B. en w. Middenschouwen: geen hogere woonforensenbelasting ZEELAND Verrassende winst van Yerseke II op TVK I Projecta bouwt 17 huizen aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk Kruisverenigingen willen meer financiële hulp van gemeenten PZC/streek GEMEENTE MIDDENSCHOUWEN adjunct-commies A commies ALLERGROOTSTE GOEDKOOPSTE MOOISTE ALLERBESTE Zonnemaire - tel. 01112-318 DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN COLLEGE BIJ BEGROTING: 'FINANCIËLE POSITIE NIET ZONDER ZORG' VOORZICHTIG BELEID NODIG" SCHARENDIJKE - B cn w van Mid- denschouwen zijn niét van plan de raad een voorstel te doen tot verho ging van de woonforensenbelasting. In de aanbiedingsnota bij de gemeen tebegroting zegt het college dat voor komen moet worden dat de tweede woningen onevenredig hoog worden belast. Deze categorie brengt al een belangrijk deel van de onroerend goedbelastingcn op, aldus b en w. Het college bekijkt overigens de finan ciële positie van Middenschouwen 'niet zonder enige zorg'. De financiële armslag voor 1979 wordt beduidend minder genoemd in vergelijking met 1978. Voor het nieuwe jaar wordt een bedrag van ƒ51.959.- geraamd vooi onvoorziene uitgaven. „Een voorzich tig beleid zal nodig zijn", aldus het col lege. B en w geven onder meer aan als hoger geraamde uitgaven: de kosten voor openbare verlichting, quartaire en andere wegen en straten, kosten gemeenschappelijke technische dienst, onderhoud beplantingen en rioleringen, kosten sportterreinen en bijdragen aan de intergemeentelijke sociale dienst en aan het RPCZ. Deze maand besloot de raad tot verho ging van de onroerend goed belasting. De verhoging komt neer op een bedrag van ongeveer 13.000,-. B en w delen de raad mee binnenkort met een voor stel te komen voor het bouwen van een nieuwe brandweergarage te Kerk- werve. De kosten voor uitvoering van de slotfase uitbreiding openbare ver lichting worden geraamd op 36.000,-. Onbevredigend Het college vindt het 'onbevredigend' dat in Scharendijke thans geen bouwgrond kan worden uitgegeven. Dat is onder meer een gevolg van het feit dat de goedkeuring van het be stemmingsplan Putmeet n moeilijk heden ondervindt, omdat gedeputeer de staten het plan te ruim van opzet vinden. B en w delen mee te overwegen voor het oude gedeelte van de kern Scharen- Stichting Opbouw West-Zuid-Beveland vergadert in Baarland BAARLAND - Het bestuur van de stichting Opbouw west Zuid-Beve land vergadert dinsdag 31 oktober in het gebouw van de stichting te Baar land. Aan de orde komt onder meer het vrijwilligers platform te Borsele. Dit is een bundeling van de ver schillende instellingen die zich bezig houden met het vrijwilligerswerk. Het is de bedoeling dit werk in Borsele te coördineren en op te zetten. De coördi natie en ondersteuning is in handen van de stichting opbouw. Men hoopt in april met concrete plannen naar de gemeente te stappen. Ook de begroting over 1979. de bege leidingsbrief van de gemeente en de werkgroep cultuur komen aan de orde. De vergadering begint om 20.00 uur. HOORZITTING IN STAVENISSE OVER PLAN 'KOM' STAVENISSE - Grote belangstelling was er woensdagavond in het dorps huis van Stavenisse voor de hoorzit ting over het ontwerpbestem- mingsplan 'Kom'. Het beleid van het gemeentebestuur is gericht op hand having van de identiteit en de leef baarheid, zodat er geen ingrijpende veranderingen waren, vertelde een vertegenwoordiger van de gemeente. Een groot probleem blijkt de ves tigingsplaats van het nieuwe dorps huis te zijn. De beheerscommissie had gekozen voor het hertenkamp aan het bos, maar verschillende inwoners maakten daar bezwaar tegen. Men wil de het karakteristieke hertenkamp niet opofferen en bovendien achtte men de parkeermogelijkheden voor een eventueel dorpshuis daör onvol doende. Als alternatief werd de Piloot- weg aangedragen, tegenover het sportveld. Sommigen verwachtten echter ook döér bezwaren gezien de vlakbij gelegen kerk van de oud gere formeerde gemeente en de nieuwe be graafplaats. B. en w. hadden aan de Pilootweg ook een bedrijfsterrein geprojecteerd, maar de aanwezigen zagen dat terrein liever bij de velling aan de Stavenisseweg. Het zware verkeer hoeft daardoor niet in de dorpskern te komen. Aan de Ju- lianastraat, Stoofdijk, Molendijk en WUhelminastraat moeten volgens het plan een aantal schuren gesloopt wor den voor beplanting of woningbouw. Verschillende betrokkenen kregen daarover nadere inlichtingen van wet houder L. J. Koopman en van amb telijke deskundigen. De heer Koopman liet weten dat b. en w. en de commissie ruimtelijke ordening de opmerkingen van de inwoners nader zullen bekijken voordat de procedure die tot vast stelling van het bestemmingsplan moet leiden begint. dljkeeen ontwerp-bestemmingsplan te laten maken. Daarbij kan bekeken worden of in dit plan ruimte voor uit breiding van het winkelbestand kan worden gevonden. Het college zegt het te betreuren dat de kroon nog geen uit spraak heeft gedaan over het bestem mingsplan Ellemeet-Zuid. „Wij onder zoeken nu de mogelijkheid te komen tot een alternatief plan. Het is erg on bevredigend dat thans in de kern El- lemeet geen enkele mogelijkheid aan wezig is voor woningbouw", aldus b en w. De bijdrage voor de technische dienst kring Bruinisse en Middenschouwen wordt voor 1979 geraamd op 60,- per inwoner. Voor 1978 was deze bijdrage per inwoner geraamd op 53,-. Onbillijk Het college acht aanleg van een fiets pad langs de Heuvelsweg, gelet op het drukke fietsverkeer van leerlingen naar scholen in Kerkwerve en Zierik- zee, een urgente zaak. 'Onbillijk' vin den b en w het dat Middenschouwen de lasten moet dragen van een uitgebreid voor intercommunaal verkeer bestemd wegennet. Brandweeroefening te Kamperland KAMPERLAND - Het brandweer korps van Kamperland houdt zater dag 11 november een brandweeroefe ning in EHBO-afdeling Kamperland. Zaterdagmorgen wordt rond tien uur een brand, gevolgd door een explosie, geënsceneerd in een autowerkplaats aan de Veerweg te Kamperland. Kort daarop zullen de brandweerkorpsen van Kamperland, Wissenkerke em Co- lijnsplaat en een ladderwagen van de brandweer Goes in actie komen. Bij de 'ramp' in de autowerkplaats vallen gewonden. De ambulancedienst 'De Bevelanden' verzorgt het vervoer van de gewonden, die eerste in het Jhr mr De Casembroothuis te Kamperland worden opgevangen. De oefening, die wordt gehouden in het kader van de rampenbestrijding in de gemeenten, is rond half twaalf afgelopen. Rond twaalf uur zal de oefening in het jhr mr De Casembroothuis worden geëva lueerd. SCHIETING IN OUDELANDE OUDELANDE - Bij J. de Rijke gaf de hangboogvereniging 'Edele Hand boog' uit Oudelande een schieting op de liggende wippen, waarbij een pa ling was te winnen. Er waren 41 schutters van 13 verenigingen. Uitslag van de eerste wip: Hoofdvogel A. Lindenberg van Doel naar Hoger uit Wolp- haartsdijk; eerste zijvogel J. Verdonk van Doel naar Hoger: tweede zijvogel J. A. Rijk van AD LM uit Kwadendamme: eerste bo venka] J. A Rijk: tweede bovenka! P. de Baar van Willem Teil uit Ovezande: eerste onderkal H. A. Mol van Jacoba van Beieren uit Goes; tweede onderkal H. de Fouw van Vooruitgang uit Kwadendamme; eerste klep C. D. Raas van Vooruitgang; tweede klep H. v. Stee; derde klep J. de Koeyer beiden van Diana uit Yerseke: meeste kleine vogels J. A. Rijk van ADLM uit Kwadendamme en C. Baas van Juliana uit Oudelande, elk vier vo gels. Uitslag van de tweede wip: eerste hoofdvogel R. Meester van St Andries uit Wemeldinge; tweede hoofdvogel P. v. d. Zande van Edele Handboog uit Oudelande; eerste zijvogel H. van Stee van Diana; twee de zijvogel J. A. Rijk van ADLM; derde zijvo gel mevrouw Steenaert van Vooruitgang; vierde zijvogel P. Pantus van Zeelandia uit Ovezande; eerste kal mevrouw Steenaert van Vooruitgang; tweede kal R. de Meester van St. Andries uit Wemeldinge; derde kal mej. L Lindenberg van Doel naar Hoger uit Wolphaartsdijk; vierde kal J. Goetheer van Juliana; meeste kleine vogels J. Goetheer met zes vogels; de vliegende vogelprijzen waren voor C. D Raas van Vooruitgang en A. Clarys van ADLM. Aanleiding tot enige zorg bfj het col lege geven de dalingen van het leerlin genaantal van de scholen als gevolg van een vermindering van het aantal geboorten. In een ontwerp-bestem mingsplan Ellemeet, gedeelte Kuijerdamseweg-Schelpweg, is ruimte gereserveerd voor een nieuw dorps huis. Het bestaande dorpshuis ver keert in slechte staat en herstel zotl grote kosten meebrengen. De kosten voor een nieuw dorpshuis te Ellemeet worden geraamd op ƒ235 000,-. De lijst van uit te voeren kapltaalswerken die zonder subsidie zullen worden uitgevoerd vermeldt verder: bouw brandweergarage Kerk werve 160.000,), reconstructie Ju- lianastraat Scharendijke (ƒ45.000,-), aanleg tennisbanen te Kerkwerve 118.000,-). Zonder raming staan aan gegeven een kantoorruimte voor VW Bazaar te Oosterland OOSTERLAND - De Oranjevereniging van Oosterland hield een druk bezoch te bazaar in het Dorpshuis 'Oosterhof. Aan de bazaar ging een rondgang door het dorp van de 'Oosterlandse Fan fare', vergezeld door de drumband, vooraf. Onder de attracties in het Dorpshuis waren een sjoelbak, prik klok. spijkerbalk en rad van avontuur. té Scharendijke, aanleg sportvel dencomplex te Scharendijke en reno vatie ieuw bouw verenigingsgebouw te Kerkwerve. Omdat niet bekend is wanneer gere kend kan worden op een DACW-subsi- die voor aanleg van een riolering van Eikerzee naar Scharendijke vinden b en w het wenselijk na te gaan of de gemeentebegroting ruimte biedt voor uitvoering van dit werk zonder DAQW-subsidie. Voor de riolering EI- kerzee-Scharendijke worden de kos ten geraamd od f 440.000.-. Stad en Lande op Schouwen houdt ledenvergadering ZIERIKZEE - De ledenvergadering van de vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland wordt gehouden op vrijdag 17 november in de foyer van restaurant Mondragon. Als punt van- bespreking kondigt de agenda aan het opsporen en inventariseren van kleine monumenten op Schouwen-Duive land. Verder houdt ir. J. J. Pilon te Oostvoome een inleiding over land schapsarchitectuur. De vergadering begint om 19.30 uur. SCHIETING KWADENDAMME - De handboog vereniging 'ADLM' hield bij de heer W. L. Huige te Kwadendamme een schie- ting op de liggende wippen, waarvoor zich 58 schutters hadden ingeschre- Uit-slag van de eerste wip: hoofdvogel mevr. Steenaert - de Winter van Voor uitgang uit Kwadendamme: eerste zij vogel A. Zagers van Ons-Genoegen uit Oudelande: tweede zijvogel J Hoon- dert van Spes-Nostra uit Ovezande: eerste bovenkal H. Koens van Spes- Nostra uit Ovezande: tweede bovenka! P. Oostdijk van Willem Teil uit Ove zande: eerste onderkal R. Zagers van Ons Genoegen uit Oudelande: tweede onderkal mevr. Steenbakker van Vic toria uit Kwadendamme; eerste klep C. D. Raas van Vooruitgang uit Kwaden damme; tweede klep P. de Jonge van Vooruitgang: derde klep H. Koens van Spes Nostra uit Ovezande: Meeste kleine vogels Th. Zagers van Ons Ge noegen uit Oudelande. zes vogels. Uitslag van de tweede wip: eerste hoofdvogel G. v. Gestel van Soranus 2 uit Heinkenszand; tweede hoofdvogel Jac. Traa's van Eensgezindheid uit s- Heerenhoek: eerste zijvogel H. A. Mol van Jacoba van Beieren uit Goes: tweede zijvogel H. Koens van Spes No stra uit Ovezande: derde zijvogel A. Hense van Ons Genoegen uit Oude lande: vierde zijvogel P. de Jonge van Vooruitgang uit Kwadendamme; eerste kal H. A. Mol van Jacoba van Beiëren uit Goes; tweede kal E. de Ja ger van Edele Handboog uit Oudelan de; derde kal H. Koens; vierde kal H. Koens beiden van Spes Nostra uit Ove zande; meeste kleine vogels C. Bek van ADLM uit Kwadendamme. 12 vogels De vliegende vogelprijzen waren voor R. de Meester van St. Andries uit We meldinge en W. de Jonge sr. van ADLM uit Kwadendamme. GOESE TA FEL TENNISCOMPETITIE YERSEKE I AAN DE LEIDING GOES - In de A-klasse van de Goese tafeltenniscompetitie was er een grote verrassing te noteren: Yerseke 2 won van het tot nu toe nog ongeslagen TVK 1. C. de Blaay en S. Tangc bleven bij Yerseke 2 ongeslagen en zorgden voor een 8-2 overwinning. Yerseke 1 nam daardoor de leiding over. mede door een 8-2 zege op Stadskantoor 1. J. K. van Stee en L. Janse bleven ongesla gen. Bevelanden 1 behaalde de eerste over winning, ten koste van Batje 1 dat door de 7-3 uitslag vaster op de laatste plaats werd gedrukt E. de Kruijff scoorde alle punten voor 't Batje 1. Be- tho 1 en NS 2 deelden de punten. Na een spannende strijd werd het 5-5. F. J. Lu- teijn bleef ongeslagen. Stand: Yerseke I NS 1 TVK 1 Yerseke 2 Stadskantoor 1 Bevelanden 1 Bethol NS 2 't Batje 1 3 3 0 0 6 22- 8 2 2 0 0 4 16- 4 3 2 0 1 4 20-10 3 2 0 1 4 19-11 2 10 12 8-12 2 10 12 8-12 3 0 12 1 10-20 3 0 12 1 10-20 3 0 0 3 0 7-23 RAADSCOMMISSIE GOES AKKOORD MET BOUW OOK HUIZEN VOOR ALLEENSTAANDEN GOES - Aan de 's-Heer Hendriks kinderendijk in Goes zullen zeventien nieuwe woningen worden gebouwd. Het worden premieverkoopwoningen. Acht ervan zijn bestemd voor al leenstaanden of twee-persoonshuis houdens. De commissie ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Goes stemde woensdagavond in met de verkoop van de bouwgrond voor deze woningen aan Projecta Goes bv. De gemeente heeft in dc loop der jaren een aantal panden aan de 's-Heer Hen drikskinderendijk aangekocht. Het grootste deel van het dijkgedeelte met Voetbalvereniging 'Krabbendijke' viert 40- jarig bestaan KRABBENDIJKE - Zaterdag viert de voetbalvereniging 'Krabbendijke' in Krabbendijke haar 40 jarig jubileum. Ter gelegenheid van dit jubileum be gint zaterdagmorgen om negen uur een spelprogramma voor de leden. De deelnemers zijn in groepen ingedeeld, waarbij elke groep is samengesteld uit een aantal senioren, junioren en pupil len. Het programma bestaat uit twaalf on derdelen: schaken, dammen, sjoelen, biljarten, tafeltennis, draaivoetbal, spijkerslaan. kussengevecht, para- pluhangen. estafette, touwtrekken en doelschieten. Iedere speler komt op drie onderdelen uit en wel zodanig dat elke groep alle twaalf onderdelen af werkt. Om vier uur begint een receptie in het clubgebouw, 's Avonds worden de fes tiviteiten rond dit jubileum besloten met een samenzijn dat om acht uur be gint en waar het 'Kwartet '67' uit Ber gen op Zoom zorgt voor dansmuziek. kinderendijk worden gemaakt. De be staande bebouwing zal op kosten van de gemeente worden gesloopt. De ge meente krijgt daarvoor een subsidie van 4000 gulden per pand omdat de panden door de provinciale directie volkshuisvesting als krotten zijn aan gemerkt. de panden 25 tot en met 27 is thans eigendom van de gemeente. Het gebied waarin de 's-Heer Hendrikskinderen dijk ligt is bij het intentieplan stads vernieuwing aangewezen als rehabili- tatiegebied. In overleg met de provin ciale directie volkshuisvesting is de mogelijkheid onderzocht van rehabili tatie van de door de gemeente verwor ven panden. Uit dit onderzoek is gebleken dat het merendeel van de bebouwing ip een dermate slechte staat verkeert dat re- habi litatie niet zinvol is. Daarom heeft het dagelijks bestuur van de gemeente (het college van burgemeester en wet houders) gekozen voor vervangende «r nieuwbouw. Projecta Goes bv heeft 111 W 611161(111126 riionct. Receptie voor 40-jarig jubileum ds. Van Bruggen aan de hand van een door de dienst openbare werken opgesteld program van eisen een in de omgeving passend plan opgesteld. Het is de bedoeling dat bij de gemiddelde verkoopprijs van de woningen de maximale rijksbijdrage wordt verkregen. Aan de achterkant van de woningen zal de koper van de bouwgrond een ont sluiting aanleggen ten behoeve van de onder de woningen gelegen garages. Het ligt in de bedoeling 'dat deze ont- sluitingsweg te zijner tijd achter de be bouwing aan het eerste gedeelte van de dijk door te trekken naar de Wester straat teneinde de dijk te ontlasten van verkeer. De hiervoor benodigde grond kon nog niet in eigendom worden Ver kregen. Daarom zal tijdelijk aan de westzijde van de bebouwing een ont sluiting naar de 's-Heer Hendriks- Zendingscommissie Sint-Annaland bijeen SINT-ANN ALAND - De zen dingscommissie van Sint-Annaland hield een vergadering onder leiding van ds. M. Geuze in de hervormde pas torie te Sint-Annaland. Tijdens de bij eenkomst werden onder meer oude ac tiviteiten van de regionale zen dingscommissie besproken. WEMELDINGE - Maandagavond 30 oktober geeft de vrij evangelische ge meente van Wemeldinge een receptie ter gelegenheid van het veertigjarige ambtsjubileum van de emiritus-pre- dikant G. van Bruggen. Ds Van Brug gen nam, na met emeritaat te zijn ge gaan, in 1973 afscheid van de gemeente in Wemeldinge. Hij vervult nog wel preekbeurten in Wemeldinge. De receptie wordt gehouden in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur. Ds Van Bruggen werd 30 oktober 1938 in het ambt bevestigd te Veendam. Na Veendam stond hij van 1943 tot en met 1947 in Heerde. Vervolgens doceerde hij aan de Theologische school te Utrecht. Op 6 september 1964 deed ds Van Bruggen intrede in de gemeente Wemeldinge, waar hij tot zijn emeri taat bleef. Ds Van Bruggen werd op 19 april 1907 geboren. Tijdens zijn ambtr speriode vervulde hij een functie in het hoofdbestuur van het 'Nederlands Bij belgenootschap' en de Vereniging tot bestrijding van drankmisbruik. In de B-klasse blijft GP 1 nog steeds aan de leiding. Nu werd 't Batje 3 aan de zegekar gebonden. P. Haas bleef on geslagen. C JV 1 bleef goed volgen door NCVB Beveland-west hield streekvergadering GOES - Het rayon Beveland-west van de NCVB heeft in de Oosterkerk te Goes haar streekvergadering gehou den. Deze vergadering werd door ruim 400 dames bijgewoond. Ds. Poort, lege- rpredikant uit Oosterwijk, sprak over het onderwerp 'Christelijk ouderschap nu en waar gaat het met onze jeugd naar toe'. Het jeugdkoor Credo uit Heinkenszand luisterde de vergade ring op. 'OKK' presenteert nieuwe uniformen in Wemeldinge WEMELDINGE - Het muziekkorps 'Oefening kweekt kunst' uit Wemel dinge maakt zaterdag een rondwande ling in Wemeldinge om de bevolking de nieuwe uniformen te presenteren. Voor de nieuwe uniformen zijn jaren lang actie's gehouden. Bij regenweer zal de rondwandeling geen doorgang vinden Zaterdagmiddag 4 november wordt de rondwandeling herhaald. Themadienst te Goes GOES - Zondagmiddag wordt in de Maranathakerk te Goes een kerk dienst gehouden over het thema 'Zijn de dijken wel op hoogte?'. Het thema wordt ingeleid door ds. J. Verhage. Het duo Harry en Marijke Goovers verzorgt de muziek met zang en pianobegelei ding. De dienst begint om 5 uur. Bazaar 'Cederhof te Kapelle bracht 5500 gulden op KAPELLE - De bazaar, die het per soneel van het bejaardentehuis 'De Cederhof in Kapelle heeft gehouden, heeft naar schatting 5500 netto op gebracht. Vooral voor het Rad van Avontuur bestond grote belangstel ling. De opbrengst wordt in overleg met de bewonerscommissie bestemd voor een te vormen vakantiefonds en voor activiteiten en ontspanningsa vonden voor de bewoners van de 'Ce derhof. een 10-0 zege op NS 3. TVK 2 bleef ook ongeslagen en won met7-3 van Yerseke 3. V. Klap won al zijn partijen, 't Batje 2 en CJV 2 wonnen gemakkelijk van res pectievelijk TVK 3 en Betho 2. Voor TVK 3 kon alleen K. van den Hart te- genscoren en bi) de Betho 2 zorgde Ta- zelaar voor het ene punt. Stand: GP 1 3 3 0 0 6 27- 3 CJV 1 3 3 0 0 6 25- 5 TVK 2 3 3 0 0 6 23- 7 Batje 2 3 2 0 1 4 21- 9 CJV 2 3 2 0 1 4 21- 9 Batje 3 3 1 0 2 2 9-21 NS 3 3 1 0 2 2 7-23 Betho 2 3 0 0 3 0 6-24 Yerseke 2 3 0 0 3 0 6-24 TVK 3 3 0 0 3 0 5-25 In de C-klasse kreeg NS 5 de eerste ne derlaag te slikken. Tegen CJV 3 werd het 3-7; CJV bleef ongeslagen. G. Fi- lander (CJV 3) kon niet tot winst ko men. GP 2 bleef goed volgen door een 9-1 zege op TVK 4. W. Minnaard scoor de het enige punt voor TVK 4. NS 4 behaalde de eerste overwinning tegen CJV 4 met 2-8. J. van Dijke en T. Slager wonnen al hun partijen, 't Batje 4 werk te zich op naar de derde plaats door een ruime 1-9 zege op TVK 5. F. van de Vreede scoorde eenmaal tegen. Stand: CJV 3 3 3 0 0 6 25- 5 GP 2 3 3 0 0 6 25-5 't Batje 4 3 2 0 1 4 20-10 NS 5 3 2 0 1 4 18-12 NS 4 3 1 0 2 2 9-21 TVK 5 3 1 0 2 2 7-23 TVK 4 3 0 0 3 0 8-22 CJV 4 3 0 0 3 0 8-22 Plattelandsvrouwen Sint-Annaland bijeen SINT-ANN ALAND - Ti) dens de tweede bijeenkomst van de plattelandsvrou wen-afdeling Sint-Annaland dit seizoen hield de heer W. Biemond uit Dinteloord een lezing met dia's over zijn reis naar Indonesië. De bijeen komst stond onder leiding van de pre sidente. mevrouw Boogaard-Bolier. De volgende bijeenkomst, een bejaar denmiddag, wordt vandaag, don derdag, gehouden in het Dorpshuis te Sint-Annaland. Extra kerkdienst SINT-ANNALAND - Donderdagavond wordtin de gereformeerde kerk te Sint- Annaland een extra kerkdienst gehou den voor de zending der gereformeerde gemeenten. Aanvang 19.30 uur. Tij dens de dienst houdt ds Th. van Sty- venberg een spreekbeurt. Hervormingsdienst te Poortvliet POORTVLIET - Dinsdag wordt in de hervormde kerk te Poortvliet een 'her vormingsdienst' gehouden. Om kerk gangers uit Sint-Annaland de gelegen heid te geven deze dienst te bezoeken zal er dinsdag een bus rijden tussen Sint-Annaland en Poortvliet. De her vormingsdienst begint om 19.30 uur. Vergadering van Beatrixsschool in Zierikzee ZIERIKZÈE - Het bestuur van de Beatrixschool in Zierikzee, school voor individueel onderwijs op Schouwen- Duiveland. houdt dinsdag 14 novem ber een openbare vergadering in het gebouw aan de Grachtweg. aanvang 15.30 uur. Op de agenda staat onder meer de verdeling van de be stuursfuncties. Ook wordt de begro ting voor 1979 behandeld. JAARVERGADERINGEN VAN VERENIGINGEN GOES: „VAN KRACHT WORDEN AWW-WET NIET OP 1 JANUARI TE VERWACHTEN' GOES - „Hoewel we de gemeenten Borsele. Goes, Kortgene en Wis senkerke bijzonder erkentelijk zijn voor de jaarlijkse subsidie van 60 pro cent. zullen we moeten aandringen op vergroting van de geldelijke steun. Evenals zoveel andere instanties heb ben ook wij met financiële moeilijk heden te kampen". Dit zei de heer P. L. Peetcrs, voorzitter van het dagelijks bestuur van de kruisvereniging •Noord-Beveland en Zuid-Beveland- Wcst, woensdagavond tijdens een al gemene ledenvergadering in de 'Prins van Oranje' te Goes. Jk persoonlijk heb er weinig moed op dat de AWW-wet. waarvan wordt ge zegd dat deze begin Januari 1979 in werking zal treden, ook werkelijk op zo'n korte termijn van kracht zal wor den", aldus de heer Peeters. In deze wet zal een regeling worden opgenomen waardoor het mogelijk wordt dat het kruiswerk direct door de overheid be kostigd gaat worden. Omdat de heer Peeters deze wet vooralsnog niet ziet verschijnen, lijkt het hem beter het vertrouwen te vestigen op de gemeen telijke overheden. In zijn openingswoord woensdag avond. ging de voorzitter ook in op de problemen rondom het consultatiebu reau in Goes-Zuid. Voorlopig is dit bu reau ondergebracht in 'De Hoogte', terwijl men nog steeds bezig is te zoe ken naar een definitieve vestigings plaats. ..Een echt zorgenkind", zei de heer Peeters. Aan de ruim vijftig aanwezigen werd tjjdens de bijeenkomst de uitslag be kend gemaakt van de bestuursverkie zing 1978. Als algemene bestuursleden werden gekozen de heren J. L. van de Valk, E. Elenbaas, M. A. Slaakweg, C. C. Kroon, J. Beenhakker, J. de Munck en J. Rijk, en de dames W. J. Klein- Wassink en L. C. Haver-van Staveren, De aanwezigen luisterden vervolgens naar een lezing door mevrouw M. Bak ker-Van Ooy. diëtiste van de provin ciale vereniging 'Het Zeeuwse Kruis'. Zij vertelde het een en ander over al ternatieve voeding. Daarnaast werd het jaarverslag '77 be sproken. De constatering dat het af gelopen jaar verschillende krachten zijn vertrokken, baart de kruisvereni ging zorgen. Gesteld wordt dat men zich binnen de vereniging maar ook op provinciaal en landelijk niveau moet bezig houden met deze kwestie. SCHOUWEN - DUIVELAND 27 vrijdag 27 oktober 20.00 uur ziejook Concertzaal Zierikzee LES ORDRES - Film van M. Brault Kaarten f 6,00; leden f 4,00 a/d zaal Q 2 Poitbui 124Mldd»lburJT«l .(01180) 15258* Ter secretarie (afdeling Algemene Za ken) van deze gemeente wordt, wegens vertrek van de huidige functionaris, ge vraagd een medewerker/ster in de rang van Taak: o.m. werkzaamheden op het ge bied van ruimtelijke ordening, hin derwet en onderwijs. Functie-eisen: het bezit van het di ploma G.A.-I/B.A. Salarisrangen: adj. commies A 2401,- tot 2800,- commies 2800,- tot 3214,- Bij het verkrijgen van woonruimte zal alle medewerking worden verleend. Sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad worden in gezonden aan burgemeester en wet houders van Middenschouwen, Plat- teweg 33, 4322 BD Scharendijke. Wij zijn niet de Wij brengen ook niet het Maar wel het En zeker het Gelegen aan de Rijksweg Zierikzee - Noordgouwe - Zonnemaire P.S. Vrijdagavond koopavond

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 34