Nemag B V trok tenslotte aan het langste eind DE PERIKELEN ROND DE GEBOUWEN VAN SMIT EN BOLNES IN ZIERIKZEE <ID De Nemag exporteert naar landen verspreid over de hele •aardbol. Schoitwen^Duiveland Extra DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 dan; de grond in Rotterdam is peper duur. Dat is ook een punt. dat voor ons van groot belang is geweest". Hele klus Een hoofdstuk apart vormen de pro blemen van de Nemag om in Rot terdam genoeg werknemers te vinden. Want ondanks, dat er in het Rot terdamse havengebied steeds meer ar beidsplaatsen in de metaalsector ver dwijnen, is het voor de Nemag een hele klus om het personeelsbestand op peil te houden. „Het is niet eenvoudig om in de Maasstad voldoende personeel aan te trekken. We hebben ook minder prettige ervaringen opgedaan met de havenbedrijven, die niet zonder succes proberen om in ons bedrijf opgeleide jongeren weg te halen", verzuchtte adjunct-directeur Van Huuksloot tij dens de persconferentie. Hij verver- wacht, dat het op Schouwen-Duive- land minder moeite zal kosten om ge noeg werknemers te krijgen. De eerste contacten met het gewestelijk ar beidsbureau zijn al gelegd. Ongeveer 2,5 miijoen gulden heeft de Nemag neergeteld voor het complex op het industrieterrein van Zierikzee. Er zal voor nog pakweg een miljoen gul den verbouwd moeten worden, om de hallen helemaal naar de zin van de Nemag te maken. Wanneer het bedrijf het complex in gebruik zal nemen, dat is nog niet bekend. Van Huuksloot: „Dat is ook moeilijk te zeg&en, want die verplaatsing is toch een hele operatie. En om niet al te veel bedrijfsstoring op te lopen, moeten we dat zorgvuldig plannen. Ik heb een ruwe planning ge maakt, en ik hoop dat we er eind van het volgend jaar helemaal in zullen zit ten. Maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Het kan best een beetje uitlopen". Uiteenlopende meningen Van Huuksloot over de reactie van de werknemers op het nieuws van de be slissing naar Zierikzee te vertrekken: „Ik heb gehoord, dat het bij het per soneel niet onsympathiek is overge komen. Ik dacht, dat het wel meeviel". Maar de meningen onder het Nemag- personeel lopen zeer uiteen. De een roept enthousiast, dat hij liever nog vandaag dan morgen naar Zierikzee verhuist. De ander peinst er eenvoudig niet over om uit Rotterdam weg te gaan. In het vooijaar heeft de directie onder het personeel een enquête ge houden, waarin hen de vraag werd voorgelegd, of zij bereid waren Rot terdam voor Zierikzee te verruilen. Ongeveer zeventig procent beant woordde die vraag met 'ja'. Maar daar dient wel een kanttekening bij ge maakt te worden: lang niet alle werk nemers leverden hun enquêteformulier bij de directie in. Van Huuksloot: Het is een gok in de ruimte. Maar als ik het zo voor de vuistweg moet zeggen, dan denk ik dat er zo'n zestig procent van onze mensen meegaat". De Nemag is van plan om - als het in Zierikzee tenminste een beetje goed gaat - het aantal arbeidsplaatsen op te voeren tot honderdvijftig. Naar schatting zestig a zeventig Rot- terdammers zullen hun werkgever naar Zierikzee volgen. Er zijn straks dus zo'n tachtig tot negentig nieuwe arbeidsplaatsen in Zierikzee te verde len. Een prettig vooruitzicht? Het ligt eraan van welke kantje het bekijkt Zeker niet voor die Rotterdamse per soneelsleden, die er niets voor voelen om de verhuizing naar Zierikzee mee te maken en daardoor naar een andere baan moeten uitkijken. Maar voor al die werknemers van Smit en Bolnes, d ie een paar jaar geleden zo volkomen onverwachts op straat kwamen te staan en noodgedwongen moesten gaan pendelen of nog zonder werk zit ten. biedt dc komst van de Nemag nieuwe perspectieven. Nemag B.V. in Rotterdam. Een vrij groot bedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in de vervaardiging van grijperkranen, transportinstallaties en allerlei soorten lieren. Op enkele honderden meters afstand van de kroegen in een wijk, die bijna net zo berucht en beroemd is als de Amsterdamse walletjes: Katendrecht. Ruim vijftig jaar staat de Nemag daar. Sinds 1924 om precies te zijn. Het begon met een machinist op de grote vaart, die aan de vrouw raakte. En zoals dat dan zo vaak gaat, ging hij op zoek naar een baantje op de wal. Z'n vader, die redelijk in de slappe was moet hebben gezeten, kocht een zaakje voor hem. En op dat moment begint de geschiedenis van de Nemag. Het bescheiden bedrijfje van destijds is uitgegroeid tot een flinke onderneming, waar zo'n honderdtwintig mensen werken en die haar producten exporteert naar landen verspreid over de hele aardbol. Een bedrijf ook, waar de orderportefeuille - ondanks de zorgwekkende economi sche situatie - nog steeds redelijk gevuld is. Fabriekshal van de Nemag in Rotterdam. De werknemers denken zeer verschillend over de komende verhuizing naar Zierikzee. Verwacht wordt, dat zo'n zestig procent mee zal gaan. De Nemag komt dus naar Zierikzee. Vorige week werd de knoop doorge hakt. Er heerste een opgewekte stem ming op die persconferentie, waar ver slaggevers konden noteren, dat de touwtrekkerij om het voormalige fa briekscomplex van Smit en Bolnes tus sen de Nemag en Bosman water beheersing en milieuverbetering B.V. uit het Zuidhollandse Piershil was af gelopen. Adjunct-directeur A. van Huuksloot van de Nemag zat voldaan om zich heen te kijken, omdat zijn be drijf dan toch maar als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn was gekomen. En burgemeester De Meester oogde niet minder tevreden. De komst van het Rotterdamse bedrijf betekent immers een niet onaanzienlijke impuls voor de werkgelegenheid in Zierikzee. Een im puls, waar ze sinds de sluiting van Smit en Bolnes al zo lang op hebben zitten wachten. De beslissing is gevallen. Veel eerder, dan menigeen had verwacht. Want het leegstaande fabriekscomplex op het Zierikzeese industrieterrein was de in zet geworden van een ingewikkeld ju ridisch steekspel tussen de Nemag en Bosman. Zowel Bosman als de Nemag meenden op grond van gedane toezeg gingen de eerste rechten te hebben bij- de aankoop van de hallen. En het zag er naar uit, dat het nog wel een stevig poosje zou kunnen duren, voordat er eindelijk weer eens bedrijvigheid zou heersen in het voormalige complex van de scheepsmotorenfabriek Smit en Bolnes. Een situatie, waar niemand gelukkig mee was. Maar het liep anders. De gemeente Zierikzee maakte een vroegtijdig eind aan de strijd, waarin Bosman en de Nemag met elkaar verwikkeld waren geraakt. Na aandringen van de zijde van Smit en Bolnes. Want ook daar zag men het gehakketak met lede ogen aan. Smit en Bolnes wilde de gebouwen eindelijk wel eens kwijt. Het gemeen tebestuur van Zierikzee paste een han digheidje toe, waardoor Bosman B.V. lelijk met de vingers tussen de deur kwam te zitten. De Nemag is altijd de torenhoge favoriet geweest van het gemeentebestuur. Bij de stand puntbepaling van de gemeente heeft het werkgelegenheidsaspect een door slaggevende rol gespeeld. Wanneer Bosman zich in Zierikzee zou vestigen, zou dat niet meer dan een slordige vee rtig arbeidsplaatsen opleveren. De Nemag kan - op den duur - honderd vijf tig mensen werk bieden. Het is de ge meente, die toestemming moet verle nen voor de overdracht van de erfpacht van het plostseling zo fel begeerde fa brieksterrein. En nu heeft de gemeente Zierikzee simpelweg bepaald, dat die toestemming alleen wordt verleend, wanneer de Nemag het bedrijfscom- plex overneemt. En dat betekent, dat het voor Bosman geen enkele zin meer heeft om te trachten de gebouwen van Smit en Bolnes te bemachtigen. Het heeft lang geduurd, maar het is er tenslotte toch van gekomen. Er is een redelijke compensatie gevonden voor de klap. die de sluiting van de scheepsmotorenfabriek van Smit en Bolnes toebracht aan de werkgele genheid op Schouwen-Duiveland. Alle reden om het glas te "heffen. Maar de stemming onder de werknemers van de Nemag in Rotterdam is heel wat minder feestelijk. En bij de Industrie bond NW in de Maasstad staat het ge zicht helemaal op onweer. Vrijwel onmiddellijk nadat de beslis sing over het vertrek van de Nemag naar Zierikzee openbaar was gewor den. werden de werknemers en de on dernemingsraad ingelicht. Maar de vakbonden werden niet op de hoogte gebracht. Ook niet de dag daarna. Dis- trictsbestuur J Capelle van de Indu striebond NW in Rotterdam moest van een PZC-verslaggever horen, dat de zaak in kannen en kruiken was. En daar maakte hij zich behoorlijk boos over. Hij noemde de houding van de Nemag-directie 'schandalig'. De bon den hebben destijds wel 's van de direc tie vernomen, dat er belangstelling be stond voor Zierikzee. Maar daarna zweeg de directie tegen de bonden in alle talen. En dat is bij de Industrie- bond-NW in de Maasstad wel zeer in het verkeerde keelgat geschoten. Het is schandalig wat er is gebeurd". En over het verlies van de hon derdtwintig arbeidsplaatsen, die de verhuizing van de Nemag in de Rot terdamse metaalsector teweegbrengt: „Ik vind. dat er in Rotterdam toch al heel wat metaalarbeidsplaatsen naar de knoppen gaan. Denk maar aan de scheepsbouw, denk maar aan de Ne- tam Daarom zeg ik: het is gewoon te betreuren, dat de Nemag weggaat". Let wel: de Industriebond-NW heeft alleen scherpe kritiek op de wijze, waarqp de Nemag-directie de verplaat sing meent te moeten afhandelen. Want ook bij de Industriebond-NW bestaat begrip voor de argumenten van de directie om Rotterdam de rug toe te keren. Het vertrek van de Nemag uit Rot terdam vloeit voort uit het sanerings plan Katendrecht-Vecht. Een aantal bedrijven, waaronder de Nemag. zal moeten verdwijnen om plaats te maken voor woningen. Nu is het natuurlijk niet zo, dat de gemeente Rotterdam zonder meer tegen de Ne mag heeft gezegd: jullie moeten op hoepelen en voor de rest zoeken jullie het maar uit.Ook het gemeentebestuur van Rotterdam had de honderd twintig arbeidsplaatsen graag binnen zijn ge meentegrenzen gehouden. Er is wel de gelijk bekeken, of er in Rotterdam een andere plaats beschikbaar is. waar de Nemag een nieuw bedrijf zou kunnen beginnen. Maar tot een oplossing is het niet gekomen. Adjunct-directeur Van Huuksloot: „Er zijn inderdaad onder handelingen met de gemeente Rot terdam geweest over mogelijke alter natieven. Maar dat is eigenlijk niet zo doorgezet, omdat die plannen voor Ka tendrecht wat op de lange baan ge schoven worden. De bedoeling was om die plannen ik dacht in 1983 verwezen lijkt te hebben, maar het kan nu bij wijze van spreken wel 1990 worden. En Nemag-adjuncl-dircctcur ~A. vari Huuksloot: Ik hoop, dat we eind volgend jaar helemaal in Zierikzee zitten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 37