustus. „De start van de voorbereidingen van de toeristendagen was ook als gevolg van bestuursproblemen en een zeer slechte belangstelling voor de vergade ringen erg moeilijk", aldus de voorzitter van de evenementencommissie. Hij zei in dit verband dat de Zierikzeese on dernemers-centrale als instelling in het geheel geen belangstelling toont voor het jaarlijkse grote buitengebeuren voor de recreanten. De heer Schot, die ook dit jaar de Zierikzeese toeristenda gen weer voor een belangrijk deel heeft voorbereid, verklaarde desgevraagd dat de Zierikzeese ondernemers tot nu toe gezamenlijk een bedrag van rond de 28.000 gulden hebben toegezegd. De to tale kosten van de komende evenemen ten zijn geraamd op een bedrag van 32.000 gulden. Evenals vorige jaren bieden de komen de toeristendagen weer een markt van oude ambachten en demonstraties, die gehouden wordt in de Sint Domus- straat en op de Vismarkt. De onderne mers zullen actief betrokken worden bij de wekelijkse braderie op de Mol. de Melkmarkt, de Schuithaven en hoek Verre Nieuwstraat. Een deel van de markt van oude am bachten gaat zich ook nu weer afspelen op de Balie, waar ook de markthandel geconcentreerd zal worden, De even ementencommissie van VVV rekent er op dat er niet minder dan 17 oude am bachten zullen worden gedemon streerd. Aangekondigd wordt onder meer de komst van een hoge hoeden maker. een kunstsmid, een volks- schilder, een weefster, een'koperslager, een klompenmaker, en een klederd rachtenfotograaf. Wethouder W. den Boer opent 10 juli op de Vismarkt officieel de eerste toeris tendag. De sportvereniging Deltasport houdt op de eerste dag een singelloop voor professionals en een trimloop voor amateurs. Aan de toeristendagen wordt evenals verleden jaar muzikale medewerking verleend door het duo 'Frank en Mirella'. Op alle dagen kun nen kinderen voor een eigen pro gramma terecht in de concertzaal. De evenementencommissie heeft een extra feestelijk programma samen gesteld voor de laatste toeristendag op 7 augustus. Op het Kraanplein wordt dan ter afsluiting een eetfestijn aange richt en een ballonnenwedstrijd voor de jeugd gehouden. Verder 's avonds op de laatste toeristendag een optreden van de koninklijke harmonie 'Kunst en Eer', het orkest "Funny Face' en de zanggroep 'Internationals'. Als groot ste attractie van de slotavond ziet de evenementencommissie echter de komst van een 'galjoen', bemand met watergeuzen uit Den Briel, die In de ou de haven omstreeks 22.00 uur een kleine zeeslag zal ontketenen. Dit kleurrijke schouwspel wordt besloten met een groot vuurwerk. - SCHOUWEN - DUIVELAND ATTENTIE Dinsdag 28 augustus a.s. verschijnt in een speciale bijlage van de Provinciale Zeeuwse Courant het THEATERABONNEMENTENPROGRAMMA VOOR GEHEEL ZEELAND Nadere informatie volgt t.z.t. in deze advertentie. DE P.Z.C. KUN JE NIET MISSEN! eig? H. van Weverwijk De burgemeester van Kortgene maakt ter voldoening aan het bepaalde in de wet op de ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 15 juni 1979 gedu rende een maand ter gemeentesecreta rie van Kortgene voor een ieder ter in zage ligt: - de le wijziging van het bestem mingsplan 'Bedrijfsterrein Oost- Zeedijk'; - het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 15 mei 1979. nr. 100; 339, 4e afd. r.o. tot goedkeuring van deze wijziging; Tegen het goedkeuringsbesluit bestaat geen beroepsmogelijkheid bij de kroon. Kortgene, 14 juni 1979 DEI VEI] IDE Goes Grote Markt 21 Telefoon 01100-15610 Yerseke Kerkplein 3 Telefoon 01131-1441 ...dat is één van de mogelijkheden met aandelenopties. Tevens bescherming tegen koersverlies en vermindering van het risico bij be legging in aandelen. V/ij bieden u een persoonlijke begefc ding bij uw transacties op de opbe- beurs. Aarzel niet om contact op te nemen verdere informatie. &op BANK VOOR ZEELAND N.V.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 36