9*9 ZEELAND Brandweerkring word volgend jaar duurder Bejaarden te Zaamslag en Axel verkochten eigen handwerken Twee zielen.Duizend gedachten. - Desiree 3 oplossingen van Mercedes-Benz voor ekonomisch vervoer vakbekwame slagers leerling slagers verkoopsters part-time verkoopsters Slagerij Ko Jansen LEDEL THEATER OOSTBURG stel dat er geen krant was LUXOR THEATER 2 TERNEUZEN donderdag 26 oktober 1978 Wktal Zeeuws-Vlaandertn Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Ter Schorre' is zacht en kalm van ons heen gegaan onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CORNELIS ROME1JN weduwnaar van Vroutje de Bruin in de ouderdom van 92 jaar. Temeuzen: M. P. van Hoom-Romeijn P van Hoorn M. Romeijn M. J. Romeijn-van de Velde Axel: V. Vinke-Romeijn Ch. Vinke Temeuzen: P. Romeijn Klein- en achter kleinkinderen Temeuzen, 25 oktober 1978. Correspondentieadres: P van Hoorn, Lindelaan 21. Temeuzen. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 28 oktober a s om 13.45 uur op de Zuiderbegraaf plaats te Temeuzen, na voorafgaande rouw dienst in de Opstandingskerk, Bellamystraat, aanvangende om 13.00 uur. GERRIT en LEONA v. d. SLUIS willen u allen hartelijk danken voor de vele gelukwen sen. bloemen en kado's. die zij mochten ontvangen op hun zilveren huwelijksfeest In het bijzonder dank aan de familieleden voor de fan tastische verrassing. Calandstr. 14. Sas v. Gent. Voor de vele blijken van belangstelling en mede leven ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder WILHELMINA ELIZABETH de VOOGT echtgenote van M. J. Vijnaut betuigen wij u onze oprechte dank M. J. Vijnaut en kinderen J. D. de Voogt L. M. de Voogt Oostburg. oktober 1978. DE PROFIJTSLAGER opent bin nenkort een ambachtelijke slagerij in Terneuzen. Wij vragen hiervoor: Heeft u belangstelling komt u dan eens praten met onze heer J. Daudt die op maandag 30 oktober a.s. vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur aanwezig is in hotel Pays-Bas, Nieuwstraat 13 in Terneuzen. Ir*** E*** zeeuwsch - VLAANDEREN 27 vrijdag 27 oktober 21.30 uur Zuidlandtheater Terneuzen special: introduction Kaarten f 7,50 a/d zaal Org. Jazzclub Zeeuws-Vlaanderen 27 vrijdag 27 oktober t/m zondag 29 oktober 28 't Houtenkwartier Hulst 29 filmweekend met films van o.a.: Robert Kramer, Uwe Brandner, Peter Folds, Claude Faraldo, Walerian Borowczyk en Bel trand van Effenterre Aanvangstijden: 20.30 en 22.30 uur Losse kaarten f 5,00; CJP/Pas 65 f 3,50; passe-partoutf 17,50 van 14-16 uur verkrijg baar op het Uit-buro, Markt 11Terneuzen, tel. (01150) 95555 en a/d zaal Organisatie: Filmhuis 't Kiekkot 28 zaterdag 28 oktober 20.00 uur uit De Speye Sas van Gent urbanus van anus Kaarten f 9,00;CJP/Pas65f 6,50van 14-16 uur verkrijgbaar op het Uit-buro en indien nog voorradig a/d zaal 28 zaterdag 28 oktober 20.00 uur uit De Halle Axel KONSERTdoor Ferenc Hutyra, fluit en Leen de Broekert, piano Kaarten f 9,00;CJP/Pas 65 f 6,50 van 14-16 uur verkrijgbaar op het Uit-buro en indien nog voorradig a/d zaal 03 vrijdag 3 november 20.00 uur uit Hotel de Zwaan Zuidzande KRULLEN VAN JEZELF met Sytha Bolt en Tetske van Ossewaarde Kaarten f 9,00; CJP/Pas 65 verkrijgbaar in Oostburg bij: fa. Schippers-Nauta b.v., Een- hoornplantsooen 8 en fa. Belderok Zn, Burchtstraat 1, in Terneuzen van 14-16 uur op het Uit-buro en indien nog voorradig a/d zaal Q 2 p°t'bu»124MiddelburgTol.(01180) 152W Burgemeester en wethouders van Temeuzen ma ken bekend, dat van de heer J. S. Verheem Nas- saustraat 10 te Temeuzen een verzoek is'mee komen om een vergunning tot het bouwen van een berging op het perceel Nassaustraat 10. alhier Het bouwplan van de heer Verheem is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Zuid'. Op 29 juni 1978 heeft de raad van deze gemeente echter een gedeeltelijke herziening van het be stemmingsplan 'Zuid' in voorbereiding verklaard. Het bouwplan is hiermede wel in overeenstem ming. Aangezien wij tegen de uitvoering van de werk zaamheden geen bezwaren hebben en uitstel er van tot na de vaststelling en goedkeuring van de voormelde herziening van het bestemmingsplan •Zuid' ongewenst achten, zijn wij voornemens reeds nu een bouwvergunning te verlenen. Alvorens hiertoe over te gaan stellen wij een ieder in de gelegenheid met ingang van vrijdag 27 ok tober 1978 gedurende veertien dagen ter gemeen te-secretarie (afdeling algemene zaken) van het bouwplan kennis te nemen en uw eventuele be zwaren daartegen tijdens de voormelde periode schriftelijk aan ons college kenbaar te maken Temeuzen, 26 oktober 1978. Burgemeester en wethouders voornoemd, C. Ockeloen, burgemeester. A. J. van Pagee. secretaris. Burgemeester en wethouders van Temeuzen ma ken bekend, dat van de Firma We6terweel te Ter neuzen een verzoek is ingekomen om een vergun ning tot het bouwen van een magazijn op een per ceel op het Industrieterrein alhier. Het bouwplan van de firma Westerweel is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse gelden de bestemmingsplan 'Industrieterrein Driewe- gen-Mr. F. J Haarman weg' Op 8 augustus 1978 heeft de raad van deze ge meente echter een herziening van het voormelde bestemmingsplan in voorbereiding verklaard. Het bouwplan is hiermede wel in overeenstem ming. Aangezien wij tegen de uitvoering van de werk zaamheden geen bezwaren hebben en uitstel er van tot na de vaststelling en goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan ongewenst achten, zijn wij voornemens reeds nu een bouwvergunning te verlenen. Alvorens hiertoe over te gaan stellen wij een ieder in de gelegenheid met ingang van vrijdag 27 ok tober 1978 gedurende veertien dagen ter gemeen te-secretarie (afdeling algemene zaken) van het bouwplan kennis te nemen en uw eventuele be zwaren daartegen tijdens de voormelde periode schriftelijk aan ons college kenbaar te maken. Temeuzen, 26 oktober 1978. Burgemeester en wethouders voor noemd, C. Ockeloen, burgemeester. A. J. van Pagee, secretaris. Gevraagd: jongeman voor opleiding in de slagerij, 16-17 jaar. Hulst Korte Nieuwstr. 11 01140-2324. VERHOGING VAN f 463.000 ALARMCENTRALE IN MEI 1979 OPERATIONEEL TERNEUZEN - De regionale brand weerkring Zeeuwsch-Vlaanderen gaat rijk en gemeenten volgend jaar ruim 734.000, kosten. Dat is 463.000,- meer dan in 1978 en 4,- per inwoner. Deze kostenstijging houdt verband met het betrekken van nieuwe huisvesting, de ingebruikna me van een alarmcentrale en het aan trekken van 5 centralisten voor het bedienen van deze installaties. Het al gemeen bestuur zal donderdag 2 no vember over de begroting beslissen. Wordt het stuk aangenomen, dan zul len de acht Zeeuws-Vlaamse gemeen ten. die over 1978 169.872,- betalen, voor hun brandweerkring 427.660,- op tafel moeten leggen. Van de over heid wordt 276.615,- verwacht, aan zienlek meer dan de 78.082.- die het rijk over 1978 betaalt. In de nieuwe begroting is nog niet vooruitgelopen op het samenvoegen van de alarmcentrale en de centrale post ambulance-vervoer. Het dagelijks bestuur van de brandweerkring gaat er echter vanuit, dat/ 4.-per inwoner dan met 1 ,of 1,50 kan worden terugge bracht. De alarmcentrale zal per 1 mei 1979 operationeel zijn. Als het aan het dagelijks bestuur ligt, levert het Temeuzense bedrijf 'Radio Zeeland'voor ruim 114.000,-de meld- tafel. Van dat bedrag wordt ongeveer 92.000.- gesubsidieerd door het rijk. Het regionaal verbindingscentrum - dat wordt ondergebracht in de voor- Fancv-fair harmonie Sas van Gent SAS VAN GENT - De harmonie T>e verenigde vrienden' uit Sas van Gent hield afgelopen weekeinde in het Sas- se centrum 'De Speye' een fancy-fair ten bate van de clubkas. Zaterdag- raiddag konden de belangstellenden in 'De Speye' onder meer ringwerpen, balgooien, schieten en deelnemen aan de 'grote loterij'. Zaterdagavond was er een bijeenkomst in de foyer van 'De Speye'. De bijeenkomst zaterdag avond werd muzikaal omlijst door het Sasse combo. Zondag werd de fancy-fair in 'De Speye' met onder meer het rad van avontuur voortgezet. De boerenkapel uit Sas van Gent verzorgde zondag avond de muziek Maandag 30 novem ber worden de loten van de 'grote lote rij' getrokken. Wedstrijden van Bridge-club in Hulst HULST - De bridgeclub Hulst speelde in het gemeenschapscentrum 'Den Dullaert' in Hulst een wedstrijd in competitieverband. De uitslagen: A lijn howel 10 metrusttafel, gemiddeld 73:1 Mevr. Biesbroeck - de heer Ijsebaert 88 pnt, 2. Mevr. Molenaers - de heer Plag 87 pnt, 3. de heren Borm - Van der Veeken 80 pnt. 4. de heren Snu verink - Burggrave 75 ptn, 5. Mevr. Borm - Mevr. Beusenberg met 69 punten. B lyn howell 8 met rusttafel. gemiddele 48 punten: 1. Mevr. Van de Boogaert - de heer Melchers 58 pnt. 2. de heren dUondt - Ver- bunt 56 pnt, 3. Mevr. De Boer - Mevr. Smul ders 51 pnt, 4. Mevr. Snuverink - de heer Borm 49 pnt, 5. Mevr. Neve - Mevr. Van Damme met 42 punten. C fijn howell 8 met rusttafel, gemiddelde van 48 punten: l.deheerNlJenhuis-deheerTeu- ling 63 pnt, 2. de heer en mevr. De Kerf 57 pnt. 3. Mevr. Weemaes - Mevr. Verstraeten 54 pnt. 4. de heer en Mevr. De Haagt 48 pnt. 5. de her Van Aert - de heer De booy met 40 pnt malige MTS-gebouwen aan de Indu strieweg in Temeuzen - is belast met organisatie en coördinatie van de hulpverlening binnen de regio Het is de bedoeling, dat hier brandmeldingen en andere verzoeken om hulp en bij stand worden opgevangen en ver werkt. De centrale alarmeert de brandweer korpsen in de regio, dient als infor matiecentrum en bewaakt de paraat heid. In de toekomst kan het worden uitgebouwd totjeen 0011-centrale. ZAAMSLAG/AXEL- Onder grote pu blieke belangstelling werden woensdag in de bejaardencentra in Zaamslag en Axel bazaars gehouden. Er werden allerlei zelfgemaakte handwerken verkocht. In Zaamslag gebeurde dat in het bejaardencentrum 'De Molenhof en in Axel in het bejaar dentehuis 'De Vurssche'. De handwerkcommissie, met vele me dewerkers en medewerksters, had ver schillende ruimten in 'De Molenhof in gebruik genomen voor de bazaar. Er Bijeenkomst van plattelandsvrouwen BRESKENS - Dinsdagochtend 7 no vember houdt de afdeling West- Zeeuwsch-Vlaanderen van de Neder landse bond van plattelandsvrouwen een koffieochtend in de 'Postiljon' in Oostburg. Mevrouw Van den Hoek- Maclain Pont houdt daar een inleiding over de Europese bewustwording. De koffieochtend begint om 9.45 uur. was een uitgebreide verkoopstand van handwerken en men had ook gezorgd voor een rommelmarkt en talrijke atr tracties, die direct na de opening door de directrice van 'De Molenhof, mev rouw Van Sonsbeek. veel belangstel ling trokken. Ook in de avonduren heerste er een gezellige sfeer, mede door een uitgebreide verloting. Vol gens het voorlopige oordeel van de or ganisatoren was het resultaat van de bazaar bevredigend. In 'De Vurssche' te Axel gingen de door de bejaarden gemaakte handwerkjes al van de hand nog voordat directer J. Knöpker de tentoonstelling-verkoop- dag had geopend. Ook hier was de be langstelling groot. De werkstukken werden het afgelopen jaar gemaakt onder leiding van mevrouw Van Acker, die samen met enkele andere dames elke maandigmiddag naar 'De Vurs sche' komt om de bejaarden een hel pende hand te reiken. Naast de ver koop van artikelen waren er woensdag ook allerlei verlotingen en kon men wafels eten. Oud-onderwijzer De Rid der verkocht zelfgemaakte tekeningen van de sterrenhemel. Op de foto: Belangstelling voor enkele zelfgemaakte poppen in het bejaar dencentrum 'De Molenhof te Zaam slag. ■Marionette' uit Hulst won topbilj art wedstrijd HULST - De topbiljartclub Marionette uit Hulst heeft zaterdagavond in het café van Willy van Swaal in Hulst een vriendschappelijke wedstrijd ge speeld tegen de topbiljartclub Zon- dagsvemiaak uit Sint-Jansteen. De Hulstenaren wonnen het duel met 16-4. De persoonlijke uitslagen: P. Audenaerde-H. Valcke 2-0, Th. Bo- gaerd-E. Ver schueren 1-1, J. van Vlierberghe-P. van Remoortere 2-0, R. Coone-E. Bakker 2-0, F. van Swaal-A. Vinck 2-0, E. Leeraert-D. Vlaeminck 1-1, D. RoodhuyzenF. Segers 2-0, W. van Swaal jr-R. Vlaeminck 2-0, W. van Swaal-J. Vlaeminck 2-0 en mevrouw M. van Swaal-O. de Moor 0-2. Burgemeester en wethouders van Temeuzen brengen ter algemene kennis, dat op maandag 30 oktober 1978 te 19.30 uur in de burgerzaal van het stadhuis een hoorzitting zal worden gehouden, verband houdende met een verzoek van diverse personen o'm het gedeelte van de Noordstraat te Temeuzen tussen de Korte Kerkstraat en de Ar senaalstraat aan te wijzen tot wandelpromenade. Belanghebbenden worden uitgenodigd deze zit ting bij te wonen. Temeuzen, 26 oktober 1978. Burgemeester en wethouders voor noemd, C. Ockeloen, burgemeester. A. J. van Pagee, secretaris. ueriouingsringen Graag tonen wij U imk geheel vrijblijvend JSV 'IFi onze uitgebreide 8jE>l kollektie Desiree H verlovingsringen TERNEUZEN NoonfctraotXM ml 01150- HORLOGER JUWELIERS SAS VAN GENT Stationstraat 17 tel. 01158-2274 Zaterdag 28 okt. 7 uur, zondag 29 okt. 2 en 8 uur. Brengen wij een der nieuwste films: met Nicholas Ham mond in de grote rol van: SPIDER- MAN Spanning en actie met de spinman die als een nog moderner James Bond het opnam tegen de grootste bank rovers aller tijden. Alle leeft. Vrijdag 27 okt. 8 uur, zaterdag 28 okt. 9.15 uur, zondag 29 okt. 4.5 uur. zondag 29 oktr4.30 dinsdag 31 okt. 8 uur,prolongeren wij voor de 2e pittige week. STAMP CAFE Hoe mooie vrouwen de wereld draaiende hou den moet u zien in dit kostelijke café. Strikt 16 jaar. Verwacht: Grease - SOS atoomon derzeeër gezonken Julia - The boys from Brazil - Convoy. dan wist U niet dat er een grote dieren tentoonstelling gehouden werd Na een week van proefvoorstellingen kunnen wij nu zeggen dat het NIEUWE LUXOR II ln TER NEUZEN praktisch klaar is. De reacties van het publiek waren geweldig fijn. Jong en oud hebben genoten van de werkelijk magnifieke gezellige zaal met zijn heerlijke feauteuils en een nprfpefp projectie en geluid. De officiële ingebruikneming komt nog als LU XORI klaar is maar wfi beginnen deze week met een geweldig programma en de nieuwste films: Donderdag 26 okt, 8) uur. vrijdag 27 okt. 10.30 uur. zaterdag 28 okt. 19.30 en 21.30 uur.zondag 29 okt. 8 en 10 uur. dinsdag 30 okt. 8 uur. n Film van Martin Scorsese Het begon als 'n concert... ...het werd een EXTASE vrijdag 27 okt. 8 uur. zaterdag 28 okt. 4 uur, zondag 29. okt. 4 uur. maandag 30 okt. 8 uur Adembenemende Na GREASE (die na- spanning v.d eerste tuurlijk ook komt) is tot laatste meter. Alle dit de meest gevraagde leeft- film. Een gezamenlijk optreden van mu- ziekartisten die blij vende geschiedenis hebben geschreven. Alle leeft. Zaterdagmiddag 28 okt. 2 uur en zondagmiddag 29 okt. 2 uur geven wij nog twee extra voorstellin gen van de kostelijke film: DE FLUIT MET DE 6 SMURFEN' Voor de 2e week deze grootste Nederlands ge sproken avonturen van Johan en Pierewiet en de smurfen. Alle leeft. Attentie: let op de gewijzigde aan vangstijden!!!! Extra voorst, op donderdagavond 10 uur en zondag 10 uur. Matinees op zaterdag en zondag om 2 en 4 uur!!! Maak kennis met een pracht theater(en parkeer uw auto direct voor de deur). De bestelwagenserie TN 207 D-308 met de ekonomie van de zware bedrijfswagen en het komfort en bedieningsgemak van de luxe personenwagen. 168 variaties in de 955 - 1945 kg klasse. Laadvloer, slechts 60 cm "laag", kan volledig worden benut. Talloze kombinaties met schuif- en draaideuren. Zuinige 48 kW (65 DIN pk) diesel-, of 63 kW (85 DIN pk) benzine motor. Verschillende wielbases mogelijk. Klein rijbewijs is groot genoeg. Bestelwagenserie 407/608. De keus is aan u. Bij weinig km's per jaar, kiest u de zuinige, sterke, betrouwbare 66 kW (90 DIN pk) benzinemotor. Bij veel km's per jaar of bij veel bedrijfsuren kiest u natuurlijk de 44 kW (60 DIN pk) of 63 kW (85 DIN pk) dieselmotor. Nuttig laadvermogen 582 tot 3.850 kg. Laadvolume tot 16 m3. Lichte bedrijfswagenserie LP 608/1013. 't Is een Mercedes-Benz. Keuze uit een 4 cilinder 63 kW (85 DIN pk) of 6 cilinder 96 kW (130 DIN pk) dieselmotor. Uitmuntende vering, korte kabine, lange laadlengte. Bruto laadvermogen van 7 ton. GVW's van 6.000 - 10.000 kg. Geschikt voor binnen- en buiten de bebouwde kom. Door laag brandstofverbruik, gunstige ton/km prijs. Kies het zekere voor hetonzekere.. kies Mercedes Benz Informaties worden u gaarne verstrekt door: ROGAM B.V. Vaartstraat 3, AXEL Tel. 01155-1353/1354. Telex 55022.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 36