Nederland kan ervaring op milieugebied exporteren HERVORMDE KERK VAN SLUIS VIERT HET VIERDE EEUWFEEST „Geen mogelijkheid totintrekldng van planTheodorushaven NAAR INDONESIË PER KLM v.a.2100,- Terneuzense MTS-ers knutselen aan twee reuzemaquettes9 keukens tegels sanitair f massee Bezorgdheid voor afname interesse voor onderwijs KLM Thuis in de lucht. Geschiedenis hervormde gemeente loopt parallel met oorlogen en bezettingen DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 PZC/provlncie MINISTER PEIJNENBURG VOOR BRABANTS-ZEEUWSE WERKGEVERS: HELMOND - Als in Nederland het probleem van tekorten aan bijvoorbeeld energie inventief wordt aangepakt, kunnen de ge vonden oplossingen in de toekomst mogelijk een belangrijk ex portartikel worden. Minister Peijnenburg van wetenschapsbe leid opperde deze mogelijkheid woensdag in een voordracht voor leden van de Brabants-Zeeuwse werkgeversverenigingen in Helmond. BEDRIJVEN MOETEN OOK OP KWALITEIT LETTEN Nieuwe schaarsten, waarmee worden bedoeld tekorten aan energie, grond stoffen, schoon water, schone lucht en schone grond, doen zich volgens de mi nister eerder in een dichtbevolkt land ais Nederland voor dan elders „We moeten er hier dus eerder oplossingen voor vinden en kunnen later met die gevonden oplossingen in het buiten land ons voordeel doen", zo betoogde hU- Hij vond dat het bedrijfsleven niet al leen aandacht moet hebben voor het economisch welvaren maar ook voor verbetering van de kwaliteit van pro- dukten en produktie, Hij erkende dat zeker een aantal ondernemingen volop werkt aan vernieuwingen in de pro duktie, maai- deed ook een beroep op alle ondernemers zich nog eens extra van de noodzaak van innovatie voor een land als Nederland bewust te zijn. De minister van wetenschapsbeleid constateerde dat er 'belangrijke knel punten optreden bij de koppeling van kennis en vraag naar technologie'. Hij noemde enkele voorbeelden. Zo sluiten de onderzoeken van instanties die de overheid betaalt, zoals TNO, Techni sche Hogescholen en andere grote on derzoeksinstituten, in vele opzichten niet aan bij sectoren van het econo misch leven. De drempelvrees van kleine en middelgrote ondernemingen ten opzichte van leveranciers van ken nis. het gebrek aan duidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen in de technologie, en de defensieve houding van de industrie zelf werken de ver nieuwing volgens de bewindsman ook niet in de hand. „Vindingrijkheid en innovatiebe- wustzijn zijn te veel overschaduwd door de zorgelijke economische situa tie van het moment. In de innova tienota. die in de loop van volgend jaar verschijnt, zal aan dat soort knel punten aandacht worden besteed", zo kondigde de minister aan. VERZOEK OM SCHORSING VOOR RAAD VAN STATE: Minister Peijnenburg Een onvergetelijke vakantie in dit tropenparadijs ligt nu ook binnen üw bereik. Vlieg erheen met KLM rechtstreeks en comfor tabel. Op eigen gelegenheid of met 'n compleet verzorgde rondreis. WAT KOST EEN RETOUR JAKARTA? 'n Retourticket economy class Amsterdam-Jakarta hebt u al voor 2100.-. Kinderen tot 12 jaar 1050,-. Verblijfsduur 21 -180 dagen. Jongeren van 12 t/m 25 jaar 1777,-. Dit ticket is geldig voor kort of lang verblijf, doch maximaal ljaar. WAT KOST'N VERZORGDE RONDREIS? 55 (van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - De afdeling rechtspraak van de Raad van State ziet géén moge lijkheden om de intrekking, door de gemeenteraad, van bet bestem mingsplan Theodorushaven 1978 van de gemeente Halsteren ongedaan te maken. Handhaving van dat plan zou de uitbreidingsmogelijkheden van General Electric Plastics zeer hebben beknot. Voorzitter Van der Hoeven van de af deling zei woensdag wel dat hij de door de raad gevolgde gedragslijn nauw elijks voor mogelijk heeft gehouden. Hij voelde er echter weinig voor de ge meenteraad. die tegen de uitdrukkelij ke wens van de burgemeester tot in trekking van het plan besloot, als een soort 'schoolmeester' op de vingers te tikken. De afdeling rechtspraak behandelde woensdag sohorsingsverzoeken inge diend door de Vereniging voor Mi lieubeheer en Leefbaarheid West-Bra bant en enkele inwoners van Halsteren van het raadsbesluit de al in gang ge zette procedure rond 'Theodorushaven 1978' te stóppen, ondanks vruchteloze pogingen van Halsterens burgemees ter dat te voorkomen. Voorzitter Van der Hoeven zei niet te begrijpen, waar om de burgemeester het raadsbesluit niet ter vernietiging aan de Kroon had voorgedragen. Nu moest hij het schorsingsverzoek 'niet-ontvankelijk' verklaren, ondanks zijn ideeèn over de gevolgde gedragslijn. De heer Van der Hoeven adviseerde de vereniging Milieubeheer en de inwo ners van Halsteren minister Beelacrts van Blokland van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een brief te schrijven en daarin hun bedenkingen tegen het raadsbesluit kenbaar te ma ken De mogelijkheid voor General Electric Plastics om uit te breiden kwam ook aan de orde tijdens de behandeling van het schorsingsverzoek van de milieu organisatie van de 'verklaringen-van geen-bezwaar' die gs hebben verleend voor de bouw van een zoutzuurtank, drie Resin-silo's en acetontanks. De milieu-vereniging verzocht om schorsing, omdat zij wil bereiken dat er pas toestemming voor de bouw wordt gegeven nadat de milieuvergunningen zijn verleend. Gs vinden het schorsingsverzoek 'ver bazingwekkend'; voor de drie silo's en de acetonfcank hoeft volgens hen niets te worden gevreesd, terwijl de zoutzuurtank wordt gebouwd om Ge neral Electric beter in staat te stellen afvalwater te neutraliseren. Voorzitter Van der Hoeven gaf de mi lieu-organisatie weinig kans omjets te bereiken, omdat het wettelijk nu een maal niet is geregeld, dat de bouw moet worden uitgesteld totdat de vereiste milieuvergunningen binnen zijn. De heer Verbiets, vertegenwoordiger van de gemeente Halsteren, voegde daar aan toe dat de plannen van GE over eenstemmen met het bestaande be stemmingsplan 'Theodorushaven 1970'. Goesenaar schoot in Frankrijk man uit Colijnsplaat in de buik GOES - Op een camping in de buurt van het Franse Reims heeft de 21-jange Goesenaar M. M. per ongeluk de 36-ja- rige P. H. uit Colijnsplaat met een ge weer in de buik geschoten. Het wapen moet per abuis zijn afgevuurd toen het werd bekeken. Het ongeluk is al op 5 oktober gebeurd. De beide Zeeuwen waren in Frankrijk om te helpen bij de druivenpluk. H. is ernstig gewond naar een ziekenhuis in Reims gebracht. Hij wordt er thans nog verpleegd maar hij is buiten levensgevaar. M. is aanvan kelijk aangehouden, maar de rechter van instructie heeft hem vrijgesproken van iedere schuld omdat het om een ongeluk ging. Er zal geen vervolging tegen hem worden ingesteld en hij is inmiddels weer vrijgelaten. Soos allenstaanden Terneuzen in Zeldenrustcollege TERNEUZEN - De soos voor al leenstaanden 'Altern' in Terneuzen houdt zaterdagavond een bijeenkomst in het Zeldenrustcollege in Terneu- zen-zuld. De avond meldt als programmapunten dansen en bingo. De muziek komt van Nico Silvester en zijn orkest. De zaal is om 8 uur open. de muziek begint om 20.30 uur. Advertentie Tivee weg- en waterbouwscholieren van de Terneuzense mts bezig met de maquette van de Oesterdam VAN OESTERDAM EN BROUWERSDAM EINDPRODUKTEN GAAN NAAR RIJKSWATERSTAAT TERNEUZEN - De Terneuzense mts in hof Zeldenrust herbergt momenteel 'de twee grootste maquettes van Ne derland'. De grootste van de twee wordt door 19 leerlingen van de stu die-richting weg-en waterbouwkunde in elkaar geknutseld. Het is een ruim twee meter hoge kopie van de Oester- dam, die in 1985 de scheiding moet gaan vormen van de Oosterschelde en het Scheldc-Rijnkanaal, westelijk van Bergen op Zoom. De andere maquette is al een oudje: een ruim zevenjarige miniatuuruitvoering van de afslui ting van het Brouwershavensegat tus sen Schouwen en Goeree. De 'sleet' is zodanig zichtbaar dat rijkswaterstaat weg- en waterbouwdocent D. T. Dijk graaf van de Terneuzense mts vroeg, of zijn leerlingen de maquette eens konden 'restaureren'. Dat kon, want sinds de weg- en water bouwscholieren van de Terneuzense mts een aantal maanden geleden be gonnen met de bouw van een Oester- dammaquette, is hun belangstelling voor de zoet- en zoutwaterhuishouding er niet op achteruitgegaan. Integen deel de maquette van de Oesterdam is bij elkaar genomen al zo'n 200 werk uren lang onder handen genomen door de studenten, die voor deze gelegen heid in groepjes zijn verdeeld. De ene groep houdt zich bezig met de 'opbouw' van de maquette, terwij een ander clubje zich richt op de informatie die het bouwwerk moet leveren Weer an deren wijden zich aan de vervolmakina van het geheel het schilderen en af werken van de afbeelding De weg- en waterbouwklas wil de Oesterdammaquette straks nog uit breiden met een kopie van de Phiiips- dam. als de tijd er zich tenminste voor leent. De maquette is gebouwd aan de hand van plattegronden die voor deze gele genheid op de juiste schaal moesten worden overgetekend. De waterdiepten zijn door leerlingen eigenhandig ter plaatse gemeten. Het karwei vergt nogal wat inspan ning en geduld, maar daaraan schort het de leerlingen blijkbaar niet Docent D T Dijkgraaf: De combinatie van theorie en praktijk is erg stimulerend. Je kunt zien waar je aan werkt en je weet dat het ergens goed voor is. Bo vendien is dit project aanleiding ge weest om ons eens te gaan verdiepen in de hele problematiek van de zoet- en zoutwaterbeheersing. Rijkswaterstaat, die de maquettes straks in zijn bezit krijgt, heeft de scholieren dan ook al 'een dagje rijks waterstaat' in het vooruitzicht gesteld als de Oesterdammaquette eind maart van het volgend jaar gereed komt. (Slot van pag. 1) hebben. In dit verband signaleerde hij ook de afname van de bedrijfsbeëindi ging van 4.4 procent in 1970 tot 0,9 pro cent in 1975, als gevolg van oncler meer de economische situatie, minder aan trekkelijke saneringsregelingen, pe riodiek gunstige prijzen, stijging van de grondprijs- ..Maar goede, inventieve ondernemers zien nog altijd kans op ook op een relatief klein bedrijf een goed arbeidsinkomen te halen," aldus Doeleman. Hij onderstreepte de noodzaak voor een verruiming van de zoetwater- voorziening voor de Zeeuwse land bouw en wees in dit verband op de studie rond de vraag of de GreveJin- Er is veel keus. Vanaf heel eenvoudig: 17 dagen logies hotel in Jakarta v.a. 2445,-, tot uitge- breid:een 24-daagse rondreis langs Singapore. Sumatra, Java, Bali,Cele bus en Bangkok v.a. 4892,-. Daar tussen zijn variaties mogelijk. BOEK BIJ UW KLM AGENT. 'n Reis naar Indonesië vereist een goede voorbereiding. Daarbij kunt u niet buiten uw KLM-agent Hij geeft u alle informatie die nodig is. en is ook de meest ervaren man om uw vliegreis te regelen. Uw KLM-agent is uw vertrouwde adviseur. VRAAG DE KLM BROCHURE. De KLM heeft een brochure voor u over reizen naar Indonesië, Bangkok en Singapore, Met veel informatie en een opgave van tours Ga 'm halen bij uw KLM-agent ofKLM-kantoor. Of stuur een briefkaart met f L- extra aan postzegels bij- geplakt aan ,„,l KLM Nederland, afd. SPL/UC. Postbus 7700.1117 'AL Schiphol. .A. SLUIS - De geschiedenis van de vierhonderd jaar oude hervormde gemeente in Slbis loopt parallel met die van oorlogen en bezettin gen: Sluis was eeuwenlang een stad die in dc 'frontlinie' lag. Zo wel Spaanse soldaten lin de tach tigjarige oorlog), als Oostenrijkers en Fransen (tijdens Oostenrijkse Successie-oorlog) en later de le gers van Napoleon zijn in Sluis ge legerd geweest. In sommige perio den werden protestanten onder drukt, in andere rooms-katholie- ken. Soms ging vrijwel de hele be volking van het ene naar het ande re geloof over. En ook gebeurde het dat men om het geloof moest ver huizen. Zondag viert de hervormde ge meente het vierde eeuwfeest met een speciale kerkdienst. De huidige predikant, ds C. Balk, schrijft in de liturgie voor die dienst over de roe rige geschiedenis van Sluis en van de kerkgenootschappen:..Het zou eeuwen duren vooraleer er een ze ker evenwicht in de relaties tussen de geloofsgemeenschappen kon groeien" En ook:,.Vier eeuwen hervormde kerk in Sluis. Zullen het er vijf worden? Of is de nood van de Kerk dan zozeer toegenomen dat we het ons niet meer kunnen ver oorloven gescheiden te leven" Hij licht desgevraagd toe.,.Het gaat er namelijk nu niet om slechts een terugblik te werpen, maar vooral om vooruit te zien. Ik ver wacht grote veranderingen in de komende vijftig jaren. De oecume ne groeit automatisch gewoon door tot een huwelijk". Mede door na speuringen van ds Balk en door de heer W. J. Visser, die in zijn vrije tijd veel onderzoekingen naar histori sche feiten heeft verricht, kon de wordingsgeschiedenis van dc her vormde gemeente Sluis worden ge reconstrueerd. Nadatop 31 oktober 1517 Maarten Luther de reformatie was begonnen duurde het geruime tijd voordat deze beweging ook ons land bereikte. De hervorming be reikte Sluis via Frankrijk en Vlaanderen. De tachtigjarige oor log en de opkomst van de reforma tie in de Zuidelijke Nederlanden gaan er hand in hand. Het jaar 1578 was wat de reformatie in de Nederlanden betreft een jaar van doorbraak Dat zoiets per stad ging, heeft te maken met bijvoor beeld strategische beslissingen. Dat zal vermoedelijk ook in Sluis het geval zijn geweest, want in het verslag van de eerste avondmaal viering, die op 19 april 1579 is ge houden, komen slechts namen voor van belangrijke ingezetenen, onder andere burgemeester Philips de Witte en diens vrouw Maaike. Be kend is ook dat de grote Sint Jans- kerk toen is overgegaan in her vormde handen. Dat moet allemaal heel abrupt zijn gegaan want (zo is geconstateerd) vanaf die datum komt in de gemeentelijke boekhouding geen bedrag meer voor voor de vergoeding voor het lezen van de twee missen daar. zoals dat tot dan toe wél was ge beurd In het eerste actenboek, dat in de loop van vier eeuwen bewaaard is gebleven en dat zondag op een kleine tentoonstelling in de kerk te zien zal zijn. staat, over oktober 1578 ..Binnen Sluys sijn bij provisie tot ouderling gestemt ende verco- zen Jan Cornells. Erasmus de Blauwere. Tol diaconis Charles de Corbehem, Jochem Aeij. Charles van de Wal". En op 22 oktober:..Es besloten dat Erasmus de Brauwere zal een cap. lezen wten bibel voor datmen aenvange te singen ende te predigen. Item datmen des don- derdaegs na de predicatie voor den middag consistorie zal houden inde rekenkamer al waer de gecozen ouderlingen meteen minister do mmeel zullen vergaderen om te handelen vanden zaken der kerc- ke". Een moeilijke tijd ondergaat de gemeente van 1578 als de hertog van Parma op het toneel ver schijnt. Sluis inneemt en weer in Spaanse handen brengt, tot 1604 wanneer Prins Maunts Sluis her overt. Deze periode van onder drukking die volgde noemt men de 'reductie' Reductie Dc eerste predikant die naar Sluis kwam, vertrok al na drie maan den. De man met de Latijnse naam Arcerius kwam als uitgewekene uit het Noorden. Hij gaf er les op een Latijnse school. Van andere predikanten is tot aan de 'reductie* weinig bekend. Wel is de lijst van predikanten compleet, die na de reductie, dus vanaf 1604. de ge meente hebben gediend. De eerste was ds Commantius die zelfs als afgevaardigde namens de gemeen te naar dc synode in Den Haag reisde. Kr is uitgerekend dat ds Balk nu de 66e predikant is. Er waren vaak Frans sprekende dominees bij omdat in en om Sluis vele Franse Hugenoten, later refiigées ge noemd, woonden. De gemeente Sluis had altijd een internationaal karakter gehad vanwege de vele buitenlandse sol daten van de verschillende landen die Sluis bij toerbeurt in hun bezit hadden, en gelegerd waren. In oude boeken en verslagen komt men herhaaldelijk waarschuwingen le gen voor militairen die de dochters van Sluis achter de rokken liepen' Er is een geval bekend waarbij een militair op zijn sterfbed nog moest trouwen met het meisje waarbij hij de meeste kinderen had gemaakt om die kinderen een officiële naam te kunnen geven. Dat de diverse bezettingen als on derdrukking werden ervaren bleek uit de dankdienst die ós Joh Bag- geiaar in 1749 bij de bevrijding hield De hele kerkdienst inclusief de lange preek, is gebundeld en nog steeds bewaard als een boekje met goud-op-snee. Is er van het kerkelijk leven in de beginjaren niet zoveel bekend, des te meer weet men van de financiën. Toen de kerk eens een bedrag van 6000 tekort kwam. duizend pon den. durfde men zelf geen stoelen geld te gaan vragen, dat liet men de burgerlijke gemeente doen Er werden zo'n 250 stoelen in de Sint Janskerk verhuurd, wat 300 pon den opbracht, ongeveer 1800. Er is. zo blijkt uit talrijke papieren, al tijd een goede verstandhouding geweest tussen de hervormde kerk en het weeshuis, vooral op fincieel gebied. Zo werd er zondags bij de poorten van de stad tol geheven voor de armen. In 1737 leverde de Zuidpoort 72 op. de Paspoort 60 en de Ketenpoort 24. De helft van de avondmaalscollecte was ook voor het weeshuis bestemd Deze collecte werd echter niet alleen in de kerk gehouden, ook huis-aan- huis werd er geld opgehaald De winst van de bank van lening werd gelijkelijk verdeeld onder het weeshuis iwaar ongeveer veertig kinderen woonden) en de armen van de diaconie. Dat gebeurde ook met de accijns op bier. Grote tegenspoed vormde de brand in de Sint-Janskerk, door een fout van een loodgieter ont staan, die in 1811 helemaal af brandde. Tijdelijk kreeg dc kerk onderdak in de kapel van de Grauwe Zusters, eens gebruikt als hospitaal. Herhouw was moeilijk en duur. Er werd zelfs een deputa tie gestuurd naar Napoleon, om de Franse keizer om steun te vragen. Hij schonk geld, maar ook toen had men te kampen met inflatie en het geld was ten tijde van de nieuwbouw niet veel meer waard. Die nieuwe kerk werd door aan nemer J. de Ridder uit Ostende i Noord en Zuid-Nederland be hoorden toen nog hij elkaari ge bouwd voor f 28.000. op de plaats waar nu de hervormde kerk staat. Deze kerk werd in 1824 in gebruik genomen en bij het oorlogsgeweld van oktober 1944 verwoest. De huidige kerk werd in maart 1950 plechtig ingewijd. In de dienst van zondag, die om 10 uur begint, zal ds Balk aandacht schenken aan de geschiedenis van de kerk. Het Kerkkoor uit Cad- zand. onder leiding van Arie Kar- reman (die ook het orgel bespeelt), zingt eerst kerkmuziek van voor de reformatie. Dan brengt een jongen van de zondagschool, gekleed in een pak uit 1578. het eerste Sluisse actenboek binnen en een psalm boek van Petrus Datheen waaruit een psalm wordt gezongen. De le zing van de tien geboden wordt ver richt uit een bijbel uit 1477. een 'Delftse Bijbel' Deze bijbel was het eerste boek dat In de Nederlandse taal werd uitgegeven en dat met, een loodletter was gedrukt. Tijdens de dienst zal een jongen in kledij anno 1678 een slatenbijbel binnenbrengen uit 1737. Een jon gen gekleed zoals in 1778 brengt een psalmboek uit de 'nieuwe be rijming' van 1773 waaruit gezongen zal worden Een hele groep kinde ren. gekleed anno 1878, zal vervol gens vertellen over de brand uit 1811 Aan het einde van de dienst zingt het koor een 'magnificat' inde Latijnse taal in een zetting van Hendrik Andriessen waarmee men de nadruk wil leggen op de verbon denheid met alle christelijke ker ken Na de dienst kan men een expositie van oud archiefmateriaal maar ook van de in de dienst gebruikte bijbels, gezungenboeken en psalmboeken bekijken. Ter •gele genheid van hel feest is een ge denkpenning geslagen, voorstel lende een lam met erboven het wapen van Sluis en in het Latijn het opschrift 'zegel van de kerk van Sluis'. Aan de achterzijde be vinden zich de jaartallen 1578- 1978. gen zoet of zout moet worden. Wat de bedrijfsstructuur betreft noemde dc heer Doeleman met name de ongun stige situatie op Walcheren, „waar als het warehet nadeel van de voorsprong zichtbaar wordt. Hij attendeerde op de commissie, die nu bekijkt wat voor mogelijkheden er in dit gebied.voor een nieuwe ontwikkeling zijn, „een studie, die in de toekomst ook van be lang kan zijn voor andere gebieden in Zeeland." Milieu Sociaal-economisch voorlichter J. Markusse ging nader in op de verhou ding tussen landbouw, milieu en land schap aan de hand van de ontwikke ling rond de beheersovereenkomsten - inmiddels zeven stuks - in het Poel-ge bied. Daarbq noemde hij de moeite, die er is geweest om 165 ha veilig te stellen voor natuurbehoud en de 22 hectare extra, die daar later is bijgekomen. „De landbouw heeft veel oog voor het na tuurbehoud, ze werkt er graag aan mee om tot een optimaal evenwicht te ko men, maar men moet niet gaan door- drammen als er bepaalde afspraken zijn gemaakt. Begrijpt u dat we don ders worden als er wordt gezegd, dat de landbouw niks doet voor het behoud van de natuur?" Hij wees er desgevraagd op. dat er geen sprake van is, dat de Zeeuwse land bouw heeft willen profiteren van de vergoedingen via de droogte-regeling van 1976 „Ook als er nu bedragen te rugbetaald moesten worden, is daar over in de landbouw niet. gemopperd De mensen hebben indertijd een brief gekregen, waarin die mogelijkheid van verrekeningen achteraf open is gela ten. Toen bleek, dat de droogteschade meeviel, wist men dat er terugbetaald moest worden." zo zei hij. Het gezelschap journalisten bezocht in de loop van de dag onder meer kweek- bedrijf D.J. van der Have in de Zim- mermanpolder Daar wees directeur A Dirkzwager op de mondiale studie, die op initiatief van het kweekbedrijf de afgelopen jaren is opgezet tussen der tien geleerden op het gebied van de plantenveredeling tegen de achter grond om te kijken hoe de voedselvoor ziening in de wereld verbeterd kan worden. Aan die publicatie daarover wordt de laatste hand gelegd, zo zei hij. Ze zal verschijnen op 6 juni volgend jaar. ter gelegenheid van het hon derdjarig bestaan van Van der Have Op Noord-Beveland kregen de journa listen een indruk van de manier, waar op een uit twaalf boeren bestaande combinatie het bietenrooien aanpakt Tegen de avond werd het gezelschap in de statenzaal begroet door landbouw - gedeputeerde A L. van Geesbergen en tijdens een ontvangst toegesproken door de commissaris der koningin, dr. C Boertien. Het bezoek is georgani seerd door de provincie en de land bouworganisaties in Zeeland. Vandaag - donderdag - bezoekt men Zceuwsoh-Vlaanderen, waar onder meer de landbouw en de ruimtelijke ordening en de landbouw en de Dal- tawerken aan de orde komen. Heemkundige Kring maakt excursie naar Provinciale Bibliotheek MIDDELBURG - De Heemkundige Kring 'Walcheren' maakt zaterdag morgen een excursie naaar de Provin ciale Bibliotheek te Middelburg. De rondleiding, die om tien uur begint, wordt verzorgd door de heer M. P. de Bruin

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 7