Vlissinger reed onverzekerd met pas aangeschafte wagen V rouwenorganisaties geïnformeerd over functioneren opbouwwerk Huiseigenaren Hansweert oost geadviseerd tot verrichten tegentaxatatie DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN UITSPRAAK: VERBEURD VERKLARING EN BOETE f 150,- Oliëbollenactie in Oosterland OOSTERLAND - De hervormde jeugdkapel uit Oosterland houdt za terdagmorgen een oliebollenactie ten bate van de twee door de jeugdkapel geadopteerde kinderen in SOS-kinder- dorpen. Vanaf half negen zullen leden van de kaDel met de oliebollen rond gaan. De oliebollen worden gedistri bueerd vanuit de 'Groene Poort' te Oosterland. MAN HAD GEEN RIJBEWIJS MIDDELBURG - De Vlissineer A. T. W. zou op 12 april zonder rijbewijs met een niet verzekerde auto hebben gere den in zijn woonplaats. Daarvoor moest hij zich woensdagmorgen ver antwoorden voor de kantonrechter te Middelburg. Voor het zonder rijbewijs rijden kreeg hij een boete opgelegd van 150.-. Voor het onverzekerd rij den was de straf verbeurdverklaring van de auto die naar schatting van de politie 250.- waard was. W vertelde dat hij de auto kort tevoren had gekocht en in de mening verkeerde dat zijn wagen wel verzkerd was. Kan tonrechter mr W. F. van Solinge wees hem erop dat men in zo'n geval eerst moet nagaan of alles wel in orde is. „Ik heb er weinig goede woorden voor zei de officier van justitie mr B. J. van Putten. „Vooral het rijden met een on verzekerde auto acht ik bijna misdadig want het kan grote gevolgen hebben". Hij eiste twee boetes met een totaal van 400,- en verbeurdverklaring van de auto. De raadsman mr J. van der Wyst wees op de omstandigheden en betoogde dat zijn cliënt financiëel weinig draagkrachtig is. Hij bepleitte daarom clementie. W. kreeg bovendien nog een boete van 20.- omdat hij op een mo torfiets in Vlissingen een straat in ver boden richting heeft bereden. De eis was 5.- hoger. W. de B. uit Vlissingen werd conform de eis beboet met 70.- omdat daar met zijn auto in de bebouwde kom 24 km te hard heeft gereden. De autobestuurder A. A. V. uit Scherpenisse stond terecht omdat hij in Vlissingen op de Van Dishoekstraat onvoorzichtig enkele fietsers in een file onvoorzichtig zou hebben ingehaald. De fietser C. van den B. werd door de spiegel van de auto geraakt zodat hij tegen de naast hem rijdende A. P. S. terecht kwam. Nadat deze als getuigen waren gehoord achtte de officier het feit bewezen, reden waarom hij een boete van 100.- vorderde. De kan tonrechter betwijfelde of de autobe stuurder wel de enige was die schuld aan dit geval had, omdat de fietsers el kaar blijkbaar ook inhaalden. Hij woud lo Middelburg geel was toen hij kwam daarom tot vrijspraak. passeerde De agent A. S„ die als H G M uit Paderhorn(D) was bekeurd eetu'Se werd gehoord, verklaarde ech- omdat, hij zijn auto op een fietspad bij pertinent dat het licht al op rood Zoutelande zou hebben geparkeerd. was gesprongen toen hij het voorbij Hij was niet verschenen maar werd ver- reed. „Twee tegenst rijdige verklarin- tegenwoordigd door mr H. H. van der Sen"- merkte de rechter op. die meende Heijden uit Maastricht. Deze betoogde dat het wettig en overtuigend bewijs dat de vrouw van M de auto daar had wel was geleverd. Dat resulteerde er in geplaatst nadat ze even weggeweest dat H een boet<? kreeg. gelijk aan de was Hij zei dat het proces-verbaal niet eis- juist was en legde een aantal foto's over T. M. B is in zijn woonplaats Vlissingen die volgens hem na de bekeuring waren met een motorfiets een rood licht ge- genomen Daaruit bleek dat de auto Passeerd. Hij had het feit toegegeven niet op het fietspad had gestaan maar aan de P°fitie. Omdat het een motor op de berm er naast. Zowel de officier was werd voor hem de boete 65.-. als de kantonrechter kwamen in dit Ook na de verklaringen van de hoofda gent J. F. van der M. en de agent J. P. die zeer positief verklaarden gezien te- hebben te hebben dat H. W. uit Delfzijl Gespreksavond te Sint-Annaland een rood licht reed hield hij hardnekkig vol dat het licht niet rood was. Hij zei nog dat de politie toch altijd wordt ge loofd maar de kantonrechter maakte hem duidelijk dat dit beslist niet het geval is en hij zelf de overtuiging moet hebben dat hun verklaring juist is. Die had hy in dit geval wel en daarom kreeg W een boete gelijk aan de R. L. uit Gelsenkirchen (D) die werd bijgestaan door de tolk J. R. Beimers llmaVOnü tP (jOSterUind was bekeurd omdat hij op de Strand- OOSTERLAND - In cafetaria 'Neffen SINT-ANNALAND - Woensdagavond houden leden van de hervormde ge meente te Sint-Annaland een ge- spreksavond in het hervormd vereni gingsgebouw. De gespreksavond be gint om 20.00 uur. geval tot vrijspraak. Parkeren Mevrouw K. J. R. uit Vlissingen had een bekeuring opgelopen omdat ze op de Vroon weg bij Koudekerke haar au to fout had geparkeerd. „Ik had mijn ScHakeil auto daar geplaatst omdat ik met 12 kinderen naar het strand moest en niet met hen durfde lopen" op de Schroeweg in Middelburg door eg onder koudekerke in zijn auto zou hebben geslapen. „Ik ben in de auto gaan zitten omdat ik wilde gaan vis sen en de camping 's nachts gesloten is", verklaarde hij. Nadat de betref fende verordening was bestudeerd kwamen de officier en de kantonrech ter tot de conclusie dat er in dit geval geen strafbaar feit was gepleegd zodat er op juridische gronden vrijspraak volgde. Sint-Philipsland Middenschouwen r die gevaarlijke wcf; SINT-PHILIPSLAND De heer J. Jop- OllPprilSl OVPr tplfOrt vertelde ze. „Dal was verloor de bekerweastriw,!'n Ullgtll UM UVCf ICKU11 een verkeerde keus van u", zei de kan tonrechter die de eis van de officier overnam en mevrouw beboette met pe verloor bij de bekerwedstrijden van schaakvereniging DSVF uit Sint- Philipsland met 2-0 van de heer L. van de 1de, en verloor daarmee zijn positie Vier weggebruikers stonden terecht de Velde J lonne Z.Sn85 d00r T 'n" ""Tm' 20: L ten H0ve. J den BraberOJLA. zouden zijn gereden. De officier stelde Verwijs j Noorthoek 0-2 en J. ,Sïaöen, de eebrmkeluke eis suurlantH wagemaker 2-0. ZL Iff Df competitieuitslagen: J van de Vel- de J. Noorthoek 1-1J. Joppe - J. den Braber 2-0; L. van de Velde - P. van de Velde 2-0; J. Suurlant - L. ten Hove 0-2 en J. Suurlant- P Reijngoudt2-0. by de junioren verloor W. Kemen-ers van R. Vermaas met 2-0. d'Eule' te Oosterland wordt zaterdag een filmavond gehouden. Aanvang 8 uur Op de filmavond worden de plan nen besproken om te komen tot een oprichting van een filmclub, in samen werking met belangstellenden uit Bruinisse. Bingo te Oosterland OOSTERLAND - De in Oosterland ge stationeerde brandweer van Duive- land houdt vrijdagavond een bingo in de zaal van cafetaria 'Neffen d'Eule' te Oosterland. De bingo-avond begint om acht uur. Ad van 't Veer van op exploitatie van ziekenhuis Zierikzee ^euSd en Muziek naar Japan Yerseke zou in Goes een rood licht hebben genegeerd. „Ik reed in een file mee en heb het rode licht niet gezien", was zijn verweer. Hij werd conform de eis veroordeeld tot 100.- boete. De Vlissinger S. J. H. was beslist van mening dat het licht op het Groene- IN DORPSHUIS RENESSE INLEIDING DOOR BURGEMEESTER H. P. EVERWIJN GOES - Ziekenhuis De Bevelanden Zuid. 15.30-16.30 uur; uitzending No men Nescio; MIDDELBURG - Concert- en Gehoor zaal, 20 uur: Operaconcert: Ontmoetingscentrum „Dauwen- daele", 20 uur: psychometrische avond; Gasthuis, 20-21.15 uur: uitzending Rawa; BIOSCOPEN GOES - Grand. 20 uur; Convoy; HULST - „De Koning van Engeland", 20 uur: Rollercoaster. 12 jr; 20 uur: Lemon popsicle, 12 jr; 22.15 uur: Wie komt er in m'n hokkie, 18 Iri MIDDELBURG - City. 20 uur: The car; TERNEUZEN - Luxor. 20 uur: S.O.S. atoomonderzeeër gezonken, a.l.: 22 uur: The last waltz, aJ.: VLISSINGEN - Alhambra I. 20 uur: The boys from Brasil: O. 20 uur: Crime busters: TENTOONSTELLINGEN GOES - Museum voor Noord-en Zuid- Beveland, 10-12 en 13.30-17 uur: Pren ten en kaarten van Zeeland uit par ticuliere collecties en Kunst uit Zee land V. Lunchcafé. Stadhuis 9-18 uur: Aqua rellen van Elly de Leau Galerie 'tWeeskind. 10-17 uur: Werken Pieter Hoogendoom. Don Maris en El- sa Westland. Bibliotheek: Aquarellen van Lidia Postma. HEILLE - Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur- Oude landbouwwerktui gen. HULST - Galerie Van Geyt, 9-12 en 14- 18 uur: Werken Jan Martens, Fer Hak kaart en Jan de Rooden. MIDDELBURG - Vleeshal, 10-17 uur: Werken Piet Bulthuis. Antiquariaat Meriijn. 12-17.30 uur: Te keningen en gouaches van J. G. Kesler en Kate Philipsen. Galerie De Witte Swaen, 10-18 uur: Werken Jan Uriot en John Milhous. Kunstzaal Van Benthem en Jutting, 9-18 uur: 'Het Japanse boek'. Zeeuws Kunstenaarscentrum, 10-12 en 14-17.30 uur: Tekeningen van Lino Di nette. NISSE - Galerie De Mooye Staak. 9-20 uur: Werken Messemaker. TERNEUZEN - Museum, 14-17 uur: Schilderijen van Jacob Verlinde. VLISSINGEN - Stedelijke Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur: '75 jaar zeev aartschool Vlissingen. Groenewoud 23, 13.30-18 uur: Werken van 't. Haegeland. Koffie- en theehuis Harlekijn. 9.30-18 uur Werken Leo Plugge WESTDORPE - Galerie Troutzaerte. 9-18 uur: Werken Paula Thies. IJZENDIJKE - Streekmuseum. 10-12 en 13 30-17 uur „Speels ABC van boek en prent HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen -Terneuzen. tel 01150-94444 (ook voor milieuklachten). Telefonische hulpdienst Zeeland - Tel. 01180-15551 dag en nacht bereikbaar Hulpdienst Zeeland - Op bybelse grondslag, voor mensen in nood. tel 01180-36251 van 10 00-24 00 uur. week ends van 20 00-24 00 uur Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep by drankprobleem iAA) tel. 01179-1473 of 01172-2168 RENESSE - Woensdagavond hielden de vrouwenorganisaties van de ge meente Westerschouwen gezamenlijk een bijeenkomst in het dorpshuis van Renesse om kennis te maken met en voorgelicht te worden over op bouwwerk. Voor deze avond waren al le verenigingen, organisaties en ande re belangstellenden in Renesse uitge nodigd. De avond werd geopend door burgemeester H. P. Everwijn, die dit deed in zijn functie als lid van het da- Zeeuwse inzendingen wijnwedstrijd te Hoddeson HODDESON - Het Zeeuws Amateur Wijnmakersgilde was met 60 inzendin gen vertegenwoordigd op de regionale wijnwedstrijd in Hoddeson. Engeland. In de categorie rosé en tafelwijn ging de eerste prijs naar de heer J. van Schaik. die tevens met een fles rosé een derde prijs won. De rode dessertwijn van de heer Koens werd beloond met een der de prijs. Verder ging er een eervolle vermelding naar de heer Schacht schabel in de categorie rode tafelwijn, en een derde prijs naar de heer Wage naar in de categorie witte tafelwijn. Bij de wijnwedstrijden in Hoddeson wer den in totaal 740 flessen wijn gekeurd. Gastcolleges in RPA Middelburg MIDDELBURG - De afdeling Neder lands MO-A van de Zeeuwse leergan gen houdt zaterdag twee gastcolleges voor cursisten, docenten en belang stellenden in de aula van de Rijkspe- dagogische Academie te Middelburg. Dr W. Hummelen van de Katholieke Universiteit te Nijmegen houdt van 11 tot 12 uur een lezing over de inrichting en het gebruik van het toneel bij de rederijkers, 's Middags, van half twee tot half drie, spreekt prof. dr D M. Bakker van de Vrije Universiteit te Amsterdam over het gebruik van de computer als hulpmiddel bij het be schrijven van de volgorde in de Neder landse zin. Zeeuwse bloemisten tweede en derde bij wedstrijd BREDA - Bij een districtswedstrijd voor bloemisten in Breda hebben dinsdag twee uit Zeeland afkomstige bloemisten de tweede en derde plaats behaald. De wedstrijd was georgani seerd door Fleurop Interflora Neder land. Tijdens de wedstrijd kregen de bloemisten verschillende opdrachten, zoals het maken van een bruidsboeket, een cadcauversiering en het inrichten van een etalage, die consumenten voorlicht over Interflora. Winnnaar van de wedstrijd was Johan de Hoon uit Breda, tweede Joop van de Brande uit Oostburg en derde Han Meerhoffuit Goes. Aan de eerste plaats is een wisselbeker verbonden, aan de tweede en derde plaats een beker, die in het bezit van de winnaars blijft Van de zestien deelnemers aan de wed strijd waren er zes afkomstig uit Zee land./ 1 gelijks bestuur van de Stichting Sa- menwerkingsopbouw Schouwen- Duiveland. Hy vertelde één en ander van de tot standkoming van de stichting en legde uit. dat men voor 50 procent wordt ge subsidieerd door erm mits de zes ge meenten van Schouwen-Duiveland de andere 50 procent voor hun rekening nemen. Dat betekende in 1978 dat de gemeenten 2,75 per lid van de-bevol king betaalde. Voor 1979 wordt deze bijdrage geraamd op 3,20. Hij legde uit dat het bestuur van de stichting be staat uit vertegenwoordigers van de gemeenten en de samenleving. De stichting is momenteel nog geves tigd in het gemeentehuis van Wester schouwen. maar men hoopt bin nenkort een kantoor te openen aan de Ring van Kerkwerve. Per 1 april 1978 is de heer D. Doeswijk aangesteld als op bouwwerker Schouwen-Duiveland. De heer Everwijn deelde verder mee, dat deze week door erm het licht op groen was gezet voor het buitengewoon re gionaal welzijnsproject, waartoe Schouwen-Duiveland door de provin cie was voorgedragen. Dit is een ex perimenteel project in twee gebieden in Nederland. Het project is gericht op het probleem van de kleine kernen en het betekent een extra subsidie van 1.050.000 om gedurende drie a vier jaar een extra tijdelijke kracht aan te trekken, die zich bezig houdt met de problemen van de kleine kernen. De heer Doeswijk gaf vervolgens een korte uitleg over de taak van een op bouwwerker. Hij stelde, dat hij alleen niet het werk kan doen. De mensen moeten het werk doen en het is zijn taak die mensen daarbij te helpen. In vier groepen werd vervolgens gediscu- sieerd. Na een korte pauze gaf de heer Doeswijk een samenvatting van het geen in de verschillende groepen aan de orde was gekomen. Vooral bejaar- denwerk kreeg veel aandacht. Soortgelijke avonden worden ook ge houden in Noordwelle Soortgelijke avonden worden ook gehouden in Noordwelle maandag 30 oktober in het dorpshuis, aanvang 20.00 uur, Seroos- kerke. 6 november, dorpshuis, 20.00 uur en Burgh-Haamstede, 13 novem ber. Graaf van Haamstede. 20.00 uur. SCHARENDIJKE - „De exploitatiete korten van het Rode Kruisziekenhuis te Zierikzee geven aanleiding tot eni ge zorg". Het college van b. en w. van Middenschouwen komt tot deze uit spraak in de aanbiedingsnota bij de gemeentebegroting 1979, naar aanlei ding van het feit dat aan de gemeenten op Schouwen-Duiveland is gevraagd over 1977 en 1978 een bijdrage te ver lenen van 8.- per inwoner. Volgens b. en w. van Middenschouwen bestaat de kans dat het exploitatiete kort over 1978 hoger zal uitvallen. Het college is van mening dat het voor een klein ziekenhuis moeilijk is om een exploitatie te voeren volgens de daar voor gestelde normen. „Een ziekenhuis voor de regio Schouwen-Duiveland is onmisbaar Gelet mede op de finan ciële positie van de gemeenten is het echter noodzakelijk de exploitatie van het ziekenhuis zo efficiënt mogelijk te voeren", aldus b. en w. Interkerkelijke WEMELDINGE - Zondagmiddag hou den de vrij evangelische gemeente, de hervormde gemeente en de gerefor meerde kerk in Wemeldinge een inter kerkelijke dienst in het gebouw van de vrij evangelische gemeente De dienst begint om 17.00 uur. Voorganger is ds E van de Bij. vrij evangelisch predi kant te Goes. voor Festival Nieuwe Muziek '79 MIDDELBURG - Het volgend jaar ie houden vierde Festival Nieuwe Mu ziek in Middelburg, georganiseerd door Jeugd en Muziek Zeeland, zal in het teken staan van nieuwe muziek en muziektheater uit Japan. Het festival zal w orden gehouden van 21 juni tot en met 8 juli in de Vleeshal in het stad huis van Middelburg. Dat vertelde de manager van Jeugd en Muziek, Ad van 't Veer, aan de vooravond van zijn ver trek naar Japan voor een studie- en oriëntatiereis in verband met het ko mende festival. De heer Van "t Veer wordt op zijn reis vergezeld van de componist Geoffrey D Madge Het tweetal zal onder meer verscheidene Japanse muziekuitge vers en componisten bezoeken in To kio. Osaka en Kyoto. Eén van de leden van de Japanse delegatie die verleden week Middelburg heeft bezocht, heeft Jeugd en Muziek Zeeland ook uitgeno digd voor een bezoek aan Nagasaki. Tijdens de reis, die 20 dagen zal duren, geeft Madge enkele concerten in Tokio en Osaka. De reis wordt gesubsidieerd door het ministerie van CRM. Wedstrijden van Veertien maal proces- Bridge-elub in Hulst I 1 i HULST - De bridgeclub Hulst speelde verbaal bil controle in het gemeenschapscentrum 'Den J Dullaert' in Hulst een wedstrijd in vrachtwagens bij Goes™^ïï£ï^.:S!£SSï Prijsbericht coöperatieve groente- en fruitvei ling "Zuid-Holland Zuid' W. A. te Barcndrecht 25 oktober 1978. aardappelen: bintje 13-22, eigen heimer 18-33; boerenkool 18-46; bleckseldeqj 8-31, broccoli 2S04.00: bospeen 54-91Chinese kool 10- 37. courgettes 30101.knolseJdenj8stpb. 16-27.10 SL 24-38. 12 SL 9-32. 15 SL 4-17. gele kool 11-32 groene kool 16-34. rode kool 7,548: witte koot 5-36. p apnka 90-170: peterselie 2041. prei 48-79: radijs rood 65-78. witpunl 28-56. seldenj 1450: sgjbonen 470620: speraebonen kas 2806 00. natuur 70- 2.60. spinazie 641.91spitskool 3067. glassla vanaf 15/16 12-20.18-25. 2040.2845 uien bonken 2646. grof 10-32, middel 6-21. drieling 510. geschoond 57-62. veldsla 3 90-530; waspeen 1640: winterpeen grof 10-25, middel 8-21, Qn 6-15. witlof AI in dozen 280420. AI 3.00-350. AH 2.10-320. Bil 2.00270. DII240-280, afwijkend 70-250. druiven allicante 2304.40 VEILING MIDDELBURG Woensdag 25 oktober, Aardappelen: grote koopmans blauwe 25. bintjes 13; appelen jonathan Q: 70-75 24-25. 65-70 24. 55-60 15. 60-65 15: golden delicious II 70-75 25. 65-70 19-20.60-65 19, goudrenettel 758044-88. II. 70-7583.55-65 19; cox orange pippin II. 65-70 62-64.60-65 28; paprika kg 176-3.19; druiven 342-426: noten per stuk 4; tomaten BH 52; peren: doyenné du cornice II. 70 48,60-70 35. saint remy I: 65-75 75-76, 55-60 63: win- terrietpeer I 70-80 53conference H: 50-60 63; groente: glassla I 22-23 44-48; spinazie 126- 132; andijvie 28-53: pronkbonen 168-178, glassnijbonen 425-155: krom 171-201: sper- eiebonen 111-148: spitskool 20. rode kool AI 22-26. B 8. sav kool 24-30, boerekool 32-53. witte kool 5. prei 45-56; breekpeen 7-15. uien 14-31. blauwkoprapen kg38-45: veldsla 165- 180; bloemkool 1:499-102.665-81839-42. H: 4 81. 6 32-63. 8 33-40; witlof AH 305-345, b 246, afw. 137-182. stek 120-169; spruiten I: a 65-78. b 45-48. d 101. n: a 68-74. b 60. d 138; komkommer II: 41-51 56, 36 58-60, 31-36 33, stek grog kg 51; knolselderij stuk 14-28; sel derij kg 105, peterselie kistje 253-302: peter- selie bos 8-11 C. H. POLS (KNOV) 'Ondernemers staat lange strijd over cao's te wachten' IJZENDIJKE - De ondernemers staat een lange, hete strijd te wachten op het gebied van de cao-onderhandelin gen. Dat is de mening van de heer C. H. Pols. regionaal consulent Zeeland van het KNOV. De heer Pols zei dit woensdagavond tijdens een vergade ring van de winkeliersvereniging IJ- zendijke in 'Het Hof van Koophandel' in IJzendijke. De heer Pols was tot die conclusie ge komen na een vergadering op landelijk niveau, die hij woensdag bijwoonde. „De vakbonden zullen de inkomens van de zelfstandigen verder aantasten. En wij staan als ondernemers op nul en dat betekent eigenlijk dat we 17 pro cent achter lopen op de werknemers zo meende de heer Pols. Volgens hem wordt niet verwacht, dat er een cen traal akkoord uit de bus gaat komen. Maandag gaan diverse organisaties vanuit de werkgeverszijde nog eens met elkaar rond de tafel zitten om te proberen tot een eensluidend stand punt te komen. Pas daarna, zo zei de heer Pols. gaat men met de werkne mers rond de tafel zitten. „Het ziet er naar uit dat het moeilijk wordt voor het midden- en klein bedrijf in 1979", aldus de heer Pols. COLLECTE GOES - De Goese politie heeft woensdag, samen met de rijksver keersinspectie, tussen 9.00 en 17.00 uur op rijksweg 58 een groot aantal vrachtwagens gecontroleerd. Die controle resulteerde in 14 proces sen-verbaal, onder meer voor gladde banden, overschrijding van de diensttijd, rijden zonder vervoersver- gunning en het ontbreken van een ta chograaf of registratiebladen daar voor Aan de controle werkten twee mensen mee van de rijksverkeersinspectie en vier van de Goese politie A lijn howel lOmet rusttafel. gemiddeld 73:1. Mevr. Biesbroeck - de heer Ijsebaert 88 pnt. 2. Mevr. Molenaers - de heer Plag 87 pnt. 3. de heren Boren - Van der Veeken 80 pnt. 4 de heren Snuverink - Burggrave 75 ptn. 5. Mevr. Bonn - Mevr. Beusenberg met 69 punten. B lijn howell 8 met rusttafel. gemiddele 48 punten: 1Mevr. Van de Boogaert - de heer Melchers 58 pnt. 2. de heren d'Hondt - Ver- bunt 56 pnt, 3. Mevr. De Boer - Mevr. Smul ders 51 pnt, 4 Mevr Snuverink - de heer Bonn 49 pnt. 5. Mevr. Neve - Mevr. Van Darame met 42 punten. C lijn howell 8 met rusttafel, gemiddelde van 48 punten: 1de heer Nijenhuis - de heer Teu- ling 63 pnt. 2 de heer en mevr De Kerf 57 pnt. 3 Mevr. Weemaes - Mevr Verstraeten 54 pnt. 4 de heer en Mevr. De Haagt 48 pnt. 5. de her Van Aert - de heer De booy met 40 pnt. SINT-PHILIPSLAND - De collecte voor de clubkas van de muziekvereni ging 'Concordia' uit Sint-Philipsland heeft ƒ1165.- opgebracht. Aan de in zameling ging een muzikale rondgang door het dorp vooraf VEEMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH - Aanvoer totaal 8178. runde ren 2599, graskalveren 710. vette kalveren 91 nuchtere kalveren 2072. schapen 1740. geilen 46. slachtvarkens 920. slachtrunderen 1245 Prijzen iln guldensi melk- cn kalikoeten 1875-3075. gulste koelen 1450-2250. kalfvaur- zen roodbont 2225-3100 zwartbont 1650- 2475. klamvaarzen 1825-2250. gulste vaarzen 1650-2000. pinken 1325-1650. eraskalveren 875-1250, nuchtere kalveren voor fok en mes- tertj rood bont 405-640, zwartbont 370-540. weideschapen 135-165. lammeren 140-180 stieren le kwal. 7,20-7.80. 2r kwal 6.40-7 15. vaarzen le kwal 6,70-7.75. 2e kwal. 5.95-6.55. koeien 6.35-7.55. 2e kwal 5.80-6.25. 3e kwal 5.50-5.70. worstkoeien 4.60-5.65. vette kalve ren le kwal 5,15-5.30. 2e kwal 4.90-5.10. 3e kw ai. 4.65-4,80, nuchtere slachtkalveren 1.35- 1.55. slachtzeugen le kwal 2.45-2.50.2e kwal 2 40-2.45. 3e kwal. 2.35-2,40. slachtvarkens 2,55-262. vette schapen 170-215 en veUe lammeren 170-215. Overzicht iresp aanvoer handel en prijzen» melk- en kalfkkoeien ruimer - redelijk - stijf, prijshoudend, guiste koeien- behoorlijk - stroef - stabiel, gras- kalveren groter - goed - vast. vette kalveren groter - stil - lager, nuchtere kalveren min der - redelijk - flauw, schapen en lammeren: minder - matig - ongeveer gehandhaafd slachtvee: normaal - vrij rustig - weinig ver andering en slachtzeugen ruim - even trager - iets aflopend. Marktbericht van de Centrale Veiling Zee land. veïlpunt Kapelle van woensdag25 ok tober 1978 kroetappelen 16 80. kroetperen 15.-; doyenné du cornice. IIA80 84. IIA75 98. IIA70 95-98, IIA65 76. IIA60 39. H80 76. 1175 88. H70 90. IH6 76. TOO 35. IID50 60 door draai; beurré alexander lucas 185/95 31.175/ 85 42.165/75 39,1175/85 25.1165/75 21,1160 21 saint rêmy 180 66,170/80 76,160/70 75. H70/80 70-71. 1180 56. H60/70 66. IID50/60 26. con- ferenrte 1170/80 70/74.1180 71.1165/75 72.1160 54-73.1155 41-61. H50 18.70-24. beurré hardy: U5536: gieser wildeman. 160 70 1.51-1 59 155 1.12-1 18.150 51-71. m01 65. II60<701.52.1155 109. H50 57-58 HD45 19-26: comtesse de pans 16575 25.160 21.173 29. golden delicious 180 54.170 80 39- 41.165 27.1180 40-47. H70/80 29-32. n65 21 -22. 180 geel 73.170/80 geel 58-59.165 geel 34.1180 geel 55.1170/80 geel 42-44.1165 geel 22-27; ro de goudreinette 195 43, 185/95 55. 175/85 62. 165 24.1195 27-32.1185/95 36.1175/85 38-44.1170 27. H65 18.70; cox's orange pippin 180 1 05. 175 1.07. 170 98. 165 67. IIA80 95 IIA75 96. ILA70 94. IIA65 61-62. ILA60 26. 1180 99. 1175 96. n?0 78-93. n65 58-611160 21-30.115519 10. goudreinette 195 26. 185/95 34.175/85 36-37 17024 40.165 18 70. U95 25. II85'95 30. H75 85 32. U70 24 40. H65 18.70 jonathan 180 42. 170/80 28-57.165/75 19-22. 1180 33 1170/80 35. 1160/70 20. ingrid mane 170/80 48-49.165 22- 26; spencer: 180 67.170/80 65. n65 32: karmijn. H90 64-67.1180/90 63. H70/80 47-53. H65 16.90; zoete ermgaard. 175 1.77. 165 1 61-1 74. 160 1.12-1.21,155 90. H55 81-87. IID50 25-49. jona gold: 1190 62. 1180 64.1170/80 52: glone van Hofland 180 33.170/80 23-24.1180 26-27. 1170/ 80 20-21.1165 16 90; zoete rode nbbeling 175/ 80 81-1 15.165/70 78-86.160 62. vleestomaten per krat IIA 5.40. IIB 6.10 IIC 3.-. HNN 6 60. aardbeien per doos HX 1 10-1 40. n 24-45 doomloze bramen per doos 1 20-1 40. fram bozen 3,-3.30: noten per stuk 3 aardappelen 18: groenten kropsla36. prei 26-42; rode kool 7.5. savoye kool 39. spruitkool 35-46, witte kool 25; bloemkool 32-88; uien 14-16: snijbo nen 3.70. komkommer 51-75: knolselderij 36: andijvie 34: pronkbonen 85; knolrapen 8 kroten 33-35. dubbele bunen 1.—1 80 Aardappeltermijnmarkt Rotterdam. 25 ok tober Stemming was nauwelijks prijshoudend Bintje 40 mm opwaarts novembersiot 17.10. laten 17.50. bieden 17 10. omzet 29 te weten 2 maal 18 00.14 maal 17 50,3 maal 17 40.3 maal 17.20.2 maal 17 10.3 maal 17.00.2 maal 17 10 April: slot 21 90. laten 21 90. bieden 21 50. omzet 17 te weten: 7 maal 22 20, 10 maal 22.00. Bintje 50 mm opwaarts novembersiot 18 50 laten 19.00, bieden 18 50. omzet 31 te wc-ten- 8 maal 19 00.4 maal 19.10.7 maal 19 00.12 maal 18.50. April slot 24 00. laten 24 30. bieden 24 00, omzet 130. hoogste prijs 24.50. laagste 23 90. laatste zaken 5 maal 23 90 WEGENS ONTEIGENING VOOR DE KANAAL WERKEN Oud-papier actie WAARDE - De muziekvereniging 'Vooruit' uit Waarde hield een oud-pa- pier actie ten bate van de clubkas De opbrengst was over de maand sep tember 3600 kilo. De volgende inzame ling van oud-papier in Waarde is ko mende zaterdag. Conferentie voor jeugdoiiderlingen in Hedenesse CADZAND - Zaterdag 18 november wordt er in conferentieoord „Hede nesse" te Cadzand een conferentie ge houden voor beginnende jeugdouder- lingen in de gercf. gemeente kerken. Ds E. Th Thijs, gereformeerd predi kant te Eindhoven, verleent zyn me dewerking aan deze dag. die als doel heeft jeugdouderlingen enig zicht te geven in taken en prioriteiten van ouderlingen. Het thema van deze dag is „Wat maak ik van mijn taak als jeugdouderling" Zangdienst te Waarde WAARDE - In de hervormde kerk van Waarde wordt zondagmiddag een zangdienst gehouden met medewer king van het kerkkoor uit Krabbendlj- ke Aanvang vijfuur Ds Van Osch uit Waarde houdt, de meditatie. RIJKSWATERSTAAT OP DIT GEBIED 'VERVELEND' HANSWEERT - Ing W. C. van Oost, bouwkundige uit Yerseke, heeft de eigenaren van huizen in Hansweert- Oost aangeraden zelf taxaties van hun eigendommen te laten verrichten om tot een aanvaardbare prijs te komen als rijkswaterstaat de panden gaat opkopen ten behoeve van de kanaal- werken. De heer Van Oost zei te ver onderstellen, dat de taxaties van rijkswaterstaat te laag zullen uitval len en adviseerde woensdagavond tij dens een bijeenkomst in 'Ons Dorps huis" in Kruiningen. georganiseerd door het comité Hansweert-oost, te- gentaxaties te laten verrichten. Hij stelde de aanwezigen voor deze taxa ties door hemzelf te laten uitvoeren. Mocht die taxatie niet gelijk zijn aan die van rijkswaterstaat en mocht er door waardeverandering een wijzi ging in de door hem uitgevoerde taxa tie nodig zijn. dan kan dat ook worden geregeld, aldus de heer Van Oost. Op een voorstel om als eigenaren ge zamenlijk de taxatie te laten verrich ten. werd door slechts 3 van de onge veer 85 aanwezigen positief ge reageerd. De heer Van Oost merkte verder op. dat rijkswaterstaat met na me in de provincie Zeeland 'vervelend' is om mee te werken op het gebied van onteiginingen Het comité kon niet zeggen wanneer de bewoners van Hansweert-oost uit hun huizen zullen moeten. Evenmin kon men meedelen wanneer een begin met de taxaties zal worden gemaakt. De vergadering kreeg een emotioneel slot. toen duidelijk werd dat het comi té. onder voorzitterschap van de heer J Griep uit Hansweert. een brief aan de HID van rijkswaterstaat had gestuurd uit naam van de inwoners van Han sweert-oost. Woensdagavond kwam namelijk naar voren, dat er op initiatief van twee inwoners van Hansweert-oost ppn andere hripf was opgesteld die was gericht aan rijkswaterstaat Deze brief was ondertekend door vijftig inwoners van Hansweer-oost In de brief werd aangedrongen op een snelle afwikke ling van de onteigeningen Indien een en ander veel tijd in beslag neemt kan er namelijk vooral menselijk leed ont staan, zo staat in de brief Het comité deelde mee wel akkoord te kunnen gaan met de inhoud van deze brief, al had men zelf een brief met een andere tekst verstuurd De heer Griep waarschuwde de aanwe zigen er voor contact op te nemen met de pers om te voorkomen, dat er sen sationele berichten over Hansweert- oost naar buiten zouden komen. De heer Griep stelde, dat de ontwikkelin gen in Hansweert-oost niet altijd ob jectief worden benaderd en zei tewillen voorkomen, dat er een wig wordt ge dreven tussen de inwoners en rijkswa terstaat De heer Griep wilde na afloop van de - besloten - vergadering geen medede lingen doen over het besprokene „Dat zou de belangen van de betrokkenen kunnen schaden GROTE VAART ALDABI25 te Hamburg. AMSTELVELD 21 vn Vancoucer nr Keelung, AMSTELWAL 25 75 w Hebriden nr Frederikstad. BREDA 25 850 w ten n Cabo Verde nr Funchal. CAPI- LUNA 2Ste Mirl. DOCKUFT-2 25 40 ono Aden nr Bijela, EARLY BIRD 25 vn Delfzijl nr Kiel. FOSSARINA 29 te Lagos verw, KY- LIX 25 vn Yokohama nr Singapore, LACO- NICA 25 te Ras Tanura, LOVELLIA 25 te Singapore. NEDLLOYD CUMBERLANB 25 vn Hongkong nr Yokohama, NEDLLOYD DELFT 25 47 w Esbjerg nr Gothenburg, NEDLLOYB FREMANTLE pass 25 Timor ng Lyttellon. NEDLLOYD FRESCO 25 1200 wnw Midway nr Manzanillo. NEDLLOYB i HOBART 25 vn Hongkong nr Keelung. NEDLLOYD HOUTMAN 25 90 w Sicilië nr Port Said. NEDLLOYD KINGSTON 25 470 z Tokio nr San Francisco. NEDLLOYD NILE 25 115 zzo Finis te rre nr Amsterdam. NEDL LOYD TAURANGA 25 14 w Dakar nr Hel- singborg. RUDOLPH PETERSON 25 910 wzw Dakar nr Ras Tanura. STRAAT NA GASAKI 25 180 zzw Lisrevllle nr Durban. VITREA 25 95 nnw Soerabaya nr Senipah SCHEEPSBEGICHTEN (Sleepbedrijf) VARNEBANK 25 dw Whitby nr Peterhead ALDABI 24 vn Rotterdam. ALKMAAR 25 té Puerto Cortes. AMSTELBRINK 24 rede Port Said. AMSTELBURCHT pass 25 Perim nr Suez. AMSTELHOF 25 te Port Sudan. AMSTELLAND 24 100 n Cabo Verdes nr Santos. AMSTELPARK 24 vn Rotterdam nr Damman. ANTILLA BAY 24 90 w Gibraltar nr Guayanllla. ARABIAN UNITY 25 te Rot terdam, ATLANTIC STAR 25 te New York, BAARN 26 te Grangemouth verw. BIL- DERDIJK 24 300 o Kp Hatteras nr Savan nah. BUENA VISTA 24 130 w Cabo Sao Vi cente r.r Tencrifc. CAPILUNA 24 200 om Mirt nr Mirt. CAP1STERIA 24 400 n Palau nr Taiwan. CAPULOMX 25 te Bahrain. CHEVRON AMSTERDAM 25 50 nw DUly nr Djakarta CHEVRON FREEPORT24 150 no Tenerige nr Ras Tanura. CHEVRON MAD RID 24 vn Freeport nr New York. CHEVRON NAPLES 24 325 Pagopago nr Papeete Cl- NULIA 24 vn Stanlow nr Curacao. CRANIA 25 te Shellhavcn, DAPHNE 25 vn Whangrel nr Seria Port, DELTADRECHT 24 70 w Ca diz nr Varna. DOCKLIFT-1 24 210 ozo Be rmudas nr Houston. DORDRECHT pass 24 Kp Wrath nr Nordenham FARMSUM 24 670 zo Halifax nr Hamburg. FOSSARINA 24 vn Dakar nr Laogs. HERCULES 25 te Iquique. IDEFIX 24 vn Freeport nr WesUAfrika. KHASIELLA 24 100 o Malta nr Port Sudan. LEPTON 25 te Rotterdam. MAASBRACHT 24 340 nw Kaapstad nr Sao Sebasttao. MAASBREE 24 300 z Tenertfe nr Antifer. MAARRIX 24 600 zzw Ascension nr Curacao. NEDER RIJN 24 vn Madras nr Calcutta. NEDLLOYD AGULHAS 25 te Manzanillo. NEDLLOYD BOVENKERK 25 vn San- tande- nr Le Havre. NEDLLOYD CLAREN CE 2 vn Rlsdon nr Colombo. NEDLLOYD EBRO 26 te Port Said verw NEDLLOYD FRAZER 25 te Whangrel. NEDLLOYD FU- KUOKA 24 vn Talcahuano nr Manilla NEDLLOYD KEMBLA 24 80 nnw Cape San Lazaro br Panama. NEDLLOYD KOREA 24 70 w Mocamedes nr Douala. NEDLLOYD MAIN 24 vn Port Elizabeth nr East London. NEDLLOYD NAPIER 24 vn Kaapstad nr Monrovia, NEDLLOYD NILE pass 24 280 zv. Lissabon nr Amsterdam. NEDLLOYD RIO 24 330 w Sabang nr Singapore, NEDLLOYD STEENKERK 25 te Keelung. NEDLLOYD TALBOT 24 rede Loblto. NEDLLOYD WAAL 24 vn Suez nr Aqaba. NEDLLOYD WAALEKERK 24 vn Bordeaux nr Antwer pen, ONOBA 24 vn New York nr Curacao PRINSES MARGRIET 24 vn IJmuiden nr Plymouth. SEATRAIN AMSTERDAM 24 vn Avonmouth nr Genua. SEATRAIN ROT TERDAM 24 vn Bandar Shahpur. SLIED RECHT 25 te Kamsar. STRAAT FUSHIMI 24 vn Dakar nr Lome. THAMESHAVEN 24 195 zw Finisterre nr Rotterdam. TRIDENT ROTTERDAM 24 100 zw Graciosa nr Ham burg. WATERLAND 24 vn Buenos Aires nr Puerto Aiegre. WINSUM 24 210 zo Massawa nr Gent KLEINE VAART AARDENBURGH pass 25 Smithknol! nr Rotterdam. ANNA BROERE pass 25 Kp Finisterre nr Rotterdam. ARCTIC pass 25 Monrovia nr Lagos, ARROW 25 te Rot terdam. BARENDSZ 25 te Rotterdam. BREEKADE 25 360 ono Rio de Janeiro nr Santos. BREEVECHT 25 140 n Kp. Blanc nr Engeland. CAGEBEKA-6 25 110 n Dakar nr Middlesboro. DUTCH FAITH 25 80 no Tees nr Hamina. oELISABETH BROERE 25 vn Dordrecht nr Tees. FRISIAN STAR 25 rede Safi. KARIN 25 vn Rotterdam nr IJmuiden. PLANCIUS 25 vn Rotterdam nr Aberdeen. ROELOF HOLWERDA 25 60 wzw Casa blanca nr Sete, SINGELGRACHT 25 rede Lagos. SWALLOW pass 25 Casquets nr Brussel, SYLVIA-BET A pass 25 Beachy- head nr Casablanca. VALIANT 25 vn Rot terdam nr Invergordon. VANDA pass 25 Flamborohcad nr New Castle. VENTURA pass 25 Crossand nr Vlissingen. VICTORY 25 vn Rotterdam nr Southampton. VROUWE ALIBA 25 110 z Dakar nr Nigeria. WADBENZEE 25 240 n Las Palm as nr Lagos. WILLY SMITS 25 t h.v Bnndisi nrSalonikL ADARA 24 100 no Vitoria nr Wilmington. ARBON 24 180 o Kreta nr Lamaca, AT LANTIC HORIZON 24 te Rotterdam. AT- LANTIDE pass 24 Texel nr Stettin. DA- NIELLA 25 100 o Mombasa nr Bombay. DUTCH SAILOR 25 50 no Ekofisk nr Gran gemouth. DUTCH SPIRIT 25 vn Gran gemouth nr Rotterdam. ELECTRON 24 vn Rotterdam nr Selby. ELISABETH HOL WERDA pass 25 lie de BatznrGuruiess ELS TEEKMAN 24 te Amsterdam. GABR1ELLA 24 100 o Cevlon nr Bahrein. HAICO HOL WERDA 24 vn Amsterdam nr Leith. JAN WILLEM 24 rede Mayaguez MAASPLEIN 24 vn Londen nr Tunis. MAKIRI SMITS 25 th.v Monrovia nr Port Harcourt. MARE BONUM 24 vn Rotterdam nr Moerdijk. MA RIJKE SMITS 25 rede Port Harcourt. MERCATOR 24 te Vlaardlngen NOOR BEEK 24 vn Amsterdam nr Bremen. POOI. STER 24 vn Drogheda nr Dublin. ROCHAB 24 260 nw Aden nr Mauritius. SAMBRE 25 te Rotterdam. SCHOONEBEEK 24 te Am sterdam. STELLA NOVA 24 50 n Scilly eil. nr Rotterdam. SYLVIA GAMMA pass 25 Wad den nr Brussel, SYLVIA OMEGA 25.601 Ta ranto nr Bari. VANDA 24 vn Rotterdam. WICKENBURGH 24 vn Rotterdam nr Lon den. WILMA 24 vn Rotterdam nr Rochefort

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 29