Nog een paar dan staan ze weer voor de deur. ''Holty* njodc Schouweii3|Duiveland Extra Evenementen op Schouwen-Duiveland FILMS KINDERPOSTZEGELACTIE 14 NOVEMBER VAN START FOTOPUZZEL Beter rustig en goed, dan snel en slecht! Stappen in Rotterdam DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 ■sftiny Een paar weken geleden, stonden ze weer voor de deur; enthousiaste schoolkinderen, zwaaiend met enveloppen, waarop ze maar al te graag de bestellingen neerkrabbelden. De kinderpostzegelactie ging weer van start. Op dinsdag 14 november worden de eerste zegels afgeleverd. Dit jaar werden de scholen voor de dertigste keer ingeschakeld. En daar in Babs van Wels bij het ontwerpen van de zegels vanuit gegaan. De voorstellingen op de zegels zijn dit keer geïnspireerd op de belangrijkste schoolvakken: lezen, schrijven en rekenen. Op de vierde zegel staat een kind afgebeeld, dat aan de deur belt met een enveloppe in de hand. In het hele land zetten talloze vrijwilli gers en vrijwilligsters zich in om een zo goed mogelijk resultaat van de actie te kunnen bereiken. Ook in Zierikzee was er een groepje vrijwilligsters, dat bezig is geweest met het treffen van de voor bereidingen. om de actie te doen sla gen. Het doel. waarvoor de actie werd gehouden, spreekt velen aan. Niet voor niets komen ieder jaar via de kin derpostzegelactie miljoenen guldens Mevrouw L. Heuser: „Eigenlijk zou er voor Schouwen-Duïveland meer in moeten zitten" binnen, die worden gebruikt voor het jeugdwelzijnswerk. Het resultaat van de actie in '77 was zeer beslist om over naar huis te schrij ven. Er werd tien-en-een-kwart miljoen gulden ingezameld. Dat was veel meer. dan verwacht werd. omdat de vrees be stond dat er een nadelige invloed uit zou gaan van de manier waarop de kin- derzegelactie vlak voor de start in de publiciteit kwam. Daar was om te be ginnen de verontrusting, die ontstond toen een school in Heerlen meldde, niet meer mee te zullen doen. omdat de ouders vonden dat kinderen die met geld over straat gaan, het risico zouden kunnen lopen beroofd te worden. Pers. radio en televisie roken 'nieuws' en bij de stichting Voor het Kind en het Ne derlands Comité voor Kinderpostze gels waren nauwelijks monden genoeg om iedereen te woord te staan. Dat er over een periode van negenentwintig jaar, waarin zeker meer dan tien mil joen schoolkinderen meededen, slechts twee gevallen bekend waren van diefstal uit handen van scholier tjes, was niet genoeg om de gemoede ren te sussen. Het was noodzakelijk aan te kondigen, datde kinderzegels en -kaarten natuurlijk ook gewoon be taald konden worden met checques en betaalkaarten, die immers alleen door de daarop vermelde begunstigde kun- hen worden geïnd. En daarnaast hebben enkele plaatse lijke comités hier en daar reacties on dervonden op artikelen in enkele bla den. die meenden de kinderpostzegel actie als 'verpolitiekt' en 'anti-chris telijk' aan de kaak te moeten stellen. Beweringen, die door het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels naar het rijk der fabelen worden verwezen, omdat het NCK werkt zonder onder scheid te maken tussen religie, poli tieke richting of ras. Maar ondanks dat geharrewar is de opbrengst van het vorig jaar geweldig geweest. Vandaar, dat de vrijwilligers ook dit jaar weer opgewekt aan de slag gaan. om te proberen nog meer binnen te halen. Op Schouwen-Duiveland de den nagenoeg alle scholen mee. Dins dagmorgen 14 november zal bur gemeester T. H. de Meester traditiege trouw de eigenlijke verkoop in Zierik zee officieel van start la ten gaan. Hij zal daar niet alleen een vriendelijk toe spraakje houden, maar zal tevens - zoals te doen gebruikelijk - in een spe ciale stand in het postkantoor de eerste kinderpostzegels kopen. Zierikzee is de enige gemeente op Schouwen-Duive land, waar een plaatselijk comité, de scholenactie via de verkoop in een stand ondersteunt.En dat is eigenlijk wel jammer", zegt mevrouw L. Heuser, die sinds 1962 actief is voor de kin derpostzegelactie. Er zou beslist meer inzitten voor Schouwen-Duiveland. wanneer bijvoorbeeld ook in Westhoek zo n comité van de grond zou komen". En mochten er in de rest van Schou wen-Duiveland initiatieven in deze richting sluimeren, in Zierikzee zijn ze meer dan bereid om een beetje te hel pen. Het comité in Zierikzee (dat wordt gecompleteerd door de dames Th. Ju- melet, L. Sinck, A. Volmer en D. van Vessem) werkt zeer nauw samen met het UW. De belangstelling voor de kinderpostzegels en -kaarten wordt elk jaar groter. Dat merken ze in de stand in Zierikzee ook heel goed. Het vorig jaar boekte de stand in het post- kantoor een opbrengst van ruim acht duizend gulden. Dat lag vijftien jaar geleden heel wat lager. Toen kwam er iets meer dan zevenhonderdvijftig gul den in het laatje Slechts vier briefkaarten kwamen binnen op de fotopuzzel in de Extra van de vorige week. En dat is toch wel erg weinig. Zo moeilijk was de opgave toch niet. Het ging gewoon om een poortje in de Venkelstraat in Zierikzee. Voor Anne Visscher moet het helemaal niet moeilijk geweest zijn. Zij woont in de Venkelstraat 23. En dat is pal naast het bewuste poortje. Stom toeval, maar zij krijgt de waardebon van vijftien gulden. Oplossingen van de nieuwe fotopuzzel moetenuiterlijk dinsdag 31 oktober binnen zijn bij de PZC-redactie, Grote Markt 2 in Goes. Vanavond (donderdag 26 oktober) ver gadert de hervormde vrouwengroep 'Wees een zegen' in het Hervormd Ver enigingsgebouw in Zierikzee. De ver gadering begint om acht uur. Boetiek Lieselotte organiseert van avond voor de derde keer in het Ton- nenmagazijn in Brouwershaven een wintermodeshow. Tijdens deze show zal een groot deel van de collectie van Boetiek Lieselotte worden getoond. De avond zal worden verzorgd door een ladyspeaker en vier professionele mannequins. En er is uiteraard een muziekje. Aanvang acht uur. De VW-Duiveland houdt vanavond de najaarsledenvergadering in 'Ooster hof te Oosterland. Na afloop van de vergadering, die om acht uur begint, is er een mosselmaaltijd. Dat gebeurt dan om het 15-jarig bestaan van de VW nog wat luister bij te zetten. De rechtswinkel in Zierikzee (Haven plein 24) houdt vanavond weer spreek uur van zeven tot acht uur De openbare lagere school 't Kofschip in Zierikzee houdt vanavond een ouderavond. Aanvang: acht uur. In Cafe Bommenede te Zonnemaire zijn vanavond weer vanaf acht uur 'open' klaverjaswedstrijden. Vrijdag 27 oktober wordt in de RK- kerk te Zierikzee een zendingsavond georganiseerd. Dr. A. Houtepen, func tionaris verbonden aan het Bisdom Breda, zal spreken over het thema In de bioscoop 'De Concertzaal' in Zierikzee draait zaterdagavond 28 ok tober en zondagavond 29 oktober 'Se- ven man army'. Het is het onwaar schijnlijk klinkende verhaal van zeven Chinese soldaten, die er in slagen een Japans leger van 20.000 man vijf dagen en nachten te bestrijden. Dat het ze vental tenslotte het onderspit delft, ligt voor de hand. Maar de zeven sneuvelen als helden en worden door hun over winnaars met militaire eer begraven, (aanvang acht uur). Zaterdagavond om half elf: 'Dolle dingen achter het sleutelgat'. Een film, die door de film maatschappij de slogan heeft meege kregen 'zeer pikant, indiscreet, brutaal en amusant'. Nou, dat zegt genoeg. De filmkring Ziejook heeft voor vrijdag avond 27 oktober in 'De Concertzaal' de film 'Les Ordres' van Michelt Brault op het programma staan. De mode is dit najaar zo gevarieerd, dat u het beste voor uzelf kunt uitzoeken Sportief? Jong? Gekleed? Feestelijk? Jeugdig? Fleurig? Het is er. Maar neem wel rustig de tijd Dam 19 Zierikzee Tel.01110—2816 'Zending in Nederland'. Medewerking wordt verleend door het christelijk ge reformeerd koor 'De Lofstem', het jeugdkoor 'Sjaloom' en een korps van het Leger des Heils. De zendingsavond begint om acht uur. In het dorpshuis in Dreischor zal vrij dagmiddag (twee uur) een vergadering worden gehouden van de stichting sa menlevingsopbouw Schouwen- Duiveland. In het jongerencentrum Brogum in Zierikzee wordt vrijdagavond (acht uur) de film 'Bullit' met Steve Mc Queen en Jackie Bisset gedraaid. In het dorpshuis van Ouwerkerk is het vrijdagavond om half acht feesten ge blazen in verband met het jubileum van de muziekvereniging 'Nieuw Le ven'. Zaterdagavond houdt de muziekver eniging 'Nu met Hope' in Bruinisse in het plaatselijke dorpshuis vanaf acht uur een bingo-avond om de clubkas een beetje te spekken. In cafe-restaurant 'De witte raaf in Zierikzee wordt om drie uur zaterdag middag een koffieuurtje gehouden door de vereniging Bond van Opzich- zelfstaanden. Om half drie zaterdagmiddag maakt het muziekgezelschap 'Nieuw Leven' een rondgang door Ouwerkerk. Een half uur later wordt in het dorpshuis een bazar geopend. Maandag 30 oktober wordt in hotel Bom in Haamstede een ledenvergade ring gehouden van de afdeling Schou wen van de vereniging Veilig Verkeer Nederland. Tijdens de vergadering (aanvangt acht uur) zullen onder meer de winteractiviteiten besproken wor den. Bovendien zullen er enkele films worden gedraaid. De heer J. Lindhoud zal maandag avond 30 oktober tijdens een ouder avond van de Theo Thijssenschool in Zierikzee een inleiding houden 'Ver antwoord kinderspeelgoed'. Mevrouw H. C. van der Vlies zal praten over kin derboeken. De ouderavond begint om acht. In Hotel van Oppen in Zierikzee wordt dezelfde avond een bijeenkomst ge houden door de r. k. scholen. Er is een lezing over de integratie. In 'De Putmeet' te Scharendüke ver gadert maandagmiddag om vier uur de reinigingsdienst Schouwen-Duive land. Dinsdag 31 oktober houdt de CPB af deling Schouwen-Duiveland de maan- delijke vergadering in het Nederlands Hervormd Verenigingsgebouw te Zierikzee. Deze avond zal voorlichting gegeven worden over reformvoeding. Acht uur. In de peuterzaal 'De Lichtboei' in Zierikzee wordt dinsdagavond (acht uur) een cursus gehouden voor leids ters van peuterspeelzalen. Mevrouw J. Q. Lugt-van Heioma zal woensdagmorgen om elf uur de nieuwe bejaardensocièteit aan het Kerkhof in Zierikzee openen. In de bovenzaal van de gereformeerde kerk te Zierikzee is woensdagavond om acht uur een cursus 'creatief spel' van de stichting Jeugd Schouwen-Duive land. Alle verenigingen, instellingen enz. op Schouwen-Duiveland kunnen via deze rubriek meer bekendheid geven aan hun activiteiten. Daaraan zijn geen kosten verbonden, Opgaven voor de eerstvolgende rubriek dienen uiterlijk dinsdagmorgen 31 oktober binnen te zijn bij de redactie van de PZC. Grote Markt 2 in Goes. Om misverstanden te voorkomen moetdaar even bij vermeld worden 'Activiteiten Schouwen- Duiveland-Extra Donderdag 26 oktober: De Doelen (grote zaal). 14,00 uur. Politie Harmonievereniging. Diri gent: Jean Gruter. Politie Drum fanfare. Dirigent: K. van der Heuvel. Met medewerking van Willy Caron, Robert Paul en 'De Carelly's' (accordeonduo). Alge hele leiding: Lou Marti. De Doelen (grote zaal). 20.15 uur. Rotterdams Operakoor. Dirigent: Piet Struijk. Solisten: Maria Carer- rea dalla Spezia (sopraan), Luciana Palombi (mezzosopraan). Adriaan van der Limpt (tenor). Pieter van den Berg (bas). Diverse opera fragmenten. De Doelen (kleine zaal). 20.15 uur. Nederlands Blazers Ensemble. Di rigent: Lucas Vis. Werken van Strauss. Schonberg. Tristan Keuris. De Schouwburg 20.15 uur. Zuidelijk Toneel Globe. Mooie He lena van Peter Hacks naar Jacques Offenbach. Regie: Ulrich Greiff. Met Marlous Fluitsma, Allard van der Scheer. Joost Prinsen. Liesbeth Coops, Guus Hoes, Theu Boermans. Huib Rooymans. Hofplein theater. 20.15 uur. Caba ret Tekstpierement. 'Deusjevoo'. Met Jos Brink, Frank Sanders, Lu cie de Lange. Aan de piano Henk Bokkinga. Luxor Theater. 20.15 uur. 'Van daag of morgen'.De nieuwe show van Paul van Vliet. Theater Zuidplein (grote zaal). 20.15 uur. RO-theater. 'Het Balkon' van Jean Genet. Regie: Franz Ma- rijnen. Met Qanci Geraedts. Marja Habraken. Marieke van Leeuwen, Dona van Wijk, Lou Landre, Jero me Reehuis, Fred Vaassen. Edo van Dijken. Otto Sterman, Julien Schoenaerts, Johan Leysen, Theo de Groot, Barbara Masbeck, Peter Tuinman en Gertian Maassen. Theater Zuidplein (Arlecchino- zaal). 20.30 uur. Theater de Nar. 'Met de Franse lach'. Vier eenak ters van Feydeau en Courteline. MetCoen Pronk en Monique Smal. Piccolo Theater. 20.30 uur. Thea terwerkgroep F Act. 'Rosmerholm' van Hendrik Ibsen. Regie: Jan De- corte. Met Rezy Elisabeth Ver- sluys, Tabe Bas, Ernst Zwaan en Paul Gieske. Vrijdag 27 oktober: De Doelen (kleine zaal). 20.15 uur. Het Nederlands Kamerorkest. Di rigent: Philippe Bender. Solisten: Philippe Bender en Aurele Nicolet (fluit). Werken van Haydn, Cimaro- sa. Devienne, Honegger. De Schouwburg. 20.15 uur. Wim Kan. 'Veertig jaar cabaret'. Met Corry aan zijn zijde en Ru van Veen aan de vleugel. Hofplein theater. 20.15 uur. Caba ret Tekstpiereinent. 'Deusjevoo'. Zie donderdag 26 oktober. Luxor Theater. 20.15 uur. Paul van Vliet. Zie donderdag 26 ok tober. Theater Zuidplein (grote zaal). 20.15 uur. RO-theater. 'Het Bal kon'. Zie donderdag 26 oktober. Theater Zuidplein (Arlecchino- zaal). 20.30 uur. Theater de Nar. 'Met de Franse lach'. Zie don derdag 26 oktober. Piccolo Theater. 20.30 uur. F. Act. 'Rosmersholm'. Zie don derdag 26 oktober. De Lantaren. 20.30 uur. Prive- domein avond. Met medewerking van Arthur Lehning, Anton Con- standse, Martin Ros, Henk Hofland en medewerkers aan het biogra- fieënnummers van het tijdschrift WAR. In de Teerstoof. 21.00 uur. Fun- house Revue. 'Fat People'. B14 Jazz. 2100 uur. Ethnic Heritage Ensemble uit Chicago. Zaterdag 28 oktober: De Doelen (grote zaal). 15.00 uur. Doelenorgelconcert door Arie Keijzer. Werken van Bach. Martini. Keijzer, Reda. De Doelen (grote zaal). 20.15 uur. Promenadeconcert. Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dirigent: Edo de Waart. Solisten: Jo Hagen (fluit), Ruth Visser (hobo), Youri Egorov (piano). Werken van Mo- scheles, Rachmaninow, Dvorak. De Schouwexx Schouwburg. 20.15 uur. Wim Kan. Zie vrijdag 27 oktober. Hofpleintheater. 20.15 uur. Caba ret Tekstpierement. 'Deusjevoo'. Zie donderdag 26 oktober. Luxor Theater. 20.15 uur. Paul van Vliet. Zie donderdag 26 ok tober. Theater Zuidplein (grote zaal). 20.15 uur. RO-theater. 'Het Bal kon'. Zie donderdag 26 oktober. Theater Zuidplein (Arlecchino- zaal). 20.30 uur. Theater de Nar. 'Met de Franse lach'. Zie don derdag 26 oktober. Piccolo Theater. F Act. 'Ros mersholm'. Zie donderdag 26 ok tober. De Lantaren. 20.30 uur. Mu ziektheater. 'Ze zeggen dat ze zingt'. Moniek Toebosch solo. Prinsekerk. 20.15 uur. Bram Sintnicolaas, organist. Met mede werking van Reinata Heemskerk (alt). De Toverbal. 20.30 uur Bluesgroep Barrelhouse. Jazzbunker Sunship. 22.00 uur. Lol Coxhil/Veryan Weston Duo. B 14 Jazz. 21.00 uur. Bill Hard- man-Junior Cook Quintet. In Teerstoof. 14.30 uur. Pop pentheater De kleinste komedie van Bart Corduwener. 'Het Herfstmannetje'. In de Teerstoof. 21.00 uur. Fun- house Revue. Zie vrijdag 27 ok tober. Zondag 29 oktober: De Doelen (grote zaal). 14.15 uur. Rotterdams Philharmonisch Or kest. Zie zaterdag 28 oktober. De Doelen (grote zaal). 20.15 uur. Paco de Lucia. Solo en met bege leiding. Hofpleintheater. 20.15 uur. Caba ret Tekstpierement. 'Deusjevoo'. Zie donderdag 26 oktober. Theater Zuidplein (Arlecchino- zaal). 20.30 uur. De Nederlandse Operastichting. 'De Beer' van Wil liam Walton naai' het gelijknamige toneelstuk van Anton Tjechow. Met Helene Versloot, Michael Hal- liwell en Joep Brocheler. 'Die schone Galathee' van Franz von Suppe, Met Saskia Gerristen, An dre Spijker, Michael Halliwell en Arthus Schildmeijer. Regie: Jan Bouws. Dirigent: Han Wilmink of William Shookhoff. Begeleiding: Muzikaal ensemble. Piccolo Theater. 13.00 en 15.15 uur. Kindertheater Wiedus. 'Vuile Opschepper'. Met Loes Vos. Louis Kockelman. Louis Lemaire. Bert Nicodem. Nard Rijnders en John Buysman. Trefcentrum. 14.00 uur. Ac cordeonist en electrisch organist W. Grimminck. Dansmuziek. Maandag 30 oktober: De Doelen (kleine zaal). 14.00 uur. Kamerorkest en slag werkgroep van het Rotterdams Conservato rium. Dirigent: Arie van Beek. So list: Arto Hoornweg (trompet). Werken van Adam. Hummel, Sjos- takowitsj. Dinsdag 31 oktober: De Doelen (grote zaal). 20.15 uur. Claudio Arrau (piano). Werken van Schumann en Schubert. De Schouwburg. 20.00 uur. De Nederlandse Operastichting. 'La Traviata' van Giuseppe Verdi. Re gie: Tito Capobianco. Dirigent: Robert Stapleton. Het Radio Fil harmonisch Orkest en het Neder lands Operakoor. Met Sonja Poot, Helene Versloot. Paul Bindels, Wouter Goedhart, Comelis Opthof, Ivan Thomas en Vittorio Terrano va. Luxor Theater. 20.15 uur Paul van Vliet. Zie donderdag 26 ok tober. Piccolo Theater. 20.30 uur. Thea terwerkgroep F Act. holm'. Zie donderdag 26 oktober. Theater Zuidplein. 20.00 uur. 'Groot verjaarsdagfeest'. Met Cees Buddingh, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog en vele andere schrij vers en kunstenaars. Woensdag 1 november: De Doelen (kleine zaal). 20 15 uur Jean Pierre Rampal (fluit) en Ru- dolf Jansen (piano). Werken van Schumann. Poulenc, Bartok. Do nizetti, Prokofjew. De Schouwburg. 20.15 uur. Al liance Francaise. 'Le petit prince" Hofpleintheater. 20.15 uur. Dolf de Vries in 'Het luisterrijk'. Met be geleiding van Gerry Truppe (gi taar). Luxor Theater. 20.15 uur. Paul van Vliet. Zie donderdag 26 ok tober. Theater Zuidplein (Arlecchino- zaal). 20.30 uur. Theaterunie. De 'Trap' van Gerard Lemmers. Piccolo Theater. 20.30 uur F Act. 'Rosmersholm'. Zie donderdag 26 oktober. Corrie Vonk en Wim Kan

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 38