Europese uitspraak heffing isoglucose lost niets op Hoge rente en direct opvraagbaar. O/o 7% DeAmroBank Ffri is er vooralle spaarders. AMSJBRDAMSEEFEECTENBEURS SCHEEL WIL LIBERALER HANDELSBELEID IN EEG HVA LIJDT VERLIES VAN VIER MILJOEN Japan overweegt bouw assemblagefabriek vrachtauto in Benelux Na Australische klachten: DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 PZC/financiën en economie 25 AKKOORD MET PRINCIPE, MAAR HOOGTE ONJUIST BRUSSEL (ANP) - Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft woensdag een uitspraak gedaan die nog voor veel proble men kan zorgen. Het Hof, dat de geschillen in de Europese Ge meenschap beslecht, heeft namelijk bepaald dat de hoogte van de heffing op de produktie van isoglucose (vijf Europese reke- neenheden per 100 kg, dat is ongeveer 17 gulden) onjuist is. ben de landbouwministers er destijds een produktieheffing opgelegd. Ko ninklijke Scholten-Honig NV, haar Britse dochter in Tilbury, en nog een andere isoglucoseproducent hebben Die uitspraak kan van grote invloed zijn op de concurrentiestrijd tussen Europese bietensuikerproducenten en de isoglucoseproducenten. waarvan het Nederlandse bedrijf Koninklijke Scholten-Honig NV een van de belang rijkste is. Het hof heeft over deze kwestie een zo geheten prejudiciële uitspraak gedaan, dat wil zeggen dat ze geantwoord heeft op een vraag van een nationale rechter. Die nationale rechter zal nu met een uitspraak verder moeten werken. Het hof is het overigens met het principe van de heffing op de isoglucoseproduk- tie wel eens. Het vond alleen het bedrag niet juist in verhouding tot de heffing die voor een bepaalde bietsuikerp- roduktie in de gemeenschap geldt. Isoglucose is een natuurlijke zoetstof die verkregen wordt uit zetmeel en die een ernstige concurrent van suiker dreigde te worden. Onder druk van de Europese bietsuikerproducenten heb- tevergeefs de verordening van de Europese ministerrad aangevochten, maar in het principe van een produk tieheffing op isoglucose was vast gelegd Het Hof vond die verordening in orde. zo legde woensdag een jurist van de Europese commissie in Brussel uit. De isoglucoseproducenten hebben trouwens nog een zaak verloren, na melijk die waarbij ze zich bij de natio nale rechter hebben verzet tegen de Europese verordening, waarbij de steun op zetmeel (grondstof voor de isoglucoseproduktie) werd afgeschaft. Ook hierover had die nationale rechter een prejudicieel advies gevraagd Het hof gaf woensdag als haar mening dat de verordening waarin het afschaffen van zetmeel-steun geregeld werd. juist is. Maar de kwestie van de hoogte van de heffing op de isoglucoseprodukïtic blijft voorlopig een heet hangijzer. De mogelijkheid bestaat namelijk dat el ke keer als de Europese commissie een nieuw bedrag voor de heffing vast stelt, de isoglucoseproducenten naai de rechter lopen. Amsterdamse In eerste halfjaar wisselmarkt New Vork Montreal Partis 3.9285-3.0335 1.94225-9 4475 1,63875-63925 46.855-46.905 8.9065-6 9115 109 715-9 225 46 205-46.255 128.485-8.535 24.165-24.215 39.095-39 145 40.275-40.325 14.893-14.003 108.070-8.170 2.6000-2.9000 l'KNLANDS BANKPAPIER 1 iANPi - De advleskoerson iaai> en verkoopprijzeni voor buitenlands bankpapier geldend In Amsterdam op de volgende werkdag luidden gisteren: Engelse pond Belgische fr ilOOt Duitse mark ilOOi Itai lire 110.000) Portugese esc 100» Canadese dollar Franse ;e fr. HOOI 100) Zweedse Noorse kroon (100) Deense kroon <100) Oostenr. sch. ilOOi Spaanse pes. <100) Griekse drachme lli Finse mark <100) Joegosl dinar 1100) ANP-CBS BEURSrNDICES Int- Conc. 76.80 Industrie 86 00 Scheeps- en luchtv 102.20 99.70 Banken 261.40 259.40 Verzeker 151.40 149 00 Handel enz 123.70 120 90 Algemeen 92j!fi_ 90.80 Algem lokaal 74.90 105.40 Minder gespaard TTfc 1 1_ 1 "laai mei icvieucii nicvucgciuigc vuj- bil Bondsspaarbanken °P bepaalde gebieden van de J r uitenlandse handel van de gemeen- CANBERRA - West-Duitsland zou graag zien dat het handelsbeleid van de Europese Economische Gemeen schap op bepaalde gebieden liberaler werd. De president van de Bonds republiek, Walter Scheel, zei dit dins dag in Canberra in een commentaar op de Australische klachten over de be perking van de invoer van land- bouwprodukten in de Euromarkt. West-Duitsland. aldus Scheel, is hele maal niet tevreden met de geringe vrij- dat een continent dat zo dichtbevolkt is als Europa zich niet kan veroorloven voor zijn voedselvoorziening afhanke lijk te zijn van landen erbuiten. Fraser had als zijn mening gegeven dat er gro te gevaren dreigen voor de ontwikke ling Van de wereldhandel als de Euro- markt haar handelsbeleid niet meer naar buiten richt. Scheel verklaarde dat West-Duitsland hoopt regelingen tot stand te kunnen brengen die Australië een goede kans bieden op de markt van de gemeen schap. Premier Fraser voert al een jaar lang strijd voor een betere toegang voor Australische produkten tot de Europese markt. Daarvoor in ruil biedt hij de EG een deel van de Australische uraniumproduktie aan. In Australië bevindt zich naar schatting twintig procent van al het uraniumerts in de wereld. AMSTERDAM (ANP) - Goud 14170/14570. vorige 14160/14560 Zilver 361/388,50. vorige 362/380,50. AMSTERDAM-ROTTERDAM (ANP) - Verenigde HVA-Maalschappijen heeft in de eerste helft van dit jaar een nega tief bedrijfsresultaat geboekt van on geveer f 4 min. Dit verlies, ontstaan in de niet-agro industriële sector, is gro tendeels geleden in de produktenhan- del en in mindere mate bij de Schoo- nebeekse Machinefabriek en Chemi sche Apparatenbouw SMA en CV Chemie Combinatie Amsterdam (CCA, een joint-venture met de CSM). Er mag niet op gerekend worden dat de verliezen in de tweede helft van dit jaar kunnen worden ingelopen, aldus HVA. HVA behaalde in 1977 een nettowinst van f806.000. Er werd geen dividend betaald. Bij de vaststelling van hel verlies in het eerste halfjaar is nog geen rekening gehouden met de kosten van de getroffen reorganisatiemaat regelen. evenmin echter met de resul taten van het Zuenoula-project in Ivoorkust (oplevering eind 1979). Dit project ontwikkelt zich volgens ver wachting. Alle pogingen om tot afwikkeling van de Ethiopie-claim te komen hebben tot nu toe geen resultaten opgeleverd. Het in 1976 gesloten inkoop- en ser vicecontract met de Ethiopische be drijven, dat op 1 september afliep, is niet verlengd. Bod Het HVA-bestuur heeft voorts meege deeld. dat met de studie over een mo gelijke samenwerking tussen HVA en Advertentie AMSTERDAM (ANP) - De Bonds spaarbanken hebben in september een spaaroverschot geboekt van f34 min tegen f 73 min in dezelfde maand van 1977, waarmede het spaaroverschot over de eerste negen maanden op f 663 min kwam tegen f 695 min in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Het totaal van de toevertrouwde mid delen incl. spaargelden nam in sep tember met f 74 min (f 95 min) toe en in de eerste negen maanden metf 973 min (f 1.053 min). Eind september bedroeg het totaal van de aan de Bondsspaarbanken toever trouwde middelen f18.063 min. aldus de Nederlandse Spaarbankbond. schap Het moet echter, als lid van die gemeenschap, besluiten accepteren, ook al zijn ze vaak niet in overeens temming met de Westduitse opvattin gen. Premier Malcolm Fraser van Australië had eerder tijdens een lunchbijeen komst met Scheel kritiek geoefend op de geringe bereidheid van de EG om haar handelsbeleid naar buiten te rich ten. De traditionele betrekkingen tus sen Australië en de Euromarkt zijn volgens Fraser in gevaar gekomen doordat de EG de invoer van vlees, zuivelprodukten en graan uit Australië belemmert. Scheel zei in zijn antwoord onder meer SASSENHEIM (ANP) - Japanse vrachtautodeskundigen van het concern Mit subishi onderzoeken op het ogenblik de mogelijkheden om in Nederland of België een assemblagefabriek voor zware vrachtwagens op te zetten. Algemeen directeur A. Karl van Mitsubishi-importeur Hart Nibbrig en Greeve in Sas- senheim zei dinsdag dat dit de enige manier is om op de Nederlandse markt concurerend te kunnen opereren. „We hadden gehoopt al volgend jaar de zware truck (fuso) op de markt te kunnen brengen. De transportkosten vanuit Japan zijn echter zo hoog dat de enige oplos singeen assemblagebedrijf zou zijn. De kansen voor Nederland of België als plaats voor deze fabriek moeten vrij hoog worden aangeslagen", aldus de heer Karl die berichten uit Engeland als zou het Japanse concern daar willen bouwen volledig uit de lucht gegrepen noemde. Hij verwacht in de loop van volgend jaar een definitieve beslissing van de Japanners over deze zaak. De Spaar-Plus-Rekening. Kiezen voor een Spaar-Plus is kiezen voor hoge rente. Momenteel 2% meer rente dan de gewone spaarrekening en direct opvraagbaar. Alleen als u opneemt, betaalt u 1% opnamekosten over het opge nomen bedrag. Blijft uw inleg langer dan 6 maanden staan, dan is deze rekening al jagfe, 3 voordeliger dan de gewone spaar- KM rekening. En wat op de Spaar- Plus- BteSjjlt De Spaar-Plus-Extra-Rekening. Rekening blijft staan, is goed voor de hoge rente van: Dat is sparen met een nog hogere rente. Meer rente, maar ook wat meer kosten als je geld opneemt; 2% over elk opgenomen bedrag. Voordeliger dan een rentespaarrekening, wanneer uw inleg langer dan 8 maanden blijft staan. Kiezen voor een Spaar- Plus-Extra vraagt dus enige overweging. Deze rekeningen geven momenteel een rente van: naanden blijft ït laren- h- hnvipn H pvfHv -o pprinnn-hipripn: f: interne: bieden en exdlv- h Inhrncnexriiv k epd nnn.In ten pnpvrllu 1- irerinnn-hlprienonexdiv BorsumiJ W 151.00 147.00 Bos Kails 130.80 128.50 Naarden 26.00 25 00e NaefT Nat.Gronrib. 54.10 5410 NBM-BOUW 31.70 31'50 Conver.lo 525.00 525.00 F.ur Pr Inv 132 80 131.50 Goldmines 420.00 410.00 Holland F 141.00 1.18.50 CurUss W ;)06(l (i on Dow C'hem 53 49 52 60 Easim Kod 12100 11800e Exxon Jin 98 00 96.00 Vonge Laatste koersen koersen ACTIEVE AANDELEN 455 id 631 82.00 81.30 4.25 id 63H 81.60 80.90 8.00 id 71 99.40 99.30 7 50 id 72 99.00 98.50 8.25 id 70 99.00 99.00 8 00 id 71 97 00 97.00 2 50 Haag 521 77.10 77 05 2 50 id 5211 76.55 76 90 Blaat Bouw 265.50 265.20e Bredero VG 1150.00 1150.00 ideerl 1160.00 1140 00 -- Nedap 431.00 430,00 Ned Bontw 102,50 i02 50 -Ned.Crcdiel 54.20 5390 Ned.Dagbl U. 269.00e 265 00 IKA Belegg 121.00 121.00 Inlerbonds 500.00 498 00 Leveraged 95.00 93.00a Obam 69.30 69 00 Ford Motor 88 10 87 30 Gen Cable 34.00 30 00 Gen Elect nc 98 00b 93.80 AKZO (20 30.20 28.80 ABN f 100 361.00 360.00 AmRo 120 75.501 74.70e Dclt-Mij (75 116.50 115.00 Dordt-sche 20 164.70 161.90 DordtschePr. 163.70 161.00 Heineken (25 97.50 95.80 Heineken H.(25 91.10 89.60 Hoogov. (20 38.10 37.20 HVA-Mijen cei 63.50 60.50e KNSM eert f.l0( 89.50 86.00e KLM (100 153.00el47,00 4.00 Id 61-86 88.00 87.80 4.00 id 62-92 81.40 81.00 3.75 id 53-93 80.30 79.50 3.50 id st 47 75.50 74.50 3.50 id 53-83 91.00 91.10 3.50 id 56-86 87.80 87 60 3-25 id 48-98 72.50 72.50 3 25 id 50-90 81.70 80 50 3 25 Id 54-94 77.00 76 60 3.25 Id 55-95 77.00 7600 10.00 Sch Ned 102.20a 102.00a 9.00 id 100.40 100.40 11,25 Tllb.H - 105.00 8.75 Tllb.H - 99,00 8 00 Wesll DZ 99 20 99.00e 6.00 id X 85.30 85.00 9.12 id pbr 94.20 94 00b 11 00 W Utr 74 102 80 102.80 9.50 Id 74 - 100.80 8.50 id 70 99.00 99.00 8.25 id 70 98.00 98.00 8.00 id71 97.00a 96.00 7.50 id 71 I 94.00 95.20 8 00 id 72 97 60 97.60 7 75 id 72 96.80 96.50 7.50 id 69 94.90 94.80 7 25 id 66 - 94,50 7.25 id 73 04.50 94.50 6.50 id 66 93.00 92.80 6.50 id 68 92.00 9180 5.75 id 65 97.60 97.50 0.75 NMB 74 102,50 '.02,80 6.75 id kap 72 92,80 92 80 8 75 NOB 76 100.50 100 50 7 75 id 73 94.80 95 00 7 00 Id 66 92.50 92,50 2.50 R. Kruis 70.55e 2.50 Rdam52I 78.60 78.50e 2.50 Id 52U 76.60 76.60 2 50 Id 57 72.60 72.50e 2 50 Utr. 52 81 60 81.60 2.50 Z Holl.57 73 40 73.40 2 50 id 59 72.90 72,45 Converteerbare Obligaties 8 7SAR'N 7900 7600 0.0 A.D.N. 124 00 123 80 id ccrl 302.00 295.00 Buhrm.Tett c 71 60 70,50 Calve-D cerl 165.00c 158.5(1 id6pctcerl 1360.00 1365,00e Cenlr Suik - 76 00 id cert 73.00 1190 Ceteeo 226.40 225.00 id cert 228,00c 225.00 Chamolle 23.20 23.50 Cindu-Key 3300 31.50 Claimindo 1810.00 1810 00 Crane Ned 1015 00 995.00 NMB 206.60 204.70 Ned.Schoepsh) 215.30 212.00 Nierstra.sz 1235.00 12353)0 Norit 108.20 107*60 Nutricia GB 44 10 40.80 Nijverdal 68.00 65.00e Oce v.d Gr 168.60d 165.00 OGEM Hold. 33.30 32.10 Orenstein 221.00 221 00 Otra 144,20 143.00 Sumabel 53.00 S3 00 Tokyo PH1S1 100.00 99.00 Tokyo PH 142.00 139.00 Unl-Invest 99.00 9800 Woreldhave 119 00 119.00 Concenlra 231 00 232 00 Europafonds Unlfonds 437 00 437 00 Chemical F 12.60 12.00 Col Growth 8.10 8 10 Dreyfus F 28.00a 24.00a Fidelity F 31.50a 28 50e Gen Motors 123 00 122 00 Gi lette 56 50 51 00 Goodrich 36 20 36.00 Oood veur :t:t.80 32.90 Gull Oil 52.00c 52.00 Husky Oil 6970 6600 imperial Oil .(7.60c 36 40 Inco 32.20 31 40 !BM.. 57100 554.00 int Flavors 45 00( 44 00 Ini Tel&T 56.60( 55.20 Kon.Olie (20 125 70 122.90 Nul.Ned (10 107.50el06.S0 Nedlloyd (50 81.10 80.10 Ommeren Cert 143.20 141.50 Philips (10 25.60f 25 20( Robcco(50 165.50el64.00 3.25 id 55-85 91.00 90.00 3.00 Id Grb 47.50 47.50 3.00 Id 37-81 94.70 94.50 3.00 id Grb46 94.00 92.80 11.00 BNG74-81104.20 104.10 11 00 Id 74-84 110.60 110.10 7.50 id 7111 7.00 Id 72 92.00 92.00a 7.62 id pbr 96.50 96.00a 6.00 (d 64 89,00 88.90 is jar™ iss :K k, 218.00 278.00 p«o°f Ü- 115.00e 114.50 7*SFum 7<t 10020 10000 i.-a rum. <3 9050 nooo Desseaux 55 50c 54.801 Dikkers 56,00 55.00 Dorpen CO 17(1.20 168.50 DrOvHoul 392.00 392.00 Duiker App 260 on 258.00 Econoslo 32 70 32.60 Oving-D-S 236,50 235,00 Pakhoed H 46.00e 43.30 ld eert 43 Ode 40.30 Palembang 73.00 7300 Japan Fund 22.10^ 22.00 Lehman Corp 22.00 22.00 Madison F - 26.50 Manhattan s.oo 4.90 Massaehus 20 00 20.00 Oppenheimcr ll.OO 10.50 Kennceon 5350 50.00f Luton Ind 00 44.20 Lockheed 446(1 39,80 Merck Co 116 50'14 0lJ National Can 34 Tu 32.30 Nat DlsIècC 39 00 39.40 Rolinco(50 135.30el34.50 Rorento 50 123.00 122.90 Unilever (20 118.90 115.90 Binnenlandse obligaties '^"Ned 74 10700 107.00 9 50 id 74-82 102.00 101.80 9 50 id 74-99 106.20 106 10 9.50 id 75-85 104.10,-103.60 9.50 id 76-01 107.60 107.30 9 00 id 75-00 103 70 103.70 8 75 Id 70-90 102.30 102.30 8 75 Id 70-95 102.70 102,50 11.25 Akzo 105.40 105.10 4.50 Akzo 96.60 96 60 4.50 Akzo-Ph 95 00 94 60 11.25 ABN 74 106.60 107 10 10.50idl974 106.20 106.00 9.00 id 1975 101.80 101.80 8.50 N.S 70 100 10 100,20 7.25 id 72 93 00 92,50 4 75 Id 57 94.00 94 50 8.00 Watsch 96,20 95 80 7 75 Otra 72 88.50 88 50 7.00 OvingDS 97 60 7 75 Pakh. 73 82 50 88 50 7.00 id 68 86 20 87,00 i 75 Gist-Br 84.50 7.2.5 H moijer 94.nO 93.00 a 25 Hoogov 85 50 7 50IHCHO11 mo.oo 7 25 Kappa73 g6.80 86.80 8 75 KNSM 100 10 100.10 8 75 KBB 110 00 110,00 5.75 KLM 116 00 11''40 id cerl 296.50e 291 50e EMBA 212,00 210.00 Ennia 138.20 138.20 Eriks 86 70 86.50 Fokker 28.40 28.20 Ford Auto 893.00 883.00 FrGr Hyp 12130 117.50 Palthe 45 00 45 00 PonlHout 234.00 231.00 Porcel.Flcs 130 00( 120.00a PiOosUgBr 155 00 149.00 Hademakers 370.00 355 00 Reesink 193.00 192.00 Reeuwijk 91 80 ReisS en Co 120.00a 118.00a Terhnologv F 15.00 14.60 Value Line 11.50a- 10 00a Vance Sand. 12.00 11.50 Buitenlandse Obi.gaties 5 75 EGKS 64 91.50 9150 NT R Corp 126 00 N A.Philips 55 oo 54.50 Occidental 36.20 36 00 Penn Cenir 5 40;, 5.40a Pepsi Co so 00 54.50 Ph Morris 139 20 137.50 Philips P 62.50 60 20 Polaroid 9300 8650 oZnnvL 107.00 106.60 0S0rt?fi9 103.00 103.00 nnn ri7s 104.50 104.50 S 5 103.00 103.00 o.diao 102 om no in 8.75 Id 75-00 102.30 102 30 8.75 id 77-02 102.20 102 20 8.50 id 70-85 100.80 100.80 8.50 id 70-95 101.00 100.50 8.50 id 73-98 100.70 100 60 «5(1 nil (175 99 50 99 00 8.00 id 71-86 97 50 97 50 8 00Jd 73-88 97 00 96 80 10 75 Amro'74 105.20 105.30 10 50 id 74 103,20 103.20 7 00 id 72 81 00 81.20 7 25 Id BII166 86 00 87 00 6 50 id 67 84 80 84 80 5 25 id 64 86.00 87.80 7 75 KN Pap 104 20 104 20 7 00 Lyons N 89 59 89 50 7 25 M'lntosh 86 50 86 9 00 Meneba 93 60 93.70 Furness 70.00c 68.00 HIVA 390.00 395.00 id cert 389.50 394.50 Rohte&Jisk 60 70 60 00 Rommenholl. 28000c 279 00 5 75 EGKS 65 90 40 90 40 4 75.EGKS 62 92.80 92 80 9 00 Eurlnv75 101 10 10100 7 75 id 72 96 80 96 80 Proeicr&C 171001:167.50 RCA Corp 54 20 54.00c Rep Steel 52 0O1 50.00e Reynolds I 117 20 1'6 50b 8.75 id 75-2 Jo2 ÜO 8 75 id 76-96 02.00 102 00 840 id 74 2 100-70 10070 B.öuia o-z 100.70 100.80 8 25 ld 76-96 99.80 99 70 8 25 id 77-92 99.50 99.60 8.25 ld 77-93 99,50 99.40 8.00 ld 69 98 30 98 10 8.00 ld 70-95 98.30 98 10 8.00 id 71-96 98 30 98 10 8 25 id 70-85 100.00 99JjO 8 25 id 70-96 99.20 99 00 8 25 id 76-01 99,00 98.60 8 00 id 69-94 98 20 97.90 8.00 id 71 96 97.80 97.50 8.00 id 72-97 98,00 97.90 8,00 id 73 79 90.20 99.40 8.00 id 75-00 97.40 96,90 7 75 id 70-79 99.80 99.90 9.75 id 75 103.50 103.80 8 75 id 73 100.20 100.10 8 50 Id 73 99.70 99 70 8.00 id 70-78 99 60 99 50 7 75 id 71 86 98 40 98 20 7.50 id 73-88 96.80 97.20 7 no id 73-80 98.50 98.80 7.50 MeesH72 96.50 06.50 8 75 BanqueP 7(100.00 99.80 8 50 BOZ 98.00 97.00 4 75 Id 61 92.8O 92.80 7 75 Pechiney 92.50 92.50 8 00 Peek CI 91.30 91.50 9 75 Phllips75 103.00 103.10 8 00 Philips72 98 00 98.60c 5.75 Pont H 6.00 Pegem57 89,40 89 40 5.50 Id 58 88.30 5 00 id 58 85.70 86.10 6.00 PGEM 57 - 96.00 7 00NBMB 9100 7.25 Nederh. 0 70 6.3ONMB 449.00 445.00 7.7s Nutricia - 90 00 8 00 Nijverd 94 59 6 50 Occ i' d Gi 132 50 4.75 Philips 10150 99.00 10 00 Pont 108.50a 7 50 Proost.B 6 50 Rolinco 69.00a idTpèVpw 17 JO 17 10 Gel.DeKl c 252 00c 255.00 Gelder cert -53 60 53.00 Geld.Tram 340.00 830.00 Gerotabr 44.00a 42.00a Giessen 136.00 132.00 Gist. Broc 37.80 36.50 Goudsmll 108.00a 107.00a Grasso 117.00 114.00 Rijn-Schelde 71.20 69.00 Sanders 144.00 145.00 Sarakreek 58.00 57.50 Schev.Expl 1.54 1 53 Schlumberger 890.00 855 00 Sohokbeton 1300.00 1280.00 Schuitema 132.50 132 00 Sehuppen 345.00 338.00 Sehuuersv 107.00 104.00 Slavenb Bnk 237.00c 235 00 5 75 Id 64 93.40 93 40 5 75 Id 65 87.40 87.40 8 00 InlAm71 96 60 96.60 7 00 id 68 91 70 91.70 8 25 InlBk71 98 00 98.10 4 50 id 61 91 00 91.00 4 .50 Id 62 90 00 90.00 7.00 All,Brew 94.00 93.00 3 50 Eng.WL c 31 80c 31.80 6 00 Co Franc ®he!! 23 60 23.20 Shell Oil 64.70 64.00 South Par 58.50 57.00 SperrvRoi.d 85 10 8150 Standard Br 4599 44 99 Sterling Dr .10 59 29 30 Studebaker ,-3200 120.00 Sun Oil C 75 99 75 nn Tandv Corp 5, 99 47 50 Texaco 48 99 47.50 8 00 id 701 99^50 993(0 8.00 id 7011 99.30 99.20 8.00 id 70III 99 30 99.10 8.00 id 76-91 98.80 98.70 8.00 VID 77-97 98.20 98.20 8 00 id 77-87 99.00 99.00 7 75 id 71-96 96.20 96.20 7.75 id 73-98 96,20 06.00 7 75 id 77-97 96.70 96.50 7 75 id 77-92 97.60 97.30 7 50 id 69-94 95 30 95.30 7 50 id 71-96 94 80 94 80 7 60 id 73-98 94.80 94^80 7 50 Id 72-97 94.20 94.20 7 25 id 71-79 99.10 99.10 7.25 id 73-98 92.60 92.00 7.00 id 661-91 94.00 93.50 7 00 id 6611 93.00 93.30 7.00 id 661V 94.10 93,60 7 00 id 72-97 01 00 90 40 7 00 Id 73-83 98 00 gg.OO 6 75 id 67-92 92.80 92 30 6 75 id 68-93 92.10 9^50 8.25 id 94 20 94.50 8.25 Bred.VG 8.00 id VG 73 96.00 8.25 id VB 95.00a 7 50 Id 98.10 8.00 Br Petr. 98 70 98.50 7.25 Id 66 98.60 98.30 7 25 id 72 94.20 94 70 6 00 id 65 96.30 96.30 5 50 Cecliorn 109 00c 9.50 CRBoerLbkl04.00 103 80 7 25 CMC 72 86.00b 86.00b 6 75 id 67 96,00b 96.00b 6 00 id 64 87.00 87.00 4 50 id 59 90 50 90,50 7 75 Rott.Ant 98 20 98,10 6.50 R-R Pijp 9150 91.00 4 75 Id 62 92.50 92.50 8 50 Rijn)Dis 9910 99.10 7 12 RijnSch 70,20 68.00 6 00 Schiphol 84 60 85,00 8 50 Shell 75 lOOioO 99,40 8.25 Id 71 100.00 100.00 7 75 Id 72 93.30 93.50 9.7 tsHV 72 9.7 SHV 73 6 50 id 1000 75.001 8 00 Sanders 95 00 05 00 7 00 Skol Br. 92.50 03.20 7 00 Slav.Bk 95 25 94.10 8 75 Stevin Gr no.00 110.00 9 00 VMF-Slork 72 50a 72 00a 8.25 Vlh-But 95 20 96 20 7.00 Wereldh '78104.30 104.70 7 00 W'sanen 90.80 90.00 8.75 W.U.Hyp 131.00 130.50 Binnenlandse Aandelen Hero Consf 9 (50 93.50 Hoek s Mach 51.00c 51.10 Holec 148,20 145 00 HALL Trust. 73.00 70.00 HolI.-KlOOs 194.00 194 70 Holl Boton 119.80 115.20 Hunter D 22.60 22 00 1CU 90.00 88,30 1HC Holland 15.00 14.50e Ind Maatsch, 231.50 234.00 IBB Kondor 92.00 91.00 Interlas 75 00 75.20 Smit Intern 65.20 64 10 Stevin Gr 104.00 102.80 124.00 U9.80 Telegraaf 90.00 90.00a Textiel Tw 191.00 192 50 Tilb.Hyp bk 350.50 35100 Tilb.Walerl 260.00b 258 00 Tv. Kabelf. 177 10 177 00 4 00 Nor Hyd - 86 00e 5 00 Pipe L 94 10 94 10 1125Revd74 104 40 104 40 6.25 Rothm Buitenlandse Aandelen All Breweries 325.00 321.00 Br.Petrol 342 00 342.00 Gevaerl Ph 84 30 85.00 Hoochsls 15000 144 50 Hoesch 5750 57.20 ImpChem 160.00 15800 Pctrofina Texas Instr ,6750 16(00 Trartsam.C 59 32,00 Un.Carbide 77 00 76.20 Un Pacific 108 00 105.00e U S Sled 5] 49 50 50 Warner Lamb 50 00o 51 70 Westmgh 45 go 38.60 Woolworih 49 79 40.60 DaUehiK 285 00 285.00 Nippon Lice 535 00 540,00 Pioneer El ,50 09 1400 Sanyo Eleclr ,27 99 126.OO 7 50 Id 78-93 96Ï20 9sl90 7 50 id 78-88 96.00 95.90 7.50 id 71-81 99.00 99.05 7.20 id 72-97 92.70 92.70 7.00 id 661-91 94 00 93.90 7.00 id 6611 94.00 94,00 7.00 Id 60-94 93.00 02,90 6,50 id 681-93 91.20 91.20 6.50 ld 6811 90.90 90.90 6.75 id 72-82 97.30 97 30 6 SO Id 67-92 91.30 golso 6 25 Id 07-92 90.00 89.70 6.00 id 57-82 95.60 95 40 6.00 id 651-90 90 20 89 80 6.00 ld 6511 89.70 89.50 5.75 Id 65I-9f 89,00 88.90 5.75 Id 6SII 88.70 88 80 5 50 id 65-90 88.70 88.70 5 25 id 58-83 95.00 95 00 8.00 Elsevier 96.80 96.70 11,00 ExpFln 74 105.00 104,80 9.00 Gelder71 95.10 95 10 7.00 Hein Bier 96.00 96.00 8.00 Hoogov71 95.00 95.00 8.00 id 72 95.00 95.00 5.50 id 66 94.30 94.20 8 75 id 70 100.00 99 50 8 00 SlavB 71 97.20 97-00 6.00 Smit,N65 91 00 90.00 7 25 Total 72 94 10 94.20 8.75 Unilev75 100.00 100.20 6 00 Unilcv66 80.00 S9 00 7 12 VMF 69 63.50a 63.00a 6.50 Id 68 5 00 id 58 99.00 99-00 5 00 id 62 86.00b ACF 157.80 154.70 Ahog-BOB 50.20 50.00e Ahold 114.00e 112.00 AMAS 7.30 7.20 AMEV 87.00c 85 10 A111 (as 107.00 103.00b Asd Droogd. 123 00 115.00 AsclRiilutg 299.50 291.00 Invention 620 00 635.00 Kempen Beg 121.50 120.0(1 Kiene S 326 50 326.00 Kluwer 95,50 94 .OA Kon A Volker 176.00 174 301 KBB Id cert 94 .50 93,50 Id 6 cum - 13 70 Kon.Ned.Pap 41.00 40.80 Krasnap.skv 103.50 103.00 Unikap 115.50b 117.50 V d Vliet-W 104 00 101 00 Ver.Glasf 5100 50.10 Vmf-Stork 97.20 95 00 VN.U 14.20 1390 Verto cerl 78.00 78.00 Vezelverw 74.20 74.00e VlhamijButt 51.80 51 00e VRG Gem Bez 80.00c 77.50 Pye Hold 178.00 177.00 Solvay 158.00 155.00 U11 Mini ere 500.00 480 00 Akzona 26 90 26.10d Alcan 63 50 60.50 AMAXInc 94 50 92 00 Am.Cyanam, 5500 Am Motors n.OOL 11.20 Am Slandard 9000 g800 Am Tcl&Tel 122 00 122.00 «".ucorp 280.00 280.00 Ahold 11.30 11,22 Elsevier Nralnl'WB) 10.00 Rio Tinto 120 1 20e W.Utr.Hyp 8 411.00 410.00.1 6^50 id 68IV 90.30 90^20 6.25 id 66-91 91.20 91.20 6,25 id 67-92 - 90 50 6.00 id 67-92 89.30 89 30 5.75 id 651-90 89.50 89.50 5.75 id 6511 - 89.10 5.25 ld 641-80 88.00 88.00 5.25 ld 6411 87.60 87.60 5.00 id 64-94 84,00 83.70 4 50 Id 58-83 93 30 93.30 5 25 id 64-89 87 00 86.70 5.25 id 65-90 87.40 87 10 5.00 Id 58-88 87 87 80 5.00 Id 64-89 87.50 87.50 4 75 id 58-88 87-99 87 30 4.50 id 58-89 86-90 86.60 4 50 id 59-84 91 10 90.80 4 50 id 60-85 90'80 90,50 4.50 Id 62-02 82-40 82.20 4.50 id 62-93 82 20 81.70 7 00 KLM 68 92 90 92.50 4 75 id 59 97.00 97 00 fi 00 Kon.Zout 96 10 95.50 11 00 Maasv.OT 103.00 102.50 0.5OMaasv.OT. 100,00 99.10 9.00 Maasv O T 99.50 99 00 9 75 Massev-F T - 95.00a 6 25 Meneba66 93.00 93.00 5.75 N bkMldi 06.90 97.00 11 00 Nal.Inv 107.00 107.00 9 75 id 74 103.50 103.50 8.75 VNU 75 100.00 100.00 6.00 Vlhamij 96.20 96-20 6.25 Wljers66 89.00 89-00 Premie-obligaties 2 50 Alkm. 56 61.55 61.55 2.50 A'dam51 59.60 57 60 2 50 Id 561 63.10 63 10 2 50 Id 5611 75.20 75.20 2.50 ld 56111 75 20 75 20 Ant.Verf 223^00 220.00a Arnh Schbw 138 00 136.00 Asselberg 410.00 402.00c- AssSl R'dam 100.00 99.10 AUDET 697.00 690 00 AutlndRl 2100.00 2150 00 Ballast-N 110.10 109.50 BAM 90 00c 90.00 Batenburg 365,00 363.00 Beck.van 63.10 64.00 Kwatla 14^60 14.60 Landre&Gl 190.00 189 00 Leids Wol 253.00 253 50 Macintosh 63,60 62.60 Maxw. Petr 168 70 164.50 Meneba 65 50 63 50 W U Hyp' 398 90 39750 Wolsp.Ede 94 60 92.00a Wyers 59.60 59.30e Wijk en Her 137.OO 134.00 Bclcggingslondscjt Ampex Corp J0 00 ->9 00 Asarco 29.00 29 50 Bell Teleph 102.50 102.00 Bethl.Steel 4500 43.50 Boeing Corp 120.00 113.00 Bovis Corp 121 1.23 Burroughs 148.OO 146 00 Can Pacific 35.70 35.00 Carl O'Keete 7.50 7 20 Celanese 81 00 80.00 Nat.Ned war 429.00 420 00 Rolinco ioptl< 6.50 540 Afgifteprijzen funds iNed.i ABN Bei f 54 69 5457 ABN rentep. 56.81 56.70 ABN Rend 56 38 56.29' AMRO Obi.f 162.60 161.95 4..i0 id 601-85 91.00 91.00 4 50 id 6011 85.30 84.70 4 50 id 63-93 - 81.80 4.25 id 59-84 91.20 91.20 4.25 id 60-90 84 60 83.80 4 2-5 id 61-91 83.40 83.40 9 00 FrGr HB 100 10 100.00 7,00 id 72 93 20 92.10 6,00 ld DW 87 00 87.00 4.75 id X-XA 86.80 86.00 4.50 ld DU 87.50 87.50 00 Rai((74 103.20 >103.20 8.50 id 75-2 99 70 100.50 7.00 id 72 98.00 98.00 5.00 Nederh 7,30 5.00 10.00 GasU 7 104.40 104.00 9.50 id 151 102.60 102.60 8.75 id 75 100 50 100.50 8.50 id 15J 99 30 1 99.20 2 50 id 59 67.10 66JS0 5 00 Bwf.Limb 96.20 95.00b 2.50 Breda 54 58.55 58 70e 2.50 Dordr 56 61.001 2 50 E hvn 54 64,50 64.60 2 50 Ensch. 54,1 64,50 64.50 Begemann 7900 76.00a Bergoss 62 00 59.00 Berkcl P 92.00 90 70 BlydenstC 600.00 590,00 Boer Druk 168.00 165.00 Bols 72.50 70.30 Mctaverpa 2280 00 MHV A dam .17 90 33.50a Moeara En. 286.00 280.00 id 1-10 3650.00 3560.00 Id 1-4 780.00 776.00 Mijnb.W 660.00 659.00 Alg.Fbndsenb y7uu 95.00 America Fnd 109 00 99 50d Asd Belegg.D 129.00 127.50 Blnn.Bclf VG 178.50 178.50 B.O.G 188.00 186,00 iBreevast 176.00 17600 Citicorp 5V5O 51 10 Cities Serv 107.00L 103 80 Colgate 38.50 17 60 Uo'umb Gas 52 10 52.00 Cons Edison 47.60 44 70 Control D 65.50 63.50 AMRO Olll K 123.63 122 82 AMRO Aand 138 43 137 32 AMRP-Piers 1 17 12 '7 00 Belegg. F. 8.50 8« Esmeralda 46.48 J®-;® Unifnnris 2100 2080 Volker heeft intussen bekendgemaakt dat het onderzoek heeft geleid tot de conclusie, dat een verdere, meer per manente samenwerking op agro-indu- strieel gebied gunstige perspectieven zou kunnen bieden. Volker heeft HVA voorgesteld het overleg voort te zetten. Een beslissing over een eventuele sa menwerking kan in verband met de fu sie Volker-Stevin pas na een aantal maanden worden genomen. In een mo gelijke transactie wil Volker alleen de agro-industriéle activiteiten, inclusief de onlangs bekendgemaakte deelne ming in Agri Business Group Holland, betrekken, zodat een bod op de aan delen HVA niet wordt overwogen. De Ballast-Nedam Groep NV is als derde firmant toegetreden tot het computer software en service bureau v.o.f. Raet in Arnhem in de plaats van Verenigde Bedrijven Nederhorst. Dit is Adriaan Volker in Rotterdam meer tijd overeengekomen met de huidige fir- is gemoeid dan aanvankelijk was voor manten OGEM en de Heidemij Groep, zien. Dit houdt verband met de op zo blijkt uit "De Pijler", de per- handen zijnde fusie tussen Volker en soneelskrant- van Ballast-Nedam. Stevin. Wellicht Zweedse chemie-vestiging nar Limburg (Van onze correspondent) STOCKHOLM - Limburg krijgt naar alle waarschijnlijkheid een vestiging van de Zweedse elektro-chemische fabriek EK A. De directeur van EKA, J. G. Montgomery, zei dinsdagavond dat deze vestiging waarschijnlijk in dc buurt van Maastricht zal komen. Van daaruit zal men zich op de Benelux- landen concentreren. EKA is een fabriek met chloor-alkali als basis voor een groot aantal chemi sche produkten en chemicaliën. EKA is een van de grooste industrieën in Zweden van chloor en loog. hetgeen voornamelijk wordt gebruikt voor het bleken van chemische cellulose. De huidige export van EKA beloopt 25 procent van de omzet, die vorig jaar 100 miljoen gulden bedroeg. Men probeert de export te vergroten, met name op de Middeneuropese markt, door deze ves tiging in Limburg. MAB MAAKT KANS OP GROOT OBJECT IN PARIJS (VaTi onze correspondent) PARIJS-DEN HAAG - De Haagse pro jectontwikkeling- en bouwmaat schappij MAB maakt een grote kans om in Parijs een immens bouwwerk neer te zetten op het grondgebied waar de legendarische Hallen ston den. Binnen twee weken zal het Pari j- se gemeentebestuur beslissen wie de bouwopdracht voor een multifunc tioneel centrum krijgt. MAB wil over het project in de licht stad nog niets zeggen maar bevestigt dat de MAB-plannen voor de invulling van Les Halles reeds als beste is uitver kozen. Het is nu alleen nog de vraag of het Haagse bedrijf zijn eigen plannen mag uitvoeren. Er zijn namelijk nog enkele andere Franse bouwbedrijven in de race om het prestigeobject te verwerven. Het plan van het Haagse bedrijf dat zogoed als zeker wordt uigevoerd, be staat uit. een negen verdiepingen tel lend gebouw waarin een groot hotel en veel winkels zullen worden onderge bracht. Kosten: 120 miljoen gulden. De hypotheekportefeuille van de Westland-Utrecht Hypotheekbank heeft midden oktober de f 10 miljard bereikt, zo heeft de bank bekend gemaakt. BEURS MET SPRONGEN OMLAAG AMSTERDAM - De rede van president Carter over de economische toestand in de VS is overal met gevoelens van teleurstelling ontvangen. Dit was goed merkbaar op de wisselmarkten, waar de dollar tot ongekende dieptepunten daalde. In Amsterdam verloor de dol lar ruim drie cent en om twaalf uur werd een indicatiekoers van maar even boven de f 1.94 opgegeven. De gevolgen waren voor de beurs niet mals. De note ringen van de hoofdfondsen sprongen met guldens omlaag, waarbij veel koersen ver onder de prijzen van maandag kwamen, toen er al sprake was van een zwarte dag. Unilever was bij opening f 3.40 lager op f 115.80 en de koers van Kon. Olie ging bijna f 3 achteruit tot f 122.80. Nog bon ter maakte KLM het,, want hier ging f5,80 verloren op f 147,20. Hoogovens zakte f 1.30 tot f 36,80, Philips f 0,50 op f25,10 en Akzo fl tot f29,20. Verder kwam op de scheepvaartmarkt voor - KNSM een f 3,50 lagere koers uit de bus op f86. Nedlloyd en Van Ommeren verloren ieder f 1. Ook de grote banken moesten het ontgelden. ABN kwam f 4 lager op f357 terecht en AMRO Bank daalde fl tot f74,50. Nat. Nederlanden ging f 0,70 achteruit tot f 106.80. Verber daalde Heineken f 1 tot f 96,50 en moest HVA f2,50 inleveren op f 61. De obliga- tiemarkt was ongeveer prijshoudend Op de lokale markt wist men ook van wanten. Veel koersen gingen vliegen svlug naar beneden en een veeg teken was dat er ook een aantal laatkoersen op de borden verscheen, wat betekent dat er geen kopers kwamen opdagen. Dit was o,m. het geval bij De Telegraaf, waar f 5,50 verloren ging op f 118.50. Op de beurs liepen geruchten dat het nieuwe weekblad van het Telegraaf concern niet best zou lopen. Rond f 5 verlies viel te constateren voor Proost en Brandt. Amfas, Elsevier en HBG. Flauw was ook Bols op f70,20 of f2,30 minder. MHV Amsterdam was f 4.40 lager op f33,50 niet te slijten en ADM daalde met f7 tot f116. Opvallend zwak was verder Nutricia op f40.80. wat f3,30 minder was en Oce-van der Grinten verspeelde f3.60 op f165. Uit schieters in negatieve zin waren verder o m. Bredero Bouw, Pakhoed, van der Giessen, Vereenigde Glas. FGH en Nij- verdal-ten Cate. De actieve markt toonde nauwelijks een herstel. Hier en daar werden een paar dubbeltjes van de verliezen te ruggehaald, maar op andere punten bogen de noteringen nog wat verder door. Al met al kijkt het Damrak terug op een dag waarop een "zwarte" tor nado over de beurs raasde

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 25