ft Zestien dagen op onbewoond eiland Directie blijft bij sluiting Campina in Middelburg Zeeuwse kampioenen Zd Nederlandse Bond v* Zf Weieens 'n aap op uw auto gehad? beek/e bergen lezers schrijven PZC/provincie Vandaag is er weer post uit het verre Equador. Een brief van Ko de Korte, de Mariekerkse vogelonderzoeker, die momenteel op de Galapagos eilanden verblijft om daar een al eerder begonnen studie onder de fregatvogels voort te zetten. Hier volgt zijn verslag. Met twee enorme trossen bananen, de rest van ons voedsel en 200 liter zoet water werden we afgezet op Genovesa, één van de onbewoonde eilanden van de Galapagos. Na zestien dagen zouden we weer opgehaald worden door een boot, die dan twee dagen moest varen om van het bewoonde eiland Santa Cruz bij ons te komen. Toch waren we niet alleen op Genovesa. Dit eiland met een oppervlakte van 17 km2 herbergt namelijk duizenden vogels van allerlei soort zoals Roodpoot en Masker Jan van Gent, Lavameeuwen, een half miljoen stormvogeltjes en ook fregatvogels. Het Prins Bernhard Fonds had me een beurs gegeven om een onderzoek aan deze laatste groep te doen. UDDRT jfV JAC0UES CATS 3™!% Vorig jaar waren Tjitte de Vries en ik hiermee begonnen en dat had in korte tijd zoveel opgeleverd, dat het de moeite waard leek om hiermee door te gaan. Eén van de voordelen van onderzoek op Galapagos is. dat de dieren er erg mak zijn. Zo ook de fre gatvogels, zeevogels die o.a. aan hun voedsel komen door het van andere zeevogels af te pakken. Als ze in hun kolonie zitten vliegen ze niet weg als je naar ze toeloopt; dus kun je ze ge woon pakken. Dit is fantastisch voor bijvoorbeeld ruionderzoek en ringen. Bij de meeste vogelsoorten kun je broedvogels nog wel vangen op het nest, maar vogels, die niet broeden zijn niet te pakken. Hier dus wel en dat maakt het mogelijk om ook nietbroedvogels te onderzoeken. De Galapagos wordt gevormd door tientallen grote en kleine eilanden, die ongeveer 1000 km uit de kust van Ecuador in de Grote Oceaan liggen. Ze zijn gevormd door vulkanische uitbarstingen in het verleden en be staan geheel uit lavagesteentes. De uitbarstingen gaan nog steeds door en bijna elk jaar scheurt de aarde hier wel ergens open en stroomt vurige la va (1000 graden Celcius) over het land uit. Charles Darwin heeft deze eilanden grote bekendheid gegeven. Op zijn reis met de Beagle kwam hij in 1835 bij de Galapagos aan. Door wat hij daar zag werd hij enorm gestimuleerd om zijn evolutietheorie jaren later te formuleren in zijn boek "Het ont staan der soorten". Enkele van zijn veronderstellingen waren: "Soorten zijn niet constant, maar kunnen ver anderen in de loop der tijden; d.w.z. de ene soort kan de andere voort brengen. Sommige soorten kunnen andere verdringen. Tenslotte kreeg ook de mens als één van de soorten een beurt. De mens was het voorlopi ge einde van een evolutieketen en was ontstaan uit dierlijke voor ouders. De naaste nog levende ver wanten van de mens moesten bij de apen gezocht worden. Na de verschij ning van zijn boek ontstond er een verhitte discussie onder voor- en te genstanders. Vanuit kerkelijke kring werd Darwin fel bestreden, zonder veel succes evenweL Zijn belangrijks te beweringen zijn nog steeds onaan getast en alleen in fundamentalisti sche kring is het woord evolutie nog een vloek. Op vele eilanden van de Galapagos komen reuzenschilpadden voor. Het Spaanse woord voor schildpad is Galapago. Vandaar dat deze eilanden hun naam aan dit dier te danken hebben in de zestiende eeuw. De schildpadden waren gemakkelijk te vangen en in de volgende eeuwen werden ze door de zeelui naar de schepen gebracht. Het was goedkoop en gemakkelijk te bewaren voedsel in die tijd. Ze werden in het ruim opge stapeld en bleven zo wel een jaar in leven zonder te eten en te drinken. De mannen hadden zo een jaar lang elke dag vers voedsel. Vooral de zeerovers uit dit gebied, de boekaniers, maak ten hier veel gebruik van. Onder an dere hierdoor zijn de schildpadden helaas Van verschillende eilanden verdwenen. In de negentiende eeuw begonnen er kolonisten vanuit Ecuador te komen. Ze vestigden zich in de vochtige ge- - Fr atvogel met jong. De oude vogel is gemerkt ten teken dat de onderzoekers hem geringd hebben. IN AANGEPAST PLAN DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 Dl CNV PLEIT DESONDANKS VOOR HANDHAVING MIDDELBURG- Er is geen verande ring gekomen in de plannen van de di rectie van Campina te Eindhoven om de productieafdeling van de vestiging van het zuivelbedrijf in Middelburg af te bouwen en te streven naar een slui ting voor 1982. Dit blijkt uit een aan gepast saneringsplan van de directie van Campina, waarover men met de vakbonden in overleg is getreden. Het is de bedoeling dat de melk die nu in Middelburg wordt verwerkt, in de toekomst naar Breda of Zevenbergs- chen Hoek wordt gebracht. In Middel burg blijft wel een distributiecentrum gehandhaafd. Ook in het standpunt van de Indu striebond CNV is geen verandering ge komen. zo blijkt uit de woorden van districtsbestuurder R. Bil te Goes, die zijn ook reeds in juni gedane uitspraak herhaalt, dat het CNV zal blijven plei ten voor handhaving van de produc tieafdeling van Campina in Middel burg (vroeger onderdeel van de Ver enigde Coöperatieve Zuivelfabrieken Brabant Zeeland). Een distributiecen trum wordt door de heer Bil slechts ge zien als een 'troostprijs'. Hij wijst er onder meer op. dat alleen al het kunnen inspelen op het vakantieseizoen een motief is om de vestiging in Middel burg te handhaven. De heer W. Winter te IJsselstijn van de Voedingsbonden van de FNV vindt het onverantwoord tegenover de per soneelsleden te Middelburg om de il lusie te wekken dat de vestiging te red den zou zijn. De Voedingsbonden zien geen andere mogelijkheid en stemmen dan ook in met de plannen om de pro ductieafdeling te sluiten. Overigens zijn de FNV-bonden niet erg gelukkig met de nieuwe plannen van de directie van Campina, waarbij geen enkele aandacht is besteed aan per- soneelsconsequenties. In een schrijven aan de directie van Campina stellen de PNV-bonden hierdoor gedwongen te worden tot een harder tegenspel voor het verkrijgen van meer garanties Ook heeft men een aantal vragen gesteld aan de directie, waarop men vóór 31 oktober een antwoord hoopt te heb ben. omdat anders op dat moment ver der praten geen zin heeft. Het aangepaste saneringsplan van Campina voorziet in het handhaven dan wel uitbreiden van de volgende bedrijven: Asten (kaas). Breda (con sumptiemelk). Boekei (boter en kaas). Eindhoven (consumptiemelk). 's-Her- togenbosch (boter). Rijkevoort (kaas en consumptiemelk). Sittard (con sumptiemelk). Tilburg (kaas) en Weert i (boter). In de bestaande DMV-bedrij- ven te Zevenbergschen Hoek en Be- rgeijk zal de productie van boter wor den uitgebreid dan wel ter hand wor den genomen. In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan zal aan het be staande DMV-bedrijf in Veghel geen boterbedrijf worden toegevoegd. Geen reacties op uitloven beloning tip moord Dolina TERNEUZEN - De politie is, na het uitloven van een beloning van tienduizend gulden, nog niet veel ver der gekomen in het onderzoek naar de moord op de 51-jarige Westduitser Udo Dolina. Niemand heeft zich tot nu toe gemeld met een tip die de politie op het spoor van de dader(s) zou kun nen brengen. Dolina's lichaam werd op dinsdag 12 september gevonden in een sloot bij Overslag. De Duitser was met vijf pis toolschoten door z'n hoofd om het le ven gebracht. De politie is er in ieder geval zeker van dat Dolina de dag voordat hij werd ge vonden. in Amsterdam is geweest. Do lina. die al zo'n drie jaar in het tehuis voor thuislozen 'Het Baken' in Temeu- zen woonde, was net teruggekeerd van een drie weken durende vakantie bij zijn moeder in Hamburg. Hij had van haar enkele duizenden guldens gekre gen; de politie omschrijft Dolina als een gebruiker van drugs en alcohol. De politie vermoedt dat Dolina in Ter- neuzen om het leven is gebracht, en dat hjj daama in de sloot bij Overslag is gegooid. Levert het onderzoek in Ter- neuzen binnen korte termijn niets op. dat wordt het werkterrein opnieuw naar Amsterdam verlegd. Reactie van CPN op verkoop RSV-woningen VLISSINGEN - In een reactie op de verkoop van het Vlisstngse woning- bezit van het RSV-concem. heeft de CPN afdeling Vlissingen laten weten dat de bewoners van die woningen ac tiviteiten moeten ontplooien die zou den moeten leiden tot „het weer van toepassing verklaren van de woon- ruimtewet op Vlissingen: met andere woorden dat Vlissingen weer als niet- geliberaliseerd gebied zou moeten worden beschouwd" In de PZC van woensdag stond abu sievelijk vermeld dat die activiteiten zouden moeten leiden tot het ..als geli beraliseerd gebied" beschouwen van Vlissingen. bieden van de hogere eilanden. Op allerlei eilanden waren en werden toen geiten uitgezet, die zich daar vermenigvuldigden. Geregeld ging men naar deze eilanden toe om wat van deze geiten te gaan schieten. Op het ogenblik leven er nog veel van de ze geiten. De vegetatie heeft erg van deze dieren te lijden en daardoor ook de oorspronkelijke dierenwereld. In 1959 werd Galapagos vanwege zijn unieke dierenwereld door Ecuador tot nationaal park verklaard. Ook werd er een wetenschappelijk sta tion. het Darwin Station, opgericht. Van hieruit konden weten schapsmensen uit de hele wereld on derzoek doen in dit prachtige tropi sche eilandenrijk. Het Darwin Sta tion heeft ons ook bijzonder goed ge holpen om ons onderzoek te kunnen doen. We konden er bij aankomst sla pen, ze regelden transport met een vissersboot voor ons en gaven ons 10 grote jerrycans met drinkwater mee voor ons verblijf op de eilanden. Al je drinkwater moet je meenemen. De onbewoonde eilanden hebben name lijk geen drinkwater. Toen we na 16 dagen weer van Geno vesa opgehaald werden, maakten we met onze vissersboot nog een tocht naar enkele andere eilanden en be klommen onder andere de vulkaan Alcedo op Isabela. We hadden voor ons tweeën 12 liter water en 12 si naasappels bij ons voor 3 dagen plus voedsel en kampeeruitrusting. De tocht was prachtig. Eerst de beklim ming langs de buitenkant. Tot de rand van de krater op 1200 m hoogte. De krater had een doorsnede van 8 km, Binnen de krater zaten we Van een medewerker) BIERVLIET - P. de Poorter te Hoofd plaat is Zeeuws kampioen geworden van de Zuid Nederlandse Bond van duivenliefhebbers op de aangeduide eendagfondvluchten. Vorig jaar werd een van de duiven van De Poorter al winnaar van het asduifkampioen- schap jonge duiven. Het onaangeduid kampioenschap op de eendagfondvluchten werd evenals vorig jaar. gewonnen door J. van Driel uit Groede. terwijl zijn dorpsgenoot G. Dusarduyn winnaar werd op de aange duide fondvluchten. Dusarduyn won ook de provinciale Marathonvlucht Het Zeeuws kampioenschap op de on- aangeduide fondvluchten was voor J. van Spaandonck uit Sint-Jansteen. Een bijzondere prestatie leverde een duif van T. Peters uit Hulst, die in het asduifkampioenschap oude duiven vier werkelijke kopprijzen won. Bo vendien won hij nog een vijfde provin ciale prijs extra, die alleen al goed ge noeg voor het kampioenschap zou zijn geweest. Bij de jonge duiven werd een duif van J. Notebaert uit Breskens As- duif 1978. De uitslag provinciaal kampioenschap 1978. Eendagfond aangeduid' l P. de Poorter. Hoofdplaat 7112.75 punten; 2 J. Goossen. Hulst 8220.03; 3 L. Breepoel. Hoek 5307.38.4 E. Vermast, Yerseke 5045.08: 5 J. van Driel. Groede 4899 43; 6 Smallegange en Zoon. Temeuzen 4354.00:7 G. Dusarduyn. Groede 4264.33; 8 A Arens. Axel 4080.41: 9 W Blom en Zoon. Noordgouwe 3939.64: 10 J van Spaandonck. St. Jansteen 3325.77 Eendagfond onaangeduid 1 J van Dnel. Groede 10837.71 punten: 2 E Vermast Yerseke 10429.51: 3 Th. Peeters. Hulst 10349.83:4 de oorter. Hoofdplaat 10217.3: 5 H. Calon. Hoofdplaat 9928 06.6 J v.dPlasse. Cadzand 9236.93; 7 Smallegange en Zoon. geysers en zwavelafzettingen. Op plaatsen was de bodem gloeiend heet. Op de tweede dag aan de binnenkant van de krater raakten we verward in de struiken op vlijmscherpe lavaaf zettingen. De hitte was moordend. De zon loodrecht boven je hoofd en geen zuchtje wind. Het bleek, dat we daar voor niet genoeg water bij ons had den. We begonnen dorst te lijden en moesten ons beheersen om ons wa terrantsoen niet op te drinken. Wat snak je dan naar een kroes water: het wordt een obsessie en tenslotte loop je alleen nog maar aan water te den ken. De boot met water en vruchten, aan boord dachten we aan als aan een oa se. In de krater en langs de rand kwamen we geregeld reuzen- schildpadden tegen tot 250 kg. zwaar. Die konden het gemakkelijk uitzin gen tot het bijvoorbeeld over een maand weer eens een keer zou rege nen. Na drie dagen terug op de boot bleven we drinken. Weer terug op Santa Cruz zijn we het hoogland in gegaan om te genieten van de natte zóne. Daar motregent het veel en heb je een rijke vochtige plantengroei. Daar wonen ook veel kolonisten op hun boerderijen. In de dertiger jaren (crisis) kwamen hier ook nogal wat Immigranten uit Europa om een nieuw bestaan te vinden in de kweek van zuidvruch ten. Vorig jaar liepen we daar ook langs een pad toen we een grote man tegenkwamen. Hij sprak ons aan in hel Engels. Ik hoorde, dat hij een Noors accent had en antwoordde in het Noors. Zijn naam was Alv Kas talen. In 1936 toen hij 10 jaar was wa ren zij n ouders met hem naar lapagos vertrokken vanuit Zuid-Noorwegen. Het was een harde tijd geweest met veel ontberingen. Hij liet ons zijn boerderij zien met woonhuis in Noor se stijl. Temeuzen 9232.58; 8 W Daansen. Breskens 9077.86: 9 G. Dusarduyn. Groede 9073.40; 10 L. Breepoel, Hoek 8925.30. Fondkampioen aangeduid over de vluchten St. Vencent, Barcelona en Dax: 1 G. Dusar duyn Gz. Groede 2177.06 punten. 2 G Ser- rarens. Stoppeldijk 1554.56: 3 H. v.d. HeMel. hilippme 1331.82: 4 J. van eenen. Vlissingen 755 79 Fondkampioen onaangeduid: 1 Joh. Van Spaandonck. St. Jansteen 2354.73 punten. 2 W. Blommaert. Hulst 2343.60; 3 G Dusar duyn Gz, Groede. 2340.40: 4 G. Serrarens. Stoppeldijk 2109.93; 5 A de Putter en Zoon, Cadzand 1477.39. Asduifkampioenschap oude duiven: 1 Th. Peeters. Hulst 76-2508695 met 2.876 procent; 2 G. Dusarduyn. Groede 74-2369200 met 6.234. 3 W v.d Slikke. Breskens 76-2545158 met 8 462. 4 J WiUaert. Clinge 75-1077523 met 9.761. 5 J van Dnel. Groede 74-1822324 met 10.760: 6 de Poorter. Hoofdplaat 77- 1283866 met 11.997 7 P Antheunis. Hulst met 76-128201 met 17,315:8 T. de Bruyn, Phi lippine 76-161123 met 20,444 9Th. van Zeele. Sas van Gent 73-1013850met20,920:10 J. van Driel. Groede 75-2439752 met 22.507. Asduifkampioenschap jonge duiven. 1J. No- tebaartBreskens 392902 met 2.167 procent 2 S. Neetesoone. Kloosterzande 494813 met 7.891; 3 E Vermast. Yerseke 7862378 met 9,640: 4 w. Fenyn. Breskens 392902 met 11.635. 5 G Schner. Qadzand 390274 met 13.510: 6 E. Vermast. Yerseke 7862410 met 14.139: 7 Ed. Willaert, Hulst 7858685 met 15,679: 8 Th de Poorter. Oostburg 491907 met 16.224 9 G Serrarens. Stoppeldijk 7822671 met 16.868; 10 J. van Driel. Groede 7820091 met 16.888 Jeugdkampioen werd M. Marteijn. Sluis: W. de Krijger. Biervliet Bij de oude duiven is de uitslag van de jeugdkampioenschappen als volgt 1 M Smallegange. 2 P de Meijer 3 J van Houdt. Bij de jonge duiven: IE Buyze.2P.deBlaeij. 3 M. Smallegange. Gencraalkampioen: 1 M. Smallegange. 2 P. de Blaeij. 3 E. Buyze. We werden met Scandinavische gas tvrijheid in het huis ontvangen. Zijn ouders van tachtig jaar leefden ook nog en ze vertelden verhalen uit die eerste tijd. Het was een bijzonder bont gezelschap, die kolonisten uit de dertiger jaren. Er was ook een Pa- rijse danseres bij. Ze had twee man nen meegebracht uit Frankrijk en nam er nog een derde by op Galapa gos. Er begonnen spanningen te ko men en er werden moorden gepleegd. Amerikaanse yogi's geen misdadigers Naar aanleiding van de match om het wereldkampioenschap schaken tussen Karpov en Kortsnoj, zou ik willen stel len dat de achtergrondinformatie in dezen niet objektief was. maar onvol ledig en misleidend. Steeds weer is er sprake van twee ver oordeelde misdadigers van de Ananda- Marga beweging, die Kortsnoj zouden helpen. Nu blijkt echter dat volgens mevrouw Vreeken. voorzitster van de Rot terdamse schaakclub Volmac en lid van het Nederlands damesschaak- team, die drie weken bij de match in Baguiocity aanwezig was. dat iedereen die daar aan de kant van Kortsnoj stond, inclusief dr Eeuwe, de president van de wereldschaakbond (E.I.D.E.), van mening was dat deze twee Ameri kaanse yogi's geen misdadigers zijn. zowel door hun zachtmoedig karakter als door de informatie waar iedereen gemakkelijk over kon beschikken. Niet voor niets was op een gegeven moment het grootste deel van het "Westerse kamp", o.a. Keene, Stean, Pannoen, mevrouw Vreeken. samen yoga oefeningen aan het doen. De fei ten: Terwyl Victoria Sheppard en Steven Michael Dwyer op de Indiase am bassade waren, werd er een aanslag op een functionaris gepleegd Deze be weerde in eerste instantie terwijl hij in levensgevaar verkeerde, dat zij er niets mee te maken hadden. Door hun aan wezigheid werden zij echter verdacht. Na twee dagen zouden zij bij gebrek aan bewijs worden vrijgelaten. Op dat moment bleek echter dat zy yogalera- ren van Ananda Marga waren en daar door veranderde de situatie. Het slach toffer, inmiddels terug in India, waar Ananda Marga net als op de Filippij nen sterk tegengewerkt wordt, begon opeens te beweren dat zij het wel ge daan hadden. Allerlei tegenstrijdige getuigenissen werden afgelegd. In het proces werden zij veroordeeld door een rechter die sterk partijdig was door het feit dat hij bevriend was met een rijke familie van wie de dochter, sterk tegen de zin van haar ouders in. aktief lid was van deze ongewenste be weging. Hy veroordeelde het paar daarop tot 17 jaar gevangenis, hoewel de openbare aanklager 6 jaar geëist had. wat in de praktijk was neergeko men op een voorwaardelijke veroor deling. Waarom worden deze feiten niet ver meld? Het lijkt ln de pers in de mode te zyn om negatief te berichten over al lerlei vaak Oosters getinte groeperin gen die iets met yoga en/of religie te maken hebben. Dit lijkt sensatiever- slaggeving en geen objektleve nieuws garing en dit keur ik af. Apart hiervan moet mij nog van het hart dat ook de organisatie van de tweekamp zich aan partydigheid heeft schuldig gemaakt. Dr Eeuwe was nog maar net 's maandags vertrokken of dinsdagochtend werden voor wat later de laatste party bleek, deze twee yogis waarvan ook zij het slachtoffer werd. Twee van haar mannen vluchtten met een booten werden maanden la ter uitgedroogd op een strand ge vonden. Er was ook een strafkolonie op Isabela. waarde gevangenen in de lava moesten werken. Pas twintig jaar geleden is die opgeheven Alv Kastalen wilde niet meer terug naar Noorwegen. Hy was d met een Ecuadoriaanse vrouw en had twee de toegang tot Kortsnoj's villa ont zegd!!) en werd de Russische parap sycholoog Zoekhar, van wie gezegd werd dat hij Kortsnoj negatief beïnv loedde, weer op een van de voorste rijen aangetroffen. Dit was tegen alle regels in omdat hij sinds enige weken officieel lid was van de Russische delegatie en dus achterin moest zitten. Kortsnoj's spel was prompt onherken baar. De Russische delegatie heeft zich hierdoor op de komende vergadering van de F.I.D.E. in Argentinië in een moeilijk parket gebracht. Zo zal by- voorbeeld de Zwitserse schaakbond om overspelen van de laatste partij vragen. Het t ypeert het materialistisch denken van het Russische kamp dat zo fel van leer getrokken was tegen de dissident Kortsnoj en zijn "yogahandlangers". Zoals bekend is yoga verboden in Rusland. Ik hoop dat deze brief tot gevolg heeft dat de berichtgeving over Ananda Marga en andere Oosterse bewegingen voortaan objektiever en vollediger is. Jan Oosterwijk. Nymegen, Jacob Canisstr. 9. De waarheid achterhaald haar wel a Volgens vyf artsen verkeerden de drie in ons land gevangen zittende RAF-leden in omstandigheden die ernstige psychische stoornissen te weegbrachten. Die artsen zyn vast geen RAF-sympatisanten, anders wa ren ze beslist niet in de gevangenis toe gelaten. We mogen dus aannemen, dat ze een medisch verantwoorde diagnose gesteld hebben. b; Ene dr Hers verklaart dat hy in de oorlog echte isolatatiefoltering heeft meegemaakt, en dat hy geen schone cel had en geen bezoek mocht ontvan gen. en dal die RAF-leden het dus maar wat goed hebben in de bajes. Di Hers heeft uiteraard zelf niet de ge vangenen onderzocht, maar omdat hy zelf een primitieve en gewelddadige vorm van isolatie heeft meegemaakt vindt hij dat de modeme isloatie zon der geweld, en met schone cellen en twee uur TV per week helemaal niet zo erg is, en de naam isolatie eigenlijk met verdiend. c: L. Janse uit 's-Gravenpolder is er als de aasgieren by om er een smeuïg ver haaltje over te schrijven (PZC 19 ok tober onder de titel: Al was de leugen nog zo snel) en de hele affaire voor zyn pro-appartheidskarretje te spannen Zie je wel. zegt hy met de kromme logt- ka die hem zo eigen is: in Nederaland liegen ze over hun eigen gevangenissen dus zyn de verhalen over de Zuid-Afrl- kaanse gevangenissen ook leugens. Nou wil ik deze keer niet ingaan op L. Janse's proappartheidsideeén Wie in deze tyd nog vóór rassendiscriminatie is. plaatst zich m i. buiten het kader van de fundamentele menselykheid, waardoor discussie zinloos wordt. Het gaat er my om. dat L. Janse be weert. dat de vyf artsen in kwestie leugenaars zij. Ik daag L. Janse uit om kinderen. „Nu horen we hier", zei hy. De Galapagos trekt elk jaar veel toe risten. die met Doten langs de eilan den varen om de fantastische dieren wereld in deze "Hof van Eden in de Stille Oceaan" te bekijken. Dat levert Ecuador weer extra inkomsten op. In deze arme landen van de Derde We reld is natuurbescherming alleen mogelijk als het geld opbrengt. Mis schien is dat m onze rijke landen van het westen ook wel zo. deze bewering te staven met een me disch tegenrapport van twee of meer artsen die de RAF-leden in dezelfde pe riode onderzocht hebben Indien hy hiertoe niet in staat is. en dat is te ver wachten. zal hij de grootheid moeten opbrengen in deze rubriek zyn bewe ring in te trekken.En dat valt niet te verwachten. d: Waar L. Janse tenslotte de arrogan tie vandaan haalt om namens ons hele volk te spreken is my onduidelijk. Wie meent dat zyn eigen racistische ideeën representatief zijn voor het Nederland se volk. doet dat volk onrecht aan, en toont weinig werkelijkheidszin. Over isolatie ge sproken) Jan Geurtz, Zuiderbruggeweg 17. Aardenburg. Maatschappij parasieten Bestek 81 heeft nogal wat stof doen opwaaien We moeten bezuinigen, maar hoe' We weten dat het zo met door kan gaan. maar niemand wil eigeniyk een stap terug doen. Om landsbelang gaat het vaak niet meer Uit alles moet politiek voordeel gehaald worden. Wat. mij al lang verontrust, is dat in ons land steeds meer mensen het door hebben dat het de moeite loont om zich te verrijken zonder daar prestaties voor te leveren of door het verrichten van wanprestaties. De misdaad tiert welig. We hebben er geen notie van hoeveel zwart geld er in omloop is. Onze justitie is kenneiy k niet by mach te de misdaadparasieten daadwerke lijk te bestrijden of is het misschien laksheid of angst die de justitie ervan weerhoud op te treden? Steeds weer treden psychiaters, psy chologen en advokaten naar voren die de indruk wekken dat niet hun cliënten misdadigers zyn, maar de gemeen schap. Naast de misdaadparasiet groeit welig de z.g. witteboordparasiet. Deze is moeilyk aan te pakken, want we moe ten vooral onze democratie handha ven. En zo zijn er nog vele soorten parasie ten. o.a. door het uitkramen van an tikapitalistische leuzen, kan men een beschermde kapitalist zijn. En denk maar aan de verkeerspiraten. de op lichters van de sociale wetgeving, zo wel de werkgever als de werknemer. Ook kan men de pressieparasieten sig naleren en de belastingontduiker- sparasieten. Al met al is het wel zo. dat het langza merhand financieel beter is om het niet zo nauw te nemen. Het moet toch duidelijk zijn dat op de ze manier van leven miljarden op de verkeerde plaatsen terecht komen Eeriyke-hardwerkende mensen beta len het gelag en als het onze volks vertegenwoordigers de wil- en de moed ontbreekt hierin verandering aan te brengen, dan zou ik zeggen: Stuur ze by de volgende verkiezing naar huis! Worden we het bekvechten in de 2e kamer nog niet. beu terwijl we afgiyden naar een derde rangs mogendheid' Bestek 81 was geheel niet nodig ge weest, als we onze democratie niet misbruikten en als wij niet oppassen staat vroeg of laat de DICTATUUR voor onze deur T. Tuitman. Zierikzee. -?S Beleef't nog dit weekend in het Safaripark Beekse Bergen, tussen Tilburg en Hilvarenbeek. Ruim 40 hektare groot en bevolkt door zo'n 600 wilde dieren: jachtluipaarden, neushoorns, leeuwen, giraffen en nog veel meer! U doorkruist hun domein in uw eigen auto, of per safaribus. Een avontuurlijk dagje Afrika in eigen land! Ook als NS dagtocht. Inlichtingen: tel. 013-320032 Het Safaripark is het hele jaar open. PROVINCIALE DUIVENRUBRIEK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 9