Carter maakt geld vrij voor fabricage vitale delen neutronengranaat HOOFD VAN DE RECHERCHE IN AMSTERDAM IN OPSPRAAK VVDM trekt zich terug uit beraad over wedde Ontploffing in LPG-tankstation FWZ: Chevron wil 200 Dollar zakt scheepsofficieren kwijt verder na rede Carter Franse kardinaal Villot weer staatssecretaris van Vaticaan 1 1 VIJF KOPPELBAZEN BEKENNEN WERVEN 110 ZWARTWERKERS ASSEMBLAGE IN'GEVAL VAN NOOD' het weer 1 Beslag op bezittingen Onderzoek rijksrecherche naar mogelijke corruptie DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 PZC/binnen-buitenland WASHINGTON (AFP/ANP) - President Carter heeft woensdag de wet bekrachtigd die de finan ciering mogelijk maakt van de fabricage van vitale bestanddelen voor de neutronengranaat, zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt. In het raam van de nieuwe wet worden voor de twaalf maanden ingaande 1 oktober 1978 2.977 miljard dollar beschikbaar gesteld voor de verschillende projecten van nationale veiligheid van het departement van energie dat het splijtbare materiaal nodig voor de militaire programma's produceert. De elementen van de neutronen granaat tot de fabricage waarvan pre sident Carter vorige week heeft ge machtigd. zijn momenteel alleen be stemd voor opslag in de Verenigde Sta ten. Ze zullen alleen worden geassem bleerd in geval van nood. De 'neutronenkoppen' moeten in dc plaats kunnen komen van de kernkop pen die momenteel onderdeel zijn var de tactische lance-raketten en de ato maire artilleriegranaten van 203 mrr die ingezet zouden worden wanneer dc strijdkrachten van het pact van War schau die van de Navo zouden aanval len. Nederland Het standpunt van het Nederlandse parlement inzake de ontwikkelingen rond de neutronenbom, neergelegd in de motie Beckers-de Bruijn (PPR), is „PLANNEN VAAG" woensdagavond door de Nederlandse ambassade in Washington overge bracht aan de Amerikaanse regering. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag desgevraagd bevestigd. De Nederlandse ambassadeur Tam- menons Bakker bracht woensdag avond de gevoelens van de tweede ka mer over aan George Vest. onderminis ter van buitenlandse zaken voor Euro pese aangelegenheden. Naast de in houd van de motie Beckers gaf hij de Amerikaanse regeringsfunktionaris tevens een mondelinge toelichting over het verloop van het debat rond de neutronenbom in de tweede kamer. De tweede kamer nam vorige week een motie van Ria Beckers aan waarin de beslissing van president Carter werd betreurd een aantal onderdelen van de neutronenbom in produktie te nemen. Deze beslissing werd gezien als een stap op weg naar een volledige produk tie van de neutronenbom. Raketten De twee nieuwe atoomraketten die de Verenigde Staten gaan produceren kunnen het gevaar van een atoomoor log vergroten. Niettemin is het nodig de beide systemen in produktie te ne men.-Dit heeft de Amerikaanse rege ring woensdag medegedeeld aan het congres. Volgens Washington is het niet on denkbaar dat een tegenstander in een eventueel conflict, door de nieuwe sys temen tot de conclusie komt dat hij be ter als eerste kernwapens kan gebrui ken. Dit zou dan worden Ingegeven door het feit dat de nieuwe raketten van de VS nauwkeuriger te richten zijn waardoor zij 'bruikbaarder' zijn in een conflict De regering meent echter dat de ver hoging van het risico op een atoom oorlog grotendeels teniet wordt ge daan door de grotere afschrikking die van de nieuwe wapens uitgaat. De nieuwe raketten zijn de 'Pershing 2' die een conventionele atoomkop krijgt en een aangepaste versie van de 'Lan- ce'. Deze laatste krijgt als lading een neutronenkop, een kernwapen meteen relatief geringe vernietigingskracht maar hoge stralingsdosis. CHEVRON: KRITIEK VOORBARIG AMSTERDAM (ANP) - Evenals in an dere belangrijke valutacentra is het inflatieprogramma van de Ameri kaanse president Carter op de Am sterdamse wisselmarkt slecht ont vangen. Dc plannen zijn ontzettend vaag en voor de zoveelste maal vallen de plannen van president Carter te gen, zo was de mening in valutakrin gen. De dollar is woensdag op de Am sterdamse wisselmarkt per saldo drie cent lager gesloten bp 1.9420. In Frankfort zakte de dollar in het be gin van de handel ook al tot een nieuw dieptepunt. Er werd iets onder de 1,79 mark gehandeld vergeleken met een voorgaande slotkoers van 1,81075 mark. In Parijs daalde de koers van het Ame rikaanse geld tot het laagste peil van de afgelopen driejaar. 4,1450 frank ver geleken met 4.16875 bij het slot van dinsdag. In Zürich werd de dollar ver handeld voor iets meer dan 1.51 frank vergeleken met een slotkoers van 1,52475 frank van dinsdag en een dieptepunt van 1,5075 in het Verre Oos ten. Om commentaar gevraagd verklaarde de invloedrijke Amerikaanse senator William Proxmire, voorzitter van de bankcommissie van de senaat, dat sommige onderdelen van het plan van Carter wel slim bedacht zijn maar dat andere lang niet ver genoeg gaan. Een van de mogelijkheden om de inflatie in bedwang te krijgen is op doeltref fende wijze gebruik maken van de an- timonopoliewetten in de VS, maar daarover zegt Carter geen woord, al dus Proxmire. ROTTERDAM (ANP) - Directeur J. van der Schee van Chevron Tankers Nederland (CTN) vindt de kritiek van de FWZ voorbarig. Er is volgens hem nog geen enkel besluit genomen over inkrimping van of ontslagen op de Ne derlandse vloot van Chevron. Dit in reactie op een mededeling van de Federatie van Werknemersorgani saties in de Zeevaart (FWZ), dat de werkgelegenheid van ongeveer 200 kapiteins en officieren op de tan- kervloot in gevaar zou zijn, omdat de maatschappij vijf Nederlandse tan kers zou laten slopen en de Nederland se officieren op vijf onder Liberiaanse vlag varende supertankers zou willen vervangen door Italianen. Het is. aldus Van der Schee, wel waar schijnlijk dat een van de vijf Neder landse tankers volgend voorianr de schroothoop gaat. Dat wordt waar schijnlijk de 'Chevron Napels' met 35.000 ton laadvermogen. Daarbij zul len zeker geen ontslagen vallen, zegt hij Andere Nederlandse schepen, zoals de 'Chevron The Hague', gebouwd in 1945, kunnen volgens hem nog wel een paar jaar mee, maar zegt hij „Het is alge meen bekend dat het slecht gaat in de tankvaart. Vandaar dat wij de gedach te geopperd hebben om de Nederland se officieren op de Liberiaanse schepen te vervangen door niet-Nederlanders". Of dat Italianen zullen zijn staat vol gens hem bepaald nog niet vast. Daar bij spelen de loonkosten een rol. maar ook is het moeilijk om Nederlandse of ficieren te krijgen, aldus de CTN-direc- tïe. Franse regering akkoord met Britse deelneming aan Airbus Industrie PARIJS (ANP) - De Franse regering heeft zich woensdag akkoord ver klaard met de details van de Britse deelneming in Airbus Industrie, het Europese consortium van vliegtuigfabrieken dat de Airbus A300 maakt, zo heeft een woordvoerder van president Giscar d'Estaing meege deeld. Het consortium bestaat nu nog uit Aerospatiale in Frankrijk, Messer- schmitt-Boelkow-Blohm in West- Duitsland, VFW-Fokker in Nederland en West-Duitsland en Casa in Spanje. Het is de bedoeling dat het Britse staatsbedrijf voor vliegtuigbouw, Bri tish Aerospace, per 1 januari a.s. een belang van twintig procent in Airbus Industrie krijgt. Dat betekent dat Bri tish Aerospace wordt betrokken bij ontwerp, ontwikkeling en produktie van de vleugels van de kleine versie van de luchtbus, de A310 met ongeveer tweehonderd zitplaatsen. De fabriek is al betrokken bij de vervaardiging van de vleugels voor de A300 (300 zitplaat sen). De Britse regering heeft nog geen definitief besluit genomen De Europese Commissie in Brussel heeft woensdag laten weten dat zij En- gelands deelneming aan het Europese vliegtuigbouwproject toejuicht. Veel bewolking Weersverwachting van het knmi tot donderdagavond: Veel bewolking. In het algemeen veel bewolking en plaatselijk enige regen. Overwegend matige wind uit west tot noordwest. Max. temp. ca. 14 graden. Vooruitzichten voor vrijdag en zater dag: zacht en overwegend droog. Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland: voor vrijdag: aantal uren zon: 0 tot 5: min.temp.: omstreeks 10 graden; max temp.: omstreeks 14 graden: kans op een droge periode van minstens 12 uun 80 procent: kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. Voor zaterdag: aantal uren zon: 0 tot 5; min.temp.: omstreeks 9 graden: max.temp.: omstreeks 15 graden, kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent; kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. VATICAANSTAD (AFP) - Paus Johannes Paulus de Tweede heeft woensdag de Franse kardinaal Jean Vil lot herbenoemd als staatssecretaris. In een brief aan de kardinaal bevestigt de paus hem in dit ambt. De paus onthult in zijn brief dat kardinaal Villot hem had gesueeereerH Vi-d-vpn nmcfan. Foto: tijdens zijn eerste algemene audiëntie tilt paus Paulus Johannes II een jongetje van de grond. Het kind huilde van schrik, maar lachtte een ogenblik later weer. GEEN GESPREK MET VAN LENT UTRECHT - De soldatenvakbond WDM zal volgende week dinsdag niet deelnemen aan het vertrouwelijk be raad met staatssecretaris Van Lent van defensie over de voorgenomen weddeverlaging. Het bestuur van de WDM heeft woensdagmiddag in Utrecht van de algemene ledenverga dering opdracht gekregen het overleg met het ministerie af te breken. Het besluit daartoe werd genomen na dat de afdelingsvertcgcnwoordigers op de hoogte waren gesteld van de voor stellen die Van Lent tijdens de eerste bijeenkomst met de belangenvereni gingen had gedaan. Volgens de WDM bleek daaruit dat de staatssecretaris op geen enkele wijze bereid was de voorgenomen bezuiniging van 60 mil joen op de weddes aan te tasten. In de praktijk zou dit betekenen dat de sol daten er per maand circa 65 gulden op achteruit zouden gaan. Een woordvoerder van de WDM zei. dat het de partijen in het beraad alleen rAdvertentie DE VROLIJKE KEUKEN leuke dingen voor uw keuken gezellig Decorette behang bijpassende slof aan de rol schorten, tafellakens en servetten honderden Flexa kleuren Voor meer informatie: Decorette Antwoordnummer 6 Sassenheim toegestaan was andere manieren van weddeverlaging te bedenken, maar de bezuiniging moest wel even groot blij ven. De WD besloot woensdag gewoon door te gaan met zijn acties tegen de weddeverlaging. Onder meer zal er op 14 november op het Binnenhof worden gedemonstreerd, wanneer in de Twee de Kamer een PvdA-motie aan de orde komt die pleit voor bevriezing van de soldatenbeloning op het huidige ni veau. Op die dag zullen ook de 25.000 handtekeningen aan de staatssecreta ris worden aangeboden, die afgelopen weekend op markten in Nederland en op de kazernes werden opgehaald. Een landelijke demonstratie wordt- op 11 december gehouden in de veemarkt in Utrecht. De eetweigeringsactie van de soldaten in de Frederik Hendrik Kazerne in Vught breidt zich uit. Woensdag heb ben de meeste van de honderd soldaten die terugkeerden van bivak hun warme maaltijd laten staan, zodat het aantal eetweigeraars is gegroeid lot ongeveer 350 soldaten Volgens een woordvoerder van de WDM zullen vandaag nog meer sol daten meedoen aanhel 'vrijwillig hongerlijden' uit protest tegen de kwaliteit van de door defensie ver strekte maaltijden. VENLO (ANP) - Een ontploffing en de daaropvolgende brand hebben woensdagochtend in een LPG-tankstation in Vento zeker voor enkele honderdduizenden guldens schade aangericht. De ontploffing deed zich voor toen de 49-jarige eigenaar van het tankstation bezig was met het vullen van LPG-tanks in een bestelauto. Meteen na de ontploffing brak brand uit. De. bestelauto en het tankstation werden geheel vernield. De eigenaar van het tankstation moets met brandwonden aan handen en gezicht in een ziekenhuis worden opgenomen Politie en arbeidsinspectie stellen een onderzoek in naar de oorzaak van de ontploffing GROESBEEK - De rijkspolitie jn Groesbeek heeft vijf koppelbazen aangehou den, die inmiddels hebben bekend 110 eerder gearresteerde zwartwerkers in dienst te hebben gehad. De „belangrijkste" aangehouden koppelbaas is de 53-ja- rige G. M. van L. uit Groesbeek, die 80 van de 110 zwartwerkers op bouwwerken in West-Duitsland aan het werk had. De overige 30 zwartwerkers waren in dienst van dc andere gearresteerde koppelbazen. Op verzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsoringsdienst (FIOD) heeft de deurwaarder beslag gelegd op de kapitale villa van de grootste koppelbaas Van L.. Ook werd zijn auto, een Daimler van ruim 80.000 gulden, in beslag genomen, alsmede de volledige inboedel van de villa en al het geld (ruim een ton) van de man, voor zover het in Nederland nog te achterhalen was. Het is waarschijnlijk dat deze koppelbaas nog meer geld heeft in de Bondsrepu bliek. De Duitse justitie is inmiddels begonnen aan een onderzoek tegen de vijf koppelbazen, omdat vermoed wordt dat ze ook in de Bondsrepubliek strafbare feiten hebben gepleegd. Vaststaat dat de zwartwerkers die bij de koppelbazen in dienst waren, niet waren ingeschreven, zoals verplicht is. bij de Allgemeine Ortsk- rankenkasse. Intussen heeft de FIOD een fiscaal strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de koppelbazen. Het onderzoek dat tot de aanhouding leidde, werd verricht door de rijkspolitie in Groesbeek, in samenwerking met de recherchegroep van de rijkspolitie te Nijmegen, alsmede rechercheurs van het GAK en de sociale diensten. deltagebied Een hogedrukgebied, net ten zuidwes ten van Engeland, verplaatst zich langzaam oostwaarts. Langs de noordoostflank van dit systeem stroomt koele lucht naar ons land, waarin veel beioolking voorkomt. Het blijft overwegend droog en vooral in de middag enkele opklaringen. De maximum temperatuur wordt onge veer 15 graden. VJindverwachting west 3 tot 5 en verwachting voor vrij dag: vrij zonnig en droog. ZON EN MAAN 27 oktober Zon op i Maan op onder 17.22 onder 15.42 AMSTERDAM - Commissaris G. Toorenaar, hoofd van de recherche van de Amsterdamse politic, is be trokken in het nieuwe onderzoek dat de Rijksrecherche instelt naar moge lijke corruptie binnen de Amsterdam se narcoticabrigade. In de tijd dat die corruptie gepleegd zou zijn was com missaris Toorenaar nog hoofd van de betrokken brigade. De Rijksrecherche, onder leiding van commissaris G. Peters, onderzoekt beweringen dat de politiechef in zijn contacten met de onderwereld, met name met kopstukken uit de heroine- handel. bepaalde normen zou hebben overschreden. Het nu begonnen onderzoek is al het tweede naar corruptie bi) de Am sterdamse politie. In een eerder onder zoek naar de werkwijze van de narcoti cabrigade kwam zoveel belastend ma- Voortvarend teriaal naar boven dat zes brigadiers en agenten werden veroordeeld Volgens hoofdcommissaris Th. Sanders van de Amsterdamse politie is het motief voor het nieuwe onderzoek dat er bij hem geruchten over curruptie waren bin nengekomen. ..Nu ben ik daar ambts halve wel aan gewend, maar als het gaat om genachten rondom narcotica, dan ben ik extra voorzichtig. Dat is dan voor mij al vlug een aanleiding om een duidelijk onderzoek in te laten stellen" Het onderzoek van de rijksrecherche, die acht man op de zaak heeft gezet, geschiedt onder de directe verant woordelijkheid van de Amsterdamse procureur-generaal, mr J Boekraad. Hij laat zich vrijwel dagelijks over de stand van zaken Informeren „Er wordt met de nodige voortvarendheid aan het onderzoek gewerkt. Ik durf te zeg gen dat het uiterst zorgvuldig en ob jectief gebeurt". aldus de Amsterdam se procureur-generaal. Hij vindt dat er een erg zwaar probleem ligt „Er wor den ernstige beschuldigingen onder zocht die geuit zijn jegens velen bij de Amsterdamse politie. Daarbij moeten we ervoor waken dat niet op een on zorgvuldige wijze reputaties van be kwame politiemensen op het spel wor den gezet". Hoofdcommissaris Sanders deelde woensdagavond mee dat commissaris Toorenaar tijdens het onderzoek ge woon zijn werk blijft verrichten. Hoe lang het onderzoek gaat duren kon hij nog niet zeggen. Wel verklaarde hij vertrouwen te hebben in de goede af loop van het onderzoek. „Maar de eer lijkheid gebiedt me te zeggen dat ik in mijn functie in dat vertrouwen wel eens beschaamd ben". Directie: F. van de Velde, K Scherphuis en W. F. de Pagter. Hoofdredactie: M P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vlissingen: Walstraat 56-60. tel (01184) 15144, Middelburg: Markt 51. tel (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, tel. (01100) 16140. Torneuzen: Nieuwstraat 22. tel. (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6. tel. (01140) 4058 In de avonduren is de centrale re dactie bezet van zondag t/m vrijdag vanaf 19 00 uur: (01184) 15144 Telefoonnummers buiten kan tooruren: Advertentie-afdeling: (01186) 1584. 's Zaterdags (01184) 15144 van 9.00- 11.30 uur Redactie: (01184) 14796 Voor klachten bezorging op zaterdag: de plaatselijke kantoren van 9.00- 11.30 uur. Expeditie: (01184) 63533. Overl. adv. maandag- t/m vrij dagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondagavond van 20.00 tot 22,00 uur Abonnementsprijzen: per kwartaal 41,65; franco per post 47,50; per maand 14,10; losse nummers f 0,60 (inclusief 4 pet btw), Postrek nr 3754316, t.n.v. PZC ab rek. Middelburg Advertentietarieven: 86 cent per mm; minimumprijs per advertentie 12,90; ingezonden me dedelingen 2'hx tarief. Voor brieven bureau van dit blad 3,50 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro: 35 93 00. Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 35