Nederland moet kritisch lid van de Navo blijven PZC/binnen-buitenland FAMILIEBERICHTEN Voorstel PvdA-bestuur aan leden: Ultimatum omroepbonden aan de VARA Wiegel: Rijnmond straks provincie-nieuwe-stijl Plaats uw familie berichten in de PZC Meer geld voor verbetering van woningen DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat de Heere na een langdurige ziekte van onze zijde heeft weggenomen mijn lieve man en papa WILLEM JACOBUS SCHEELE echtgenoot van Francoise Maatje Houg op de leeftijd van 33 jaar. Wij zullen altijd aan hem denken. F. M. Scheele-Houg en Paul Temeuzen. 25 oktober 1978. Wilhelminaplantsoen 3. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 28 oktober a.s. om 14.00 uur op de Zuiderbe graafplaats te Temeuzen, na voorafgaande rouwdienst in de aula van de begraafplaats welke aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in voornoemde aula na de begrafenis. Zij die by vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zo danig te beschouwen. Na zes maanden van hoop heeft de Heere toch nog onverwachts van onze zijde weggenomen, onze innig geliefde zoon. broer, zwager en oom WILLEM JACOBUS SCHEELE geboren 19 augustus 1945. Moge God ons kracht geven in dit zo zwaar verlies. Temeuzen: A. Scheele Edmonton (Can.): D. Scheele H. Scheele-Sonnema en kinderen Temeuzen: Kr. Scheele Middelburg: L. D. Koster-Scheele W. Koster en kinderen Sluiskil: E. J. Dees-Scheele A. Dees en kinderen Kloosterzande: I. N. Kox-Scheele G. Kox en kinderen Temeuzen, 25 oktober 1978. De Genestetstraat 1. Na vele maanden van hoop is toch nog van ons heengegaan onze lieve schoonzoon en zwager WILLEM JACOBUS SCHEELE op de leeftijd van 33 jaar. P. Houg M. J. Houg-Serrarens J. J. Houg Zaamslag, 25 oktober 1978. Gerard van de Nissenstraat 10. Met verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van ons personeelslid, de heer M. J. KORT In leven verbonden aan ons verpleeghuis 'Der Boede' te Koudekerke. Wij verliezen in hem een toegewijde kracht, die in dankbare herinnering bij ons zal voort leven. Bestuur en directie Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland. Middelburg, 25 oktober 1978. Heden bereikte ons het bericht dat de heer M. J. KORT is overleden. De heer Kort is gedurende een tiental Jaren een toegewijd medewerker geweest van ons ver pleeghuis. Directie en medewerkers 'Der Boede". Middelburg, 25 oktober 1978. Met diepe droefheid geven wij u kennis dat ten gevolge van een noodlottig ongeval van ons is heengegaan, mijn innig geüefde man en mijn lieve pappa JOHANNES PIETER DE MUNCK op de leeftijd van 35 jaar. L. E. de Munck-Hausschulz Joh an West-Souburg, 25 oktober 1978. Nieuwe Vlissingseweg 63. De overledene is overgebracht naar het mor tuarium van het Bethesda-Slnt-Josephzieken- huis, Koudekerkseweg. Aldaar geen bezoek. De teraardebestelling zal plaatshebben maan dag 30 oktober 1978 om 14.00 uur op de alge mene begraafplaats te Oost-Souburg. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de begraafplaats. Vertrek van huis om 13.30 uur. Geen bezoek aan huis. Tengevolge van een noodlottig ongeval is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan, onze geliefde zoon JOHANNES PIETER DE MUNCK op de leeftijd van 35 jaar. C. de Munck M. C. de Munck-Fiegen Middelburg. 25 oktober 1978. Na een geduldig gedragen lijden, is zacht en kalm. van ons weggenomen, onze lieve zorg zame moeder en oma MAGDALENA PIETERSE sinds 5 juni 1939 weduwe van Laurens Janse in de ouderdom van 72 jaar Ps 89 1 berijmd Berkenwoude C Janse A E. Janse-Hubregtse Madeleen en Hans Lora Eefke Laurent Middelburg P. Janse J. Janse-Davidse Mar-wil Sander Laurens Rianne Middelburg, 24 oktober 1978. Briandlaan 2. 'Eben-Haëzer' Correspondentieadres: Schoutstraat 34, 4336 HS Middelburg. De overledene ligt opgebaard in het mortua rium van het verpleegtehuis "Der Boede'. Bezoekuur dagelijks van 15 00 tot 16.00 uur De teraardebestelling vindt D.V plaats vanuit het verpleegtehuis 'Der Boede" op de begraaf plaats te Koudekerke. zaterdag 28 oktober 1978 om plm. 11.30 uur. Na afloop der begrafenis is er in de aula op de begraafplaats gelegenheid de familie te condo leren. Met droefheid hebben wij het bericht vernomen dat één der oprichters van onze personeels vereniging. de heer M. J. KORT Personeelsvereniging van het verpleeghuis 'Der Boede' te Koudekerke. Koudekerke. 25 oktober 1978. Het gemeentebestuur van Middelburg geeft met leedwezen kennis van het overlijden van de heer C. A. KAMMERAAD officier in de orde van Oranje Nassau Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw Lid van de raad der gemeente Middelburg gedurende de periode van 1958 tot 1974. Met veel waardering wordt teruggezien op zijn grote betrokkenheid bij en kennis van het ge meentelijk beleid. Burgemeester en wet houders van Middelburg, drs. P. A. Wolters. burgemeester; mr. A. Kerkhove. secretaris. Middelburg. 20 oktober 1978. Tot onze diepe droefheid is tengevolge van een noodlottig ongeval van ons heengegaan, onze üeve broer, zwager en oom JOHANNES PIETER DE MUNCK op de leeftijd van 35 jaar. N. de Munck C. J. de Munck-Dourlein Johnny Vlissingen. 25 oktober 1978. Tot mijn diepe droefheid is tengevolge van een noodlottig ongeval van my heengegaan, mijn lieve kleinzoon JOHANNES PIETER DE MUNCK op de leeftijd van 35 jaar. J. P. Fiegen Middelburg, 25 oktober 1978. Tot onze diepe droefheid is tengevolge van een noodlottig ongeval van ons heengegaan onze lieve oom JOHANNES PIETER DE MUNCK op de leeftijd van 35 jaar. C. A. de Munck L. A. A. Y. de Munck-Pape A. C. de Munck M. C. de Munck-Kluijfhout R. de Munck M. L. de Munck-Filius Désiree, Angelique P J. Hoogesteger J. G. Hoogesteger-Pape Natasja, Claudia M. R. Pape T. Pape-Tljtgaat Dimitri Vlissingen, 25 oktober 1978. Tot onze diepe droefheid is tengevolge van een noodlottig ongeval van ons heengegaan, onze lieve neef JOHANNES PIETER DE MUNCK op de leeftijd van 35 jaar. J. P. Klaassen J. Klaassen-Pouwer Arm in, Marco, Ingmar J. P Klaassen S. Klaassen-Minderhoud Frank, Roland. Loes Middelburg, 25 oktober 1978. Tengevolge van een noodlottig ongeval is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan, onze lieve neef JOHANNES PIETER DE MUNCK op de leeftijd van 35 jaar. C P. Klaassen C. W. Klaassen-Fiegen Middelburg. 25 oktober 1978. Met grote droefheid geven wij kennis dat heden na een geduldig gedragen lijden zacht en kalm van uit onze familiekring is weggenomen, onze geliefde dochter, zuster, schoonzuster en tante MAGDALENA PIETERSE weduwe van Laurens Janse in de ouderdom van 72 jaar Uit aller naam: C. Pieterse-Ruissen Heden nam de Heere na een liefdevolle verple ging in de verpleeginrichting 'Der Boede" te Koudekerke uit onze familiekring weg onze lieve schoonzuster, behuwdzuster en tante MAGDALENA PIETERSE weduwe van Laurens Janse in de ouderdom van 72 jaar Uit aller naam. E. Janse Middelburg, 24 oktober 1978. Heden overleed na een langdurig, doch ge duldig gedragen lyden. onze innig geliefde, zorgzame moeder en oma JACOMIJNA SONKE weduwe van Adriaan de Visser in de ouderdom van 82 jaar Wilhelminadorp L. J. Brandt-de Visser M. Brandt Kloetinge A M. de Visser A. de Visser-Schijf Yerseke: J C de Visser C de Visser-van Stee Goes" J de Keizer-de Visser M de Keizer Oostkapelle: D. S. de Visser P. de Visser-van Dalsen Yerseke: C. de Visser I. de Visser-van Anrooy Klein- en achter kleinkinderen Wilhelminadorp. 24 oktober 1978 Westhavendijk 60. Moeder is opgebaard in het mortuarium van 'Sint-Joanna". Kloetingseweg 47 te Goes. Bezoek dagelijks van 16.00-16.30 urn- De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 28 oktober a.s. om 12 00 uur op de algemene be graafplaats te Kloetinge vanuit het vereni gingsgebouw, Jachthuisstraat. Gelegenheid tot condoleren, na de begrafenis, in het verenigingsgebouw. Jachthuisstraat te Kloetinge. Liever geen bezoek aan huis. Ons bereikte het droeve bericht dat op 20 okto ber jl. van ons heenging ons geacht lid, de heer C. A. KAMMERAAD oud-lid Gemeenteraad Middelburg oud-lid Provinciale Staten van Zeeland oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal We zullen hem gedenken als een integer en actief werker, die door zijn inzet binnen de WD een lichtend voorbeeld was. WD. afdeling Middelburg, J. C. M. Martens, voorzitter: H. M. Dorrepaal-Hoencamp, secretaris Heden overleed ten gevolge van een nood lottig ongeval onze goede vriend JAN DE MUNCK Zijn inzet en hartelijk karakter waren een voorbeeld voor velen. Wij zullen hem erg missen. Bestuur Bedryfs- ledengroepen INW en IN KV KMS 25 oktober 1978 G. H. J. MEIJJER HUISARTS AFWEZIG VAN 28 okt. tot 4 nov. WAARNEMING: dr. Dominicus, Dam 30, tel. 12830, of dr. Van de Haak, Rouaansekaai 47, tel. 12637. Griepvaccinatie van 2 nov. wordt verschoven naar 9 nov tussen 17.00 en 18 00 uur. AFWEZIG K. F. KLUMPERS fysiotherapeut 26 en 27 oktober 'Van onze parlementaire redactie) DEN' HAAG - Handhaving van een kritisch Nederlands lidmaatschap van de NAVO is momenteel wenselijk. Maar fundamentele wijzigingen in het veiligheidsbeleid dat in het kader van de NAVO wordt gevoerd, blijven daarbij noodzakelijk. Dat is het standpunt van het partijbestuur van de Partij van de Arbeid, zoals dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de af delingen van de PvdA. Voorts vindt de top van de PvdA dat het streven van het Interkerkelijk Vredesberaad om de kernwapens de wereld uit te helpen, „om te beginnen uit Nederland", steun van de socialis ten verdient. Deze voorstellen over het Nederlandse defensiebeleid zullen uiteindelijk beoordeeld moeten wor den op het grote tweejaarlijkse con gres van de PvdA, dat volgend jaar ap ril wordt gehouden. In 1975 sprak datzelfde congres zich uit voor handhaving van het NAVO-lid- maatschap maar onder de voorwaarde dat binnen driejaar een wezenlijke bij drage aan de ontspanning is geleverd. Het moment voor die toetsing is dus nu gekomen. HILVERSUM (ANP)-De vakorganisa ties Mercurius en de Nederlandse Ver eniging van Journalisten, hebben woensdagavond na een vergadering met hun leden van de VARA-televi- siedienst besloten een ultimatum te stellen aan het bestuur van de VARA. Daarin wordt het dagelijks bestuur gevraagd het voornemen om Hans Ja cobs te ontheffen van zijn functie van hoofdredacteur van VARA-visie in te trekken en daarover uiterlijk 1 no vember te 14.00 uur uitsluitstel te ge ven. Europees parlement wil EEG-begroting fors verhogen LUXEMBURG (ANP) - Het Europees parlement wil 850 miljoen Europese Reken Eenheden (F.RE) (2.340.000.000 gulden) meer uitgeven dan de Europe se ministerraad, de ministers van fi nancien van de lid-staten. zich voor de EEG-begroting voor 1979 had gedacht. Dit bleek woensdag, de laatste dag van de driedaagse begrotingszitting van het Europees parlement in Luxemburg. De parlementariërs be steedden zes uur aan het stemmen over meer dan 300 amendementen en wijzigingsvoorstellen op de ontwerp begroting zoals de ministerraad had ingediend. Dat standpunt is overigens geen ver woording van wat er algemeen binnen de partijtop leeft. Ter voorbereiding op de opstelling van dit advies is door het partijbestuur een commissie ingesteld die het NAVO-beleid moest doorlich ten. Die commissie bleek intern echter duidelijk verdeeld en legde aan het partijbestuur twee tegenstrijdige ad viezen voor. In de commissie zaten on der meer ex-minister yan buitenlandse zaken Max van der Stoel, ex-defensie minister Bram Stemerdink, het ka merlid Relus ter Beek en de voormalige buitenlandsecretaris van de PvdA. Wim Boogaard. De verschillen van opvatting binnen de commissie, neergelegd in de nota-Vre- de en Veiligheid, betreffen de militair- politieke aspecten van het veiligheids beleid, de tactische kernwapens, de MBFR-besprekingen, gerecht op een wederzijdse en evenwichtige vermin dering van de bewapening, de verkla ring niet als eerste kernwapens te ge bruiken. de Westeuropese kernmacht, de uitbreiding van het NAVO-ver- dfagsgebied en de conclusies en aan bevelingen. Economie De PvdA wil banken, verzekerings maatschappijen en sleutelindustrieên geleidelijk in gemeenschapsbezit brengen, maar de autonomie van deze bedrijven zoveel mogelijk handhaven. Ook wil de PvdA dat de overheid meer greep krijgt op de kapitaalsbewegin gen naar het buitenland en dat beleg gingsmaatschappijen aan strengere voorschriften worden gebonden. Dit staat in de discussienota Econo mie. die het PvdA-partijbestuur woensdag aan de leden heeft gestuurd ter voorbereiding van het congres dat in april volgend jaar wordt gehouden. Het PvdA-bestuur is van mening dat er een betere planning van overheidswe ge moet komen om de economie meer te kunnen sturen in de richting van energie- en grondstoffenbesparing, be houd van het milieu, een rechtvaar diger verdeling van het werk en verbe tering van de arbeidsomstandigheden. Het beleid van ondernemingen die een grote invloed uitoefenen op de maatr schappelijke ontwikkelingen zal daar toe stringenter beheerst moeten wor den. In de ontwerpresolutie, die isgeba- seerd op de discussienota, die is opge steld door economen als De Galan, Van den Doel, Halberstadt en de oud- minislers Hufslra en Pronk, worden ruim 120 doelstellingen geformuleerd. Enkele hoofdpunten uit deze doelstel lingen: meer werkgelegenheid in de pu blieke sector; een betere verdeling van de werk gelegenheid; erkenning van huishoudelijk werk als produktieve en maatschappelijk waardevolle arbeid en eerlijke verde ling van deze arbeid over mannen en vrouwen; KAMER ACHTER VOORSTEL DEN HAAG (ANP) - Het huidige Openbaar Lichaam Rijnmond krijgt te zijner tijd, na de reorganisatie van het binnenlands bestuur, een plaats in het bestel van de provincies-nieuwe Vandenboeynants noemt geen datum voor verkiezingen BRUSSEL (ANP) - Paul Vanden boeynants, België' nieuwe eerste mi nister, heeft woensdagmiddag zijn re geringsprogram aan het Belgische parlement voorgesteld. In een uiterst korte regeringsverklaring, waarover donderdag gedebatteerd zal worden, verwees de premier naar de - noodza kelijk - korte levensduur van zijn re gering, omdat het hier een overgangs regering betreft. De premier noemde geen datum voor nieuwe verkiezin gen. De drie taken die deze overgangsrege ring in Belgié vooral moet behartigen zijn volgens Vandenboeynants: er voor zorgen dat het volgend parlement als constituante de mogelijkheid heeft om de grondwet te wijzigen; er voor zorgen dat de Europese verkiezingen in België gehouden kunnen worden en in de der de plaats een aantal dringende maat regelen treffen om de Belgische munt te verdedigen, de koopkracht te be hoeden tegen inflatie, de werkgelegen heid te bevorderen en een goed begro tingsbeleid voort te zetten. HOOG EN LAAG WATER uur cm donderdag 26 oktober 1978 uur cm uur cm uur cm Vlissingen 9.33 114 22 06 141 3.25 108 16.10 142 Temeuzen 959 130 22.36 158 348 122 16.35 155 Zierikzee 10.35 95 23.23 129 4,10 103 16.53 130 Hansweert 10.25 151 23.06 180 4.15 137 17.02 170 Wemeldinge 11.02 115 23.43 149 4.23 116 17.00 146 Kreekrak 11.06 150 23.50 180 448 157 17.21 184 vrijdag 27 oktober 1978 uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 1038 130 23.13 155 4.34 115 17.17 156 Temeuzen 11.04 146 23.43 172 4.57 129 17.43 169 Zierikzee 11.56 107 5.34 111 1801 140 Hansweert. 11.30 167 5.26 144 18 10 184 Wemeldinge 12 22 129 5.30 123 18.02 158 Kreekrak 12.13 161 5.54 165 18.25 196 stijl. Mocht het parlement de plannen van de regering voor de reorganisatie en de vorming van nieuwe provincies verwerpen, dan zal gedacht moeten worden aan een afzonderlijke provin cie Rijnmond. Dit heeft minister Wiegel van bin nenlandse zaken woensdagavond in de tweede kamer gezegd, bij zijn beant woording van de eerder op de dag ge maakte opmerkingen over het rege ringsvoorstel Rijnmond meer be voegdheden te geven. De bewindsman sprak er zijn voldoe ning over uit. dat de kamer in hoofd zaak achter het voorstel staat. Minister Wiegel voelt niets voor het van PvdA-woordvoerder Stoffelen af komstige wijzigingsvoorstel (amen dement) om niet alleen provinciale en gemeentelijke taken naar Rijnmond over te hevelen, maar ook rijkstaken. „De decentralisatie van rijkstaken in het algemeen is thans niet aan de or de", aldus de bewindsman. Staatssecretaris Koning van bin nenlandse zaken zei het belangrijk te vinden, dat Rijnmond voor de financie ring van zijn taken niet alleen afhan kelijk is van de rijksbijdrage en de bij dragen van de aangesloten gemeenten, maar ook een eigen belastinggebied krijgt. Met het eigen belastinggebied komt er een directe verantwoordelijkheid ten opzichte van de kiezers, aldus de staatssecretaris Over het regerings voorstel wordt later gestemd. Staatssecretaris wacht met wijziging A.A.W. op advies DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris De Graaf van sociale zaken heeft bij de tweede kamer een wetsvoorstel inge diend tot opschorting van de uitke ringsrechten voor gehuwde vrouwen in het kader van de Algemene Ar beidsongeschiktheidswet (A.A.W.). Deze rechten zouden per 1 januari 1979 worden toegekend aan alle zelfstandi ge werkende gehuwde vrouwen. De A.A.W. voorziet in zijn huidige vorm nog niet in een dergelijke regeling. Staatssecretaris De Graaf wacht de adviezen van de sociaal-economische raad en de nationale adviescommissie emancipatie af. Daardoor zal de rege ling voor gehuwde vrouwen pas in de loop van het volgend jaar tot stand kunnen komen. Er wordt wel terug werkende kracht aan gegeven tot 1 ja nuari '79. openbaarmaking van inkomens en vermogens en vaststelling van een maximum-inkomen; sterke bevordering van de ontwik keling van kleine bedrijven, die am bachtelijke diensten verlenen; een volgehouden extra inkomens matiging voor inkomens boven mo daal, ook voor ambtenaren; een wettelijk kader voor arbeids plaatsenovereenkomsten een arbeidstijdverkorting, waarbij voorkeur wordt gegeven aan verkor ting van de arbeidsdag voory iedereen; het scheppen van tenminste 10.000 extra arbeidsplaatsen op korte termijn in de 'vierde sector' (dienstverlening); het strafbaar stellen van het zwarte circuit en handhaving van de bestaande feite lijke netto-koppeling. VVD tegen voorstel kinderbijslagregeling DEN HAAG - De Tweede-Kamerfrac tie van de VVD wijst het voorstel van minister Albeda over de tweede fase van de kinderbijslagregeling voorals nog van de hand. De fractie gelooft dat het kabinet in het voorstel te weinig rekening heeft gehouden met de on derwijskansen voor wat genoemd wordt „de lagere middengroepen". De liberalen blijven vasthouden aan hun suggestie om de kinderbijslag voor studerende kinderen van 16 en 17 jaar extra te verhogen. Het geld hier voor zou beschikbaar moeten komen door de bijslag voor de jongste kinde ren evenveel te verlagen. Volgens woordvoerder Dc Korte wenst de fractie niet te tornen aan het uitgangspunt dat in totaal 700 miljoen gulden bezuinigd moet worden door de vermindering van de meervoudige bijslag. Nog vóór Kerstmis moet de Kamer een oordeel over de regerings voorstellen geven. Op 1 januari 1979 moeten zij ingaan. In de komende schriftelijke behande ling zal de VVD voorstellen de bijslag voor kinderen van nul, één, twee en drie jaar te stellen op 50 a 75 procent en die voor 16- en 17-jarigen op 125 a 150 procent. Tevens kan ook voor de pasgeborene volgens de WD best een regeling komen waarbij deze baby's pas na één of twee kwartalen voor bij slag in aanmerking komen. De PvdA wijst de plannen van de rege ring af omdat het niet meer gaal om een herstructurering van de kin derbijslag, waar de fractie overigens vóór is, maar om „een lapmiddel in het kader van de bezuinigingen". Volgens Dolman is elke maatregel op het ge bied van de kinderbijslag slechts aan vaardbaar wanneer deze „budgettair neutraal" (wat wil zeggen dat de over heid er niet beter of slechter van mag worden) is. DEN HAAG (ANP) - Dit jaar moet re kening gehouden worden met een ver hoging tot een totaal van 135 miljoen gulden van dc post op de rijksbegro ting voor leningen ten behoeve van het verbeteren van woningen. Dit heeft minister Beelaerts van Blokland van volkshuisvesting woensdag geantwoord op schriftelijke vragen van de tweede-kamerleden Kom brink, Van Dam en Duinker (allen pvda). Voor de bijdragen aan gemeenten voor het verbeteren van particuliere wonin gen zal volgens de bewindsman 40 miljoen gulden extra kunnen worden toegezegd. Ziekenfondsen willen handhaving verbod herhalingsrecepten UTRECHT (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) wil het sinds één jaar bestaande verbód op herhalingsrecepten handhaven. De VNZ heeft dit dinsdagavond laten blijken tijdens onderhandelingen met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) over een herziening van de regeling tot beperking van de voorge schreven hoeveelheden geneesmidde len. Op het ogenblik mag per recept - als regel - maar voor hoogstens 30 dagen medicijnen worden voorgeschreven. De VNZ wil daar 14 dagen van maken. Wel heeft ze aan haar onderhan delingspartners voorgesteld in geza menlijk overleg te bekijken of het op medische gronden nodig is de huidige lijst van geneesmiddelen voor chro nisch gebruik - bijvoorbeeld voor epi leptici, suikerzieken, hartpatiënten enz. - die voor ten hoogste 90 dagen mogen worden voorgeschreven, uit te breiden. PSP-er wil uitstel levering korvetten aan Indonesië DEN HAAG - Het PSP-kamerlid Van der Spek heeft de ministers Van der Klaauw (buitenlandse zaken) en Van Aardenne (economische zaken) ge vraagd de definitieve beslissing over de voorgenomen levering van korvet ten aan Indonesië pas te nemen nadat zij de kamer terzake hebben ingelicht en daarover is gediscussieerd. Ook heeft de PSP-er gevraagd de be slissing over de leverantie niet eerder te nemen dan nadat volstrekte duide lijkheid is verkregen over de situatie in Oost>Timor

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 32