de hoogste rente! Sonnema ZEEUWSE BONDSSPAARBANK 5 D'66 wil onderzoek naar omroepbestel 4-4/6 TOT ZIENS OP UW STEK. PANDA EN DE MEESTER-MUNTER jjerenburg TR OS 'programma 's, meeste televisiekijkers televisie Nederlander goedkoop uit met kijkgeld radio 9 DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 PZC/radio en tv 23 'ONTWIKKELINGEN TEGEN BEDOELINGEN OMROEPWET' DOOR INSTELLEN STAATSCOMMISSIE DEN HAAG - D'66 wil dat er een staatscommissie wordt ingesteld, die een diepgaande analyse aan het om roepbestel gaat wijden en ideeën voor de toekomst formuleert. Het huidige bestel, zo meent de fractie van D'66 volgens haar inbreng voor het voorlo pig verslag op de gewijzigde Om roepwet. werkt niet meer Er hebben de laatste jaren talrijke ontwikkelingen plaatsgevonden, die volledig indruisen tegen de bedoelingen van de Om roepwet Terwijl er een pluriform, open bestel had moeten komen, volledige prog ramma's (met naast verstrooiing, in formatie, educatie en cultuur) hadden moeten worden gebracht en de com mercie niet had mogen bestaan, zijn de grote omroeporganisaties onder de terreur van de kijk- en luistercijfers elkaar steeds meer gaan bekampen met als inzet de gunst van de kijkers en luisteraars. De omroeporganisaties zijn steeds meer op elkaar gaan lijken. De slag om de publieke gunst doet alsmaar ernstiger afbreuk aan de niet- verstrooiende programmaonderde len. Via het inbegrepen programma blad komt het commerciële aspect toch binnen. De openheid resulteert in een overwinning van de kwantiteit op de kwaliteit. Het heeft D'66 voorts pijnlijk getroffen dat de aanvankelijk door minister Van Doom gelanceerde, voorzichtige plan- n voor een tweede ontkoppeling (die van lidmaatschap van een omroepver eniging en abonnement op een om roepblad) door de huidige minister van CRM. mevrouw Gardeniers. volledig zijn getorpedeerd en dat alleen de 10 gulden-leden voortaan schriftelijk te kennen moeten geven dat zij lid van de desbetreffende omroepvereniging wil len zijn. Wijziging In de door Gardeniers voorgestelde wijziging worden de abonnees op een omroepblad automatisch wél be schouwd als lid, tenzij zij uitdrukke lijk meedelen dat niet te willen zijn. D'66 vreest dat de controle op zo'n ne gatieve wilsverklaring de minister voor „diepe valkuilen" zal plaatsen. Bovendien wijzen de Democraten-'66 erop dat juist de 10-guldenbetalers, die voor hun geld niets terugkrijgen, moeten worden beschouwd als leden. D'66 vindt dat een „lekker prog rammablad", dat aangenaam oogt en dus goed verkoopt, een volstrekt on eigenlijk middel is om kijkers en luiste raars aan een omroeporganisatie te binden. De stelling van mevrouw Gar deniers dat door een abonnement op een omroepblad tallozen tot uiting brengen dat zij zich verwant voelen met de identiteit van de omroepver eniging die het blad publiceert, wordt volgens D'66 door enqu'te-cijfers gron dig ondergraven. Ook is D'66 bang dat de voorstellen van Gardeniers tot ge volg hebben dat programmabladen niet meer in de vrije verkoop zullen worden gebracht. Ten slotte spreekt de fractie uit voor stander te zijn van een verdeelsleutel voor de verdeling van de zendtijd on der de zendgemachtigden van 1:2:3 en de nieuwe minimumledentallen te stellen op respectievelijk 150.000 (c-omroep), 275.000 (b-omroep) en 400.000 (a-omroep). Minister Gar deniers geeft in haar wetsontwerp de voorkeur aan de sleutel 1:3:5 de „drempels" van 150.000. 325.000 en 500.000. Bij de ZEEUWSE BONDSSPAARBANK krijgt u de hoogste rente op een gewoon spaarbankboekj^J dagelijks opneembaar direkt ingaande renteberekening géén rentekorting 'de bank waar U de rente krijgt die U toekomt' KIJKCIJFERS TWEEDE KWARTAAL: HOOGSTE WAARDERING VOOR VARA HILVERSUM (ANP) - De Tros heeft evenals in de eerste drie maanden van dit jaar ook in het tweede kwartaal volgens het continu-kijkeronderzoek van de afdeling kijk- en luisteron derzoek van de NOS de meeste televi siekijkers tot zich getrokken. De prog ramma's van deze zuil werden gemid deld door ruim 2,7 miljoen Neder- 11 00-12.00 Schooltelevisie 14 00-14.30 Schooltelevisie OS.-NOS 14.30 Een tien voor taal i7> NOS 8 30 Sesamstraat 18.45 Paspoort: informatie voor Turken 18.55 Journaal VARA 18.59 Barbapapa 19.05 Twee voor twaalf 9.45 Rockford Files, tv-serie 20.35 De werkelijkheid van de media, filmreportage NOS 21.37 Journaal 21.55 Den Haag vandaag 2210 Stichting "Vluchteling 1976". informatief pro gramma 22.25 De laatste der walvissen, documentaire 23.01 SportrExtra 13.36 Journaal 18 55 Journaal AVRO 18.59 De Astronautjcs 19.05 AVRO's Toppop NOS 20.00 Journaal AVRO 20.27 AVRO's Puzzeluur 21.30 Wie betaalt de veerman?. 22.20 Televizier Magazine NOS 23.10 Journaal 14.00-16.00 en 17.00-18.00 Schooltelevisie. 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Jongerenprogr. 18.30 Huize Westway, tv-serie 18.55 Korte film. 19.00 Sportprogr. 19.30 Verkeerstips. 19.35 Meded. en Morgen 19.45 Joum. 20.10 Klass. concert 21.40 Panorama. 22.05 Klass. concert (vervolg). 23.20-23.30 Joum. 14.00-16.00 en 17.00-18.00 Schooltelevisie 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Jongerenprogr 18.30 Huize Westway. tv-serie 18.55 Korte film. 19.00 Sportprogr. 19.30 Verkeerstips. •19.35 Meded. en Morgen. 19.45 Joum. 20.10 King, tv-serie. 21.00 Cult, serie. 21.20-22.10 Filmmagaz. BELGIE FRANS 14.00.14.30 en 15.00 Schooltelevisie. 17.30 Kinderprogr. 18.00 Poppenshow. 18.30 Spelprogr. 18.45 Toneelagenda. 19.15 Reg. nws. 19.29 Weerber. 19.30 Joum. 19.50 Progr.overz. 20.00 Inform, serie. 20.20 L'Homme qui voulut etre Roi. Engelse speelfilm. 22.25 Joum. 22.40 Filmmagaz. 23.30 Joum. FRANKRIJK-RIJSSEL 12.15 Voormiddagprogr. 13.00 Journaal. 13.35 Regionale tv. 13.50 Gevar. middagprogr. 18.02 Op het goede uur. 18.27 Kinderprogr. 18.55 Les Mohicans de Paris. 19.15 Voor de vrouw. 19.20 Reg. nws 19.45 Polit. uitz. 20.03 Nws. 20.30 Le temps des as. 21 32 L'événement. 22.30 W.K. turnen. 23.00 Ciné. 23.30 Journaal Rockford files De aflevering, die de VARA van avond op het scherm brengt, is ge titeld 'Een mysterieus ongeluk'. De vriend van Nancy komt bij een vliegtuigongeluk om het leven. Nancy betwijfelt dat de dood van haar vriend, Steve, een ongeluk is. Zij verdenkt de vrouw van Steve ervan dat zij hem uit jaloezie heeft vermoord. Nancy vraagt Rockford om het ongeluk te onderzoeken, maar kort daarna verdwijnt zij zelf spoorloos. De werkelijkheid van de media NED. 1,20.35 uur De VARA zendt vanavond het eerste van twee programma's uit over de nieuwsvoorziening in de wereld. De nieuwsvoorziening uit het buitenland krijgt vanavond mime aandacht. Voor buitenlands meuws zijn kranten grotendeels aangewezen op vijf internationale persbureau's, waaronder twee Amerikaanse. Het gevolg hiervan is dat de verslaggeving van het ge beuren in het buitenland veel min der gevarieerd is dan de bin nenlandse verslaggeving. Het tele visie nieuws is voor het uitzenden van beelden van het wereldgebeu ren afhankelijk van twee nieuwsle veranciers: het Britse VISNEWS en het Brits-Amerikaanse UPITN De belangrijkste uitgangspunten van deze bureau's bij het vervaardigen van nieuwsmateriaal zijn het zo laag mogelijk houden van de prijs en het massaal verkoopbaar zijn van het produkt. Het programma besteedt verder nog aandacht aan het tot stand komen van Ameri kaanse televisieseries, die ook in Nederland op het scherm worden gebracht Deze tv-series zijn aan de hand van onderzoeken geheel afge stemd op de smaak van het Ameri kaanse publiek. De VARA zendt het tweede prog ramma over de nieuwsvoorziening uit donderdag 23 november. De do cumentaire werd samengesteld door Nobi Ben Nathan. Steven de Winter en Ludi Boeken. Stichting 'Vluchteling 1976' NED. 1. 22.10 uur De actie 'Vluchteling 1976' heeft in 1976 achttien miljoen gulden opge bracht. In het programma over de ze actie is te zien hoe de opbrengst aan vluchtelingenprojecten overal ter wereld is besteed. De laatste der walvissen NED. 1. 22.25 uur De NOS brengt vanavond een film op het scherm over de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart. De eerste Nederlandse walvisvaar ders jaagden in het begin van de zeventiende eeuw vanaf het wal- station Smerenburg op Spitsber gen Al spoedig verplaatsten de vangsten zich naar de open wate ren bi) Groenland en Straat Davis. In de bloeiperiode van die zeven tiende eeuwse walvisvaart telde de Nederlandse vloot 250 tot 300 wal visvaarders. Met de verkoop van het fabrieksschip 'Willem Ba- rendsz' in 1964 kwam een definitief einde aan de Nederlandse wal visvaart. Wie betaalt de veerman NED. 2. 21.30 uur Tony Viglis. een Australiër is naar Kreta gekomen om daar de laatse wens van zyn grootvader te ver vullen. De grootvader, die in 1911 naar Australië emigreerde, wilde na zUn dood begraven worden in het bergdorp Dhafnai. Tony stuit echter op grote weerstand by de bewoners van het dorp wanneer hy zyn grootvader daar wil laten be graven. Hy krijgt te horen dat er tegen zyn familie de bloedwraak is gezworen. De broer van Tony's grootvader had in 1916 twee men sen vermoord. Hy werd daarvoor opgehangen en laadde de bloedwraak op de rest van de fami lie. Tony blyft echter by zyn plan en roept daarmee grote moeiiyk- heden op. King BRT. 2, 20.10 uur De BRT. brengt vanavond de eerste aflevering van een serie over het leven en de politieke activitei ten van dr Martin Luther King op het scherm. Dr King, die voor de gelykberechtiging van de negers in de Verenigde Staten vocht, werd op 4 april 1968 tijdens het toespreken van stakende arbeiders vermoord. De aflevering van vanavond laten King zien in zyn eerste jaren als predikant. landers gevolgd. Dit hoge gemiddelde kwam voornamelijk tot stand door de grote belangstelling voor de Ti *»s op de vaste dinsdagavond met gemiddeld 3.3 miljoen kijkers. De hoogste gemiddelde waardering m het tweede kwartaal bleek te bestaan voor de programma's van de Vara en de Evangelische Omroep, elk met het cy- fer 73 Hier moet de Tros met 72 de der de plaats delen met de AVRO en de NCRV. Wat de gemiddelde kykcyfers betreft kwam Veronica tot ruim 2.4 miyoen. de AVRO. de KRO en de NCRV tot 2.2 miljoen, de NCRV tot 1.7 miljoen, de VARA tot 1,5 miljoen. deVPRO tot 1.1 miyoen en bleef de Evangelische Om roep volgens traditie de ry sluiten met een half miljoen. De grootste kykdichtheid was in dit tweede kwartaal weggelegd voor een aantal wedstrijden van het wereld kampioenschap voetbal met de finale Argentinië - Nederland met byna tien miljoen kykers als absolute topper. Door het voetbal kwam de sector sport m het tweede kwartaal ook tot de hoogste gemiddelde dichtheid van ruim vyf miyoen kykers. Achter de voetballerij werden hoge kijkcijfers genoteerd voor prog ramma's als de 'Wie-kent-kwis'. de 'Willem Ruis-show'. de 'Ted-show'. "Wie van de drie'. 'Hitboulevard', 'Te land. ter zee en in de lucht'. 'De Ver pleegsters', 'Derrick'. Tatort'. Sanford en zoon' een van de afleveringen van 'TV-priv' met de helderziende Peter Hurkos en de internationale finale van het songfestival. HILVERSUM (ANP) - Met een ge combineerde kijk- en luister bijdrage van 120 gulden per jaar - per 1 januari 1979 wordt dit 126 gulden - behoort Nederland nog altijd in West-Europa tot de goedkoopste landen. Volgens een opgave van de Europese Radio- Unie zijn alleen de kijkers in Enge land goedkoper uit. Zy betalen namely k geen luister geld en maximaal 89 gulden per jaar voor kleurentelevisie. Zwart wit kyken is daar helemaal goedkoop: 38 gulden. Behalve in Engeland hoeft ook in Finland. Frankryk. Noorwegen en Zweden moeten televisieky kers in die lan den meer kijkgeld op tafel brengen. Er zyn overigens ook tal van lan den, die meerdere tarieven hebben, meestal apart voor zwart-wit en kleurenkykers. Finland maakt nog onderscheid in de tarieven naar mate men een of twee kanalen kan ontvangen, Frankryk kent aparte taneven voor televisie thuis of in de zaak. evenals Zwitserland, dat bo vendien weer meer geld vraagt voor radio-ontvangst via een kabelsys teem. Het allerduurst uit is de Fransman, die een kleurentelevisie in zyn zaak heeft staan Hy name lijk moet 539 gulden per jaar beta len. HILVERSUM-1 HILVERSUM-2 DONDERDAG 12 00 (S) De Kilima Hawaiians show 12.15 Boer en tuinder. 12.26 Meded t b v land- en tuinbouw 12.30 Nws. 12.41 (Si Hier en nu 12 55 <S> Middag- pauzedienst. 13.15 (S) NCRV-Globaal gevar. progr (15.30 Nws.i 17 30 Nws 17 32 iS) Hier en nu 18.00 iS> De kerk vandaag; inform, over kerk en samen leving P P 18 19 D.S.-70 18 30 Nws 18 41 (Si De wereld zingt Gods lof: ge wijde muziek. 19 35 (S) Leger des Heilskwartier. 19.50 Je kunt het gelo ven of niet. 20.00 (S) Draaischijf. 21.20 Een. twee, uit de maat; progr. over on derwijs en opvoeding. 21.40 Bij de tijd rubriek over mens en samenleving 22.00 Rondom het woord 22.25 Zojuist verschenen. 22 30 Nws 22.40 (S) Poli tiek weekoverz. 22.50 (S) De liederen van Franz Schubert. (221. 23.30 (Si Mu ziek van eigen tyd. 23.55-24 00 Nws. VRIJDAG KRO: 7 00 Nws 7.02 Het levende Woord. 7.09 (Si Even na zeven gevar progr (7.30 Nws.) 8.30 Nws. 8.36 Gymn. v.d vrouw. 8 45 (S) Gevar. progr. (10.30 Nws.i 11.00 (S) Zuid-Nederlandse ont moetingen. VERONICA OP DONDERDAG 12.15 AVRO s Sportpanorama. 13.00 Nws 13J1 AVRO's Radiojournaal. 13 25 Beursplein 5. 13.30 n Middagje AVRO, gevar progr (16.00 Nws. 16.03 AVRO's Radiojournaal 16.30-16.40 Radio Lawaaipapegaai). 17 00 De slag bij Nieuwspoort, gesprekken. 17.55 Meded 18 00 Nws 18 11 AVRO's Ra diojournaal. IKON 18.30 Kleur AV RO 19 00 AVRO-donderdagavond. gevar. progr 19.00 'Si Licht-klass muz. 20 00 Nws 20.05 (Si Klass. muz. 21.45 Dombey en Zoon. hoorspelserie 22.30 (S) Klass. pianomuz NOS: 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.55-24.00 Nws. VRIJDAG NCRV 7 00 Nws. 7.11 Ochtendgymn 7.20 Te Deum Laudamus. 7.54 Op dc man af. 8.00 Nws. 8.11 Hier en nu. 8.25 Vandaag vrijdag, gevar. progr 9.00 Politiek en samenlevimg. gesprek NOS: 9 10 Spiegel van Belgie. 9.35 Wa terstanden 9.40 Schoolradio. 10.00 De Taaishow 10.30 NOS-Jazzportret 11.00 Nws. 11.03 Meer over minder HiLVERSUM-3 HILVERSUM - Bob de Ronde zal be gin volgend jaar het NOS-journaal verlaten om toe te treden tot het buitenlandprogramma Panoramiek van de NOS. Wanneer de overstap pre cies zal worden gedaan is nog niet ze ker, omdat het volgens De Ronde niet zo netjes zou zijn het journaal plotse ling op te zadelen met een gat in de sociaal-economische berichtgeving. DONDERDAG 12.03 (S) Boter. Klaas en pryzen. 14 03 (S> Adje's Gouden van Dagen Club. 15.03 (Si TROS-top-50 NOS 18.03 (S) De vacaturebank 18.10 (S) Avondspits. HILVERSUM - De Veronica Omroep TROS: 19.02 (Si Poster 20.02 (S) Ferry Organisatie zal op 19 november voor Maat's Soul Show. 22.02 (S) Sesjun. het eerst een zondagmiddaguitzen-23.02 (S) L.P top 20. 0.02 (S) De Hugo ding verzorgen. Die zondagmiddag van Gelderen Show 1 02-7.00 (S) De Advertentie) Sonnema Berenburg. De hartverwar- mende kruidenborrel die de Friezen lang voor i zichzelf hebben gehouden. Maar deze krasse opkikker naar het aloude recept van Fedde Sonnema is hard op weg heel Nederland te veroveren.! Omdat het misschien wel het beste ge zelschap is dat u zich kunt wensen. Tot ziens dus. kreeg Veronica, naast eenmaal in de drie weken de woensdagavond, nadat de VOO de C-status had gekregen. Twee programma's die voorheen op die woensdagavond zaten vormen de hoofdmoot van het wekeiykse zon dagmiddagprogramma: de natuurse rie „Dieren in Nederland" en de komi sche Amerikaanse serie „Operation Petticoat". Verder zullen regelmatig (te- kemfilmpjes en muziekprogramma's worden vertoond. Op 3 december is voor het eerst Veronica's eerste kin derprogramma „Veronica telt tot zes te zien. Over de inhoud van dit prog ramma kon men by de VOO nog niets meedelen Vlaamse versie 'Jan Rap en z'n maat' DEN HAAG - Tussen begin november en half februari 1979 geeft het Mechels Miniatuur Theater een grote serie voorstellingen in Nederland van Yvonne Keuls' „Jan Rap en z'n maat". Het stuk, gebaseerd op ware gebeur tenissen in een opvanghuis in Den Haag, waar mevrouw Keuls als staflid werkte, is het vorige seizoen met zeer veel succes gebracht als ad-hoc pro- duktie van de Nederlandse Theater Unie. met Linda van Dijk in de hoofd rol. De Vlaamse toneelgroep heeft de tekst van Yvonne Keuls nauwlettend ge volgd. maar er in de regie van René Verreth toch een nieuwe produktie van gemaakt. De reacties naar aanleiding van de première op 9 september j.l in Mechelen en op latere voorstellingen waren even uitbundig als het en thousiasme dat de Theaterunie-pro- duktie destijds ten deel viel Jan Rap en z'n maat' speelt zich. zoals bekend, af in een hulpverlenings tehuis voor jonge mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben De op zet van het tehuis is, dat de jongeren er maar tijdelyk blijven, om daarna weer terug te keren in de gewone maat- schappy Maar aangezien er nauw- elyks doorstromingsmogelykheden zyn en de meesten de beschutting van het tehuis niet meer kunnen missen. bUjven zij hangen Nachtwacht. VRIJDAG Ieder heel uur meuws EO 7.02 (S) Ronduit op III 8.03 EO Metterdaad memo. 8 05S) Tijdsein. 9.03 rS) De mu zikale fruitmand. Verzoekplaten. 10.03 (Si Te elfder ure. TROS 11.03 (S) Pol- derpopparade HILVERSUM-4 DONDERDAG 12.00 (Si Rondom .Mozart. 14.00 Nws 14.02 (Si Spektakel magazine 14 30 (S) Voor God en Goden. 15.00-17 00 (S) Katja Kabanowa. opera van Janacek. VRIJDAG NOS: 7.00 Nws 7 02 Vroeg klassiek. 9.00 Nws. 9.02 Muz. uit Middeleeuwen en Renaissance. 9.30 (S) Vrijdagmorgen- concert: 9 30 Aspekten van de kamer muziek: 10.00 Gewijde muz «VEN PUZZELEN p 3 4 5 6 7 f In f i'i 14 15 16 17 ib iy r frP I 22 25 2b 27 |Uj 2tJ 29 1 3*i s! 31 u 62 1 k 35 1b 61 59 401 41 1 42 i|43 Horizontaal: 1 stremsel; 4 groente: 6 kerkalyke straf; 9 verharde huid: 10 re gel. 11 pl in Rusland; 12 pl. in Nigeria. 14 u edele: 15 kippeziekte: 17 met selwerk 20 muzieknoot; 22 hetzelfde: 24 reeds: 25 kleine keitjes. 26 nummer. 27 boom: 28 gety: 30 vroegere rechter; 32 deel v. e bloem; 34 Europeaan; 35 baan; 37 meisjesnaam; 39 vezelstof: 40 riv. in Oostenrijk: 41 halm: 42 familie lid: 43 sorteerinrichting Vertikaal: 1 meisjesnaam; 2 ereis; 3 niet kunnende zien. 5 gemeen; 6 gewel ddadig: 7 bloedvat. 8 Nederlands; 12 hetzelfde. 13 rustend; 16 inzameling. 18 uitspreken 19 model; 21 nog eens; 23 drinkgerei. 27 wondvocht: 29 deel v het lichaam; 30 echtgenoot; 31 voegwoord (Fr); 32 vogel; 33 worm. 34 pl in Oos tenrijk; 36 mannelyk dier: 38 rover hoofdman

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 23