Vlissinger reed onverzekerd met pas aangeschafte wagen Oud-wethouder Hubregtse opende school Nieuw- en St. Joosland Commissie wil heroverweging standpunt over kostwinnerschap Gemeentebode P. A. Heymans nam afscheid in Vlissings stadhuis PZC/ Streek marktberichten DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 UITSPRAAK: VERBEURD VERKLARING EN BOETE f 150,- MIDDELBURG -De Vlissinger A. T. W. zou op 12 april zonder rijbewijs met een niet verzekerde auto hebben gere den in zijn woonplaats. Daarvoor moest hij zich woensdagmorgen ver antwoorden voor de kantonrechter te Middelburg. Voor het zonder rijbewijs rijden kreeg hij een boete opgelegd van .f 150.-. Voor het onverzekerd rij den was de straf verbeurdverklaring van de auto die naar schatting van de politie .f 250.- waard was. NV. vertelde dat hij de auto kort tevoren had gekocht en in de mening verkeerde dat zijn wagen wel verzkerd was. Kan tonrechter mr W. F. van Solinge wees hem erop dat men in zo'n geval eerst moet nagaan of alles wel in orde is. ..Ik heb er weinig goede woorden voor zei de officier van justitie mr B. J. van Putten. ..Vooral het rijden met een on verzekerde auto acht ik bijna misdadig want het kan grote gevolgen hebben". Hij eiste twee boetes met een totaal van 400.- en verbeurdverklaring van de auto. De raadsman mr J. van der Wijst wees op de omstandigheden en betoogde dat zijn cliënt financiëel weinig draagkrachtig is. Hij bepleitte daarom clementie. W. kreeg bovendien nog een boete van 20.- omdat hij op een mo torfiets in Vlissingen een straat in ver boden richting heeft bereden. De eis was 5,- hoger. W. de B. uit Vlissingen werd conform de eis beboet met 70,- omdat daar met zijn auto in de bebouwde kom 24 km te hard heeft gereden. Automobilist gewond bij slippartij MIDDELBURG - De Middelburger J.D.M. liep woensdagmorgen bij een auto-ongeluk op de Blaauwedijk in zijn woonplaats hersenletsel op. M. botste met zijn auto nabij het Groenewoud na plotseling remmen tegen een lan taarnpaal en vervolgens tegen een ge vel. De auto werd zeer zwaar be schadigd. Per ambulance werd M. naar het Gasthuis overgebracht. De politie vraagt een getuige van het ongeval zich te melden om meer duidelijkheid over de toedracht van het ongeval te verkrijgen. GOES - Ziekenhuis De Bevelanden Zuid, 15.30-16.30 uur: uitzending No men Nescio: MIDDELBURG - Concerto en Gehoor zaal. 20 uur: Operaconcert; Ontmoetingscentrum „Dauwen- daele", 20 uur: psychometrische avond; Gasthuis, 20-21.15 uur: uitzending Rawa: BIOSCOPEN GOES - Grand. 20 uur: Convoy; HULST - ..De Koning van Engeland". 20 uur: Rollercoaster. 12 jr: 20 uur: Lemon popsicle, 12 jr: 22.15 uur: Wie komt er in m'n hokkie, 18 jr; MIDDELBURG - City, 20 uur: The car; TERNEUZEN - Luxor. 20 uur: S.O.S. atoomonderzeeër gezonken, a.l.: 22 uur: The last waltz, a.l.: VLISSINGEN - Alhambra 20 uur: The boys from Brasil; H. 20 uur: Crime busters: TENTOONSTELLINGEN GOES - Museum voor Noord- en Zuid- Beveland, 10-12 en 13.30-17 uur: Pren ten en kaarten van Zeeland uit par ticuliere collecties en Kunst uit Zee land V Lunchcafé. Stadhuis 9-18 uur: Aqua rellen van Elly de Leau. Galerie 'tWeeskind. 10-17 uur: Werken Pieter Hoogendoom. Don Maris en El- sa Westland. Bibliotheek: Aquarellen van Lidia Postma. HEILLE - Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HULST-Galerie Van Geyt.9-12en 14- 18 uur: Werken Jan Martens, Fer Hak kaart en Jan de Rooden. MIDDELBURG - Vleeshal. 10-17 uur: Werken Piet Bulthuis. Antiquariaat Merlijn. 12-17.30 uur: Te keningen en gouaches van J. G. Kesler en Kate Philipsen. Galerie De Witte Swaen. 10-18 uur: Werken Jan Uriot en John Milhous. Kunstzaal Van Benthem en Jutting. 9-18 uur: 'Het Japanse boek'. Zeeuws Kunstenaarscentrum. 10-12 en 14—17.30 uur: Tekeningen van Lino Di- netto. NISSE - Galerie De Mooije Staak. 9-20 uur: Werken Messemaker. TERNEUZEN - Museum. 14-17 uur: Schilderijen van Jacob Verlinde. VLISSINGEN - Stedelijke Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur: '75 jaar zeev aartschool Vlissingen Groenewoud 23. 13.30-18 uur: Werken van 't, Haegeland. Koffie- en theehuis Harlekijn, 9.30-18 uur: Werken Leo Plugge. WESTDORPE - Galerie Troutzaerte. 9-18 uur: Werken Paula Thies. IJZENDIJKE - Streekmuseum. 10-12 en 13.30-17 uur: „Speels ABC van boek en prent". HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes. tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachten) Zeeuwsch-Vlaanderen - Terneuzen, tel. 01150-94444 (ook voor milieuklachten). Telefonische hulpdienst Zeeland - Tel. 01180-15551 dag en nacht bereikbaar Hulpdienst Zeeland - Op bijbelse grondslag, voor mensen in nood. tel. 01180-36251 van 10.00-24.00 uur. week ends van 20.00-24.00 uur Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep by drankprobleem (AA) tel 01179-1473 of 01172-2168. Mevrouw K. J. R. uit Vlissingen had een bekeuring opgelopen omdat ze op de Vroonweg bij Koudekerke haar au to fout had geparkeerd. „Ik had mijn auto daar geplaatst omdat ik met 12 kinderen naar het strand moesten niet met hen over die gevaarlijke weg durfde lopen", vertelde ze. „Dat was een verkeerde keus van u". zei de kan tonrechter die de eis van de officier overnam en mevrouw beboette met f 30.-. De Vlissinger S. J. H. was beslist van mening dat het licht op het Groene woud te Middelburg geel was toen hij het passeerde. De agent A. S., die als getuige werd gehoord, verklaarde ech ter pertinent dat het licht al op rood was gesprongen toen hij het voorbij reed. .."Dvee tegenstrijdige verklarin gen", merkte de rechter op, die meende dat het wettig en overtuigend bewijs Ad van 't Veer van Jeugd en Muziek naar Japan MIDDELBURG - Het volgend ja: houden vierde Festival Nieuwe ziek in Middelburg, georganiseer, door Jeugd en Muziek Zeeland, zal in het teken staan van nieuwe muziek en muziektheater uit Japan. Het festival zal worden gehouden van 21 juni tot en met 8 juli in de Vleeshal in het stad huis van Middelburg. Dat vertelde de manager van Jeugd en Muziek. Ad van 't Veer, aan de vooravond van zijn ver trek naar .Japan voor een studie- en oriëntatiereis in verband met het ko mende festival. De heer Van 't Veer wordt op zijn reis vergezeld van de componist Geoffrey D Madge. Het tweetal zal onder meer verscheidene Japanse muziekuitge vers en componisten bezoeken in To kio, Osaka en Kyoto. Eén van de leden van de Japanse delegatie die verleden week Middelburg heeft bezocht, heeft Jeugd en Muziek Zeeland ook uitgeno digd voor een bezoek aan Nagasaki. Tijdens de reis. die 20 dagen zal duren, geeft Madge enkele concerten in Tokio en Osaka. De reis wordt gesubsidieerd door het ministerie van CRM DRUKKE RECEPTIE BIJ AFSCHEID VAN J. FRANK MIDDELBURG - Met een drukbezoch te receptie in het Dienstencentrum Schuttershof heeft de heer J. Frank, opbouwwerker van de stichting Wel- zijnsraad Middelburg woensdagmid dag afscheid genomen De heer Frank vertrekt naar Zaanstad, waar hij per 1 november als directeur in dienst treedt van de stichting Sociaal Kultureel Werk MIDDELBURG - Het christelijk Blin deninstituut Bartimeus te Zeist ver zorgt op vrijdag 3 november een pro- pagandaavond in de Nederlands her vormde kerk te Nieuw- en Sint Joos land. Aanvang 20.00 uur. Aan de sa- menzangavond werken mee het Niéuwlands Dameskoor en de mu ziekvereniging Onda. wel was geleverd. Dat resulteerde er in dat H een boete kreeg, gelijk aan de eis. Ook na de verklaringen van de hoofda gent J. F. van der M en de agent J P die zeer positief verklaarden gezien te- hebben te hebben dat H W uit Delfzijl op de Schroeweg in Middelburg door T. M. B. is in zijn woonplaats Vlissingen met een motorfiets een rood licht ge passeerd Hjj had het feit toegegeven aan de politie. Omdat het een motor was werd voor hem de boete 65 - een rood licht reed hield hij hardnekkig vol dat het licht niet rood was. Hij zei nog dat de politie toch altijd wordt ge loofd maar de kantonrechter maakte hem duidelijk dat dit beslist niet het geval is en hi) zelf de overtuiging moet hebben dat hun verklaring juist is Die had hij in dit geval wel en daarom kreeg W een boete gelijk aan de eis Eervol ontslag voor dijkgraaf MIDDELBURG - De Kroon heelt de dijkgraaf van het Waterschap Walche ren, jhr mr G.C.D. Rutgers van Rozen burg. per 1 april 1979 eervol ontslag verleend. De heer Rutgers van Rozen burg werd in 1948 griffier van de toe nmalige 'Polder' Walcheren, enkele ja ren later gevolgd door zijn benoeming tot voorzitter In 1965 werd hij dijk graaf van het Waterschap Walcheren. Di 1973. enkele dagen voor zijn 25-jarig ambtsjubileum, werd hij officier in de orde van Oranje Nassau. De heer Rutgers van Rozenburg zal als dijkgraaf naar alle waarschijnlijkheid worden opgevolgd door mr J.A. Lants- heer. die eerste staat op de voordracht van het algemeen bestuur van het Wa terschap. LAATSTE NIEUWE SCHOOL IN MIDDELBURG? GENOEMD NAAR BURGEMEESTER VAN RANDWIJCK NIEUW- EN ST. JOOSLAND - Met het vereeuwigen van zijn voetstappen in de nog zachte asfalttegels, opende de oud-wethouder van onderwijs van de gemeente Middelburg M. A. L. Hub regtse woensdagmiddag de nieuw ge bouwde Van Randwijckschool in Nieuw-en St. Joosland. De nieuwe viermans openbare lagere school is gebouwd juist achter de oude school, die gesloopt werd. De contouren van de oude school zijn echter nog duide lijk zichtbaar, omdat een gedeelte van de muren is gehandhaafd en tegelij kertijd het speelterrein afbakent. De feestelijke opening gebeurde in het bijzijn van bijna de gehele gemeente raad en het college van b en w van Middelburg, die tijdens een raadsex- cursie Nieuwland bezochten. De huidige wethouder van onderwijs G.J. Schoenmakers zei in een welkomstwoord, dat de nieuwe Van Randwijckschool. vernoemd naar de laatste burgemeester van Nieuw- en St. Joosland. „misschien wel de laatste echte nieuwe school in Middelburg is Oud-wethouder Hubregtse meende dat de Nieuwlandse gemeenschap ge lukkig mag zijn met deze nieuwe school, omdat er eerst nog gedacht was aan alleen een verbouwing. Doordat de verbouwing van de oude school net zo duur of nog duurder zou uitvallen dan een geheel nieuwe school heeft de ge meente uiteindelijk besloten tot nieuwbouw over te gaan mede op aandringen van de ouder-commissie. aldus de heer Hubregtse. Aan de opening werd verder luister bij gezet door het vertonen van een door de school zelfgemaakte film* „Een school verhuist." die de afbraak van de oude school en de bouw van de nieuwe school uitvoerig in beeld bracht. Ook oud-burgemeester Van Randwijck was voor deze speciale gelegenheid aanwe zig en zei „verrast" te zijn een geheel nieuwe school met zijn naam te vinden. Vervolgens voerde de inspecteur van het kleuter- en lager onderwijs, de heer J. Gelijns. het woord. Hij wees er op. dat hoewel men misschien niet meer zoveel nieuwe scholen zal bouwen, het te hopen is „dat we dan kunnen behou- Als openingshandeling van de nieuwe Van Randiuijckschool te Nieuw: en Sint Joosland maakte oud-iuethouder M. A. L. Hubregtse van Middelburg woensdag afdrukken van zijn voetstappen in de nog zachte asfalttegels. schapsruimte. De totale kosten, inclu sief inrichting, bedroegen ruim 900.000 den wat we hebben. Wij (het onderwijs) vechten om alle scholen te handhaven, hoe klein die ook zijn,"aldus de heer Gelijns De viermansschool. onder leiding van het schoolhoofd P de Nooier. heeft vier moderne en ruime leslokalen met daarnaast nog een lokaaltje voor han- .denarbeid en een gemeen- VEILING MIDDELBURG Woerfsdag 25 oktober. Aardappelen; grote: koopmans blauwe 25. bintjes 13; appelen, jonathan II: 70-75 24-25. 65-70 24, 55-60 15. 60-65 15; golden delicious II. 70-75 25, 65-70 19-20. 60-65 19: goudrenette I 75-8044-88. II' 70-75 83, 55-65 19. cox orange pippin n 65-70 62-64 60-65 28; paprika kg 176-3.19. druiven 342-426 noten per stuk 4: tomaten Bil 52. peren doyenné du cornice n 70 48.60-70 35. saint reray I 65-75 75-76. 5560 63; win- terrietpeer I 70-80 53conference II. 50-60 63 groente: glassla I: 22-23 44-48; spinazie 126- 132. andijvie 28-53. pronkbonen 168-178; .glassnijbonen 425-455; krom 171-201; sper- eiebonen 111-148; spitskool 20; rode kool AI 22-26, B 8; sav. kool 24-30; boerekool 32-53; witte kool 5, prei 45-56; breekpeen 7-15; uien 14-31: blauwkoprapen kg 38-45: veldsla 165- 180: bloemkool 1.4 99-102.6 65-81.8 39-42, II: 4 81. 6 32-63. 8 33-40: witlof AH: 305-345 b 246. afw. 137-182. stek 120-169. spruiten I a 65-78. b 45-48. d 101. H: a 68-74. b 60. d 138. komkommer II 41-51 56. 36 58-60. 31-36 33. stek grog kg 51. knolselderij stuk 14-28: sel derij kg 105 peterselie kistje 253-302; peter- selie bos 8-lj POLS (KNOV) Ondernemers staat lange strijd over cao's te wachten' IJZENDIJKE - De ondernemers staat een lange, hete strijd te wachten op het gebied van de cao-onderhandelin gen. Dat is de mening van de heer C. H. Pols. regionaal consulent Zeeland van het KNOV. De heer Pols zei dit woensdagavond tijdens een vergade ring van de winkeliersvereniging IJ- zendijke in 'Het Hof van Koophandel' in IJzendijke. De heer Pols was tot die conclusie ge komen na een vergadering op landelijk niveau, die hy woensdag bijwoonde. „De vakbonden zullen de inkomens van de zelfstandigen verder aantasten. En wij staan als ondernemers op nul en dat betekent eigenlijk dat we 17 pro cent achter lopen op de werknemers", zo meende de heer Pols. Volgens hem wordt niet verwacht, dat er een cen traal akkoord uit de bus gaat komen Maandag gaan diverse organisaties vanuit de werkgeverszijde nog eens met elkaar rond de tafel zitten om te proberen tot een eensluidend stand punt te komen. Pas daarna, zo zei de heer Pols. gaat men met de werkne mers rond de tafel zitten. „Het ziet er naar uit dat het moeilijk wordt voor het midden- en klein bedrijf in 1979". aldus de heer Pols. Zeeuwse inzendingen wijnwedstrijd te Hoddeson HODDESON' - Het Zeeuws Amateur Wijnmakersgilde was met 60 inzendin gen vertegenwoordigd op de regionale wijnwedstrijd in Hoddeson. Engeland. In de categorie rosé en tafelwijn ging de eerste prijs naar de heer J. van Schaik. die tevens met een fles rosé een derde prijs won. De rode dessertwijn van de heer Koens werd beloond met een der de prijs. Verder ging er een eervolle vermelding naar de heer Schacht- schabel in de categorie rode tafelwijn, en een derde prijs naar de heer Wage naar in de categorie witte tafelwijn. Bij de wijnwedstrijden in Hoddeson wer den in totaal 740 flessen wijn gekeurd. ALS SELECTIECRITERIUM BIJ SOLLICITATIES VVFT RFHRIP VOOR raadslid J. Kodde (rpcu) noemde de LU DLUAii T VUIV reacties overtrokken Volgens hem STANDPUNT B. EN W hoort de gehuwde vrouw primair thuis in het gezin. De brief van b en w en de reacties daar- VAN VLISSINGEN VLISSINGEN- De raadscommissie voor personeelszaken van de gemeen te Vlissingen heeft het college van b en \v geadviseerd om het ingenomen standpunt met betrekking tot het han teren van het kostwinnerschap als se lectiecriterium bij het aanstellen van personeel te heroverwegen. De meeste commissieleden hadden wel begrip voor de ideeën van het college, maar meenden dat het kostwinnerschap al leen als criterium bij gelijke kwaliteit wat te ongenuanceerd is en dat er meer overwegingen in de beslissing moeten worden betrokken. Ook vreesde men dat de brief van b en w aan de hoofden der scholen over het aanleggen van het criterium van het kostwinnerschap aanleiding zou kun nen geven tot misverstanden. De voorzitter van de commissie. wet- houder A. Lorier (CDA), bevestigde na de behandeling van de brief aan de Vlissingse schoolhoofden de goede be doelingen van b en w. De reacties wa ren, volgens hem. evenwel aanleiding om deze zaak nogmaals te bezien. Het raadslid J. J. Kempe (pvda) merkte op. dat vooral de gehuwde vrouwen in een ongunstige positie dreigen te ko men wanneer uiteindelijk wordt gelet op het kostwinnerschap van de sollici tanten. Hij vroeg zich voorts af. waar om de brief van b en w aan de school hoofden niet eerder voor advies aan de commissie was voorgelegd. Hij gaf ter overweging de brief in te trekken en de problematiek opnieuw te bestuderen. Het raadslid G. Huizinga vvd) had wel begrip voor het aanleggen van het cri terium, maar meende dat de brief aan leiding zou kunnen geven tot misver standen en bovendien niet voorziet in aanvullende maatregelen in extreme gevallen. Hij werd in die mening ge steund door mevrouw E. Maquelm- Kruizinga icda). die overigens ook stelde, dat de problematiek van het selectiecriterium niet overtrokken voorgesteld moest worden. Het D'66- raadslid C. A. M. M. van den Elshout kon zich daarmee verenigen. Ook het op van onder meer de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) en de PSP zullen vrijdag aan de orde komen in de vergadering van de ge meenteraad Vlissingen. VLISSINGEN - Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nam de heer P. A. Hevmans. bode op het Vlissingse stadhuis, woensdag middag afscheid van de gemeente. Op de receptie, die in de kantine van hel stadhuis werd gehouden, was een groot deel van het ambtenarenperso- neel en een aantal gemeenteraadsle den aanwezig. Burgemeester drs. Th. J Westerhout memoreerde de levensloop van de heei Heymans. Hij rekende hem tot de groep mensen op het stadhuis die dat gene doen wat nodig is. De burgemees ter dankte hem namens het gemeente- personeel en de gemeenteraad en overhandigde hem het gedenkbord van de gemeente Vlissingen en een en veloppe met inhoud De gemeentesecretaris J W. Peters sprak een kort dankwoord namens de mensen die met de heer Heymans mochten samenwerken. Na afloop bood hij hem het boek 'Kijk op Noord- Brabant' en een enveloppe met inhoud aan. Namens de gemeenteraad hield de heer J J. Kempe een korte toespraak. Hij dankte de heer Heymans voor alle diensten die hij de raadsleden had be wezen Voorts noemde hy het een niet te onderschatten zaak dat de heer Heymans altyd precies van de gang van zaken in hel stadhuis op de hoogte was. De heer Kempe overhandigde hem een geschenkenbon. De aanwezigen werden hierna in de gelegenheid gesteld persoonlijk af scheid van de heer Heymans te nemen. De heer Heymans werd in 1913 te Rot terdam geboren. Op 1 mei 1945 trad hij als hulpagent in dienst van de Vlis singse gemeentepolitie. Ruim twee jaar later nam hij op eigen verzoek - hij was inmiddels agent 'tweede klas- VEEMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH - Aanvoer, totaal 8178. runde ren 2599. giaskai veren 710. vette kalveren 91 nuchtere kalveren 2072. schapen 1740. gelten 46. slachtvarkens 920. slachtrunderen 1245. Prijzen <in guldens)' melk- en kaltkoelen 1875-3075. guiste koelen 1450-2250. kalfvaar- zen roodbont 2225-3100. zwartbont 1650- 2475. klamvaarzen 1825-2250. guiste vaarzen 1650-2000. pinken 1325-1650 graskalveren 875-1250 nuchtere kalveren voor fok en mes- te nj,rood bont 405-640. zwartbont 370-540 welgeschapen 135-165. lammeren 140-180. stieren le kwal 7,20-7.80. 2e kwal. 6.40-7.15. vaarzen le kwal. 6.70-7.75. 2e kwal 5,95-6.55. koeien 6,35-7,55. 2e kwal 5,80-6,25. 3e kwal. 5,50-5,70, worstkoeien 4,60-5,65, vette kalve ren le kwal 5.15-5,30. 2e kwal 4,90-5,10, 3e kwal. 4.65-4.80. nuchtere slachtkalveren 1.35- l,55.slachtzeugen le kwal 2.45-2.50. 2e kwal 2.40-2.45. 3e kwal. 2.35-2.40. slachtvarkens 2.55-2.62. vette schapen 170-215 en vette lammeren 170-215. Overzicht (resp aanvoer handel en prijzen)-, melk- en kallkkoelen ruimer - redelijk - stijf, prijshoudend, guiste koeien' behoorlijk - stroef - stabiel, gras- kalveren groter - goed - vast, vette kalveren groter - stil - lager, nuchtere kalveren: min der - redelijk - flauw, schapen en lammeren minder - matig - ongeveer gehandhaafd, slachtvee: normaal - vrij rustig - weinig ver andering en slachtzeugen: ruim - even trager - iets aflopend Marktbericht van de Centrale Veiling Zee land. veilpunt Kapelle van woensdag 25Ok tober 1978. kroetappelen 16 80. kroetperen 15.-: doyenne du cornice* IIA80 84. ILA75 98. IIA70 95-98, IIA65 76. IIA60 39 1180 76. 1175 88. 1170 90. H76 76. 1180 35. IID5060 door draai: betUTé alexander lucas 185/95 31.175/ 85 42.165/75 39. mó/85 25.1165/75 21.1160 21 saint rémy: 180 66,170/80 76.160/70 75.1170/80 70-71. 1180 56. 1160/70 66, IÏD50/60 26; con- ferende H70/80 70/74.1180 71.1165/75 72. U60 54-73.1155 41-61. H50 18.70-24. beuhe hardy 1155 36; gieser wildeman. I60i70 1.51-1 59.155 1.12-118.150 51 -71H701.65. H60/701.52. n55 1.09. nóO 57-58 IID45 19-26, comtesse de paris 165/75 25,160 21.173 29: golden delicious 180 54.170/80 39- 41.165 27.1180 40-47,1170/80 29-32. H65 21-22, 180 geel 73.170/80 geel 58-59.165 geel 34.1180 geel 55. H70/80 geel 42-14.1165 geel 22-27. ro de goudreinette I9a 43.185/95 55,175/85 62. 165 24,1195 27-32. H85/95 36.1175/85 38-441170 27, H65 18.70. cox's orange pippin 180 1.05. 175 1 07. 170 98. 165 67. UA80 95. ILA75 96. IIA70 64. ILA65 61-62. ILA60 26.1180 99 1175 96.1170 78-93,116558-61.116021-30 1155 19 10 gouöreineUe 195 26. 185 95 34. 175/85 36-37 170 24 40.165 18 70.1196 25 1185,9530.1175/85 32. 1170 24 40. H65 18 70. jonathan: 180 42. 170/80 28-57.165/75 19-22.1180 33.1170/80 35. H60/70 20; ingrid marie 170/80 48-19.165 22- 26; spencer' 180 67.170/80 65. n65 32. karmijn 1190 64-67. H80/90 63. H70/80 47-53. H6516 90: zoete ermgaard 175 1.77. 165 1.61-1 74. 160 1.12-1.21.155 90,1155 81-87. IID50 25-49. jona gold: H90 62. H80 64. 1170/80 52; glorie van Holland 180 33.170/80 23-24. n80 26-27. H70/ 80 20-21.1165 16 90: zoete rode ribbeling 175/ 80 81-1 15.165170 78-86.160 62: vleestomaten per krat IIA 5.40. IIB 6.10. UC 3.-. HNN 6.60. aardbeien per doos HX 1 10-1.40. II 24-45 doomloze bramen per doos 120-1.40. fram bozen 3.—330, noten per stuk 3: aardappelen 18; groenten: kropsla 36. prei 26-42; rode kool 7.5; savoye kool 39, spruitkool 35-46. witte kool 25; bloemkool 32-88; uien 14-16: snijbo nen 3.70, komkommer 51-75; knolselderij 36 andijvie 34; pronkbonen 85, knolrapen 8, kroten 33-35: dubbele bonen 1,-1.80 Aardappeltermijnmarkt. Rotterdam, 25 ok tober Stemming was nauwelijks prijshoudend Bintje 40 mm opwaarts november slot 17 10. laten 17 50, bieden 17 10. omzet 29 te weten: 2 maal 18 00.14 maal 17 50.3 maal 17 40.3 maal 17.20,2 maal 17 10.3 maat 17.00,2 maal 17 10 April slot 21.90. laten 21.90. bieden 21.50. omzet 17 te weten: 7 maal 22.20. 10 maal 22.00. Bintje 50 mm opwaarts: november slot 18.50, laten 19,00. bieden 18.50, omzet 31 te weten- 8 maal 19.00.4 maal 19.10,7 maal 19.00.12 maal 18.50. April: slot 24.00, laten 24 30. bieden 24.00. omzet 130. hoogste prijs 24 50. laagste 23.90. laatste zaken 5 maal 23.90 Gastcolleges in RPA Middelburg MIDDELBURG - De afdeling Neder lands MO-A van de Zeeuwse leergan gen houdt zaterdag twee gastcolleges voor cursisten, docenten en belang stellenden in de aula van de Rijkspe- dagogische Academie te Middelburg. Dr W Hummelen van de Katholieke Universiteit te Nijmegen houdt van 11 tot 12 uur een lezing over de inrichting en het gebruik van het toneel bij de rederijkers, 's Middags, van half twee tot, half drie. spreekt prof. dr D. M. Bakker van de Vrije Universiteit te Amsterdam over het gebruik van de computer als hulpmiddel bij het be schrijven van de volgorde in de Neder landse zin. VANAF MEI 1945 WERKZAAM IN GEMEENTEDIENST se' - ontslag. Vanaf september 194" tot 1963 werkte hij als chauffeur onteur bij de gemeente reiniging. In dat jaar moest hij deze functie wegens gezond heidsredenen beëindigen. Vanaf 1 feb ruari 1964 tot op heden was hij ge meentebode op het stadhuis, waarvan een aantal jaren op het oude stadhuis aan de Houtkade Burgemeester Westerhout overhandigt de heer Heymans het gedenkbord van de gemeente Vltssingen. GROTE VAART ALDABI25 te Hamburg. AMSTELVELD 21 vn Vancoucer nr Keelung, AMSTELWAL 25 75 w Hebriden nr Frederikstad. BREDA 25 850 w ten n Cabo Verde nr Funchal, CAPI- LUNA 25te Mirt. DOCKLIFT-2 25 40 ono Aden nr Bijela. EARLY BIRD 25 vn Delfzijl nr Kiel. FOSSARINA29 te Lagos verw. KY- LIX 25 vn Yokohama nr Singapore, LACO- NICA 25 te Ras Tanura. LOVELLIA 25 te Singapore. NEDLLOYD CUMBERLANB 25 vn Hongkong nr Yokohama. NEDLLOYD DELFT 25 47 w Esbjerg nr Gothenburg. NEDLLOYB FREMANTLE pass 25 Timor ng Lyttelton. NEDLLOYD FRESCO 25 1200 wnw Midway nr ManzanlUo. NEDLLOYB HOBART 25 vn Hongkong nr Keelung. NEDLLOYD HOUTMAN 25 90 w Sicilië nr Port Said. NEDLLOYD KINGSTON 25 470 z Tokio nr San Francisco. NEDLLOYD NILE 25 115 zzo Flmsterre nr Amsterdam, NEDL LOYD TAURANGA 25 14 w Dakar nr Hel- singborg, RUDOLPH PETERSON 25 910 wzw Dakar nr Ras Tanura. STRAAT NA GASAKI 25 180 zzw Lisreville nr Durban. VITREA 25 95 nnw Soerabaya nr Senipah SCHEEPSBEGICHTEN (Sleepbedrijf) VARNEB ANK 25 dw Whitby nr Peterhead ALDABI 24 vn Rotterdam. ALKMAAR 25 te Puerto Cortes. AMSTELBRINK 24 rede Port Said, AMSTELBURCHT pass 25 Perim nr Suez, AMSTELHOF 25 te Port Sudan, AMSTELLAND 24 100 n Cabo Verdes nr Santos. AMSTELPARK 24 vn Rotterdam nr Damman. ANTILLA BAY 24 90 w Gibraltar nr Guayanilla. ARABIAN UNITY 25 te Rot terdam. ATLANTIC STAR 25 te New York. BAARN 26 te Grangemouth verw. BIL- DERDIJK 24 300 o Kp Hatteras nr Savan nah. BUENA VISTA 24 130 w Cabo Sao Vi cente nr Tenerife. CAPILUNA 24 200 otn Miri nr Miri. CAPISTERIA 24 400 n PaJau nr Taiwan. CAPULONIX 25 te Bahrain. CHEVRON AMSTERDAM 25 50 nw Düly nr Djakarta. CHEVRON FREEPORT 24 150 no Tenerige nr Ras Tanura. CHEVRON MAD RID 24 vn FreeportnrNew York. CHEVRON NAPLES 24 325 Pagopago nr Papeete. CI- NULIA 24 vn Stanlow nr Curacao. CRANIA 25 te Shellhaven. DAPHNE 25 vn Whangrel nr Seria Port. DELTADRECHT 24 70 w Ca diz nr Vama. DOCKLIFT-1 24 210 ozo Be rmudas nr Houston. DORDRECHT pass 24 Kp Wrath nr Nordenham. FARMSUM 24 670 zo Halifax nr Hamburg. FOSSARINA 24 vn Dakar nr Laogs. HERCULES 25 te Iqulque, IDEFIX 24 vn Freeport nr Wesfc-Afrika. KHASIELLA 24 100 o Malta nr Port Sudan, LEPTON 25 te Rotterdam. MAASBRACHT 24 340 nw Kaapstad nr Sao Sebastlao. MAASBREE 24 300 z Tenerife nr Antlfer. MAASRIX 24 600 zzw Ascension nr Curacao. NEDER RIJN 24 vn Madras nr Calcutta, NEDLLOYD AGULHAS 25 te Manzanillo. NEDLLOYD BOVENKERK 25 vn San tander nr Le Havre. NEDLLOYD CLAREN CE 25 vn Risdon nr Colombo. NEDLLOYD EBRO 26 te Port Said verw. NEDLLOYD FRAZER 25 te Whangrel. NEDLLOYD FU- KUOKA 24 vn Taïcahuar.o nr Manilla, NEDLLOYD KEMBLA 24 80 nnw Cape San Lazaro br Panama. NEDLLOYD KOREA 24 70 w Mocamedes nr Douala. NEDLLOYD MAIN 24 vn Port Elizabeth nr East London. NEDLLOYD NAPIER 24 vn Kaapstad nr Monrovia. NEDLLOYD NILE pass 24 280 zw Lissabon nr Amsterdam, NEDLLOYD RIO 24 330 w Sabang nr Singapore, NEDLLOYD STEENKERK 25 te Keelung. NEDLLOYD TALBOT 24 rede Lobito. NEDLLOYD WAAL 24 vn Suez nr Aqaba, NEDLLOYD WAALEKERK 24 vn Bordeaux nr Antwer pen. ONOBA 24 vn New York nr Curacao. PRINSES MARGRIET 24 vn IJmuiden nr Plymouth. SEATRAIN AMSTERDAM 24 vn Avonmouth nr Genua. SEATRAIN' ROT TERDAM 24 vn Bandar Shahpur, SLIED- RECHT 25 te Kamsar. STRAAT FUSHIMI 24 vn Dakar nr Lome. THAMESHAVEN 24 195 zw Finisterre nr Rotterdam. TRIDENT ROTTERDAM 24 100 zw Graciosa nr Ham burg. WATERLAND 24 vn Buenos Aires nr Puerto Alegre, WINSUM 24 210 zo Massawa nr Gent KLEINE VAART AARDENBURGH pass 25 Smithknoll nr Rotterdam. ANNA BROERE pass 25 Kp Finisterre nr Rotterdam. ARCTIC pass 25 Monrovia nr Lagos, ARROW 25 te Rot terdam. BARENDSZ 25 le Rotterdam. BREEKADE 25 360 ono Rio de Janeiro nr Santos. BREEVECHT 25 140 nKp Blanc nr. Engeland. CAGEBEKA-6 25 110 n Dakar nr Middlesboro. DUTCH FAITH 25 80 no Tees nr Hamtna. cELISABETH BROERE 25 vn Dordrecht nr Tees. FRISIAN STAR 25 rede Safi. KARIN 25 vn Rotterdam nr IJmuiden. PLANCIUS 25 vn Rotterdam nr Aberdeen, ROELOF HOLWERDA 25 60 wzw Casa blanca nr Sete, SINGELGRACHT 25 rede Lagos, SWALLOW pass 25 Casqucts nr Brussel. SYLVIA-BETA pass 25 Beachy- head nr Casablanca. VALIANT 25 vn Rot terdam nr Invergordon. VANDA pass 25 Flamborohead nr New Castle. VENTURA pass 25 Crossand nr Vlissingen. VICTORY 25 vn Rotterdam nr Southampton. VROUWE ALIBA 25 110 z Dakar nr Nigeria. WADBENZEE 25 240 n Las Palmas nr Lagos. WILLY SMITS 25 t.h v. Brtndisi nr Saloniki ADARA 24 100 no Vitona nr Wilmington. ARBON 24 180 o Kreta nr Lamaca. AT LANTIC HORIZON 24 te Rotterdam. AT- LANTIDE pass 24 Texel nr Stettin. DA- NIELLA 25 100 o Mombasa nr Bombay. DUTCH SAILOR 25 50 no Ekofisk nr Gran gemouth. DUTCH SPIRIT 25 vn Gran gemouth nr Rotterdam. ELECTRON 24 vn Rotterdam nr Selby. ELISABETH HOL WERDA pass 25 He de Batznr Gunness. ELS TEEKMAN 24 te Amsterdam. GABRIELLA 24 100 o Ceylon nr Bahrein, HAICO HOI. WERDA 24 vn Amsterdam nr Leilh. JAN WILLEM 24 rede Mayaguez. MAASPLEIN 24 vn Londen nr Tunis. MAKIRISM1TS 25 t.h.v. Monrovia nr Port Harcourt.. MARE BONUM 24 vn Rotterdam nr Moerdijk, MA RIJKE SMITS 25 rede Port Harcourt. MERCATOR 24 te Vlaardingen. NOOR BEEK 24 vn Amsterdam nr Bremen. POOL STER 24 vn Drogheda nr Dublin. ROCHAB 24 260 nw Aden nr Mauritius. SAMBRE 25 te Rotterdam. SCHOONEBEEK 24 le Am sterdam. STELLA NOVA 24 50 n Scilly eU. nr Rotterdam. SYLVIA GAMMA pass 25 Wad den nr Brussel. SYLVIA OMEGA 25 50 z Ta- ranto nr Bari, VANDA 24 vn Rotterdam. WICKEN'BURGH 24 vn Rotterdam nr Lon den. WILMA '24 vn Rotterdam nr Rochefort,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 5