ZIERIKZEESE BEJAARDEN KUNNEN EINDELIJK EEN BILJARTJE MAKEN Jeugd- en jongerenwerk kampt met een groot gebrek aan vrijwilligers Schouwen Extra SchouwenfiDuiveland Extra Nieuwe soos wordt woensdag officieel in gebruik genomen NIEUWE INITIATIEVEN KOMEN SOMS ERG MOEILIJK VAN DE GROND En dan nog dit Redactie Schouw en- Duiv eland Ex tra: Willem J. van Dam Grote Markt 2 Goes 101100-16140 Privé: 01198-234 Foto's: Johan Berrevoets Sportbijdrage: Johan van Koever- inge. DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 Dinsdagmiddag zaten de Zierikzeese bejaarden voor het laatst bij elkaar in dat kleine ongezellige zaaltje van het parochiehuis. Al jaren klagen ze steen en been over de slechte huisvesting van hun soos. Ze hebben het er altijd wel naar hun zin gehad, daar niet van. Maar het was behelpen. Een biljart kon er niet staan, waren er meer dan twin tig soosbezoekers dan puilde het zaal tje uit en de kachel liet het ook nogal 's afweten. Dan gingen de petten op en de dassen om. Het is verleden tijd. Vol gende week kan de nieuwe bejaarden- soos in gebruik genomen worden. Het voormalige gebouw van de Jehovage tuigen aan het Kerkhof zal voortaan dienst doen als bejaardensociêteit. Reden genoeg om er een gezellig feest van te maken. De bejaardensoos wordt 'gerund' door de UW. Woensdagmor gen 1 november om elf uur zal de of ficiële opening worden verricht door mevrouw J. Q Lugt-van Heioma, oud voorzitster en mede-oprichtster van de afdeling Zierikzee van de UW. Er is een grote stapel uitnodigingen ver stuurd. Woensdagmiddag is er van twee tot vier uur 'open huis'. een handwerkmiddag, de oprichting van een toneelclubje, we willen graag een aparte biljartmiddag.... Maar we moeten eerst maar eens draaien, om te zien wat we allemaal kunnen doen". Het nieuwe soosonderdak zal in ieder geval een stijging van het aantal be zoekers met zich meebrengen. Dit ge bouw is ook wel niet zo heel erg groot, maar er kunnen nu tenminste veertig tot vijfenveertig mensen in. En dat is ook al een hele verbetering". Het ge bouw waarin de nieuwe bejaardensoos is gehuisvest, is eigendom van de rijks gebouwendienst. En wanneer de rijks gebouwendienst plannen heeft met dat pand. dan zal de soos weermoeten ver trekken. Maar daar denken we nog maar niet aan. Dat zal echt geen kwes tie van een of twee jaar zijn. Ik gelooi niet, dat het zo'n vaart zal lopen. An ders had de gemeente er ook geen hon derdduizend gulden tegenaan gegooid. Maar ja, wie dan leeft, die dan zorgt UVV-voorzitster mevrouw E. P. van der Lelie-Fokker is razend enthousiast over het nieuwe onderkomen.We zijn ontzettend blij Er zijn al zoveel voor zitsters voor mij geweest, en ze hebben allemaal geprobeerd om een eigen soosgebouw te krijgen. En dat het nu eindelijk gelukt is, dat vinden we iets fantastisch. We komen van de hel in de hemel. De gemeente heeft ons overal bij betrokken. Vanaf de eerste tekenin gen. tot aan de vitrage toe. Dat is zo leuk gegaan. Het ziet er geweldig uit. Het is helemaal naar onze zin gewor den We kunnen het eigenlijk nog niet goed geloven. Voor het eerst in zesen twintig jaar hebben we een eigen sleutel". De verbouwing is vrij vlot verlopen. Het heeft een paar maanden geduurd. Het interieur is helemaal opgeknapt, en de entree is geschikt gemaakt voor gehandicapten. De verbouwingskos- ten schommelen rond de hon derdduizend gulden. De Zierikzeese bejaarden hebben er lang op moeten wachten, maar ze krijgen ook de be schikking over een biljart. Eindelijk kunnen ze in hun eigen soos een biljar tje maken De ingebruikname van het nieuwe soosgebouw betekent, dat het aantal activiteiten ook uitgebreid kan wor den. We denken aan koffieochtenden. Het jeugd- en jongerenwerk op Schouwen-Duiveland kampt met een groot gebrek aan vrijwilligers. Het aantal activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk op het voormalige eiland is de afgelopen jaren sterk gestegen. En daarmee stijgt ook de vraag naarvrijwilligers. Maar het is een hele opgave om die vrijwilligers te vinden. Als gevolg daarvan is het soms erg moeilijk een aantal nieuwe initiatieven gestalte te geven. Ook komt het voor, dat activiteiten gestaakt moeten worden, ge woon omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn, die de zaak een beetje willen en kunnen begeleiden. Het is een situatie, waar over men zich bij de stichting 'Jeugd Schouwen-Duiveland' nogal bezorgd maakt. Jeugdwerkleider Gabri de Groot en stichtingsvoorzitter As ma: ...moeilijke situatie De afgelopen zomermaanden bijvoor beeld. De stichting 'Jeugd' heeft ge tracht om in een zo groot mogelijk aan tal dorpen op Schouwen-Duiveland jeugdvakantie-activiteiten van de grond te tillen. In een aantal dorpen is dat heel aardig gelukt, en werden de vakantie-activiteiten een groot succes. Maar in een nog groter aantal dorpen gebeurde er weinig of helemaal niets. Oorzaak: geen vrijwilligers. Jeugdso- zen moeten bepaalde activiteiten maar vergeten. Oorzaak: geen vrijwilligers. Een jaar of wat terug waren er verge vorderde en heel aardige plannen om in het centrum van Zierikzee jeugdva- kantie-evenementen op touw te zetten. Alles leek gesmeerd te lopen, maar het ging toch niet door. Oorzaak alweer: geen vrijwilligers. Er waren ideeën om in Zierikzee voor jongeren een 'musi- cal-inn' op touw te zetten. Ook dat ging de mist in. Het wordt eentoning. maar de oorzaak luidde wederom: geen vrij willigers. En zo zijn er misschien nog wel meer activiteiten op te sommen, die in de kiem werden gesmoord, om dat het zo ontzettend moeilijk bleek te zijn voldoende vrijwilligers wann te maken. Voorzitter H. Asma van de stichting 'Jeugd Schouwen-Duiveland' sig naleerde die problemen onlangs weer eens op een vergadering van de stich- "tlng. En hij liet er geen twijfel over be staan. dat deze situatie zeer zeker niet bevorderlijkisvoordeontwikkelingvan het jeugd- en jongerenwerk op Schou wen-Duiveland. Zorgelijkerimpelsdus. dus. De stichting 'Jeugd Schouwen-Duive land' stelt zich ten doel om de geeste lijke. maatschappelijke, lichamelijke en culturele ontplooiing van de jeugd op Schouwen-Duiveland te bevorde ren. De werkzaamheden van de stich ting bestaan zeer globaal uit advise ring, bemiddeling en begeleiding. Een hele mond vol, dat wel. Maar de stich ting 'Jeugd' is er gewoon om het jeugd- en jongerenwerk op Schouwen- Duiveland op alle mogelijke manieren te stimuleren en te ondersteunen. Verloop Jeugdwerker Gabri de Groot is de eni ge beroepskracht, die aan de stichting is verbonden. Hij zegt over het gebrek aan vrijwilligers: Het verloop, dat is een van de grote moeilijkheden. Je hebt een stel vrijwilligers van pakweg zeventien, achttien jaar Wat krijg je dan, ze doen het voor een paar jaar, Dan gaan ze weer weg. En dat komt met name, omdat ze verdere school opleidingen gaan volgen, waarvoor ze van het eiland af moeten". Het probleem is ook vaak. waar haal je de juiste mensen vandaan. Het komt best voor. dat mensen zich aandienen, maar waarvan later helaas blijkt, dat ze het eenvoudigweg niet aankunnen. En ik moet toegeven; het leiding geven vergt heel wat. De verenigingen stellen soms nogal wat eisen. Het vergt de no dige training, organisatorische talen ten, en het omgaan met jongeren is heus niet altijd even gemakkelijk". De ervaring heeft Gabri de Groot inmid dels wel geleerd, dat het extra moeilijk is om vrijwlligers te vinden voor de be geleiding van activiteiten, die zijn op gezet voor jongeren van twaalf tot vijf tien-zestienjaar. Dat is met name een categorie, waarvoor het niet makkelijk ligt. Het is nu eenmaal zo, dat wanneer je bepaalde faciliteiten wilt hebben voor activiteiten voor jongeren in deze leeftijdsgroep, dat de gemeenten de eis stellen, dat er sprake moet zjjn van een Denoorujke begeleiding. En zo lang die begeleiding er niet is, wordt het wel erg moeilijk". De stichting 'Jeugd Schouwen-Duive land' stelt heel wat in het werk om te trachten meer vrijwilligers warm te maken en klaar te stomen voor het jeugd- en jongerenwerk. Zo organiseert de stichting tal van cursussen voor leiders en leidsters. En dat lijkt echt wel vruchten af te werpen. Het vorig jaar organiseerde de stichting een stuk of tien cursussen. Daaraan werd in to taal door zo'n honderd tachtig mensen deelgenomen. En de meesten daarvan, zijn ook nu nog in het jeugd- en jon gerenwerk blijven 'hangen'. Aan die cursussen zijn kosten verbonden. Het gaat om een paar tientjes. Maar in de meeste gevallen is het zo, dat de be trokken verenigingen die kosten ver goeden. Momenteel zijn er ook weer heel wat cursussen van de sticnting 'Jeugd' aan de gang, of moeten nog be ginnen. Om er een aantal te noemen: creatief spel. audio-visuele middelen, handenarbeid, leiding geven, kamplei derscursus. Nog niet zo lang geleden besteedde de stichting'Jeugd Schouwen-Duiveland' een thema-informatiekrant volledig aan het leiding geven in het jeugdwerk. Een citaat daaruit: Een club leiden is niet niks". Het is inderdaad niet niks. De vrijwilli gers zullen er het nodige voor over moeten hebben. Maar het is toch de moeite waard. Want zonder die vrijwil ligers heeft het jeugd- en jongerenwerk geen poot om op te staan.... Het muziekgezelschap 'Nieuw Leven' uit Ouwerkerk bestaat zestig jaar. En- dat zullen de inwoners van het dorp weten ook. Twee dagen lang wordt er gefeest. Vrijdagavond om half acht worden de festiviteiten in het dorps huis geopend. Daar is gelegenheid tot het houden van toespraken. Maar om te voorkomen, dat er een spraakwa terval over de hoofden van de feestgangers wordt uitgestort, zullen de sprekers loorden afgewisseld door een paar vrolijke deunen van de jubile rende muziekvereniging Verder is er vrijdagavond een optreden van de jeugdafdeling van de brassband 'On- au uil miuaelburg. De avond wordt be sloten met een - wat men pleegt te noe men - 'gezellig samenzijn'. Om half twee zaterdagmiddag maakt 'Nieuw Leven' een muzikale rondgang door het dorp. Om twee uur is er in het dorpshuis een bazaar met allerlei at tracties, zoals daar zijn: een schiettent. ballen gooien, behendigheidsspel, bin go. kop van jut, grabbelton, vers ge kookte mosselen enz. Om half vijf is er een verkoop van oude muziekin strumenten. Om acht uur zaterdag avond begint er een feestavond, waar aan medewerking wordt verleend door een negen man tellende blaaskapel uit Roosenburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 40