Distributie-planologisch onderzoek in Oostburg mogelijk Geen bezwaren tegen plan Oude Molen Axel Prijzen uitgereikt wedstrijd kinderboekenweek Terneuzen DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 Witsel Zeeuws-Vlaanderen CONSULENT C. H. POLS VAN HET KNOV: NU ALLEEN NOG MAAR POLITIEK VERKOPEN IJZENDIJKE - De financiële moge- lijkheden in de gemeente Oostburg om een distributie-planologisch onder zoek (DPO) te houden, lijken aanwe zig. Alleen is het nu nog nodig het hou den van een dergelijk DPO politiek te verkopen. Deze mening sprak de heer C. H. Pols. regionaal consulent Zee land van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond, woensdag avond uit tijdens een bijeenkomst van de winkeliersvereniging IJzcndijke in het 'Hof van Koophandel' te IJzcn dijke. Zo'n onderzoek zou. aldus de heer Pols. ongeveer een a anderhalve ton kosten. Christelijke lagere school te Sluis viert eeuwfeest SLUIS - De viering van het eeuwfeest van de christelijke lagere school De Poorte. en van de christelijke kleuter school zaterdag in Sluis begint om half twee 's middags. Van'die tijd tot drie uur is er in het schoolgebouw van De Poorte aan de Kloosterstraat een expositie van oude schoolattributen en handwerken door leerlingen ver vaardigd. Ook zullen films worden vertoond die zijn gemaakt in het ver leden. maar ook van de viering van het eeuwfeest in de school zelf. in het voorjaar, toen kinderen en personeel samen een week lang aandacht heb ben geschonken aan het schoolleven zoals dat er moet hebben uitgezien. Om half vier begint vervolgens in de raadzaal van het gemeentehuis in Sluis een officiële ontvangst. Er is dan gele genheid gelukwensen aan te bieden. De heer W. Visser, oud-leerling van de school en amateur-historicus in Sluis, houdt tijdens deze ontvangst een ver handeling over het ontstaan van de vereniging tot bevordering van het christelijk onderwijs in Sluis. De oud onderwijzeres, mevrouw A. Baas uit Sluis heeft hem bij het verzamelen van gegevens veel steun gegeven. Na deze ontvangst om ongeveer half vijf. volgt een receptie eveneens in de raadzaal. Deze duurt tot half zes. GOES - Ziekenhuis De Bevelanden Zuid. 15.30-16.30 uur' uitzending No men Nescio: MIDDELBURG - Concert- en Gehoor zaal, 20 uur- Operaconcert; Ontmoetingscentrum „Dauwen- daele", 20 uur: psychometrische avond; Gasthuis. 20-21.15 uur: uitzending Rawa; BIOSCOPEN GOES - Grand. 20 uur: Convoy; HULST - ..De Koning van Engeland". 20 uur: Rollercoaster. 12 jr: 20 uur: Lemon popslcle, 12 jr; 22.15 uur: Wie komter in m'nhokkie. 18 Jr: MIDDELBURG - City, 20 uur: The car; TERNEUZEN - Luxor, 20 uur: S.O.S. atoomonderzeeêr gezonken, a.l.: 22 uur: The last waltz, a.l.: VLISSINGEN - Alhambra I. 20 uur: The boys from Brasil: n. 20 uur: Crime busters: TENTOONSTELLINGEN GOES - Museum voor Noord- en Zuid- Beveland. 10-12 en 13.30-17 uur: Pren ten en kaarten van Zeeland uit par ticuliere collecties en Kunst uit Zee land V. Lunchcafé, Stadhuis 9-18 uur: Aqua rellen van Elly de Leau Galerie 'tWeeskind. 10-17 uur: Werken Pieter Hoogendoom, Don Maris en El- sa Westland. Bibliotheek: Aquarellen van Lidia Postma. HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HULST - Galerie Van Geyt. 9-12 en 14- 18 uur: Werken Jan Martens. Fer Hak kaart en Jan de Rooden. MIDDELBURG - Vleeshal, 10-17 uur: Werken Piet Bulthuis. Antiquariaat Merlijn. 12-17.30 uur: Te keningen en gouaches van J. G. Kesler en Kate Philipsen. Galerie De Witte Swaen, 10-18 uur: Werken Jan Uriot en John Milhous. Kunstzaal Van Benthem en Jutting, 9-18 uur: 'Het Japanse boek' Zeeuws Kunstenaarscentrum, 10-12 en 14-17.30 uur: Tekeningen van Lino Di- netto NISSE - Galerie De Mooije Staak. 9-20 uur: Werken Messemaker. TERNEUZEN - Museum. 14-17 uur: Schilderijen van Jacob Verlinde VLISSINGEN - Stedelijke Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur: '75 jaar zeev aartschool Vlissingen. Groenewoud 23. 13.30-18 uur: Werken van 't Haegeland. Koffie- en theehuis Harlekijn. 9.30-18 uur: Werken Leo Plugge. WESTDORPE - Galerie Troutzaerte. 9-18 uur: Werken Paula Thies. IJZENDIJKE - Streekmuseum. 10-12 en 13 30-17 uur: ..Speels ABC van boek en prent". HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes. tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaandercn - Terneuzen. tel. 01150-94444 (ook voor milieuklachten) Telefonische hulpdienst Zeeland - Tel. 01180-15551 dag en nacht bereikbaar Hulpdienst Zeeland - Op bijbelse grondslag, voor mensen in nood. tel. 01180-36251 van 10 00-24.00 uur. week ends van 20 00-24.00 uur Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep bij drankprobleem (AA) tel. 01179-1473 of 01172-2168 Van deze kosten wordt dan 60 procent betaald door de gemeente De heer Pols ziet ook mogelijkheden om een DPO (in zo'n onderzoek wordt het on- dememersgebeuren, het consumen- tengebeuren. de verkeerssituatie en de invloed van de recreatie bekeken) voor de drie gemeenten Aardenburg, Oost burg en Sluis gezamenlijk te houden ..Oostburg lijkt bereid. Aardenburg is bereid en wil best even wat vertragen (men is daar al met de voorbereidingen van een DPO bezig1) en met Sluis is er informeel contact" zo zei de heer Pols. Hij omschreef een DPO als 'een gewe tensonderzoek. dat de ondernemer een spiegel voorhoudt'. Een gevaar van een DPO noemde hij de uiteindelijke con clusies „Als die conclusies er eenmaal zijn. dan zul je er als ondernemer en als overheid ook iets mee moeten doen. En die conclusies zullen niet altijd in het voordeel van de ondernemer zijn". Vol gens de heer Pols is het DPO niet al leen-zaligmakend, maar er wordt door het KNOV wel veel belang aan ge hecht ,.De conclusies kunnen hard zijn. We hebben een brok collegialiteit nodig onder de middenstanders", al dus de heer Pols, die verder zei, dat er vrije vestiging van ondernemingen in BRIDGE HULST HULST - De bridgeclub Hulst hield in zaal 'Den Dullaert' in Hulst een competitiewedstrijd op de A-, B- en C-lijn met een howell 10. De uitslag op de A-lijn. gemiddeld 108 punten: 1 mevrouw Biesbroeck-de heer IJse- baert 137 punten; 2 mevrouw Nijenhuis-mevrouw Sandrini 129; 3 mevrouw De Booy-mevx-ouw Van Esb- roork 110: 4 en 5 de heer Sandrini-de heer Van Dijk en mevrouw Molenaers- de heer Plag 108 pnt. De B- en C-lijn speelden in één groep, een howell 10 met 12 paren en een ge middelde van 135. De uitslag: 1 de heer Hendriks-de heer Teurlings 161 pnt; 2 de heer en mevrouw Wendels 155; 3 de heer d'Hondt-de heer Verbunt 149; 4 de heer Melchers-mevrouw Van den Boogaert 146; 5 mevrouw Weem- aes-mevrouw Verstraeten 140. Jaarvergadering van NCB in Hulst HULST - De NCB afdeling Hulst houdt .maandag 6 november de jaarlijkse le denvergadering in 'Den Dullaert'. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Rec tor A. Merekx zal tijdens de vergade ring een overzicht geven van de gang van zaken bij het sociaal fonds en het NCB-fonds voor nieuw welzijn. Algemeen secretaris ir A. L. Latijn- houwers zal de jaarrekening over 1977 en de begroting voor 1979 toelichten. Verder gaat de algemeen secretaris in op de nieuwe modelstatuten voor de NCB. Ook de algemeen voorzitter van de NCB. professor dr F. Kriellaars komt aan het woord in Hulst. Hij zal de laatste ontwikkelingen op sociaal-eco nomisch terrein in de land- en tuinbouw en het landbouwbeleid be spreken. Zeeuwse inzendingen wijnwedstrijd te Hoddeson HODDESON - Het Zeeuws Amateur Wijnmakersgilde was met 60 inzendin gen vertegenwoordigd op de regionale wijnwedstrijd in Hoddeson. Engeland. In de categorie rosé en tafelwijn ging de eerste prijs naar de heer J. van Schaik. die tevens met een fles rosé een derde prijs won. De rode dessertwijn van de Nederland mogelijk is. maar dat de vestigingsmogelijkheden in samen werking met het gemeentebestuur via de bestemmingsplannen wel zo klem mogelijk zijn te maken Half november verschijnt het concept- DPO overTholen. In dat rapport staat, aldus de heer Pols. dat de toe stand in Tholen wat de ondernemers betreft vrij somber is. Overigens is het wel zo. al dus de consulent, dat het niet altijd al leen de schuld van de grootwinkelbe drijven is dat er een trek van de con sument naar de grote stad ontstaat. ..Er zijn gevallen bekend waarin een plaatselijke middenstander zijn prij zen opdreef tot een hoogte, die je zelfs in de Kalverstraat nog niet eens aan treft En die ondernemer gaf niet eens een maximum aan service". Wat West-Zeeuwsch-Vlaanderen be treft (een DPO over het hele gebied is waarde-verhogend en drukt de kos ten) zei de heer Pols. dat er gedachten zijn om volgend voorjaar met het werk te starten, om dan eind 1979 het rapport uit te kunnen brengen. Conferentie voor jeii<ïdouderlingen in Hedenesse CADZAND - Zaterdag 18 november wordt er in conferentieoord „Hede nesse" te Cadzand een conferentie ge houden voor beginnende jeugdouder- Iingen in de geref. gemeente kerken. Ds E. Th. Thijs, gereformeerd predi kant te Eindhoven, verleent zijn me dewerking aan deze dag, die als doel heeft jeugdouderlingen enig zicht te geven in taken en prioriteiten van ouderlingen. Het thema van deze dag is .Wat maak ik van mijn taak als jeugdouderling". VOORLICHTERS IN TERNEUZEN TERNEUZEN - Voorlichtingsamb tenaren van Zeeuwse gemeenten en instellingen zijn vandaag (donderdag) te gast in Terneuzen. Om 10 uur begint er in de burgerzaal van het stadhuis een bijeenkomst, gewijd aan gemeen telijke voorlichting en pers. Er worden inleidingen gehouden door PZC-redacteur K Cysouw en zijn col lega R van der Helm van dagblad 'De Stem' 's Middags spreekt de heer Van Vlaanderen uit Amemuiden over het onderwerp 'voorlichting in de kleine gemeente'. C. H. POLS (KNOV) 'Ondernemers staat lange strijd over cao's te wachten' IJZENDIJKE - Dc ondernemers staat een lange, hete strijd te wachten op het gebied van de cao-onderhandelin gen. Dat is de mening van de heer C. H. Pols. regionaal consulent Zeeland van het KNOV. Dc heer Pols zei dit woensdagavond tijdens een vergade ring van de winkeliersvereniging IJ- zendijke in 'Het Hof van Koophandel' in IJzendijke. De heer Pols was tot die conclusie ge komen na een vergadering op landelijk niveau, die hij woensdag bijwoonde. „De vakbonden zullen de inkomens van de zelfstandigen verder aantasten. En wij staan als ondernemers op nul en dat betekent eigenlijk dat we 17 pro cent achter lopen op de werknemers", zo meende de heer Pols. Volgens hem wordt niet verwacht, dat er een cen traal akkoord uit de bus gaat komen. Maandag gaan diverse organisaties vanuit de werkgeverszijde nog eens heer Koens werd beloond met een der- met elkaar rond de tafel zitten om te 'De Nachtegaal' hield vogelshow in Nieuw-Namen NIEUW NAMEN - De vogelvereniging 'De Nachtegaal' uit Nieuw Namen hield het afgelopen weekeinde een grote vogelshow in het gemeen schapscentrum 'De Kauter' in Nieuw Namen. Voor deze vogelshow bestond bij de vele vogelliefhebbers een grote belangstelling. Ook over de publieke belangstelling hadden de organisato ren niet te klagen. De heren G van de Watering. J. Campfens. A Kools. A. Temmermans en J. Burm traden op als keurmeesters, en hadden het bijzonder moeilijk om de prijswinnaars te bepalen Uitslagen kampioenen, algemeen kampioen W Goossens Pigmentkanaries zonder rood. G deBree Pigmentkanariesmet rood Th. de Cock. Vetofkanaries zon der rood J Vertenten. Vetofkanaries met rood: J Vertenten Kanaries phaeosatinet W. Jaspers. Vorm- kuif- en postuurkanaries: J Dobbelaar. Bastaarden: W. Goossens. Zebravin- ken: E. de Kindt. Japanse meeuwen: Th. de Cock Tropische vogels: Th. Rottier. Grasparkieten: G Poppe. Grote parkieten: L. de Vos (klas 22). Grote Parkieten, klas 23 P de Cock. Stam van vier vogels J Marin. De der by J. Vertenten. Jeugdkampioen: H de Poorter. Uitslag per vijf vogels: 1 W. Goossens. 2 J. Vertenten, 3 J Rarin, 4 F. Begijn, 5 J Dobbelaer. Club kampioenschap: 1 W. Goossens. 2 W Jaspers. 3 J Goossens. 4 L. de Vos. 5 R van Laere. de prijs. Verder ging er een eervolle vermelding naar de heer Schacht schabel in de categorie rode tafelwijn, en een derde prijs naar de heer Wage naar in de categorie witte tafelwijn. Bij de wijnwedstrijden in Hoddeson wer den in totaal 740 flessen wijn gekeurd. Gastcolleges in RPA Middelburg MIDDELBURG - De afdeling Neder lands MO-A van de Zeeuwse leergan gen houdt zaterdag twee gastcolleges voor cursisten, docenten en belang stellenden in de aula van de Rijkspe- dagogische Academie te Middelburg. Dr W'. Hummelen van de Katholieke Universiteit te Nijmegen houdt van 11 tot 12 uur een lezing over de inrichting en het gebruik van het toneel bij de rederijkers, 's Middags, van half twee tot half drie. spreekt prof. dr D. M. Bakker van de Vrije Universiteit te Amsterdam over het gebruik van de computer als hulpmiddel bij het be schrijven van de volgorde in de Neder landse zin. Zeeuwse bloemisten tweede en derde bij wedstrijd BREDA - Bij een districtswedstrijd voor bloemisten in Breda hebben dinsdag twee uit Zeeland afkomstige bloemisten de tweede en derde plaats behaald. De wedstrijd was georgani seerd door Fleurop Interflora Neder land. Tijdens de wedstrijd kregen de bloemisten verschillende opdrachten, zoals het maken van een bruidsboeket, een cadeauversiering en het inrichten van een etalage, die consumenten voorlicht over Interflora. Winnnaar van de wedstrijd was Johan de Hoon uit Breda, tweede Joop van de Brande uit Oostburg en derde Han Meerhoff uit Goes. Aan de eerste plaats is een wisselbeker verbonden aan de tweede en derde plaats een beker die in het bezit van de winnaars blijft Van de zestien deelnemers aan de wed strijd waren er zes afkomstig uit Zee- landJ 1 Smalegange en zoon generaalkampioen van De Eendracht TERNEUZEN - De combinatie Smal- legange en zoon is met behoorlijke voorsprong generaalkampioen gewor den van de Temeuzense duiven- liefhebbersvereniging De Eendracht, de grootste vereniging in de kring Cen trum Smallegange won ook diverse prijzen op provinciaal niveau De andere kampioenen van De Een dracht zijn: Vitesse oud aangeduid C Oppeneeren zoon. Vitesse oud onaangeduid: Smal legange en zoon. Duifkampioenschap: M. A. de Roo. Jonge aangeduid M. A de Roo Jonge onaangeduid: M. A de Roo Duifkampioen vitesse jong: M A de Roo. Oude midfond aangeduid: Smallegange en zoon Oude midfond onaangeduid Smallegange en zoon. Duifkampioenschap midfond Smal legange en zoon. Fond jonge duiven aangeduid: Smallegange en zoon. Fond jonge duiven onaangeduid: Smallegange en zoon. Fond oude dui ven aangeduid: Smallegange en zoon Fond oude duiven onaangeduid: Smallegange en zoon Duifkampioen schap fond oude duiven: Smallegange en zoon Navluchten aangeduid: J A. de Smidt Navluchten onaangeduid: M A de Roo Duifkampioen navluch ten M. A. de Roo. Generaalkampioen- schap 1978: 1 Smallegange en zoon: 2 M. A. de Roo. 3 J. Geelhoedt; 4 J. M Koch: 5 J A de Smidt: 6 J. den Hamer; 7 F. Mollet: 8 J. Koch: 9 C. Oppeneer en zoon: 10 J. Wisse BIJ TER- VISIE-LIGGING proberen tot een eensluidend stand punt te komen. Pas daama, zo zei de heer Pols, gaat men met de werkne mers rond de tafel zitten. „Het ziet er naar uit dat het moeilijk wordt voor het midden- en klein bedrijf in 1979". aldus de heer Pols. GRONDPRIJS VAN RIJTJESWONINGEN NU OP f 52,50 AXEL - Burgemeester en wethouders van Axel willen de grondprijzen voor woningen in rij in het plan 'Oude Mo len' vaststellen op 52,50 per vierkan te meter (exclusief btw). Het plan 'Ou de Molen' heeft bij de ter-visie-ligging geen bezwaren ontmoet, zodat b en w nu willen overgaan tot vaststelling van 'Oude Molen'. De grondprijs voor Betere werkruimte voor personeel van Zuidlandtheater in Terneuzen TERNEUZEN - Het personeel van het Zuidlandtheater in Terneuzen krijgt een betere werkruimte. Het algemeen bestuur van de schouwburgscommis sie gaf maandagavond b en w van Ter neuzen toestemming, om bij het ge bouw een zogenaamde 'kantoor- container' te plaatsen. Die zal de huidige accommodatie, die zich ondergronds bevindt en is afgeslo ten van het directe daglicht, vervan gen. Volgens voorzitter drs A. J. Rekveld. wethouder culturele zaken van Ter neuzen. willen b en w uiteindelijk toe naar een definitief kantoortje. Hij was bang. dat daarmee nog wel een aantal jaren gemoeid zullen zijn. De tijdelijke 'kantoorcontainer' kost. als het gebouw wordt gehuurd, circa 8000.- per jaar. Daar komt aan voor zieningen nog eens ruim 2100,- bij De heer Rekveld kon maandag nog niet zeggen, of b en w inderdaad tot huur overgaan. Wanneer aanschaf voordelig is. gebeurt dat. De Temeuzense raad zal het voorstel waarschijnlijk in november behande len. Er wordt ook gestudeerd op een betere aanduiding van het Zuidlandtheater Veel mensen weten nauwelijks, dat in het gebouw een theater is gehuisvest. woningen twee-onder-één kap moet volgens het college 67.50 per m2 gaan bedragen. De grondprijs voor bun galows willen b en w op 74.- stellen. De gemeenteraad van Axel. die dins dag 31 oktober vanaf 19.00 uur verga dert. behandelt ook het voorstel tot herziening van het saneringsplan 'Oudewijk'. In dat gebied is een zoge naamde locatie-subsidie van kracht, zodat er ook woningwet- of premiewo ningen kunnen worden gebouwd. In de raad wordt ook de overname van het kantoorgebouw aan de Weststraat van de Centrale Dienst voor Bouw- en Wo ningtoezicht en Gemeentewerken in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen behan deld. B en w van Axel willen dat ge bouw aanschaffen om te dienen als on derkomen voor de eigen dienst ge meentewerken, die na opheffing van de Centrale Dienst op 31 december moet gaan functioneren Het gebouw gaat 112.500 kosten. Als de gemeenteraad toestemt wordt de Admiraal Helfrichlaan in Axel op nieuw bestraat. Dat gaat dan - zo luidt het voorstel - 18.170 kosten. In dat bedrag zijn ook de kosten voor het aanleggen van een trottoir in het laatste deel begrepen. B en w willen het aanbrengen van spouwmuren in de woningen van de Regionale Zeeuws-Vlaamse Woning bouwvereniging in de gemeente ga randeren. Daar is de toestemming van de raad voor nodig. Prijibn-icht coöperatieve groente- en fruitvei ling "Zuid-Holland Zuid' W. A. te Barendrecht '25 oktober 1978. aardappelen: bintje 13-22; eigen heimer 18-33, boerenkool 1846. bleekselderij 8-31. broccoli 2.904 00; bospeen 54-91Chinese kool 1 O 37:courgettes86-101;knolsekierij8stpb 16-27.10 st. 24-38. 12 sL 9-32. 15 st 4-17. gele kool 11-32; groene kool 16-34. rode kool 7,548. witte kool 536; paprika 90-170. peterselie 2041. prei 48-79; radijs rood 6578. witpunt 28-56, sekk-ni 14-50. snybon»-n 4 70620. speraebonen kas 280600. natuur 70- 2 60. spinaae 64191spitskool 3067: glassla vanaf 1516 13-20.18-25. 2040. 2845 uien bonken 2646. grof 10-32. middel 6-21. drieling 510. geschoond 57-62. veldsla 3.90-530; waspeen 1640: winterpeen grof 10-25. middel 8-21 .fijn 615. witlof AI in dozen 280420. Al 3.00-3.50. All 2 10-3.20. BH 2.00-2.70, DB 2.40-2.80. afwijkend 70-250. druiven affieante 2304.40. VEILING MIDDELBURG Woensdag 25 oktober Aardappelen: grote koopmans blauwe 25. bintjes 13; appelen jonathan n 70-75 24-25. 65-70 24. 55-60 15. 60-65 15; golden delicious II: 70-75 25. 65-70 19-20.60-65 19. goudrenette I 75-8044-88. II 70-75 83.5565 19. cox orange pippin II 65-70 62-64.60-65 28; paprika kg 176-3.19; druiven 342-426; noten per stuk 4. tomaten Bil 52, peren: doyenné du cornice II 70 48.60-70 35. saint remy I: 65-75 75-76. 5560 63, win- terrietpeer 1:70-80 53; conference II: 50-60 63. groente, glassla I: 22-23 44-48: spinazie 126- 132. andijvie 28-53. pronkbonen 168-178; glassnijbonen 425-455. krom 171-201: sper- cietoonen 111-148. spitskool 20. rode kool AI 22-26. B 8. sav kool 24-30: boerekool 32-53. witte kool 5. prei 45-56. breekpeen7-15. uien 14-31. blauwkoprapen kg 38-45; veldsla 165- 180; bloemkool I 4 99-102,665-81.839-42 II 4 81.6 32-63. 8 33-40; wiUof AH 305-345. b 246. afw. 137-182, stek 120-169: spruiten I a 65-78. b 45-48. d 101, II; a 68-74. b 60. d 138. komkommer II 41-51 56, 36 58-60. 31-36 33. stek grog kg 51. knolselderij stuk 14-28. sel derij kg 105: peterselie kistje 253-302. peter selie bos 8-11. Clubexamens "De Trouwe Kameraad" te Vogelwaarde VOGELWAARDE - De hondenvereni ging 'De Trouwe Kameraad' uit Vo gelwaarde hield haar jaarlijkse clube xamens voor VH2 en VH honden. Al gemeen kampioen werd J. de Brouwer uit Vogelwaarde met zijn Duitse herder 'Whodan' In de afdeling A (speuren) behaalde hij 79 punten. In de afdeling B (a„èli 81 punten, terwijl het onderdeel parkwerk (afdeling Cl hem 87 punten opleverde. Keurmeester R. Sierens had de leiding van deze examens. Hij reikte na afloop het clubcertificaat en de be ker uit. Schieting Sint-Jansteen SINT-JANSTEEN - De luchtbuksver eniging 'De Missers' te Sint-Jansteen hield in zaal 'Bigodes' in Sint-Jan steen haar vierde clubwedstrijd. De uitslag is: 1 J. Reunis en G Bous- sen, beiden 700 punten; 3 L. de Vos. D. Draaisma en R. Wijsevelde met 300 punten; 6 G. Draaisma 200 punten: 7 M. Wijsevelde 100 punten. Zondag 29 oktober houdt deze vereni ging een schieting waaraan ook niet- leden aan kunnen deelnemen. Deze schieting begint om 10.00 uur Sjoelwedstrijd HULST - De Hulster sjoelclub 'Wij blij ven actief hield vrijdagavond in het café van Ron de Vilder te Hulst een competitiewedstrijd. De uitslag luidde als volgt: 1 mevrouw R. Kayser430pnt; 2 mevrouw J. van Kerkhoven 410 pnt. 3 mevrouw N. v d. Voorde 392 pnt: 4 mevrouw M. Gijsel 367 pnt: 5 mevrouw M. de Vilder 359 pnt en 6 mevrouw M. Schawaert 342 pnt VEEMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH - Aanvoer totaal 8178, runde ren 2599. graskalveren 710. vette kalveren 91 nuchtere kalveren 2072. schapen 1740. geiten 46. slachtvarkens 920. slachlrunderen 1245 Prijzen (in guldens)- melk- en kalfkoeien 18753075. gulste koeien 1450-2250, kalfvaar- zen roodbont 22253100 zwartbont 1650- 2475. klamvaarzen 18252250, gulste vaarzen 1650-2000 pinken 1325-1650. graskalveren 875-1250. nuchtere kalveren voor fok en mes- te rij rood bont 405-640 zwartbont 370-540. weideschapen 135-165. lammeren 140-180. stieren le kwal 7.20-7.80. 2e kwal 6 40-7.15 vaarzen le kwal 6,70-7.75, 2e kwal. 5.95-6.55 koeien 6,35-7,55, 2e kwal. 5.80-6.25. 3e kwal. 5.50-5.70, worstkoeien 4.60-5.65. vette kalve ren le kwal 5.15-5.30, 2e kwal 4.90-5.10. 3e kwal. 4.654.80. nuchtere slachtkalveren 1.35- 1.55.slachtzeugen lekwal 2.45-2.50.2e kwal 2.40-2.45. 3e kwal. 2,35-2.40. slachtvarkens 2 55-2.62. vette schapen 170-215 en vette lammeren 170-215. Overzicht i resp. aanvoer handel en prijzen) melk- en kalfkkoeien ruimer - redelijk - stijf, prijshoudend, gulste koeien: behoorlijk - stroef - stabiel, gras kalveren groter - goed - vast, vette kalveren groter - stil - lager, nuchtere kalveren, min der - redelijk - flauw, schapen en lammeren minder - matig - ongeveer gehandhaafd, slachtvee- normaal - vrij rustig - weinig ver andering en slachtzeugen ruim - even trager - iets aflopend Marktbericht van de Centrale Veiling Zee land. veitpunt Kapelle van woensdag 25 ok tober 1978 kroetappelen 16 80, kroetperen 15.-. dovenné du cornice: IIA80 84. IIA75 98, IIA70 95-98. IIA65 76. IIA60 39. n80 76. 1175 88. H70 90. 1176 76, 1160 35. IID50'60 door draai, beurré alexander lucas 185/95 31.175/ 85 42.165/75 39. H75/85 25.1165/75 21.1160 21 saint remv 180 66.170/80 76.160/70 75,1170/80 70-71. 1180 56. H60/70 66, HD50/60 26 con- ferende 1170/80 70,(74. U80 71,1165/75 72 1160 54-73.1155 41-61. n50 18 70-24. beurré hardy II55 36. gieser wildeman 160/70 1.51-1 59 155 1.12-1 18 15051-71.1170 1 65. H60/70 1 52,1155 109. 1150 57-58 HD45 19-26. comtesse de paris 165/75 25.160 21.173 29, golden delicious 180 54.170/80 39- 41.165 27.1180 40-47.1170/80 29-32. U65 21-22, 180 geel 73.170/80 geel 58-59.165 geel 34.1180 geel 55.1170/80 geel 4244.1165 geel 22-27. ro de goudrelnette 195 43, 185/95 55. 175/85 62. 165 24.1195 27-32. H8S/95 36.1175/85 38*441170 27. H65 18.70. cox's orange pippin: 180 05. 175 1 07. 170 98. 165 67. ILA80 95 IIA75 96. HA70 94. 1LA66 61-62.11A60 26. H80 99 H7S 96. H70 78-93n65 58-611160 21-30.1155 19 10 goudreinette 195 26. 185 95 34.175 85 36-37. HO 24 40 165 18 70. n95 25. H85/95 30.1175'85 32. OT0 2440. H65 18 70. jonathan. 180 42. 170/80 28-57. 165/75 19-22.1180 33.1170/80 35. 1160/70 20; mgrid marie 170/80 4849, 165 22- 26; spencer: 18067.n0/8065, H6532. karmijn H90 64-67, H80/90 63. H70/80 47-53. H65 16 90. zoete ermgaard n5 1.77. 165 1.61-1 74, 160 1.12-1.21.155 90. H55 81-87. HD50 2549; Jona gold II90 62. 1180 64. 1170/80 52; glorie van Holland 180 33.170/80 23-24. H80 26-27. n70' 80 20-21. U6516.90; zoete rode ribbeling 1751 80 81-1.15.165/70 78-86.160 62. vleestomaten per krat HA 5.40. IIB 6.10. nC 3 - IINN 6 60: aardbeien per doos nx 1.10-1 40. II 2445. doomloze bramen per doos 1.20-1 40. fram bozen 3.-3 30. noten per stuk 3. aardappelen 18: groenten kropsla 36 prei 2642; rode kool 7.5: savoye kool 39; spruitkool 35-46. witte kool 25; bloemkool 32-88; uien 14-16; snijbo nen 3 70. komkommer 51-75: knolselderij 36; andijvie 34, pronkbonen 85: knolrapen 8: kroten 33-35: dubbele bonen 1.-1.80. Aardappeltermijninarkt, Rotterdam. 25 ok tober Stemming was nauwelijks prijshoudend Bintje 40 mm opwaarts- november slot 17.10. laten 17 50. bieden 17 10. omzet 29 te weten 2 maal 18 00.14 maal 17.50.3 maal 17 40.3 maai 17.20,2 maal 17 10.3 maal 17 00.2 maal 17 10 April: slot 21 90. laten 21 90 bieden 21.50. omzet 17 te weten: 7 maal 22 20, 10 maal 22 00 Bintje 50 mm opwaarts: november slot 18 50. laten 19,00. bieden 18.50, omzet 31 te weten: 8 maal 19 00.4 maal 19 10.7 maal 19.00 12 maal 18 50. April slot 24 00. laten 24 30. bieden 24 00. omzet 130. hoogste prijs 24 50. laagste 23 90, laatste zaken 5 maal 23 90 Balavond le Graauw GRAAUW - Zaterdag 28 oktober wordt in het tafeltenniscentrum van St.-Al- oysius te Graauw een bal avond gehou den. De muziek wordt verzorgd door het 'Jumbo-orkest' uit Sint-Jansteen onder leiding van Th. de Kindt. De bal avond begint om 20.30 uur. De op brengsten komen ten goede aan de ta feltennisvereniging. Aanstelling Axelse gemeentesecretaris AXEL - Na het vertrek van de heer P. G. van den Bosse als gemeentesecreta ris van Axel wil het college van bur gemeester en wethouders in de verga dering van 31 oktober overgaan tot de aanstelling van een nieuwe gemeente secretaris. Er zijn twee kandidaten. Daaruit moet een keus woreden ge maakt. De twee sollicitanten zijn de heer A. Dielemazn, hoofd van het bureau B van de afdeling financiën in Middelburg en de heer P. L. de Feijter. chef van de afdeling onderwijs, sport, jeugd en cul tuur en gemeentebedrijven in Borssele De aanbeveling van twee kandidaten is overigens voorgeschreven in de Ge meentewet. De vergadering van de Axelse raad vangt om 19.00 uur aan. COLLECTE AARDENBURG - De opbrengst van de Zeeuwse collecte was in Aardenburg 720.75 SECRETARIS J. STENVERT LAS STUKJE VOOR ER WAREN 150 DEELNEMERTJES TERNEUZEN - Secretaris J. Stenvert van de 'Openbare leeszaal en biblio theek' in Terneuzen ontpopte zich w oensdagmiddag als een rasverteller. Geboeid hingen tientallen kinderen aan zijn lippen, toen hij een stukje voorlas uit het bekroonde kinderboek 'Tom Tippelaar'. Secretaris Stenvert reikte woensdagmiddag de prijzen uit van een leeswedstrijd, georganiseerd in het kader van de kinderboeken week '78. De deelnemers (het waren er hon derdvijftig) dienden een soort opstel letje in te leveren aan de hand van een gelezen boek. dat betrekking had op het thema van de boekenweek 'stad en land De prijswinnaars waren: Hans van Driel uit Terneuzen izes jaari. Diana Stouten uit Zaamslag «even Jaar). Ene Agten uit Terneuzen (acht jaar), Ingrid Dekker uit Sluiskil negen jaar), Vivian Maas uit Biervliet (tien jaar), Francis van Eijk uit Zaamslag (elf jaar). Bngit den Hollander uit Terneuzen (twaalf jaar) en Astrid van der Slikke uit Biervliet idertien jaar). Zij ontvingen een boekenbon Op de foto De heer J Stenvert ilinksi reikte in de openbare leeszaal te Ter neuzen de prijzen van de leeswedstrijd GROTE VAART ALDABI25 te Hamburg. AMSTELVELD 21 vn Vancoucer nr Keelung. AM STEL WAL 25 75 w Hebriden nr Frederikslad. BREDA 25 850 w ten n Cabo Verde nr Funchal. CAPI- LUNA 25te Min. DOCKLIFT-2 25 40 ono Aden nr Bijela. EARLY BIRD 25 vn Delfzijl nr Kiel, FOSSARINA 29 te Lagos verw, KY- LIX 25 vn Yokohama nr Singapore. LACO- NICA 25 te Ras Tanura, LOVELLIA 25 te Singapore. NEDLLOYD CUMBERLANB 25 vn Hongkong nr Yokohama. NEDLLOYD DELFT 25 47 w Esbjerg nr Gothenburg. NEDLLOYB FREMANTLE pass 25 Timor ng Lyttelton. NEDLLOYD FRESCO 25 1200 wnw Midway nr ManzaniUo. NEDLLOYB HOBART 25 vn Hongkong nr Keelung. NEDLLOYD HOUTMAN 25 90 w Sicilië nr Port Said. NEDLLOYD KINGSTON 25 470 z Tokio nr San Francisco. NEDLLOYD NILE 25 115 zzo Flnisterre nr Amsterdam. NEDL LOYD TAURANGA 25 14 w Dakar nr Hei- singborg, RUDOLPH PETERSON 25 910 wzw Dakar nr Ras Tanura, STRAAT NA GASAKI 25 180 zzw Lisreville nr Durban. VTTREA 25 95 nnw Soerabaya nr Senipah SCHEEPSBEGICHTEN (Sleepbedrijf! VARNEBANK 25 dw Whitby nr Peterhead. ALDABI 24 vn Rotterdam. ALKMAAR 25 te Puerto Cortes. AMSTKLBRINK 24 rede Port Said. AMSTELBURCHT pass 25 Perim nr Sue2. AMSTELHOF 25 te Port Sudan. AMSTELLAND 24 100 n Cabo Verdes nr Santos. AMSTELPARK 24 vn Rotterdam nr Damman. ANTILLA BAY 24 90 w Gibraltar nr Guayanilla, ARABIAN UNITY 25 te Rot terdam. ATLANTIC STAR 25 te New York. BAARN 26 te Grangemouth verw. BIL- DERDIJK 24 300*o Kp Hatteras nr Savan nah. BUENA VISTA 24 130 w Cabo Sao Vi cente nrTencrite. CAPILUNA 24200 otn Mirt nr Mirt. CAPISTERIA 24 400 n Palau nr Taiwan. CAPULONIX 25 te Bahrain. CHEVRON AMSTERDAM 2550 nw Dtity nr Djakarta. CHEVRON FREEPORT 24 150 no Tenerige nr Ras Tanura. CHEVRON MAD RID 24 vn Freeportnr New York. CHEVRON NAPLES 24 325 Pagopago nr Papeete. CI- NULIA 24 vn Stanlow nr Curacao. CRANIA 25 te Shellhaven. DAPHNE 25 vn Whangrei nr Seria Port. DELTADRECHT 24 70 w Ca diz nr Varna. DOCKLIFT-1 24 210 ozo Be rmudas nr Houston. DORDRECHT pass 24 Kp Wrath nr Nordenham. FARMSUM 24 670 zo Halifax nr Hamburg. FOSSARINA 24 vn Dakar nr Laogs. HERCULES 25 te Iquiquc-, IDEFIX 24 vn Freeport nr West-Afrlka. KHASIELLA 24 100 o Malta nr Port Sudan. LEPTON 25 te Rotterdam. MAASBRACHT 24 340 nw Kaapstad nr Sao Sebastiao. MAASBREE 24 300 z Tenerife nr Antlfer. MAASRIX 24 600 zzw Ascension nr Curacao, NEDER RIJN 24 vn Madras nr Calcutta. NEDLLOYD AGULHAS 25 te ManzaniUo, NEDLLOYD BOVENKERK 25 vn San tander nr Le Havre. NEDLLOYD CLAREN CE 25 vn Rlsdon nr Colombo. NEDLLOYD EBRO 26 te Port Said verw. NEDLLOYD FRAZER 25 te Whangrei. NEDLLOYD FU- KUOKA 24 vn Talcahuano nr Manilla. NEDLLOYD KEMBLA 24 80 nnw Cape San Lazaro br Panama. NEDLLOYD KOREA 24 70 w Mocamedes nr Douala. NEDLLOYD MAIN 24 vn Port Elizabeth nr East London. NEDLLOYD NAPIER 24 vn Kaapstad nr Monrovia. NEDLLOYD NILE pass 24 280 zw Lissabon nr Amsterdam. NEDLLOYD RIO 24 330 w Sabang nr Singapore. NEDLLOYD STEENKERK 25 te Keelung. NEDLLOYD TALBOT 24 rede Lobito. NEDLLOYD WAAL 24 vn Suez nr Aqaba. NEDLLOYD WAALEKERK 24 vn Bordeaux nr Antwer pen. ONOBA 24 vn New York nr Curacao PRINSES MARGRIET 24 vn IJmuiden nr Plymouth. SEATRAIN AMSTERDAM 24 vn Avonmouth nr Genua. SEATRAIN ROT TERDAM 24 vn Bandar Shahpur, SUED- RECHT 25 te Kamsar. STRAAT FTJSHIMI 24 vn Dakar nr Lome. THAMESHAVEN 24 195 zw Finisterre nr Rotterdam. TRIDENT ROTTERDAM 24 100 zw Graciosa nr Ham burg. WATERLAND 24 vn Buenos Aires nr Puerto Alegre. WIN SUM 24 210 zo Massawa nrGent KLEINE VAART AARDENBURGH pass 25 Smithknoll nr Rotterdam. ANNA BROERE pass 25 Kp. Finisterre nr Rotterdam, ARCTIC pass 25 Monrovia nr Lagos. ARROW 25 te Rot- terdam, BARENDSZ 25 te Rotterdam. BREEKADE 25 360 ono Rïo de Janeiro nr Santos. BREEVECHT 25 140 n Kp. Blanc nr Engeland. CAGEBEKA-6 25 110 n Dakar nr Middlesboro. DUTCH FAITH 25 80 no Tees nr Hamma. oELISABETH BROERE 25 vn Dordrecht nr Tees. FRISIAN STAR 25 rede Safi. KARIN 25 vn Rotterdam nr IJmuiden. PLANCIUS 25 vn Rotterdam nr Aberdeen ROELOF HOLWERDA 25 60 wzw Casa blanca nr Sete. SINGELGRACHT 25 rede Lagos. SWALLOW pass 25 Casquets nr Brussel SYLVIA-BETA pass 25 Brachy head nr Casablanca. VALIANT 25 vn Rot terdam nr Invergordcin, VANDA pass 25 Flamborohead nr New Castle VENTURA pass 25 Crossand nr Vllssmgen. VICTORY 25 vn Rotterdam nr Southampton. VROUWE ALIBA 25 110 z Dakar nr Nigeria. WADBENZEE 25 240 n Las Palmas nr Lagos WILLY SMITS 25 t.h v BnndisinrSaloniki ADARA 24 100 no Vitona nr Wilmington. ARBON 24 180 o Kreta nr Lamaca. AT LANTIC HORIZON 24 te Rotterdam. AT- LANTIDE pass 24 Texel nr Stettin, DA NIELLA 25 100 o Mombasa nr Bombay. DUTCH SAILOR 25 50 no Ekofisk nr Gran gemouth. DUTCH SPIRIT 25 vn Gran gemouth nr Rotterdam. ELECTRON 24 vn Rotterdam nr Selby. ELISABETH HOL WERDA pass 25 He de Batz nr Gunncss. ELS TEEKMAN 24 te Amsterdam. GABRIELLA 24 100 o Ceylon nr Bahrein. HAICO HOL WERDA 24 vn Amsterdam nr Lelth. JAN WILLEM 24 rede Mayaguez. MAASPLEIN 24 vn Londen nr Tunis MAKIRI SMITS 25 t,h.v. Monrovia nr Port Harcourt. MARE BONUM 24 vn Rotterdam nr Moerdfjk. MA RIJKE SMITS 25 rede Port Harcourt. MERCATOR 24 te Vlaardingen. NOOR BEEK 24 vn Amsterdam nr Bremen. POOL- STEP. 24 vn Drogheda nr Dublin. ROCHAB 24 260 nw'Aden nr Mauritius SAMBRE 25 te Rotterdam, SCHOONEBEEK 24 te Am sterdam. STELLA NOVA 2450 nScillyci! nr Rotterdam, SYLVLA GAMMA pass 25 Wad- den nr Brussel. SYLVLA OMEGA 25 50 zT.»- ranto nr Bari. VANDA 24 vn Rotterdam. WICKENBURGH 24 vn Rotterdam nr Lon den. WILMA 24 vn Rotterdam nr Rochefort.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 31