Zaalvoetbal altijd en eeuwig de dupe.. Schouwen HDuiveland Extra Schouwen|Duiveland Extra Vogeltjes kweken COMMISSIEVOORZITTER CEES IN 'T VELD: DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 De vogeltjestentoonstelling. In bij na elk dorp hebben ze wel een vo gelvereniging. En al die vogelver enigingen organiseren meestal in de wintermaanden in het plaatse lijke verenigingsgebouw of het dorpscafé een tentoonstelling. Voor iedere vogelliefhebber waar lijk een groots gebeuren. Want dan pas kunnen ze aan iedereen trots laten zien, met welke resultaten zij ■vol overgave hebben geprobeerd om de mooiste vogeltjes te kweken.,' In Bruinisse deden ze dat in 'De Stoofpolder'. Erg druk was het er niet. Maar de vogeltjes waren er niet minder mooi om... (Foto Wim Riemens) „Voor mezelf zou ik het liefst willen, dat zaalvoetbalteams louter en alleen uit zaalvoetballers zouden bestaan. Nu is het zo, dat heel wat voetballers op het veld en in de zaal spelen. Wan neer nu de belangen van het zaalvoetbal en het veldvoetbal botsen, is het zaalvoetbal altijd en eeuwig de dupe". Ervaringen van Cees in 't Veld, voorzitter van de zaalvoetbalcommissie op Schouwen-Duiveland. „Een heel duidelijk voorbeeld hadden we nog vorig jaar. Het zaalvoetbalteam Rap '73 werd kampioen van het rayon Schouwen-Duiveland. Verschillende voetballers van Rap speelden ook in het eerste elftal van Zierikzee. En zo kon het dan ook gebeuren, dat Rap in een wedstrijd voor de kampioenstitel van Zeeland moest uitkomen met een uiterst verzwakt team, omdat Zierikzee de volgende dag een zware match moest spelen". Overal waar zaalvoetbal wordt ge speeld, ontstaan bijna altijd conflicten met het veldvoetbal. In Zierikzee zijn er echter weinig moeilijkheden ge weest. Er wordt bij de voetbalvereni ging Zierikzee een standpunt gehul digd. waar iedereen zich maar aan te houden heeft: je kunt net zoveel zaal voetballen als je wilt, de belangen van de v.v. Zierikzee blijven voorop staan. Maar op andere plaatsen leverde de combinatie zaalvoetbal-veld voetbal vaak heel wat meer problemen op. In Middelburg bijvoorbeeld werd spelers van het eerste elftal gewoon verboden lid te te worden van een zaalvoetbal vereniging. Moeilijkheden vloeien vaak voort uit het feit. dat trainings avonden van het veldvoetbal veelal samenvallen met de avonden, waarop zaalvoetbalteams hun competitie af werken. Daarom ook zouden velen graag zien. dat de voetballers een keuze maken: zaalvoetbal of veldvoet bal. en daarmee basta. Cees van 't Veld: „Maar wanneer de voetballers in het rayon Schouwen-Duiveland definitief zouden kiezen voor het veldvoetbal. zou de zaalvoetbalcompetitie gehal veerd moeten worden. Ik geloof wel. dat we dan binnen drie of vier jaar weer op hetzelfde niveau zouden zitten ais nu. Er staan tenslotte nog diverse teams op de wachtlijst''. Duidelijk is wel. dat het zaalvoetbal steeds meer aan populariteit wint. Het is ook een erg aardig kijkspel. Het gaat snel en er vallen veel doelpunten. Hoewel er maar weinig blessures voor komen. Is zaalvoetbal toch geen spel letje waarbij nooit eens iets kan gebeu ren. Maar over het algemeen valt dat toch erg mee. Vreemd is eigenlijk wel, dat het aantal toeschouwers bij het zaalvoetbal: steeds meer afneemt. Een jaar of vier geleden kon het nog wel 's barstens druk zijn op de tribunes. Maar tegen woordig komt dat nog maar sporadisch voor. Het aantal zaalvoetballers daar entegen is opmerkelijk toegenomen". „Je zou bijna de conclusie durven trek ken, dat de mensen die enkele jaren geleden nog op de tribunes zaten, nu actief aan het voetballen zijn lacht Cees in 't Veld. Toen enige tijd geleden het team 'Rotterdam Ahoy tegen een selectie van Schouwen-Duiveland speelde, was er aan belangstelling geen gebrek. ..We konden maar vierhonderd man kwijt in de sporthal, omdat er niet meer ruimte was. Een groot aantal mensen, kon er gewoon niet meer in". Het was een attractieve wedstrijd, waarin de ploeg van Schouwen- Duiveland prima party gal. „Ik weet zeker, dat als we een zaalvoetbalteam zouden samenstellen uit de beste zaal voetballers. die er op Schouwen- Duiveland rondlopen, dan zouden we makkelijk in de mini-voetbalcompeti tie (dat is de competitie die voor de NCRV-camera's wekelijks in Ahoy- Rotterdam wordt gespeeld tussen ploegen, waarin nogal wat be roemdheden niet onverdienstelijk te gen de bal trappen) kunnen meedraai en. Ze zouden dan natuurlijk wel het veldvoetbal moeten laten schieten, en ook bereid moeten zijn om minstens een keer in de week te komen trainen. Maar in de praktijk krijg je dat natuur lijk nooit voor elkaar. Je krygt de zaal voetballers nooit zover, dat ze het veldvoetbal opgeven en bovendien zit je telkens weer met het probleem van het reizen en de grote onkosten, die daarmee verbonden zijn. Door sponso ring zouden die onkosten wel bestre den kunnen worden. Maar grote spon sors lopen pas warm, wanneer shir treclame mogelijk zou worden". Cees in 't Veld blyft zoeken naar moge lijkheden om het zaalvoetbal aantrek kelijker te maken. Nu zijn er weer volop plannen om een ploeg uit de mini voetbalcompetitie naar Zierikzee te halen/Het wordt echter op een andere manier aangepakt, dan in voorgaande jaren het geval was. Men wil er in sa menwerking met een andere club een avondvullend programma van maken/ Er zijn ai onderhandelingen geweest met de basketbalvereniging Mevo. Maar dat is op niet uitgelopen. Nu wordt er gepraat met de handbalver eniging Delta Sport. Het moet een avondvullend programma worden met twee echte topattracties. Het is niet niks. Maar Cees in 't Veld is een handig organisator, die heel goed weet welke wegen hij bewandelen moet om zijn zaakjes rond te krijgen pzc-sport-pzc-sport-pzc

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 39